E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 12 din 28 februarie 2007

pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 153 din 2 martie 2007Având în vedere faptul că la data aderării la Uniunea Europeană România trebuie să asigure armonizarea deplină a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului cu acquis-ul comunitar,

în scopul garantării ducerii la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din Tratatul de aderare şi din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeană privitoare la obligaţia ce incumbă statului român de a comunica măsurile naţionale de executare către Comisia Europeană,

ţinând cont de faptul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii vor avea ca efect declanşarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancţionare a României,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonată de urgenţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„(3) Rezultatele evaluării calităţii aerului sunt aduse la cunoştinţă publicului şi se raportează Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului."

2.   Alineatele (6) şi (7) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

„(6) Planurile şi programele sunt aduse la cunoştinţă publicului.

(7)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului monitorizează progresul şi încadrarea în planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului."

3.   După alineatul (7) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene anual, dar nu mai târziu de 9 luni de la sfârşitul fiecărui an, lista cu zonele şi aglomerările prevăzute la alin. (1)."

4.   După articolul 24 se introduc şase articole noi, articolele 241- 246, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la autorităţile, laboratoarele şi organismele responsabile la nivel naţional cu:

a)  implementarea prezentei ordonanţe de urgenţă;

b)  evaluarea calităţii aerului;

c)   metodele utilizate pentru evaluarea preliminară a calităţii aerului;

d)  aprobarea sistemelor de măsurare;

e)   asigurarea acurateţei măsurătorilor prin instrumente de măsurare şi verificarea menţinerii acesteia, prin controale interne de calitate, efectuate în conformitate cu cerinţele standardelor europene de asigurare a calităţii;

f)  analiza metodelor de evaluare;

g)   coordonarea programelor comunitare de asigurare a calităţii, organizate de către Comisia Europeană.

(2)  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului asigură accesul publicului la informaţiile prevăzute la alin. (1).

(3)  In termen de 9 luni de la sfârşitul fiecărui an, pentru zonele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană despre apariţia depăşirilor valorii limită plus marja de toleranţă sau a valorii limită, în cazul poluanţilor pentru care nu a fost fixată şi o marjă de toleranţă, despre datele sau perioadele când aceste depăşiri au fost înregistrate, despre valorile înregistrate şi despre cauzele fiecărui caz de depăşire înregistrată.

Art. 242. - (1) Pentru zonele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene planurile sau programele de gestionare a calităţii aerului elaborate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2)-(5), nu mai târziu de 2 ani de la sfârşitul anului în care depăşirile au fost înregistrate.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la evoluţia planurilor sau programelor prevăzute la alin. (1), la fiecare 3 ani.

Art. 243. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prezintă Comisiei Europene la fiecare 3 ani, dar nu mai târziu de 9 luni de la sfârşitul fiecărei perioade de 3 ani, informaţii despre nivelurile înregistrate sau evaluate, după caz, în zonele şi aglomerările prevăzute la art. 18 alin. (1), împreună cu informaţiile referitoare la sursele   care   au   generat   depăşirile,   cu   justificarea/demonstrarea acestora în cazul în care depăşirea s-a datorat surselor naturale.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se realizează în cadrul unui raport sectorial elaborat în conformitate cu procedura prevăzută la art. 4 din Directiva nr. 91/692/CEE de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu.

Art. 244. - In cazul depăşirii pragurilor de alertă, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene, cu titlu provizoriu, informaţii privind concentraţiile înregistrate şi durata episodului ori episoadelor de poluare, la cel târziu 3 luni după producerea sau înregistrarea acestora.

Art. 245. - In cazul depăşirii valorii-ţintă pentru ozon, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene informaţiile privind măsurile luate pentru a reveni la valorile-ţintă stabilite.

Art. 246. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului elaborează rapoartele prevăzute la art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (8) şi art. 241-245 şi le transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului avizează rapoartele elaborate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului."

5.   După articolul 512 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune:

a)   art. 1, art. 2 pct. 1-5 şi 7-10, art. 3, art. 4(1), art. 6(1), art. 7(2), art. 7(3), art. 8(1), art. 8(2), art. 8(3), art. 8(4), art. 8.6, art. 9, art. 10, art. 11(1) lit. a)-c) şi art. 13(1) din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 296/1996, p. 55;

b)  art. 1, art. 2 pct. 1-9, art. 3(3), art. 5(4), art. 5(5), art. 11 şi art. 12(1) din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi plumb în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 163/1999, p. 41;

c)  art. 1, art. 9 şi art. 10(1) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxid de carbon în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 313/2000, p. 12;

d)  art. 1, art. 2 pct. 1-2, 4-5, 7-8 şi 11, art. 3(2), art. 3(3), art. 7(1), art. 7(2), art. 14, art. 15(1) şi anexa III din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/3/CE privind ozonul din aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 67/2002."

6.   La anexă, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

,,r) valoare-ţintă - nivelul concentraţiei de ozon în aerul înconjurător, fixat cu scopul evitării pe termen lung a efectelor dăunătoare asupra sănătăţii umane şi/sau mediului în general, ce trebuie atins, pe cât posibil, într-o anumită perioadă."

Art. II. - Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 44 se introduc trei noi articole, articolele 441- 443, cu următorul cuprins:

„Art. 441. - (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre interesate atât copii ale planurilor de management cuprinse în schemele directoare prevăzute la art. 43 alin. (1), cât şi copii ale părţii naţionale a planului de management al bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, elaborată conform prevederilor art. 6 alin. (3), precum şi ale tuturor actualizărilor ulterioare ale acestora, în termen de 3 luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)   Autoritatea publică centrală din domeniul apelor prezintă Comisiei Europene rapoarte de sinteză privind analizele efectuate potrivit prevederilor art. 43 alin. (14) şi programele de monitoring prevăzute la art. 35, realizate în scopul primului plan de management al bazinului hidrografic, în termen de 3 luni de la data finalizării acestora.

(3)  In termen de 3 ani de la data publicării fiecărui plan de management cuprins în schemele directoare sau a fiecărei versiuni actualizate în temeiul art. 43 alin. (15), autoritatea publică centrală din domeniul apelor prezintă Comisiei Europene un raport interimar care descrie progresele înregistrate în punerea în aplicare a programului de măsuri prevăzut la art. 43 alin. (18).

Art. 442. - (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor furnizează Comisiei Europene o listă a autorităţilor competente pe plan naţional în domeniul gospodăririi apelor şi a autorităţilor competente din cadrul tuturor organismelor internaţionale în domeniul apelor, la care România este parte, în termen de 6 luni de la data aderării.

(2) Pentru fiecare autoritate competentă în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic de pe teritoriul naţional şi al porţiunii de district de bazin hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe teritoriul României, autoritatea publică centrală din domeniul apelor furnizează Comisiei Europene următoarele informaţii:

a)   denumirea şi adresa autorităţii competente - denumirea şi adresele oficiale ale autorităţilor din domeniul apelor în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic de pe teritoriul naţional;

b)    întinderea geografică a districtului de bazin hidrografic - numele principalelor râuri în cadrul districtului de bazin hidrografic, însoţită de o descriere precisă a limitelor districtului de bazin hidrografic; pe cât posibil, aceste informaţii vor fi disponibile în format GIS (Sistem informatic geografic) şi/sau în format GISCO (Sistem informatic geografic al Comisiei Europene);

c)  statutul legal al autorităţii competente - o descriere a statutului legal al autorităţii competente şi, acolo unde este relevant, un rezumat sau o copie a acestui statut sau act de înfiinţare ori echivalentul legal al acestui document;

d)   responsabilităţi - o descriere a responsabilităţilor legale şi administrative ale fiecărei autorităţi competente şi a rolului său în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic;

e)   apartenenţa - acolo unde autoritatea competentă acţionează ca unitate coordonatoare a altor autorităţi competente, se furnizează o listă a acestora, însoţită de un rezumat al relaţiilor instituţionale stabilite în vederea asigurării coordonării;

f)   relaţiile internaţionale - în cazul districtului de bazin hidrografic al fluviului Dunărea, care acoperă mai mult decât teritoriul naţional şi include teritorii ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, se furnizează o listă a relaţiilor instituţionale stabilite în vederea asigurării coordonării.

(3) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor informează Comisia Europeană asupra oricărei schimbări intervenite în informaţiile furnizate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), în termen de 3 luni de la efectuarea schimbării.

Art. 443. - La identificarea unei probleme de gospodărire a apelor care nu poate fi rezolvată la nivel naţional, autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate raporta Comisiei Europene şi oricărui alt stat membru interesat asupra acestei probleme şi poate face recomandări pentru rezolvarea sa."

2. După articolul 1114 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 327/2000."

Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor instituie norme, aprobate prin ordin al preşedintelui, prin care experimentele sau informaţiile cu privire la persoanele care desfăşoară astfel de experimente vor fi notificate autorităţii naţionale competente. In urma notificării vor fi acordate autorizaţii de efectuare a experimentelor."

2.   Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) In baza cererilor de autorizare, a notificărilor primite şi a rapoartelor elaborate la nivel judeţean, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor colectează şi face publice periodic informaţiile statistice referitoare la utilizarea animalelor, în ceea ce priveşte:

a)  numărul şi tipurile animalelor utilizate în experimente;

b)  numărul animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele prevăzute la art. 3;

c)  numărul animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele efectuate în condiţiile legii."

3.   Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sabileşte, prin instrucţiuni aprobate prin ordin al preşedintelui, natura datelor ce se regăsesc în registrele care trebuie ţinute şi actualizate de către persoana responsabilă din punct de vedere administrativ a unităţilor prevăzute la alin. (1). Aceste registre sunt păstrate minimum 3 ani de la data ultimei înregistrări şi sunt puse la dispoziţia inspectorilor autorităţii naţionale competente cu ocazia verificărilor periodice."

4.   După alineatul (1) al articolului 22 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în aplicarea prevederilor alin. (1) şi fără a aduce atingere directivelor comunitare în vigoare, furnizează Comisiei Europene informaţii referitoare la cadrul legislativ şi la practicile administrative privind experimentele efectuate pe animale, inclusiv cerinţele care trebuie îndeplinite înainte de comercializarea produselor. De asemenea, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor furnizează informaţii privind:

a)  experimentele realizate pe teritoriul României;

b)  autorizaţiile emise;

c)  orice alte detalii administrative în legătură cu aceste experimente.

(3) România încurajează cercetarea în scopul dezvoltării şi validării tehnicilor alternative care furnizează un nivel de informaţii asemănător celui obţinut din experimentele efectuate pe animale, dar care utilizează un număr mai mic de animale sau proceduri mai puţin dureroase, şi întreprinde orice alte acţiuni pe care le consideră necesare în vederea încurajării cercetării în acest domeniu. România monitorizează tendinţele din domeniul metodelor experimentale."

5.   După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - La intervale care nu depăşesc 3 ani şi pentru prima dată în termen de 5 ani de la data aderării, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate în acest domeniu şi furnizează un rezumat adecvat al informaţiilor colectate potrivit prevederilor art. 13."

6.   După articolul 28 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta ordonanţă transpune Directiva Consiliului nr. 86/609/CEE privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 358/1986, p. 1-28, amendată de către Directiva Parlamentului  European şi a Consiliului nr. 2003/65/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 230/2003, p. 32-33."

Art. IV. - După articolul 18 din Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 23 aprilie 2002, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 1999/22/CE privind deţinerea animalelor sălbatice în grădini zoologice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 94/1999."

Art. V. - Actele normative prevăzute la art. I -III, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram


SmartCity5

COMENTARII la OUG 12/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 12 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu