E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 12 din 28 februarie 2007

pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 153 din 2 martie 2007Având în vedere faptul că la data aderării la Uniunea Europeană România trebuie să asigure armonizarea deplină a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului cu acquis-ul comunitar,

în scopul garantării ducerii la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din Tratatul de aderare şi din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeană privitoare la obligaţia ce incumbă statului român de a comunica măsurile naţionale de executare către Comisia Europeană,

ţinând cont de faptul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii vor avea ca efect declanşarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancţionare a României,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonată de urgenţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„(3) Rezultatele evaluării calităţii aerului sunt aduse la cunoştinţă publicului şi se raportează Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului."

2.   Alineatele (6) şi (7) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

„(6) Planurile şi programele sunt aduse la cunoştinţă publicului.

(7)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului monitorizează progresul şi încadrarea în planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului."

3.   După alineatul (7) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene anual, dar nu mai târziu de 9 luni de la sfârşitul fiecărui an, lista cu zonele şi aglomerările prevăzute la alin. (1)."

4.   După articolul 24 se introduc şase articole noi, articolele 241- 246, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la autorităţile, laboratoarele şi organismele responsabile la nivel naţional cu:

a)  implementarea prezentei ordonanţe de urgenţă;

b)  evaluarea calităţii aerului;

c)   metodele utilizate pentru evaluarea preliminară a calităţii aerului;

d)  aprobarea sistemelor de măsurare;

e)   asigurarea acurateţei măsurătorilor prin instrumente de măsurare şi verificarea menţinerii acesteia, prin controale interne de calitate, efectuate în conformitate cu cerinţele standardelor europene de asigurare a calităţii;

f)  analiza metodelor de evaluare;

g)   coordonarea programelor comunitare de asigurare a calităţii, organizate de către Comisia Europeană.

(2)  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului asigură accesul publicului la informaţiile prevăzute la alin. (1).

(3)  In termen de 9 luni de la sfârşitul fiecărui an, pentru zonele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană despre apariţia depăşirilor valorii limită plus marja de toleranţă sau a valorii limită, în cazul poluanţilor pentru care nu a fost fixată şi o marjă de toleranţă, despre datele sau perioadele când aceste depăşiri au fost înregistrate, despre valorile înregistrate şi despre cauzele fiecărui caz de depăşire înregistrată.

Art. 242. - (1) Pentru zonele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene planurile sau programele de gestionare a calităţii aerului elaborate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2)-(5), nu mai târziu de 2 ani de la sfârşitul anului în care depăşirile au fost înregistrate.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la evoluţia planurilor sau programelor prevăzute la alin. (1), la fiecare 3 ani.

Art. 243. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prezintă Comisiei Europene la fiecare 3 ani, dar nu mai târziu de 9 luni de la sfârşitul fiecărei perioade de 3 ani, informaţii despre nivelurile înregistrate sau evaluate, după caz, în zonele şi aglomerările prevăzute la art. 18 alin. (1), împreună cu informaţiile referitoare la sursele   care   au   generat   depăşirile,   cu   justificarea/demonstrarea acestora în cazul în care depăşirea s-a datorat surselor naturale.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se realizează în cadrul unui raport sectorial elaborat în conformitate cu procedura prevăzută la art. 4 din Directiva nr. 91/692/CEE de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu.

Art. 244. - In cazul depăşirii pragurilor de alertă, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene, cu titlu provizoriu, informaţii privind concentraţiile înregistrate şi durata episodului ori episoadelor de poluare, la cel târziu 3 luni după producerea sau înregistrarea acestora.

Art. 245. - In cazul depăşirii valorii-ţintă pentru ozon, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene informaţiile privind măsurile luate pentru a reveni la valorile-ţintă stabilite.

Art. 246. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului elaborează rapoartele prevăzute la art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (8) şi art. 241-245 şi le transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului avizează rapoartele elaborate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului."

5.   După articolul 512 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune:

a)   art. 1, art. 2 pct. 1-5 şi 7-10, art. 3, art. 4(1), art. 6(1), art. 7(2), art. 7(3), art. 8(1), art. 8(2), art. 8(3), art. 8(4), art. 8.6, art. 9, art. 10, art. 11(1) lit. a)-c) şi art. 13(1) din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 296/1996, p. 55;

b)  art. 1, art. 2 pct. 1-9, art. 3(3), art. 5(4), art. 5(5), art. 11 şi art. 12(1) din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi plumb în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 163/1999, p. 41;

c)  art. 1, art. 9 şi art. 10(1) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxid de carbon în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 313/2000, p. 12;

d)  art. 1, art. 2 pct. 1-2, 4-5, 7-8 şi 11, art. 3(2), art. 3(3), art. 7(1), art. 7(2), art. 14, art. 15(1) şi anexa III din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/3/CE privind ozonul din aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 67/2002."

6.   La anexă, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

,,r) valoare-ţintă - nivelul concentraţiei de ozon în aerul înconjurător, fixat cu scopul evitării pe termen lung a efectelor dăunătoare asupra sănătăţii umane şi/sau mediului în general, ce trebuie atins, pe cât posibil, într-o anumită perioadă."

Art. II. - Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 44 se introduc trei noi articole, articolele 441- 443, cu următorul cuprins:

„Art. 441. - (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre interesate atât copii ale planurilor de management cuprinse în schemele directoare prevăzute la art. 43 alin. (1), cât şi copii ale părţii naţionale a planului de management al bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, elaborată conform prevederilor art. 6 alin. (3), precum şi ale tuturor actualizărilor ulterioare ale acestora, în termen de 3 luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)   Autoritatea publică centrală din domeniul apelor prezintă Comisiei Europene rapoarte de sinteză privind analizele efectuate potrivit prevederilor art. 43 alin. (14) şi programele de monitoring prevăzute la art. 35, realizate în scopul primului plan de management al bazinului hidrografic, în termen de 3 luni de la data finalizării acestora.

(3)  In termen de 3 ani de la data publicării fiecărui plan de management cuprins în schemele directoare sau a fiecărei versiuni actualizate în temeiul art. 43 alin. (15), autoritatea publică centrală din domeniul apelor prezintă Comisiei Europene un raport interimar care descrie progresele înregistrate în punerea în aplicare a programului de măsuri prevăzut la art. 43 alin. (18).

Art. 442. - (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor furnizează Comisiei Europene o listă a autorităţilor competente pe plan naţional în domeniul gospodăririi apelor şi a autorităţilor competente din cadrul tuturor organismelor internaţionale în domeniul apelor, la care România este parte, în termen de 6 luni de la data aderării.

(2) Pentru fiecare autoritate competentă în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic de pe teritoriul naţional şi al porţiunii de district de bazin hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe teritoriul României, autoritatea publică centrală din domeniul apelor furnizează Comisiei Europene următoarele informaţii:

a)   denumirea şi adresa autorităţii competente - denumirea şi adresele oficiale ale autorităţilor din domeniul apelor în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic de pe teritoriul naţional;

b)    întinderea geografică a districtului de bazin hidrografic - numele principalelor râuri în cadrul districtului de bazin hidrografic, însoţită de o descriere precisă a limitelor districtului de bazin hidrografic; pe cât posibil, aceste informaţii vor fi disponibile în format GIS (Sistem informatic geografic) şi/sau în format GISCO (Sistem informatic geografic al Comisiei Europene);

c)  statutul legal al autorităţii competente - o descriere a statutului legal al autorităţii competente şi, acolo unde este relevant, un rezumat sau o copie a acestui statut sau act de înfiinţare ori echivalentul legal al acestui document;

d)   responsabilităţi - o descriere a responsabilităţilor legale şi administrative ale fiecărei autorităţi competente şi a rolului său în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic;

e)   apartenenţa - acolo unde autoritatea competentă acţionează ca unitate coordonatoare a altor autorităţi competente, se furnizează o listă a acestora, însoţită de un rezumat al relaţiilor instituţionale stabilite în vederea asigurării coordonării;

f)   relaţiile internaţionale - în cazul districtului de bazin hidrografic al fluviului Dunărea, care acoperă mai mult decât teritoriul naţional şi include teritorii ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, se furnizează o listă a relaţiilor instituţionale stabilite în vederea asigurării coordonării.

(3) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor informează Comisia Europeană asupra oricărei schimbări intervenite în informaţiile furnizate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), în termen de 3 luni de la efectuarea schimbării.

Art. 443. - La identificarea unei probleme de gospodărire a apelor care nu poate fi rezolvată la nivel naţional, autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate raporta Comisiei Europene şi oricărui alt stat membru interesat asupra acestei probleme şi poate face recomandări pentru rezolvarea sa."

2. După articolul 1114 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 327/2000."

Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor instituie norme, aprobate prin ordin al preşedintelui, prin care experimentele sau informaţiile cu privire la persoanele care desfăşoară astfel de experimente vor fi notificate autorităţii naţionale competente. In urma notificării vor fi acordate autorizaţii de efectuare a experimentelor."

2.   Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) In baza cererilor de autorizare, a notificărilor primite şi a rapoartelor elaborate la nivel judeţean, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor colectează şi face publice periodic informaţiile statistice referitoare la utilizarea animalelor, în ceea ce priveşte:

a)  numărul şi tipurile animalelor utilizate în experimente;

b)  numărul animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele prevăzute la art. 3;

c)  numărul animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele efectuate în condiţiile legii."

3.   Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sabileşte, prin instrucţiuni aprobate prin ordin al preşedintelui, natura datelor ce se regăsesc în registrele care trebuie ţinute şi actualizate de către persoana responsabilă din punct de vedere administrativ a unităţilor prevăzute la alin. (1). Aceste registre sunt păstrate minimum 3 ani de la data ultimei înregistrări şi sunt puse la dispoziţia inspectorilor autorităţii naţionale competente cu ocazia verificărilor periodice."

4.   După alineatul (1) al articolului 22 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în aplicarea prevederilor alin. (1) şi fără a aduce atingere directivelor comunitare în vigoare, furnizează Comisiei Europene informaţii referitoare la cadrul legislativ şi la practicile administrative privind experimentele efectuate pe animale, inclusiv cerinţele care trebuie îndeplinite înainte de comercializarea produselor. De asemenea, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor furnizează informaţii privind:

a)  experimentele realizate pe teritoriul României;

b)  autorizaţiile emise;

c)  orice alte detalii administrative în legătură cu aceste experimente.

(3) România încurajează cercetarea în scopul dezvoltării şi validării tehnicilor alternative care furnizează un nivel de informaţii asemănător celui obţinut din experimentele efectuate pe animale, dar care utilizează un număr mai mic de animale sau proceduri mai puţin dureroase, şi întreprinde orice alte acţiuni pe care le consideră necesare în vederea încurajării cercetării în acest domeniu. România monitorizează tendinţele din domeniul metodelor experimentale."

5.   După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - La intervale care nu depăşesc 3 ani şi pentru prima dată în termen de 5 ani de la data aderării, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate în acest domeniu şi furnizează un rezumat adecvat al informaţiilor colectate potrivit prevederilor art. 13."

6.   După articolul 28 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta ordonanţă transpune Directiva Consiliului nr. 86/609/CEE privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 358/1986, p. 1-28, amendată de către Directiva Parlamentului  European şi a Consiliului nr. 2003/65/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 230/2003, p. 32-33."

Art. IV. - După articolul 18 din Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 23 aprilie 2002, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 1999/22/CE privind deţinerea animalelor sălbatice în grădini zoologice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 94/1999."

Art. V. - Actele normative prevăzute la art. I -III, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram


SmartCity5

COMENTARII la OUG 12/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 12 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu