E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 12 din 28 februarie 2007

pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 153 din 2 martie 2007Având în vedere faptul că la data aderării la Uniunea Europeană România trebuie să asigure armonizarea deplină a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului cu acquis-ul comunitar,

în scopul garantării ducerii la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din Tratatul de aderare şi din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeană privitoare la obligaţia ce incumbă statului român de a comunica măsurile naţionale de executare către Comisia Europeană,

ţinând cont de faptul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii vor avea ca efect declanşarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancţionare a României,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonată de urgenţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„(3) Rezultatele evaluării calităţii aerului sunt aduse la cunoştinţă publicului şi se raportează Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului."

2.   Alineatele (6) şi (7) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

„(6) Planurile şi programele sunt aduse la cunoştinţă publicului.

(7)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului monitorizează progresul şi încadrarea în planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului."

3.   După alineatul (7) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene anual, dar nu mai târziu de 9 luni de la sfârşitul fiecărui an, lista cu zonele şi aglomerările prevăzute la alin. (1)."

4.   După articolul 24 se introduc şase articole noi, articolele 241- 246, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la autorităţile, laboratoarele şi organismele responsabile la nivel naţional cu:

a)  implementarea prezentei ordonanţe de urgenţă;

b)  evaluarea calităţii aerului;

c)   metodele utilizate pentru evaluarea preliminară a calităţii aerului;

d)  aprobarea sistemelor de măsurare;

e)   asigurarea acurateţei măsurătorilor prin instrumente de măsurare şi verificarea menţinerii acesteia, prin controale interne de calitate, efectuate în conformitate cu cerinţele standardelor europene de asigurare a calităţii;

f)  analiza metodelor de evaluare;

g)   coordonarea programelor comunitare de asigurare a calităţii, organizate de către Comisia Europeană.

(2)  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului asigură accesul publicului la informaţiile prevăzute la alin. (1).

(3)  In termen de 9 luni de la sfârşitul fiecărui an, pentru zonele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană despre apariţia depăşirilor valorii limită plus marja de toleranţă sau a valorii limită, în cazul poluanţilor pentru care nu a fost fixată şi o marjă de toleranţă, despre datele sau perioadele când aceste depăşiri au fost înregistrate, despre valorile înregistrate şi despre cauzele fiecărui caz de depăşire înregistrată.

Art. 242. - (1) Pentru zonele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene planurile sau programele de gestionare a calităţii aerului elaborate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2)-(5), nu mai târziu de 2 ani de la sfârşitul anului în care depăşirile au fost înregistrate.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la evoluţia planurilor sau programelor prevăzute la alin. (1), la fiecare 3 ani.

Art. 243. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prezintă Comisiei Europene la fiecare 3 ani, dar nu mai târziu de 9 luni de la sfârşitul fiecărei perioade de 3 ani, informaţii despre nivelurile înregistrate sau evaluate, după caz, în zonele şi aglomerările prevăzute la art. 18 alin. (1), împreună cu informaţiile referitoare la sursele   care   au   generat   depăşirile,   cu   justificarea/demonstrarea acestora în cazul în care depăşirea s-a datorat surselor naturale.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se realizează în cadrul unui raport sectorial elaborat în conformitate cu procedura prevăzută la art. 4 din Directiva nr. 91/692/CEE de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu.

Art. 244. - In cazul depăşirii pragurilor de alertă, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene, cu titlu provizoriu, informaţii privind concentraţiile înregistrate şi durata episodului ori episoadelor de poluare, la cel târziu 3 luni după producerea sau înregistrarea acestora.

Art. 245. - In cazul depăşirii valorii-ţintă pentru ozon, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene informaţiile privind măsurile luate pentru a reveni la valorile-ţintă stabilite.

Art. 246. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului elaborează rapoartele prevăzute la art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (8) şi art. 241-245 şi le transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului avizează rapoartele elaborate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului."

5.   După articolul 512 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune:

a)   art. 1, art. 2 pct. 1-5 şi 7-10, art. 3, art. 4(1), art. 6(1), art. 7(2), art. 7(3), art. 8(1), art. 8(2), art. 8(3), art. 8(4), art. 8.6, art. 9, art. 10, art. 11(1) lit. a)-c) şi art. 13(1) din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 296/1996, p. 55;

b)  art. 1, art. 2 pct. 1-9, art. 3(3), art. 5(4), art. 5(5), art. 11 şi art. 12(1) din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi plumb în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 163/1999, p. 41;

c)  art. 1, art. 9 şi art. 10(1) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxid de carbon în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 313/2000, p. 12;

d)  art. 1, art. 2 pct. 1-2, 4-5, 7-8 şi 11, art. 3(2), art. 3(3), art. 7(1), art. 7(2), art. 14, art. 15(1) şi anexa III din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/3/CE privind ozonul din aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 67/2002."

6.   La anexă, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

,,r) valoare-ţintă - nivelul concentraţiei de ozon în aerul înconjurător, fixat cu scopul evitării pe termen lung a efectelor dăunătoare asupra sănătăţii umane şi/sau mediului în general, ce trebuie atins, pe cât posibil, într-o anumită perioadă."

Art. II. - Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 44 se introduc trei noi articole, articolele 441- 443, cu următorul cuprins:

„Art. 441. - (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre interesate atât copii ale planurilor de management cuprinse în schemele directoare prevăzute la art. 43 alin. (1), cât şi copii ale părţii naţionale a planului de management al bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, elaborată conform prevederilor art. 6 alin. (3), precum şi ale tuturor actualizărilor ulterioare ale acestora, în termen de 3 luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)   Autoritatea publică centrală din domeniul apelor prezintă Comisiei Europene rapoarte de sinteză privind analizele efectuate potrivit prevederilor art. 43 alin. (14) şi programele de monitoring prevăzute la art. 35, realizate în scopul primului plan de management al bazinului hidrografic, în termen de 3 luni de la data finalizării acestora.

(3)  In termen de 3 ani de la data publicării fiecărui plan de management cuprins în schemele directoare sau a fiecărei versiuni actualizate în temeiul art. 43 alin. (15), autoritatea publică centrală din domeniul apelor prezintă Comisiei Europene un raport interimar care descrie progresele înregistrate în punerea în aplicare a programului de măsuri prevăzut la art. 43 alin. (18).

Art. 442. - (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor furnizează Comisiei Europene o listă a autorităţilor competente pe plan naţional în domeniul gospodăririi apelor şi a autorităţilor competente din cadrul tuturor organismelor internaţionale în domeniul apelor, la care România este parte, în termen de 6 luni de la data aderării.

(2) Pentru fiecare autoritate competentă în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic de pe teritoriul naţional şi al porţiunii de district de bazin hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe teritoriul României, autoritatea publică centrală din domeniul apelor furnizează Comisiei Europene următoarele informaţii:

a)   denumirea şi adresa autorităţii competente - denumirea şi adresele oficiale ale autorităţilor din domeniul apelor în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic de pe teritoriul naţional;

b)    întinderea geografică a districtului de bazin hidrografic - numele principalelor râuri în cadrul districtului de bazin hidrografic, însoţită de o descriere precisă a limitelor districtului de bazin hidrografic; pe cât posibil, aceste informaţii vor fi disponibile în format GIS (Sistem informatic geografic) şi/sau în format GISCO (Sistem informatic geografic al Comisiei Europene);

c)  statutul legal al autorităţii competente - o descriere a statutului legal al autorităţii competente şi, acolo unde este relevant, un rezumat sau o copie a acestui statut sau act de înfiinţare ori echivalentul legal al acestui document;

d)   responsabilităţi - o descriere a responsabilităţilor legale şi administrative ale fiecărei autorităţi competente şi a rolului său în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic;

e)   apartenenţa - acolo unde autoritatea competentă acţionează ca unitate coordonatoare a altor autorităţi competente, se furnizează o listă a acestora, însoţită de un rezumat al relaţiilor instituţionale stabilite în vederea asigurării coordonării;

f)   relaţiile internaţionale - în cazul districtului de bazin hidrografic al fluviului Dunărea, care acoperă mai mult decât teritoriul naţional şi include teritorii ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, se furnizează o listă a relaţiilor instituţionale stabilite în vederea asigurării coordonării.

(3) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor informează Comisia Europeană asupra oricărei schimbări intervenite în informaţiile furnizate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), în termen de 3 luni de la efectuarea schimbării.

Art. 443. - La identificarea unei probleme de gospodărire a apelor care nu poate fi rezolvată la nivel naţional, autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate raporta Comisiei Europene şi oricărui alt stat membru interesat asupra acestei probleme şi poate face recomandări pentru rezolvarea sa."

2. După articolul 1114 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 327/2000."

Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor instituie norme, aprobate prin ordin al preşedintelui, prin care experimentele sau informaţiile cu privire la persoanele care desfăşoară astfel de experimente vor fi notificate autorităţii naţionale competente. In urma notificării vor fi acordate autorizaţii de efectuare a experimentelor."

2.   Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) In baza cererilor de autorizare, a notificărilor primite şi a rapoartelor elaborate la nivel judeţean, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor colectează şi face publice periodic informaţiile statistice referitoare la utilizarea animalelor, în ceea ce priveşte:

a)  numărul şi tipurile animalelor utilizate în experimente;

b)  numărul animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele prevăzute la art. 3;

c)  numărul animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele efectuate în condiţiile legii."

3.   Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sabileşte, prin instrucţiuni aprobate prin ordin al preşedintelui, natura datelor ce se regăsesc în registrele care trebuie ţinute şi actualizate de către persoana responsabilă din punct de vedere administrativ a unităţilor prevăzute la alin. (1). Aceste registre sunt păstrate minimum 3 ani de la data ultimei înregistrări şi sunt puse la dispoziţia inspectorilor autorităţii naţionale competente cu ocazia verificărilor periodice."

4.   După alineatul (1) al articolului 22 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în aplicarea prevederilor alin. (1) şi fără a aduce atingere directivelor comunitare în vigoare, furnizează Comisiei Europene informaţii referitoare la cadrul legislativ şi la practicile administrative privind experimentele efectuate pe animale, inclusiv cerinţele care trebuie îndeplinite înainte de comercializarea produselor. De asemenea, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor furnizează informaţii privind:

a)  experimentele realizate pe teritoriul României;

b)  autorizaţiile emise;

c)  orice alte detalii administrative în legătură cu aceste experimente.

(3) România încurajează cercetarea în scopul dezvoltării şi validării tehnicilor alternative care furnizează un nivel de informaţii asemănător celui obţinut din experimentele efectuate pe animale, dar care utilizează un număr mai mic de animale sau proceduri mai puţin dureroase, şi întreprinde orice alte acţiuni pe care le consideră necesare în vederea încurajării cercetării în acest domeniu. România monitorizează tendinţele din domeniul metodelor experimentale."

5.   După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - La intervale care nu depăşesc 3 ani şi pentru prima dată în termen de 5 ani de la data aderării, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate în acest domeniu şi furnizează un rezumat adecvat al informaţiilor colectate potrivit prevederilor art. 13."

6.   După articolul 28 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta ordonanţă transpune Directiva Consiliului nr. 86/609/CEE privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 358/1986, p. 1-28, amendată de către Directiva Parlamentului  European şi a Consiliului nr. 2003/65/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 230/2003, p. 32-33."

Art. IV. - După articolul 18 din Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 23 aprilie 2002, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 1999/22/CE privind deţinerea animalelor sălbatice în grădini zoologice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 94/1999."

Art. V. - Actele normative prevăzute la art. I -III, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram


SmartCity5

COMENTARII la OUG 12/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 12 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Decizia 385 2016
    I want to thank a very kind and powerful psychic who brought back my ex wife who left me she told me she wants to be alone and left me and the kids I was devastated everyday i keep thinking how i would live without her one day i was online when I found Priest Ade website then i contacted him, He told me not to worry she will be back in 24hours after he cast his love spell i had some doubt though but i just did all he instructed and had a little faith, To my greatest surprise the next day she was back to me and the family she told me she was sad because she couldn't get pregnant since we have been trying but Priest Ade also solved that now she is 3 weeks pregnant I'm so excited i highly recommend him he is powerful and can help you too with different problems email him now at ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com And his website https://ancientspiritspell.wordpress.com OR WhatsApp +234 905 472 7023
ANONIM a comentat Hotărârea 1118 1956
    Buna ziua, Aceasta este pentru a informa publicul larg că doamna Della Taylor, o persoană privată Împrumutătorul de împrumut are o oportunitate financiară pentru toți cei care au nevoie de acest lucru ajutor financiar. ea ne dă un împrumut la 3%, rata dobânzii pentru persoane fizice, companii și companii sub un punct de vedere și statut clar și inteligibil. a lua legatura ne astăzi prin e-mail la: Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp + 1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu