Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.119 din 04.10.2021

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 05 octombrie 2021SmartCity1

Având în vedere necesitatea modificării şi completării Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama că evoluţia continuă a activităţilor în domeniul silvic, în vederea obţinerii unor rezultate mai bune pe linia luptei împotriva infracţionalităţii de mediu, în special a tăierilor ilegale de păduri, determină necesitatea adoptării unor măsuri imediate în scopul limitării tăierilor ilegale şi monitorizării trasabilităţii materialelor lemnoase, având în vedere necesitatea consolidării urgente a cadrului legal şi întărirea capacităţii de implementare, monitorizare şi control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia şi ţinând seama de faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori constituie un aspect de siguranţă naţională,luând în considerare faptul că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecinţe negative asupra ecosistemelor forestiere, măsurile vizând soluţii viabile de monitorizare şi control al regimului silvic şi în special de reducere a tăierilor ilegale,ţinând cont de faptul că neimpunerea de urgenţă a unor sancţiuni proporţionale şi disuasive operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, privitoare la implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, este unul din aspectele sesizate de Comisia Europeană în procedura de infringement declanşată împotriva României în data de 12 februarie 2020 - Cauza 2020/2033, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru UE (infringement) în domeniul mediului, iar în data de 2 iulie 2020 procedura a continuat cu a doua etapă din faza precontencioasă, respectiv cu transmiterea unui aviz motivat, având în vedere Cauza 2020/2033, care are ca obiect nerespectarea de către autorităţile române, în contextul tăierilor ilegale de arbori, a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, ale Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, precum şi ale Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, iar sesizările Comisiei Europene se referă, printre altele, la necesitatea implementării în legislaţia naţională a unui regim de sancţiuni proporţionale şi disuasive, aplicabile în cazul încălcării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010,ţinând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru neînsuşirea măsurilor şi pentru nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 poate declanşa o procedură de infringement, ce se poate concretiza atât în plata unei sume minime forfetare, stabilită pentru România la 1.643.000 euro, cât şi în plata unor penalităţi cu titlu cominatoriu care pot varia între 1.985 euro şi 119.125 euro pe zi de întârziere,întrucât combaterea exploatării forestiere ilegale şi a comerţului aferent reprezintă unul dintre domeniile-ţintă care trebuie reglementate, iar ca o consecinţă imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt lezate interesul public, interesele şi obiectivele politicii din domeniul mediului şi cel forestier, inclusiv gestionarea pădurilor şi biodiversitatea, pe cale de consecinţă, adoptarea constituind o situaţie extraordinară ce trebuie reglementată,ţinând seama de obiectivele asumate prin Programul de guvernare, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului, prin care, la cap. II „Păduri", Program multianual Împădurim România, este prevăzut angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru combaterea tăierilor ilegale de pădure şi a altor practici nelegale din sistemul silvic prin îmbunătăţirea continuă a sistemului de monitorizare SUMAL - sistemul informatic de urmărire a trasabilităţii materialului lemnos, principalul instrument în lupta împotriva tăierilor ilegale de pădure,luând în considerare faptul că, prin Decizia nr. 802/2009, Curtea Constituţională stabileşte că emiterea unei ordonanţe de urgenţă pentru punerea de acord a legislaţiei naţionale cu cea comunitară în situaţia în care este iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene este pe deplin constituţională,neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului are ca efect declanşarea procedurii de infringement şi penalităţi împotriva României.În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)sancţiunea contravenţională principală este amenda contravenţională; 2. La articolul 2, literele b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)norme privind circulaţia materialelor lemnoase - normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, emise în baza art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează şi/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice şi care are obligaţia să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are obligaţia materializării fizice a limitelor proprietăţii pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafeţe. Responsabilitatea privind corectitudinea materializării limitelor de proprietate revine proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; ........ ................ ................ ................ ................ ............ e)produse extraordinare - masa lemnoasă care se exploatează de pe drumurile şi instalaţiile de scos-apropiat, de pe suprafaţa destinată realizării platformelor primare, de pe terenuri din fondul forestier naţional amplasate sub/peste reţelele de transport sau distribuţie a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice sau cea rezultată din exploatarea arborilor care periclitează circulaţia pe căile de transport, inclusiv de pe suprafeţele pentru care este suspendat serviciul silvic, la solicitarea scrisă a deţinătorului reţelei sau căii de transport, din interiorul şi/sau proximitatea obiectivelor militare în scopul menţinerii în stare de operativitate a acestora, pentru protecţia obiectivelor arheologice, culturale sau publice. Suprafaţa de pe care se exploatează produsele extraordinare este determinată de ocolul silvic. Actul de punere în valoare pentru produse extraordinare se aprobă de şeful ocolului silvic. Produsele extraordinare rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate publică aparţin administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului sau proprietarilor în cazul fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi se valorifică direct sau prin licitaţie, în condiţiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare, iar cele rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate privată aparţin proprietarilor. Produsele extraordinare se asimilează produselor accidentale şi se încadrează similar produselor accidentale I şi II, iar precomptarea produselor extraordinare asimilate produselor accidentale I se realizează similar produselor I, potrivit art. 59 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru suprafeţele de fond forestier pentru care este suspendat serviciul silvic, produsele extraordinare au regimul produselor accidentale, aşa cum este reglementat la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 3. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e1) transportul ilegal de materiale lemnoase - transportul materialelor lemnoase care nu sunt însoţite de documente specifice de transport sau din care nu rezultă cu certitudine legalitatea provenienţei acestora. În acest sens, materialele lemnoase transportate nu au provenienţă legală dacă:

(i) nu sunt însoţite de aviz de însoţire, conform normelor în vigoare;
(ii) sunt însoţite de aviz de însoţire al cărui termen de valabilitate nu a fost menţionat sau a expirat;
(iii) nu sunt însoţite de avizele de însoţire emise pentru fiecare mijloc de transport în parte;
(iv) între volumul măsurat al materialelor lemnoase transportate şi cel înscris în avizul de însoţire există o diferenţă, fiind considerată fără provenienţă legală diferenţa de material lemnos constatată; dacă se constată o diferenţă de cel mult 10 mc, inclusiv, cu luarea în considerare a toleranţelor admise, sunt aplicabile prevederile prezentei legi, iar dacă se constată o diferenţă mai mare de 10 mc, cu luarea în considerare a toleranţelor admise, sunt aplicabile dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
(v) încărcarea/descărcarea materialelor lemnoase se face dintr-o/într-o altă locaţie faţă de cea raportată în SUMAL 2.0/înscrisă în avizul de însoţire;

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietar al terenului pe care este amplasată aceasta, cu excepţia persoanei care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. Contractele încheiate sunt nule de drept.
5. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarul/succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract; 6. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiţionată în mod expres de existenţa documentelor de proprietate, precum şi de existenţa limitelor de proprietate materializate în teren. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina solicitantului. 7. La articolul 5, alineatele (4) şi (5) se abrogă. 8. La articolul 5 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)neîntocmirea amenajamentelor silvice pentru suprafeţe de fond forestier pentru care există obligativitatea întocmirii amenajamentelor silvice în condiţiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sancţiunea se aplică proprietarului de fond forestier. 9. La articolul 51, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)punerea în valoare, ca produse de igienă sau ca produse accidentale, a arborilor care nu îndeplinesc condiţiile de a fi încadraţi ca igienă sau produse accidentale, aşa cum sunt definite în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sancţiunea se aplică persoanelor care au pus în valoare astfel de produse lemnoase, în care o parte din arbori sau toţi arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiţia de a fi încadraţi în categoria de produse accidentale/igienă. 10. La articolul 6, litera a) se abrogă. 11. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)schimbarea fără aprobare legală a categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier naţional, în măsura în care fapta nu constituie infracţiune; schimbarea categoriei de folosinţă se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în perioada de aplicare a amenajamentului silvic sau prin intrarea în vigoare a unui nou amenajament silvic; 12. La articolul 7 alineatul (1), litera f) şi alineatul (4) se abrogă. 13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, următoarele fapte:a)ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei. Se exceptează prejudiciile realizate prin lucrările de exploatare forestieră, aşa cum sunt definite în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu reprezintă tăieri ilegale. b)tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional. c)furtul de puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei.
(3) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă şi cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză, după cum urmează:a)cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv; b)cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 şi 30,00 mc, inclusiv; c)cu amendă de la 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 şi 100 mc, inclusiv; d)cu amendă de la 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 şi 500 mc, inclusiv; e)cu amendă de la 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc.
(4) În cazul constatării săvârşirii de către operatorii atestaţi pentru lucrări de exploatare forestiere a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei până la 12.000 lei.
(5) Constituie contravenţie silvică, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcţional - T I, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condiţiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare şi pentru care structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în urma verificărilor realizate potrivit ordinului emis în baza art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a făcut notificare către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, prin care solicită suspendarea recoltării de masă lemnoasă.
14. La articolul 9, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)accesul oricărui autovehicul în fondul forestier naţional, cu încălcarea art. 54 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia autovehiculelor din dotarea personalului cu atribuţii de control prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci când personalul se găseşte în misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase din exploatările autorizate, a celor din dotarea administratorilor de fond forestier şi a gestionarilor fondurilor de vânătoare. 15. La articolul 10, litera b) se modifică şi va avea următorul conţinut: b)neasigurarea sursei de finanţare de către proprietar/deţinător pentru efectuarea lucrărilor de prevenire şi combatere la sol a bolilor şi dăunătorilor pădurilor, la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele tehnice; 16. La articolul 10, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)neefectuarea de către ocolul silvic a lucrărilor necesare pentru depistare şi prognoză, precum şi pentru prevenirea şi combaterea la sol a bolilor şi dăunătorilor pădurilor, la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele tehnice, în limita resurselor financiare alocate. 17. La articolul 11, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)nepermiterea de către proprietarii şi/sau deţinătorii cu orice titlu de păduri a accesului în pădurile pe care le deţin a persoanelor împuternicite să efectueze observaţii şi măsurători necesare în vederea realizării Programului naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră sau realizării inventarului forestier naţional şi a specialiştilor care elaborează studiile de includere în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine, personalului custozilor şi administratorilor ariilor naturale protejate, inclusiv cu autovehicule rutiere, cu condiţia notificării anterioare a proprietarului şi/sau a deţinătorului. 18. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:a)instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote fără drept sau în alte locuri decât cele aprobate şi delimitate de deţinătorul terenului forestier respectiv; b)amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte locuri şi în alte condiţii decât cele aprobate; c)aducerea şi menţinerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de animale domestice şi păsări; d)efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală; e)trecerea animalelor domestice însoţite sau neînsoţite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Sancţiunea se aplică însoţitorului turmei, dacă animalele sunt însoţite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoţite;

(2) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei următoarele fapte:a)aruncarea sau depozitarea în fondul forestier naţional a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanţelor chimice şi a apei sărate. În acest caz, se aplică şi sancţiunea complementară de obligare a contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea iniţială, pe cheltuiala sa; b)neluarea de către proprietarii sau deţinătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau limitrof acestuia a măsurilor privind salubrizarea şi igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor; c)înfiinţarea sau funcţionarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de achiziţie a ciupercilor şi fructelor de pădure, precum şi a celorlalte produse nelemnoase specifice fondului forestier, fără avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice."
19. La articolul 13 alineatul (1), literele a) şi b) se abrogă.20. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei nerespectarea obligaţiilor privind înscrierea în amenajamentele silvice, în situaţia în care legea obligă la elaborarea amenajamentelor silvice, a suprafeţelor preluate în compensare în situaţia în care au fost aprobate scoateri definitive fără a exista amenajament silvic în vigoare şi asigurarea administrării sau serviciilor silvice în cazul terenurilor oferite în compensarea terenurilor care au făcut obiectul aprobării de scoatere definitivă, în termen de 30 de zile de la data predării-primirii terenului pentru care s-a aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic. 21. La articolul 14 alineatul (1), literele a), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice în cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu;........ ................ ................ ................ ................ ............ c)constituirea actului de punere în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare, în cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu;........ ................ ................ ................ ................ ............ e)aprobarea şi/sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare a masei lemnoase fără amenajament silvic în vigoare, pentru suprafeţele de fond forestier pentru care legea obligă la existenţa unui amenajament silvic, cu excepţia prevederilor art. 20 alin. (31) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu. 22. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:a)autorizarea la exploatare a partizilor constituite din tăieri cu restricţie, în epocile în care exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare; b)realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă tăiere rasă, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare; c)neasigurarea transparenţei comercializării masei lemnoase în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; d)autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau efectuarea de lucrări silvotehnice în suprafeţele pentru care este formulată notificare sau nu este emis aviz către ocoalele silvice/proprietari de către structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la existenţa pădurilor care îndeplinesc criteriile de păduri virgine sau de păduri cvasivirgine, potrivit ordinului emis în baza art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu sunt incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine; e)aprobarea executării drumurilor de scos-apropiat cu încălcarea prevederilor Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sancţiunea se aplică şefului de ocol. f)autorizarea la exploatare a partizilor prin care se depăşeşte durata maximă de exploatare a masei lemnoase, prevăzută de Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sancţiunea se aplică şefului de ocol.
23. La articolul 16 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)amplasarea pe arbori a curselor feromonale echipate cu nade sau alţi atractanţi pentru inducerea atacului de gândaci de scoarţă, în alte condiţii decât cele prevăzute în instrucţiunile în vigoare. 24. La articolul 16 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere , literele h) şi i), cu următorul cuprins: h)lăsarea de arbori marcaţi şi netăiaţi în parchete, constataţi după întocmirea procesului-verbal de reprimire. Sancţiunea se aplică dacă numărul arborilor marcaţi şi netăiaţi în parchete, constataţi după întocmirea procesului-verbal de reprimire, este mai mare de 1% din numărul arborilor inventariaţi în cadrul actului de punere în valoare. i)autorizarea la exploatare a partizilor prin care se depăşeşte durata maximă de exploatare a masei lemnoase, prevăzută de Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, emise în baza art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sancţiunea se aplică şefului de ocol. 25. La articolul 17, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)recoltarea, deţinerea, transportul, comercializarea produselor nelemnoase specifice, fără documente legale şi fără acordul scris al proprietarului şi/sau al ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru suprafaţa de pe care se recoltează acestea. 26. La articolul 18, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)menţinerea în pădure, în intervalul 1 mai-1 octombrie, a lemnului de răşinoase infestat cu dăunători de scoarţă şi necojit, cu excepţia arborilor cursă folosiţi la combaterea dăunătorilor, a lemnului provenit din doborâturi şi rupturi de vânt sau zăpadă şi a lemnului aflat în curs de exploatare pe suprafaţa parchetului. 27. La articolul 18, litera c) se abrogă.28. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19
(1) Constituie contravenţie silvică, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă şi cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză faptele privind expedierea, primirea, depozitarea, deţinerea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor permanente/temporare, ai platformelor primare, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare, instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase, personalul operatorului de transport, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii ferate, fără provenienţă legală potrivit art. 10 alin. (10) şi art. 12 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi a instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, după cum urmează:a)1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv; b)5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 şi 30,00 mc, inclusiv; c)10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 şi 100 mc, inclusiv; d)15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 şi 500 mc, inclusiv; e)30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc.
29. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă şi cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte: a)transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, cu un volum cuprins între 0,1 şi 10 mc, inclusiv, neînsoţit de documentele specifice de transport, aşa cum sunt stabilite de normele privind circulaţia materialelor lemnoase. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează: 1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 şi 3 mc, inclusiv; 2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 şi 6,00 mc, inclusiv; 3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 şi 10,00 mc, inclusiv; b)transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, însoţit de documente specifice de transport, aşa cum sunt stabilite de normele privind circulaţia materialelor lemnoase, la care diferenţa dintre volumul constatat la momentul verificării şi cel înscris în avizul de însoţire este de cel mult 10 mc, inclusiv, cu luarea în considerare a toleranţelor legale şi a contragerilor specifice. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează: 1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 şi 3 mc, inclusiv; 2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 şi 6,00 mc, inclusiv; 3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 şi 10,00 mc, inclusiv; c)transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase fără provenienţă legală, aşa cum sunt stabilite de normele privind circulaţia materialelor lemnoase. Cuantumul amenzii care se aplică este cuprins între 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 şi 10 mc, inclusiv; d)transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu corespund cu cel puţin unul dintre elementele înscrise în avizul de însoţire referitoare la:

(i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranţelor/contragerilor specifice;
(ii) specie/grupe de specii.
(iii) numărul de piese de lemn rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 24 cm sau numărul de bucăţi/colete de cherestele. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează:

1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 şi 3 mc, inclusiv; 2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 şi 6,00 mc, inclusiv; 3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 şi 10,00 mc, inclusiv. Sancţiunea complementară de confiscare se aplică pentru diferenţa de volum în plus constatată faţă de volumul pe specii/grupe de specii înscris în avizul de însoţire, cu luarea în considerare a toleranţelor legale şi a contragerilor specifice; e)nedeţinerea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase pe grupe de specii şi sortimente industriale, determinate ca diferenţe între stocurile scriptice/înregistrate în aplicaţia SUMAL 2.0 şi stocurile faptice inventariate la data efectuării controlului, cu luarea în considerare a toleranţelor legale şi a contragerilor specifice. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează:1. 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv; 2. 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 şi 30,00 mc, inclusiv; 3. 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 şi 100 mc, inclusiv; 4. 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 şi 500 mc, inclusiv; 5. 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc. 30. La articolul 19, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate , alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins: (21) Confiscarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se realizează fizic, dacă materialele lemnoase pot fi identificate, sau valoric, la preţul de referinţă calculat potrivit art. 22 alin. (7). (22) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte: a)efectuarea de fotografii ale mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, de către transportator, atunci când normele privind circulaţia materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, creează această obligaţie, din care nu se poate distinge/focaliza încărcătura; b)transportul materialelor lemnoase fără fotografiile mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, atunci când normele privind circulaţia materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituie această obligaţie; c)utilizarea tipurilor de pastă/cerneală termosensibilă sau care se poate şterge uşor prin mijloace mecanice, la completarea avizelor de însoţire în format letric. (23) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte: a)transportul materialelor lemnoase fără conexiune permanentă de date mobile active pe toată perioada transportului până la destinaţie, în baza informaţiilor preluate din SUMAL 2.0, în situaţia în care normele privind circulaţia materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituie această obligaţie; b)transportul materialelor lemnoase fără receptorul GPS al dispozitivului mobil pornit pe toată perioada transportului până la destinaţie, în baza informaţiilor preluate din SUMAL 2.0, în situaţia în care normele privind circulaţia materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituie această obligaţie. (24) În cazul transportului materialelor lemnoase, în mod repetat, în baza aceluiaşi aviz de însoţire, doar primul transport dintre cele identificate este considerat ca fiind însoţit de documente specifice de transport, cu îndeplinirea condiţiei ca materialele lemnoase/produsele din lemn să fie descărcate/recepţionate la destinaţie. Efectuarea transportului în mod repetat în baza aceluiaşi aviz de însoţire se dovedeşte fără documente specifice de transport. În situaţia identificării unuia sau mai multor transporturi efectuate în baza aceluiaşi aviz de însoţire, al căror volum cumulat depăşeşte 10 mc, se aplică prevederile art. 68 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Repetabilitatea se demonstrează prin interogarea aplicaţiei SUMAL 2.0, cu fotografii şi/sau înregistrări video şi orice alte mijloace de probă. 31. La articolul 19, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 2.000 lei introducerea în aplicaţiile informatice din SUMAL 2.0 prevăzute de normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi/sau înscrierea în avizul de însoţire a materialelor lemnoase a unui număr de înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat. 32. La articolul 19 alineatul (6), literele a), f), g), l) şi m) şi alineatul (9) se abrogă .33. La articolul 19, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(10) Pentru contravenţiile constatate în timpul transportului materialelor lemnoase sancţiunea principală se aplică:a)emitentului avizului de însoţire a materialelor lemnoase, dacă faptele sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) şi alin. (21) şi (22); b)transportatorului profesionist, dacă faptele sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c) şi alin. (23; c)conducătorului vehiculului pe care este încărcat materialul lemnos sau care tractează orice părţi de vehicule distinct înmatriculate/neînmatriculate, pe care este încărcat materialul lemnos, conducătorului atelajului, care nu are calitatea de transportator profesionist, dacă faptele sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c) şi alin. (23); d)sancţiunea complementară de confiscare a materialelor lemnoase se aplică emitentului avizului de însoţire a materialelor lemnoase. 34. La articolul 19, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins: (101) Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul materialelor lemnoase confiscate şi dacă acestea aparţin unei alte persoane decât emitentul avizului de însoţire care are calitatea de contravenient. În procesul-verbal se vor menţiona datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă. 35. La articolul 21, literele c), g)-i) şi k) se abrogă .36. La articolul 21, literele d), j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)nerespectarea de către emitenţi a prevederilor legale privind modul de completare şi eliberare a avizelor de însoţire a materialelor lemnoase, în format electronic, numai dacă prin această faptă nu se pot stabili cantităţile transportate şi provenienţa acestora;........ ................ ................ ................ ................ ............ j)refuzul expeditorului/transportatorului de a transporta şi descărca materialele lemnoase reţinute în vederea confiscării/confiscate în condiţiile legii, la locul de păstrare/depozitare în custodie stabilit de agentul constatator;........ ................ ................ ................ ................ ............ l)refuzul de către profesionişti de a permite agenţilor constatatori să realizeze activităţile de verificare şi/sau să inventarieze stocurile de material lemnos, să pună la dispoziţia acestora documentele necesare, precum şi neacordarea sprijinului necesar, în baza solicitării scrise a agenţilor constatatori. 37. La articolul 22, alineatele (2), (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Materialele lemnoase reţinute/confiscate în condiţiile legii de agenţi constatatori vor fi date în custodie ocolului silvic care deţine spaţiul de depozitare cel mai apropiat de locul reţinerii/confiscării.
(3) Darea în custodie a materialelor lemnoase reţinute/confiscate se poate face şi către operatorul economic căruia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională, cu acordul scris al agentului constatator, al operatorului economic şi al ocolului silvic......... ................ ................ ................ ................ ............
(5) Dacă materialele lemnoase reţinute/confiscate nu se află în mijloace de transport, agentul constatator va dispune cu privire la ridicarea, transportarea şi depozitarea acestora. Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea şi depozitarea materialelor lemnoase reţinute/confiscate, precum şi cele efectuate pentru manipularea materialului lemnos inventariat se acoperă din sumele rezultate în urma valorificării materialelor lemnoase confiscate.
(6) Sancţiunea complementară a confiscării valorice, pentru materialele lemnoase care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, se aplică pentru diferenţa constatată dintre volumul materialelor lemnoase înscrise în documentele care fac dovada provenienţei, potrivit normelor privind circulaţia materialelor lemnoase, şi volumul materialelor lemnoase efectiv determinat cu ocazia controlului, pentru materialele lemnoase depozitate/prelucrate/sortate/comercializate.
38. La articolul 24 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 51 lit. b), art. 6 lit. c) şi d), art. 7 alin. (1) lit. a)-c) şi e), art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1) lit. c) şi f), art. 16 alin. (1) lit. a), b) şi e), art. 17 lit. c) şi d), art. 18 lit. d), art. 19 alin. (1)-(5) şi art. 21; ........ ................ ................ ................ ................ ............ e)ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9, art. 11, art. 12, art. 17 lit. c), art. 19 alin. (1), alin. (2), alin. (21), alin (22), alin. (3) şi alin. (5) şi art. 21; 39. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29
(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plata amenzii se face la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora contravenienţii îşi au sediul sau domiciliul fiscal ori la casieriile autorităţilor administraţiei publice, atât în numerar, cât şi prin virament.
40. La articolul 30, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
(8) Agentul constatator care este personal silvic sau care este absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă şi completată, după caz, cu masterat/doctorat în ştiinţe inginereşti din domeniul silvicultură sau absolvent, cu diplomă, al învăţământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură, pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscute în România, în cazul celorlalţi agenţi constatatori, are dreptul de a inventaria şi calcula volumul materialelor lemnoase expediate, primite, depozitate, deţinute şi/sau prelucrate de către deţinătorii depozitelor permanente/temporare, platformelor primare, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare, instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase, personalul operatorului de transport, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii ferate. 41. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În situaţia în care instanţa de judecată care a constatat nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice dispune să se achite celui în drept o despăgubire, aceasta se achită de către entitatea care a beneficiat de contravaloarea materialului lemnos valorificat sau de către beneficiarul donaţiei, după caz. În situaţia în care despăgubirea dispusă de instanţa de judecată este mai mare decât contravaloarea materialului lemnos valorificat sau decât valoarea materialelor lemnoase supuse donaţiei, diferenţa în plus faţă de contravaloarea materialului lemnos valorificat sau faţă de valoarea materialelor lemnoase supuse donaţiei se suportă de la bugetul de stat prin bugetul autorităţii publice centrale în structura căreia este angajat agentul constatator care a aplicat sancţiunea complementară de confiscare, cu încadrarea în bugetul aprobat. 42. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34
(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele încasate din plata amenzilor la contravenţiile silvice se varsă la bugetul de stat, în cazul contravenţiilor săvârşite de către operatorii economici, sau, după caz, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale, pentru contravenţiile săvârşite de către persoanele fizice.
(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este obligată să asigure de la bugetul de stat, prin bugetul acesteia, sumele necesare decontării costurilor serviciilor de manipulare, încărcare-descărcare şi transport al materialelor lemnoase, solicitate de agentul/agenţii constatator/constatatori prevăzut/prevăzuţi la art. 24 alin. (1), care realizează acţiunea de control.
(3) Serviciile prevăzute la alin. (2) sunt asigurate de prestatori publici şi/sau privaţi, pe bază de contract, anual, încheiat cu structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în funcţie de competenţa teritorială a acesteia.
(4) Decontul prevăzut la alin. (2) se întocmeşte de către prestatorul de servicii, cu avizul agentului/agenţilor constatator/ constatatori care a/au solicitat serviciile de manipulare, încărcare-descărcare şi transport al materialelor lemnoase şi se depune la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu care a încheiat contractul de prestări servicii.
(5) Procedura privind decontarea costurilor serviciilor de manipulare, încărcare-descărcare şi transport al materialelor lemnoase prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
43. La articolul 36, alineatele (1), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 36
(1) Ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate, precum şi a celor abandonate este obligat să doneze volumul confiscat, numai în cazul materialelor lemnoase care fac obiectul primei puneri pe piaţă, către instituţiile publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia......... ................ ................ ................ ................ ............
(7) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate care nu au făcut obiectul donaţiei, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitaţiei şi transport, după caz, precum şi sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel:a)15% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziţia persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a realizat confiscarea; b)85% în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum şi în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror provenienţă nu poate fi stabilită.
(8) Sumele prevăzute la alin. (7) lit. a) se virează în contul instituţiilor din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) care au realizat confiscarea.
Articolul IIDispoziţiile art. 5 alin. (6) lit. d), art. 8, art. 10 lit. c), art. 12, art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. h)-i) şi art. 30 alin. (8) intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul III Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUFLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:Viceprim-ministru,Kelemen Hunorp. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,Corvin Nedelcu,secretar generalMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,Cseke Attila ZoltánMinistrul afacerilor interne,Lucian Nicolae BodeMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescup. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, interimar,Daniela Nicolescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Dan Vîlceanup. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,Ionel Scrioşteanu,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Tiberiu Horaţiu GorunSmartCity5

COMENTARII la OUG 119/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 119 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu