Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.114 din 04.10.2021

pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 05 octombrie 2021SmartCity1

Ţinând cont de nevoia simplificării administrative în procedura de înfiinţare a serviciilor sociale, pentru a elimina suprapunerile care creează confuzie referitoare la instrumentele de referinţă la care trebuie să se raporteze monitorizarea şi controlul asigurării calităţii în domeniul serviciilor sociale şi efortul birocratic nejustificat pentru furnizori publici şi privaţi de servicii sociale care înfiinţează servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi,având în vedere faptul că dezinstituţionalizarea reprezintă un proces asumat odată cu ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare,luând în considerare faptul că dezinstituţionalizarea presupune atât pregătirea, cât şi transferul persoanelor cu dizabilităţi spre servicii în comunitate, în conformitate cu nevoile specifice ale acestora, ţinând seama de faptul că persoanele cu dizabilităţi se află în centre rezidenţiale pe perioade îndelungate, astfel încât transferul acestora către alte instituţii implică o pregătire atentă şi îndelungată, astfel încât să se evite riscul de reinstituţionalizare a acestora, având în vedere faptul că grăbirea procesului de dezinstituţionalizare poate provoca tulburări comportamentale în rândul persoanelor cu dizabilităţi prin acordarea de servicii neadecvate, care nu se potrivesc întocmai nevoilor individuale fără a asigura cadrul pentru exercitarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv la viaţă independentă şi integrare în comunitate, la respectarea demnităţii şi la nediscriminare, cu consecinţe negative grave, având în vedere necesitatea planificării tipurilor de servicii necesare în comunitate, a surselor de finanţare aferente şi a acţiunilor de pregătire în vederea transferurilor persoanelor cu dizabilităţi în siguranţă şi în conformitate cu nevoile individuale, se identifică necesitatea prelungirii în regim de urgenţă a termenului de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitatea mai mare de 50 de locuri.Având în vedere faptul că implicarea administraţiei publice locale de la nivel de judeţ, municipiu, oraş sau comună în procesul de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării este decisivă şi în considerarea dificultăţilor financiare cu care se vor confrunta furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi în procesul de adaptare, reorganizare şi restructurare a centrelor pentru persoane adulte cu dizabilităţi, în sensul alocării, începând cu anul 2022, a resurselor financiare din bugetele consiliilor judeţene/locale exclusiv în vederea asigurării funcţionării serviciilor rezidenţiale vechi şi nu în sensul dezvoltării serviciilor sociale în comunitate, potrivit nevoilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, dat fiind faptul că transferul persoanelor cu dizabilităţi aflate în centre rezidenţiale presupune o existenţă a unei diversităţi de servicii în comunitate astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale acestora, existenţă care depinde de oportunităţile de finanţare programate în cadrul perioadei 2021-2027, fiind condiţionate şi de investiţii din bugetele consiliilor judeţene în complementaritatea fondurilor europene, se impune de urgenţă stabilirea modalităţii de finanţare a măsurilor de protecţie de tip centre de zi şi centre rezidenţiale, în condiţiile în care până la 31 decembrie 2021 nu a reuşit din motive obiective implementarea procesului de reorganizare şi restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mare.Luând în considerare necesităţile unei monitorizări mai eficiente şi mai aplicate cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, pentru a îndeplini standardele minime de calitate obligatorii în ceea ce priveşte capacitatea, organizarea şi funcţionarea acestor servicii sociale, având în atenţie necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure noile condiţii de prestare a serviciilor sociale în contextul restricţiilor impuse pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care impun asigurarea protecţiei persoanelor adulte cu dizabilităţi beneficiare de servicii sociale rezidenţiale, se impune adoptarea în regim de urgenţă a cadrului legal care să asigure buna desfăşurare a procesului de înfiinţare a acestor servicii, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului persoanelor cu dizabilităţi.Având în vedere faptul că neasigurarea cadrului propus pentru eficientizarea înfiinţării de servicii sociale ar determina o serie de consecinţe negative, precum, pe de o parte, limitarea accesului persoanelor vulnerabile la acestea şi lipsa asigurării finanţării serviciilor sociale rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabiltăţi şi, pe de altă parte, atât renunţarea furnizorilor de servicii sociale de a înfiinţa astfel de servicii, cât şi imposibilitatea accesării liniilor de finanţare propuse de programele cu finanţare europeană şi implicit întârzierea nejustificată a procesului de dezinstituţionalizare,întrucât este importantă fundamentarea bugetului pentru perioada imediat următoare, prezenta ordonanţă de urgenţă contribuie la planificarea bugetară pentru anul 2022 în sensul că finanţarea serviciilor sociale este asigurată, potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau al autorităţii administraţiei publice locale la nivel de municipiu, oraş sau comună, după caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinaţie, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, diferenţa urmând a fi acoperită din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială funcţionează centrele, iar bugetul de stat şi implicit bugetele proprii ale judeţelor pentru anul 2022 sunt în curs de fundamentare, urmând ca, în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, finalizarea bugetului de stat să se efectueze la 1 noiembrie 2021; neasigurarea cadrului propus ar împiedica elaborarea acestor bugete de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consecinţe negative grave asupra asigurării finanţării serviciilor sociale rezidenţiale pentru persoanele cu dizabilităţi pentru anul 2022. În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru eliminarea efectelor negative pe care acestea le pot avea asupra calităţii vieţii. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 51, partea introductivă a alineatului (6) va avea următorul cuprins:
(6) Centrele de zi şi centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap se înfiinţează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, astfel: 2. La articolul 51, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
(7) Centrele de zi şi centrele rezidenţiale private pentru persoanele adulte cu handicap se înfiinţează ca structuri cu sau fără personalitate juridică. 3. La articolul 100 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins: e)nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei;
Articolul II
(1) Centrele rezidenţiale, publice sau private, care nu s-au reorganizat în termenul prevăzut la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Legea nr. 92/2021, au obligaţia să se reorganizeze, până la data de 31 decembrie 2021, ţinând cont de nevoile individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate în vigoare.
(2) Reorganizarea prevăzută la alin. (1) se realizează fără avizul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.
(3) Pentru solicitările de obţinere a avizului Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică procedura de avizare.
Articolul III
(1) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi care nu au elaborat planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri în termenul prevăzut la art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2018, aprobată prin Legea nr. 92/2021, au obligaţia să elaboreze şi să prezinte Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri până la data de 31 decembrie 2021.
(2) Planul de restructurare a centrului, prevăzut la alin. (1), reprezintă documentul avizat de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii şi aprobat de consiliul judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, care cuprinde acţiuni planificate pentru a fi implementate în perioada 2021-2023, cu scopul de a asigura tranziţia persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale în instituţii rezidenţiale de tip vechi, în alternativele de tip familial sau rezidenţial nou-înfiinţate.
(3) Planurile de restructurare elaborate şi aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile, cu excepţia situaţiilor în care direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului solicită revizuirea acestora.
Articolul IV
(1) Finanţarea de la bugetul de stat a centrelor rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri şi pentru care nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. III alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă se diminuează anual, începând cu data de 1 ianuarie 2022 cu 25%, începând cu data de 1 ianuarie 2023 cu 50%, urmând ca de la data de 1 ianuarie 2024 aceasta să se asigure exclusiv din bugetul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, finanţarea centrelor rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri şi pentru care nu au fost implementate planurile de restructurare aprobate se asigură exclusiv din bugetul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.
Articolul V
(1) Articolul III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 19 iulie 2018, aprobată prin Legea nr. 92/2021, se abrogă .
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru centrele rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri rămân diminuate.
Articolul VI În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii se vor modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUFLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Raluca TurcanMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,Cseke Attila ZoltánMinistrul finanţelor,Dan VîlceanuSmartCity5

COMENTARII la OUG 114/2021

 
08.01.2022 02:05:23  Anonim  a scris :
Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu