Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.114 din 04.10.2021

pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 05 octombrie 2021SmartCity1

Ţinând cont de nevoia simplificării administrative în procedura de înfiinţare a serviciilor sociale, pentru a elimina suprapunerile care creează confuzie referitoare la instrumentele de referinţă la care trebuie să se raporteze monitorizarea şi controlul asigurării calităţii în domeniul serviciilor sociale şi efortul birocratic nejustificat pentru furnizori publici şi privaţi de servicii sociale care înfiinţează servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi,având în vedere faptul că dezinstituţionalizarea reprezintă un proces asumat odată cu ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare,luând în considerare faptul că dezinstituţionalizarea presupune atât pregătirea, cât şi transferul persoanelor cu dizabilităţi spre servicii în comunitate, în conformitate cu nevoile specifice ale acestora, ţinând seama de faptul că persoanele cu dizabilităţi se află în centre rezidenţiale pe perioade îndelungate, astfel încât transferul acestora către alte instituţii implică o pregătire atentă şi îndelungată, astfel încât să se evite riscul de reinstituţionalizare a acestora, având în vedere faptul că grăbirea procesului de dezinstituţionalizare poate provoca tulburări comportamentale în rândul persoanelor cu dizabilităţi prin acordarea de servicii neadecvate, care nu se potrivesc întocmai nevoilor individuale fără a asigura cadrul pentru exercitarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv la viaţă independentă şi integrare în comunitate, la respectarea demnităţii şi la nediscriminare, cu consecinţe negative grave, având în vedere necesitatea planificării tipurilor de servicii necesare în comunitate, a surselor de finanţare aferente şi a acţiunilor de pregătire în vederea transferurilor persoanelor cu dizabilităţi în siguranţă şi în conformitate cu nevoile individuale, se identifică necesitatea prelungirii în regim de urgenţă a termenului de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitatea mai mare de 50 de locuri.Având în vedere faptul că implicarea administraţiei publice locale de la nivel de judeţ, municipiu, oraş sau comună în procesul de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării este decisivă şi în considerarea dificultăţilor financiare cu care se vor confrunta furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi în procesul de adaptare, reorganizare şi restructurare a centrelor pentru persoane adulte cu dizabilităţi, în sensul alocării, începând cu anul 2022, a resurselor financiare din bugetele consiliilor judeţene/locale exclusiv în vederea asigurării funcţionării serviciilor rezidenţiale vechi şi nu în sensul dezvoltării serviciilor sociale în comunitate, potrivit nevoilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, dat fiind faptul că transferul persoanelor cu dizabilităţi aflate în centre rezidenţiale presupune o existenţă a unei diversităţi de servicii în comunitate astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale acestora, existenţă care depinde de oportunităţile de finanţare programate în cadrul perioadei 2021-2027, fiind condiţionate şi de investiţii din bugetele consiliilor judeţene în complementaritatea fondurilor europene, se impune de urgenţă stabilirea modalităţii de finanţare a măsurilor de protecţie de tip centre de zi şi centre rezidenţiale, în condiţiile în care până la 31 decembrie 2021 nu a reuşit din motive obiective implementarea procesului de reorganizare şi restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mare.Luând în considerare necesităţile unei monitorizări mai eficiente şi mai aplicate cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, pentru a îndeplini standardele minime de calitate obligatorii în ceea ce priveşte capacitatea, organizarea şi funcţionarea acestor servicii sociale, având în atenţie necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure noile condiţii de prestare a serviciilor sociale în contextul restricţiilor impuse pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care impun asigurarea protecţiei persoanelor adulte cu dizabilităţi beneficiare de servicii sociale rezidenţiale, se impune adoptarea în regim de urgenţă a cadrului legal care să asigure buna desfăşurare a procesului de înfiinţare a acestor servicii, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului persoanelor cu dizabilităţi.Având în vedere faptul că neasigurarea cadrului propus pentru eficientizarea înfiinţării de servicii sociale ar determina o serie de consecinţe negative, precum, pe de o parte, limitarea accesului persoanelor vulnerabile la acestea şi lipsa asigurării finanţării serviciilor sociale rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabiltăţi şi, pe de altă parte, atât renunţarea furnizorilor de servicii sociale de a înfiinţa astfel de servicii, cât şi imposibilitatea accesării liniilor de finanţare propuse de programele cu finanţare europeană şi implicit întârzierea nejustificată a procesului de dezinstituţionalizare,întrucât este importantă fundamentarea bugetului pentru perioada imediat următoare, prezenta ordonanţă de urgenţă contribuie la planificarea bugetară pentru anul 2022 în sensul că finanţarea serviciilor sociale este asigurată, potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau al autorităţii administraţiei publice locale la nivel de municipiu, oraş sau comună, după caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinaţie, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, diferenţa urmând a fi acoperită din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială funcţionează centrele, iar bugetul de stat şi implicit bugetele proprii ale judeţelor pentru anul 2022 sunt în curs de fundamentare, urmând ca, în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, finalizarea bugetului de stat să se efectueze la 1 noiembrie 2021; neasigurarea cadrului propus ar împiedica elaborarea acestor bugete de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consecinţe negative grave asupra asigurării finanţării serviciilor sociale rezidenţiale pentru persoanele cu dizabilităţi pentru anul 2022. În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru eliminarea efectelor negative pe care acestea le pot avea asupra calităţii vieţii. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 51, partea introductivă a alineatului (6) va avea următorul cuprins:
(6) Centrele de zi şi centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap se înfiinţează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, astfel: 2. La articolul 51, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
(7) Centrele de zi şi centrele rezidenţiale private pentru persoanele adulte cu handicap se înfiinţează ca structuri cu sau fără personalitate juridică. 3. La articolul 100 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins: e)nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei;
Articolul II
(1) Centrele rezidenţiale, publice sau private, care nu s-au reorganizat în termenul prevăzut la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Legea nr. 92/2021, au obligaţia să se reorganizeze, până la data de 31 decembrie 2021, ţinând cont de nevoile individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate în vigoare.
(2) Reorganizarea prevăzută la alin. (1) se realizează fără avizul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.
(3) Pentru solicitările de obţinere a avizului Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică procedura de avizare.
Articolul III
(1) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi care nu au elaborat planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri în termenul prevăzut la art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2018, aprobată prin Legea nr. 92/2021, au obligaţia să elaboreze şi să prezinte Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri până la data de 31 decembrie 2021.
(2) Planul de restructurare a centrului, prevăzut la alin. (1), reprezintă documentul avizat de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii şi aprobat de consiliul judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, care cuprinde acţiuni planificate pentru a fi implementate în perioada 2021-2023, cu scopul de a asigura tranziţia persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale în instituţii rezidenţiale de tip vechi, în alternativele de tip familial sau rezidenţial nou-înfiinţate.
(3) Planurile de restructurare elaborate şi aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile, cu excepţia situaţiilor în care direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului solicită revizuirea acestora.
Articolul IV
(1) Finanţarea de la bugetul de stat a centrelor rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri şi pentru care nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. III alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă se diminuează anual, începând cu data de 1 ianuarie 2022 cu 25%, începând cu data de 1 ianuarie 2023 cu 50%, urmând ca de la data de 1 ianuarie 2024 aceasta să se asigure exclusiv din bugetul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, finanţarea centrelor rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri şi pentru care nu au fost implementate planurile de restructurare aprobate se asigură exclusiv din bugetul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.
Articolul V
(1) Articolul III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 19 iulie 2018, aprobată prin Legea nr. 92/2021, se abrogă .
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru centrele rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri rămân diminuate.
Articolul VI În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii se vor modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUFLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Raluca TurcanMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,Cseke Attila ZoltánMinistrul finanţelor,Dan VîlceanuSmartCity5

COMENTARII la OUG 114/2021

 
08.01.2022 02:05:23  Anonim  a scris :
Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu