Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 105 din  5 septembrie 2002

privind ratificarea Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnata la Washington DC la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 690 din 19 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de asistenta financiara nerambursabila (grant TF050477), anexat la prezenta ordonanta de urgenta, dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), convenit prin scrisoarea semnata la Washington DC la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public (PPIBL).
    Art. 2
    Derularea achizitiilor, precum si administrarea fondurilor grantului TF050477, denumit in cele ce urmeaza grant, se asigura de Ministerul Finantelor Publice prin Unitatea de Management a Proiectului PIBL (UMP-PIBL), cu respectarea procedurilor Bancii.
    Art. 3
    In baza cererilor beneficiarilor implicati in realizarea proiectului PPIBL si a celor convenite cu Banca, ministrul finantelor publice, in calitatea sa de coordonator al proiectului, aproba activitatile finantate din grant.
    Art. 4
    Contributia partii romane la realizarea activitatilor finantate din grant, respectiv diferenta pana la 100% din valoarea contractelor, plus contravaloarea taxei pe valoarea adaugata si orice alte impozite si taxe aferente contributiei partii romane sunt in sarcina beneficiarilor activitatilor finantate din grant, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 5
    Pentru institutiile publice beneficiare de sume din grant sumele necesare asigurarii contributiei partii romane la realizarea activitatilor finantate din grant vor fi prevazute anual in bugetele acestora.
    Art. 6
    In cadrul contractelor incheiate cu contractori locali pentru furnizarea de bunuri si servicii finantate din grant platile pot fi efectuate si in valuta.
    Art. 7
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca pe parcursul derularii grantului, de comun acord cu Banca, sa introduca amendamente la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura grantului pe categorii si componente, modificari de termene, precum si orice modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare           8 mai 2002
    Excelentei sale
    Mihai Nicolae Tanasescu
    Ministrul finantelor publice
    Ministerul Finantelor Publice
    Bucuresti, Romania

    Referitor la: Grant olandez pentru proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public - grant TF050477

    Stimate domnule ministru,

    Va scriu in numele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru a va comunica acordul Bancii, in calitate de administrator al fondurilor grantului oferit de Guvernul Olandei, privind acordarea pentru Romania (Beneficiarul) a unui grant (grant) in valoare de trei milioane o suta saptezeci si patru mii sase sute trei dolari S.U.A. (3.174.603 dolari S.U.A.), dar nu mai mult de 3.630.241 euro.
    Grantul este acordat ca raspuns la cererea de asistenta financiara a Beneficiarului si pentru scopurile si in termenii si conditiile stabilite in anexa la aceasta scrisoare de intelegere. Beneficiarul certifica, prin confirmarea acordului sau de mai jos, ca este autorizat sa contracteze si sa traga grantul pentru scopurile si in termenii si conditiile stabilite.
    Va rugam sa confirmati in numele Beneficiarului acordul dumneavoastra in ceea ce priveste cele de mai sus, prin semnarea, datarea si returnarea catre noi a unui exemplar al acestei scrisori de intelegere. Dupa primirea de catre Banca a unui exemplar al acestei scrisori de intelegere contrasemnate de dumneavoastra, aceasta scrisoare de intelegere va deveni efectiva la data contrasemnarii ei.

    Cu stima,

             Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare,
                              Andrew N. Vorkink,
                                  director,
                Unitatea de tara pentru Europa Centrala si de Sud
                         Zona Europa si Asia Centrala

    Convenit:
    Romania
    Mihai Nicolae Tanasescu,
    ministrul finantelor publice,
    reprezentant autorizat

    Data: 27 mai 2002

    ANEXA 1
    la scrisoarea de intelegere

                   SCOPURILE, TERMENII SI CONDITIILE GRANTULUI

    1. Scopurile si activitatile
    1.1. Scopul grantului este de a furniza asistenta Beneficiarului pentru: (i) dezvoltarea pietelor de capital; (ii) activitati de privatizare, inclusiv intarirea capacitatii de privatizare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului; (iii) intarirea capacitatii de reglementare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale; si (iv) imbunatatirea mediului de afaceri.
    Activitatile pentru care se acorda grantul, denumite in continuare activitati, sunt urmatoarele:
    a) dezvoltarea pietelor de capital prin imbunatatirea reglementarilor existente si prin asigurarea de pregatire profesionala;
    b) intarirea institutionala a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;
    c) intarirea capacitatii de reglementare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;
    d) imbunatatirea mediului de afaceri printr-o campanie de constientizare a publicului; si
    e) furnizarea de servicii pentru privatizarea participatiilor Guvernului in societatile mixte.

    2. Implementarea generala
    2.1. Beneficiarul: a) va realiza activitatile cu diligenta si eficienta necesare; b) va furniza cu promptitudine fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare indeplinirii scopului; c) va furniza toate informatiile referitoare la activitati si la folosirea fondurilor din grant, dupa cum Banca va solicita in mod rezonabil; d) periodic va schimba opinii cu reprezentantii Bancii cu privire la evolutia si rezultatele activitatilor; si e) va lua toate masurile necesare pentru a permite Bancii sa viziteze teritoriul Romaniei pentru scopurile legate de grant. Fara a se limita la cele de mai sus, Beneficiarul va pregati si va furniza cu promptitudine Bancii, la incheierea activitatilor, daca Banca va solicita, un raport cu privire la rezultatele si impactul activitatilor, intr-o forma si cu un continut satisfacatoare pentru Banca.

    3. Achizitia
    3.1. Cu exceptia cazului in care Banca va fi convenit altfel, achizitionarea serviciilor de consultanta necesare realizarii activitatilor si care vor fi finantate din sumele grantului va fi guvernata de prevederile anexei nr. I la prezenta anexa.

    4. Tragerea sumelor din grant
    4.1. Suma grantului va fi virata intr-un cont deschis de Banca in registrele sale in numele Beneficiarului (contul de grant) si poate fi trasa din acel cont de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile prezentei sectiuni 4, pentru cheltuieli in legatura cu costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare activitatilor si care urmeaza a fi finantate din suma grantului.
    4.2. Cheltuielile pentru urmatoarele articole pot fi finantate din suma grantului si vor fi folosite exclusiv pentru realizarea activitatilor:
____________________________________________________________________________
     Articol eligibil          Suma alocata      % din cheltuielile care
                               din grant         urmeaza sa fie finantate
                               (exprimata in
                               dolari S.U.A.)
____________________________________________________________________________
 (1) Servicii de consultanta     2.875.000       75% din cheltuielile pentru
                                                 consultanti locali si 85%
                                                 din cheltuielile pentru
                                                 consultanti straini
 (2) Pregatire profesionala        299.603       100%
____________________________________________________________________________
     TOTAL:                      3.174.603
____________________________________________________________________________
    In scopurile prezentului paragraf, termenul cheltuieli externe inseamna cheltuieli in moneda oricarei alte tari, alta decat cea a Beneficiarului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricarei alte tari, alta decat cea a Beneficiarului, si termenul cheltuieli locale inseamna orice cheltuieli care nu sunt cheltuieli externe.
    4.3. Fara a contraveni prevederilor paragrafului 4.2:
    a) nu vor fi efectuate nici un fel de trageri din contul de grant: (i) pentru plati efectuate inainte de data semnarii de catre Banca a prezentei scrisori de intelegere; (ii) pentru plata oricaror taxe percepute de sau pe teritoriul Beneficiarului; (iii) in contul cheltuielilor efectuate pe teritoriile oricarei tari care nu este membra a Bancii sau pentru servicii furnizate de pe astfel de teritorii; sau (iv) pentru plati efectuate catre persoane sau entitati, daca o astfel de plata sau import, dupa cunostintele Bancii, este interzis printr-o decizie luata de Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite conform cap. VII al Cartei Natiunilor Unite;
    b) nici o tragere din contul de grant nu va fi efectuata dupa 31 iulie 2004 sau orice data ulterioara pe care Banca o va stabili prin notificare catre Beneficiar (data de inchidere). Totusi trageri pot fi efectuate dupa data de inchidere pentru cheltuieli aparute anterior datei de inchidere, in cazul in care respectiva cerere de tragere este primita de catre Banca in termen de 4 luni dupa data de inchidere, dupa care orice suma ramasa netrasa din contul de grant va fi anulata; si
    c) daca in opinia Bancii o suma alocata din grant pentru oricare dintre articolele din tabelul inclus in paragraful 4.2 este insuficienta pentru a finanta cheltuielile pentru respectivul articol, Banca poate, prin notificare scrisa catre Beneficiar, sa realoce respectivului articol o suma din grant alocata altui articol care, in opinia Bancii, nu va fi necesara pentru acoperirea altor cheltuieli.
    4.4. Cand Beneficiarul va dori sa traga orice suma din contul de grant, va trebui sa trimita Bancii o cerere de tragere pentru o astfel de suma, in formatul prevazut de Banca. Cererile de tragere vor trebui sa fie: a) semnate in numele Beneficiarului de catre ministrul finantelor publice sau de catre orice alta persoana care a fost autorizata in scris de acesta; si b) insotita de documentele justificative ale cererii, pe care Banca le solicita in mod rezonabil. Specimenele de semnaturi autentificate ale persoanelor autorizate sa semneze cererile de tragere vor fi furnizate cu prima cerere de tragere care poarta semnatura persoanei respective. Fiecare cerere de tragere pentru o suma din grant si documentele justificative aferente trebuie sa fie suficiente ca forma si continut pentru a convinge Banca ca Beneficiarul este indreptatit sa traga respectiva suma din contul de grant si ca suma respectiva urmeaza sa fie folosita pentru realizarea activitatilor. Banca va plati sumele trase de Beneficiar din contul de grant numai la ordinul Beneficiarului.
    4.5. Banca poate solicita ca tragerile din contul de grant sa fie facute pe baza declaratiilor de cheltuieli, pentru cheltuielile din cadrul contractelor pentru: a) serviciile firmelor de consultanta, care costa mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent; b) serviciile consultantilor individuali, care costa mai putin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent; si c) pregatire profesionala care costa mai putin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent, toate in conformitate cu acei termeni si acele conditii pe care Banca le va notifica Beneficiarului.
    4.6. Tragerile fondurilor din grant vor fi facute in moneda grantului. La cererea Beneficiarului, Banca, actionand ca agent al acestuia, va cumpara cu moneda grantului trasa din contul de grant astfel de valute dupa cum va fi necesar pentru a plati cheltuieli ce urmeaza a fi finantate din fondurile grantului. In scopurile prezentei scrisori de intelegere, ori de cate ori va fi necesar sa se determine valoarea unei valute in raport cu alta, respectiva valoare va fi determinata de catre Banca in mod rezonabil.
    4.7. Pentru a facilita realizarea activitatilor Beneficiarul poate deschide si mentine un cont special de depozit (contul special) in dolari S.U.A. la o banca comerciala, in termeni si conditii satisfacatoare pentru Banca, avand inclusiv protectia adecvata impotriva compensarii, sechestrului si popririi. Depozitele efectuate in contul special si platile din contul special vor fi facute in conformitate cu prevederile anexei nr. II la prezenta anexa.

    5. Conturi si auditare
    5.1. a) Beneficiarul va tine sau va face sa fie tinut un sistem de management financiar, inclusiv inregistrari si conturi, si va pregati situatii financiare intr-un format acceptabil Bancii, adecvate pentru a reflecta, in conformitate cu practici contabile solide, operatiunile, resursele si cheltuielile legate de activitati.
    b) Beneficiarul: (i) va tine evidentele, conturile si situatiile financiare la care se face referire in subparagraful a) de mai sus si inregistrarile si conturile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, in conformitate cu standardele de audit acceptabile Bancii, aplicate consecvent de catre auditori independenti acceptabili Bancii; (ii) va transmite Bancii, imediat ce este posibil, dar nu mai tarziu de 6 luni dupa sfarsitul fiecarui asemenea an: (A) copii certificate ale situatiilor financiare la care se face referire in subparagraful a) de mai sus, pentru fiecare astfel de an auditat; si (B) un punct de vedere cu privire la aceste situatii, inregistrari si conturi si raportul unui asemenea audit, efectuat de auditorii mentionati, cu o astfel de arie de cuprindere si cu astfel de detalii pe care Banca le va fi cerut in mod rezonabil; si (iii) va furniza Bancii orice astfel de informatii referitoare la inregistrarile si conturile mentionate si auditul acestora si la respectivii auditori, dupa cum Banca le poate solicita periodic in mod rezonabil.
    c) Pentru toate cheltuielile in legatura cu care au fost efectuate trageri din contul de grant, pe baza declaratiilor de cheltuieli, Beneficiarul:
    (i) va tine sau va face sa fie tinute, in conformitate cu subparagraful a) de mai sus, inregistrari si conturi care sa reflecte astfel de cheltuieli;
    (ii) va pastra cel putin un an dupa ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal in care s-a efectuat ultima tragere din contul de grant toate evidentele (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitante si alte documente) care evidentiaza astfel de cheltuieli;
    (iii) va permite reprezentantilor Bancii sa examineze astfel de evidente; si
    (iv) se va asigura ca aceste evidente si conturi sa fie incluse in auditul anual la care se face referire in subparagraful b) de mai sus si ca raportul acestui audit sa contina o opinie independenta a respectivilor auditori, daca declaratiile de cheltuieli prezentate in timpul anului fiscal, impreuna cu procedurile si controalele interne implicate in pregatirea lor, pot constitui o baza pentru a justifica tragerile respective.

    6. Suspendare si anulare
    6.1. Banca poate in orice moment, prin notificare catre Beneficiar, sa suspende dreptul Beneficiarului de a efectua trageri ulterioare din contul de grant, daca unul dintre urmatoarele evenimente a avut loc si continua si in prezent: a) Beneficiarul nu si-a indeplinit vreuna dintre obligatiile specificate prin prezenta anexa la scrisoare; sau b) va fi fost suspendat Beneficiarului sau oricarei entitati careia Banca i-a acordat un imprumut cu garantia statului roman dreptul de a face trageri in cadrul oricarui acord de imprumut cu Banca.
    6.2. Banca poate, prin notificare scrisa catre Beneficiar, sa anuleze dreptul Beneficiarului de a efectua trageri ulterioare din contul de grant: a) in orice moment dupa ce dreptul Beneficiarului de a mai efectua trageri din contul de grant va fi fost suspendat in conformitate cu prevederile paragrafului 6.1; sau b) daca Beneficiarul nu va fi intreprins actiuni satisfacatoare pentru Banca in vederea realizarii activitatilor, in termen de 6 luni de la data intrarii in efectivitate a grantului.

    ANEXA 1
    la anexa
    la scrisoarea de intelegere

                                 ACHIZITIA

    SECTIUNEA I
    Servicii de consultanta

    Partea A: Generalitati
    Serviciile de consultanta vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile din introducere si sectiunea IV din "Liniile directoare: Selectarea si angajarea consultantilor de catre imprumutatii Bancii Mondiale", publicate de Banca in ianuarie 1997 si revizuite in septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Ghid pentru servicii de consultanta), si cu prevederile urmatoare ale prezentei sectiuni.

    Partea B: Selectare pe baza de cost si calitate
    1. Daca nu se prevede altfel in partea C a acestei sectiuni, serviciile de consultanta vor fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate in conformitate cu prevederile sectiunii II din Ghidul pentru servicii de consultanta, ale paragrafului 3 al anexei 1 la acesta, ale anexei 2 la acesta si ale prevederilor paragrafelor 3.13 - 3.18 ale acestuia, aplicabile selectarii consultantilor pe baza de cost si calitate.

    Partea C: Alte proceduri de selectare a consultantilor
    1. Selectare pe baza calificarii consultantilor
    Serviciile estimate sa coste maximum 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe fiecare contract, pana la o suma totala care sa nu depaseasca 197.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate in cadrul unor contracte adjudecate in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.7 din Ghidul pentru servicii de consultanta.
    2. Consultanti individuali
    Serviciile necesare indeplinirii cerintelor stabilite in paragraful 5.1 din Ghidul pentru servicii de consultanta vor fi achizitionate in cadrul unor contracte adjudecate unor consultanti individuali in conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1 - 5.3 din Ghidul pentru servicii de consultanta.

    Partea D: Analiza Bancii privind selectia consultantilor
    1. Planificarea selectiei
    Anterior transmiterii catre consultanti a oricarei cereri de oferta, planul propus pentru selectia consultantilor in cadrul activitatilor va fi furnizat Bancii pentru analiza si aprobare, in conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei 1 la Ghidul pentru servicii de consultanta. Selectia tuturor serviciilor de consultanta va fi efectuata in conformitate cu un astfel de plan de selectie, asa cum va fi fost aprobat de Banca, si in conformitate cu prevederile paragrafului 1 mentionat.
    2. Analiza prealabila
    a) Pentru fiecare contract de angajare a unor firme de consultanta, estimat sa coste echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite in paragrafele 1, 2 [altele decat al treilea subparagraf al paragrafului 2 (a)] si 5 ale anexei 1 la Ghidul pentru servicii de consultanta.
    b) Pentru fiecare contract pentru angajarea de consultanti individuali, estimat sa coste echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarea, experienta, termenii de referinta si termenii de angajare a consultantilor vor fi furnizati Bancii pentru analiza prealabila si aprobare. Contractul va fi atribuit numai dupa ce aprobarea mentionata a fost data.
    3. Analiza ulterioara
    Pentru fiecare contract care nu este guvernat de paragraful 2 al acestei parti se vor aplica procedurile prevazute in paragraful 4 al anexei 1 la Ghidul pentru servicii de consultanta.

    ANEXA 2
    la anexa
    la scrisoarea de intelegere

                                CONTUL SPECIAL

    1. Pentru scopurile prezentei anexe:
    a) termenul articol eligibil inseamna articolul prezentat in paragraful 4.2 din anexa la scrisoarea de intelegere;
    b) termenul cheltuieli eligibile inseamna cheltuielile cu privire la costul rezonabil al serviciilor necesare activitatilor si care urmeaza a fi finantate din sumele grantului; si
    c) termenul alocatie autorizata inseamna suma echivalenta cu 150.000 dolari S.U.A. care urmeaza a fi trasa din contul de grant si depozitata in contul special, in conformitate cu paragraful 3 a) din prezenta anexa.
    2. Platile din contul special se vor efectua exclusiv pentru cheltuielile eligibile, in conformitate cu prevederile prezentei anexe.
    3. Dupa ce Banca a primit dovezile satisfacatoare privind deschiderea corespunzatoare a contului special, tragerile din alocatia autorizata si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor efectua dupa cum urmeaza:
    a) Beneficiarul va furniza Bancii o cerere sau cereri pentru depozitarea in contul special a unei sume sau a unor sume care in total nu depasesc suma agregata a alocatiei autorizate. In baza fiecarei astfel de cereri Banca, in numele Beneficiarului, va trage din contul de grant si va depozita in contul special o astfel de suma sau sume, dupa cum Beneficiarul va fi solicitat.
    b) (i) Pentru realimentarea contului special Beneficiarul va transmite Bancii cereri de depozit in contul special la astfel de intervale pe care Banca le va specifica.
    (ii) Anterior sau la momentul fiecarei astfel de cereri, Beneficiarul va furniza Bancii documentele sau alte dovezi solicitate in conformitate cu paragraful 4 al prezentei anexe pentru plata sau platile cu privire la care este solicitata realimentarea. Pe baza fiecarei astfel de cereri Banca, in numele Beneficiarului, va trage din contul de grant si va depozita in contul special o astfel de suma, dupa cum a solicitat Beneficiarul si dupa cum a fost dovedit prin documentele mentionate si prin alte dovezi ca a fost platita din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de catre Banca din contul de grant in cadrul articolului (articolelor) eligibil si in sumele echivalente respective, dupa cum va fi fost justificat prin documentele mentionate si prin alte dovezi.
    4. Pentru fiecare plata efectuata de Beneficiar din contul special Beneficiarul, in momentul in care Banca va solicita in mod rezonabil, va furniza Bancii acele documente si alte evidente care sa arate ca o astfel de plata a fost efectuata exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    5. Fara a contraveni prevederilor paragrafului 3 din prezenta anexa, Bancii nu i se va cere sa efectueze in continuare depozite in contul special:
    a) daca Banca stabileste in orice moment ca toate tragerile ulterioare ar trebui efectuate de Beneficiar direct din contul de grant;
    b) daca Beneficiarul nu va fi reusit sa furnizeze Bancii, in perioada specificata la paragraful 5.1 b) (ii) din anexa la scrisoarea de intelegere, oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi furnizate Bancii in conformitate cu paragraful mentionat, cu privire la auditul inregistrarilor si conturilor pentru contul special;
    c) daca Banca va fi notificat in orice moment Beneficiarului intentia de a suspenda in intregime sau in parte dreptul Beneficiarului de a efectua trageri din contul de grant in conformitate cu prevederile paragrafului 6.1 din anexa la scrisoarea de intelegere; sau
    d) o data ce suma totala netrasa din grant va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocatiei autorizate.
    Ulterior tragerile din contul de grant ale sumei ramase netrase din grant vor urma acele proceduri pe care Banca le va notifica Beneficiarului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupa ce si in masura in care Banca va fi convinsa ca toate astfel de sume ramase in contul special la data unei astfel de notificari vor fi utilizate pentru efectuarea platilor pentru cheltuieli eligibile.
    6. a) Daca Banca decide in orice moment ca orice plata din contul special: (i) a fost efectuata pentru o cheltuiala sau intr o suma neeligibila in conformitate cu paragraful 2 al prezentei anexe; sau (ii) nu a fost justificata de dovezile furnizate Bancii, Beneficiarul, imediat, pe baza notificarii de la Banca: (A) va furniza astfel de dovezi suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depozita in contul special (sau, daca Banca va solicita astfel, va rambursa Bancii) o suma egala cu suma unei astfel de plati sau parti din aceasta care nu a fost eligibila sau justificata. Daca Banca nu va conveni altfel, nu va mai fi efectuat nici un fel de depozit de catre Banca in contul special pana cand Beneficiarul nu va furniza astfel de dovezi sau nu va efectua astfel de depozit sau de rambursare, dupa cum va fi cazul.
    b) Daca Banca decide in orice moment ca orice suma trasa si nerambursata in contul special nu va trebui sa acopere plati ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Beneficiarul, imediat, pe baza notificarii din partea Bancii, va rambursa Bancii o astfel de suma trasa si nerambursabila.SmartCity5

COMENTARII la OUG 105/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 105 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 105/2002
Hotărârea 1271 2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnata la Zagreb la 28 iunie 2004 si la Bucuresti la 7 iulie 2004 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania, reprezentata prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnata la Washington DC la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public
Legea 625 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2002 privind ratificarea Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnata la Washington DC la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu