Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 7 din 5 iunie 2008

pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 512 din 8 iulie 2008Legea   nr.   58/1934   asupra

cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările

ulterioare

Având în vedere prevederile art. 22 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul

Băncii Naţionale a României,

în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi al art. 48

din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Normele-cadru ale Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin, pe baza Legii nr.   58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 14 iunie 1995, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul normelor-cadru se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NORMĂ

privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin"

2. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 1. - Prezenta normă se aplică instituţiilor de credit abilitate conform legii să desfăşoare activitate bancară în România.

Obiectul prezentei norme îl constituie comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare."

3. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 3. - Instituţiile de credit abilitate să desfăşoare activitate bancară pe teritoriul României vor putea face comerţ cu cambii şi bilete la ordin şi vor putea presta servicii bancare specifice acestei activităţi pentru clienţii lor, luându-şi toate măsurile pentru eliminarea riscurilor care pot apărea pe parcursul derulării unor astfel de operaţiuni sau care ar putea afecta calitatea portofoliului lor de astfel de titluri.

Banca Naţională a României, organizată şi funcţionând în condiţiile prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, efectuează operaţiuni cu cambii şi bilete la ordin în cadrul propriei sale activităţi."

4. Punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 7. - Cambiile trebuie să fie completate în întregime cu cerneală sau pix de culoare albastră ori neagră sau prin dactilografiere. Menţiunile manuscrise vor fi completate cu majuscule, numai pentru suma în litere fiind posibilă înscrierea cu litere mici."

5. La punctul 8 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„La completarea cambiei vor fi respectate cerinţele din prezenta normă şi modelul prezentat în anexa nr. 3 la aceasta, fără a depăşi limitele spaţiilor destinate fiecărei menţiuni înscrise pe cambie."

6. Punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 23. - In aplicarea dispoziţiilor legislaţiei române privind societăţile comerciale, Banca Naţională a României şi instituţiile de credit vor accepta numai cambii în care numele trasului este indicat prin numele şi prenumele persoanei fizice, aşa cum se află acestea înscrise în actul de identitate, sau prin denumirea persoanei juridice, aşa cum se află aceasta înscrisă în registrul comerţului. Lipsa acestei menţiuni duce la nulitatea cambiei."

7. Punctul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 34. - Semnătura trăgătorului trebuie să fie olografă şi redactată cu pixul sau stiloul cu cerneală de culoare neagră ori albastră la sfârşitul textului cambiei, în spaţiul destinat acesteia."

8. Punctul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 36. - Pe titlurile cambiale semnătura reprezentantului autorizat al persoanei juridice

implicate în lanţul cambial respectiv, executată în condiţiile prevăzute în prezenta normă, nu va fi  însoţită  de  ştampila   persoanei juridice.   Lipsa  semnăturii  trăgătorului  sau  a

reprezentantului autorizat al acestuia, în situaţia în care trăgătorul este persoană juridică, anulează titlul."

In temeiul art. 8 din  Legea

nr. 58/1934,   cu   modificările   şi

completările ulterioare:

Orice     semnătură     cambială

trebuie să cuprindă:

a) în clar, numele şi prenumele persoanei   fizice   sau   denumirea

persoanei juridice ori a entităţii care se obligă;

b)     semnătura     olografă     a

persoanei    fizice,     respectiv    a

reprezentanţilor    legali    sau     a

împuterniciţilor persoanelor juridice

care se obligă ori a reprezentanţilor

sau împuterniciţilor altor categorii de

entităţi  care  utilizează  astfel  de instrumente.

In temeiul art. 15 din Legea

nr. 58/1934,   cu   modificările   şi

completările ulterioare:

Girul trebuie scris pe cambie; el

trebuie să fie semnat de girant.

Girul  este valabil  chiar dacă

beneficiarul nu este menţionat sau

girantul a pus numai semnătura (gir

în alb). In acest din urmă caz, girul,

pentru a fi valabil, trebuie să fie scris

pe cambie.

9. Punctul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 54. - Suma de plată va fi trecută pe faţa (recto) cambiei, fără a depăşi limitele spaţiului special alocat textului acesteia, dar nu în diagonală sau sub semnătura trăgătorului,

cu condiţia ca între această sumă şi declaraţia cambială să poată fi stabilită o legătură."

10. Punctul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 60. - Banca Naţională a României şi instituţiile de credit vor accepta în cadrul operaţiunilor lor numai cambii în care semnăturile celor care se obligă sunt executate pe titlu, în condiţiile art. 8 din Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 34-37 din prezenta normă."

11. La punctul 66, alineatele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Astfel, semnătura sa trebuie să fie precedată de una dintre formulele «în calitate de mandatar» sau «prin procură (p.p.)», căci altfel ar rezulta că semnatarul se obligă personal.

Redactarea acestei menţiuni trebuie să fie clară, mai ales dacă este olografă, cu respectarea condiţiilor de redactare din prezenta normă."

12. Punctul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 71. - Menţiunile care lipsesc trebuie să fie completate de către posesor atunci când acesta prezintă titlul la plată sau îl remite unei instituţii de credit în scopul prezentării la plată, fiind obligatoriu ca o cambie în alb să aibă completat numele ultimului posesor în momentul

plăţii."

13. Punctul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 77. - Completarea cambiei în alb se va putea face în orice moment, însă anterior prezentării acesteia la plată sau remiterii către o instituţie de credit în scopul prezentării la plată şi dresării protestului în cazul refuzului plăţii."

14. Punctul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 86. - Menţiunile privind circulaţia cambiei prin gir se fac pe faţa cambiei. Banca Naţională a României şi instituţiile de credit nu vor accepta în cadrul operaţiunilor lor decât cambii care au textul privind operaţiunea de girare redactat pe faţa acestora. In cadrul exprimării scrise privind operaţiunile de circulaţie a cambiei prin gir se va folosi exclusiv noţiunea de «girare»."

15. Punctul 99 se abrogă.

16. Punctul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 100. - Girul «în plin» trebuie să cuprindă în afară de semnătură şi alte menţiuni care

să deosebească girul de oricare altă operaţiune cambială (acceptare, avalizare)."

17. Punctul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 102. - Girul «în alb» este format din semnătura girantului înscrisă pe faţa cambiei, însoţită de menţiunea «girat»", «girare». Nu este permisă înscrierea girului «în alb» pe cambie fără a fi însoţită de o asemenea menţiune, deoarece acest gir s-ar putea confunda cu acceptarea sau avalizarea."

18. Punctul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 115. - Pentru ca deţinătorul unei cambii să fie socotit posesor legitim al titlului este necesar să existe o serie neîntreruptă a girurilor menţionate pe cambie."

19. La punctul 127, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 127. - Girantul care se găseşte în posesia titlului înainte de scadenţă poate şterge girul său şi girurile, ulterioare unui gir în alb care se găseşte în şirul acestora, pentru a lua el locul giratarului din girul în alb."

20. Punctul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 166. - Pentru respectarea principiului literalităţii obligaţiei cambiale, acceptarea trebuie să fie scrisă pe faţa (recto) cambiei şi să poarte semnătura trasului."

21. Punctul 167 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 167. -Acceptarea trebuie întotdeauna să se exprime prin cuvântul «acceptat» sau expresiile echivalente: «voi plăti», «voi onora». Cuvântul «văzut» nu este echivalent cu «acceptat».

Dacă lipseşte o asemenea indicaţie, semnătura aplicată va fi considerată ca fiind a unui obligat pe cale de regres sau, dacă nu i se poate da nicio valoare cambială, ea va fi socotită

fără valoare."

22. Punctul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 168. -In ceea ce priveşte semnătura trasului se vor respecta prevederile prezentei norme şi ale Legii nr.   58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, privind toate semnăturile cambiale ale persoanelor fizice sau ale împuterniciţilor persoanelor juridice."

23. Punctul 196 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 196. -Avalul se dă pe faţa cambiei, utilizându-se una dintre expresiile «aval», «pentru aval» sau «pentru garanţie», «pentru fidejusiune» ori altă expresie echivalentă, urmată de semnătura avalistului sau a împuternicitului său."

24. Punctul 200 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 200. -Avalul poate fi redactat de mână, cu pixul sau cerneală de culoare albastră ori neagră chiar de către avalist sau de o altă persoană, dactilografiat ori imprimat, fără a afecta alte menţiuni aflate pe cambie. In orice situaţie este însă obligatoriu ca formula de avalizare să fie urmată de semnătura olografă a avalistului."

25. Punctul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 201. - Semnătura avalistului nu poate să aparţină trăgătorului, trasului sau acceptantului cambiei."

26. Punctul 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 207. - Obligaţia avalistului este o obligaţie cambială autonomă, în sensul că avalistul se poate servi în contra posesorului de excepţiile derivând din raporturile sale personale cu acesta, dacă ele există, dar în niciun caz nu se poate servi de excepţiile personale ale persoanei pentru care a dat avalul faţă de posesorul cambiei. Posesorul poate să se îndrepte pe cale legală direct în contra avalistului obligatului principal, pe calea acţiunii cambiale directe, fără a mai fi respectată ordinea din dreptul civil, căci obligaţia acestuia este o obligaţie autonomă şi solidară."

27. Punctul 245 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 245. - La cererea trasului, odată cu primirea plăţii, posesorul cambiei poate preda titlul pe care a înscris menţiunea «achitat»".

28. La punctul 247, alineatul 1 se abrogă.

29. Punctul 248 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 248. - Debitorul poate să refuze plata ori de câte ori nu i se prezintă cambia în original sau prin trunchiere.

El poate să refuze plata când posesorul nu este persoana care are dreptul să ceară plata, conform art. 18 şi art. 461-463 din Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare."

30. Punctul 254 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 254. - Debitorul care a făcut o plată parţială nu poate pretinde să i se remită cambia achitată şi chitanţa eliberată către el în acest sens (cambia chitanţată), căci titlul este necesar posesorului pentru restul sumei neplătite.

Posesorul căruia i s-a făcut o plată parţială poate să elibereze debitorului o chitanţă separată pentru plata efectuată, făcând în acelaşi timp o menţiune despre aceasta şi pe cambie, pentru a se putea vedea că ea nu mai este valabilă decât pentru restul sumei."

31. După punctul 254 se introduc două noi puncte, punctele 2541 şi 2542, cu următorul cuprins:

„Pct. 2541. -In aplicarea art. 43 şi a art. 461 din Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul prezentării cambiei la plată prin trunchiere :

a) instituţia de credit care plăteşte titlul primeşte dovada efectuării acestei plăţi conform convenţiilor prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, fără a mai fi predată cambia la cererea trasului sau eliberată o chitanţă pentru plata făcută;

b) după primirea plăţii, instituţia de credit care se află în posesia cambiei va lua măsurile necesare pentru a elimina riscul ca respectivul titlu să fie pus din nou în circulaţie;

c) după primirea unei plăţi parţiale, instituţia de credit care se află în posesia cambiei va înscrie pe aceasta o menţiune privind plata efectuată, pentru a se vedea că titlul este valabil numai pentru restul sumei;

d) trasul pentru care o instituţie de credit a făcut o plată integrală sau parţială a unei cambii primeşte de la această instituţie dovada efectuării respectivei plăţi, în conformitate cu înţelegerile existente între aceştia, fără a mai fi remis titlul în original cu menţiunea «achitat».

Pct. 2542. - Cambiile pot fi prezentate la plată prin intermediul unei instituţii de credit o singură dată (prima prezentare la plată către obligatul principal), în caz de refuz aplicându- se prevederile Legii nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei norme referitor la acţiunea cambială directă sau de regres."

32. La punctul 260, alineatul 3 se abrogă.

33. Punctul 262 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 262. - Dacă moneda în care a fost emisă cambia este alta decât moneda naţională, dar este cotată la Banca Naţională a României, şi plata se doreşte a fi efectuată în lei, plata se va efectua la cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României din ziua prezentării la plată a cambiei."

In temeiul art. 461 din Legea

nr.  58/1934,  cu  modificările şi

completările ulterioare:

Prezentarea unei cambii la plată

se poate face în original sau prin trunchiere.

In sensul  prezentei  legi,  prin

trunchiere se înţelege procedeul informatic  care constă în următoarele operaţiuni succesive:

a) transpunerea    în    format electronic a informaţiilor relevante

de pe cambia originală;

b) reproducerea imaginii cambiei

originale în format electronic; şi

c) transmiterea     informaţiei electronice obţinute prin operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b) către instituţia de credit plătitoare.

Pot   face   obiectul   trunchierii

numai cambiile acceptate.

Prezentarea   la   plată   a   unei

cambii   prin  trunchiere   produce

aceleaşi   efecte   juridice   ca   şi

prezentarea   la   plată   a   cambiei originale, cu condiţia ca aceasta din urmă să fi fost emisă cu respectarea

prevederilor legii.

Instituţiile de credit pot recurge la

procedeul trunchierii, cu condiţia ca

între  ele  să  existe o  convenţie prealabilă     în     contextul     unui

aranjament    de    plată    sau    o convenţie constând în aderarea lor

la un sistem de plăţi.

Informaţiile    relevante    pentru

trunchiere, cuprinse în cambia originală,   sunt   stabilite   potrivit convenţiilor prevăzute la alin. 5.

Imaginea    cambiei    originale

reprezintă    copia   electronică    a

cambiei originale. Imaginea cambiei

originale    trebuie    să    respecte standardele      stabilite       potrivit

convenţiilor prevăzute la alin. 5.

Momentul recepţionării de către

instituţia    de    credit    plătitoare, respectiv de către un sistem de plăţi

a   informaţiilor   relevante   pentru

trunchiere şi a imaginii electronice a respectivei cambii, potrivit alin. 2,

constituie momentul prezentării la

plată.

Transmiterea către instituţia de

credit   plătitoare   a   informaţiilor relevante şi a imaginii cambiei, prin trunchiere, trebuie realizată astfel încât să se asigure autenticitatea şi integritatea acestora, prin utilizarea

oricăror procedee tehnice admise de lege."

In temeiul art. 462 din Legea nr.  58/1934,  cu  modificările şi

Completările ulterioare:

Când prezintă la plată o cambie prin trunchiere, instituţia de credit este obligată:

34. După punctul 264 se introduc unsprezece noi puncte, punctele 2641-26411, cu următorul cuprins:

„Pct. 2641. - Cambiile pot fi prezentate la plată prin trunchiere, în conformitate cu Regulile sistemului SENT sau, în cazul în care operaţiunea de trunchiere nu se poate realiza, prin prezentarea acestora la încasare, în original, direct la instituţia de credit trasă sau, după caz, a instituţia de credit beneficiară, conform procedurilor existente în convenţiile încheiate între instituţiile de credit implicate.

Pct. 2642. - Banca Naţională a României şi instituţiile de credit vor prezenta la plată prin trunchiere numai cambii acceptate de către tras pentru întreaga sumă înscrisă pe cambie.

Banca Naţională a României şi instituţiile de credit nu vor accepta pentru prezentarea la plată prin trunchiere cambii care prezintă alterări, îndoituri, pete sau alte asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea menţiunilor aflate pe respectivul titlu.

Pct. 2643. -Aplicarea convenţiilor prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, îndeosebi cu privire la durata operaţiunilor de prezentare la plată şi de efectuare a plăţii, va fi adusă la cunoştinţa clienţilor săi de către fiecare instituţie de credit."

Pct. 2644. -In momentul recepţionării potrivit art. 461 alin. 2 din Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţia de credit care efectuează plata titlului sau de către un sistem de plăţi, informaţiile relevante pentru trunchiere şi imaginea

electronică a respectivei cambii trebuie să respecte întocmai prevederile Legii nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentei norme, precum şi ale convenţiilor

prevăzute la art. 461 alin. 5 pentru ca titlul să fie considerat prezentat la plată prin trunchiere.

Momentul recepţionării, menţionat la alineatul precedent, este momentul în care aceste informaţii şi imagini sunt puse la dispoziţia instituţiei de credit care plăteşte cambia sau sunt înregistrate în sistemul de plăţi.

Informaţiile şi/sau imaginea cambiei care nu respectă condiţiile prevăzute de Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, de prezenta normă sau de convenţiile

prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prezentarea la plată prin trunchiere şi, în consecinţă, sunt respinse de instituţia de credit care efectuează plata cambiei sau de un sistem de plăţi pot fi retransmise conform convenţiilor prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare.

Pct. 2645. - Instituţiile de credit care aplică trunchierea vor agrea prin convenţiile prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934 ,cu modificările şi completările ulterioare, procedeele tehnice admise de lege, utilizate pentru a asigura autenticitatea şi integritatea imaginii cambiei şi ale informaţiilor transmise.

Pct. 2646. - In cazul prezentării la plată prin trunchiere, circulaţia cambiei originale pe suport hârtie se opreşte la instituţia de credit care efectuează trunchierea, toate operaţiunile care au loc între instituţiile de credit referitoare la prezentare la plată, plată, respectiv refuz la plată având loc în cazul trunchierii numai în formă electronică.

Pct. 2647. - Instituţia de credit care prezintă o cambie la plată prin trunchiere va verifica respectarea condiţiilor de formă şi conţinut prevăzute de lege şi de prezenta normă pentru cambie, îndeosebi cele privind valabilitatea titlului, cazurile de nulitate, eventualele modificări, completări sau alterări ale menţiunilor obligatorii, precum şi identitatea clientului şi dreptul acestuia de a cere plata sumei înscrise pe cambie. Aceasta nu exonerează instituţia de credit

a) să verifice dacă acea cambie

în  original  respectă în formă şi conţinut prevederile legale, inclusiv regularitatea succesiunii girurilor, cu

excepţia autenticităţii semnăturilor trăgătorului şi giranţilor;

b) să garanteze acurateţea şi

conformitatea informaţiilor relevante

pentru      trunchiere,      transmise electronic, cu datele din cambia în

original, precum şi conformitatea imaginii   cambiei   cu   cambia   în original.

Instituţia de credit răspunde de

orice     pierdere    suferită     prin

nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. 1.

In temeiul art. 463 din Legea

nr.  58/1934,  cu  modificările şi

completările ulterioare:

Refuzul total sau parţial la plată

al unei cambii prezentate la plată

prin trunchiere se face în formă electronică, de către instituţia de

credit plătitoare.

In baza refuzului prevăzut la

alin.   1,   instituţia de  credit care deţine cambia originală va înscrie pe aceasta:

a) data prezentării acesteia la

plată,  spre  a se constata dacă

prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului prevăzut la art. 41;

b) declaraţia de refuz datată şi

semnată   de   către   reprezentanţi legali sau împuterniciţi ai acestora.

Menţiunile înscrise pe cambia

originală,    potrivit    alin.    2,    cu

respectarea  dispoziţiilor  art.   49

alin. 1, constituie dovada refuzului

de plată.

In temeiul art. 59 alin. 2 din Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare:

Posesorul este dator să aducă,

fără    întârziere,     la    cunoştinţa girantului    său,    prin    scrisoare

recomandată, cazul fortuit ori de forţă majoră şi să facă pe cambie menţiune datată şi semnată de el

de această încunoştinţare; pentru

rest se aplică dispoziţiile art. 49.

 care plăteşte titlul sau pe tras de obligaţiile sale, cu excepţia celor care pot fi îndeplinite numai dacă se află în posesia cambiei originale.

Pct. 2648. - Instituţia de credit care prezintă cambia la plată nu are obligaţia de a verifica sau de a garanta valabilitatea semnăturilor înscrise pe cambie.

Pct. 2649. - Când prezintă la plată o cambie prin trunchiere, instituţia de credit are obligaţia să verifice acurateţea şi conformitatea cu cambia ale informaţiilor şi imaginii înainte de a le transmite către instituţia de credit care plăteşte cambia.

Pct. 26410. -In cazul prezentării cambiei la plată prin trunchiere:

a) refuzul total sau parţial la plata cambiei este întocmit şi transmis în formă electronică de către instituţia de credit căreia i-a fost cerută plata cambiei instituţiei de credit care a prezentat titlul la plată fie direct, fie prin intermediul unui sistem de plăţi, conform convenţiilor prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare;

b) în convenţiile prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie stipulate în mod expres situaţiile în care respingerea, de către

un sistem de plăţi sau de către instituţia de credit unde este deschis contul trasului, a informaţiilor relevante şi a imaginii cambiei nu constituie refuz la plata cambiei, precum şi

procedura de urmat în aceste situaţii.

Pct. 26411. -In cazul în care instituţia de credit plătitoare constată, ulterior plăţii cambiei sau biletului la ordin, că, din eroare, instituţia de credit care a efectuat trunchierea nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la pct. 2649 şi că există diferenţe între suma plătită şi suma

înscrisă pe cambie sau pe bilet la ordin, aceasta are dreptul să solicite instituţiei de credit a beneficiarului plata sumelor plătite în plus sau să plătească celei din urmă sumele plătite în minus. Regularizarea sumelor plătite eronat se va realiza în termen de maximum 5 zile bancare de la primirea solicitării."

35. Punctul 269 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 269. - In cazul în care acceptantul şi avaliştii săi refuză o cambie la plată, la scadenţă, posesorul acesteia poate exercita dreptul de regres împotriva giranţilor, trăgătorului şi a celorlalţi obligaţi cambiali, cu excepţia acceptantului şi a avaliştilor acceptantului."

36. Punctul 317 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 317. - De îndată ce cazul fortuit sau de forţă majoră s-a produs, posesorul cambiei, pentru a putea fi exonerat de obligaţia de prezentare sau de protestare, este obligat să aducă aceste evenimente la cunoştinţa girantului său prin scrisoare recomandată, «fără întârziere», sintagmă al cărei înţeles a fost definit la pct. 316.

Posesorul cambiei este obligat să redacteze pe faţa titlului o menţiune datată şi semnată de el privind notificarea respectivă."

37. Punctul 346 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 346. - Executorul judecătoresc care încheie protestul poate să îl redacteze pe originalul cambiei sau prin act separat."

38. Punctul 347 se abrogă.

39. Punctul 348 se abrogă.

40. Punctul 372 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 372. - Unica modalitate de înlocuire a actului de protest este următoarea: cu aprobarea posesorului cambiei, cel împotriva căruia se dresează protestul dă o declaraţie de

refuz de acceptare sau de plată. Declaraţia va fi scrisă şi datată pe titlu şi va fi semnată de cel împotriva căruia protestul urma să fie făcut. Această declaraţie va trebui să poarte în mod obligatoriu o dată certă din interiorul termenului legal pentru dresarea protestului."

41. La punctul 467, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 467. - Banca Naţională a României şi instituţiile de credit stabilesc şi comunică oficial programul lor în zilele lucrătoare în care se efectuează prezentarea la plată, precum şi orice alte operaţiuni cu cambii."

In temeiul art. 1051 din Legea nr.  58/1934,  cu  modificările şi completările ulterioare:

Biletul la ordin care întruneşte condiţiile prevăzute în art. 104 şi 105 poate fi prezentat la plată prin trunchiere,   în   condiţiile   stabilite pentru cambie la art. 461-463, cu excepţia   condiţiei   referitoare   la acceptare  prevăzute  la  art.  461 alin. 3, producând toate efectele pe care legea le recunoaşte biletului la ordin original.

42.  Punctul 494 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 494. - Biletele la ordin trebuie să fie completate în întregime cu cerneală sau pix de culoare albastră ori neagră sau prin dactilografiere. Menţiunile manuscrise vor fi completate cu majuscule, numai pentru suma în litere fiind posibilă înscrierea cu litere mici."

43. Punctul 495 se completează cu un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„La completarea biletului la ordin vor fi respectate cerinţele din prezenta normă şi modelul prezentat în anexa nr. 3 la aceasta, fără a depăşi limitele spaţiilor destinate fiecărei menţiuni înscrise pe biletul la ordin."

44.  Punctul 510 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pct. 510. -In ceea ce priveşte biletul la ordin, Banca Naţională a României şi instituţiile de credit vor aplica, având în vedere specificul acestui titlu, dispoziţiile prezentelor norme cuprinse în pct. 43-50 şi pct. 177-179 privind cambia plătită de un al treilea sau într-o altă localitate decât aceea a domiciliului trasului, pct. 51-53 privind dobânda, pct. 54-57 privind indicarea sumei de plată, pct. 58-59 privind efectele unor semnături, pct. 60 privind semnătura, pct. 61 şi 62 privind falsul reprezentant, pct. 63-66 privind emiterea de titluri prin mandatar, pct. 70-79 privind cambia în alb, pct. 80-147 privind girul, pct. 187-220 privind avalul, pct. 221-228 privind scadenţa, pct. 237-264 privind plata, pct. 245-2542 şi pct. 2641 privind prezentarea la plată în original, pct. 2642-26411 privind prezentarea la plată prin trunchiere, pct. 265-268 privind acţiunea sau executarea cambială, pct. 269- 300 şi pct. 302-342 privind regresul în caz de neplată, pct. 343-373 privind protestul, pct. 374-378 şi pct. 396-412 privind plata prin intervenţie, pct. 413-416 şi pct. 424-426 privind copiile, pct. 430-435 privind alterările, pct. 467-470 privind zilele de sărbătoare egală, calendarul termenelor şi inadmisibilitatea termenului de graţie, pct. 473 privind subscrierea prin punere de deget, pct. 338-342 privind acţiunea decurgând din îmbogăţirea fără cauză justă, pct. 436-453 privind anularea sau înlocuirea titlului şi pct. 454-466 privind prescripţia."

45. Punctul 516 se abrogă.

Art. II. - In tot cuprinsul Normelor-cadru nr. 6/1994 sintagmele „societăţi bancare" şi „societăţi de credit" se înlocuiesc cu sintagma „instituţii de credit".

Art. III. -Anexele nr. 1 şi 2 la Normele-cadru nr. 6/1994 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta normă, iar după anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 „Model completare cambie şi bilet la ordin", conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta normă.

Art. IV. - Dispoziţii tranzitorii şi finale

1. Până la data de 9 octombrie 2008 inclusiv, cambiile şi biletele la ordin puse în circulaţie vor fi procesate interbancar, prin structurile casei de compensaţie, pe suport hârtie, potrivit reglementărilor existente.

2. Incepând cu data de 10 octombrie 2008, procesarea cambiilor şi biletelor la ordin se va efectua astfel:

- cambiile şi biletele la ordin emise în baza Normei tehnice nr. 5/2008 privind cambia şi biletul la ordin se vor procesa electronic, prin trunchiere, în conformitate cu Regulile sistemului SENT sau, în cazul în care operaţiunea de trunchiere nu se poate realiza, prin prezentarea acestora la încasare, în original, direct la instituţia de credit trasă sau, după caz, la instituţia de credit beneficiară, conform procedurilor existente în convenţiile încheiate între instituţiile de credit implicate;

- cambiile şi biletele la ordin emise în baza Normelor tehnice nr. 10/1994 privind cambia şi biletul la ordin şi a Normelor-cadru nr. 6/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, se vor procesa prin prezentarea acestora la încasare, în original, direct la instituţia de credit trasă sau, după caz, la instituţia de credit beneficiară, conform procedurilor existente în convenţiile încheiate între instituţiile de credit implicate, aceste cambii şi bilete la ordin rămânând valabile şi după data intrării în vigoare a prezentelor norme.

3.  Normele-cadru ale Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 14 iunie 1995, cu modificările aduse prin prezenta normă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la Normele-cadru nr. 6/1994)

Cambia

ANEXA Nr. 2*) (Anexa nr. 2 la Normele-cadru nr. 6/1994)

Biletul la ordin

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 3*) (Anexa nr. 3 la Normele-cadru nr. 6/1994)

MODEL   COMPLETARE   CAMBIE   SI   BILET   LA  ORDIN

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Norma 7/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 7 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 7/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu