Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 7 din 16 aprilie 1999

privind fondurile proprii ale bancilor

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 12 mai 1999

    Prezentele norme se aplica bancilor, persoane juridice romane, si reglementeaza metodologia de calcul si de raportare a fondurilor proprii.
    In temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, precum si ale art. 3 lit. r) din Legea bancara nr. 58/1998 si avand in vedere prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344 din 1 august 1997,
    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    Art. 1
    Fondurile proprii ale unei banci sunt formate din urmatoarele categorii de capital:
    - capital propriu;
    - capital suplimentar.
    Art. 2
    Capitalul propriu se compune din:
    a) capitalul social varsat;
    b) primele legate de capital, integral incasate;
    c) rezervele legale;
    d) rezerva generala pentru riscul de credit;
    e) rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social in valuta, conform Hotararii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la data de 15 aprilie 1996, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 si prin Hotararea Guvernului nr. 213/1999;
    f) rezervele constituite din prime legate de capital si repartizari din profitul net, cu indicarea in formularul de raportare a denumirii si a simbolului contului;
    g) rezervele din diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea in formularul de raportare a denumirii si a simbolului contului, precum si a prevederilor legale in baza carora s-au constituit;
    h) fondul imobilizarilor corporale;
    i) fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare;
    j) fondurile constituite de banci, cu indicarea in formularul de raportare a denumirii si a simbolului contului, precum si a prevederilor legale in baza carora s-au constituit;
    k) rezervele statutare;
    l) rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat;
    m) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand profit;
    n) fondurile cu caracter permanent puse la dispozitie unitatilor proprii din strainatate.
    Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce urmatoarele elemente:
    a) sumele reprezentand contravaloarea actiunilor proprii rascumparate in vederea reducerii capitalului social in conditiile prevazute la art. 53 lit. b) din Legea nr. 58/1998;
    b) valoarea neamortizata a cheltuielilor de constituire;
    c) valoarea neta a fondului comercial;
    d) sumele din profitul net al exercitiului financiar curent reprezentand dividende (in cazul bancilor care nu intra sub incidenta art. 47 din Legea nr. 58/1998), participarea personalului la profit si cota de participare a managerului la profit, precum si repartizarile la fonduri, altele decat cele prevazute la alin. 1 lit. h), i) si j).
    Aceste sume se calculeaza extracontabil, prin aplicarea asupra profitului net inregistrat la finele fiecarei luni a ponderii respectivelor elemente inregistrate conform repartizarilor din profitul net pe aceste destinatii, efectuate pe baza bilantului contabil al anului precedent;
    e) sumele reprezentand cheltuieli de repartizat si cheltuieli inregistrate in avans, care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli in perioadele sau in exercitiile financiare viitoare;
    f) rezultatul reportat reprezentand pierdere neacoperita;
    g) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand pierdere;
    h) repartizarea profitului;
    i) dotarile pentru unitatile proprii din strainatate.
    Art. 3
    Capitalul suplimentar se compune din:
    a) alte rezerve decat cele incluse in capitalul propriu potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 lit. e), f) si g);
    b) datoria subordonata;
    c) subventiile pentru investitii;
    d) diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea in formularul de raportare a denumirii si a simbolului contului, precum si a prevederilor legale in baza carora s-au constituit.
    Art. 4
    Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii ale unei banci se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) capitalul suplimentar va fi luat in considerare la calculul fondurilor proprii numai in conditiile inregistrarii unui nivel pozitiv al capitalului propriu si in proportie de cel mult 100% din acesta;
    b) datoria subordonata va fi luata in calculul fondurilor proprii in proportie de maximum 50% din capitalul propriu si va trebui sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    - sa fie in intregime angajata;
    - in cazul datoriei subordonate la termen, scadenta initiala trebuie sa fie de cel putin 5 ani; daca datoria subordonata este pe durata nedeterminata, ea nu este rambursabila decat la initiativa bancii imprumutate si numai in conditiile in care nivelul fondurilor proprii nu este afectat;
    - la calculul nivelului fondurilor proprii volumul datoriei subordonate va fi gradual redus cu 20% pe an in ultimii 5 ani anteriori scadentei;
    - contractul de credit sa nu includa clauza rambursarii anticipate a datoriei subordonate in alte circumstante decat lichidarea bancii;
    - in cazul lichidarii bancii, datoria subordonata are un rang inferior celorlalte datorii si nu va fi rambursata pana cand toate acestea nu au fost achitate;
    c) deducerea din nivelul fondurilor proprii a urmatoarelor elemente:
    - sumele reprezentand parti in societatile comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu, detinute la banci si societati cu caracter financiar, corectate cu sumele reprezentand diferente de conversie, varsaminte de efectuat pentru parti in societati comerciale legate, pentru titluri de participare si pentru titluri ale activitatii de portofoliu si provizioane pentru deprecierea partilor detinute in cadrul societatilor comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu;
    - creditele subordonate, acordate bancilor si societatilor cu caracter financiar, corectate cu sumele reprezentand provizioane pentru creante restante si indoielnice, aferente acestora.
    Art. 5
    Bancile au obligatia sa determine, lunar, nivelul fondurilor proprii, potrivit metodologiei din prezentele norme, pe baza datelor inscrise in balanta contabila a fiecarei luni. Bancile vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare formularul de raportare in termen de cel mult 10 zile calendaristice din luna urmatoare celei pentru care se intocmeste aceasta balanta. Modelul formularului de calcul si raportare a fondurilor proprii este prezentat in anexa la prezentele norme.
    Art. 6
    Pentru toti indicatorii de prudenta bancara, a caror determinare se face in functie de fondurile proprii, bancile au obligatia sa utilizeze ultimul nivel al fondurilor proprii rezultat din aplicarea art. 5.
    Art. 7
    In cazul in care, dupa aprobarea de catre adunarea generala ordinara a actionarilor a bilantului contabil la data de 31 decembrie, nivelul fondurilor proprii se modifica, bancile vor reface si vor retransmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare, in termen de 10 zile de la data limita de depunere a bilantului contabil la organele in drept, raportarile indicatorilor de prudenta bancara ce se determina in functie de nivelul fondurilor proprii, aferente ultimei zile lucratoare din luna, pentru perioada scursa de la inceputul anului pana la data aprobarii bilantului contabil.
    Art. 8
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 alin. 2 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/1995 privind fondurile proprii ale societatilor bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 14 noiembrie 1995, art. I din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1997 privind unele reglementari referitoare la determinarea fondurilor proprii de catre societatile bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

                PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
                     AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             MUGUR ISARESCU,
                               GUVERNATOR

    ANEXA 1

                       CALCULUL FONDURILOR PROPRII

    Denumirea bancii .......................
    Data raportarii: [ / / ]

                                                          - mii lei -
 __________________________________________________________________________
|     Elementele luate         Numarul   Valoarea   Coeficientul  Valoarea |
|     in calcul                randului  contabila  de ajustare   ajustata |
|__________________________________________________________________________|
|          A                      B          1            2           3    |
|__________________________________________________________________________|
| Capitalul social varsat         1                       x                |
| (sold cont 5012)                                                         |
|__________________________________________________________________________|
| Primele legate de capital       2                       x                |
| (extras sold cont 511)                                                   |
|__________________________________________________________________________|
| Rezervele legale                3                       x                |
| (sold cont 512)                                                          |
|__________________________________________________________________________|
| Rezerva generala pentru         4                       x                |
| riscul de credit (sold                                                   |
| cont 514)                                                                |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in          5                       x                |
| contul "Alte rezerve",                                                   |
| analitic distinct "Rezerve                                               |
| din influente de curs                                                    |
| valutar aferente aprecierii                                              |
| disponibilitatilor in                                                    |
| valuta reprezentand capital                                              |
| social in valuta, conform                                                |
| Hotararii Guvernului                                                     |
| nr. 252/1996" (sold cont                                                 |
| 519, analitic distinct)                                                  |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in          6                       x                |
| contul "Alte rezerve"                                                    |
| reprezentand prime legate                                                |
| de capital (sold cont                                                    |
| 519, analitic distinct)                                                  |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in          7                       x                |
| contul "Alte rezerve"                                                    |
| repartizate din profitul                                                 |
| net (sold cont 519,                                                      |
| analitice distincte)                                                     |
| din care:                                                                |
|   - ....................                                                 |
|   - ....................                                                 |
|   - ....................                                                 |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in          8                       x                |
| contul "Alte rezerve",                                                   |
| analitic distinct                                                        |
| "Rezerve din diferente                                                   |
| favorabile din reevaluarea                                               |
| patrimoniului" (sold                                                     |
| cont 519, analitice                                                      |
| distincte), din care:                                                    |
|   - ....................                                                 |
|   - ....................                                                 |
|   - ....................                                                 |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in          9                       x                |
| contul "Fondul                                                           |
| imobilizarilor corporale"                                                |
| (sold cont 5281)                                                         |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in         10                       x                |
| contul "Alte fonduri",                                                   |
| analitic "Fond pentru                                                    |
| cresterea surselor proprii                                               |
| de finantare" (sold cont                                                 |
| 528, analitic distinct)                                                  |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele legal inregistrate      11                       x                |
| in contul "Alte fonduri",                                                |
| altele decat cele incluse                                                |
| la rd. 9 si 10 (sold cont                                                |
| 528, analitice distincte),                                               |
| din care:                                                                |
|   - ....................                                                 |
|   - ....................                                                 |
|   - ....................                                                 |
|__________________________________________________________________________|
| Rezervele statutare (sold      12                       x                |
| cont 513)                                                                |
|__________________________________________________________________________|
| Rezultatul reportat            13                       x                |
| reprezentand profit                                                      |
| nerepartizat (sold cr.                                                   |
| cont 581)                                                                |
|__________________________________________________________________________|
| Rezultatul net al              14                       x                |
| exercitiului financiar                                                   |
| curent reprezentand profit                                               |
| (sold cr. cont 591)                                                      |
|__________________________________________________________________________|
| Elemente asimilate             15                       x                |
| capitalului (sold cont                                                   |
| 502)                                                                     |
|__________________________________________________________________________|
| Total (rd. 1 la 15)            16                       x                |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in         17                       x                |
| contul "Actiuni proprii"                                                 |
| reprezentand contravaloarea                                              |
| actiunilor proprii                                                       |
| rascumparate in vederea                                                  |
| reducerii capitalului social,                                            |
| in conditiile prevazute la                                               |
| art. 53 lit. b) din Legea                                                |
| nr. 58/1998 (sold                                                        |
| cont 30214)                                                              |
|__________________________________________________________________________|
| Cheltuieli de constituire      18                       x                |
| (sold cont 4412)                                                         |
|__________________________________________________________________________|
| Amortizarea cheltuielilor      19                       x                |
| de constituire (sold                                                     |
| cont 46112)                                                              |
|__________________________________________________________________________|
| Valoarea neamortizata a        20                       x                |
| cheltuielilor de constituire                                             |
| (rd. 18 - rd. 19)                                                        |
|__________________________________________________________________________|
| Fondul comercial (sold         21                       x                |
| cont 4411 + extras sold                                                  |
| cont 451)                                                                |
|__________________________________________________________________________|
| Amortizarea fondului           22                       x                |
| comercial (sold cont 46111                                               |
| + extras sold cont 4621)                                                 |
|__________________________________________________________________________|
| Provizioane pentru             23                       x                |
| deprecierea fondului                                                     |
| comercial (extras sold                                                   |
| conturi: 49221, 49231)                                                   |
|__________________________________________________________________________|
| Valoarea neta a fondului       24                       x                |
| comercial (rd. 21 -                                                      |
| rd. 22 - rd. 23)                                                         |
|__________________________________________________________________________|
| Dividende*)                    25                       x                |
|__________________________________________________________________________|
| Participarea personalului      26                       x                |
| la profit*)                                                              |
|__________________________________________________________________________|
| Cota de participare a          27                       x                |
| managerului la profit*)                                                  |
|__________________________________________________________________________|
| Repartizari din profitul net   28                       x                |
| la fonduri*)                                                             |
|__________________________________________________________________________|
| Cheltuieli de repartizat si    29                       x                |
| cheltuieli inregistrate in                                               |
| avans (sold conturi: 374,                                                |
| 375)                                                                     | |__________________________________________________________________________|
| Rezultatul reportat            30                       x                |
| reprezentand pierdere                                                    |
| neacoperita (sold deb.                                                   |
| cont 581)                                                                |
|__________________________________________________________________________|
| Rezultatul net al              31                       x                |
| exercitiului curent                                                      |
| reprezentand pierdere                                                    |
| (sold deb. cont 591)                                                     |
|__________________________________________________________________________|
| Repartizarea profitului        32                       x                |
| (sold cont 592)                                                          |
|__________________________________________________________________________|
| Dotari pentru unitatile        33                       x                |
| proprii din strainatate                                                  |
| (sold cont 421)                                                          |
|__________________________________________________________________________|
| Total elemente deductibile     34                       x                |
| (rd. 17 + rd. 20 + rd. 24                                                |
| la 33)                                                                   |
|__________________________________________________________________________|
| Total capital propriu          35                       x                |
| (rd. 16 - rd. 34)                                                        |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in         36                       x                |
| contul "Alte rezerve",                                                   |
| altele decat cele incluse                                                |
| la rd. 5, 6, 7 si 8 (extras                                              |
| sold cont 519)                                                           |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in         37                 maximum 50%            |
| conturile "Datorii                                din rd. 35             |
| subordonate la termen" si                                                |
| "Datorii subordonate pe                                                  |
| durata nedeterminata"                                                    |
| (extras sold conturi:                                                    |
| 531, 532)                                                                |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in         38                       x                |
| contul "Subventii pentru                                                 |
| investitii" (sold cont                                                   |
| 541)                                                                     |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in         39                       x                |
| contul "Diferente din                                                    |
| reevaluare" (sold cr.                                                    |
| cont 516, analitice                                                      |
| distincte), din care:                                                    |
|   - ....................                                                 |
|   - ....................                                                 |
|   - ....................                                                 |
|__________________________________________________________________________|
| Total capital suplimentar      40                 maximum 100%           |
| col. 1 = col. 1, rd. 36                           din rd. 35             |
| la 39;                                                                   |
| col. 3 = col. 3, rd. 36                                                  |
| la 39 (in limita a maximum                                               |
| 100% din col. 3, rd. 35)                                                 |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele reprezentand parti      41                       x                |
| in societatile comerciale                                                |
| legate, titluri de                                                       |
| participare si titluri ale                                               |
| activitatii de portofoliu,                                               |
| detinute la banci si                                                     |
| societati cu caracter                                                    |
| financiar (sold conturi:                                                 |
| 4111, 4112, 4121, 4122,                                                  |
| 413 +/- extras sold cont                                                 |
| 414 - extras sold conturi:                                               |
| 418, 491)                                                                |
|__________________________________________________________________________|
| Sumele inregistrate in         42                       x                |
| conturile "Credite                                                       |
| subordonate la termen" si                                                |
| "Credite subordonate pe                                                  |
| durata nedeterminata",                                                   |
| acordate altor banci si                                                  |
| societati cu caracter                                                    |
| financiar (extras sold                                                   |
| conturi: 401, 402, 481,                                                  |
| 482 - extras sold cont 499)                                              |
|__________________________________________________________________________|
| Total elemente deductibile     43                       x                |
| (rd. 41 + rd. 42)                                                        |
|__________________________________________________________________________|
| Total fonduri proprii          44                       x                |
| (rd. 35 + rd. 40 - rd. 43)                                               |
|__________________________________________________________________________|
    *) Se va completa potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 lit. d) din prezentele norme, cu mentiunea ca pentru data de 31 decembrie nu se vor inscrie sume in formularul de raportare refacut si retransmis de banci potrivit art. 7 din prezentele norme.

    Intocmit de:
---------------------------------------------
Numele si prenumele .........................
Telefon/interior ............................
---------------------------------------------

     Conducatorul bancii,                  Conducatorul compartimentului
(numele, prenumele si semnatura)                 financiar contabil,
                                          (numele, prenumele si semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Norma 7/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 7 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu