Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. V/400/6*) din 20 iulie 1992    * Republicate

privind organizarea si functionarea ghiseelor de schimb valutar in cadrul societatilor comerciale de turism

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 248 din  6 octombrie 1992


SmartCity3


    *) Normele sint reproduse astfel cum au fost modificate prin Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. V/5575/16 din 16 iulie 1992.

    1. Pot organiza ghisee de schimb valutar, in vederea incasarii in lei a prestatiilor turistice, societatile comerciale de turism, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate (cu capital de stat, mixt sau privat) care detin in administrarea proprie unitati hoteliere clasificate si avizate de Ministerul Comertului si Turismului pentru a primi turisti straini. Ghiseele de schimb valutar se organizeaza in incinta hotelurilor respective si efectueaza operatiuni de incasare prin schimb valutar in lei de la turistii straini cazati in acestea, a serviciilor de cazare si serviciilor suplimentare prestate.
    2. Ghiseele de schimb valutar din cadrul societatilor comerciale de turism vor efectua urmatoarele operatiuni:
    a) Cumparari de valuta efectiva (numerar), in valutele convertibile cotate de Banca Nationala a Romaniei, si de cecuri de calatorie, de la turistii straini, reprezentind contravaloarea in lei a serviciilor turistice prestate acestora (cazare si servicii turistice suplimentare).
    Cumpararile de valuta se efectueaza la cursul valutar in vigoare in ziua operatiunii, stabilit prin lista de cursuri a Bancii Nationale a Romaniei.
    Pentru operatiunile de cumparare de valuta, ghiseele de schimb valutar vor intocmi buletine de schimb valutar, care vor fi formulare tipizate, cu serie si numar de ordine imprimate pe ele in procesul tiparirii lor si cu regim special de inregistrare, evidenta si utilizare. Modelul acestui formular se prezinta in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Asigurarea tiparirii si dotarea ghiseelor cu buletine de schimb valutar intra in sarcina fiecarei societati comerciale de turism.
    Pe buletinele de schimb valutar nu se admit corecturi, eventualele imprimate completate eronat urmind a fi anulate prin barare, sub semnatura lucratorului si stampila ghiseului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate ramin atasate in carnetul respectiv.
    In vederea simplificarii operatiunilor, in sensul eliminarii circulatiei numerarului in lei intre ghiseul de schimb valutar, turistul strain si prestatorul de servicii, decontarea contravalorii in lei a serviciilor se va face zilnic, direct intre ghiseul de schimb valutar si prestatorul de servicii.
    In acest scop, buletinul de schimb valutar se va intocmi in 3 exemplare, care vor avea urmatoarele destinatii:
    - originalul se inmineaza turistului;
    - exemplarul 2 se transmite prestatorului de servicii;
    - exemplarul 3 ramine la ghiseul de schimb valutar.
    Originalul buletinului de schimb valutar se prezinta de catre turist prestatorului de servicii, care va inscrie in mod obligatoriu pe verso, sub semnatura, data si stampila, suma in lei aferenta serviciilor prestate si va elibera nota de plata turistului in cauza. Totodata, se va restitui turistului originalul buletinului de schimb valutar.
    b) Restituiri de valuta efectiva (numerar), numai catre turistii care au efectuat schimbul valutar la ghiseul respectiv si numai in limita sumei in valuta schimbate, aferente serviciului turistic achitat, dar neprestat.
    Aceste operatiuni se efectueaza in baza originalului buletinului de schimb valutar si a dovezii de neprestare de servicii, eliberata de prestatorul in cauza. Atit originalul buletinului de schimb valutar, cit si dovada de neprestare de servicii se retin ca acte justificative de catre ghiseul de schimb valutar.
    Concomitent, pentru suma in valuta restituita, ghiseul de schimb valutar intocmeste o nota de restituire de valuta, in care se vor mentiona numarul si data buletinului de schimb valutar initial si ale dovezii de neprestare de servicii.
    3. Pentru operatiunile de cumparari sau restituiri de valuta, ghiseele de schimb valutar pot percepe comisioane de pina la maximum 5% .
    4. Sumele in valuta cumparate de catre ghiseele de schimb valutar urmeaza regimul reglementat la pct. 7 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei sub nr. V/3616/2 din 4 mai 1992.
    Depunerea la banca a sumelor in valuta se face pe baza de specificatie de valuta, in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data incasarii acestora.
    5. Sumele in valuta incasate prin ghiseele de schimb valutar pot fi utilizate de catre societatile comerciale de turism pentru plati valutare externe, in conditiile Regulamentului privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei sub nr. V/3616/2 din 4 mai 1992, pentru restituiri de valuta in conditiile prevazute la pct. 2 lit. b) din prezentele norme, sau pot fi vindute contra lei pe piata valutar-interbancara. De asemenea, se pot efectua restituiri de valuta pentru sume de lei provenind din schimb valutar efectuat in conditiile pct. 7 din prezentele norme, ramase neutilizate si justificate cu buletinul de schimb valutar original, care se va retine de ghiseul de schimb valutar si se va atasa, impreuna cu exemplarele 2 si 3, la nota de restituire de valuta.
    Pentru efectuarea platilor prevazute in alineatul precedent, precum si pentru operatiunile de dare in rest, ghiseele de schimb valutar pot retine in soldul de casa sume in valuta pina la un plafon de maximum echivalentul a 1.000 dolari S.U.A.
    6. Societatile comerciale de turism in cadrul carora s-a autorizat functionarea de ghisee de schimb valutar, conform prevederilor din prezentele norme, sint obligate sa accepte, fara nici o restrictie, pentru plata serviciilor prestate turistilor straini, sumele in lei prezentate de turistii respectivi si justificate cu buletin corespunzator de schimb valutar efectuat la orice casa de schimb valutar autorizata din Romania.
    7. La solicitarea turistului strain, ghiseele de schimb valutar pot efectua operatiuni de schimb valutar si pentru sume in valuta peste cele aferente platii prestatiilor turistice, cu respectarea prevederilor prezentelor norme privind intocmirea buletinului de schimb valutar si aplicarea cursului de schimb valutar.
    In aceste situatii, pe exemplarele 2 si 3 ale buletinului de schimb valutar, care ramin la ghiseul de schimb, se face mentiunea "schimb valutar suplimentar".
    Sumele in valuta realizate din astfel de operatiuni de schimb valutar se evidentiaza in mod distinct si se vind in mod obligatoriu pe piata valutar-bancara in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data incasarii lor.
    8. Ghiseele de schimb valutar care fac obiectul prezentelor norme vor fi autorizate de Banca Nationala a Romaniei, la cererea societatilor comerciale de turism de care apartin.
    Cererile de autorizare vor fi adresate sucursalei judetene a Bancii Nationale a Romaniei din raza teritoriala a solicitantului si vor fi insotite de urmatoarele documente:
    a) certificatul de inmatriculare in Registrul comertului a societatii comerciale turistice (in fotocopie);
    b) statutul societatii comerciale turistice (in fotocopie);
    c) contractul de societate (in fotocopie);
    d) avizul Ministerului Comertului si Turismului privind incadrarea unitatii hoteliere in categoria celor clasificate pentru a primi turisti straini;
    e) cazierele judiciare ale persoanelor ce vor lucra in cadrul ghiseului de schimb valutar (in fotocopie).
    Pe baza documentatiei sus-mentionate, sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei verifica daca sint asigurate conditiile necesare pentru o functionare corespunzatoare a ghiseului de schimb valutar, din punct de vedere al pregatirii personalului desemnat sa efectueze operatiunile de schimb valutar, al dotarii cu mijloace tehnice necesare pentru verificarea autenticitatii bancnotelor, precum si din punct de vedere al pastrarii si manipularii valorilor in conditii de securitate.
    Dupa efectuarea acestei verificari, sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei transmite intreaga documentatie Oficiului de Control al Devizelor din Banca Nationala a Romaniei, impreuna cu avizul sau.
    Autorizatia de functionare eliberata de Oficiul de Control al Devizelor se transmite solicitantului prin intermediul sucursalei judetene a Bancii Nationale a Romaniei.
    9. Sucursalele judetene ale Bancii Nationale a Romaniei vor verifica trimestrial modul de respectare a prevederilor prezentelor norme de catre ghiseele de schimb valutar autorizate din cadrul societatilor comerciale de turism si, in cazul constatarii de abateri, vor stabili prin acte de control masurile necesare pentru eliminarea si prevenirea lor.
    In cazul constatarii de abateri frecvente ori de un grad mai deosebit sau pentru neaducerea la indeplinire a masurilor stabilite prin acte de control, sucursalele judetene ale Bancii Nationale a Romaniei vor propune Oficiului de Control al Devizelor suspendarea temporara sau retragerea autorizatiei pentru ghiseul de schimb valutar in cauza.
    10. Lunar, pina la data de 10 a lunii urmatoare, societatile comerciale turistice vor raporta Bancii Nationale a Romaniei situatia sumelor in valuta cumparate si restituite prin ghiseele de schimb valutar, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme.

                Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

    ANEXA 1

                                  MODEL
                      de buletin de schimb valutar

------------------------------------------------------------------------------
    Societatea comerciala de turism .............
    .............................................
    Adresa ......................................
    Ghiseul .....................................            Data ............

                        Buletin de schimb valutar
                     Seria ...... Nr. ..............

    1. .......................................................................
        (Numele si prenumele)          (Tara)         (Pasaport: serie, nr.)

    2. Suma incasata de la client  Curs valutar  Comisionul   Suma neta in lei
    -----------------------------  ------------  -----------  ----------------
    ..........................................................................
    ..........................................................................

          L.S. Casier                               Semnatura clientului
------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    In cazul incasarii de cecuri, la pct. 2 se inscriu seria si numarul cecului si felul valutei in care este exprimat, precum si banca emitenta a acestuia.

    ANEXA 2

                                   MODEL
                 de raportare conform pct. 10 din norme

    Societatea comerciala de turism .........................................
    Adresa ..................................................................

                                 SITUATIA
                operatiunilor de schimb valutar efectuate
                 in luna .......... 199..............
-------------------------------------------------------------------------------
                        Cumparari                          Restituiri
 Nr.   Felul    --------------------------------  -----------------------------
 crt.  valutei  Pentru servicii   Schimb valutar   Pentru       Pentru lei din
                prestate          suplimentar      servicii     schimb valutar
                                                   neprestate   suplimentar
-------------------------------------------------------------------------------
 0        1            2               3               4             5
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Dolari S.U.A.
 2. Marci germane
 3. .............
  .
  .
  .
-------------------------------------------------------------------------------
    - Nr. ghiseelor de schimb valutar = .....................................

          Director (Presedinte),                           Contabil sef,

    NOTA:
    - Situatia se intocmeste per total societate comerciala de turism.
    - Datele sint cele aferente lunii raportate (nu prin cumulare de la inceputul anului).
    - Situatia se intocmeste in 2 exemplare, care se depun la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei. Sucursala judeteana va intocmi o situatie centralizata pe total judet, pe care o va remite, impreuna cu originalul raportarilor primite de la societatile comerciale de turism, Oficiului de Control al Devizelor.
    - Termen de raportare:
        pentru societatile comerciale de turism   5 ale lunii urmatoare;
        pentru sucursalele judetene ale Bancii Nationale a Romaniei   10 ale lunii urmatoare.SmartCity5

COMENTARII la Norma 400/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 400 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu