Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 4 din 20 aprilie 2006

privind procedura de notificare si inscrierea in registre a institutiilor financiare nebancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 381 din 3 mai 2006Având în vedere dispoziţiile art. 23 alin. (1), art. 59, art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (3) şi ale art. 65 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în temeiul prevederilor art. 72 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Domeniul de aplicare şi definiţii

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura de notificare, precum şi cerinţele, termenele şi documentaţia necesare înscrierii în registre a instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, a sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, care se vor constitui în conformitate cu prevederile titlului I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, denumită în continuare ordonanţă, şi a entităţilor înscrise în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din ordonanţă, precum şi, după caz, a celor care rezultă din reorganizarea acestora.

Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută în ordonanţă şi în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia.

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii comune

Art. 3. - (1) Instituţiile financiare nebancare, cu excepţia caselor de amanet şi a caselor de ajutor reciproc,

pot include în obiectul de activitate una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), c) şi f) din ordonanţă, precum şi activităţile prevăzute la art. 7 alin. (2) -(4) şi la art. 8 din ordonanţă în măsura în care sunt legate de activitatea de creditare.

(2)   Activitatea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) din ordonanţă va putea fi efectuată numai de către instituţiile financiare nebancare organizate sub forma caselor de amanet, iar activitatea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. e) din ordonanţă va putea fi efectuată numai de către instituţiile financiare nebancare organizate sub forma caselor de ajutor reciproc.

(3)   Casele de amanet nu vor putea include în obiectul principal de activitate altă activitate decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) din ordonanţă.

(4)   Casele de ajutor reciproc nu vor putea include în obiectul principal de activitate altă activitate decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. e) din ordonanţă.

(5)   Obiectul de activitate al instituţiilor financiare nebancare prevăzut în actul constitutiv, exprimat prin clase CAEN, trebuie, dacă este cazul, să cuprindă în cadrul activităţii principale şi al celor secundare, în mod explicit, activităţile ce vor fi derulate, în conformitate cu prevederile art. 7 si 8 din ordonanţă.

(6) Actul constitutiv al instituţiilor financiare nebancare trebuie să prevadă la secţiunea referitoare la obiectul de activitate secundar faptul că activităţile înscrise în obiectul secundar, altele decât cele de creditare, vor fi efectuate numai în măsura în care sunt legate de activitatea de creditare din obiectul de activitate.

Art. 4. - Datele personale ale persoanelor care, potrivit cerinţelor prezentei norme, remit Băncii Naţionale a României curriculum vitae vor fi prelucrate de Banca Naţională a României în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin acesteia potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în calitate de operator de date cu caracter personal nr. 2324.

Art. 5. - (1) In cazul persoanelor care nu şi-au stabilit domiciliul, dar şi-au stabilit reşedinţa în România, pentru care prezenta normă instituie obligativitatea remiterii certificatului de cazier judiciar, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române şi certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine şi din ţara în care şi-au stabilit anterior reşedinţa, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.

(2) In cazul persoanelor care nu şi-au stabilit reşedinţa în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române şi certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine şi din ţara în care şi-au stabilit reşedinţa în prezent, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.

CAPITOLUL II

Inscrierea în registre

SECŢIUNEA 1

Cerinţe generale pentru înscrierea în Registrul general

Art. 6. - Nu pot participa ca fondator sau acţionar la capitalul social al unei instituţii financiare nebancare:

a)  persoanele juridice ori alte entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, ţinerii registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/ asociaţilor şi administratorilor;

b)  persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele sau jurisdicţiile prevăzute la lit. a).

Art. 7. - (1) Calitatea şi onorabilitatea conducătorilor instituţiilor financiare nebancare trebuie să fie adecvate pentru îndeplinirea responsabilităţilor încredinţate.

(2)   Persoanele care probează îndeplinirea condiţiei de studii cu diplome obţinute în străinătate vor prezenta un document eliberat de autorităţile române competente, care să ateste recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii respective.

(3)   Pentru îndeplinirea condiţiei privind experienţa profesională într-un domeniu considerat relevant de către Banca Naţională a României, conducătorii  instituţiilor financiare nebancare trebuie să fi desfăşurat activitate cel puţin un an în instituţii de credit, instituţii financiare, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, societăţi de asigurare/ reasigurare, autorităţi de reglementare şi/sau supraveghere în domeniul financiar-bancar, organizaţii financiar-bancare internaţionale, într-un compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul entităţii respective, sau să fi asigurat conducerea efectivă ori administrarea entităţilor menţionate.

(4)   La evaluarea experienţei persoanelor prevăzute la alin. (1) va putea fi luată în considerare şi perioada în care acestea au desfăşurat, au coordonat sau au administrat în entităţi, altele decât cele prevăzute la alin. (3), activităţi care, prin natura lor, se circumscriu sferei financiar-bancare.

(5)   Banca Naţională a României are calitatea să evalueze experienţa acumulată de conducători în domenii considerate relevante pentru specificul şi volumul activităţii ce va fi desfăşurată de instituţia financiară nebancară.

Art. 8. - Pentru a analiza măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 16 lit. a) şi b) din ordonanţă, evaluarea fiecărui conducător se va face luându-se în considerare informaţii legate de activitatea şi reputaţia persoanei în cauză, precum şi orice aspecte relevante, cum ar fi:

a)   persoana respectivă se află sau s-a aflat în conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul bancar ori financiar din România sau din străinătate, a fost sancţionată sau i s-a refuzat o autorizaţie de către o asemenea autoritate ori a acţionat într-o manieră care are efecte negative semnificative asupra imaginii instituţiei financiare nebancare la care persoana în cauză este conducător;

b)   persoana a exercitat fără aprobarea autorităţii menţionate la lit. a) o funcţie pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de aprobări;

c)  o entitate din domeniul financiar sau bancar a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă, ca urmare a activităţii desfăşurate în perioada în care persoana a avut calitatea de conducător sau de administrator al entităţii în cauză;

d)  o entitate, alta decât cea prevăzută la lit. c), la care persoana respectivă exercită sau a exercitat responsabilităţi de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost acţionar semnificativ sau asociat a înregistrat dificultăţi majore care au condus la proceduri extrajudiciare sau judiciare.

SECŢIUNEA a 2-a

Notificarea şi documentaţia necesară înscrierii în Registrul general

Art. 9. - (1) Pentru a putea desfăşura activităţile prevăzute în obiectul de activitate, este necesară obţinerea de către instituţiile financiare nebancare a documentului emis de Banca Naţională a României, care atestă înscrierea în Registrul general.

(2) In vederea obţinerii documentului menţionat la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, instituţiile financiare nebancare vor remite Băncii Naţionale a României cererea de înscriere în Registrul general, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute la art. 10.

Art. 10. - (1) Documentaţia ce trebuie remisă Băncii Naţionale a României în susţinerea cererii prevăzute la art. 9 alin. (2) este următoarea:

a)   un exemplar original al actului constitutiv sau copie legalizată de pe acesta, depus la registrul comerţului, însoţit de documentul emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte depunerea acestuia la registru. Actul constitutiv va fi încheiat în formă autentică sau cu dată certă, data autentificării sau, după caz, data certă reprezentând momentul subscrierii capitalului social. In situaţia deschiderii de sedii secundare odată cu înfiinţarea instituţiei financiare nebancare, în actul constitutiv se vor menţiona şi obiectul de activitate al respectivelor sedii secundare, datele de identificare a conducătorilor acestora, precum şi limita mandatului ce le este acordat;

b)   copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului şi de pe încheierea de înmatriculare;

c)  scrisoare din partea instituţiei de credit la care a fost vărsat capitalul social, care să confirme sumele vărsate de fiecare acţionar;

d)  documentaţia prevăzută la art. 11 pentru conducători;

e)  documentaţia prevăzută la art. 12 pentru administratori;

f)   lista cu acţionarii semnificativi, inclusiv cu cei care deţin în mod indirect participaţia de cel puţin 10% din capitalul social al instituţiei financiare nebancare, semnată de conducătorii acesteia. Lista va cuprinde pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi cel puţin următoarele informaţii: denumirea completă, forma juridică, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi adresa sediului social sau, după caz, numele, prenumele şi adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de vot;

g)   documentaţia prevăzută la art. 13 pentru acţionarii semnificativi care deţin în mod direct participaţii la capitalul social al instituţiei financiare nebancare;

h) lista participaţiilor instituţiei financiare nebancare şi ale acţionarilor semnificativi/conducătorilor/administratorilor în alte societăţi comerciale, semnată de conducătorii instituţiei financiare nebancare, care va cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (2);

i) studiul de fezabilitate, însuşit de conducătorii şi administratorii instituţiei financiare nebancare, întocmit în conformitate cu prevederile art. 14;

j) pentru auditorul financiar se va remite documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România care atestă autorizarea în calitate de auditor financiar, declaraţie semnată de auditorul financiar care să confirme încheierea unui contract de audit cu instituţia financiară nebancară şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 sau anexa nr. 3, după caz;

k) declaraţie semnată de conducătorii instituţiei financiare nebancare privind existenţa normelor interne, aprobate de organele statutare, care reglementează activitatea instituţiilor financiare nebancare, elaborate în conformitate cu cerinţele ordonanţei şi ale reglementărilor Băncii Naţionale a României, cu precizarea acestora;

l) orice alte date, informaţii şi documente considerate necesare în vederea evaluării instituţiei financiare nebancare.

(2)   Lista participaţiilor instituţiei financiare nebancare şi ale acţionarilor semnificativi/conducătorilor/administratorilor în alte societăţi comerciale va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a)   denumirea completă sau, după caz, numele şi prenumele deţinătorului, însoţite de cota de participare la capitalul social al societăţilor comerciale la care sunt deţinute participaţii şi drepturile de vot;

b)   denumirea completă, forma juridică, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi adresa sediului social ale societăţii comerciale la care sunt deţinute participaţii.

(3)  Copiile documentelor originale prevăzute la alin. (1) trebuie certificate pentru conformitate cu originalele de către conducătorii instituţiilor financiare nebancare.

Art. 11. - Pentru fiecare dintre conducătorii instituţiilor financiare nebancare va fi transmisă următoarea documentaţie:

a)  copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul acestuia;

b)   curriculum vitae, semnat şi datat, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor, a anului absolvirii, şi o prezentare detaliată a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii, adresei şi a profilului activităţii entităţii în cadrul căreia a activat, a naturii şi duratei activităţilor desfăşurate, precum şi a responsabilităţilor exercitate. Dacă este cazul, se va indica şi autoritatea însărcinată cu supravegherea fiecăreia dintre entităţile în cadrul cărora persoana în cauză a desfăşurat activitate;

c)   copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare;

d)  certificat de cazier judiciar valabil;

e)   chestionarul prevăzut în anexa nr. 4, completat şi semnat de persoana chestionată.

Art. 12. - (1) Pentru administratorii persoane juridice se vor remite următoarele documente:

a)   certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu maximum 30 de zile înainte de depunerea la Banca Naţională a României sau orice alt document oficial echivalent eliberat cu maximum 60 de zile înainte de depunerea la Banca Naţională a României, de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;

b)  declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 3;

c)   copie de pe actul de identitate al reprezentantului permanent, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul acestuia;

d)   curriculum vitae al reprezentantului permanent al administratorului persoană juridică, redactat în conformitate cu art. 11 lit. b);

e)   certificat de cazier judiciar al reprezentantului permanent al administratorului persoană juridică.

(2) Pentru administratorii persoane fizice se vor remite documentele prevăzute la art. 11 lit. a), b) şi d) şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 13. - (1) Pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi care deţin în mod direct participaţii la capitalul social al instituţiei financiare nebancare, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor de credit persoane juridice române, se vor remite următoarele documente:

a)   certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;

b)  o prezentare a acţionarului semnificativ care deţine în mod direct participaţii la capitalul social al instituţiei financiare nebancare, persoană juridică, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acesteia, inclusiv reţeaua de sedii secundare, filialele deţinute în ţara de origine şi în străinătate, activitatea desfăşurată de acţionarul semnificativ şi de fiecare dintre filialele acestuia. In cazul în care acţionarul semnificativ care deţine în mod direct participaţii la capitalul social al instituţiei financiare nebancare, persoană juridică, face parte dintr-un perimetru de consolidare contabilă, la solicitarea Băncii Naţionale a României, se va remite şi o descriere care să cuprindă componenţa grupului, cota-parte din capital şi din drepturile de vot deţinute în cadrul acestuia şi societatea-mamă (consolidantă);

c)   situaţia evoluţiei pe ultimii 2 ani, precum şi la sfârşitul lunii anterioare datei solicitării luării în evidenţă, a următorilor indicatori, calculaţi la nivel individual şi, după caz, şi la nivel de grup: capitaluri proprii/fonduri proprii, grad de îndatorare, rentabilitatea economică, rentabilitatea financiară;

d)  declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 3, semnată de reprezentanţii legali ai persoanei juridice, acţionar semnificativ;

e)   orice alte date sau informaţii considerate relevante pentru situaţia financiară a acţionarului semnificativ şi a grupului din care acesta face parte.

(2)  Pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi, persoane fizice, se vor remite următoarele documente:

a)  copie de pe actul de identitate;

b)  curriculum vitae;

c)  declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2.

(3)   Banca Naţională a României va putea solicita documentaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) şi pentru acţionarii care deţin în mod indirect participaţii de 10% sau mai mult din capitalul social al instituţiei financiare nebancare.

Art. 14. - Studiul de fezabilitate va cuprinde următoarele elemente:

a)   tipul de operaţiuni prevăzute a se desfăşura, descrierea clientelei şi a produselor şi serviciilor oferite acesteia;

b)   structura organizatorică a instituţiei financiare nebancare, atribuţiile fiecărui compartiment, atribuţiile sucursalelor şi, dacă este cazul, ale altor structuri specializate ale instituţiei financiare nebancare, competenţele conducătorilor, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor;

c)   estimările situaţiilor financiare (cuprinzând bilanţul şi contul de profit şi pierdere) pe primii 2 ani de funcţionare, întocmite cu respectarea reglementărilor în materie emise de Banca Naţională a României;

d)   sursele de finanţare şi structura activelor pe primii 2 ani de funcţionare.

Art. 15. - (1) Dosarul prezentat în susţinerea cererii de luare în evidenţă trebuie să cuprindă toate documentele prevăzute de ordonanţă şi de prezenta normă.

(2)   Banca Naţională a României poate solicita în mod expres şi alte documente, în completarea celor remise iniţial sau prin care să se aducă modificări acestora, şi va stabili termenele în care aceste documente trebuie să fie prezentate.

(3)  In cazul în care documentaţia este incompletă sau prezintă deficienţe, solicitantul are obligaţia să le remedieze în termenul stabilit de Banca Naţională a României.

(4)  Termenul prevăzut la art. 25 alin. (2) din ordonanţă curge de la data la care documentaţia prevăzută de prezenta secţiune este completă, inclusiv în ceea ce priveşte conţinutul acesteia.

(5)   Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura activităţile specifice prevăzute în obiectul de activitate numai după primirea de la Banca Naţională a României a documentului care atestă înscrierea în Registrul general. In termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni înscrise în obiectul de activitate, instituţiile financiare nebancare vor notifica acest aspect Băncii Naţionale a României.

Art. 16. - (1) Neîndeplinirea cerinţelor generale prevăzute de prezenta normă şi de ordonanţă, nedepunerea sau depunerea incompletă a documentaţiei prevăzute de prezenta secţiune reprezintă motive de respingere a cererii de înscriere în Registrul general.

(2)    Cererea va putea fi respinsă şi în cazul nerespectării termenelor prevăzute la art. 15 alin. (2).

(3)  Respingerea cererii de înscriere în Registrul general va fi comunicată de Direcţia reglementare şi autorizare instituţiei financiare nebancare, împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii.

(4)  Decizia poate fi contestată în condiţiile prevăzute de ordonanţă.

(5)   O nouă cerere de înscriere în Registrul general poate fi adresată Băncii Naţionale a României numai după remedierea deficienţelor care au constituit motive de respingere a cererii iniţiale.

(6)  In situaţia în care cererea prevăzută la alin. (5) este depusă într-un termen mai mare de 30 de zile de la respingerea cererii iniţiale de înscriere în Registrul general, aceasta va fi însoţită, pe lângă documentele prevăzute la art. 10, de certificatul constatator emis de registrul comerţului, eliberat cu maximum 15 zile înainte de depunerea la Banca Naţională a României.

SECŢIUNEA a 3-a

Notificarea de către sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine

Art. 17. - (1) Prevederile art. 7, 8, 11, 14, 15 şi 16 se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine.

(2) Interdicţiile prevăzute la art. 6 se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. - Denumirea sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, va include şi sintagma „instituţie financiară nebancară" sau abrevierea acesteia, „IFN".

Art. 19. - (1) Sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, pot desfăşura activităţile prevăzute în obiectul de activitate numai după primirea de la Banca Naţională a României a documentului care atestă înscrierea în Registrul general.

(2) In vederea obţinerii documentului menţionat la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României o cerere de înscriere în  Registrul general, a cărei formă este prevăzută  în   anexa   nr.   1a,   însoţită  de   următoarea documentaţie:

a)   extras din registrul comerţului din ţara de origine, care să ateste cel puţin înmatricularea instituţiei financiare nebancare străine, identitatea reprezentanţilor acesteia şi obiectul de activitate;

b)  scrisoare din partea instituţiei de credit la care a fost depus capitalul de dotare, care să confirme depunerea acestuia de către instituţia financiară nebancară străină;

c)   descrierea instituţiei financiare nebancare, persoană juridică străină, sub semnătura reprezentantului legal al instituţiei financiare nebancare străine, din care să rezulte cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (3);

d)   indicarea, dacă este cazul, a autorităţii competente însărcinate cu supravegherea pe bază individuală/ consolidată a instituţiei financiare nebancare străine;

e)   hotărârea organului statutar al instituţiei financiare nebancare străine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (4);

f)   copie de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte înregistrarea sucursalei;

g)    pentru conducătorii sucursalei se vor remite documentele prevăzute la art. 11;

h) studiul de fezabilitate, însuşit de reprezentanţii legali ai instituţiei financiare nebancare străine şi de conducătorii sucursalei din România, întocmit prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 14;

i) pentru identitatea auditorului financiar se va remite documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România care atestă autorizarea în calitate de auditor financiar, declaraţie semnată de auditorul financiar care să confirme încheierea unui contract de audit cu sucursala instituţiei financiare nebancare străine, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 sau anexa nr. 3, după caz;

j) declaraţie semnată de conducătorii sucursalei privind existenţa normelor interne, aprobate de organele statutare, care reglementează activitatea sucursalei, elaborate în conformitate cu cerinţele ordonanţei şi ale reglementărilor Băncii Naţionale a României, cu precizarea acestora.

(3) Descrierea instituţiei financiare nebancare, persoană juridică străină, va include:

a)   activităţile desfăşurate şi volumul activităţilor de creditare;

b)  structura organizatorică;

c)  lista acţionarilor semnificativi şi, la solicitarea expresă a Băncii Naţionale a României, precizarea perimetrului de consolidare contabilă şi prudenţială din care face parte instituţia financiară nebancară, cu indicarea componenţei grupului, a cotei-părţi din capital şi din drepturile de vot deţinute în cadrul acestuia şi societatea-mamă (consolidantă);

d) evoluţia pe ultimii 2 ani a capitalurilor proprii/ fondurilor proprii, a gradului de îndatorare, a rentabilităţii economice şi a rentabilităţii financiare, precum şi orice alte date sau informaţii considerate relevante pentru situaţia financiară a instituţiei financiare nebancare străine şi, după caz, a grupului.

(4) Din hotărârea organului statutar al instituţiei financiare nebancare străine privind înfiinţarea unei sucursale pe teritoriul României vor rezulta cel puţin următoarele informaţii:

a)   operaţiunile pe care sucursala urmează să le efectueze pe teritoriul României;

b)   suma pusă la dispoziţie sucursalei drept capital de dotare;

c)   identitatea conducătorilor împuterniciţi să conducă activitatea de zi cu zi a sucursalei şi să angajeze legal în România instituţia financiară nebancară, persoană juridică străină.

SECŢIUNEA a 4-a

Inscrierea în Registrul special

Art. 20. - (1) Inscrierea instituţiilor financiare nebancare de către Banca Naţională a României în Registrul special se realizează în conformitate cu prevederile ordonanţei şi ale reglementărilor specifice emise de Banca Naţională a României.

(2)    Banca Naţională a României, prin Direcţia reglementare şi autorizare, va elibera şi va transmite instituţiilor financiare nebancare documentul care atestă înscrierea în Registrul special.

(3)     Inscrierea în Registrul special nu atestă recunoaşterea de către Banca Naţională a României a îndeplinirii cerinţelor speciale prevăzute de ordonanţă şi de normele emise de Banca Naţională a României, ci instituie obligaţia instituţiilor financiare nebancare de a se încadra în cerinţele speciale.

(4)   Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general îşi vor monitoriza permanent indicatorii reprezentând criterii de înregistrare în Registrul special pentru a asigura premisele îndeplinirii, simultan cu înscrierea în Registrul special, a obligaţiei prevăzute la alin. (3).

(5)   In termen de 30 de zile de la data primirii comunicării privind înscrierea în Registrul special, instituţiile financiare nebancare vor remite Băncii Naţionale a României documentele prevăzute de normele privind modificările în situaţia instituţiilor financiare nebancare, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor speciale.

(6)    Prevederile alin. (1) -(5) se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine.

SECŢIUNEA a 5-a

Cerinţe şi documentaţia necesară pentru înscrierea în Registrul de evidenţă

Art. 21. - In vederea înregistrării în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul, casele de ajutor reciproc vor remite Băncii Naţionale a României cererea de înscriere în Registrul de evidenţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1b, însoţită de următoarele documente:

a)  declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, completată şi semnată de fiecare conducător;

b)  copie de pe actul de identitate pentru fiecare dintre conducători, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

c)  copia statutului şi a actului constitutiv;

d)  copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul;

e)  copia certificatului de înregistrare fiscală.

Art. 22. - In vederea înregistrării în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înscrierii în registrul comerţului, casele de amanet vor remite Băncii Naţionale a României cererea de înscriere în Registrul de evidenţă, însoţită de următoarele documente:

a)  declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, completată şi semnată de fiecare conducător;

b)  copie de pe actul de identitate pentru fiecare dintre conducători, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

c)  copia actului constitutiv;

d)  copia certificatului de înmatriculare.

Art. 23. - (1) Dosarul prezentat în susţinerea cererii de înscriere în Registrul de evidenţă trebuie să cuprindă toate documentele prevăzute de prezenta normă.

(2)   Banca Naţională a României poate solicita în mod expres şi alte documente, în completarea celor remise iniţial sau prin care să se aducă modificări acestora, şi va stabili termenele în care aceste documente trebuie să fie prezentate.

(3)  In cazul în care documentaţia este incompletă sau prezintă deficienţe, solicitantul are obligaţia să le remedieze în termenul stabilit de Banca Naţională a României.

(4)  Termenul prevăzut la art. 33 alin. (2) din ordonanţă curge de la data la care documentaţia prevăzută la art. 21 sau, după caz, la art. 22 a devenit completă, inclusiv în ceea ce priveşte conţinutul.

(5)   Casele de amanet şi casele de ajutor reciproc pot desfăşura activităţile prevăzute în obiectul de activitate numai după primirea de la Banca Naţională a României a documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă. In termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni înscrise în obiectul de activitate, instituţiile financiare nebancare vor notifica acest aspect Băncii Naţionale a României.

Art. 24. - (1) Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de ordonanţă şi de prezenta normă, nedepunerea sau depunerea incompletă ori cu întârziere a documentaţiei prevăzute la art. 21 sau, după caz, la art. 22 reprezintă motive de respingere a cererii de înscriere în Registrul de evidenţă.

(2)   Respingerea cererii de înscriere în Registrul de evidenţă va fi comunicată de Direcţia reglementare şi autorizare titularilor acesteia, împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii.

(3)  Decizia poate fi contestată în condiţiile prevăzute de ordonanţă.

(4)  O nouă cerere de înscriere în Registrul de evidenţă poate fi adresată Băncii Naţionale a României numai după remedierea deficienţelor care au constituit motive de respingere a cererii iniţiale.

(5)  In situaţia în care cererea prevăzută la alin. (4) este depusă într-un termen mai mare de 30 de zile de la comunicarea actului care atestă neaprobarea cererii de înscriere în Registrul de evidenţă, aceasta va fi însoţită, pe lângă documentele prevăzute la art. 21 sau, după caz, la art. 22, de certificat (adeverinţă) eliberat (eliberată) de grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială solicitantul îşi are sediul, cu maximum 15 zile înainte de depunerea la Banca Naţională a României, sau de certificatul constatator emis de registrul comerţului, eliberat cu maximum 15 zile înainte de depunerea la Banca Naţională a României, după caz.

CAPITOLUL III

Notificarea şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare în conformitate cu prevederile cap. IX „Dispoziţii tranzitorii" din ordonanţă

SECŢIUNEA 1

Instituţii financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul general

Art. 25. - (1) Prevederile cap. II secţiunea 1, ale art. 11, 12, 13, ale art. 15 alin. (1)-(3) şi ale art. 16 alin. (1)-(4) sau, după caz, ale art. 17 şi 18 se aplică în mod corespunzător entităţilor cuprinse în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din ordonanţă, inclusiv celor rezultate în urma reorganizării acestora, cu excepţia caselor de ajutor reciproc şi caselor de amanet.

(2) Măsurile de reorganizare întreprinse de entităţile prevăzute la alin. (1) în vederea îndeplinirii cerinţelor generale trebuie să fie finalizate până la data depunerii documentaţiei la Banca Naţională a României, iar din aceasta trebuie să rezulte îndeplinirea cerinţelor generale.

Art. 26. - (1) In vederea înscrierii în Registrul general, în termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanţei, entităţile prevăzute la art. 25, cu excepţia sucursalelor instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, cărora li se aplică prevederile art. 27, vor remite Băncii Naţionale a României cererea de înscriere în Registrul general, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:

a)   un exemplar original al actului constitutiv sau copie legalizată de pe acesta, însoţit de documentul emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte depunerea acestuia la registru. Actul constitutiv depus la registrul comerţului va fi remis în formă completă, actualizat cu toate modificările efectuate până la momentul solicitării înscrierii în Registrul general;

b)   copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

c)   hotărârea organului statutar privind majorarea capitalului social după data intrării în vigoare a ordonanţei;

d)   documentul emis de instituţia de credit la care au fost efectuate vărsămintele aferente majorării capitalului social, conform hotărârii organului statutar, din care să rezulte sumele vărsate de fiecare dintre acţionari;

e)  documentaţia prevăzută la art. 11 pentru conducători;

f)   documentaţia prevăzută la art. 12 pentru administratori;

g)   lista cu acţionarii semnificativi, inclusiv cu cei care deţin în mod indirect participaţia de cel puţin 10% din capitalul social al instituţiei financiare nebancare, semnată de conducătorii acesteia. Lista va cuprinde pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi cel puţin următoarele informaţii: denumirea completă, forma juridică, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi adresa sediului social sau, după caz, numele, prenumele şi adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de vot;

h) documentaţia prevăzută la art. 13 pentru acţionarii semnificativi, care deţin în mod direct participaţii la capitalul social al instituţiei financiare nebancare;

i) lista participaţiilor instituţiei financiare nebancare şi ale acţionarilor semnificativi/conducătorilor/administratorilor în alte societăţi comerciale. Lista va fi transmisă Băncii Naţionale a României, sub semnătura conducătorilor instituţiei financiare nebancare, şi va cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (3);

j) descrierea activităţii desfăşurate, a structurii organizatorice, precum şi situaţiile financiare aferente ultimilor 2 ani, cuprinzând bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificării capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative. In cazul în care entităţile solicitante s-au constituit de mai puţin de 2 ani, se va remite cea mai recentă situaţie financiară. In situaţia în care entitatea solicitantă a fost supusă unui proces de reorganizare prin fuziune după data intrării în vigoare a ordonanţei, se va remite şi bilanţul de fuziune;

k) situaţiile financiare întocmite pentru data reprezentând sfârşitul lunii precedente datei depunerii la Banca Naţională a României a cererii de înregistrare în Registrul general, care vor include bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificării capitalurilor proprii şi notele contabile explicative, precum şi o situaţie semnată de conducători, din care să rezulte nivelul indicatorilor reprezentând criteriile de înscriere în Registrul special, calculaţi pentru sfârşitul lunii precedente datei depunerii la Banca Naţională a României a cererii de înregistrare în Registrul general;

l) pentru auditorul financiar se va remite documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, care atestă autorizarea în calitate de auditor financiar, declaraţia semnată de auditorul financiar, care să confirme încheierea unui contract de audit cu instituţia financiară nebancară, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 sau 3, după caz;

m) declaraţia semnată de conducătorii instituţiei financiare nebancare privind existenţa normelor interne aprobate de organele statutare, care reglementează activitatea instituţiilor financiare nebancare elaborate în conformitate cu cerinţele ordonanţei şi ale reglementărilor Băncii Naţionale a României, cu precizarea acestora;

n) orice alte date, informaţii şi documente considerate necesare în vederea evaluării instituţiei financiare nebancare şi comunicării deciziei de înscriere a acesteia în Registrul general.

(2)  In cazul entităţilor care la data intrării în vigoare a ordonanţei îndeplineau cerinţele privind nivelul minim al capitalului social prevăzut de ordonanţă şi de reglementările emise în aplicarea acesteia şi care ulterior acestei date nu au mai efectuat modificări ale capitalului social, în locul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se va remite o situaţie semnată de reprezentanţii legali ai solicitantului, din care să rezulte nivelul şi structura pe acţionari ale capitalului social subscris şi vărsat la data intrării în vigoare a ordonanţei, însoţită de bilanţul întocmit pentru aceeaşi dată.

(3)   Lista participaţiilor instituţiei financiare nebancare şi ale acţionarilor semnificativi/conducătorilor/administratorilor în alte societăţi comerciale va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a)   denumirea completă sau, după caz, numele şi prenumele deţinătorului, însoţite de cota de participare la capitalul social al societăţilor comerciale la care sunt deţinute participaţii şi drepturile de vot;

b)   denumirea completă, forma juridică, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi adresa sediului social al societăţii comerciale la care sunt deţinute participaţii.

Art. 27. - (1) In vederea notificării, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanţei, sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în lista prevăzută la art. 62 din ordonanţă, vor remite Băncii Naţionale a României cererea de înscriere în Registrul general prevăzută în anexa nr. 1a, însoţită de următoarele documente:

a)   extras din registrul comerţului din ţara de origine, care să ateste cel puţin înmatricularea instituţiei financiare nebancare străine, identitatea reprezentanţilor acesteia şi obiectul de activitate;

b)  o situaţie semnată de reprezentanţii legali ai instituţiei financiare nebancare străine, din care să rezulte nivelul capitalului de dotare la data solicitării înscrierii în Registrul general, însoţită de bilanţul sucursalei din România, întocmit pentru aceeaşi dată. In cazul în care, după data intrării în vigoare a ordonanţei, au fost efectuate majorări ale capitalului de dotare al sucursalei, în afara documentelor menţionate se va remite şi documentul emis de instituţia de credit la care au fost efectuate depunerile aferente majorărilor capitalului de dotare, precum şi bilanţul sucursalei din România, întocmit pentru data intrării în vigoare a ordonanţei;

c)  descrierea instituţiei financiare nebancare străine, sub semnătura reprezentantului legal al instituţiei financiare nebancare, din care să rezulte cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (3);

d)   indicarea, dacă este cazul, a autorităţii competente însărcinate cu supravegherea pe bază individuală/ consolidată a instituţiei financiare nebancare străine;

e)   pentru conducătorii sucursalei se vor remite documentele prevăzute la art. 11;

f)   o descriere a activităţii desfăşurate, a structurii organizatorice, precum şi situaţiile financiare aferente ultimilor 2 ani, cuprinzând bilanţul şi contul de profit şi pierdere;

g)   pentru identitatea auditorului financiar se va remite documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, care atestă autorizarea în calitate de auditor financiar, declaraţia semnată de auditorul financiar care să confirme încheierea unui contract de audit cu sucursala instituţiei financiare nebancare străine, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la anexa nr. 2 sau 3, după caz;

h) declaraţia semnată de conducătorii sucursalei privind existenţa normelor interne aprobate de organele statutare, care reglementează activitatea sucursalei, elaborate în conformitate cu cerinţele ordonanţei şi ale reglementărilor Băncii Naţionale a României, cu precizarea acestora.

(2)  In afara documentelor prevăzute la alin. (1) se vor remite şi situaţiile financiare întocmite pentru data reprezentând sfârşitul lunii precedente datei depunerii la Banca Naţională a României a cererii de înregistrare în Registrul general, care vor include bilanţul, contul de profit şi pierdere, precum şi o situaţie semnată de conducători, din care să rezulte nivelul indicatorilor reprezentând criterii de înscriere în Registrul special, calculaţi pentru data reprezentând sfârşitul lunii precedente datei depunerii cererii de înregistrare.

(3)  Descrierea instituţiei financiare nebancare străine va cuprinde:

a) activităţile desfăşurate şi volumul activităţilor de creditare;

b)  structura organizatorică;

c)  lista acţionarilor semnificativi şi, la solicitarea expresă a Băncii Naţionale a României, precizarea perimetrului de consolidare contabilă şi prudenţială din care face parte instituţia financiară nebancară, cu indicarea componenţei grupului, a cotei-părţi din capital şi din drepturile de vot deţinute în cadrul acestuia şi societatea-mamă (consolidantă);

d)     evoluţia pe ultimii 2 ani a capitalurilor proprii/fondurilor proprii, a gradului de îndatorare, a rentabilităţii economice şi a rentabilităţii financiare, precum şi orice alte date sau informaţii considerate relevante pentru situaţia financiară a instituţiei financiare nebancare străine şi, după caz, a grupului din care aceasta face parte.

Art. 28. - (1) Inscrierea instituţiilor financiare nebancare de către Banca Naţională a României în Registrul special se realizează în conformitate cu prevederile ordonanţei şi ale reglementărilor specifice emise de Banca Naţională a României.

(2) Inscrierea în Registrul special nu atestă recunoaşterea de către Banca Naţională a României a îndeplinirii cerinţelor speciale prevăzute de ordonanţă şi de normele emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia, ci instituie obligaţia instituţiilor financiare nebancare de a se încadra în cerinţele speciale, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 29. - Inscrierea în Registrul general a instituţiilor financiare nebancare care îndeplinesc cerinţele generale se va comunica acestora în termen de cel mult 60 de zile de la data depunerii documentaţiei prevăzute la art. 26 sau, după caz, la art. 27.

Art. 30. - Termenul de 60 de zile prevăzut la art. 29 curge de la data la care documentaţia solicitată este completă, inclusiv în ceea ce priveşte conţinutul.

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii referitoare la entităţile care fac obiectul înscrierii în Registrul de evidenţă

Art. 31. - (1) In vederea înregistrării în Registrul de evidenţă, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei, casele de ajutor reciproc vor remite Băncii Naţionale a României cererea de înscriere în Registrul de evidenţă, prevăzută în anexa nr. 1b, însoţită de documentele prevăzute la art. 21.

(2) Casele de ajutor reciproc care nu au finalizat măsurile de modificare a denumirii în conformitate cu cerinţele ordonanţei vor remite Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a ordonanţei, documentele care să ateste îndeplinirea acestor cerinţe.

Art. 32. - (1) In vederea înregistrării în Registrul de evidenţă, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei, casele de amanet vor remite Băncii Naţionale a României cererea de înscriere în Registrul de evidenţă, prevăzută în anexa nr. 1b, însoţită de documentele prevăzute la art. 22 şi de certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului.

(2)   Casele de amanet care în termenul prevăzut la alin. (1) nu au finalizat procesul de reorganizare în una dintre formele juridice prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, vor remite o informare privind stadiul procesului de reorganizare, iar documentele prevăzute la art. 22 lit. c) şi d) vor reflecta situaţia de la data cererii de înscriere în Registrul de evidenţă.

(3)   In termenul prevăzut la art. 63 alin. (4) din ordonanţă, casele de amanet menţionate la alin. (2) vor remite copia certificatului de înmatriculare, actul constitutiv actualizat corespunzător finalizării măsurilor de reorganizare, depus la registrul comerţului, însoţit de documentul emis de registrul comerţului, din care să rezulte depunerea acestuia la registru, precum şi orice alte date/informaţii/documente referitoare la modificările intervenite de la data depunerii documentaţiei prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 33. - Documentele care atestă înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, vor fi eliberate de Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare în termenele prevăzute de ordonanţă şi de prezenta normă.

Art. 34. - (1) Documentaţia va fi prezentată Băncii Naţionale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestora.

(2) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. In cazul în care se invocă o situaţie de înlăturare a acestor cerinţe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităţilor române sau străine competente, sarcina probei revenind celui care invocă o asemenea situaţie.

Art. 35. - Anexele nr. 1 -4*) fac parte integrantă din prezenta normă.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, Mugur Constantin Isărescu

*) Anexele nr. 1 -4 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

Cerere de înscriere în Registrul general *)

Subsemnatul/subsemnaţii__________________________________________

                                                                                            (numele şi prenumele)

în calitate de reprezentant/reprezentanţi legal/legali al/ai

_____________________________________________________________________

(denumirea instituţiei financiare nebancare pentru care se solicită înscrierea în Registrul general)

solicit/solicităm înscrierea în Registrul general a societăţii comerciale

_____________________________________________________________________

(denumirea instituţiei financiare nebancare pentru care se solicită înscrierea în Registrul de general)

In susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie, în conformitate cu prevederile Normelor privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresa noastră de contact este_____________________________________________

Telefon____________________

Fax______________________

Data_____________________                                               Semnătura______________

*)Cererea va fi adresată Băncii Naţionale a României - Direcţia Reglementare şi Autorizare

Anexa nr. 1a

Cerere de înscriere în Registrul general *)

Subsemnatul/subsemnaţii.....................................................................................

                                                  (numele şi prenumele)

în calitate de reprezentant/reprezentanţi legal/legali al/ai.......................................

..........................................................................................................................................

(denumirea sucursalei instituţiei financiare nebancare persoană juridică străină)

solicit/solicitam înscrierea în Registrul general a.............................................................

..........................................................................................................................................

(denumirea sucursalei instituţiei financiare nebancare persoană juridică străină)

In susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie, în conformitate cu prevederile Normelor privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare

........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Adresa noastră de contact este: ........................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................

Telefon:................                                                                       Semnătura......................

Data:..................

Fax:......................

*) Cererea va fi adresată Băncii Naţionale a României - Direcţia Reglementare şi Autorizare

Anexa nr. 1b

Cerere de înscriere în Registrul de evidenţă*)

Subsemnatul/subsemnaţii__________________________________________

                                           (numele şi prenumele)

în calitate de eprezentant/reprezentanţi legal/legali al/ai

_____________________________________________________________________

(denumirea casei de ajutor reciproc/casei de amanet pentru care se solicită înscrierea în Registrul de evidenţă)

solicit/solicităm înscrierea în Registrul de evidenţă  a

_____________________________________________________________________

(denumirea casei de ajutor reciproc/casei de amanet pentru care se solicită înscrierea în Registrul de evidenţă)

In susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie, în conformitate cu prevederile Normelor privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare **)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresa noastră de contact este_____________________________________________

Telefon_____________________

Fax________________________

Data______________________                                       Semnătura_______________                                             

*) Cererea va fi adresată Băncii Naţionale a României - Direcţia Reglementare şi Autorizare

**)In cazul neprezentării unor documente, prezentării unor documente necorespunzătoare sau al existenţei altor deficienţe se vor face precizări suplimentare.

Anexa nr. 2

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul.......................................................................domiciliat în................................................................................................................................................................................cetăţenia............................,naţionalitatea..................................,legitimat cu.......... seria.... nr..................eliberat    de....................................la    data    .........................CNP..............telefoane de contact.............................................................................................................,

în calitate de..........................................................................................................................al*........................................................................................................................................

(denumirea instituţiei financiare nebancare/sucursalei instituţiei financiare nebancare persoană juridică străină)

................................................................................................................ având ca obiect de activitate..............................................................................................................., declar pe propria răspundere că nu mă aflu în nici una dintre situaţiile prevăzute la ort. 11 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare.

Data...........................                                                                             Semnătura

se completează de către administratorii, acţionarii semnificativi, auditorul financiar ai instituţiei financiare nebancare (persoane fizice);

Anexa nr.3

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul.......................................................................domiciliat în........................................................................................................................................................................ ........, cetăţenia..........................., naţionalitatea...........,legitimat    cu............................seria.... nr..................eliberat   de..............................................la   data..........................CNP..................................telefoane de contact ....................................................................   în calitate de reprezentat legal al.......................................................................................................................................

(denumirea persoanei juridice acţionar semnificativ/administrator/auditor financiar)

......................................................................................................................ce are calitatea de.......................................................................................................................

(acţionar semnificativ/administrator/auditor financiar)

al .....................................................................................................................................,

(denumirea instituţiei financiare nebancare)

declar pe propria răspundere că nici unul dintre asociaţii/acţionarii semnificativi, administratorii sau conducătorii......................................................................................................................

       (denumirea* persoanei juridice acţionar semnificativ/administrator/auditor financiar)

.......................................................................................................   nu se  află  în  vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare.

Data........................................                                                    Semnătura

se completează de către conducătorii/reprezentanţii legali ai administratorilor, acţionarilor semnificativi, auditorului financiar, persoane juridice, ai instituţiei financiare nebancare.

*se va menţiona denumirea societăţii respective, inclusiv forma juridică;

Anexa nr.4

(Confidenţial)

CHESTIONAR

pentru conducătorul instituţiei financiare nebancare

1.    Denumirea si adresa sediului social al instituţiei financiare nebancare

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Identitatea conducătorului (numele si prenumele, seria si numărul actului de identitate, emitentul si data emiterii acestuia, data si locul naşterii, cetăţenia, domiciliul si reşedinţa. Pentru cetăţenii străini se va preciza si data de la care si-au stabilit domiciliul/reşedinţa in România).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Funcţia pe care o exercitaţi in cadrul instituţiei financiare nebancare. Se va prezenta si o descriere a atribuţiilor si responsabilităţilor aferente acesteia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  Ati exercitat in ultimii zece ani sau exercitaţi responsabilităţi in conducerea si administrarea unor entităţi (societăţi comerciale, instituţii, organizaţii, etc), altele decât cele precizate la pct. 1 si in curriculum vitae? Daca da, precizaţi denumirea si activitatea acestora, natura si durata funcţiei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  In ultimii zece ani autorităţile competente au refuzat sau retras o autorizaţie in domeniul bancar sau financiar (in România sau in străinătate) dvs. personal sau vreuneia dintre entităţile in care ati exercitat sau exercitaţi responsabilităţi? Daca da, daţi detalii.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.  In ultimii 10 ani, entităţile unde ati exercitat sau exercitaţi responsabilităţi de conducere s-au aflat in conflict cu vreo autoritate (in România sau in străinătate), însărcinata in supravegherea sistemul financiar -bancar? In caz afirmativ, faceţi orice precizări utile.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.  In ultimii zece ani ati făcut obiectul, in România sau in străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative sau judiciare, care s-a incheiat cu o sancţiune? Daca da, daţi detalii, indiferent daca intre timp ati fost reabilitat (Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea si data aplicării sancţiunii).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Ati fost sancţionat disciplinar la vreuna dintre entităţile al căror angajat ati fost? Daca da, daţi detalii.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.  Ati avut dvs. sau entităţile la care ati exercitat sau exercitaţi responsabilităţi, dificultăţi financiare majore, care sa fi condus la proceduri judiciare sau extra-judiciare? Daca da, faceţi orice precizare utila.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.  Comunicaţi orice informaţii suplimentare, care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale si a onorabilităţii dvs.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, următoarele: - nu ma aflu in nici una dintre situaţiile prevăzute la art.II din Ordonanţa Guvernului nr.28/2006  privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale ori in alta situaţie de incompatibilitate prevăzuta de legislaţia in vigoare;

-toate răspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si nu exista alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţionala a României ar trebui incunostiintata.

Totodată,  ma  angajez  sa  comunic  Băncii   Naţionale  a  României   orice  modificare  privind informaţiile furnizate.

Data                                   Numărul anexelor                            Semnătura,

N.B.       Banca Naţionala a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse in răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

 


SmartCity5

COMENTARII la Norma 4/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 4/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu