Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.26 din 01.11.2019

pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 15 noiembrie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12), art. 87 alin. (1) lit. i), art. 101-104 şi ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 30 octombrie 2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. Articolul INorma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 şi 6 bis din 6 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 14 alineatul (1), litera h) se abrogă. 2. La articolul 15 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)situaţia tranzacţiilor OTC, conform anexei nr. 18. 3. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Raportul săptămânal prevăzut la alin. (1) lit. c) se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru tranzacţiile efectuate în săptămâna anterioară. 4. La anexa nr. 1C, la „Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1C", la punctul (3), numărul curent 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumire câmp Descriere câmp
„25 Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poştal) Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poştal). Pentru cont bancar se foloseşte «C», iar pentru mandat poştal se foloseşte «M». În cazul în care participanţii/beneficiarii participanţilor decedaţi deţin certificate de încadrare în grad de handicap conform cărora sunt scutiţi de plata impozitului pe venitul din pensii, câmpul se va completa cu «SIC» pentru plata prin cont sau «SIM» pentru plata prin mandat poştal. Se completează pentru invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la pensie."

5. La anexa nr. 1F, la „Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1F", la punctul (3), numărul curent 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumire câmp Descriere câmp
„20 Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poştal) Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poştal). Pentru cont bancar se foloseşte «C», iar pentru mandat poştal se foloseşte «M». În cazul în care participanţii/beneficiarii participanţilor decedaţi deţin certificate de încadrare în grad de handicap conform cărora sunt scutiţi de plata impozitului pe venitul din pensii, câmpul se va completa cu «SIC» pentru plata prin cont sau «SIM» pentru plata prin mandat poştal. Pentru codul 604 nu se completează."

6. Anexele nr. 2, 4, 12 şi 18 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 la prezenta normă. 7. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă. Articolul II Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2020. p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Elena-Doina Dascălu ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la Norma nr. 25/2015) Situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii la data de ..........

Cod comandă Cod administrator Cod fond Data evaluării Codul elementului Denumirea elementului Valoare de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B) Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B) Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)
AC000000 Total active, din care:
AC110000 Instrumente ale pieţei monetare, din care:
AP111000 Conturi curente
AP112000 Depozite în lei şi valută convertibilă
AP113000 Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an
AP114000 Reverse repo
AC120000 Valori mobiliare tranzacţionate, din care:
AP121000 Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an
AP122000 Obligaţiuni emise de administraţia publică locală
AC123000 Obligaţiuni corporative, din care:
AP123100 Obligaţiuni corporative tranzacţionate, cu garanţia integrală a statului
AP123200 Obligaţiuni corporative tranzacţionate, fără garanţia integrală a statului
AP123300 Obligaţiuni corporative specializate în real estate
AC124000 Acţiuni, din care:
AC124100 Acţiuni tranzacţionate, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
AP124110 Acţiuni tranzacţionate
AP124120 Acţiuni tranzacţionate - specializate în real estate
AC124200 Acţiunile suspendate de la tranzacţionare conform normei privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
AP124210 Acţiunile suspendate de la tranzacţionare conform normei privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private
AP124220 Acţiunile suspendate de la tranzacţionare conform normei privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private - specializate în real estate
AC124300 Acţiuni retrase de la tranzacţionare, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
AP124310 Acţiuni retrase de la tranzacţionare
AP124320 Acţiuni retrase de la tranzacţionare - specializate în real estate
AC124400 Acţiuni aferente majorărilor de capital social, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
AP124410 Acţiuni aferente majorărilor de capital social
AP124420 Acţiuni aferente majorărilor de capital social - specializate în real estate
AP124500 Drepturi
AP125000 Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (Investment Grade)
Cod comandă Cod administrator Cod fond Data evaluării Codul elementului Denumirea elementului Valoare de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B) Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B) Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)
AC130000 Organisme de plasament colectiv, din care:
AC131000 Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, din care:
AP131100 Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind monetare
AP131200 Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind de obligaţiuni
AP131300 Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, altele decât cele clasificate ca fiind monetare sau de obligaţiuni
AP132000 OPCVM tranzacţionabile - ETF
AP133000 Alte organisme de plasament colectiv - AOPC
AP134000 Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare specializate în real estate
AP135000 OPCVM tranzacţionabile - ETF specializate în real estate
AP136000 Alte organisme de plasament colectiv - AOPC specializate în real estate
AP137000 Fonduri de investiţii specializate în real estate
AC160000 Instrumente de acoperire a riscului, din care:
AP161100 Futures pentru acoperire risc valutar
AP161200 Futures pentru acoperire risc de dobândă
AP162100 Opţiuni pentru acoperire risc valutar
AP162200 Opţiuni pentru acoperire risc de dobândă
AP163100 Swap pentru acoperire risc valutar
AP163200 Swap pentru acoperire risc de dobândă
AP164100 Forward pentru acoperire risc valutar
AP164200 Forward pentru acoperire risc de dobândă
AP165100 Garanţia/Marja/Colateralul constituit pentru contractele derivate pentru acoperire risc valutar
AP165200 Garanţia/Marja/Colateralul constituite pentru contractele derivate pentru acoperire risc de dobândă
AC170000 Investiţii private de capital - private equity, din care:
AP171000 Acţiuni
AP172000 Fonduri de private equity
AP173000 Obligaţiuni
AC180000 Investiţii în PPP/fonduri de infrastructură, din care:
AP181000 Acţiuni emise de societăţile de proiect
AP182000 Obligaţiuni emise de societăţile de proiect
AP183000 Fonduri de investiţii specializate în infrastructură
AP190000 Alte instrumente financiare
Cod comandă Cod administrator Cod fond Data evaluării Codul elementului Denumirea elementului Valoare de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B) Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B) Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)
AP321300 Titluri de stat cu scadenţa mai mică de un an (state terţe)
AP321400 Titluri de stat cu scadenţa mai mare de un an (state terţe)
AP322000 Obligaţiuni emise de administraţia publică locală (state terţe)
AP400000 Obligaţiuni BERD, BEI, BM
AC500000 Alte active, din care:
AC510000 Sume în tranzit, din care:
AP511000 Sume în tranzit la bănci
AP512000 Sume în tranzit la intermediari
AP520000 Sume în curs de rezolvare
AC530000 Sume în curs de decontare, din care:
AP531000 Dividende de încasat
AP532000 Principal şi cupoane de încasat
AP533000 Alte sume
AP534000 Sume aferente decontării tranzacţiilor de cumpărare
AP535000 Sume aferente decontării tranzacţiilor de vânzare
AP630000 ETC
BC500000 Total obligaţii, din care: X
BC510000 Comisioane, din care: X
BP511000 Comision de administrare din activ net X
BP512000 Comision de depozitare şi custodie X
BP513000 Comision de tranzacţionare X
BP514000 Sume de regularizat X
BC520000 Taxe, din care: X
BP521000 Taxa de auditare X
BC530000 Obligaţii din decontări cu participanţii, din care: X
BC531000 Transferuri X
BP532000 Decese X
BP533000 Invaliditate X
BP534000 Plata activ personal net ca urmare a deschiderii dreptului la pensie X
BP539000 Alte obligaţii de decontare cu participanţii X
BP590000 Alte obligaţii X
GR Gradul de risc asociat fondului de pensii private (%) X X

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 2
(1) Anexa nr. 2 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii.
(3) Câmpurile anexei nr. 2 se completează după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea câmpului Descrierea câmpului
1 Codul de comandă Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.
2 Codul administratorului Codul entităţii raportoare, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3 Codul fondului Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4 Data evaluării Data la care se face evaluarea
5 Codul elementului Codurile elementelor de activ şi de obligaţii
6 Denumirea elementului Denumirea elementului de activ/obligaţie
7 Valoare de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A) Pentru elementele cu indicativul A se completează „valoare de achiziţie". Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Pentru instrumentele financiare exprimate în valută se utilizează cursul valutei respective de la data decontării acestora: a) pentru instrumentele cu venit fix, valoarea de achiziţie reprezintă preţul brut de achiziţie al acestora, preţ care include dobânda aferentă perioadei cuprinse între ultima încasare a cuponului şi data achiziţiei, conform documentelor de achiziţie. Această valoare exprimată în lei nu se va modifica pe durata existenţei în portofoliu a instrumentului cu venit fix, chiar dacă în perioadă se vor încasa cupoane pentru instrumentul respectiv; b) pentru depozitele bancare, valoarea de achiziţie reprezintă valoarea de constituire a acestora, conform contractelor de depozit. Această valoare este exprimată în lei.
8 Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B) Pentru elementele cu indicativul B se completează „suma plătită" numai la data efectuării plăţii, cu contravaloarea efectivă a acesteia. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Această valoare este exprimată în lei. Pentru codul BP514000 se va completa cu suma regularizată, numai la data efectuării regularizării, cu contravaloarea acesteia. (Sumele plătite de administrator sunt trecute cu semnul minus „–", iar sumele plătite de fond sunt trecute cu semnul plus „+").
9 Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B) Pentru elementele cu indicativul A se completează „valoare actualizată", iar pentru elementele cu indicativul B se completează „suma datorată". Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei. Pentru codul BP514000 se va completa cu suma de regularizat. (Sumele datorate de administrator sunt trecute cu semnul minus „–", iar sumele datorate de fond sunt trecute cu semnul plus „+").
10 Suma în curs de decontare, net (+/–) (pentru elementele cu indicativul A) Pentru codul AP534000 se completează cu semnul minus pentru sumele aferente tranzacţiilor de cumpărare. Pentru codul AP535000 se completează cu semnul plus pentru sumele aferente tranzacţiilor de vânzare. Se completează pentru toate elementele de activ (cele care încep cu codul A, cu excepţia celulelor marcate cu X. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei. În cazul instrumentelor pentru acoperirea riscurilor cu data evaluării finale diferită de data decontării, în perioada dintre evaluarea finală şi decontare nu vor mai fi reflectate pe coloana „Valoare actualizată", ci vor fi reflectate pe coloana „Suma în curs de decontare" în dreptul clasei instrumentelor de acoperire a riscurilor cu semnul plus pentru sumele de încasat sau cu semnul minus pentru sumele de plată. Reflectarea tranzacţiilor de schimb valutar cu data decontării diferită de data tranzacţiei se va efectua pe baza extrasului de cont şi a ordinului de schimb valutar. Acestea se vor reflecta pe codul AP534000 pentru sumele de plată şi pe codul AP535000 pentru sumele de încasat. Pentru codul AP111000 pe coloana „Sume în decontare" se va reflecta valoarea netă a sumelor aflate în decontare aferente tranzacţiei de schimb valutar.
Nr. crt. Denumirea câmpului Descrierea câmpului
11 Gradul de risc Pentru „Gradul de risc asociat fondului de pensii private", administratorul are obligaţia de a completa gradul de risc asociat fondului de pensii private, conform normei privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Această valoare se exprimă în procente, cu două poziţii zecimale.

Raportare iniţială (cod 1)
(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 2a)Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_1_FFF_EEE.xml.p7s, unde: YYYYMMDD reprezintă data evaluării elementelor de active, respectiv obligaţii, după caz; FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.; EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F. b)Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă. c)Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „ACTIVE_OBLIGATII".
(5) Anexa nr. 2 se întocmeşte şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii anterioare, inclusiv pentru zilele nelucrătoare.
(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 2.
(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente. Raportare rectificativă (cod 5)
(8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel: a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_5_FFF_EEE.xml.p7s; b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
(10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (8) determină respingerea raportării rectificative.
(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „ACTIVE_OBLIGATII".
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 4 la Norma nr. 25/2015) Situaţia detaliată a investiţiilor la data de ........ ................ .........

Codul de comandă Codul administratorului Codul fondului Data evaluării Codul activului Denumirea activului Tipul acţiunii
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
ISIN Simbolul pieţei de evaluare/sursa evaluare CUI emitent Denumirea emitentului/contrapartidei Codul ţării emitentului/ contrapartidei
Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12
Codul monedei în care este emis/evaluat activul Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat Valoarea echivalentă în lei a activului Cantitatea Preţul unitar de evaluare Codul monedei în care este achiziţionat activul
Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18
Valoarea totală de achiziţie/constituire Valoarea nominală/marjă/colateral Dobândă curentă Rata dobânzii Data emisiunii
Col. 19 Col. 20 Col. 21 Col. 22 Col. 23
Data maturităţii Activul-suport Multiplicatorul Tipul contractului
Col. 24 Col. 25 Col. 26 Col. 27
Investment grade Ponderea aplicată activului (%) Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului Valoarea ajustată la risc Noţionalul fondului
Col. 28 Col. 29 Col. 30 Col. 31 Col. 32
Cod monedă noţional fond Noţional contrapartidă Cod monedă noţional contrapartidă Noţionalul schimbat la iniţiere/ maturitate Obligaţii de plată fond conform contract derivat Obligaţii de plată contrapartidă conform contract derivat Tip decontare contracte derivate
Col. 33 Col. 34 Col. 35 Col. 36 Col. 37 Col. 38 Col. 39

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 4
(1) Anexa nr. 4 se completează de către administratorii de fonduri de pensii pentru activitatea de investire a activelor fiecărui fond de pensii pentru toate codurile din anexa nr. 2 la normă care au valori de raportare.
(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor deţinute de fiecare fond de pensii.
(3) Câmpurile anexei nr. 4 se completează după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea câmpului Descrierea câmpului
1 Codul de comandă Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.
2 Codul administratorului Codul entităţii raportoare, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3 Codul fondului Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4 Data evaluării Se va completa pentru toate codurile de activ cu data de referinţă a raportării.
5 Codul activului Se va completa pentru toate codurile de activ cu codul de activ conform anexei nr. 2 la normă.
6 Denumirea activului Se va completa pentru toate codurile de activ cu denumirea activului aferent codului de activ conform anexei nr. 2 la normă.
7 Tipul acţiunii Se va completa cu „C" pentru tipul de acţiune ordinară/comună sau cu „P" pentru tipul de acţiune preferenţială. Se va completa pentru activele AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP181000 (după caz), AP190000 (după caz).
8 ISIN Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar. Se va completa pentru codurile de activ: AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP124500, AP125000, AP131100 (după caz)1, AP131200 (după caz), AP131300 (după caz), AP132000, AP133000 (după caz), AP134000 (după caz), AP135000, AP136000 (după caz), AP137000 (după caz), AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP 173000 (după caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000, AP531000 (după caz), AP532000, AP533000 (după caz), AP534000 (după caz), AP535000 (după caz) şi AP630000. 1După caz - se completează dacă este aplicabil; în caz contrar, câmpul nu se completează. Se referă la toate situaţiile în care în instrucţiunea de completare a anexei nr. 4 apare sintagma „după caz".
9 Simbolul pieţei de evaluare/sursa evaluării Simbolul pieţei de la care se foloseşte preţul pentru evaluarea activelor. Simbolul MIC, conform Standardului ISO 10383 al pieţei reglementate pe care este tranzacţionat activul fondului. Pentru activele achiziţionate în ofertă publică primară şi care nu sunt încă admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se va completa cu IPO. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Thomson Reuters S.A. se va completa cu REUT. Pentru activele evaluate în funcţie de o cotaţie furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC. Câmpul simbol piaţă se va completa cu NA: a) în cazul în care preţul de pe bursă/de la furnizor este mai vechi de 180 de zile şi preţul de achiziţie mediu ponderat este mai mic decât ultimul preţ folosit în evaluare sau b) în orice alt caz neprevăzut în situaţiile anterioare. Se va completa pentru AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP124500, AP125000, AP132000, AP133000 (după caz), AP135000, AP136000 (după caz), AP137000 (după caz), AP161100, AP161200, AP162100 (după caz), AP 162200 (după caz), AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP 173000 (după caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000, AP630000 (după caz).
Nr. crt. Denumirea câmpului Descrierea câmpului
10 CUI emitent Se va completa cu codul de identificare fiscală din ţara emitentului instrumentului financiar sau contrapartidei, după caz. Pentru activele AP111000, AP112000, AP511000 se va completa cu codul de identificare fiscală al sediului central al sucursalei bancare din ţara respectivă. Pentru activele AP114000, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100, AP164200, AP165100 şi AP165200 se va completa cu codul de identificare fiscală al contrapartidei cu care este încheiată tranzacţia respectivă. Pentru activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP172000 (după caz), AP183000 (după caz), AP630000 se va completa cu codul de identificare fiscală al emitentului respectiv. Nu se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP533000, AP534000, AP535000. Pentru toate celelalte active se va completa cu codul de identificare fiscală al emitentului. În cazul AP520000 se va completa cu CUI al emitentului/contrapartidei.
11 Denumirea emitentului/ contrapartidei Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se vor aplica regulile de completare de la coloana „CUI emitent" şi se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei, după caz. Excepţie fac activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP172000, AP183000, AP630000, pentru care se vor completa atât denumirea fondului, cât şi denumirea emitentului respectiv sub formatul: „denumire fond/denumire emitent".
12 Codul ţării emitentului/ contrapartidei Se va completa cu codul ISO al ţării în care este localizat sediul social al emitentului/contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. Pentru codul AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP172000, AP183000, AP630000 se va utiliza codul ţării în care este localizat emitentul. Se va completa pentru toate activele, cu excepţia AP161100, AP161200, AP400000, AP533000, AP534000, AP535000.
13 Codul monedei în care este emis/evaluat activul Se va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel activ/încheiată acea tranzacţie. Fac excepţie activele care sunt tranzacţionate pe mai multe pieţe, unde se va trece codul monedei în care este evaluat activul, indiferent de moneda de achiziţie.
14 Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat Se va completa cu valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor aplica regulile de la coloana nr. 13 „Codul monedei în care este emis/evaluat activul". Se va completa pentru toate activele. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200 se va completa cu valoarea la zi a contractelor respective. Pentru activele AP165100 şi AP 165200 se va completa cu valoarea la zi a garanţiei/marjei/colateralului constituite, inclusiv valoarea la zi a dobânzii acumulate.
15 Valoarea echivalentă în lei a activului Se va completa cu valoarea echivalentă în lei a coloanei „Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat", calculată conform prevederilor normelor privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Se va completa pentru toate activele.
16 Cantitatea Se va completa cu numărul de unităţi deţinute din activul respectiv. Nu se va completa pentru activele AP111000, AP112000, AP114000, AP163100, AP163200, AP164100, AP164200, AP511000, AP512000, AP520000, AP531000, AP532000, AP533000, AP534000, AP535000.
17 Preţul unitar de evaluare Se va completa cu preţul de evaluare a activului în unitatea de monedă exprimată în coloana „Codul monedei în care este emis/evaluat activul", pentru o unitate de măsură. Pentru instrumentele financiare cu venit fix se înscrie preţul net. Preţul net va fi trunchiat la 4 zecimale.
18 Codul monedei în care este achiziţionat activul Se va completa cu codul monedei în care este achiziţionat activul, conform Standardului ISO 4217, indiferent de codul monedei în care este evaluat acesta.
19 Valoarea totală de achiziţie/ constituire Se va completa cu valoarea totală de achiziţie/constituire a activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000 se va completa cu valoarea de constituire. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP124500, AP125000, AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP171000, AP172000, AP 173000, AP181000, AP182000, AP183000, AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000 şi AP630000 se va completa cu valoarea totală de achiziţie. Pentru instrumentele achiziţionate pe mai multe pieţe, în monede diferite, se va completa cu echivalentul monetar în moneda de evaluare, la cursul oficial de la data achiziţiei.
Nr. crt. Denumirea câmpului Descrierea câmpului
20 Valoarea nominală/marjă/colateral Se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de activ sau cu valoarea totală a marjei/colateralului, după caz. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP125000, AP171000, AP172000 (după caz), AP 173000 (după caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000 se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de activ. Pentru activele AP165100 şi AP165200 se va completa cu valoarea garanţiei/marjei/colateralului constituite aferentă contrapărţii respective. Pentru instrumentele tranzacţionate pe mai multe pieţe se va completata cu valoarea nominală corespunzătoare sursei de evaluare.
21 Dobândă curentă Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru activul respectiv. Pentru activele AP112000 şi AP114000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate la zi minus orice sume primite ca dobândă în avans pentru activul respectiv. Pentru activele AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP125000, AP 173000, AP182000, AP190000 (după caz), AP321400, AP322000 şi AP400000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate aferente cuponului curent. Pentru activele AP165100 şi AP165200 se va completa cu valoarea la zi a dobânzii acumulate aferente soldului garanţiei/marjei/colateralului constituite, conform documentelor primite de la contraparte.
22 Rata dobânzii Se va completa cu rata dobânzii/cuponului aferente activului respectiv. Pentru activele AP112000 şi AP114000 se va completa cu rata dobânzii aferente. Pentru activele AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123200, AP125000, AP 173000, AP182000, AP190000 (după caz), AP321400, AP322000, AP400000 se va completa cu cuponul activului respectiv. În cazul activelor cu rata dobânzii/cuponul variabil, se va trece valoarea efectivă a ratei dobânzii utilizate în calcularea dobânzii curente pentru data raportării.
23 Data emisiunii Se va completa cu data emisiunii activului respectiv. Pentru activele AP112000 se va completa cu data constituirii depozitului. Pentru activele AP114000 se va completa cu data încheierii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP125000, AP 173000, AP182000, AP321300, AP321400, AP322000 şi AP400000 se va completa cu data iniţială a emisiunii pentru activul respectiv. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200 se va completa cu data începerii contractului respectiv (inclusiv la achiziţii ulterioare). Pentru activele AP165100 şi AP165200 se va completa cu data ultimei actualizări a garanţiei/marjei/colateralului. Pentru activele AP531000 şi AP532000 se va completa cu data de la care sunt recunoscute dividendele, respectiv cupoanele şi principalul. Pentru activele AP190000, AP533000 se va completa după caz.
24 Data maturităţii Se va completa cu data maturităţii/scadenţei activului respectiv. Pentru activele AP112000 se va completa cu data maturităţii depozitului. Pentru activele AP114000 se va completa cu data închiderii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP125000, AP 173000, AP182000, AP321300, AP321400, AP322000 şi AP400000 se va completa cu data maturităţii activului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200 se va completa cu data maturităţii contractului respectiv (inclusiv la achiziţii ulterioare), data maturităţii reprezentând ultima zi în care contractul produce efecte, fără a lua în calcul eventualele zile necesare decontării. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.
25 Activul-suport Se va completa cu ISIN-ul activului-suport. În cazul în care activul-suport nu are ISIN se va trece denumirea acestuia. Pentru activele AP114000 se va completa cu ISIN-ul titlurilor de stat acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200 se va completa fie cu perechea valutară pentru care se încheie contractul, fie cu ISIN-ul activului-suport, iar pentru cazurile în care nu este aplicabil se va completa cu simbolul/denumirea activului-suport. Pentru activele AP190000, AP531000, AP532000 şi AP533000 se va completa după caz.
26 Multiplicatorul Se va completa cu multiplicatorul activului-suport. Pentru activele AP114000 se va completa cu numărul de unităţi de activ-suport acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100 şi AP162200 se va completa cu numărul de unităţi de activ-suport aferente unui contract încheiat. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.
27 Tipul contractului Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200. Pentru activele AP190000 se va completa după caz. Se va completa cu „C" pentru poziţiile long (de cumpărare) şi cu „V" pentru poziţiile short (de vânzare). Pentru activele AP165100 şi AP165200 se va completa cu MI pentru garanţia/marja/colateralul iniţială şi cu MV pentru garanţia/marja/colateralul variabilă.
Nr. crt. Denumirea câmpului Descrierea câmpului
28 Investment grade Se va completa cu „DA" ori „NU" în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade prevăzute în normele privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Se va completa pentru activele AP111000 şi AP112000 în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade de instituţia bancară unde este constituit activul; în cazul în care instituţia bancară nu are rating de la nicio agenţie de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica şi se va completa cu „DA" sau cu „NU" în funcţie de ratingul societăţii-mamă a instituţiei de credit respective. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP125000, AP 173000 (după caz), AP182000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000 şi AP400000 se va completa în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade de activul respectiv; în cazul în care activul nu are rating de la nicio agenţie de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica şi se va completa cu „DA" sau cu „NU" în funcţie de ratingul emitentului activului. Pentru activele AP162100, AP162200 (după caz), AP163100, AP163200, AP164100, AP164200, AP165100 şi AP165200 se va completa în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade de instituţia bancară ce acţionează drept contrapartidă; în cazul în care instituţia bancară nu are rating de la nicio agenţie de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica şi se va completa cu „DA" sau cu „NU" în funcţie de ratingul societăţii-mamă a instituţiei de credit respective. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.
29 Ponderea aplicată activului (%) Se va completa cu gradul de ajustare al activului respectiv. Se va completa pentru toate activele, conform normei privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private.
30 Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului Se va completa cu valoarea în lei a activului cumulată cu valoarea instrumentului derivat (exclusiv valoarea marjei şi/sau colateralului) pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP125000, AP321300, AP321400, AP322000, AP400000. Pentru toate celelalte active se va completa cu valoarea activului.
31 Valoarea ajustată la risc Se va completa cu valoarea ajustată în funcţie de gradul de risc. Valoarea va fi obţinută prin înmulţirea valorii din coloana „Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului" cu ponderea din coloana „Ponderea aplicată activului". Se va completa pentru toate activele.
32 Noţionalul fondului Se va completa cu valoarea noţională folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200 se va completa cu valoarea noţionalului aferent contractului derivat. Pentru activele AP163100 şi AP163200 se va completa cu noţionalul folosit la calculul plăţilor efectuate de fond în cadrul contractului.
33 Cod monedă noţional fond Se va completa cu codul monedei noţionalului folosit la calculul plăţilor efectuate de fond în cadrul contractului, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200.
34 Noţional contrapartidă Se va completa cu valoarea noţională folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200 se va completa cu valoarea noţionalului aferent contractului derivat. Pentru activele AP163100 şi AP163200 se va completa cu noţionalul folosit la calculul plăţilor efectuate de contrapartidă în cadrul contractului.
35 Cod monedă noţional contrapartidă Se va completa cu codul monedei noţionalului folosit la calculul plăţilor efectuate de contrapartidă în cadrul contractului financiar derivat, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200.
36 Noţionalul schimbat la iniţiere/maturitate Se va completa cu „DD" în cazul în care noţionalul se schimbă între participanţii la contract atât la iniţierea contractului, cât şi la maturitatea acestuia, se completează cu „ND" în cazul în care noţionalul se schimbă între participanţii la contract doar la maturitate şi se completează cu „NN" în cazul în care noţionalul nu se schimbă între participanţii la contract nici la iniţiere, nici la maturitate. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200.
Nr. crt. Denumirea câmpului Descrierea câmpului
37 Obligaţii de plată fond conform contract derivat Se va completa cu cotaţia (curs valutar/rată dobândă) aplicată noţionalului folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200 cu cotaţia aferentă contractului. Se va completa pentru activele AP163100 şi AP163200 cu cotaţia aplicată noţionalului în baza căruia fondul de pensii private efectuează plăţile.
38 Obligaţii de plată contra-partidă conform contract derivat Se va completa cu cotaţia (curs valutar/rată dobândă) aplicată noţionalului folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200 cu cotaţia aferentă contractului. Se va completa pentru activele AP163100 şi AP163200 cu cotaţia aplicată noţionalului în baza căruia contrapartida efectuează plăţile.
39 Tip decontare contracte derivate Se va completa cu modalitatea de decontare a contractelor financiare derivate. Pentru contractele financiare derivate cu decontare în fonduri se va completa cu „F", iar pentru contractele financiare derivate cu decontare cu livrare se va completa cu „L". Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200.

Raportare iniţială (cod 1)
(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 4a)Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_1_FFF_EEE.xml.p7s, unde: YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii pentru care a fost întocmit raportul); FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.; EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F. b)Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă. c)Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul „INVESTITII_DETALIAT".
(5) Anexa nr. 4 se întocmeşte săptămânal şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare. În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea, se întocmeşte şi pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acesteia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 4.
(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.Raportare rectificativă (cod 5)
(8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.xml.p7s; b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
(10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (8) determină respingerea raportării rectificative.
(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „INVESTITII_DETALIAT".
ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 12 la Norma nr. 25/2015) Administrator de fond ........ ................ ................ ........ ............ Cod administrator ........ ................ ................ ................ .......... Fond de pensii ........ ................ ................ ................ ............... Cod fond ........ ................ ................ ................ ........ ............... Depozitar ........ ................ ................ ................ ........ .............. Cod depozitar ........ ................ ................ ................ ................ Structura portofoliului de investiţii la data de ........ ................ .............

Portofoliul de instrumente financiare Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1 Col. 2
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:
a) Conturi curente
b) Depozite în lei şi valută convertibilă
c) Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:
a) Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an
b) Obligaţiuni emise de administraţia publică locală
c) Obligaţiuni corporative tranzacţionate
d) Acţiuni
e) Obligaţiuni BERD, BEI, BM
f) Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)
3. OPCVM
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:
a) Futures
b) Options
c) Swaps
d) Forward
5. Private equity, din care:
a) Acţiuni la societăţi
b) Participaţii la fonduri de investiţii private de capital
c) Obligaţiuni
6. Real estate, din care:
a) Valori mobiliare emise de societăţi
b) Valori mobiliare emise de fonduri
7. Investiţii în infrastructură, din care:
a) Acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţi de proiect
b) Fonduri de investiţii specializate în infrastructură
8. Alte instrumente financiare

ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 18 la Norma nr. 25/2015) Situaţia tranzacţiilor OTC la data de ........ ................ ................

Codul de comandă Codul administratorului Codul fondului Anul Luna Data raportului Data tranzacţiei Data decontării tranzacţiei Codul activului tranzacţionat Denumirea activului tranzacţionat CUI emitent Denumirea emitentului
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12
ISIN activ tranzacţionat Tipul tranzacţiei Denumirea contrapartidei Codul ţării contrapartidei Valoarea nominală a tranzacţiei Valoarea totală a tranzacţiei Codul monedei în care este realizată tranzacţia Cantitatea
Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19 Col. 20

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 18
(1) Anexa nr. 18 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a tranzacţiilor OTC realizate de fiecare fond de pensii, cu obligaţiuni municipale, corporative, obligaţiuni din categoria private equity şi obligaţiuni emise de societăţi de proiect sau în fonduri de investiţii specializate în infrastructură.
(3) Câmpurile anexei nr. 18 se completează după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea câmpului Descrierea câmpului
1 Codul de comandă Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.
2 Codul administratorului Codul entităţii raportoare, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3 Codul fondului Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4 Anul Anul pentru care se face raportarea
5 Luna Luna pentru care se face raportarea
6 Data raportului Data pentru care se face raportarea
7 Data tranzacţiei Se va completa cu data la care a fost realizată tranzacţia.
8 Data decontării tranzacţiei Se va completa cu data la care s-a decontat tranzacţia.
9 Codul activului tranzacţionat Se va completa cu codul de activ conform anexei nr. 2 la normă.
10 Denumirea activului tranzacţionat Se va completa cu denumirea activului aferent codului de activ conform anexei nr. 2 la normă.
11 CUI emitent Codul unic de identificare al emitentului
12 Denumirea emitentului Se va completa cu denumirea emitentului instrumentului financiar.
13 ISIN activ tranzacţionat Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar tranzacţionat.
14 Tipul tranzacţiei Se va completa cu „C" pentru tranzacţiile de cumpărare şi cu „V" pentru cele de vânzare.
15 Denumirea contrapartidei Se va completa cu denumirea contrapartidei.
16 Codul ţării contrapartidei Se va completa cu codul ISO al ţării în care este localizat sediul social al contrapartidei, conform Alpha- 2, Standardul ISO 3166-1.
17 Valoarea nominală a tranzacţiei Se va completa cu valoarea nominală a tranzacţiei.
18 Valoarea totală a tranzacţiei Se va completa cu valoarea totală a tranzacţiei.
19 Codul monedei în care este realizată tranzacţia Se va completa cu codul monedei în care a fost încheiată tranzacţia, conform Standardului ISO 4217.
20 Cantitatea Se va completa cu numărul de unităţi tranzacţionate din activul respectiv.

Raportare iniţială (cod 1)
(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 18a)Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_1_FFF_EEE.xml.p7s, unde: YYYYMMDD reprezintă data pentru care a fost întocmit raportul; FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.; EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F. b)Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă. c)Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul „TRANZACTII_OTC".
(5) Anexa nr. 18 se întocmeşte săptămânal şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru tranzacţiile efectuate în săptămâna anterioară. Perioada pentru care se face raportarea este o săptămână calendaristică. În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea, aceasta se întocmeşte şi pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acesteia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 18.
(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.Raportare rectificativă (cod 5)
(8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 18 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_5_FFF_EEE.xml.p7s; b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
(10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (8) determină respingerea raportării rectificative.
(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 18 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_OTC".SmartCity5

COMENTARII la Norma 26/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 26 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 26/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu