Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 17 din 5 septembrie 2006

privind supravegherea expunerilor institutiilor financiare nebancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 770 din 11 septembrie 2006Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (5) lit. b) şi c) şi ale art. 69 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 72 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta normă se aplică instituţiilor financiare nebancare persoane juridice române şi, în mod corespunzător, sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare persoane juridice străine, înscrise în Registrul special, denumite în continuare instituţii financiare nebancare, şi reglementează limitele maxime de expunere faţă de contrapartide a acestor entităţi.

Art. 2. - In scopul aplicării prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1.   expunere - orice risc al unei instituţii financiare nebancare, efectiv sau potenţial, evidenţiat în bilanţ sau în afara bilanţului, care decurge din tranzacţii încheiate cu o contrapartidă, cum ar fi: acordare de credite (de consum, ipotecare, imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare etc), leasing financiar, emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente, inclusiv garantarea creditului, alte forme de finanţare de natura creditului, investiţii în acţiuni şi alte valori mobiliare, alte participaţii de natura imobilizărilor financiare, alte plasamente;

2.   expunere brută - valoarea activelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare după deducerea elementelor de pasiv rectificative, provizioane, precum şi a elementelor din afara bilanţului transformate în echivalent credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 1b;

3.    expunere netă din active bilanţiere - valoarea expunerii brute a activelor bilanţiere, ponderată în funcţie de gradul de risc de credit al acestora, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 1a;

4.   expunere netă din elemente din afara bilanţului - valoarea expunerii brute a elementelor din afara bilanţului, transformate în echivalent credit, ponderată în funcţie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 1a;

5.   expunerea agregată - valoarea tuturor expunerilor nete din active bilanţiere şi din elemente din afara bilanţului ale unei instituţii financiare nebancare;

6.   un singur debitor - orice persoană sau grup de persoane fizice şi/sau entităţi cu ori fără personalitate juridică, faţă de care instituţia financiară nebancară are o expunere şi care constituie:

a)  un singur risc, deoarece una dintre ele deţine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau

b)   între care nu există o relaţie de control în sensul exprimat la lit. a), dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc de credit, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, există o probabilitate considerabilă ca cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăţi de rambursare a creditului acordat de instituţia financiară nebancară;

7.  controlul direct şi/sau indirect al unei entităţi asupra unei alte entităţi se prezumă a fi exercitat, fără a fi limitativ, în următoarele situaţii:

a)  prima entitate deţine direct şi/sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cea de-a doua entitate;

b)  prima entitate are dreptul de numire sau revocare a majorităţii membrilor organelor de administrare sau de control ori a majorităţii conducătorilor celei de-a doua entităţi şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acesteia;

c)   prima entitate are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celei de-a doua entităţi, la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acesteia sau a unor prevederi contractuale;

d)  prima entitate este acţionar sau asociat al celei de-a doua entităţi şi controlează singură, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot în aceasta;

8.  grup - mai multe entităţi reunite după criterii stabilite de instituţiile financiare nebancare prin norme interne, aprobate cel puţin la nivelul comitetului de administrare a riscurilor, care să răspundă cerinţelor prezentei norme;

9.  persoană aflată în relaţii speciale cu instituţia financiară nebancară, reprezentând o entitate sau un grup:

a)    administratorii instituţiei financiare nebancare, conducătorii, precum şi persoanele fizice desemnate să reprezinte societăţile care au calitatea de auditor financiar al instituţiei financiare nebancare;

b)   auditorul financiar al instituţiei financiare nebancare;

c)   administratorii persoanelor juridice ce exercită controlul asupra instituţiei financiare nebancare;

d)   orice acţionar semnificativ al instituţiei financiare nebancare;

e)   orice entitate la al cărei capital social instituţia financiară nebancară are o participaţie de cel puţin 10%;

f)  familiile persoanelor fizice prevăzute la lit. a), c) şi d), după caz;

10.  familie - soţii, rudele şi afinii de gradul întâi;

11.   operaţiune în condiţii de favoare - operaţiune ale cărei clauze contractuale agreate de părţi nu reflectă condiţiile de piaţă existente la data încheierii tranzacţiei, conducând la înregistrarea de către instituţia financiară nebancară a unei pierderi pe ansamblul relaţiei cu clientul în cauză, şi care, din aceste considerente, nu ar fi încheiată de entitate cu oricare dintre clienţii săi;

12.   zona A - toate statele membre şi toate celelalte ţări care sunt membre cu drepturi depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), precum şi acele ţări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut ale FMI, precum şi România. Orice ţară care îşi reeşalonează datoria publică externă este exclusă din zona  pe o perioadă de 5 ani;

13.   zona B - toate ţările care nu sunt incluse în zona A;

14.   instituţii de credit din zona A - toate instituţiile de credit autorizate în statele membre, inclusiv sucursalele lor în ţări terţe, şi toate societăţile private şi instituţiile publice care corespund definiţiei instituţiei de credit şi autorizate în alte ţări din zona A, inclusiv sucursalele lor, precum şi toate instituţiile de credit autorizate în România, în conformitate cu normele Băncii Naţionale a României care reglementează autorizarea instituţiilor de credit, inclusiv sucursalele lor;

15.   instituţii de credit din zona B - toate societăţile private şi instituţiile publice, autorizate în afara zonei A, care corespund definiţiei instituţiei de credit, inclusiv sucursalele lor din zona A;

16.     bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Corporaţia Financiară Internaţională, Banca Interamericană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare, Fondul de Restructurare al Consiliului Europei, Banca Nordică de Investiţii, Banca de Dezvoltare din Caraibe, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Fondul European de Investiţii, Corporaţia Interamericană de Investiţii şi Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor.

Art. 3. - Instituţiile financiare nebancare vor putea efectua operaţiuni în condiţii de favoare numai în conformitate cu prevederile normelor interne aprobate de consiliul de administraţie al acestora.

CAPITOLUL II

Expuneri mari

Art. 4. - (1) Expunerea unei instituţii financiare nebancare faţă de „un singur debitor" este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoarea brută a acesteia este egală sau depăşeşte 10% din fondurile proprii ale instituţiei financiare nebancare.

(2)  Expunerea unei instituţii financiare nebancare faţă de o persoană aflată în relaţii speciale cu aceasta este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoarea brută a acesteia este egală sau depăşeşte 10% din fondurile proprii ale instituţiei financiare nebancare.

(3)  Orice operaţiune care conduce la înregistrarea unei expuneri mari, în sensul alin. (1) şi (2), va fi efectuată numai cu aprobarea prealabilă a consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare. Competenţa de aprobare a majorării expunerilor mari poate fi delegată de consiliul de administraţie conducerii instituţiei financiare nebancare, cu condiţia ca limita maximă de majorare a expunerii să fie prestabilită de consiliul de administraţie.

(4)  In cazul în care contrapartida este o persoană aflată în relaţii speciale cu instituţia financiară nebancară, consiliul de administraţie va putea aproba o operaţiune ce conduce la înregistrarea unei expuneri mari numai în condiţiile în care decizia este luată de majoritatea membrilor consiliului de administraţie, partea interesată, dacă este cazul, abţinându-se de la vot.

Art. 5. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de proceduri administrative şi evidenţe operative, împreună cu mecanisme adecvate de control intern, în scopul:

a) identificării şi înregistrării tuturor expunerilor mari faţă de un singur debitor şi faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia financiară nebancară şi a schimbărilor care pot interveni asupra lor, în conformitate cu definiţiile şi cu cerinţele din prezentele norme şi din normele interne, precum şi pentru monitorizarea acestor expuneri în funcţie de politica proprie în materie de expuneri;

b) alocării de coduri care să permită instituţiei financiare nebancare identificarea unică a fiecărui grup reprezentând un singur debitor şi/sau persoane aflate în relaţii speciale cu aceasta, precum şi identificarea fiecărui membru al acestui grup.

Art. 6. - (1) Valoarea netă a expunerilor mari înregistrate de o instituţie financiară nebancară faţă de toate persoanele aflate în relaţii speciale cu aceasta nu va depăşi 25% din valoarea fondurilor proprii.

(2)   Totalul expunerilor mari nete ale unei instituţii financiare nebancare înscrise în coloana 5 din anexa nr. 4, înregistrate faţă de un singur debitor şi faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia financiară nebancară, nu va depăşi 600% din valoarea fondurilor proprii ale acesteia.

(3)  In cazul în care o expunere faţă de un client este garantată de o terţă parte, instituţiile financiare nebancare pot considera expunerea în cauza, pentru scopul aplicării prezentei norme, ca fiind înregistrată faţă de terţa parte şi nu faţă de client, dacă expunerea este garantată direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de către această terţă parte.

Art. 7. - Expunerea agregată înregistrată de o instituţie financiară nebancară nu poate depăşi 1500% din valoarea fondurilor proprii ale acesteia.

Art. 8. - (1) Instituţiile financiare nebancare vor raporta trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere toate expunerile mari, în sensul prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2), precum şi expunerea agregată, conform formularelor prezentate în anexele nr. 4 şi 5. Modul de calcul al expunerilor este prezentat în anexele nr. 2 şi 3.

(2) Raportarea se va efectua, în format letric şi electronic, în termen de 25 de zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care aceasta se întocmeşte.

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii

Art. 9. - (1) Instituţiile financiare nebancare care intră sub incidenţa prevederilor art. 64 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, vor întreprinde măsurile necesare pentru a se încadra în limitele prevăzute la art. 6 şi 7, în termen de maximum 6 luni de la data înscrierii în Registrul special

(2) In perioada de 6 luni prevăzută la alin. (1) valoarea netă a expunerilor mari faţă de toate persoanele aflate în relaţii speciale, totalul expunerilor mari nete faţă de un singur debitor şi faţă de persoanele aflate în relaţii speciale şi expunerea agregată, înregistrate de instituţiile financiare nebancare în cauză, nu pot depăşi nivelurile înregistrate la data înscrierii acestor entităţi în Registrul special.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 10. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să respecte în permanenţă limitele referitoare la expunerile stabilite la art. 6 alin. (1) şi (2) şi la art. 7.

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme atrage aplicarea sancţiunilor sau, după caz, a măsurilor prevăzute în titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXA Nr. 1a

CRITERII   DE   ÎNCADRARE

a elementelor de activ în categorii de risc de credit

a)  Pondere 0%:

elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de administraţiile centrale şi băncile centrale ale ţărilor din zona A;

-  elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de Comunităţile Europene;

-  elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de administraţiile centrale şi de băncile centrale din zona A sau de Comunităţile Europene;

-  elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de administraţiile centrale sau băncile centrale din zona B, exprimate şi finanţate în moneda naţională a împrumutatului;

-   elemente de activ şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate printr-un colateral sub formă de titluri emise de administraţiile centrale, băncile centrale din zona A sau Comunităţile Europene ori obligaţiuni emise de instituţia împrumutătoare şi încredinţate acesteia.

b)  Pondere 20%:

elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de instituţiile de credit din zona A;

-  elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului garantate prin depozite în numerar plasate la o instituţie de credit din zona A şi cesionate în favoarea instituţiei împrumutătoare;

-  elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de instituţiile de credit din zona B, cu scadentă reziduală mai mică sau egală cu un an, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor instituţii;

-  elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de administraţiile regionale sau locale din zona A;

-  elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de administraţiile regionale sau locale din zona A.

c)  Pondere 35%:

-   elemente de activ constituind creanţe garantate cu garanţii intrinseci aferente operaţiunilor de leasing financiar, reprezentând valoarea neamortizată a bunurilor care fac obiectul contractelor respective.

In scopul aplicării prevederilor prezentei norme metoda de amortizare în baza căreia se determină valoarea neamortizată va fi stabilită de fiecare instituţie financiară nebancară şi va fi aplicată în cazul tuturor contractelor considerate.

d)  Pondere 50%:

elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate cu ipoteci în favoarea instituţiei financiare nebancare, de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori. Valoarea proprietăţii va fi determinată potrivit prevederilor legale în materie şi normelor proprii ale instituţiei financiare nebancare. Evaluarea va fi efectuată cel puţin o dată pe an;

-  elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate cu garanţii constând în gaj cu sau fără deposedare;

-   elementele din afara bilanţului cu risc mediu, menţionate în anexa nr. 1b.

e)  Pondere 100%:

-   expunerile din elemente de activ şi elemente din afara bilanţului, care nu sunt menţionate mai sus.

ANEXA Nr. 1b

CRITERII   DE   ÎNCADRARE

a elementelor din afara bilanţului în categorii de risc de transformare în credit

Grad de risc

de transformare

în echivalent credit

Elemente din afara bilanţului

Coeficient de transformare în echivalent credit

Ridicat

1. Angajamente de finanţare date în favoarea clientelei

100%

2. Alte angajamente date, de natura celor de finanţare

Mediu

3. Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii similare date pentru clientelă

50%

Scăzut

4. Facilităţi de credit şi angajamente de garanţie neutilizate, care pot fi anulate de instituţia financiară nebancară necondiţionat, în orice moment, fără notificare

0%

5. Alte elemente cu risc scăzut, asimilabile celor prevăzute la pct. 4

ANEXA Nr. 2

TRANSFORMAREA

în echivalent credit a elementelor din afara bilanţului

                                                                                                                                                    - lei -

Nr. crt.

Cod debitor

Debitor

Elemente în afara bilanţului

Valoare contabilă

Coeficient de transformare în echivalent credit

Echivalent credit (expunere brută)

0

1

2

3

4

5

6   (col.   4  x  col.   5)

NOTĂ:

1.   Calculul se efectuează la nivelul fiecărui debitor, prin încadrarea expunerilor înregistrate faţă de acesta, rezultate din elementele în afara bilanţului, pe grade de risc de transformare în echivalent credit, şi aplicarea coeficientului aferent, în mod corespunzător, conform anexei nr. 1b.

2.   Debitorii care se încadrează în categoriile de raportare „un singur debitor" şi „persoane aflate în relaţii speciale" vor fi evidenţiaţi în mod distinct în cadrul prezentei anexe.

ANEXA Nr. 3

FORMULAR   DE   CALCUL

al expunerilor nete înregistrate de instituţiile financiare nebancare

                                                                                                                                                 - lei -

Nr. crt.

Debitor

Expunere din elemente de activ

Expunere din elemente în afara bilanţului

Expunerea netă totală

Cod

Denumire

Expunere brută

Grad de risc

Expunere netă

Expunere brută

Grad de risc

Expunere netă

0

1

2

3

4

5 (3 x 4)

6

7

8 (6 x 7)

9 (5 + 8)

TOTAL:

NOTĂ:

1.  Calculul se efectuează la nivelul fiecărui debitor, prin încadrarea expunerilor rezultate din active şi elemente în afara bilanţului înregistrate faţă de acesta, pe grade de risc de credit, şi ponderarea valorii acestora, în mod corespunzător, conform anexei nr. 1a.

2.  Calculul se va efectua pentru toate expunerile înregistrate de instituţiile financiare nebancare.

3.  In col. 6 se vor prelua, la nivelul fiecărui element, valorile înscrise în col. 6 din anexa nr. 2.

ANEXA Nr. 4*)

Raportarea expunerilor mari şi a expunerii agregate

                                                                                                              Ron

Fonduri proprii

10% din fondurile proprii

25% din fondurile proprii

600% din fondurile proprii

Nr. crt.

Debitor

Expunere mare (valoare brută)

Expunere supusă limitării (expunere netă)

Limita

aplicabila

(%)

Cod

Denumire

Valoare

% din fonduri proprii

1

2

3

4

5

6

7

I. Expunere mare înregistrată faţă de un singur debitor

Total I

X

X

II. Expunere mare înregistrată faţă de persoane aflate în relaţii speciale

Total II

25

Total expuneri mari (Total I + Total II)

600

Notă:

1.     Col. 4 = total col. 3 + total col.6 din anexa nr.3 (calculat la nivelul fiecărui debitor)

2.     Col. 5 = total col. 5 + total col.8 din anexa nr.3 (calculat la nivelul fiecărui debitor)

Denumire

Expunere neta

totală

% din fonduri proprii

Limita aplicabilă (%)

1

2

3

4

Expunerea agregată (cf. Prevederilor Art. 6)

1500

Notă: Col.2 = total col.9 din Anexa nr.3

Conducătorul Instituţiei Financiare Nebancare,                                           

.........................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Conducătorul compartimentului Financiar-contabil,

..................................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)            

Intocmit

.....................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 5

STRUCTURA

grupurilor reprezentând „un singur debitor" şi/sau „persoane aflate în relaţii speciale" faţă de care instituţia financiară nebancară înregistrează expuneri mari

„Un singur debitor" şi/sau „persoane aflate în relaţii speciale"

Membrii grupului

Nr. crt.

Cod

Denumire

Denumire/Nume, prenume

Grupul......

Conducătorul instituţiei financiare nebancare,

............................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.................................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Intocmit,

......................................................

(numele, prenumele şi semnătura)


SmartCity5

COMENTARII la Norma 17/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 17 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu