Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 1 din 22 decembrie 1992

privind procedura-standard de privatizare a societatilor comerciale mici prin vanzarea de actiuni

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 12 din 28 ianuarie 1993


SmartCity3


    In scopul accelerarii procesului de privatizare a societatilor comerciale mici, in conformitate cu prevederile art. 25 lit. a) din Legea nr. 58/1991, ale Ordonantei Guvernului nr. 10/1992 - aprobata prin Legea nr. 114/1992 - si ale art. 23 lit. h) din Hotararea Guvernului nr. 643/1992, Fondul Proprietatii de Stat, Fondurile Proprietatii Private si Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii emit urmatoarele norme metodologice:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Privatizarea, potrivit prezentei proceduri-standard, consta in vanzarea actiunilor societatilor comerciale mici, care intra sub incidenta art. din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 si a pct. 1.1. din anexa nr. 2 la Statutul-cadru al Fondurilor Proprietatii Private, cuprins in Ordonanta Guvernului nr. 10/1992 - aprobata prin Legea nr. 114/1992.
    Art. 2
    Societatile comerciale mici, care se pot privatiza pe baza prezentelor norme metodologice, se stabilesc de Fondul Proprietatii de Stat, in colaborare cu Fondurile Proprietatii Private.
    Listele cuprinzand aceste societati, cu indicarea denumirii, sediului social si numarului de inmatriculare in Registrul comertului, se publica de Fondul Proprietatii de Stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Prima lista se va publica in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    Art. 3
    In termen de 30 de zile de la data publicarii listelor, societatile comerciale mici cuprinse in acestea sunt obligate sa emita actiuni la nivelul capitalului social si sa obtina titlul de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniu, eliberat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 834/1991.
    In acelasi termen, societatile comerciale prevazute la alin. 1 vor transmite la directia teritoriala a Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, in a carei raza de activitate isi au sediul, memorandumul de prezentare, intocmit conform anexelor nr. 1, 1A si 1B.
    Art. 4
    Privatizarea societatilor comerciale mici se realizeaza de Fondul Proprietatii de Stat in colaborare cu Fondul Proprietatii Private, actionar al societatii comerciale mici, si Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, printr-o comisie instituita in acest scop.

    CAP. 2
    Constituirea si atributiile comisiei pentru privatizare

    Art. 5
    Directiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii primesc memorandumul de prezentare si ofertele de cumparare de actiuni si anunta de indata Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private, actionar al societatii comerciale mici in scopul constituirii comisiei pentru privatizarea societatii comerciale.
    Art. 6
    Comisia pentru privatizare este formata din cate un delegat desemnat de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii Private, actionar al societatii comerciale mici, si de Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
    Presedintele comisiei pentru privatizare este delegatul desemnat de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat; secretariatul comisiei este asigurat de directia teritoriala a Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
    Art. 7
    Comisia pentru privatizare indeplineste urmatoarele atributii:
    a) analizeaza ofertele de cumparare a actiunilor, intocmite conform modelului din anexa nr. 2, prezentate de asociatiile constituite potrivit art. 15, precum si ofertele de cumparare a actiunilor depuse de alte persoane fizice sau persoane juridice, romane ori straine, si solicita, daca este cazul, completarea acestora;
    b) decide asupra modalitatii concrete de privatizare si desfasoara actiunile necesare pentru privatizare, indeplinind si functiile comisiei de licitatie;
    c) trateaza si convine asupra principalelor elemente necesare in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni.
    Art. 8
    Comisia pentru privatizare are dreptul sa decida vanzarea actiunilor in situatia in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) valoarea de vanzare este egala cu activul net contabil, certificat de cenzorii societatii, stabilit pe baza datelor contabile aferente lunii anterioare intocmirii memorandumului de prezentare a societatii comerciale mici;
    b) modalitatile de plata se incadreaza in urmatoarele variante:
    1. plata in numerar, la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, a pretului integral al actiunilor vandute;
    2. plata in numerar, la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, a pretului cotei de 70% din actiuni si prin schimbul de certificate de proprietate contra actiuni pentru cota de 30% din actiuni;
    3. plata:
    - pentru cota de 70% din actiuni astfel: minimum 30% in numerar, la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, si in rate, esalonate pe o perioada de cel mult 6 ani de la aceeasi data, a diferentei neachitate in numerar;
    - pentru cota de 30% din actiuni, prin schimbul cu certificate de proprietate.
    Art. 9
    Modalitatile de schimb al certificatelor de proprietate contra actiuni sunt cele stabilite de Fondurile Proprietatii Private, in conditiile legii.
    Art. 10
    Comisia pentru privatizare decide prin consensul membrilor sai.
    In cazul nerealizarii consensului, presedintele comisiei va sesiza Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat si Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii Private, actionar al societatii comerciale mici, care vor decide.
    Art. 11
    In cazul in care comisia pentru privatizare ajunge la concluzia ca vanzarea actiunilor nu se poate realiza in conditiile art. 8, aceasta va propune Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat si Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii Private, actionar al societatii comerciale mici, alte conditii de vanzare a actiunilor, asupra carora acestea vor hotari.
    Art. 12
    Secretariatul comisiei pentru privatizare indeplineste urmatoarele atributii:
    a) asigura aducerea la cunostinta publicului, prin afisare la sediul societatii comerciale mici, sau prin orice alte mijloace, a informatiilor privind privatizarea acesteia;
    b) preia documentatia intocmita conform anexelor nr. 1, 1A si 1B;
    c) preia ofertele de cumparare depuse;
    d) intocmeste actele de secretariat si corespondenta comisiei pentru privatizare.

    CAP. 3
    Metoda de privatizare a societatilor comerciale mici

    Art. 13
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale mici se efectueaza prin urmatoarele metode:
    a) vanzarea prin negociere directa catre membrii conducerii si salariatii societatilor comerciale mici;
    b) vanzarea prin licitatie.

    SECTIUNEA I
    Vanzarea actiunilor prin negociere directa catre membrii conducerii si salariatii societatilor comerciale mici
    Art. 14
    Vanzarea actiunilor catre membrii conducerii si salariatii societatilor comerciale mici prin negociere directa se face in cazul in care oferta de cumparare de actiuni este initiata, dupa caz, de:
    a) 3/4 din membrii conducerii;
    b) 2/3 din membrii conducerii si 15% din salariati;
    c) 51% din salariati.
    Art. 15
    Pentru depunerea ofertei initiale in conditiile prevazute la art. 14 si pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare de actiuni, membrii conducerii si salariatii societatii comerciale mici au obligatia sa se constituie, in conditiile legii, intr-o forma asociativa, cu personalitate juridica.
    In vederea facilitarii constituirii persoanei juridice prevazute la alin. 1, in anexele nr. 3 si 3A se prezinta un proiect de act de constituire si de statut al unei astfel de asociatii.
    Art. 16
    In situatia in care, in cadrul procedurii, sunt depuse mai multe oferte, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 14, comisia pentru privatizare decide asupra vanzarii actiunilor in favoarea ofertei care asigura:
    - plata intr-o proportie mai mare, in numerar, la data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni;
    - reinvestirea intr-o proportie mai mare a profitului.

    SECTIUNEA a II-a
    Vanzarea prin licitatie a actiunilor societatilor comerciale mici
    Art. 17
    Vanzarea prin licitatie a actiunilor societatilor comerciale mici are loc in cazul in care comisia constata ca nu exista oferta de cumparare prin negociere directa, in conditiile art. 14, sau ca asemenea oferte nu au fost acceptate.
    In termen de 5 zile de la data constatarii uneia din situatiile prevazute la alin. 1, comisia pentru privatizare va publica anuntul privind vanzarea actiunilor prin licitatie, cel putin intr-un cotidian de circulatie nationala.
    Art. 18
    Anuntul pentru tinerea licitatiei trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
    - denumirea societatii comerciale mici, sediul social, forma juridica si capitalul social, numarul de actiuni si valoarea nominala a acestora;
    - obiectul de activitate al societatii;
    - numarul de actiuni puse in vanzare;
    - pretul de incepere a licitatiei, stabilit in conditiile de la art. 8 lit. a) si din anexa nr. 1 B;
    - data pana la care se accepta ofertele de cumparare;
    - criteriile de adjudecare si punctajul;
    - data si locul tinerii licitatiei;
    - persoana care poate fi contactata in legatura cu licitatia;
    - orice alte date considerate necesare.
    Anuntul se publica cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru tinerea licitatiei.
    Art. 19
    Comisia pentru privatizare este obligata sa puna la dispozitia solicitantilor, contra cost, memorandumul de prezentare a societatii comerciale mici. Solicitantii pot vizita societatea comerciala, adresandu-se in acest scop persoanei nominalizate in anuntul pentru tinerea licitatiei.
    Aceasta persoana este obligata sa asigure accesul in societatea comerciala, in conditii egale pentru toti solicitantii.
    Art. 20
    Ofertele de participare la licitatie se depun intr-un plic inchis, sigilat.
    Fiecare plic va contine o oferta intocmita conform regulilor cuprinse in anexa nr. 4.
    Art. 21
    Comisia pentru privatizare adjudeca actiunile ofertantului care:
    a) ofera cel mai bun pret;
    b) asigura cele mai bune conditii de plata;
    c) da garantii pentru continuarea activitatii societatii comerciale mici si pastrarea numarului de locuri de munca pentru o perioada de cel putin un an;
    d) desfasoara activitatea in acelasi domeniu sau in domenii apropiate cu societatea comerciala ale carei actiuni au fost puse in vanzare, cu respectarea conditiilor privind libera concurenta.

    CAP. 4
    Contractul de vanzare-cumparare de actiuni

    Art. 22
    Procedura de privatizare se finalizeaza prin incheierea contractului de vanzare-cumparare de actiuni.
    Art. 23
    In termen de 5 zile de la data terminarii negocierilor sau de la data adjudecarii, comisia pentru privatizare va transmite Fondului Proprietatii de Stat si, dupa caz, Fondului Proprietatii Private, actionar al societatii comerciale mici, elementele necesare incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni, cuprinse in anexa nr. 5.
    Art. 24
    Contractul de vanzare-cumparare de actiuni se semneaza, pentru vanzatori, de catre persoanele legal imputernicite de presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat si, dupa caz, de presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii Private, actionar al societatii comerciale mici.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 25
    Cheltuielile ocazionate de vanzarea actiunilor, efectuata potrivit prezentelor norme metodologice, se suporta de Fondul Proprietatii de Stat, in masura in care aceste cheltuieli nu sunt acoperite din sumele incasate pentru participarea si intrarea la licitatie.
    Art. 26
    Dispozitiile prezentelor norme metodologice se aplica si vanzarii de parti sociale la societatile comerciale cu raspundere limitata.
    Art. 27
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Art. 28
    Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

    ANEXA 1

                      MEMORANDUM
      DE PREZENTARE A SOCIETATII COMERCIALE MICI

    Modul de completare:
    1. Memorandumul de prezentare va fi completat cu litere majuscule de tipar. Completarea tabelelor se face in ordinea importantei, cu limitarea la numarul de linii din formular.
    2. Toate formularele memorandumului de prezentare vor fi identificate prin inscrierea, in susul paginei, in rubrica special prevazuta, a numarului de inregistrare la Registrul comertului a societatii comerciale mici.
    3. Formularele F 2 - F 13 (cu mentiunea "OPTIONAL" in borderoul de mai jos) se vor trata corespunzator situatiei concrete a societatii comerciale mici, respectiv:
    - acolo unde este cazul, se va completa informatia in formular si se va inscrie "DA" in rubrica "Da / Nu" a borderoului;
    - acolo unde nu este cazul, se va bara formularul respectiv si se va inscrie "NU" in rubrica "Da / Nu" a borderoului.
    4. Se vor returna toate cele 11 pagini ale memorandumului de prezentare.
    5. La memorandumul de prezentare se vor anexa:
    5.1. Formularele de rezultate financiare (01) si situatia patrimoniului (02) pentru ultimul trimestru incheiat.
    5.2. Lista tuturor contractelor de locatie de gestiune sau inchiriere si fotocopii ale acestora.

                 *     FORMULARE     *

    RULAJUL CONTULUI 700 (CAPITAL SOCIAL) DE INFIINTAREA SOCIETATII COMERCIALE, CONFORM LEGII Nr. 15/1990, PANA LA DATA INTOCMIRII MEMORANDUMULUI

    a) Capital social la infiintare
    b) Capital social la data intocmirii documentatiei
    c) Diferenta de capital (b - a) explicitata pentru fiecare modificare inregistrata in rulajul debitor sau creditor al contului 700 si baza legala a acestor modificari.

    ANEXA 2

         OFERTA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR

    Instructiuni de completare
    I. Toate paginile ofertei vor fi identificate prin inscrierea in dreapta sus a numarului de inmatriculare, in Registrul comertului, a societatii comerciale mici pentru ale carei actiuni se face oferta de cumparare.

    II. Oferta de cumparare poate fi prezentata de:
    a) asociatia conducerii si salariatilor societatii comerciale mici prevazute la art. 15 din prezentele norme metodologice identificata prin denumire, sediu, numele si prenumele reprezentantului legal;
    b) persoane juridice cu capital privat, romane sau straine, identificate prin denumire, sediu social, capital social, numar de inmatriculare in Registrul comertului, cod fiscal, numele si prenumele reprezentantului legal;
    c) persoane fizice romane sau straine interesate, identificate prin nume si prenume, domiciliu, act de identitate.

    III. Oferta va cuprinde:
    a) denumirea, sediul, forma juridica si capitalul social, numarul de actiuni si valoarea nominala a acestora;
    b) numarul de actiuni solicitate a fi cumparate si procentul din capitalul social pe care acestea il reprezinta;
    c) modalitatea de plata:
    - plata in numerar;
    - plata in rate, cu indicarea avansului si esalonarii ratelor;
    - certificate de proprietate solicitate a fi schimbate cu actiuni;
    d) propuneri privind pastrarea locurilor de munca, investitii in societate, asigurarea unor noi piete de desfacere.

    IV. La completarea prezentei oferte se vor respecta, in mod obligatoriu, prevederile din prezentele norme metodologice.

    V. Completarea ofertei se va face cu litere majuscule sau prin bifare cu un X, dupa caz.
    Optiunile nerelevante se lasa necompletate.


                *  FORMULAR *

    ANEXA 3

                  ACT CONSTITUTIV
            DE INFIINTARE A ASOCIATIEI....
         "PROGRAMUL ACTIUNILOR SALARIATILOR"

    Noi, subscrisii salariati la Societatea Comerciala .... cu sediul in ........ str. ........ nr.  ....., sector ......., in calitate de comitet de initiativa (se vor mentiona: numele si prenumele, cetatenia, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, precum si functia membrilor comitetului de initiativa),
    avand in vedere prevederile Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 si in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, am convenit sa constituim o asociatie fara scop lucrativ, avand denumirea de ......."programul actiunilor salariatilor", cu sediul in ...., str. ...... nr. ...., judetul (sectorul) ........
    1. Asociatia ...."Programul actiunilor salariatilor" (denumita in continuare .......asociatie) (se completeaza cu denumirea societatii comerciale mici) are ca scop principal protejarea salariatilor si a membrilor conducerii, in procesul privatizarii prin cumpararea actiunilor Societatii Comerciale ..... si realizarea programului de alocare a acestora.
    2. Obiectul de activitate, scopul, patrimoniul, conditiile de aderare, modul de organizare si functionare, dizolvarea, lichidarea si alte elemente ce intra in profilul de activitate al asociatiei sunt prevazute in statutul care a fost aprobat de cei .... membri fondatori (cel putin 21 persoane) la data intocmirii prezentului act constitutiv.
    3. In conformitate cu prevederile inscrise in statut, s-a hotarat ca, in perioada urmatoare, consiliul de administratie sa aiba urmatoarea componenta (se mentioneaza: numele si prenumele, domiciliul, cetatenia si functia detinuta in societatea comerciala de catre membrii primului consiliu de administratie).
    Functia de presedinte al consiliului de administratie va fi indeplinita de domnul ...., care va reprezenta asociatia in raporturile cu autoritatile publice, instantele judecatoresti si alte persoane juridice sau cu persoane fizice.
    4. Dam insarcinare si mandat consiliului de administratie, prin presedintele sau, sa formuleze si sa inainteze, la Judecatoria ..., cererea de dobandire a personalitatii juridice a asociatiei constituite si sa ceara inregistrarea sa in registrul special al persoanelor juridice, potrivit prevederilor art. 7 si urmatoarele din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, sanctionat cu Decretul nr. 772/1924.
    5. Asociatia ......"Programul actiunilor salariatilor" este deschisa pentru primirea de noi membri, in conditiile prevazute in statut.
    Intocmit la ............., astazi ..................

    Comitetul de initiativa:


 I. Salariati ai Societatii    II. Membri in conducerea
    Comerciale                     Societatii Comerciale
 ..........................        .....................

                     STATUTUL
Asociatiei ....... "Programul actiunilor salariatilor"

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, scopul, sediul

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea asociatiei este ...... "Programul actiunilor salariatilor" (denumita in continuare, asociatie) (se completeaza cu denumirea societatii comerciale mici).
    Art. 2
    Forma juridica, scopul
    Asociatia se constituie in mod voluntar de salariatii si membrii conducerii (denumiti in continuare participanti) din Societatea Comerciala ....- S.A. (denumita in continuare societate), in scopul de a proteja pe participanti in procesul de privatizare prin cumpararea actiunilor emise de societate.
    Asociatia este persoana juridica independenta si nu are scop lucrativ.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul asociatiei este in Romania, localitatea ....., str. .... nr. .... (sediul trebuie sa fie fixat la aceeasi adresa cu cel al societatii comerciale).
    Art. 4
    Durata
    Durata asociatiei este convenita la .....ani incepand de la data inscrierii in registrul special al persoanelor juridice de la instanta in a carei raza teritoriala isi are sediul (durata trebuie sa fie cel putin egala cu termenul de restituire a creditului).
    Aceasta durata poate fi prelungita pe baza hotararii adunarii generale.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii este:
    a) sa primeasca contributiile in numerar ale participantilor, in scopul cumpararii de actiuni emise de societate;
    b) sa negocieze cu vanzatorul conditiile de cumparare a actiunilor in numele si pentru participanti;
    c) sa solicite si sa primeasca credite de la banci sau alte institutii financiare, pentru cumpararea actiunilor;
    d) sa incheie cu vanzatorul contractul de vanzare-cumparare a actiunilor, in numele si pentru participanti;
    e) sa distribuie participantilor actiunile, imediat dupa cumparare, conform programului de alocare;
    f) sa retina si sa disponibilizeze actiunile la societate, la cererea vanzatorului si/sau a bancii ori institutiei financiare creditoare, cu garantarea platii la termen a ratelor, creditelor si dobanzilor aferente;
    g) sa plateasca ratele si dobanzile aferente, in conditiile contractului de vanzare-cumparare a actiunilor, si sa restituie creditele in conditiile contractului de credit;
    h) sa asigure conditiile pentru vanzari si cumparari ulterioare de actiuni intre participanti.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 6
    Patrimoniul initial al asociatiei se constituie prin contributia facuta de participanti, precum si de alte persoane fizice si persoane juridice.
    Art. 7
    Bilantul si conturile de venituri si cheltuieli se intocmesc conform Legii contabilitatii nr. 82/1991.

    CAP. 4
    Organizare si functionare

    Art. 8
    Adunarea generala
    8.1. Adunarea generala este organul suprem al asociatiei, constituit din toti participantii.
    8.2. Atributiile adunarii generale ordinare sunt urmatoarele:
    a) aproba si modifica statutul;
    b) numeste si revoca consiliul de administratie;
    c) aproba raportul anual al consiliului de administratie;
    d) stabileste programul si criteriile de alocare a actiunilor catre participanti;
    e) decide asupra conditiilor de luare a creditului;
    f) decide asupra formelor de convocare a adunarilor generale, a cvorumului de prezenta pentru validitatea adunarilor, a cvorumului de vot pentru adoptarea hotararilor si asupra modalitatii de vot.
    8.3. Toti participantii au drept de vot egal in adunarea generala.
    8.4. Adunarea generala ordinara va fi convocata cel putin o data pe an.
    8.5. Adunarea generala extraordinara poate fi convocata in urmatoarele cazuri:
    - ori de cate ori este nevoie, din initiativa consiliului de administratie;
    - la cererea scrisa si motivata a cel putin o cincime din numarul participantilor.
    Art. 9
    Consiliul de administratie
    9.1. Consiliul de administratie este organul executiv de conducere al asociatiei, format din ...... membri (numarul administratorilor va fi de minimum 3 si maximum 5) alesi de adunarea generala ordinara, prin vot secret, pentru o perioada de .... ani.
    Membrii consiliului de administratie sunt reeligibili.
    Membrii primului consiliu de administratie sunt urmatorii:
    9.2. Membrii consiliului de administratie vor fi in majoritate absoluta cetateni romani, cu domiciliul in Romania.
    9.3. Componenta consiliului de administratie:
    - cel putin jumatate dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa fie participanti;
    - nu mai mult de o treime dintre membrii consiliului de administratie pot fi recomandati de societatea comerciala.
    9.4. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
    9.5. Asociatia este reprezentata in relatiile cu tertii, in justitie si in fata altor autoritati, de presedintele consiliului de administratie.
    9.6. Nu vor putea fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau carora le este interzisa exercitarea functiilor publice.
    9.7. Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori pentru activitatea lor, in conditiile art. 12 din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice.
    9.8. Consiliul de administratie trebuie sa se intruneasca cel putin o data la fiecare 3 luni, la sediul asociatiei, la data stabilita de presedinte. Convocarile se vor face cu 14 zile inainte de data intrunirii.
    Consiliul de administratie se poate intruni ori de cate ori este nevoie.
    9.9. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta personala a ... din numarul administratorilor.
    Deciziile se iau cu votul majoritatii absolute a membrilor consiliului de administratie.
    9.10. Atributiile consiliului de administratie sunt, in principal, urmatoarele:
    a) asigura conducerea operativa a activitatii asociatiei intre adunarile generale si realizeaza actele de administrare privind activitatea acesteia;
    b) negociaza si da acordul asupra contractului de vanzare-cumparare de actiuni;
    c) organizeaza si controleaza vanzarile si cumpararile ulterioare de actiuni intre participanti;
    d) se pronunta asupra primirii de noi membrii;
    e) asigura intocmirea bilantului si a bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le supune spre aprobare adunarii generale;
    f) alte atributii si sarcini stabilite de adunarea generala.

    CAP. 5
    Modul de plata si cuantumul contributiei participantilor

    Art. 10
    La incheierea contractului de vanzare-cumparare de actiuni, asociatia trebuie sa aiba resurse financiare proprii in numerar, echivalente primei rate stipulate in contract, corespunzator careia, in functie de numarul de actiuni alocat, se va stabili cuantumul contributiei in numerar a fiecarui participant.

    CAP. 6
    Modul de transfer al actiunilor catre participanti

    Art. 11
    Asociatia remite actiunile participantilor, imediat dupa cumparare.
    Actiunile sunt nominative.
    Art. 12
    La cererea vanzatorului sau a institutiei financiare creditoare, asociatia retine si indisponibilizeaza actiunile la societatea comerciala pana la plata ratelor, respectiv pana la restituirea partiala sau, dupa caz, integrala, a creditului si dobanzilor.
    Art. 13
    Participantii nu pot instraina unor persoane fizice din afara asociatiei sau unor persoane juridice actiunile alocate si remise de catre asociatie.

    CAP. 7
    Conditiile de participare, de aderare ulterioara si de iesire din asociatie

    Art. 14
    Conditiile de participare
    Pot participa la asociatie, pe baza liberului consimtamant, exprimat in scris:
    a) salariatii titulari ai unui contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata cu societatea comerciala si care isi exercita functiile in mod efectiv; salariatii trebuie sa lucreze in societate o norma intreaga sau cel putin 50% din timpul oficial de lucru;
    b) membrii conducerii societatii.
    Art. 15
    Orice salariat care indeplineste conditiile de la art. 14 lit. a) sau orice membru al conducerii societatii poate adera la asociatie ulterior constituirii acesteia.
    Art. 16
    Calitatea de participant este personala si inalienabila, cu exceptia succesorilor legali.
    16. 1. Participantul poate iesi oricand din asociatie, cu conditia sa comunice hotararea sa consiliului de administratie, cu 6 luni inainte de finele exercitiului economico-financiar.
    16. 2. Participantul pierde aceasta calitate la incetarea contractului sau individual de munca; fac exceptie cei care se pensioneaza pentru limita de varsta sau pentru incapacitate temporara de munca, sau cei care sunt disponibilizati ca urmare a reducerii de personal.

    CAP. 8
    Raspunderea asociatiei si a participantilor

    Art. 17
    Asociatia raspunde, pentru obligatiile sale, cu actiunile cumparate, care vor servi drept garantie pentru vanzator, banca sau institutia financiara creditoare.
    Art. 18
    Participantii nu sunt solidar si personal raspunzatori pentru debitele asociatiei.
    Art. 19
    Fiecare participant este raspunzator in limita valorii actiunilor alocate.

    CAP. 9
    Dizolvarea si lichidarea

    Art. 20
    Dizolvarea asociatiei are loc in urmatoarele cazuri:
    20. 1. scopul pentru care a fost constituita a fost realizat.
    Cand asociatia a restituit creditele si a onorat toate drepturile participantilor prin remiterea actiunilor, consiliul de administratie este obligat sa convoace, in termen de 30 zile, adunarea generala, care va decide dizolvarea si lichidarea asociatiei;
    20. 2. imposibilitatea continuarii activitatii din cauza insolvabilitatii.
    In acest caz, dizolvarea asociatiei are loc numai dupa convenirea, cu Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private ori alti creditori, a modalitatilor de stingere a datoriilor.
    Art. 21
    Lichidarea patrimoniului se face potrivit art. 54 si urmatoarele din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, care se vor aplica in mod corespunzator.


    ANEXA 4

             REGULI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE
a licitatiilor pentru vanzarea de actiuni ale societatilor comerciale mici

    1. Functiile comisiei de licitatie vor fi indeplinite de Comisia pentru privatizare prevazuta la art. 6 din prezentele norme metodologice, denumita in continuare comisie.
    2. La licitatiile organizate potrivit prezentelor reguli pot participa, in calitate de ofertanti, persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    Licitatiile se organizeaza in situatia in care exista cel putin doua oferte de cumparare, intocmite conform anexei nr. 2.
    3. La licitatiile pentru vanzarea de actiuni pot participa ofertantii care au depus, la sediul anuntat, cu cel putin 10 zile inainte de tinerea licitatiei, urmatoarele documente:
    a) dovada achitarii sumei de participare si scrisoarea de garantie bancara pentru 10% din pretul de pornire a licitatiei;
    b) pentru ofertantii romani, in cazul persoanelor juridice, copia certificatului de inmatriculare la Registrul comertului si dovada bonitatii pe baza de recomandari bancare, precum si dovada achitarii obligatiilor fiscale;
    c) pentru ofertantii straini, dovada existentei legale in cazul persoanelor juridice, cat si dovada bonitatii acestora pe baza de recomandari bancare, acordate de banci de prim rang sau de alte banci comerciale agreate de o banca comerciala romana.
    Comisia va analiza documentele prezentate si va intocmi lista cu ofertantii acceptati, excluzand de la participare pe cei care nu au depus in totalitate si la termen documentele de participare la licitatie, mentionate la alin. 1.
    Lista va fi afisata la sediul anuntat, cu 3 zile inainte de tinerea licitatiei.
    4. Suma de participare se va determina astfel incat sa acopere cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea licitatiei. Aceeasi destinatie o are si suma de intrare la licitatie. Sumele sunt stabilite de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    5. Licitatia se tine dupa cel putin 15 zile de la publicarea in presa a anuntului conform art. 18 din prezentele norme metodologice si are loc in ziua si la ora indicate in anuntul de vanzare, in prezenta a cel putin doi ofertanti.
    6. Comisia functioneaza numai in prezenta tuturor membrilor sai. Licitatia este condusa efectiv de presedintele comisiei, denumit in continuare licitator, ofertantii admisi la licitatie fiind denumiti in continuare licitanti.
    7. In ziua si la ora stabilite pentru inceperea licitatiei, licitatorul anunta deschiderea sedintei, obiectul acesteia, face prezenta licitantilor inscrisi si constata daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea licitatiei, inclusiv cele de publicitate. Daca toate conditiile legale sunt indeplinite, licitatorul anunta modul de desfasurare a licitatiei.
    8. Depunerea plicurilor cu oferte se va face in fata comisiei, in ziua si la ora stabilite pentru inceperea acesteia.
    Pe plic se va mentiona clar denumirea persoanei juridice, numele, prenumele si calitatea imputernicitului legal sau numele si prenumele persoanei fizice si denumirea completa a societatii comerciale ale carei actiuni se liciteaza.
    In oferta se vor inscrie clar denumirea societatii comerciale ale carei actiuni se liciteaza si pretul oferit pentru actiuni, numele, prenumele si calitatea imputernicitului legal al persoanei juridice sau numele si prenumele persoanei fizice si semnatura olografa. Orice plic nesigilat sau care nu are inscrise datele obligatorii prevazute la alin. 2, precum si ofertele nesemnate si/sau cuprinzand alte date, fara legatura cu oferta, duc la excluderea de la licitatie a licitantului in cauza.
    9. Dupa deschiderea plicurilor cu oferte de catre comisie, ofertele sunt contrasemnate de toti membrii acestea si de fiecare licitant in parte.
    10. Actiunile sunt adjudecate licitantului care a prezentat cea mai buna oferta. In caz de identitate a ofertelor, se procedeaza la tragerea la sorti a cistigatorului.
    11. Dupa anuntarea adjudecatorului de catre licitator, se declara inchisa sedinta de licitatie si se intocmeste procesul-verbal al acestei sedinte, care se semneaza de comisie si de adjudecator.
    Procesul-verbal impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea licitatiei se transmit Fondului Proprietatii de Stat, unde se arhiveaza, potrivit legii.
    Presedintele comisiei restituie scrisorile de garantie bancare pentru ceilalti licitanti, retinandu-se numai scrisoarea de garantie a adjudecatorului.
    12. Nesemnarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni din culpa exclusiva a adjudecatorului are drept consecinta pierderea garantiei de participare si da dreptul comisiei pentru privatizare sa incheie contractul cu urmatorul ofertant.
    13. Participantii la licitatie - cu exceptia adjudecatorului - pot formula contestatii cu privire la respectarea dispozitiilor legale si ale prezentelor reguli referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei.
    Contestatiile se depun pe loc.
    Solutionarea contestatiilor se face de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, in termen de 5 zile de la data depunerii acestora.
    In cazul respingerii contestatiilor, se definitiveaza rezultatul licitatiei, iar in caz de admitere, se anuleaza licitatia si se organizeaza o noua licitatie, potrivit prezentelor reguli.


    ANEXA 5

                ELEMENTELE PRINCIPALE
ale contractului de vanzare-cumparare de actiuni

    1. Partile
    2. Obiectul contractului
    3. Pretul si modalitatile de plata
    4. Obligatiile vanzatorului si garantiile
    5. Obligatiile cumparatorului si garantiile referitoare la plata pretului, protectia sociala a salariatilor, mentinerea obiectului activitatii si protectia mediului, precum si eventuale investitii
    6. Solutionarea litigiilor, legea aplicabila
    7. Clauze speciale
    8. Executarea obligatiilor, sanctiunile civile in caz de neexecutare, exonerari, forta majora
    9. Indeplinirea formalitatilor si plata taxelor in legatura cu contractul
    10. Intrarea in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Norma 1/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 1 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu