Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.0 din 20.03.2011

de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 28 martie 2011SmartCity1

Capitolul I

Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale Articolul 1Asigurarea evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza declaraţiei nominale de asigurare, potrivit modelului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. Articolul 2Declaraţia nominală de asigurare se completează şi se depune de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţii de plată privind impozitul pe venitul din salarii, precum şi cele privind bugetul asigurărilor sociale de stat. Articolul 3Declaraţia nominală de asigurare se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, la organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 29619 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4
(1) Obligaţia de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat constă în plata contribuţiei de asigurări sociale.
(2) Cotele contribuţiei individuale de asigurări sociale, a celei datorate de angajator, baza de calcul a acestora, termenele de plată şi celelalte aspecte privind contribuţiile de asigurări sociale sunt reglementate în titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii“ din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 5Declaraţia nominală de asigurare constituie documentul pe baza căruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi determină punctajul lunar al asiguratului, utilizate la stabilirea drepturilor de pensie. Articolul 6
(1) În situaţiile în care, pentru anumite perioade de după data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza cărora se determină punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin declaraţia nominală de asigurare, persoana în cauză poate prezenta casei teritoriale/sectoriale de pensii competente alte documente doveditoare, întocmite în condiţiile legii.
(2) Documentele doveditoare pot fi:a)carnetul de muncă, cu înregistrările efectuate potrivit normelor legale, în original; b)certificate cu informaţii extrase din registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori potrivit art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare; c)certificate/adeverinţe eliberate în condiţiile legii de Arhivele Naţionale sau de către deţinătorii legali ai arhivelor foştilor angajatori; d)hotărâri judecătoreşti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.
(3) Documentele prevăzute în alin. (2) se prezintă în copie certificată sau în original, după caz.
(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică numai în situaţiile în care se dovedeşte că angajatorul se află în imposibilitatea de a întocmi şi de a depune declaraţia nominală de asigurare.
Articolul 7
(1) În sistemul public de pensii se pot asigura, pe bază de contract de asigurare socială, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurări sociale şi pensii, neintegrate în sistemul public, precum şi orice altă persoană care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii.
(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, şi persoanele care, asigurate fiind în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, denumită în continuare lege, doresc să îşi completeze venitul asigurat până la plafonul prevăzut de lege.
Articolul 8
(1) Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, denumită, în continuare, asigurător, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.
(2) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării la asigurător.
Articolul 9
(1) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, la care se datorează contribuţia de asigurări sociale, este stabilit de persoana interesată, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Venitul asigurat poate fi modificat din iniţiativa asiguratului, în condiţiile legii, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.
(3) Actul adiţional la contractul de asigurare socială produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data înregistrării acestuia la asigurător şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare socială.
Articolul 10La încheierea contractului de asigurare socială se prezintă asigurătorului următoarele documente: a)actul de identitate, certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător; b)actul de identitate al reprezentantului, precum şi actul care atestă calitatea acestuia, după caz.

Articolul 11În situaţia nerespectării termenului de plată a contribuţiei, prevăzut la art. 27, în cursul derulării contractului de asigurare socială, se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente. Articolul 12Constatarea rezilierii contractului de asigurare socială se face prin decizie a asigurătorului. Articolul 13În sistemul public de pensii sunt obligate să depună declaraţie individuală de asigurare persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege. Articolul 14


(1) Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte, având angajator nerezident în România, îşi pot asuma obligaţiile respectivului angajator, în numele acestuia, în ceea ce priveşte plata contribuţiilor, fiind asimilate, în acest sens, asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din lege.


(2) Persoanele care nu au domiciliul sau reşedinţa în România şi care în temeiul instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte au obligaţia de a se asigura în sistemul public de pensii, nefiind într-o relaţie dependentă cu un angajator rezident în România, depun declaraţie individuală de asigurare. Articolul 15
(1) Declaraţia individuală de asigurare se depune personal la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
(2) Nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare constituie, potrivit prevederilor art. 144 lit. b) din lege, contravenţie şi se sancţionează conform legii.


(3) Declaraţia individuală de asigurare prevăzută la art. 14 alin. (2) se depune la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii.

Articolul 16La depunerea declaraţiei individuale de asigurare persoana obligată să se asigure prezintă asigurătorului, după caz, următoarele documente: a)actul de identitate, în original şi în copie, certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător; b)copie a contractului de administrare ori de management, în cazul administratorilor sau managerilor care au încheiat contract de administrare ori de management; c)copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, copii ale declaraţiilor fiscale depuse în cazul membrilor întreprinderii individuale şi ai întreprinderii familiale; d)copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, copii ale declaraţiilor fiscale depuse în cazul persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice; e)copie a contractului individual de muncă sau a altui document din care rezultă desfăşurarea activităţii, încheiat cu societatea angajatoare, în cazul persoanelor angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; f)copie a contractului, a acordului sau a altui document din care rezultă desfăşurarea activităţii, încheiat cu societatea angajatoare, în cazul altor persoane care realizează venituri din activităţi profesionale. Articolul 17
(1) În situaţia în care pe parcursul derulării asigurării în baza declaraţiei individuale de asigurare se face dovada că într-un an calendaristic nu se realizează venituri la nivelul prevăzut de lege, declaraţia se suspendă la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii.
(2) În situaţia în care declaraţia individuală de asigurare se suspendă din iniţiativa casei teritoriale de pensii, aceasta va notifica asiguratul, cu indicarea perioadei pentru care s-a produs suspendarea.
(3) Constatarea nerealizării veniturilor se face pe baza documentelor fiscale prevăzute de legislaţia în materie, a adeverinţelor eliberate de organele fiscale competente sau, după caz, pe baza datelor furnizate caselor teritoriale de pensii de către organele fiscale.
(4) În perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuţia de asigurări sociale şi perioada respectivă nu constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.
(5) În situaţia în care în perioada de suspendare s-au achitat contribuţii de asigurări sociale, acestea nu se restituie, fiind luate în calcul la determinarea stagiului de cotizare şi a punctajului lunar pentru stabilirea drepturilor de pensie.

Articolul 18Declaraţia individuală de asigurare este suspendată de drept, în condiţiile legii, pe perioada în care asiguratul a beneficiat de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate şi/sau de concedii pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Articolul 19Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, au obligaţia să depună la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de încetare a declaraţiei individuale de asigurare în sistemul public de pensii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. Articolul 20


(1) În situaţia în care casa teritorială de pensii deţine informaţii certe cu privire la faptul că asiguraţii pe bază de declaraţie individuală de asigurare nu se mai regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, pentru a fi asiguraţi obligatoriu în sistemul public, poate proceda, după notificarea prealabilă a asiguratului, la încetarea, din oficiu, a declaraţiei individuale de asigurare.


(2) Prevederile alin. (1) se pot aplica şi persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (4) din lege.
(3) Încetarea declaraţiei individuale de asigurare se efectuează pe bază de proces-verbal în care se consemnează motivele încetării, precum şi informaţiile/documentele care au fost avute în vedere.


(4) Încetarea operează cu data de întâi a lunii următoare celei în care asiguratul nu se mai regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege.


(5) Asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare, care fac dovada că se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (4) din lege, pot depune formularul-tip de încetare a declaraţiei individuale de asigurare în sistemul public de pensii. În acest caz, încetarea operează începând cu data depunerii cererii.

Articolul 21Ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza declaraţiei individuale de asigurare, asiguratul are obligaţia de a depune la casa teritorială de pensii o comunicare de modificare a declaraţiei. Articolul 22În categoria „persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice“, prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. c) din lege, se încadrează persoanele care exercită profesiuni libere, şi anume:

a)expert contabil; b)contabil autorizat; c)consultant de plasament în valori mobiliare; d)medic; e)farmacist; f)medic veterinar; g)psiholog cu drept de liberă practică; h)notar public; i)auditor financiar; j)practician în reorganizare şi lichidare; k)persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei; l)expert tehnic; m)urbanist; n)restaurator; o)persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical; p)consilier în proprietate industrială; q)expert criminalist; r)executor judecătoresc; s)arhitect; t)traducător autorizat; u)consultant fiscal; v)broker; w)oricare profesii/meserii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii. Articolul 23
(1) Persoanele asigurate la data de 31 decembrie 2010, pe bază de declaraţie/contract de asigurare socială, în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, care se regăsesc în situaţiile de asiguraţi obligatoriu/facultativ prevăzute de lege, îşi păstrează calitatea de persoane asigurate în sistemul public de pensii începând cu data de 1 ianuarie 2011.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia depunerii/încheierii unor noi documente de asigurare potrivit prevederilor legii.
(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), venitul asigurat înscris în documentele de asigurare se va încadra obligatoriu în limitele prevăzute la art. 36 din lege.
(4) Persoanelor prevăzute la alin. (1) le revin în continuare obligaţiile şi beneficiază de drepturile stabilite de lege.

Articolul 24În cazul persoanelor asigurate în sistemul public de pensii în baza declaraţiei de asigurare la data de 31 decembrie 2010 şi care, începând cu data de 1 ianuarie 2011, nu se mai află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, dar au achitat contribuţia de asigurări sociale prevăzută de lege, aceasta nu se restituie, iar perioada respectivă constituie stagiu de cotizare, în condiţiile legii. Articolul 25Casa teritorială de pensii are obligaţia ca, cel mai târziu în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a unui act normativ de modificare a cadrului legal privind declaraţia individuală de asigurare sau contractul de asigurare socială, să comunice în scris asiguraţilor natura modificării şi data de la care survine aceasta. Articolul 26Modelul contractului de asigurare socială, al declaraţiei individuale de asigurare socială, al actului adiţional la contractul de asigurare socială, al comunicării de modificare a declaraţiei individuale de asigurare, al formularului–tip de încetare a declaraţiei individuale de asigurare în sistemul public de pensii sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 5/2011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adiţional, al declaraţiei individuale de asigurare, al comunicării de modificare şi al formularului de solicitare de încetare a declaraţiei individuale de asigurare. Articolul 27


(1) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare, este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
(2) Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termen generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere.
(3) Cota dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, prevăzute la alin. (2), precum şi modalitatea de calcul al acestora se stabileşte potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.
Articolul 28Calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială se efectuează de către casele teritoriale de pensii. Articolul 29
(1) Declaraţia individuală de asigurare şi contractul de asigurare socială încetează de drept la data decesului asiguratului.
(2) Eventualele sume neachitate până la data decesului, reprezentând contribuţii de asigurări sociale şi, după caz, accesoriile, nu se mai urmăresc. Stagiul de cotizare se constituie numai din perioadele pentru care s-au plătit sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale şi, după caz, accesoriile.
(3) În situaţiile în care sunt făcute plăţi anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele plătite pentru aceste perioade, reprezentând contribuţie de asigurări sociale, se restituie, la cerere, persoanelor prevăzute la art. 120 alin. (1) din lege.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), constituie stagiu de cotizare perioada pentru care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale, până la data decesului.
Articolul 30Câştigul salarial mediu brut menţionat în cuprinsul legii este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Capitolul IIStagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului realizat în sistemul public de pensii Articolul 31


(1) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V din lege, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale.


(2) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din lege, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale.


(3) În situaţia persoanelor care beneficiază de plăţi compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru care contribuţia de asigurări sociale se datorează la nivelul cotei contribuţiei individuale, stagiul de cotizare se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale. Articolul 32Perioadele necontributive prevăzute la art. 49 din lege reprezintă perioade asimilate stagiului de cotizare. Articolul 33Perioada pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale în sistemul public de pensii se înregistrează în zile lucrate dintre cele lucrătoare, corespunzătoare condiţiilor de muncă în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea, sau, după caz, în zile lucrătoare din numărul zilelor calendaristice, în cazul perioadelor de concedii medicale. Articolul 34
(1) Stagiul de cotizare se determină şi se exprimă în zile calendaristice.
(2) Modalitatea tehnică de transformare a zilelor lucrătoare în zile calendaristice, în vederea determinării stagiului de cotizare realizat, se face potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP.
Articolul 35
(1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de către CNPP şi casele de pensii sectoriale.
(2) Certificarea prevăzută la alin. (1) se face prin emiterea şi comunicarea către asiguraţi a Certificatului privind stagiul de cotizare în sistemul public de pensii.
Capitolul IIIPensiile din sistemul public de pensii Articolul 36În sistemul public de pensii au dreptul la pensie, în situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, următoarele categorii de persoane: a)asiguraţii prevăzuţi la art. 6 din lege; b)persoanele care satisfac obligaţii militare sau sunt elevi ai unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie, cu excepţia elevilor liceelor militare, studenţi ai unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; c)elevii, inclusiv elevii liceelor militare, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă datorită bolilor profesionale sau accidentelor de muncă survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale; d)persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 sau în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, dacă erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză; e)persoanele care, la data solicitării drepturilor de pensie, nu mai au calitatea de asigurat; f)urmaşii persoanelor prevăzute la lit. a)-e), respectiv copiii şi soţul supravieţuitor.A. Pensia pentru limită de vârstă Articolul 37


(1) Stagiul minim/complet de cotizare prevăzut la art. 53 alin. (2) şi (3) din lege, respectiv stagiul complet de cotizare prevăzut la art. 54 alin. (3) din lege cuprinde şi:

a)stagiul de cotizare realizat până la intrarea în vigoare a legii;

b)vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, până la intrarea în vigoare a legii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege;

c)vechimea în muncă sau, după caz, vechimea în serviciu realizată în celelalte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public de pensii; d)perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupa I, a II-a, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă.
(2) Stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut la art. 54 alin. (2) din lege este constituit din perioada în care o persoană din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din sistemul administraţiei penitenciare s-a aflat în una dintre următoarele situaţii:1. a avut calitatea de cadru militar în activitate; 2. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar; 3. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist; 4. a fost în captivitate; 5. a avut calitatea de funcţionar public cu statut special în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din sistemul administraţiei penitenciare; 6. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract şi/sau de soldat şi gradat voluntar.
Articolul 38
(1) Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa nr. 5 la lege.
(2) În situaţia cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare în specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 6 la lege.
Articolul 39
(1) Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate prin lege în condiţii deosebite de muncă se face corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste condiţii, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la lege, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) din lege.
(2) Se asimilează stagiilor realizate în condiţii deosebite de muncă şi vechimea în muncă realizată în grupa I sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu excepţia celor încadrate în condiţii speciale.
Articolul 40
(1) Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate prin lege în condiţii speciale sau în alte condiţii de muncă se face corespunzător stagiului de cotizare realizat în aceste condiţii, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la lege, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. b) din lege.
(2) În situaţia persoanelor care au desfăşurat activitate cel puţin 50% în subteran sau în zona I de expunere la radiaţii, respectiv cel puţin 70% în zona a II-a de expunere la radiaţii, dintre cele încadrate la art. 30 alin. (1) lit. a) şi b) din lege, stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii este egal cu timpul lucrat în regim normal de lucru.
(3) În cazul persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani, dintre care cel puţin 20 de ani în activităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) şi f) din lege, încadrate prin lege în condiţii speciale, reducerea vârstelor standard de pensionare se face potrivit art. 56 alin. (2) din lege, cu respectarea prevederilor alin. (3) şi (4) ale aceluiaşi articol.
(4) Persoanele care au realizat stagii de cotizare în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) din lege beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă, dacă îndeplinesc condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 57 alin. (1) şi (3) din lege.
(5) În situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţiile speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) din lege, mai puţin de 15 ani în zona I de expunere la radiaţii şi mai puţin de 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, aceste stagii se cumulează considerându-se stagii de cotizare în zona a II-a de expunere la radiaţii, în vederea înscrierii la pensie pentru limită de vârstă.
Articolul 41
(1) Reducerea vârstelor standard de pensionare potrivit art. 55 din lege se face numai în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare.
(2) În situaţia cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, reducerea vârstelor standard de pensionare se face din vârstele standard prevăzute în anexa nr. 6 la lege, numai în condiţiile realizării stagiului minim de cotizare în specialitate.
(3) Reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute de alte acte normative şi cele prevăzute la art. 55 din lege pot fi cumulate între ele, fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.
Articolul 42Pentru persoanele cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, reducerea vârstelor standard de pensionare se face numai pentru anii întregi de privare de libertate, de deportare în străinătate după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat. Articolul 43
(1) Reducerea prevăzută la art. 58 din lege se aplică persoanelor cu handicap care, la data solicitării pensiei, fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap, emis în condiţiile legii;
(2) În vederea aplicării art. 58 din lege, certificatul de încadrare în grad de handicap va conţine obligatoriu:a)data dobândirii handicapului; b)gradul de handicap; c)menţiunea că persoana este nerevizuibilă; d)menţiunea că certificatul a fost emis pentru aplicarea art. 58 din lege.
(3) Reducerea prevăzută la alin. (1) se face numai în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat.
(4) Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afectează drepturile de pensie acordate, cu excepţia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat, în condiţiile legii.
Articolul 44Reducerea prevăzută la art. 59 din lege se aplică nevăzătorilor care fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii, care va conţine obligatoriu următoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum şi menţiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 59 din lege. Articolul 45
(1) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea pe durata programului normal de lucru dintr-o lună, activităţile din anexa nr. 2 la lege, avizate în condiţii speciale de muncă, realizate în unităţile menţionate în anexa nr. 3 la lege, beneficiază de stagii de cotizare în condiţii speciale de muncă.
(2) În situaţia în care, potrivit legii, unităţile prevăzute în anexa nr. 3 la lege îşi schimbă denumirea sau sediul ori se reorganizează, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către o altă societate, locurile de muncă avizate în condiţii speciale, în care până la data la care au intervenit aceste modificări s-au desfăşurat activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la lege, rămân în continuare încadrate în condiţii speciale de muncă, dacă respectivele locuri de muncă se regăsesc la noua societate.
(3) Controlul privind menţinerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua societate se efectuează de către Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), angajatorul va depune la casa teritorială de pensii „Nota privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale“ potrivit „Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale“, întocmită de către acesta, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1, şi „Nota de constatare“ întocmită de către inspectoratul teritorial de muncă, din care să rezulte menţinerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua unitate.
(5) Perioadele în care asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă şi/sau în concediu de odihnă constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă, dacă au lucrat cel puţin în ziua premergătoare concediului în locuri de muncă încadrate în astfel de condiţii de muncă.
(6) Încadrarea asiguraţilor în locuri de muncă în activităţile speciale prevăzute în anexa nr. 2 la lege se face de către unităţile prevăzute în anexa nr. 3 la lege, pe baza documentelor şi evidenţelor acestora, întocmite potrivit legii, din care rezultă că activitatea asiguraţilor s-a desfăşurat numai în respectivele locuri de muncă, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă.
(7) Programul normal de lucru din luna respectivă pentru locurile de muncă prevăzute în aviz este cel stabilit prin acte normative specifice, prin contractul colectiv de muncă şi/sau regulamentul intern, în condiţiile legii, în funcţie de sectorul de activitate sau de angajator.
Articolul 46
(1) Asiguraţii unui angajator, denumit în condiţiile prezentelor norme prestator, care efectuează, potrivit legii, activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege, pe durata programului normal de lucru dintr-o lună, în locuri de muncă aparţinând altei unităţi dintre cele nominalizate în anexa nr. 3 la lege, denumit în condiţiile prezentelor norme beneficiar, încadrate potrivit legii în condiţii speciale, beneficiază pentru aceste perioade de prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din lege.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), prestatorul depune, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intervin aceste situaţii, la casa teritorială de pensii în a cărei rază de activitate îşi are sediul, originalul şi copia documentului pe baza căruia, potrivit legii, funcţionează, din care să rezulte că în obiectul de activitate este prevăzută şi desfăşurarea unor activităţi care se regăsesc în anexa nr. 2 la lege, documentul original restituinduse prestatorului după certificarea conformităţii copiei.
(3) În termenul prevăzut la alin. (2), prestatorul depune la casa teritorială de pensii, pe suport hârtie, lista cu asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din fiecare lună, numai în locurile de muncă încadrate, potrivit legii, în condiţii speciale. Modelul listei cu asiguraţii este cel prevăzut în anexa nr. 2.
(4) Lista prevăzută la alin. (3) se confirmă, în mod obligatoriu, prin semnătură şi ştampilă de către beneficiar şi va fi însoţită de avizul eliberat potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată.
(5) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din lege, casele teritoriale de pensii verifică lunar concordanţa dintre datele înscrise în aceste liste şi cele din declaraţiile nominale de asigurare.
(6) Contribuţia de asigurări sociale prevăzută de lege pentru condiţii speciale de muncă se datorează de către prestator.
(7) Atribuţiile de serviciu ce revin fiecărui asigurat, în funcţie de sarcinile specifice de muncă, precum şi perioadele în care un asigurat lucrează pe durata programului normal de lucru din luna respectivă numai în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit art. 30 alin. (1) lit. e) din lege se stabilesc prin decizie a angajatorului. Această decizie este document justificativ pentru întocmirea declaraţiilor nominale de asigurare sau, după caz, a declaraţiilor rectificative.
(8) Orice modificare intervenită în legătură cu locurile de muncă încadrate în condiţii speciale pentru care s-a obţinut avizul menţionat la alin. (4) se comunică de către angajator casei teritoriale de pensii în evidenţa căreia se află documentaţia depusă iniţial.

Articolul 47În domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă, potrivit criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare, precum şi transmiterea documentelor care dovedesc încadrarea personalului militar în aceste condiţii între structurile angajatoare/plătitoare şi casele de pensii sectoriale, respectiv casele teritoriale de pensii, se stabilesc prin norme interne aprobate de conducătorii instituţiilor publice din acest domeniu. Adeverinţele se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3. B. Pensia anticipată şi pensia anticipată parţială Articolul 48Stagiul complet de cotizare, în sensul art. 62 alin. (1) şi art. 65 alin. (1) din lege, este cel prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, în anexa nr. 6 la lege. Articolul 49


(1) La stabilirea stagiului complet de cotizare/stagiului de cotizare în specialitate, precum şi la determinarea punctajului mediu anual în cazul pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g) din lege, respectiv stagiile de cotizare realizate în sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a legii.


(2) Sistemele neintegrate sistemului public de pensii, potrivit art. 6 alin. (2) din lege, sunt următoarele: sistemul de asigurări sociale al avocaţilor şi sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege. Articolul 50
(1) În vederea deschiderii dreptului la pensia anticipată şi la pensia anticipată parţială, stagiul de cotizare cuprinde şi perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă.
(2) Stagiul minim de cotizare în specialitate nu cuprinde perioadele suplimentare menţionate la alin. (1).
Articolul 51Stagiul de cotizare realizat în perioadele în care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale contribuie la sistemul public de pensii, având plata pensiei suspendată, potrivit legii, poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă. Articolul 52Pensia anticipată ori pensia anticipată parţială se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă, care se acordă începând cu data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă, potrivit prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă. Articolul 53
(1) Prin sintagma luni de anticipare se înţelege perioada cuprinsă între data acordării pensiei anticipate sau a pensiei anticipate parţiale şi data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 ori, după caz, în anexa nr. 6 la lege sau, după caz, data împlinirii vârstei standard reduse potrivit legii.
(2) Procentul de diminuare, în cazul pensiei anticipate parţiale, prevăzut la art. 65 alin. (4) din lege, se determină prin înmulţirea numărului de luni de anticipare cu 0,75%. Fracţiunile de lună se întregesc la lună.
(3) Diminuarea stabilită potrivit alin. (2) se menţine până la data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă, potrivit prevederilor legale.
Articolul 54
(1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 65 alin. (5) din lege pot solicita pensia anticipată parţială, fără penalizare, cu cel mult 2 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, în anexa nr. 6 la lege.
(2) Pentru a beneficia de pensie anticipată parţială, cu reducerea vârstei standard prevăzute la alin. (1), persoanele trebuie să îndeplinească şi celelalte condiţii prevăzute de lege pentru înscrierea la această pensie.
(3) Prin sintagma au locuit prevăzută la art. 65 alin. (5) din lege se înţelege că au avut domiciliul/reşedinţa în una dintre localităţile Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna sau în unităţile administrativ-teritoriale aflate pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi.
(4) Lista unităţilor administrativ-teritoriale situate în zona de 8 km în jurul localităţilor Copşa Mică, Baia Mare şi Zlatna, precum şi a localităţilor componente ale acestora, la care face trimitere art. 65 alin. (5), este prevăzută în anexa nr. 4.
(5) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 65 alin. (5) din lege, referitor la perioada de locuire în zonele afectate de poluarea remanentă, se face prin adeverinţă-tip eliberată de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor competent, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(6) Cererea pentru obţinerea adeverinţei prevăzute la alin. (5) se depune la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, în funcţie de domiciliul actual al solicitantului. Cererea va cuprinde obligatoriu informaţii referitoare la data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, CNP, domiciliul actual/domiciliile anterioare, precum şi motivul solicitării.
(7) Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor are obligaţia să elibereze adeverinţa în termen de 20 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza înregistrărilor existente în componentele Registrului naţional de evidenţă a persoanelor prevăzute la art. 9-11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.C. Pensia de invaliditate
Articolul 55Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale sau, după caz, de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. Articolul 56
(1) Persoanele cu handicap, care solicită pensie de invaliditate potrivit prevederilor art. 73 alin. (2) din lege, fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii, care va conţine obligatoriu următoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum şi menţiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 73 alin. (2) din lege.
(2) Autorităţile emitente ale certificatelor menţionate la alin. (3) au obligaţia să comunice caselor teritoriale/sectoriale de pensii orice modificare a elementelor iniţiale, în termen de 15 zile de la emiterea noului certificat.
(3) Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afectează drepturile de pensie acordate, cu excepţia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat, în condiţiile legii.
Articolul 57Pensia de invaliditate se acordă, indiferent de stagiul de cotizare realizat: a)persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale potrivit legii, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;

b)persoanelor care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) şi g) din lege;

c)elevilor, ucenicilor şi studenţilor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale; d)persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marilor mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză. Articolul 58Stagiul complet de cotizare în funcţie de care se determină stagiul potenţial prevăzut la art. 75 din lege este stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la lege. Articolul 59În situaţia pensiei de invaliditate gradul III, nu se acordă stagiu potenţial persoanelor care au drept cauză a ivirii invalidităţii boală obişnuită sau accident care nu are legătură cu munca. Articolul 60În vederea deschiderii dreptului la pensie de invaliditate, stagiul de cotizare necesar cuprinde şi perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă. Articolul 61Stagiul potenţial se determină în ani, luni şi zile. Articolul 62


(1) În cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie de invaliditate se deschid după data intrării în vigoare a legii, la schimbarea gradului de invaliditate stagiul potenţial acordat la înscrierea iniţială se menţine, iar eventualele stagii de cotizare, precum şi stagiile asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) din lege, realizate după pensionare, nu se valorifică.


(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) nu se acordă stagiu potenţial în cazul schimbării în gradul al III-lea de invaliditate, atunci când cauza ivirii invalidităţii este boală obişnuită sau accident care nu are legătură cu munca.

Articolul 63În cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, la determinarea stagiului potenţial şi a punctajului mediu anual aferent acestuia se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la lege, în funcţie de ultimul loc de asigurare. Articolul 64


(1) Pensia de invaliditate se transformă din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă şi se acordă cuantumul şi punctajul cel mai avantajos începând cu data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.


(2) Condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă se consideră îndeplinite la vârsta standard de pensionare sau la vârsta standard redusă, în condiţiile art. 55-60 din lege, precum şi la vârsta standard redusă în condiţiile prevăzute de alte acte normative.


(3) În situaţia persoanelor care nu îndeplinesc condiţia de stagiu minim de cotizare, trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă se face din oficiu, la vârsta standard de pensionare, păstrându-se cuantumul aferent pensiei de invaliditate.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (1), indemnizaţia de însoţitor prevăzută la art. 77 din lege se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.D. Pensia de urmaş
Articolul 65
(1) Beneficiază de pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, în condiţiile legii.
(2) În cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urmaş se acordă dacă aceştia urmează studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
Articolul 66Vârsta de pensionare la care se face referire la art. 85 alin. (1) din lege este vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 la lege. Articolul 67
(1) Acordarea pensiei de urmaş prevăzute la art. 86 alin. (1) din lege nu este condiţionată de data ivirii invalidităţii soţului supravieţuitor.


(2) Încadrarea într-un grad de invaliditate a soţului supravieţuitor în vederea obţinerii pensiei de urmaş se poate face până la vârsta standard de pensionare de către medicul expert al asigurărilor sociale, inclusiv pentru urmaşii persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

Articolul 68Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre acestea, plata drepturilor pentru care a optat efectuându-se cu luna următoare solicitării lor. E. Calculul pensiilor Articolul 69
(1) Stagiile complete de cotizare reglementate la art. 95 din lege sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la lege, precum şi la art. 56-59 din lege.


(2) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 56-59 din lege, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile complete de cotizare reglementate la aceste articole, numai pentru determinarea punctajelor medii anuale corespunzătoare perioadelor realizate în condiţiile la care acestea se referă.


(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare mai mici decât cele prevăzute la art. 56-59 din lege.

Articolul 70
(1) La determinarea punctajului mediu anual, în cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în mai multe situaţii, inclusiv în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute pentru fiecare situaţie în parte.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), punctajul mediu anual rezultă din însumarea punctajelor medii anuale realizate pentru fiecare dintre situaţiile respective.
(3) În cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în specialitate, la determinarea punctajului mediu anual pentru aceste situaţii se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 6 la lege.
(4) La cuantumul pensiei corespunzător stagiilor de cotizare în specialitate, stabilit potrivit prevederilor legii, se aplică dispoziţiile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 71
(1) Punctajul lunar al asiguratului se determină potrivit art. 96 din lege, pe baza câştigului salarial brut/solda brută care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.
(2) În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile legii se corectează cu raportul dintre cota de contribuţii datorată la sistemul public de pensii şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru condiţii normale de muncă.
(3) Cota de contribuţii datorată la sistemul public de pensii se determină prin deducerea cotei de contribuţie aferentă fondului de pensii administrat privat din cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru condiţii normale de muncă.
Articolul 72
(1) Beneficiază de majorarea punctajului lunar prevăzută la art. 99 alin. (1) şi (2) din lege persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind stagiul minim de cotizare/stagiul minim de cotizare în specialitate şi vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii.
(2) Majorarea prevăzută la alin. (1) se aplică numai punctajului lunar corespunzător perioadei de stagiu de cotizare, realizată după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la acelaşi alineat.
(3) Pentru persoanele înscrise la pensie pentru limită de vârstă potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă pentru stagiile realizate după împlinirea vârstei standard de pensionare, reglementată de legislaţia în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă.
(4) Pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială nu se aplică majorarea punctajului lunar prevăzută la art. 99 din lege.
Articolul 73În situaţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) şi (4) din lege, la determinarea punctajului mediu anual corespunzător perioadei adăugate se au în vedere stagiile complete de cotizare prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la lege, precum şi la art. 56-59 din lege, după caz. F. Stabilirea şi plata pensiilor Articolul 74
(1) Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial în funcţie de domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
(2) Solicitantul poate fi persoana îndreptăţită, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, precum şi mandatarul, desemnat prin procură specială, în situaţia în care este mandatat şi să încaseze drepturile de pensie.
(3) În situaţia persoanelor care au realizat cel puţin stagiul minim de cotizare în specialitate, cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune astfel:a)la unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeană de informaţii, după caz, din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu odată cu îndeplinirea condiţiilor de acordare a unei pensii; b)la centrul militar zonal/judeţean/de sector, unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeană de informaţii, după caz, din raza de domiciliu a urmaşilor pensionarilor militari decedaţi ori la casa de pensii sectorială.
(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se transmite, în termen de 15 zile de la data depunerii, la casa de pensii sectorială competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă la care a realizat stagiile de cotizare în specialitate.
(5) În situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în specialitate, actele doveditoare se solicită de către persoana interesată de la centrul militar zonal/judeţean/de sector, unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeană de informaţii, din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, după caz.
(6) În cazul persoanelor stabilite în state cu care România aplică instrumente juridice cu caracter internaţional, regimul de depunere a cererii şi a actelor doveditoare respectă dispoziţiile prevăzute în aceste instrumente juridice.
(7) Prin domiciliul persoanei solicitante se înţelege locul unde o persoană îşi are locuinţa statornică sau principală şi se dovedeşte cu actul de identitate.
(8) În situaţia în care data îndeplinirii condiţiilor de pensionare coincide cu o zi de sărbătoare legală, de repaos săptămânal sau când serviciul este suspendat, cererea de pensionare, împreună cu actele necesare, se poate depune în prima zi lucrătoare ce urmează, fiind considerată depusă în termen. Termenele prevăzute de lege pentru depunerea şi soluţionarea cererilor de pensionare se socotesc pe zile „libere“, în sensul că nu se iau în calcul ziua când încep să curgă şi nici ziua în care s-au sfârşit. În situaţia în care ultima zi este o zi nelucrătoare, respectiv zi de sărbătoare legală, de repaus săptămânal sau când serviciul este suspendat, termenul se va prelungi până la sfârşitul zilei lucrătoare ce urmează.
Articolul 75Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la instituţia competentă. Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile de la data emiterii. Articolul 76
(1) Actele la care se face referire la art. 103 alin. (2) din lege sunt, după caz:a)pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială:cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6); carnetul de muncă (original şi copie); carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie); carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie); alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie); livretul militar (original şi copie); diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate; adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original); adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original); procura specială, pentru mandatar (original şi copie); acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original); adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original); alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie; b)pentru pensia de invaliditate:cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 7); actele menţionate la lit. a); decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original); adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original); copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională; c)pentru pensia de urmaş:cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 8); actele menţionate la lit. a), pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar; actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie); decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original); decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie); adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original); actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie); copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă; copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.


(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, vechimea în serviciu, respectiv veniturile realizate lunar, necesare determinării stagiului de cotizare şi punctajului lunar, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, pot fi dovedite cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, în temeiul statelor de plată sau al altor documente doveditoare aflate în păstrarea structurilor militare/deţinătoare de fonduri de arhivă.

Articolul 77
(1) Procura specială la care se face referire la art. 103 alin. (1) din lege se emite potrivit reglementărilor legale în materie.
(2) Procura specială care nu este emisă în limba română şi, după caz, apostila vor fi traduse şi legalizate.
(3) Procura specială este valabilă 18 luni.Art.78. - (1) Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care copilul beneficiar al pensiei de urmaş a împlinit vârsta de 16 ani, în cazul în care acesta nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii.
(2) În situaţia copiilor urmaşi aflaţi în continuare de studii între 16-26 de ani, plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, dacă nu fac dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii.
(3) Dovada continuării studiilor, în situaţiile menţionate la alin. (2), se prezintă casei teritoriale/sectoriale de pensii în termen de 10 zile de la data începerii anului şcolar/universitar.
(4) Reluarea în plată a pensiei de urmaş suspendate se face potrivit prevederilor art. 115 lit. c) din lege, cu respectarea termenului general de prescripţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1), drepturile se achită de la data suspendării.
Articolul 79
(1) În vederea aplicării art. 114 alin. (3) din lege, instituţia de asistenţă socială sau unitatea medicală specializată care internează pensionarii de invaliditate gradul I are obligaţia să comunice casei teritoriale/sectoriale de pensii perioada în care aceştia se află sub supraveghere şi îngrijire permanentă, în termen de 15 zile de la internare. Comunicarea nu este necesară în cazul nevăzătorilor.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul instituţiilor de asistenţă socială sau unităţilor medicale specializate constituite exclusiv pe bază de fonduri private.
Articolul 80
(1) Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, prevăzute în art. 120 alin. (1) din lege, se plătesc:a)soţului supravieţuitor; b)copiilor; c)părinţilor; d)în lipsa acestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun.
(2) Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:cerere (anexa nr. 9); certificatul de deces, în original şi în copie; actul de identitate al solicitantului (original şi în copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie); certificatul de moştenitor (original şi copie); copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.
Capitolul IVProcedura de încadrare în grad de invaliditate, revizuirea medicală şi contestarea deciziei medicale asupra capacităţii de muncă A. Procedura de încadrare în grad de invaliditate Articolul 81
(1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, de către medicul specializat în expertiză medicală a capacităţii de muncă, din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.


(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea comisiei de la nivelul unităţii din care face parte, care poate fi sesizată şi de către persoana interesată, sau, în cazul persoanelor trecute în rezervă, la cererea persoanei interesate, de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Articolul 82
(1) În vederea evaluării capacităţii de muncă, persoanele care solicită expertiza medicală a capacităţii de muncă în vederea încadrării lor în grad de invaliditate depun o cerere la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliu.
(2) Cererea pentru expertiza medicală a capacităţii de muncă în vederea încadrării în grad de invaliditate este însoţită de documente medicale.
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune cu cel puţin 45 de zile înaintea expirării duratelor maxime de concediu medical prevăzute de lege. Medicul curant acordă concediu medical necesar în vederea finalizării procedurii de expertizare a capacităţii de muncă, în condiţiile legii.


(4) Evaluarea capacităţii de muncă a persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege se face la solicitarea comisiei din unitatea din care face parte persoana expertizată, în condiţiile prevăzute în reglementările interne, proprii instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Articolul 83
(1) Modelul cererii pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă este cel prevăzut în anexa nr. 10.


(2) Modelul prevăzut la alin. (1) nu se utilizează în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.


(3) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele acte, în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul:a)actul de identitate; b)documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinică şi stadiul evolutiv al bolii); c)adeverinţa eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical; d)documentul din care să rezulte cauza invalidităţii; e)documentul care să ateste data ivirii invalidităţii, după caz.
(4) Documentele care atestă cauza invalidităţii sunt, după caz:fişa BP2/adeverinţă de confirmare eliberată de direcţia de sănătate publică, în caz de boală profesională; FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă, în caz de accident de muncă; documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirmă diagnosticul, în caz de schizofrenie/neoplasm/ SIDA; pentru afecţiunea neoplazică se anexează şi rezultatul examenului histopatologic; certificat emis de comisia de expertiză medico-militară, în caz de accident sau boală contractată în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a şcolilor militare.
(5) În situaţii motivate de imposibilitatea obiectivă a procurării documentelor originale, medicul expert al asigurărilor sociale poate accepta copii simple ale acestora, solicitând titularului documentelor o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte confirmarea exactităţii copiilor cu originalele pe care nu le mai deţine.
(6) Documentele medicale eliberate în alte state se acceptă numai însoţite de traducerea lor în limba română, efectuată de un traducător autorizat.
Articolul 84
(1) Pentru cazurile neconcludente, medicul expert al asigurărilor sociale/preşedintele comisiei de expertiză medico-militară poate solicita completarea documentaţiei medicale cu investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare.
(2) Investigaţiile sau examinările de specialitate suplimentare se vor efectua în unităţi sanitare de specialitate cu care CNPP are încheiate contracte de prestări de servicii medicale.
(3) Procedura de contractare şi de selectare a unităţilor sanitare în vederea încheierii de contracte de prestări de servicii medicale, precum şi obiectul acestor servicii medicale, în aplicarea prevederilor art. 72 din lege, se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNPP, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
Articolul 85
(1) Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu afecţiuni grave ori cu o problematică deosebită, medicul expert al asigurărilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete sociale de către serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu sau reşedinţă (la domiciliu, locul de muncă, unitatea sanitară), particularizată la caz, cu indicarea unor obiective necesare evaluării medicale.


(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

Articolul 86
(1) După înregistrarea/completarea documentaţiei medicale, medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul unde a fost depusă cererea de expertiză medicală a capacităţii de muncă programează bolnavul pentru expertizare.
(2) Bolnavii netransportabili sunt expertizaţi pe baza documentaţiei medicale. Medicul curant are obligaţia de a completa un referat medical detaliat, care să cuprindă date clinice şi paraclinice pentru susţinerea diagnosticului clinic şi gravitatea afecţiunilor. Pentru cazurile neconcludente, bolnavii vor fi transportaţi pentru examinare la sediul cabinetului de expertiză medicală a capacităţii de muncă, prin grija familiei.


(3) Pentru bolnavii netransportabili care fac parte din categoria persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, expertiza capacităţii de muncă se poate realiza pe baza documentaţiei medicale.

Articolul 87
(1) După examinarea bolnavului şi analizarea documentaţiei medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.
(2) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă se întocmeşte în 3 sau, după caz, 4 ori 5 exemplare. Un exemplar al deciziei medicale asupra capacităţii de muncă rămâne la dosarul medical. Celelalte exemplare se înmânează persoanei expertizate, sub semnătură, cu consemnarea datei predării şi cu obligaţia ca aceasta să le depună, după caz, la casa teritorială de pensii, la angajator (dacă este asigurat), la inspectoratul teritorial de muncă (în cazul accidentului de muncă) sau la direcţia de sănătate publică (în cazul bolii profesionale). Un exemplar rămâne în posesia persoanei expertizate.
(3) Împreună cu decizia medicală asupra capacităţii de muncă persoanei expertizate i se înmânează şi programul recuperator.


(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională emit decizii medicale care sunt avizate de către comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

Articolul 88Raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, decizia medicală asupra capacităţii de muncă şi programul recuperator vor fi semnate şi parafate de medicul expert al asigurărilor sociale, înregistrate, datate şi ştampilate de cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă emitent. Articolul 89Programul recuperator este obligatoriu pentru persoana în cauză şi pentru persoanele competente să îl aplice. Medicii curanţi au obligaţia de a consemna măsurile recuperatorii efectuate de bolnavi în programul recuperator. Articolul 90Compartimentele de stabiliri prestaţii din cadrul caselor teritoriale de pensii vor comunica lunar cabinetelor de expertiză medicală a capacităţii de muncă situaţia persoanelor încadrate în grad de invaliditate şi ale căror cereri au fost respinse din punct de vedere administrativ. B. Revizuirea medicală Articolul 91Revizuirea medicală a pensionarilor încadraţi în grad de invaliditate se efectuează la termenul stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale sau de comisiile de expertiză medico-militară, după caz, care au în evidenţă pensionarii. Articolul 92
(1) Medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv comisiile de expertiză medico-militară, după examinarea medicală a persoanei în cauză şi analizarea documentaţiei medicale prezentate, completează concluziile medicale la revizuire şi emit decizia medicală asupra capacităţii de muncă în 3 exemplare.
(2) Documentaţia medicală pentru revizuirea medicală la termen cuprinde:a)referatul medical detaliat cu consemnarea stării prezente şi evoluţiei bolii, a datelor clinice şi paraclinice care susţin diagnosticul clinic, completat de către medicul curant, specialist pentru afecţiunile invalidante; b)rezultatele investigaţiilor solicitate; c)biletele de ieşire din spital sau copii de pe foaia de observaţie clinică, pentru spitalizările recente, după caz; d)datele din fişa de dispensarizare a bolnavului, după caz; e)programul recuperator completat de către medicii curanţi.
Articolul 93La revizuirea medicală, medicul expert al asigurărilor sociale va avea în vedere modul de respectare a programului de recuperare a capacităţii de muncă a bolnavului, în perioada de valabilitate a deciziei. Articolul 94
(1) La solicitarea pensionarului, revizuirea medicală se poate efectua şi înaintea termenului stabilit în decizia medicală a capacităţii de muncă, indiferent de gradul de invaliditate, dar numai până la împlinirea vârstelor standard pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
(2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare, împreună cu documentele medicale care atestă starea de sănătate, se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă ori la comisiile de expertiză medico-militară, după caz.
Articolul 95
(1) La termenul de revizuire, pensionarul încadrat în grad de invaliditate are obligaţia să se prezinte, fără a fi notificat, la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau la comisiile de expertiză medico-militară, după caz, în vederea revizuirii medicale.
(2) Dacă pensionarul încadrat în grad de invaliditate este netransportabil şi dovedeşte acest fapt prin documente medicale recente, acesta este obligat să anunţe cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau comisiile de expertiză medico-militară, după caz, până la termenul de revizuire stabilit. Expertizarea se face pe baza documentelor medicale recente trimise de către acesta la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau la comisiile de expertiză medico-militară, după caz. Medicul expert al asigurărilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete sociale.
(3) În situaţia în care pensionarul încadrat în grad de invaliditate se prezintă cu întârziere la revizuirea medicală, aceasta se face la cerere.
(4) Revizuirea medicală a persoanelor internate în spitale sau sanatorii se face pe baza referatului medical întocmit de medicul curant ori, după caz, pe baza documentelor medicale recente, solicitate prin decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală anterioară.
Articolul 96
(1) În situaţia în care pensionarul s-a prezentat la revizuirea medicală şi aceasta nu s-a putut efectua la termenul stabilit, din motive neimputabile pensionarului, revizuirea se efectuează la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de sfârşitul lunii următoare termenului de revizuire stabilit.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia în care pensionarul a comunicat, cel târziu până la termenul de revizuire stabilit, imposibilitatea neprezentării la revizuirea medicală periodică, din motive neimputabile lui.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), până la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, se menţine acelaşi grad de invaliditate stabilit prin decizia anterioară.
Articolul 97Cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă au obligaţia ca, în primele 5 zile ale fiecărei luni, să comunice compartimentului de specialitate pensionarii încadraţi în grad de invaliditate neprezentaţi la revizuirea medicală periodică în cursul lunii precedente, în vederea suspendării plăţii pensiei potrivit legii. Articolul 98
(1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii încadraţi în grad de invaliditate care:a)prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă; b)au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege; c)au vârstele mai mici cu până la 5 ani faţă de vârstele standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, potrivit legii.
(2) În cazul persoanelor fără potenţial recuperator, a căror dinamică a invalidităţii este staţionară şi pentru care revizuirile medicale nu mai aduc elemente noi în pronosticul de recuperabilitate, constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, sau al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(3) În vederea aplicării alin. (1) lit. b), compartimentul stabiliri prestaţii comunică lunar cabinetului de expertiză medicală a capacităţii de muncă pensionarii încadraţi în grad de invaliditate care au împlinit vârsta standard de pensionare sau, după caz, condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.
(4) Stabilirea încadrării în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se face prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă.
Articolul 99În aplicarea art. 80 din lege, INEMRCM emite, după caz, rapoarte de expertiză medicală a capacităţii de muncă, avize de specialitate şi decizii medicale asupra capacităţii de muncă. Articolul 100În cazul deciziilor comisiilor de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, avizate negativ de către comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, persoana este chemată pentru reexpertizare la nivelul acestor comisii. C. Contestarea deciziei medicale asupra capacităţii de muncă Articolul 101
(1) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii/comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.
(2) Contestaţia se înregistrează la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă ce face obiectul contestaţiei, sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
(3) Contestaţia, împreună cu dosarul medical al titularului, se înaintează comisiei medicale de contestaţii competente, respectiv comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.
Articolul 102Pot face obiectul contestaţiei orice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditate, înscrise în decizia medicală asupra capacităţii de muncă. Articolul 103Decizia emisă în rezolvarea contestaţiei înlocuieşte decizia iniţială şi produce efecte de la data acesteia. Articolul 104În soluţionarea contestaţiei se au în vedere aceleaşi proceduri şi criterii medicale ca şi în cazul expertizării asupra capacităţii de muncă. Articolul 105
(1) Deciziile comisiilor medicale de contestaţii pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, necontestate în termen, rămân definitive.
Articolul 106Deciziile rămase definitive pot fi revizuite de către medicii experţi ai asigurărilor sociale care le-au emis, la sesizarea părţii interesate sau a organelor de control ale CNPP.
Capitolul VAlte drepturi de asigurări sociale. Ajutorul de deces Articolul 107În sistemul public de pensii se acordă ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului. Articolul 108În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: a)soţul supravieţuitor; b)copilul; c)părintele; d)tutorele; e)curatorul; f)oricare altă persoană. Articolul 109
(1) Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul persoanelor prevăzute la art. 108 lit. f), dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face prin înscrisuri doveditoare în acest sens sau prin declaraţie pe propria răspundere autentificată.
Articolul 110În înţelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi: a)soţul/soţia; b)copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate; c)părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. Articolul 111Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces. Articolul 112 În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia. Articolul 113Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente: a)cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11; b)certificat de deces (original şi copie); c)act de identitate al solicitantului (original şi copie); d)acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); e)dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); f)act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); g)adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original). Articolul 114
(1) Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la plătitorii acestui drept de asigurări sociale, prevăzuţi la art. 129 din lege.
(2) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de un singur plătitor şi nu se decontează din bugetul asigurărilor sociale de stat decât la nivelul ajutorului de deces prevăzut la art. 125 alin. (3), respectiv art. 126 alin. (3) din lege.

Articolul 115În cazul decesului persoanei în timpul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, ajutorul de deces se plăteşte de către angajator dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) pct. I, II sau V din lege şi raportul de muncă a fost suspendat. Articolul 116În aplicarea prevederilor art. 128 din lege, persoana interesată depune la casa teritorială/sectorială de pensii acte doveditoare care atestă încetarea sau, după caz, suspendarea activităţii angajatorului, eliberate de organele abilitate, potrivit legii. Articolul 117


(1) În cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele de pensii sectoriale, după caz, cerere pentru recuperarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a diferenţei respective, împreună cu documentaţia justificativă.
(2) Casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, după caz, pe raza cărora se află sediul plătitorului, verifică documentaţia şi dispun plata sumelor datorate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Articolul 118După efectuarea plăţii ajutorului de deces, plătitorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, menţiunea „ACHITAT“, data, semnătura şi ştampila. Articolul 119În cazul în care plătitorul este casa teritorială de pensii, sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se recuperează, potrivit legii, pe baza deciziei emise de către aceasta, ce constituie titlu executoriu. Articolul 120În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din lege, ajutorul de deces se acordă numai în situaţia în care contribuţia de asigurări sociale datorată şi eventualele accesorii sunt achitate până la data decesului.

Capitolul VIDispoziţii tranzitorii Articolul 121
(1) Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art. 17 alin. (3) din lege, se înţelege perioada în care foştii membri cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităţi agricole, potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare.
(2) Timpul util la pensie realizat de agricultori se calculează în ani şi se determină prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea generală a cooperatorilor. Fracţiunile de an se neglijează.
(3) Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. (2), nu poate depăşi numărul anilor calendaristici în care asiguratul a prestat muncă în fosta unitate agricolă cooperatistă.
(4) Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor conţinute în carnetul de pensii şi asigurări sociale şi/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care deţine arhiva fostelor unităţi agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.
Articolul 122În situaţia persoanelor asigurate potrivit Legii nr. 5/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, timpul util la pensie se determină pe baza carnetului de pensii şi asigurări sociale şi reprezintă numărul anilor calendaristici în care s-a achitat contribuţia minimă lunară de 40 lei. Articolul 123
(1) Se asimilează stagiilor de cotizare în condiţii speciale perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care asiguraţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege, pe durata programului normal de lucru din fiecare lună, numai în locurile de muncă avizate în condiţii speciale din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr. 3 la lege, activităţi încadrate, potrivit legislaţiei anterioare acestei date, în grupa I de muncă.
(2) Dovedirea acestor stagii de cotizare se face cu carnetul de muncă, completat potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, şi/sau cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverinţei este prezentat în anexa nr. 12.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege; b)au desfăşurat activităţi numai în locuri de muncă din cadrul unor unităţi care, în urma reorganizării, inclusiv prin preluarea parţială a patrimoniului, se regăsesc la una dintre unităţile prevăzute în anexa nr. 3 la lege; c)anterior reorganizării, au încetat raporturile de muncă cu unitatea care a fost reorganizată.
(4) Dovedirea condiţiilor prevăzute la alin. (3) se face cu carnetul de muncă, completat potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976, şi cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 13.
(5) Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 572/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, până la intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi formă prevăzute de acesta.
Articolul 124
(1) In situaţia prezentării şi a altor acte de vechime în muncă prevăzute de lege, pentru perioadele menţionate la art. 16 lit. a) din lege, acestea vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:a)denumirea angajatorului; b)datele de identificare a persoanei; c)perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă; d)menţionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea; e)funcţia, meseria sau specialitatea exercitată; f)salariul tarifar de încadrare; g)denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată; h)perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat.
(2) Actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.
Articolul 125Angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători, în condiţiile legii, de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu, în baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie. Articolul 126
(1) Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive.
(2) Angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să elibereze aceste adeverinţe, în termen de 30 de zile de la data solicitării, fără a percepe taxe sau comisioane.
(3) Prin deţinători legali de arhivă se înţelege creatorii şi deţinătorii de documente, în sensul art. 4 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul prevăzut la alin. (1).
(5) Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi formă prevăzute de acesta.
(6) Pentru a putea fi valorificată, adeverinţa menţionată la alin. (1) se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute.
Articolul 127
(1) Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevăzute în anexa nr. 15.
(2) Adeverinţa prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:a)denumirea angajatorului; b)datele de identificare a persoanei; c)perioada în care s-a desfăşurat activitatea, cu indicarea datei de începere şi de încetare a acesteia; d)funcţia, meseria sau specialitatea exercitată; e)denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată; f)perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia sa acordat.
(3) Adeverinţele prevăzute la alin. (2) vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.
(4) În ceea ce priveşte sporul pentru munca prestată în timpul nopţii, adeverinţele doveditoare ale acestuia vor fi eliberate cu respectarea modelului prevăzut în anexa nr. 16.


(5) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, pentru perioadele lucrate anterior datei de 1 ianuarie 2011, veniturile brute/nete, după caz, realizate lunar, ce se utilizează la calculul punctajului lunar, cuprind drepturile salariale şi cele asimilate acestora, încasate de beneficiari potrivit legislaţiei în vigoare la data acordării lor, respectiv:

a)retribuţia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar, inclusiv indexări, compensaţii, indemnizaţii de conducere/comandă, salarii/solde de merit şi alte drepturi similare prevăzute de legislaţia în vigoare la acea dată; b)sporurile şi indemnizaţiile acordate în sume fixe sau sub formă de procent din retribuţia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar ori din salariul funcţiei de bază/salariul funcţiei îndeplinite/solda de funcţie/solda funcţiei de bază, potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată; c)primele/premiile din cursul anului şi cele anuale, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată; d)sumele reprezentând compensarea concediului de odihnă neefectuat, potrivit legii; e)sumele cuvenite ca reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia, după data de 1 ianuarie 2008; f)venitul corespunzător funcţiei pe care a fost încadrat în ţară personalul trimis în străinătate în misiune permanentă sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuării concediului de odihnă/de misiuni în ţară; g)orice alte elemente salariale asimilate celor prevăzute la lit. a)-d), acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată.


(6) Nu sunt considerate venituri de natură salarială sau asimilate salariilor şi nu se valorifică la calculul punctajului lunar, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, următoarele sume:

a)diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer; b)participarea salariaţilor la profit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare; c)compensaţiile lunare pentru chirie; d)contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament; e)sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; f)indemnizaţiile de instalare; g)plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie; h)valoarea financiară a normelor de hrană; i)contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă; j)alocaţia de stat pentru copii; k)alte drepturi care, potrivit legislaţiei în vigoare la data acordării, nu reprezentau drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor. Articolul 128
(1) Asiguraţii prevăzuţi la art. 168 alin. (2) din lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară, vor prezenta adeverinţe emise potrivit prevederilor art. 127.
(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoană a cumulat două funcţii, la stabilirea punctajelor anuale se utilizează salariile brute sau nete, după caz, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzătoare funcţiei de bază.
Articolul 129
(1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoană a fost asigurată simultan atât în sistemul de asigurări sociale de stat, cât şi în alte sisteme de asigurări sociale, integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului se utilizează salariile brute sau nete, după caz, inclusiv sporurile cu caracter permanent, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale pentru agricultori, sistemul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.
Articolul 130Pentru perioada 1 aprilie 2001 - 1 august 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor nu li se aplică plafonarea prevăzută de legislaţia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivă. Articolul 131
(1) În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învăţământ superior, dovada absolvirii cursurilor de zi şi a duratei normale a studiilor se face cu diploma însoţită de foaia matricolă sau adeverinţă din care să rezulte forma de învăţământ, durata normală şi perioada studiilor.
(2) În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învăţământ superior în străinătate, documentele doveditoare se prezintă traduse şi legalizate.
(3) În situaţia persoanelor care pot dovedi, prin acte, imposibilitatea obţinerii documentelor care atestă forma de învăţământ şi durata studiilor, valorificarea perioadelor respective se face în baza declaraţiei pe propria răspundere.
(4) În cazul persoanelor înscrise la pensie anterior datei de 1 aprilie 2001, ale căror drepturi de pensie au fost recalculate în baza Legii nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, prin valorificarea perioadei în care au urmat cursuri de zi ale unor instituţii de învăţământ superior, pentru dovedirea duratei normale a studiilor şi a formei de învăţământ rămân valabile declaraţiile date pe propria răspundere.
Articolul 132
(1) În situaţia schimbării gradului de invaliditate după intrarea în vigoare a legii, pentru o pensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia aferentă noului grad de invaliditate se stabileşte potrivit prevederilor legii, considerându-se îndeplinite condiţiile referitoare la stagiul de cotizare necesar, existente la data înscrierii la pensie.


(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), stagiul potenţial se stabileşte potrivit prevederilor legii, iar eventualele stagii de cotizare, precum şi stagiile asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) din lege, realizate după pensionare şi neluate în calcul la ultima schimbare de grad, nu se valorifică.

Articolul 133Transformarea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, în pensii pentru limită de vârstă se face la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege sau, după caz, a vârstelor standard reduse potrivit legislaţiei în vigoare, iar calculul drepturilor de pensie pentru limită de vârstă se face în condiţiile legii. Articolul 134
(1) Pensia poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
(2) Pensia pentru limită de vârstă poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data înscrierii la pensie.
(3) La recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se utilizează stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei.
(4) La recalcularea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii şi se menţine procentul de diminuare, luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parţiale.
(5) La recalcularea pensiilor de invaliditate în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii, iar punctajul aferent stagiului potenţial se determină cu respectarea condiţiilor şi modalităţii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.
(6) Pensia poate fi recalculată, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.
(7) Drepturile recalculate potrivit alin. (1)-(6) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
Articolul 135Persoanele care beneficiază de pensie anticipată parţială stabilită potrivit legislaţiei anterioare şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 62 din lege pot cere transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie anticipată, stabilită potrivit legii, noile drepturi acordându-se începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea. Articolul 136
(1) În situaţia beneficiarilor de pensie de invaliditate, pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, care anterior intrării în vigoare a legii au îndeplinit condiţiile legale pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi care nu au solicitat trecerea la această categorie de pensie, trecerea se face din oficiu începând cu data de 1 ianuarie 2011, potrivit legislaţiei în vigoare la data îndeplinirii condiţiilor de acordare a pensiei pentru limită de vârstă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pentru care îndeplinirea condiţiilor de acordare a pensiei pentru limită de vârstă era stabilită în funcţie de data cererii.
Articolul 137
(1) Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a legii se soluţionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.
(2) În situaţia cererilor înregistrate înainte de intrarea în vigoare a legii, prin care se solicită pensii de urmaş, stabilite din pensii în plată ai căror titulari au decedat în luna decembrie 2010, drepturile de pensie de urmaş se stabilesc potrivit legislaţiei anterioare şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2011.
Articolul 138
(1) În situaţia cererilor înregistrate în luna ianuarie 2011, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 104 alin. (3) lit. b)-d) din lege, prin care se solicită pensii de urmaş ai căror titulari au decedat în luna decembrie 2010, drepturile de pensie de urmaş se stabilesc potrivit noii legislaţii, începând cu data de 1 ianuarie 2011.
(2) În situaţia cererilor înregistrate în luna ianuarie 2011, cu respectarea termenului prevăzut la art. 104 alin. (3) lit. a) din lege, prin care se solicită pensii de invaliditate, încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, încetarea calităţii de asigurat având loc în luna decembrie 2010, drepturile de pensie se stabilesc potrivit noii legislaţii, începând cu data de 1 ianuarie 2011.
(3) În situaţia cererilor prevăzute la alin. (1) şi (2), înregistrate cu depăşirea termenelor prevăzute la art. 104 alin. (3) din lege, drepturile de pensie de urmaş sau, după caz, de invaliditate se stabilesc potrivit noii legislaţii, începând cu data înregistrării cererilor.
Articolul 139În situaţia persoanelor care, anterior intrării în vigoare a legii, au avut îndeplinite condiţiile pentru a se asigura în sistemul public de pensii pe bază de declaraţie de asigurare, dar nu au făcut-o, declaraţia individuală de asigurare prevăzută de lege se depune la casa teritorială de pensii, cu respectarea prevederilor în vigoare pe tot parcursul derulării asigurării obligatorii. Articolul 140Formularele de decizii utilizate în activitatea de acordare a prestaţiilor vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui CNPP.
Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 141
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează, pe baza deciziei emise de casa teritorială/sectorială de pensii, ce constituie titlu executoriu, cu respectarea termenului general de prescripţie de 3 ani.
(2) Termenul general de prescripţie curge potrivit dreptului comun de la data constatării prejudiciului creat prin plăţi necuvenite, respectiv de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (1).
(3) Debitul reprezentând prejudiciul creat din plăţi necuvenite se constituie pentru luni întregi, începând cu luna în care s-a făcut constatarea.
(4) Debitele reprezentând prestaţii de asigurări sociale, mai mici de 10 lei, se stabilesc pe baza deciziei emise de casa teritorială/sectorială de pensii, nu se înregistrează în evidenţa debitorilor şi nu se mai urmăresc în vederea recuperării.
Articolul 142Casele teritoriale/sectoriale de pensii calculează, reţin şi virează, în cadrul competenţelor legale, contribuţia de asigurări de sănătate, impozitul pe veniturile din pensii şi orice alte obligaţii către alte fonduri, stabilite de legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii. Articolul 143
(1) În situaţia persoanelor care solicită pensie de invaliditate şi care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât şi în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia, stagiul potenţial se acordă de către ultimul sistem în care persoana a fost asigurată.
(2) În situaţia persoanelor care la data pensionării de invaliditate sunt asigurate simultan în două sau mai multe sisteme de asigurări sociale, stagiul potenţial se acordă de către sistemul în care a realizat cel mai mare stagiu de cotizare.
(3) În situaţia pensionarilor de invaliditate gradul I, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă cu respectarea regulilor prevăzute la alin. (1) şi (2).
Articolul 144Documentele utilizate în activitatea de expertiză şi revizuire medicală a capacităţii de muncă se aprobă prin ordin al preşedintelui CNPP. Articolul 145Ministrul apărării naţionale, ministrul administraţiei şi internelor, precum şi directorul Serviciului Român de Informaţii pot emite, în condiţiile legii, ordine şi/sau instrucţiuni privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Articolul 146Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele norme.
ANEXA Nr. 1la norme Nr. ............../..................... NOTĂ privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale nr. ......./.......... A. Datele de identificare a unităţii iniţiale căreia i s-a emis avizul pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale: denumirea unităţii ...................................., cu sediul în localitatea ....................., str. ............................nr. ......, judeţul ..................., cod unic de înregistrare/cod fiscal ......................., nr. de înregistrare la registrul comerţului ........................ ......................... . B. Datele de identificare a unităţii care a preluat locurile de muncă specificate în avizul pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale: denumirea unităţii ............................, cu sediul în localitatea ............................., str. .................................nr. ......., judeţul ......................., cod unic de înregistrare/cod fiscal ........................, nr. de înregistrare la registrul comerţului ........................... . Locurile de muncă au fost preluate total/parţial conform listei anexate. Conducătorul unităţii, ........................ .................................. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 2la norme Date de identificare a unităţii ........................ .............................................. ........................ .............................................. Nr. .............../.................... LISTA asiguraţilor care au desfăşurat activităţi pe durata programului normal de lucru din luna respectivă la locurile de muncă specificate în Avizul nr. ......../.................., emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal Locul de muncă (atelier/secţie/compartiment) Perioada (de la ..... până la ......) Observaţii
Sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, declarăm conformitatea înscrisurilor din prezenta listă. Conducătorul unităţii, ........................ .................................. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 3la norme Date de identificare a unităţii ........................ .............................................. ........................ .............................................. Nr. .............../.................... ADEVERINŢĂ Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna .............................................., născut/născută la data de ......................... în localitatea ........................., judeţul ......................., având codul numeric personal .................................., a fost cadru militar/poliţist/funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare la ..............................., în perioada ................................... . Pe perioada ........................................ se încadrează în condiţii de muncă ................................, în baza ............................, activitate care se regăseşte în anexa nr. ... la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare. Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva unităţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie. Conducătorul unităţii, ........................ .................................. (semnătura şi ştampila) ANEXA Nr.4la norme LISTA unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localităţii Baia Mare şi a localităţilor componente
Unitatea administrativ-teritorială Denumirea localităţii SIRUTA Judeţul
BAIA MARE GROŞI RECEA TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ BAIA SPRIE ARDUSAT CICÂRLĂU COPALNIC-MĂNĂŞTUR DESEŞTI DUMBRĂVIŢA REMETEA CHIOARULUI SATULUNG SĂCĂLĂŞENI COLTĂU ŞIŞEŞTI BAIA MARE BLIDARI FIRIZA VALEA NEAGRĂ GROŞI OCOLIŞ SATU NOU DE JOS RECEA BOZÂNTA MICĂ LĂPUŞEL MOCIRA SĂSAR TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ BĂIŢA BOZÂNTA MARE BUŞAG MERIŞOR NISTRU ULMOASA BAIA SPRIE CHIUZBAIA TĂUŢII DE SUS SATU NOU DE SUS ARDUSAT ARIEŞU DE CÂMP COLŢIREA CICÂRLĂU BÂRGĂU CĂRPINIŞ MARA DUMBRĂVIŢA CĂRBUNARI CHECHIŞ RUS ŞINDREŞTI UNGURAŞ POSTA ARIEŞU DE PĂDURE FINTEUŞU MIC HIDEAGA SĂCĂLĂŞENI CORUIA CULCEA COLTĂU CĂTĂLINA ŞIŞEŞTI BONTĂIENI DĂNEŞTI 106327 106336 106345 106354 106372 106381 106390 106416 106425 106434 106443 106452 106470 106489 106498 106504 106513 106522 106531 106693 106700 106719 106728 107010 107029 107038 107671 107680 107760 108008 108044 108053 108062 108071 108080 108099 108534 108730 108758 108767 108801 108847 108856 108838 108810 109103 109112 109130 MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ MARAMUREŞ
LISTA unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localităţii Copşa Mică şi a localităţilor componente
Unitatea administrativ-teritorială Denumirea localităţii SIRUTA Judeţul
MEDIAŞ TÂRNAVA COPŞA MICĂ AXENTE SEVER BAZNA BLĂJEL BRATEIU MICĂSASA MOŞNA ŞEICA MICĂ VALEA VIILOR CETATEA DE BALTĂ VALEA LUNGĂ MEDIAŞ IGHIŞU NOU TÂRNAVA COLONIA TÂRNAVA COPŞA MICĂ AXENTE SEVER AGÂRBICIU ŞOALA BAZNA BOIAN BLĂJEL BUZD MICĂSASA CHESLER VĂLENI MOŞNA ŞEICA MICĂ VALEA VIILOR MOTIŞ CRĂCIUNELU DE SUS TĂTÂRLAUA FĂGET TĂUNI 143628 143637 143655 143664 143780 144125 144134 144143 144161 144170 144312 144367 145006 145015 145033 145113 145747 145970 145989 3976 3994 8372 8416 SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU SIBIU ALBA ALBA ALBA ALBA
LISTA unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localităţii Zlatna şi a localităţilor componente
Unitatea administrativ-teritorială Denumirea localităţii SIRUTA Judeţul
ABRUD ZLATNA ALMAŞU MARE ABRUD ABRUD-SAT GURA CORNEI SOHARU ZLATNA BOTEŞTI BUDENI DEALU ROATEI DOBROT DUMBRAVA FENEŞ GALAŢI IZVORU AMPOIULUI PĂTRÂNGENI PIRITA PÂRĂU GRUIULUI PODU LUI PAUL RUNC RUŞI SUSENI TRÂMPOIELE VALEA MICĂ VÂLTORI ALMAŞU MARE ALMAŞU DE MIJLOC BRĂDET CHEILE CIBULUI CIB GLOD NĂDĂŞTIA 1160 1179 1188 1197 1945 1954 1963 1972 1981 1990 2005 2014 2023 2032 2041 2050 2069 2078 2087 2096 2103 2112 2121 2318 2327 2336 2345 2354 2363 2372 ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA
Unitatea administrativ-teritorială Denumirea localităţii SIRUTA Judeţul
BLANDIANA BUCIUM CERU-BĂCĂINŢI CIURULEASA ÎNTREGALDE LUPŞA METEŞ BLANDIANA ACMARIU IBRU POIENI RĂCĂTĂU BUCIUM ANGHELEŞTI BISERICANI BUCIUM-SAT CERBU CIUCULEŞTI COLEŞENI DOGĂREŞTI FEREŞTI FLOREŞTI GURA IZBITEI HELEŞTI IZBICIOARA IZBITA JURCUIEŞTI LUPULEŞTI MĂGURA MUNTARI POIENI STÂLNIŞOARA VALEA ABRUZEL VALEA ALBĂ VALEA CERBULUI VALEA NEGRILESII VALEA POIENII VALEA ŞESII VĂLENI VÂLCEA CERU-BĂCĂINŢI BOLOVĂNEŞTI BULBUC CUCUTA CURPENI DUMBRĂVIŢA FÂNTÂNELE GROŞI VALEA MARE VIEZURI CIURULEASA BIDIGEŞTI BOGLEŞTI BUNINGINEA GHEDULEŞTI MĂTIŞEŞTI MORĂREŞTI VULCAN GHIONCANI IVĂNIŞ NECRILEŞTI SFÂRCEA VINŢA METEŞ ISCA LUNCA AMPOIŢEI LUNCA METEŞULUI POIANA AMPOIULUI POIANA URSULUI PRESACA AMPOIULUI REMETEA VĂLENI 3404 3413 3422 3431 3440 3468 3477 3486 3495 3501 3510 3529 3538 3547 3556 3565 3574 3583 3592 3609 3618 3627 3636 3663 3672 3681 3690 3707 3716 3725 3734 3743 3752 3850 3869 3878 3887 3896 3903 3912 3921 3930 3949 4017 4026 4044 4053 4062 4071 4080 4099 5014 5032 5069 5087 5568 5586 5602 5611 5620 5648 5657 5666 5675 5693 ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA
Unitatea administrativ-teritorială Denumirea localităţii SIRUTA Judeţul
MOGOŞ ROŞIA MONTANĂ VINŢU DE JOS BALŞA BUCEŞ GEOAGIU MOGOŞ BĂRBEŞTI BÂRLEŞTI CRISTEŞTI MĂMĂLIGANI NEGREŞTI POIENILE-MOGOŞ VALEA BÂRLUŢEŞTI VALEA BARNII VALEA COCEŞTI VALEA MLACII VALEA ŢUPILOR BĂLMOŞEŞTI BUNTA CORNA DĂROAIA DEALU FERULUI GURA CUŢULUI HAŢEGANA MĂTĂCINA VALEA VINŢULUI ALMAŞU MIC DE MUNTE ARDEU OPRIŞEŞTI POIANA POIENIŢA TECHEREU BUCEŞ-VULCAN DUPĂPIATRĂ GROHOŢELE STĂNIJA TARNIŢA BĂCÂIA BOZEŞ HOMOROD MERMEZEU-VĂLENI VĂLENI 5835 5844 5853 5924 5933 5942 5960 5988 5997 6002 6020 6039 6789 6805 6832 6850 8871 8880 8899 8924 8997 87861 87870 87914 87923 87932 87969 88804 88813 88822 88840 88859 89598 89605 89641 89650 89678 ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA ALBA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA HUNEDOARA
ANEXA Nr. 5la norme Consiliul Local al ........................ Judeţul ........................................ Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor Nr. .................. din .................... ADEVERINŢĂ Adeverim prin prezenta că, potrivit datelor din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, domnul/doamna ............................., numele avut anterior ................................., fiul/fiica lui ................... şi al/a ..............., născut(ă) la data de ........................... în localitatea .........................., judeţul .................., codul numeric personal ......................................., domiciliat(ă) în localitatea ........................................., str. ...................................... nr. ..........., bl. ........., sc. ........., et. ......., ap. ......., judeţul ............................, a avut domiciliul/domiciliile/reşedinţa după cum urmează: a)de la ................. până la ................, în oraşul/comuna ................, satul ................, judeţul ................; b)de la ................. până la ................, în oraşul/comuna ................, satul ................, judeţul ................; c)de la ................. până la ................, în oraşul/comuna ................, satul .............., judeţul ............. .S-a eliberat prezenta adeverinţă, ca urmare a cererii nr. .................. din .................., în vederea înscrierii la pensie, potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Şef serviciu, .................................. Întocmit, .................................. ANEXA Nr. 6la norme Nr. .................. din .................. CERERE privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii ............................ Subsemnatul (a) ............................................, având codul numeric personal ........................ ......................... domiciliat(ă) în localitatea ............................., str. ............................ nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeţul .................., posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ...................., născut(ă) la data de ................. în localitatea/judeţul ................................., fiul (fiica) lui .............................. şi al(a) ............................., solicit înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parţială. În acest scop depun următoarele: carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original şi copie; carnet de asigurări sociale seria .................. nr. .................., în original şi copie; livret militar seria .................. nr. .................., în copie; buletin/carte de identitate seria .................. nr. .................., în copie; certificat de naştere şi/sau certificate de căsătorie seria .................. nr. .................., în copie; diploma de studii şi foaia matricolă, în copii, sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. .................. din ..................; adeverinţă privind sporurile la salariu ............................; adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă ......................; alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate ................... .Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că: sunt/nu sunt asigurat(ă); primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ..................; primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................; primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................; primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. ..................; primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj; primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus. În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii. Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat. Data .................. Semnătura ............................ ANEXA Nr. 7la norme Nr. .................. din .................. CERERE pentru acordarea pensiei de invaliditate Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii .................. Subsemnatul(a) ............................................, având codul numeric personal ..................................., domiciliat(ă) în localitatea ................................, str. ............................ nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeţul .................., posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ...................., născut(ă) la data de .................. în localitatea/judeţul .................., fiul (fiica) lui .................. şi al(a) .................., solicit înscrierea la pensie de invaliditate. În acest scop depun următoarele acte: carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original şi copie; carnet de asigurări sociale seria .................. nr. .................., în original şi copie; livret militar seria .................. nr. .................., în copie; buletin/carte de identitate seria .................. nr. .................., în copie; certificat de naştere şi/sau certificate de căsătorie seria .................. nr. .................., în copie; diploma de studii şi foaia matricolă, în copii, sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. .................. din ..................; adeverinţă privind sporurile la salariu ...................................; adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă ..................; alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate ..................; adeverinţă din care să reiasă data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, data încetării calităţii de asigurat ..................; decizia medicală asupra capacităţii de muncă; FIAM/BP2 pentru accident de muncă/boală profesională nr. .................. din .................., în copie.Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că: sunt/nu sunt asigurat(ă); primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ..................; primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................; primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................; primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. ..................; primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj; primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus. În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii. Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat. Data .................. Semnătura ............................... ANEXA Nr. 8la norme Nr. .................. din .................. CERERE pentru acordarea pensiei de urmaş Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii ........................ Subsemnatul(a) ........................................, în calitate de soţ supravieţuitor/fiu/fiică/tutore/curator, având codul numeric personal ................................., domiciliat(ă) în localitatea ................, str. ................ nr. .........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ..........., judeţul ..........................., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ........ nr. ....................., eliberat(ă) de ............................. la data de .............., născut(ă) la data de ...................... în localitatea/judeţul ......................., fiul (fiica) lui ............. şi al(a) .................., solicit înscrierea la pensie de urmaş după susţinătorul ...................., decedat(ă) la data de ..............., în calitate de asigurat/pensionar, având codul numeric personal ............................/dosar pensie nr. ................., pentru titularii (numele şi calitatea): 1. ........................ ...........................................................; 2. ........................ ...........................................................; 3. ........................ ...........................................................; 4. ........................ ...........................................................; 5. ........................ ......................................................... . În acest scop depun următoarele acte: carnet de muncă seria ........... nr. ..........., în original şi copie; carnet de asigurări sociale seria ........... nr. .........., în original şi copie; livret militar seria ................ nr. ............., în copie; diploma de studii şi foaia matricolă, în copii, sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. ................. din ..................; adeverinţa privind sporurile la salariu .....................; adeverinţa privind grupa superioară/condiţii de muncă ......................; act doveditor din care să reiasă cauza decesului; FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă, în copie; BP2 şi certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională,în copie; certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie; act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie); adeverinţa de studii; decizia medicală asupra capacităţii de muncă;-talon de plată a pensiei sau copia deciziei de pensie. DECLARAŢIE Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că: nu am săvârşit infracţiunea de omor sau tentativă de omor asupra susţinătorului decedat; nu sunt asigurat; nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut; primesc/nu primesc indemnizaţii prevăzute de legi speciale - dosar nr. ............; primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............; primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj; nu s-a desfăcut căsătoria cu susţinătorul decedat; după decesul susţinătorului nu m-am recăsătorit.Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani şi la începerea fiecărui an şcolar/universitar să prezint, în termen de 10 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmaşi). Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus. În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii. Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat. Data ................ Semnătura ......................... ANEXA Nr. 9la norme CERERE pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat Se aprobă Înregistrată sub nr. ............. din ................. .............................. Viza pentru controlul financiar preventiv (semnătura) Către ........................ .......................... Subsemnatul(a) ............................., având codul numeric personal .........................., domiciliat(ă) în localitatea ..................., str. ......................... nr. ..........., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ..........., judeţul ......................., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ........... nr. ........................., eliberat de ..................... la data de ...................., în calitate de fiu/fiică/soţ supravieţuitor/ părinte/moştenitor, vă rog ca, în baza dosarului nr. .............. şi a celorlalte acte, să aprobaţi plata: pensiei/indemnizaţiei pe luna .................... anul ........ .Odată cu prezenta cerere depun şi următoarele acte: certificat de deces, în copie; talon de plată a pensiei; acte de stare civilă (solicitant); certificat de moştenitor.Data ................ Semnătura ......................... ANEXA Nr. 10la norme Casa teritorială de pensii Cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă ................ Nr. ............/................. CERERE pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă Subsemnatul(a) ..............................., având codul numeric personal ..........................., domiciliat(ă) în localitatea ..............., str. ................ nr. ......., bl. ......., sc. ........., ap. ........., judeţul/sectorul .............., posesor(posesoare) al(a) buletinului/cărţii de identitate seria ............ nr. ......., solicit expertizarea medicală a capacităţii de muncă în vederea încadrării în grad de invaliditate, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Odată cu prezenta cerere depun şi următoarele acte:
1. copie xerox de pe cartea de identitate/buletinul de identitate [ ]
2. bilete externare/scrisori medicale [ ]
3. referat medical eliberat de medicul curant [ ]
4. analize medicale de laborator [ ]
5. investigaţii imagistice [ ]
6. explorări funcţionale [ ]
7. alte rezultate ale investigaţiilor medicale [ ]
8. adeverinţă cu nr. zile de concediu medical cumulat în ultimele 12/24 luni - pentru salariaţi [ ]
Data ................ Semnătura ......................... ANEXA Nr. 11 la norme CERERE pentru acordarea ajutorului de deces Se aprobă Înregistrată sub nr. ............. din ................. .............................. Viza pentru controlul financiar preventiv (semnătura) Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii ......................... Subsemnatul(a) ....................., având codul numeric personal ......................, domiciliat(ă) în ......................., str. ................... nr. ........., bl. ......, sc. ......., et. ......., ap. ......, judeţul (sectorul) ..............., posesor(posesoare) al(a) buletinului/cărţii de identitate seria .......... nr. ..........., eliberat(ă) de ................, în calitate de .........................., vă rog ca, în baza dosarului de pensie nr. ............... şi a celorlalte acte, să aprobaţi plata ajutorului de deces pentru .................., având calitatea de pensionar/membru de familie, conform certificatului de deces nr. ............. din ............., eliberat de Primăria ................. . Odată cu prezenta cerere depun şi următoarele acte: a)certificat de deces - copie şi original; b)act de identitate - copie şi original; c)documente din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile de înmormântare; d)cupon de pensie; e)adeverinţă de studii, după caz; f)act medical emis/vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă în cazul copilului în vârstă de până la 16 ani, după caz.În susţinerea cererii mele, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunile prevăzute de Codul penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale că am suportat cheltuielile ocazionate de deces, că nu am încasat şi nu voi încasa ajutorul de deces de la nicio altă unitate. Data ................ Semnătura ......................... ANEXA Nr. 12la norme Date de identificare a unităţii ........................................ Nr. ................/................... ADEVERINŢĂ Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ..........................................., născut/născută la data de ......................... în localitatea ......................., judeţul ..................., având codul numeric personal ...................................., a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea1) ........................ ....................................................., în meseria/funcţia ................., în perioada ................................ . Pe perioada ............................ se încadrează în grupa I de muncă, în procent de ...., în baza prevederilor2) .........................., activitate care se regăseşte la poziţia ......... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea se regăseşte la poziţia ......... din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscânduse atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie. Conducătorul unităţii, .......................................... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 1) Se completează cu denumirea societăţii sau, după caz, cu eventualele denumiri anterioare. 2) Se precizează actul normativ (număr, dată, poziţie, anexă) în baza căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001. ANEXA Nr. 13la norme Date de identificare a unităţii ............................... Nr. ............/.............. ADEVERINŢĂ Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ............................................, născut/născută la data de .................... în localitatea ......................., judeţul ............., având codul numeric personal ..................................., a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea1) .................................., în meseria/funcţia ............................., în perioada ............................... . Pe perioada2) ................................ se încadrează în grupa I de muncă, în procent de ....., în baza prevederilor3) ..............., activitate care se regăseşte la poziţia .... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Locul de muncă unde se desfăşoară activitatea prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a fost preluat de societatea ..............................., care se regăseşte la poziţia ....... din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Preluarea locului de muncă s-a făcut în baza4) .............., începând cu data de .................................... . Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscânduse atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie. Conducătorul unităţii, .......................................... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 1) Se completează cu denumirea societăţii sau, după caz, cu eventualele denumiri anterioare. 2) Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001. 3) Se precizează actul normativ (număr, dată, poziţie, anexă) în baza căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001. 4) Se înscriu actele normative sau alte documente care au reglementat această preluare. ANEXA Nr. 14la norme UNITATEA ........................ ..................................… C.U.I. ....................… /Cod fiscal .......................… Adresa .............................…, telefon .................… Nr. …................./data …........................................ ADEVERINŢĂ Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ..............................…, născut/născută la data de ...................................… în localitatea …........................., judeţul …...................., sectorul …, având codul numeric personal .........................…, a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea*) …........................ ......................., în perioada de la …................ până la ............................… . În perioada de la ...............................… până la ..........................…, având meseria/funcţia de ........................…, a fost încadrat/încadrată în grupa**) ..................… de muncă, în procent de ......…%, conform nominalizării efectuate prin ............…***) Temeiul juridic al încadrării în grupa**) ......................… de muncă îl reprezintă ................................…****) OBSERVAŢII: …………………........................ ............................................... .................................................................……. Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscânduse atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie. Conducătorul unităţii, .......................................... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Direcţia/Serviciul cu atribuţii salarizare personal ........................ .......................... (numele, prenumele şi semnătura) Întocmit ........................ ........................ (numele, prenumele şi semnătura) *) Se completează denumirea societăţii sau, după caz, eventualele denumiri anterioare. **) Se completează I sau II. ***) Se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc.). ****) Se completează actul normativ (nr., dată, poziţie, anexă etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă: pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a făcut cu respectarea Instrucţiunilor Ministerului Muncii nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile şi funcţiile prevăzute în grupele I şi II de muncă; pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii nr. 59/1969, 105/1976 şi 210/1977; pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I şi II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990; alte acte normative în vigoare la data respectivă.OBSERVAŢII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situaţia persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat. ANEXA Nr. 15

la norme SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI MAJORĂRILE DE RETRIBUŢII TARIFARE care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual I. Sporul de vechime în muncă: 1. Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în muncă se calculează automat, potrivit prevederilor art. 165 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, în consecinţă, nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinţe. 2. Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinţe. II. Sporuri, indemnizaţii şi majorări ale retribuţiei tarifare prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, republicată*) în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980: 1. sporul pentru munca în condiţii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială; 2. majorarea retribuţiei tarifare cu până la 10% pentru condiţii grele de muncă, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilită anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială; 3. sporul de şantier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială; 4. indemnizaţia de până la 10% acordată şefului de echipă sau de brigadă care conduce formaţia de lucru, prevăzută la art. 70 şi în anexa nr. IV. *) Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 a fost abrogată prin Legea nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 12 iulie 2000. Pentru unele activităţi specifice cuantumul indemnizaţiei era diferenţiat, după cum urmează: • 2,50-18 lei/zi, în industria minieră; • până la 1,3% din retribuţia realizată de formaţia condusă, în exploatările forestiere; 5. majorarea retribuţiei tarifare cu procente cuprinse între 5% şi 25%, acordată pentru categoriile de personal prevăzute în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificările ulterioare; 6. indemnizaţia acordată personalului navigant şi însoţitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevăzută în anexa nr. IV; 7. majorarea retribuţiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit, în condiţiile stabilite de lege, „gradaţia de merit“, astfel: • personalului de conducere din activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică (art. 121); • cadrelor didactice definitive cu o vechime în învăţământ de cel puţin 30 de ani (art. 143); • cadrelor sanitare cu o vechime în muncă de peste 30 de ani (art. 152); • cadrelor de specialitate artistică încadrate la ultima gradaţie (art. 159); 8. majorarea retribuţiei tarifare cu 5-10%, acordată muncitorilor încadraţi la categoria a III-a inclusiv, care execută încălţăminte de tip „Romarta“ şi confecţii din piele şi blană, după comandă, la casele de modă [anexa nr. IV cap. I lit. a) „Muncitori calificaţi“]; 9. majorarea retribuţiei tarifare cu 5%, acordată muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) „Muncitori calificaţi“]; 10. majorarea retribuţiei tarifare cu până la 25% pentru personalul care a desfăşurat activitate la spitalele „Elias“ şi „Alexandru Sahia“, Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti (anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătăţii“); 11. majorarea retribuţiei tarifare cu până la 15% pentru personalul care a desfăşurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională (anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătăţii“); 12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc funcţia de şofer şi în mod suplimentar efectuează şi activităţi de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, mânuitor de valori şi altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 „Auto şi întreţinere drumuri“); 13. majorarea retribuţiei tarifare cu 35% pentru nevăzătorii încadraţi în gradul I de invaliditate şi cu 15% pentru nevăzătorii încadraţi în gradul al II-lea de invaliditate (art. 197); 14. indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere, acordată: • profesorilor, conferenţiarilor şi lectorilor-şefi de lucrări titulari din învăţământul superior, pentru perioada cât sunt numiţi în funcţii de conducere în unităţile de cercetare şi inginerie tehnologică [art. 121 alin. (7)]; • şefilor de programe de cercetare şi de introducere a tehnologiilor care prezintă importanţă deosebită, pe durata realizării programelor [art. 121 alin. (8)]; • cadrelor medicale care îndeplinesc funcţia de medic director şi medic inspector din direcţiile sanitare, precum şi cea acordată persoanelor care îndeplinesc funcţia de inspector şcolar din inspectoratele şcolare (art. 180 şi anexa nr. VI cap. II); • cadrelor sanitare care îndeplinesc funcţii de conducere (art. 150 alin. (4) şi anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătăţii“); • cadrelor de specialitate artistică care în afara funcţiei artistice îndeplinesc funcţii de conducere (art. 160); 15. indemnizaţiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care: • îndeplinesc funcţii de director şi director adjunct de unitate şcolară şi şef catedră în învăţământul superior; • desfăşoară activitate de diriginte de clasă; • predau în acelaşi timp la 2-4 clase în învăţământul primar; 16. majorarea retribuţiei tarifare cu două clase de retribuire pentru personalul care lucrează în casele de copii şi în şcolile speciale pentru copii cu deficienţe şi cu o clasă de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficienţe; 17. sporul pentru munca în timpul nopţii, acordat în condiţiile prevăzute la art. 72, de 15-25%, precum şi cel acordat în condiţiile prevăzute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigaţia fluvială; 18. sporul de până la 14% - care face parte din retribuţia tarifară - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum şi pentru personalul Centrului Naţional al Industriei Aeronautice Române şi al unităţilor subordonate sau din alte unităţi care participă efectiv la realizarea, controlul şi urmărirea fabricaţiei tehnicii de aviaţie şi la repararea acesteia, aşa cum este prevăzut la pct. 3 din nota de subsol din anexa nr. IV cap. I lit. A.a) la Legea nr. 57/1974, republicată; 19. indemnizaţia pentru conducerea formaţiei de lucru în activitatea încărcări-descărcări, în procent de 10% din retribuţia realizată în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)]; 20. indemnizaţia prevăzută la art. 70, pentru conducătorul formaţiei de lucru de docheri, care este de până la 10%, iar pentru docherul vincier este de până la 5% din retribuţia realizată în acord (anexa nr. IV); 21. indemnizaţia prevăzută în anexa nr. V cap. II lit. B „Ocrotirea sănătăţii“, astfel:

Funcţia Indemnizaţia (lei)
cea mai mică cea mai mare
1. Medic (farmacist) director 715 1.535
2. Medic (farmacist) director adjunct, director de institut sau de centru medical (fără personalitate juridică) 715 1.225
3. Medic-şef (dispensar policlinic, staţie de salvare, centru de recoltare a sângelui), inspector sanitar-şef 310 880
4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) şef de secţie, de laborator şi altele similare: medic-inspector 230 560
5. Soră medicală (oficiant medical, laborant, moaşă, tehnician sanitar), şef de unitate, de laborator, de secţie şi altele similare 130 430
22. indemnizaţiile şi alte plăţi pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din retribuţie (anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătăţii“), după cum urmează:
1. Medicii care asigură continuitatea în unităţile sanitare prin ore de gardă prestate peste timpul normal de muncă până la retribuţia tarifară orară;
2. Personalul sanitar care suplineşte personalul aflat în concediu (de boală, de naştere, de studii) sau în alte situaţii similare cu retribuţia tarifară orară;
3. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiei medicamentului 75-155 lei pe şedinţă;
4. Medicii curanţi care acordă asistenţă medicală cadrelor din nomenclatura unităţilor medicale speciale 155-310 lei lunar pe familie asistată;
23. indemnizaţiile lunare care se acordă cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere în unităţile de artă şi cinematografie în afara obligaţiilor de serviciu de la funcţia de bază, care nu fac parte din retribuţia tarifară (anexa nr. V. cap. III), astfel:
- director de unitate artistică până la 1.615 lei;
- director adjunct artistic până la 1.100 lei;
- şef secţie artistică până la 560 lei;
24. indemnizaţia lunară pentru unele activităţi prestate în afara funcţiei de bază [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:
1. rector (Universitatea Cultural-Ştiinţifică Bucureşti) 605 - 1.010 lei;
2. prorector (Universitatea Cultural-Ştiinţifică Bucureşti) 505 - 810 lei;
3. director de curs universităţi cultural-ştiinţifice 410 - 610 lei;
4. secretar de curs universităţi cultural-ştiinţifice 205 - 415 lei;
5. director de cămin cultural:
a) în comunele cu până la 4.000 de locuitori 205 - 310 lei;
b) în comunele cu 4.000 - 6.000 de locuitori 260 - 415 lei;
c) în comunele cu peste 6.000 de locuitori 360 - 520 lei;
6. bibliotecar comunal 205 - 310 lei;
25. indemnizaţia de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicată), astfel:
Indemnizaţia - lei - Indemnizaţia - lei -
Tipul Minim Maxim Tipul Minim Maxim
A 160 280 N 430 990
B 160 330 O 430 1.040
C 160 380 P 480 1.090
D 220 430 R 480 1.140
E 220 510 S 560 1.210
F 220 560 T 560 1.260
G 280 610 U 610 1.310
H 280 670 V 610 1.360
I 280 720 W 660 1.410
J 330 770 X 660 1.510
K 330 820 Y 760 1.610
L 380 870 Z 760 1.730
M 380 940
III. Alte sporuri:
1. sporul acordat personalului civil care a desfăşurat activitate în cadrul unităţilor militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, stabilit pe tranşe astfel:
Perioada Sporul Actul normativ
1 noiembrie 1969-1 februarie 1976 5%-25% Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.963/1969, art. 23
1 februarie 1976-1 aprilie 1991 4%-18% Decretul nr. 163/1975, art. 24
1 aprilie 1991-1 octombrie 1991 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0309/1991, art. 22
1 octombrie 1991-1 iunie 1993 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0672/1991, art. 25
1 iunie 1993-1 iulie 1994 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993, art. 23
1 iulie 1994-16 iulie 1998 Până la 30% Hotărârea Guvernului nr. 0366/1994, art. 23
16 iulie 1998 anulat Introdus în salariul de bază potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază din sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.
2. majorarea de până la 20% a retribuţiei tarifare pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în societăţi mixte; 3. majorarea cu 20-25% a retribuţiei tarifare a personalului român care şi-a desfăşurat activitatea în ambasade. IV. Alte sporuri acordate de către ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidenţiate împreună cu salariile aferente în statele de plată şi pentru care s-a datorat şi s-a virat contribuţia de asigurări sociale. V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale: • sporul de vechime în muncă (a se vedea pct. I); • sporul pentru lucru în subteran, precum şi pentru lucru pe platformele marine de foraj şi extracţie; • indemnizaţia de zbor; • sporul pentru condiţii grele de muncă; • sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal; • sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare; • alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu de activitate sau prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă. Menţiune: Aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât şi pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992. VI. Adeverinţele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde: • datele de identificare a persoanei; • denumirea unităţii; • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă; • funcţia, meseria sau specialitatea exercitată; • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată; • perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat; • adeverinţele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii. Adeverinţele privind sporurile cu caracter permanent acordate în perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor prezenta numai în situaţiile în care aceste sporuri nu sunt înregistrate în carnetul de muncă. Menţiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001: • formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale; • participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile economice; • premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite; • recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate; • diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer; • drepturile de autor; • drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă; • al treisprezecelea salariu; • formele de retribuire definite sub sintagma „plata cu ora“, acordate cadrelor didactice şi specialiştilor din producţie sau din alte domenii de activitate pentru activitatea didactică de predare, seminare, lucrări practice, desfăşurate în afara obligaţiilor de muncă de la funcţia de bază, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai căror titulari lipseau temporar, precum şi pentru îndeplinirea unor activităţi didactice pentru care nu se justifică înfiinţarea unor posturi; • formele de retribuire pentru „orele suplimentare“ realizate peste programul normal de lucru; • sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor; • indemnizaţiile de muncă nenormată; • compensaţiile acordate conform decretelor nr. 46/1982 şi nr. 240/1982; • alte sporuri care nu au avut caracter permanent. ANEXA Nr. 16la norme Denumirea persoanei juridice care eliberează actul ........................ Adresa: localitatea ................., str. ...... nr. ......, judeţul .... Telefon ........................ ..........................., fax .......... E-mail ........................ ............................................ Nr. ................. din ........................ ......................... ADEVERINŢĂ Adeverim că domnul/doamna ........................ ................................, având codul numeric personal ..................................., născut/născută la data de .................. în localitatea ........................, judeţul ....................., fiul/fiica lui .................. şi al/a ...................., a fost angajatul/angajata unităţii ........................ în perioada ......................... şi a desfăşurat activitate organizată pe schimburi, beneficiind de spor pentru munca prestată în timpul nopţii, după cum urmează:
Nr. crt. Perioada în care a desfăşurat activitatea organizată pe schimburi Sporul acordat pentru munca prestată în timpul nopţii, conform legii (%) Procentul mediu al sporului pentru munca prestată în timpul nopţii (col. 3 × 31,51 %)
De la data Până la data
0 1 2 3 4*)

*) Se completează cu două zecimale. Temeiul legal în baza căruia a fost acordat acest spor este ................................. Prezenta adeverinţă a fost eliberată la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei. Reprezentant legal: Numele şi prenumele .................... Funcţia ..................................... Semnătura ................................. Întocmit ........................ ............................. ........................ ............................. ........................ ............................. • 31,51% reprezintă ponderea medie a timpului de muncă prestată noaptea în totalul timpului de muncă dintr-o perioadă în care activitatea a fost organizată pe schimburi. • În situaţia în care munca a fost prestată ocazional pe timp de noapte, în cadrul unor activităţi care nu erau organizate pe schimburi, adeverinţele vor cuprinde sumele acordate, lună de lună, cu titlu de spor de noapte. • În situaţia persoanelor care, prin natura sarcinilor de serviciu, au desfăşurat activitate numai în timpul nopţii, adeverinţele vor cuprinde procentul în care, potrivit legii, sporul de noapte a fost acordat.SmartCity5

COMENTARII la Norma 0/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 0 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu