Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.- din 04.10.2011

privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 20 octombrie 2011SmartCity1

Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 În înţelesul prezentelor norme, agrearea se referă la activitatea de certificare a condiţiilor de spaţiu, dotare şi organizare administrativă a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, organizate legal în domeniul de competenţă propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pe bază de documente şi după constatarea conformităţii la sediul solicitantului. Capitolul IIProcedura de agreare Articolul 2(1) În vederea obţinerii agreării, unitatea specializată medicală şi/sau psihologică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să fie organizată în una dintre structurile aprobate, conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în orice formă de exercitare a profesiei de psiholog prevăzută de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România etc.); b)să fie autorizată potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; c)să deţină câte un cabinet medical cu folosire exclusivă pentru medicii din specialităţile obligatorii prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv minimum două încăperi cu folosire exclusivă pentru examinările psihologice; d)să facă dovada posibilităţii efectuării investigaţiilor medicale paraclinice obligatorii şi psihologice prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003, cu modificările şi completările ulterioare; e)în cazul unităţilor specializate medicale, să facă dovada că are angajat personal de specialitate medical pentru specialităţile obligatorii prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003, cu modificările şi completările ulterioare - cel puţin un medic pentru specialităţile medicale obligatorii, cu cel puţin 17,5 ore/săptămână dedicate exclusiv activităţii de siguranţa circulaţiei; f)în cazul unităţilor specializate psihologice, să facă dovada că are angajat cel puţin un psiholog cu 20 de ore/săptămână dedicate exclusiv activităţii de siguranţa circulaţiei şi atestat în psihologia transporturilor treapta practicant specialist; g)să depună, în vederea agreării, toate documentele prevăzute la alin. (2). (2) Documentele care trebuie depuse în vederea agreării sunt:a)cererea/solicitarea de agreare; b)certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru unităţile medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare, sau actul de înfiinţare ori de organizare, pentru alte forme de organizare a unităţilor medicale (a căror activitate poate fi clasificată şi prin codurile CAEN 8622, 8512, 8690, 8720, 7450); c)actul de înfiinţare sau de organizare pentru formele de exercitare a profesiei de psiholog prevăzute de Legea nr. 213/2004; d)autorizaţia sanitară de funcţionare; e)dovada deţinerii spaţiului corespunzător; f)dovada deţinerii în proprietate a aparaturii necesare efectuării investigaţiilor medicale paraclinice şi psihologice pentru acoperirea cerinţelor metodologice cuprinse în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003, cu modificările şi completările ulterioare; g)dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical; h)contractele individuale de muncă ale personalului medical şi/sau psihologic angajat, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă; i)certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vizate la zi pentru personalul medical şi/sau atestatele de liberă practică emise de Colegiul Psihologilor din România; j)programul de activitate al personalului medical şi/sau psihologic, pe zile, stabilit pentru activitatea de siguranţă a circulaţiei rutiere; k)declaraţiile pe proprie răspundere ale medicilor/ psihologilor care vor efectua examinările pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere, din care să reiasă că nu fac parte din comisia centrală şi teritorială medicală şi psihologică de siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, care funcţionează în cadrul ambulatoriilor de specialitate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; l)decizia reprezentantului legal şi/sau fişa de post a persoanei responsabile cu păstrarea documentelor de siguranţa circulaţiei rutiere. (3) Toate documentele depuse în copie necesare agreării, vor fi certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul“ şi vor fi semnate de reprezentantul legal al unităţii medicale şi/sau psihologice pe fiecare pagină. Articolul 3(1) Dosarul de agreare se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care va analiza documentele şi va întocmi fişa de analiză privind evaluarea unităţii specializate medicale şi/sau psihologice, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.(2) După analizarea dosarului, în maximum 30 de zile, personalul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare aparţinând reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care nu fac parte din comisia centrală şi teritorială medicală şi psihologică de siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, ce funcţionează în cadrul ambulatoriilor de specialitate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, împuternicit de conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, verifică unitatea specializată medicală şi/sau psihologică solicitantă a agreării, pentru stabilirea conformităţii datelor cu situaţia concretă a fiecărui solicitant.(3) Verificarea unităţii specializate medicale şi/sau psihologice solicitante a agreării de către personalul împuternicit conform alin. (2) este urmată de încheierea unui proces-verbal de verificare a concordanţei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.(4) În urma verificării efectuate, personalul împuternicit propune conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii agrearea unităţii specializate medicale şi/sau psihologice ori respingerea solicitării prin direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(5) După obţinerea aprobării de agreare, certificatul de agreare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, este semnat de conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(6) Certificatul de agreare are o valabilitate de 3 ani, cu vizare anuală.(7) Pentru acordarea vizei anuale, unitatea specializată medicală şi/sau psihologică agreată va trimite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu 30 de zile înaintea împlinirii unui an de la data agreării, solicitarea de avizare, care va cuprinde şi datele de identificare ale unităţii (adresă, telefon, fax), însoţită de:a)declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că unitatea solicitantă îşi menţine condiţiile iniţiale de agreare; b)un raport de activitate pentru anul precedent care să cuprindă numărul de examinări efectuate şi numărul de persoane declarate apte şi inapte. (8) Pentru verificarea menţinerii condiţiilor de agreare şi a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor medicale şi/sau psihologice pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere, personalul împuternicit de conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii întocmeşte un proces-verbal cu ocazia verificării pentru acordarea vizei anuale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi propune conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii acordarea sau respingerea vizei. (9) Unitatea specializată medicală şi/sau psihologică cu mai multe puncte de lucru trebuie să îndeplinească condiţiile de agreare pentru fiecare punct de lucru. Capitolul IIIObligaţiile unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice agreate în vederea menţinerii certificatului de agreare Articolul 4Unităţile specializate medicale şi/sau psihologice agreate au următoarele obligaţii: a)să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) obligatoriu pe toată durata valabilităţii certificatului de agreare; b)să raporteze, în termen de 24 de ore, persoanele declarate inapte la: unitatea angajatoare care solicită examinarea, Autoritatea Rutieră Română, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului judeţene; c)să anunţe direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare, cu privire la înlocuirea oricărui medic şi/sau psiholog desemnat la agreare, precum şi cu privire la toate modificările intervenite în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), impuse în vederea agreării; d)să aloce examinării medicale un timp mediu/consultaţie de 15 minute, iar examinării psihologice un timp mediu/examinare de 90 de minute, conform timpului standard prevăzut în normele la contractul-cadru cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv de reglementările stabilite de Colegiul Psihologilor din România; e)să afişeze la loc vizibil programul de lucru destinat activităţilor de examinare medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere; f)să deţină şi să completeze corect şi la zi toate evidenţele obligatorii, inclusiv un registru unic de evidenţă a examinărilor, cu rubricile: numele şi prenumele, CNP, funcţia, unitatea angajatoare cu adresa acesteia, după caz, tipul de examen solicitat, data efectuării examenului, avizul obţinut, data transmiterii avizului eliberat (în copie) la comisia teritorială; g)să păstreze minimum 5 ani dosarul cu toate documentele medicale şi psihologice ce au stat la baza emiterii avizului; h)să întocmească documentaţia de examinare corect şi complet şi să elibereze avizul în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003, cu modificările şi completările ulterioare; i)să transmită, trimestrial, avizele celor examinaţi, în copie, comisiei teritoriale nominalizate în anexa nr. 5, pe bază de borderou şi în format electronic; j)să instruiască personalul care efectuează examinarea medicală/psihologică în cadrul comisiilor teritoriale de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei, conform arondării prevăzute în anexa nr. 5, cu privire la procedurile speciale din domeniul siguranţei circulaţiei rutiere; k)să solicite persoanelor examinate o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au mai fost examinate medical şi psihologic la o altă unitate pentru funcţia pentru care solicită examinarea; l)să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor referitoare la persoanele examinate; m)să afişeze la loc vizibil tarifele practicate şi certificatul de agreare; n)să pună la dispoziţia personalului împuternicit din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii documentele solicitate; o)în cazul examinării persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere din domeniul transporturilor cu reglementări speciale, psihologul cu drept de liberă practică trebuie să deţină treapta de specializare practicant principal. Capitolul IVControlul unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice agreate şi măsuri de sancţionare Articolul 5Personalul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi personalul medical/psihologic angajat în unităţile sanitare aparţinând reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care nu fac parte din comisia centrală şi teritorială medicală şi psihologică de siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, ce funcţionează în cadrul ambulatoriilor de specialitate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, împuternicite de conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pot să efectueze controale la unităţile specializate medicale şi/sau psihologice agreate, care vizează modul în care sunt respectate prevederile legale privind examinarea medicală şi/sau psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere. Articolul 6În baza controalelor efectuate, personalul împuternicit poate propune următoarele sancţiuni: a)avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 4 lit. e), k) şi m); b)suspendarea certificatului de agreare pe o perioadă de 30 de zile pentru nerespectarea prevederilor art. 4 lit. f), g) şi j); c)anularea certificatului de agreare pentru nerespectarea prevederilor art. 4 lit. a)-d), h), l), n) şi o), precum şi în cazul neremedierii în termen a neregulilor constatate sau în caz de recidivă ori în cazul efectuării examinărilor medicale şi psihologice pentru alte categorii de personal din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei decât pentru cele care au fost agreate. Articolul 7Unitatea specializată medicală şi/sau psihologică căreia i-a fost anulat certificatul de agreare nu poate depune timp de 2 ani un nou dosar în vederea agreării. Articolul 8Certificatul de agreare îşi pierde valabilitatea în următoarele condiţii: a)dacă unitatea specializată medicală şi/sau psihologică agreată nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data obţinerii agreării; b)dacă unitatea specializată medicală şi/sau psihologică agreată nu respectă prevederile art. 4 lit. i); c)dacă din motive imputabile unităţii specializate medicale şi/sau psihologice agreate aceasta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice; d)ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia; e)dacă la expirarea termenului prevăzut în certificatul de agreare unitatea specializată medicală şi/sau psihologică nu solicită vizarea anuală; f)respingerea vizei anuale; g)încetarea activităţii unităţii specializate medicale şi/sau psihologice agreate prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare, după caz. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 9Lista cu unităţile specializate medicale şi/sau psihologice agreate va fi publicată pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi va fi actualizată lunar. Articolul 10Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1la norme FIŞĂ de analiză a dosarelor de agreare
Denumirea solicitantului
Adresa solicitantului
Tipul de examinare solicitat  Medicală  Psihologică
Data:

1. Cerere de solicitare  Da  Nu 2. Copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare  Da  Nu  Nu este cazul 3. Documentele de firmă (sau de formă de organizare) certificatul de înregistrare cu anexe (dacă este cazul) Da  Nu certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale (dacă este cazul) Da  Nu actul de înfiinţare sau de organizare (pentru alte unităţi decât cele organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Da  Nu pentru unităţile medicale: existenţa obiectului principal (sau unic) de activitate menţionat în certificatul de înregistrare, respectiv: activităţi medicale, de sănătate Da  Nu pentru unităţile psihologice: să facă dovada că este organizată ca unitate psihologică specializată în una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau în altă formă Da  Nu Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 4. Dovada deţinerii spaţiului:  Contract de vânzare-cumpărare .......  Contract de închiriere ........, valabil până la ..............  Contract de comodat ........., valabil până la ........ .........  Altele: ........ ................ .......... Schiţă cu planul de amplasare a cabinetului/cabinetelor  Da  Nu 5. Actele de personal: contracte de muncă (în cazul unităţilor private), cu specificarea timpului de lucru pentru care se încheie contractul: Da  Nu  Parţial Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ pentru unităţile medicale: certificate de membru al colegiului judeţean al medicilor sau al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, vizate la zi Da  Nu  Parţial Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ pentru unităţile psihologice: atestate de liberă practică Da  Nu declaraţii pe propria răspundere a medicilor şi/sau psihologilor care vor efectua examinările pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere din care să reiasă faptul că efectuează examinări medicale şi/sau psihologice numai într-o singură unitate Da  Nu 6. Dovada existenţei unui laborator de analize medicale (deţinerea în proprietate)  Da  Nu  Nu este cazul 7. Dovada existenţei unui laborator de radiologie/imagistică (deţinerea în proprietate)  Da  Nu  Nu este cazul 8. Dovada deţinerii dreptului de proprietate (titlul de proprietate) asupra aparaturii necesare:  Contract de vânzare-cumpărare/contract de donaţie şi/sau contract de sponsorizare irevocabile/factură/hotărâre a instanţei de judecată  Lipsă aparatură ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...............  Lipsă documente de achiziţionare  Altele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Concluzii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........

Semnături
Membrii comisiei Ministerului Transportului şi Infrastructurii
Numele Semnătura

ANEXA Nr. 2la norme PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A CONCORDANŢEI întocmit astăzi, ........ ........ ........, cu ocazia verificării unităţii ........ ................ ........ ............ Subsemnaţii: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., în prezenţa........ ................ ........ ............., reprezentant al unităţii ........ ................ ................ .........., în vederea verificării respectării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în vederea circulaţiei rutiere, am constatat următoarele: 1. condiţii de spaţiu/autorizaţii de funcţionare Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2. condiţii de personal Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 3. condiţii de dotare Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

Semnături
Membrii comisiei Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Reprezentantul unităţii
Numele Semnătura Numele Semnătura

ANEXA Nr. 3la norme faţa -

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII CERTIFICAT DE AGREARE Nr. ......../............... Unitatea ........ ................ ................ ................ ........ .........., cu sediul în ........ ................ ........ ........, str. ........ ................ ................ ............. nr. ........., judeţul ........ ........ ........, este agreată să efectueze examinări medicale şi/sau psihologice pentru personalul cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere. Prezentul certificat este valabil 3 ani, cu avizare anuală. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, ........ ................ ........ ............... verso - Viza anuală Viza anuală ANEXA Nr. 4la norme PROCES-VERBAL întocmit astăzi, ..............., cu ocazia verificării pentru acordarea vizei anuale a unităţii ........ ................ ........ ............ Subsemnaţii 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., în prezenţa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., reprezentant al unităţii ........ ........ ............, în vederea menţinerii condiţiilor care au stat la baza agreării, am procedat la verificarea: 1. condiţiilor de spaţiu/autorizaţiilor de funcţionare Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2. condiţiilor de personal Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 3. condiţiilor de dotare Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 4. condiţiilor de desfăşurare a activităţii: a)registru unic de evidenţă al examinărilor: Da  Nu Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... b)respectă nr. de examinări/zi  Da  Nu Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... c)fişele de examinare şi avizele eliberate sunt întocmite conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei, cu modificările şi completările ulterioare Da  Nu Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... d)fişele de examinare sunt întocmite de personalul desemnat la agreare Da  Nu Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... e)avizele sunt eliberate la punctul de lucru la care s-a acordat agrearea Da  Nu Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... f)avizele sunt eliberate numai pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere Da  Nu Observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

Semnături
Membrii comisiei Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Reprezentantul unităţii agreate
Numele Semnătura Numele Semnătura

ANEXA Nr. 5la norme Comisiile teritoriale de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei din ambulatoriile de specialitate ale spitalelor din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor şi infrastructurii şi judeţele arondate

Nr. crt. Denumire Judeţe arondate
1 Ambulatoriul de specialitate CF Gara de Nord Bucureşti - Bucureşti, Piaţa Gării de Nord nr. 3 Bucureşti, Giurgiu, Teleorman
2 Ambulatoriul de specialitate CF nr. 2 Bucureşti - Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 63 Bucureşti, Ilfov, Călăraşi
3 Ambulatoriul de specialitate CF Griviţa Bucureşti - Bucureşti, Calea Griviţei nr. 359 Bucureşti, Ilfov, Călăraşi
Nr. crt. Denumire Judeţe arondate
4 Ambulatoriul de specialitate CF Braşov - Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60 Covasna, Braşov
5 Ambulatoriul de specialitate CF Târgu Mureş - Târgu Mureş, str. Liviu Rebreanu nr. 31 Mureş, Harghita
6 Ambulatoriul de specialitate CF Craiova - Craiova, str. Ştirbei Vodă nr. 6 Gorj, Dolj, Olt
7 Ambulatoriul de specialitate CF Constanţa - Constanţa, bd. I.C. Brătianu nr. 35-37 Tulcea, Ialomiţa, Constanţa
8 Ambulatoriul de specialitate CF Oradea - Oradea, Str. Republicii nr. 56 Bihor
9 Ambulatoriul de specialitate CF Satu Mare - Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 1 Satu Mare, Maramureş
10 Ambulatoriul de specialitate CF Cluj-Napoca - Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 18 Cluj, Alba
11 Ambulatoriul de specialitate CF Dej - Dej, Str. 1 Mai nr. 27 Sălaj, Bistriţa-Năsăud
12 Ambulatoriul de specialitate CF Galaţi - Galaţi, str. Alexandru Moruzi nr. 5-7 Galaţi, Brăila
13 Ambulatoriul de specialitate CF Buzău - Buzău, Bd. Republicii nr. 8-12 Buzău, Vrancea
14 Ambulatoriul de specialitate CF Simeria - Simeria, str. Avram Iancu nr. 26 Hunedoara
15 Ambulatoriul de specialitate CF Iaşi - Iaşi, str. Garabet Ibrăileanu nr. 1 Iaşi, Vaslui
16 Ambulatoriul de specialitate CF Suceava - Suceava, bd. Nicolae Iorga nr. 12 Suceava, Botoşani
17 Ambulatoriul de specialitate CF Paşcani - Paşcani, Str. Gării nr. 12 Neamţ, Bacău
18 Ambulatoriul de specialitate CF Drobeta-Turnu Severin - Drobeta-Turnu Severin, Bd. Carol I nr. 5-7 Mehedinţi
19 Ambulatoriul de specialitate CF Ploieşti - Ploieşti, str. Domnişori nr. 93 Prahova, Dâmboviţa
20 Ambulatoriul de specialitate CF Sibiu - Sibiu, str. Constantin Noica nr. 17 Sibiu
21 Ambulatoriul de specialitate CF Timişoara - Timişoara, Str. Gării nr. 1 Caraş-Severin, Timiş
22 Ambulatoriul de specialitate CF Piteşti - Piteşti, Str. Republicii nr. 170 Argeş, Vâlcea
23 Ambulatoriul de specialitate CF Arad - Arad, str. Vasile Milea nr. 47 AradSmartCity5

COMENTARII la Norma -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu