Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.978 din 26.06.2019

pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea şi completarea acestora
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 536 din 28 iunie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 8.215 din 27.06.2019 al Agenţiei Naţionale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile:art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 punctul IV „Programele naţionale de boli netransmisibile", subpunctul 1 „Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat: 1.1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening populaţional; 1.2. Subprogramul de depistare precoce a cancerului prin determinarea markerilor tumorali la pacienţii din grupele de risc, în regim de screening selectiv. 2. La articolul 1 punctul IV, subpunctul 4 „Programul naţional de boli endocrine" se modifică şi va avea următorul cuprins: 4. Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc 3. La articolul 6 alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins: p)în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie «CI Parhon» se organizează şi funcţionează U.A.T.M. a Institutului Naţional de Endocrinologie «CI Parhon» care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc. 4. La articolul 18 alineatul (3), literele f) şi i) se abrogă. 5. La anexa nr. 1, după punctul 2 „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2018" se introduce un nou punct, punctul 3 „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2019", cu următorul cuprins: 3. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2019*)*) Tabelul este reprodus în facsimil. " 6. La anexa nr. 2, capitolul I „Programele naţionale de boli transmisibile" titlul I.1 „Programul naţional de vaccinare" litera C „Activităţi" punctul 1 „Vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare", „Calendarul naţional de vaccinare"*) se modifică şi va avea următorul cuprins: *) Calendarul naţional de vaccinare este reprodus în facsimil. " 7. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.1 litera C punctul 1 subpunctul 1.1 „Activităţi derulate la nivelul INSP, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi structurile de specialitate de la nivel regional", după subpunctul 1.1.9 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 1.1.10 şi 1.1.11, cu următorul cuprins: 1.1.10. asigurarea găzduirii RENV în cloud securizat; 1.1.11. asigurarea prin intermediul RENV a trimiterii de SMS către aparţinătorii legali ai copiilor ce urmează a fi vaccinaţi; 8. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.1 litera C, punctul 2*) „Vaccinarea grupelor populaţionale la risc" se modifică şi va avea următorul cuprins:*) Punctul 2 este reprodus în facsimil. " 9. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.1 litera F „Natura cheltuielilor eligibile" punctul 3 „prestări de servicii pentru:", după subpunctul 3.9 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 3.10 şi 3.11, cu următorul cuprins: 3.10. găzduirea RENV în cloud securizat; 3.11. transmiterea din RENV de SMS către aparţinătorii legali ai copiilor ce urmează a fi vaccinaţi. 10. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.1 litera F, nota se modifică şi va avea următorul cuprins: Notă: 1 Vaccinul DTPa achiziţionat din bugetul Programului naţional de vaccinare poate fi transferat unităţilor sanitare în vederea utilizării acestuia pentru profilaxia antitetanică a persoanelor expuse la risc în condiţiile în care direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti constată o rată scăzută de vaccinare şi/sau cu maximum 3 luni înainte de data expirării vaccinului; transferul se realizează cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu consemnarea transferului în cuprinsul anexelor nr. 12 şi 13 la normele tehnice. 11. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.2 „Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare" litera C „Activităţi" punctul 1 „Activităţi desfăşurate la nivelul INSP prin CNSCBT şi structurile de specialitate din Centrele Regionale de Sănătate Publică (CRSP)", după subpunctul 1.13 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.14, cu următorul cuprins: 1.14. monitorizarea activităţilor de identificare a comunităţii la risc de îmbolnăvire prin hepatită A şi de organizare a vaccinărilor, în vederea prevenirii apariţiei focarelor de hepatită A sau a limitării extinderii acestora; 12. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.2 litera C punctul 2 „Activităţi implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP", subpunctul 2.6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.6. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor şi, după caz, a actelor adiţionale la acestea, prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru vaccinările efectuate în comunităţile cu risc crescut de apariţie a focarelor de hepatită A, în focare de boală transmisibilă, în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, precum inundaţii, cutremure şi/sau în alte situaţii epidemiologice deosebite; 13. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.2 litera C punctul 2, după subpunctul 2.18 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 2.19, 2.20 şi 2.21, cu următorul cuprins: 2.19. implementarea metodologiei de evaluare a riscului de îmbolnăvire prin boli transmisibile la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; 2.20. identificarea comunităţilor la risc de îmbolnăvire prin hepatită A; 2.21. organizarea vaccinărilor în vederea prevenirii apariţiei focarelor de hepatită A sau a limitării extinderii acestora în funcţie de nivelul de risc identificat în urma evaluării; 14. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.2 litera F „Natura cheltuielilor eligibile" punctul 8, subpunctul 8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 8.1. serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie care se decontează de către direcţiile de sănătate publică la un tarif de 27 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV şi/sau a formularelor standard de raportare, pentru vaccinările efectuate în comunităţile cu risc crescut de apariţie a focarelor de hepatită A, în focare de boală transmisibilă, în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, precum inundaţii, cutremure şi/sau în alte situaţii epidemiologice deosebite. 15. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.3 „Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA", litera A „Obiective" se modifică şi va avea următorul cuprins: A. Obiective: 1. reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA prin acţiuni specifice de prevenire, precum şi prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecţia HIV/SIDA şi a persoanelor infectate HIV simptomatice; 2. reducerea morbidităţii asociate cu infecţia HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA; 3. dezvoltarea şi adoptarea de metodologii de lucru pentru testarea HIV în comunitate. 16. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.3 litera C „Activităţi" punctul 1 „prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV/SIDA", subpunctul 1.1 „Activităţi efectuate la nivelul Ministerului Sănătăţii:" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.1. Activităţi efectuate la nivelul Ministerului Sănătăţii: 1.1.1. organizează, la nivel naţional, procedurile de achiziţii centralizate pentru dispozitivele medicale necesare implementării activităţilor din domeniul prevenirii şi supravegherii infecţiei HIV/SIDA şi asigură repartizarea acestora în teritoriu conform prevederilor ordinului aprobat de ministrul sănătăţii, la propunerea Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică; 1.1.2. dezvoltarea şi adoptarea de metodologii de lucru pentru testarea HIV în comunitate. 17. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.4 „Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control a tuberculozei" litera E „Indicatori de evaluare" punctul 2 „indicatori de eficienţă", subpunctele 2.3, 2.5, 2.9, 2.10, 2.11 şi 2.12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2.3. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de testare cutanată la tuberculină: 39,03 lei; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 2.5. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de administrarea tratamentului chimioprofilactic: 35,64 lei; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 2.9. cost mediu estimat/bolnav care a beneficiat de tratament: 857,44 lei; 2.10. cost mediu estimat/bolnav TB care a beneficiat de tratament cat. I, II, III: 435,63 lei; 2.11. cost mediu estimat/bolnav care a beneficiat de tratament individualizat, altul decât MDR/XDR: 641,64 lei; 2.12. cost mediu estimat/bolnav cu TB-M/XDR care a beneficiat de tratament: 19.967,24 lei; 18. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.5 „Programul naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene, precum şi de monitorizare a utilizării antibioticelor" litera D „Indicatori de evaluare:" punctul 1 „Indicatori fizici", subpunctul 1.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.1.2. număr de cursuri de formare profesională a personalului medical organizate pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene, precum şi de monitorizare a utilizării antibioticelor: 1; 19. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.5 litera D punctul 2 „Indicatori de eficienţă", subpunctul 2.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.1.2. cost mediu estimat/curs de formare profesională a personalului medical organizat pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene, precum şi monitorizarea utilizării antibioticelor: 60.000 lei; 20. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.5, litera F „Unităţi de specialitate care implementează programul" se modifică şi va avea următorul cuprins: F. Unităţi de specialitate care implementează programul: 1. pentru activităţile prevăzute la titlul C punctele 1-3: Institutul Naţional de Sănătate Publică; 2. pentru activităţile prevăzute la titlul C punctele 1-2: 2.1 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 2.2 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad; 2.3 Spitalul Clinic Colţea Bucureşti; 2.4 Spitalul Universitar de Urgenţă Elias; 2.5 Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C. C. Iliescu»; 2.6 Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; 2.7 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; 2.8 Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie «Prof. Dr. O. Fodor», Cluj-Napoca; 2.9 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; 2.10 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza-Vodă», Iaşi; 2.11 Spitalul Clinic «Dr. I. C. Parhon»; 2.12 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon», Iaşi; 2.13 Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 2.14 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; 2.15 Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău; 2.16 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria; 2.17 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu», Timişoara; 3. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 2: 3.1 Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău; 3.2 Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale «Dr. V. Babeş» Bucureşti; 3.3 Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»; 3.4 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca; 3.5 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Sf. Parascheva», Iaşi; 3.6 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «V. Babeş» Timişoara; 4. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 3: direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 21. La anexa nr. 5 capitolul IV „Programele naţionale de boli netransmisibile" titlul IV.1 „IV.1. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat", literele A „Obiective" şi B „Structură" se modifică şi vor avea următorul cuprins: A. Obiective: reducerea poverii cancerului în populaţie prin depistarea în faze incipiente de boală. B. Structură: 1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă, în regim de screening populaţional; 2. Subprogram de depistare precoce a cancerului prin determinarea markerilor tumorali la pacienţii din grupele de risc, în regim de screening selectiv. 22. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.1 subtitlul IV.1.1 „Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă, în regim de screening populaţional" litera F „Indicatori de evaluare" punctul 1 „indicatori fizic", după subpunctul 1.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.6, cu următorul cuprins: 1.6. nr. unităţi mobile: 11 23. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.1 subtitlul IV.1.1 litera F, punctul 2 „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. indicatori de eficienţă: 2.1. cost mediu estimat/caz testat Babeş-Papanicolaou: 83 lei1; Notă: 1 contravaloarea costului pentru cazul testat Babeş-Papanicolaou în cadrul subprogramului se finanţează la un tarif de 83 lei/caz testat Babeş-Papanicolaou numai în condiţiile efectuării tuturor activităţilor prevăzute la titlul C punctul 2 subpunctele 2.1-2.3 demonstrate prin formularele FS1 validate şi raportate prin borderoul centralizator. 2.2. cost mediu estimat/management caz testat Babeş-Papanicolaou la nivelul Unităţii regionale de management: 10 lei; 2.3. cost mediu estimat/management caz la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin: 10 lei, pentru situaţiile în care activităţile de recoltare, etalare şi fixare a materialului celular cervical se realizează în cabinete medicale din structura unităţilor sanitare; 2.4. cost mediu estimat/management caz testat Babeş-Papanicolaou la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin: 40 lei, pentru situaţiile în care activităţile de recoltare, etalare şi fixare a materialului celular cervical se realizează în unităţi mobile; 2.5. cost mediu estimat/management la nivelul Unităţii naţionale de management: 160.000 lei/an; 24. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.1 subtitlul IV.1.1 litera G „Natura cheltuielilor eligibile", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. servicii pentru testarea Babeş-Papanicolaou a cazurilor eligibile cu formular FS1 completat în integralitate şi raportat la un tarif de 83 lei/caz testat Babeş-Papanicolaou, validat şi raportat1), din care: 1.1. informarea şi consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou: 15 lei/caz; 1.2. recoltare, etalare şi fixare material celular cervical: 28 lei/caz; 1.3. colorarea Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou: 40 lei/caz; 25. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.1 subtitlul IV.1.1 litera G, punctul 3 „servicii pentru activităţile de management la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening: 10 lei/caz validat şi raportat de către UATM-R" se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. servicii pentru activităţile de management la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening: 10 lei/caz validat şi raportat de către UATM-R, în situaţia în care activităţile de recoltare, etalare şi fixare a materialului celular cervical se realizează în cabinete medicale din structura unităţilor sanitare, respectiv 40 lei/caz în situaţia în care activităţile de recoltare, etalare şi fixare a materialului celular cervical se realizează în unităţi mobile, pe baza documentelor justificative aferente: 26. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.1 subtitlul IV.1.1. litera G punctul 3, după subpunctul 3.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.7, cu următorul cuprins: 3.7. servicii pentru utilizarea şi întreţinerea unităţilor mobile: curăţenie şi igienizare, asigurare RCA obligatorie, asigurare CASCO, revizie tehnică periodică, piese de schimb, reparaţii, combustibil, taxe de înmatriculare, taxe de autorizare; 27. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.1, după subtitlul IV.1.1 se introduce un nou subtitlu, subtitlul IV.1.2, cu următorul cuprins: IV.1.2. Subprogramul de depistare precoce a cancerului prin determinarea markerilor tumorali la pacienţii din grupele de risc, în regim de screening selectiv. A. Obiective: 1. reducerea poverii cancerului prin depistare precoce a unor tipuri de cancer pe baza determinării markerilor tumorali la pacienţii din grupele de risc; 2. îndrumarea pacienţilor cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic şi tratament. B. Activităţi: 1. activităţi organizatorice: 1.1. stabilirea tipurilor de markeri tumorali utilizaţi în screening-urile selective şi selectarea celor adecvaţi nevoilor naţionale evidenţiate din date obiective; 1.2. evaluarea resurselor disponibile, precum şi a celor necesare implementării screening-urilor selective la nivelul populaţiilor-ţintă, în condiţiile respectării strategiilor de screening, bunelor practici şi calităţii acestora stabilite prin ghiduri sau, după caz, protocoale naţionale; 1.3. estimarea costurilor pentru implementarea screening-urilor selective şi a beneficiilor pentru sănătatea publică; 1.4. stabilirea tipurilor de furnizori de servicii medicale care vor participa la implementarea screeningurilor selective de depistare precoce a cancerului prin determinarea markerilor tumorali la pacienţii din grupele de risc, identificarea acestora şi constituirea bazelor de date cuprinzând furnizorii participanţi la screening; 1.5. elaborarea şi aprobarea, prin ordin al ministrului sănătăţii, a normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul proiectelor-pilot de depistare precoce a unor tipuri de cancer pe baza determinării markerilor tumorali la pacienţii din grupele de risc; 1.6. instruirea personalului medical implicat în realizarea proiectelor-pilot de depistare precoce a unor tipuri de cancer pe baza determinării markerilor tumorali la pacienţii din grupele de risc; 2. activităţi specifice: 2.1. identificarea pacienţilor din grupele de risc oncologic; 2.2. informarea şi consilierea pacienţilor din grupele de risc oncologic privind măsurile de prevenire a cancerului, beneficiile şi riscurile screening-ului, motivarea şi mobilizarea acestora în vederea participării la screening-ul selectiv de depistare precoce a cancerului prin determinarea markerilor tumorali; 2.3. evaluarea de specialitate a pacienţilor încadraţi într-una dintre grupele de risc oncologic; 2.4. determinarea markerilor tumorali specifici unui tip de cancer; 2.5. îndrumarea pacienţilor depistaţi cu leziuni precursoare sau incipiente de cancer către serviciile de specialitate pentru continuarea investigaţiilor şi stabilirea conduitei terapeutice; 2.6. asigurarea colectării, înregistrării, centralizării şi raportării datelor de screening în condiţiile respectării legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal. D. Beneficiarii subprogramului: pacienţi din grupele de risc stabilite pentru diferite tipuri de cancer. 28. La anexa nr. 5, anexa nr. IV.3, punctul 1 „Procedura de constituire a reţelei de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin" subpunctul 1.1 „Centrele de informare şi consiliere a femeilor sunt reprezentate prin următoarele structuri sanitare", după subpunctul 1.1.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.1.4, cu următorul cuprins: 1.1.4. unităţi mobile ale unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening. 29. La anexa nr. 5, anexa nr. IV.3, punctul 1 subpunctul 1.2 „Centrele de recoltare a materialului celular cervical", subpunctul 1.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.2.1. cabinete medicale de specialitate în obstetrică-ginecologie şi/sau de planificare familială şi/sau unităţile mobile din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin; 30. La anexa nr. 5, anexa nr. IV.3, punctul 3 „Atribuţiile specifice furnizorilor de servicii medicale în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening", borderoul centralizator*) de la punctul 3.4.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:*) Borderoul centralizator este reprodus în facsimil. 31. La anexa nr. 5, anexa nr. IV.4 „Atribuţiile specifice direcţiilor de sănătate publică în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. asigură finanţarea pentru cazurile testate Babeş-Papanicolaou, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii, borderoului centralizator însoţit de copii ale formularelor FS1 aferente acestuia, prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, sumele aferente cazurilor testate Babeş-Papanicolaou contractate, efectuate, raportate şi validate, în limita valorilor de contract încheiate în acest sens, la un tarif de 83 lei/caz testat Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate la un tarif de 83 lei/caz testat Babeş-Papanicolaou, în condiţiile prevederilor prezentelor norme şi cu încadrarea în limita valorii contractului încheiat; 32. În anexa nr. 5 capitolul IV, titlul IV.2 „Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologie psihiatrică" se modifică şi va avea următorul cuprins: IV.2. Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologie psihiatrică A. Obiective: 1. prevenirea depresiei şi suicidului; 2. promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă; 3. asigurarea accesului la programe de sănătate mintală specifice pentru copii şi adolescenţi; 4. creşterea capacităţii sistemului de a aborda problematica consumului de alcool prin elaborarea şi implementarea de intervenţii specifice; 5. creşterea nivelului de competenţe ale specialiştilor care lucrează cu persoane cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (TSA) şi al calităţii serviciilor medicale acordate acestora; 6. creşterea nivelului de abilităţi şi cunoştinţe ale părinţilor şi familiilor persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate. B. Unitatea naţională de asistenţă tehnică şi management: Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog C. Activităţi: 1. activitate implementată în scopul prevenirii depresiei şi suicidului: evaluarea intervenţiilor realizate de medicii de familie care au beneficiat de instruire în domeniul prevenirii depresiei şi suicidului în cadrul programului, în anii anteriori; 2. activitate implementată pentru promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă: realizarea activităţilor de terapie ocupaţională în vederea favorizării măsurilor de recrutare, menţinere sau reabilitare şi reinserţia profesională a persoanelor cu tulburări de sănătate mintală; 3. activităţi implementate pentru asigurarea accesului la programe de sănătate mintală specifice pentru copii şi adolescenţi: 3.1. organizarea şi desfăşurarea unui program pentru prevenirea apariţiei tulburărilor de alimentaţie şi a altor tulburări asociate la copii şi adolescenţi în judeţele: Cluj, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara; 3.2. organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor şi adolescenţilor în vederea prevenirii tulburărilor anxioase şi depresive în judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui, Bacău, Neamţ, Vrancea; 3.3. organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire destinat părinţilor şi familiilor în vederea dezvoltării abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor; 4. activitate implementată pentru creşterea capacităţii sistemului de a aborda problematica consumului de alcool prin elaborarea şi implementarea de intervenţii specifice: evaluarea intervenţiilor realizate de medicii de familie care au beneficiat de instruire în domeniul prevenirii consumului de alcool în cadrul programului, în anul 2016; 5. activităţi implementate pentru creşterea nivelului de competenţe ale specialiştilor care lucrează cu persoane cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate şi al calităţii serviciilor medicale acordate acestora: 5.1. organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire a consilierilor şcolari, educatorilor, învăţătorilor, asistenţilor sociali, asistenţilor medicali şi medicilor de medicină şcolară în vederea depistării şi intervenţiei precoce în cazul tulburărilor de spectru autist şi a orientării către specialiştii în sănătate mintală, precum şi dezvoltarea abilităţii pentru un management adecvat al comportamentelor problematice ale acestor persoane; 5.2. organizarea şi desfăşurarea unei campanii de conştientizare cu privire la importanţa screening-ului pentru identificarea eventualelor deficienţe ale dezvoltării psihomotorii ale copilului care ar putea fi consecutive tulburărilor de spectru autist. Beneficiarii campaniilor de conştientizare sunt următoarele persoane din grupurile-ţintă: profesionişti din asistenţa medicală primară (medici de familie, pediatri), profesionişti din sistemul de educaţie preşcolar şi preuniversitar (educatori, învăţători, consilieri şcolari); 6. activităţi implementate pentru creşterea nivelului de abilităţi şi cunoştinţe ale părinţilor şi familiilor persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate: 6.1. organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire dedicat părinţilor şi familiilor persoanelor diagnosticate cu TSA; se vor realiza 12 sesiuni săptămânale de grup pe o perioadă de 3 luni, pentru 4 grupuri de câte 10 părinţi fiecare; 6.2. organizarea şi desfăşurarea unei campanii de conştientizare cu privire la importanţa screeningului pentru identificarea eventualelor deficienţe ale dezvoltării psihomotorii ale copilului care ar putea fi consecutive tulburărilor de spectru autist. Beneficiarii campaniilor de conştientizare sunt următoarele persoane din grupurile-ţintă: părinţii şi aparţinătorii copiilor cu TSA, ce vor fi încurajaţi să solicite la nivelul asistenţei medicale primare (medic de familie, pediatru) servicii de screening. D. Indicatori de evaluare: 1. indicatori fizici: 1.1. activitatea 1: 1.1.1. număr de chestionare aplicate medicilor de familie instruiţi pentru depistarea depresiei şi suicidului: 100 chestionare; 1.1.2. raport de evaluare a intervenţiilor realizate de medicii de familie care au beneficiat de instruire în domeniul prevenirii depresiei şi suicidului: 1; 1.2. activitatea 2: număr bolnavi incluşi în programe intraspitaliceşti de reabilitare: 6.800 bolnavi; 1.3. activitatea 3: 1.3.1. număr copii şi adolescenţi incluşi în programul pentru prevenirea apariţiei tulburărilor de alimentaţie şi a altor tulburări asociate la copii şi adolescent: 1.800 copii şi adolescenţi; 1.3.2. număr copii şi adolescenţi instruiţi în cadrul programului de instruire pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor şi adolescenţilor în vederea prevenirii tulburărilor anxioase şi depresive: 1.200 copii şi adolescenţi; 1.3.3. program de instruire a părinţilor în vederea dezvoltării abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor: 1 program elaborat; 1.3.4. număr persoane instruite în cadrul programului de instruire a părinţilor în vederea dezvoltării abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor: 4.000 persoane; 1.4. activitatea 4: 1.4.1. număr de chestionare aplicate medicilor de familie instruiţi în domeniul prevenirii consumului de alcool: 50 chestionare; 1.4.2. raport de evaluare a intervenţiilor realizate de medicii de familie care au beneficiat de instruire în domeniul prevenirii consumului de alcool: 1; 1.5. activitatea 5: 1.5.1. număr persoane instruite în cadrul programului de instruire a consilierilor şcolari, educatorilor, învăţătorilor, asistenţilor sociali, asistenţilor medicali şi medicilor de medicină şcolară în vederea depistării şi intervenţiei precoce în cazul tulburărilor de spectru autist şi a orientării către specialiştii în sănătate mintală, precum şi dezvoltarea abilităţii pentru un management adecvat al comportamentelor problematice ale acestor persoane: 600 persoane; 1.5.2. număr persoane informate în cadrul campaniei de conştientizare cu privire la importanţa screeningului: 2.400 persoane; 1.6. activitatea 6: 1.6.1. număr persoane instruite în cadrul programului de instruire a părinţilor şi familiilor persoanelor cu TSA: 40 persoane; 1.6.2. număr persoane informate în cadrul campaniei de conştientizare cu privire la importanţa screeningului: 2.400 persoane; 2. indicatori de eficienţă: 2.1. activitatea 2: cost mediu estimat/bolnav inclus în programele intraspitaliceşti de reabilitare: 120 lei; 2.2. activitatea 3: 2.2.1. cost estimat pentru implementarea programului de instruire destinat copiilor şi adolescenţilor pentru prevenirea apariţiei tulburărilor de alimentaţie şi a altor tulburări asociate: 120.000 lei; 2.2.2. cost estimat pentru implementarea programului de instruire destinat copiilor şi adolescenţilor pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale în vederea prevenirii tulburărilor anxioase şi depresive: 120.000 lei; 2.2.3. cost estimat pentru implementarea programului de instruire destinat părinţilor în vederea dezvoltării abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor: 400.000 lei; 2.3. activitatea 5: 2.3.1. cost mediu estimat/persoană instruită în cadrul programului de instruire al specialiştilor din domeniul sistemului de sănătate, de asistenţă socială şi de învăţământ: 200 lei; 2.3.2. cost mediu estimat/persoană informată în cadrul campaniei de conştientizare cu privire la importanţa screeningului: 20 lei; 2.4. activitatea 6: 2.4.1. cost mediu estimat/persoană instruită din familiile persoanelor diagnosticate cu TSA: 600 lei; 2.4.2. cost mediu estimat/persoană informată în cadrul campaniei de conştientizare cu privire la importanţa screeningului: 20 lei; 3. indicatori de rezultat: 3.1. ponderea bolnavilor beneficiari ai activităţilor de terapie ocupaţională din totalul bolnavilor internaţi în structurile de psihiatrie care implementează activităţile programului: minimum 5% în cazul structurilor de psihiatrie pediatrică şi minimum 5% în cazul structurilor de psihiatrie adulţi. E. Unităţi de specialitate care implementează programul: 1. activitatea 1: Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog; 2. activitatea 2: 2.1. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, judeţul Bihor; 2.2. Spitalul de Psihiatrie «Sf. Pantelimon» Brăila; 2.3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, judeţul Dolj; 2.4. Spitalul de Psihiatrie Cronici «Schitu Greci», judeţul Olt; 2.5. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gh. Preda», Sibiu; 2.6. Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, judeţul Suceava; 2.7. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia» Bucureşti; 2.8. Spitalul de Psihiatrie Titan «Dr. Constantin Gorgos» Bucureşti; 2.9. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, judeţul Bihor; 2.10. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca, judeţul Buzău; 2.11. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, judeţul Dolj; 2.12. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri, judeţul Iaşi; 2.13. Institutul de Psihiatrie «Socola» Iaşi; 2.14. Spitalul de Psihiatrie Gătaia, judeţul Timiş; 2.15. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, judeţul Vrancea; 2.16. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel, judeţul Timiş; 2.17. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti (CSM Adulţi), judeţul Prahova; 2.18. Spitalul de Psihiatrie Murgeni, judeţul Vaslui; 2.19. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani, judeţul Vrancea; 2.20. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa; 2.21. Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, judeţul Prahova; 2.22. Spitalul de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi; 2.23. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea; 2.24. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare (CSM copii), judeţul Maramureş; 2.25. Spitalul Judeţean de Urgenţe «Dr. Fogolyán Kristóf Kórház» Sfântu Gheorghe (CSM), judeţul Covasna; 2.26. Spitalul de Pediatrie Ploieşti (CSM copii), judeţul Prahova; 2.27. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu Rusescu» Bucureşti; 2.28. Spitalul Clinic de Copii Braşov (secţia de psihiatrie pediatrică); 2.29. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare (CSM); 2.30. Spitalul de psihiatrie «Sf. Maria» Vedea, judeţul Argeş. 3. activitatea 3.1 şi 3.2: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, judeţul Dolj; 4. activitatea 3.3: 4.1. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca - CSM pentru copii şi secţia de neuropsihiatrie infantilă, judeţul Buzău; 4.2. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare (CSM copii), judeţul Maramureş; 5. activitatea 4: Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog. 6. activitatea 5: Spitalul de Psihiatrie Titan «Dr. Constantin Gorgos» Bucureşti; 7. activitatea 6: Spitalul de Psihiatrie Titan «Dr. Constantin Gorgos» Bucureşti; F. Natura cheltuielilor eligibile: 1. echipamente pentru terapie ocupaţională: 1.1. echipamente şi materiale pentru activităţi de croitorie şi tricotaj; 1.2. echipamente pentru dotarea unui spaţiu pentru activităţi gospodăreşti destinat bolnavilor; 1.3. echipamente şi materiale pentru activităţi de grădinărit; 1.4. echipamente pentru dotarea spaţiilor destinate activităţilor sportive; 1.5. echipamente de tehnică de calcul pentru dotarea spaţiilor destinate bolnavilor; 1.6. jocuri interactive pentru adulţi, cărţi de colorat pentru adulţi, cărţi educative; 1.7. materiale şi echipamente pentru terapia prin artă; 1.8. echipamente pentru activităţile de meloterapie; 2. furnituri de birou: papetărie, consumabile: cartuşe, toner xerox, toner imprimante, hârtie, dosare; 3. cheltuieli privind tipărirea şi diseminarea materialelor informative; 4. cheltuieli de personal şi/sau cheltuieli încadrabile în titlul «Bunuri şi servicii» pentru contracte de prestări servicii sau contracte de antrepriză, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 33. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subtitlul IV.3.1 „Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană" litera E „Indicatori de evaluare" punctul 1 „indicatori fizici" subpunctul 1.6 „număr estimat de transplanturi ce urmează a fi efectuate, pe tipuri", subpunctul 1.6.4 se abrogă. 34. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1 litera E punctul 1 subpunctul 1.6, după subpunctul 1.6.9 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.6.10, cu următorul cuprins: 1.6.10. transplant de cord-pulmon: 1; 35. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1 litera E punctul 2 „indicatori de eficienţă", subpunctul 2.9 se abrogă. 36. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1 litera E punctul 2, după subpunctul 2.16 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.17, cu următorul cuprins: 2.17. cost mediu estimat/transplant cord-pulmon: 390.000 lei; 37. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1, litera H „Unităţi de specialitate care implementează subprogramul*1)" se modifică şi va avea următorul cuprins: H. Unităţi de specialitate care implementează subprogramul1: 1. Judeţul Alba - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: 1.1. Secţia ATI; 1.2. coordonare transplant. 2. Judeţul Arad - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad: 2.1. Secţia ATI; 2.2. coordonare transplant. 3. Judeţul Bacău: 3.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău: 3.1.1. Secţia ATI; 3.1.2. coordonare transplant. 3.2. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti: 3.2.1. Secţia ATI; 3.2.2. coordonare transplant. 4. Judeţul Bihor - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea: 4.1. Secţia ATI; 4.2. coordonare transplant; 4.3. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie I şi II - transplant os-tendon. 5. Judeţul Braşov - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov: 5.1. Secţia ATI; 5.2. coordonare transplant; 5.3. Secţia clinică de urologie - transplant renal. 6. Judeţul Buzău - Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău 6.1. Secţia ATI; 6.2. coordonare transplant. 7. Judeţul Cluj: 7.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Cluj-Napoca: 7.1.1. Clinica chirurgie I - ATI, coordonare transplant; 7.1.2. Clinica de neurochirurgie - secţia ATI; 7.1.3. coordonare transplant. 7.2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca: 7.2.1. Secţia ATI; 7.2.2. coordonare transplant. 7.3. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca: 7.3.1. Secţia clinică urologie II (transplant renal); 7.3.2. Laboratorul analize medicale şi imunologie clinică - Laborator HLA; 8. Judeţul Covasna - Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe: 8.1. Secţia ATI; 8.2. coordonare transplant. 9. Judeţul Galaţi - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi: 9.1. Clinica ATI; 9.2. coordonare transplant; 9.3. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie - transplant os-tendon. 10. Judeţul Harghita - Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc: 10.1. Secţia ATI; 10.2. coordonare transplant. 11. Judeţul Hunedoara - Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva: 11.1. Clinica ATI; 11.2. coordonare transplant. 12. Judeţul Iaşi: 12.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi: 12.1.1. Laboratorul de imunologie şi genetică - Laborator HLA; 12.1.2. Secţia clinică de oftalmologie - utilizator cornee; 12.1.3. Clinica de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructive - utilizator piele; 12.1.4. Clinica ATI; 12.1.5. coordonare transplant; 12.1.6. Clinica chirurgie digestiva - transplant hepatic. 12.2. Spitalul Clinic «C.I. Parhon» Iaşi: 12.2.1. Clinica urologie - transplant renal. 12.3. Spitalul de Neurochirurgie «Prof. N. Oblu» Iaşi: 12.3.1. Secţia ATI; 12.3.2. coordonare transplant. 12.4. Spitalul de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi: 12.4.1. Secţia ATI; 12.4.2. coordonare transplant. 12.5. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi: 12.5.1. Clinica de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon. 12.6. Institutul Regional de Oncologie Iaşi: 12.6.1. transplant de celule stem hematopoietice. 13. Judeţul Maramureş - Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare: 13.1. Secţia ATI; 13.2. coordonare transplant. 14. Judeţul Mehedinţi - Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin: 14.1. Secţia ATI; 14.2. coordonare transplant. 15. Judeţul Mureş: 15.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş: 15.1.1. Secţia clinică de hematologie şi transplant celule stem - bancă şi utilizator celule stem hematopoietice; 15.1.2. Clinica ATI; 15.1.3. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie nr. 1 - utilizator os/tendon; 15.1.4. coordonare transplant. 15.2. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş: 15.2.1. Clinica de chirurgie cardiovasculară - adulţi şi copii (compartimentul transplant cardiac); 15.2.2. Laboratorul clinic de imunologie transplant - Laborator HLA; 16. Judeţul Neamţ - Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ 16.1. Secţia ATI; 16.2. coordonare transplant. 17. Judeţul Satu Mare - Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare: 17.1. Secţia ATI; 17.2. coordonare transplant. 18. Judeţul Sălaj - Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău: 18.1. Clinica ATI; 18.2. coordonare transplant. 19. Judeţul Sibiu - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu: 19.1. Secţia ATI; 19.2. coordonare transplant; 19.3. Secţie ortopedie - traumatologie - transplant ostendon; 19.4. transplant cornee. 20. Judeţul Suceava - Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava: 20.1. Secţia ATI; 20.2. coordonare transplant; 20.3. transplant os-tendon. 21. Judeţul Timiş: 21.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara: 21.1.1. Centrul regional de imunologie şi transplant - Laborator HLA; 21.1.2. Clinica de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă - Casa Austria - utilizator piele; 21.1.3. Clinica ATI; 21.1.4. coordonare transplant; 21.1.5. Centru de hemodializă şi transplant renal. 21.2. Spitalul Militar de Urgenţă Timişoara: 21.2.1. Clinica de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon. 22. Judeţul Vâlcea - Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea: 22.1. Secţia ATI; 22.2. coordonare transplant. 23. Municipiul Bucureşti: 23.1. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti: 23.1.1. Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic - transplant hepatic; 23.1.2. Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal - transplant renal; 23.1.3. Centrul pentru transplant medular - transplant medular autolog/allogen şi bancă şi utilizator celule stem hematopoietice; 23.1.4. Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie, HLA şi virusologie; 23.1.5. secţiile ATI I şi ATI III; 23.1.6. coordonare transplant. 23.2. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti: 23.2.1. Secţia de chirurgie cardiovasculară - transplant cord şi cord - pulmon; 23.2.2. Secţia clinică ATI; 23.2.3. coordonare transplant; 23.2.4. Clinica de ortopedie - traumatologie - transplant os - tendon. 23.3. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti: 23.3.1. Secţia hematologie - transplant medular autolog. 23.4. Spitalul Clinic Colentina: 23.4.1. Secţia de ortopedie - traumatologie - bancă şi utilizator os/tendon; 23.4.2. Secţia ATI; 23.4.3. coordonare transplant. 23.5. Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie şi TBC Osteoarticular «Foişor» Bucureşti: 23.5.1. bancă şi utilizator os/tendon. 23.6. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila»: 23.6.1. Secţia clinică de ortopedie - traumatologie - utilizator os/tendon; 23.6.2. Secţia clinică oftalmologie - utilizator cornee; 23.6.3. Secţia ATI; 23.6.4. coordonare transplant. 23.7. Spitalul Clinic Colţea: 23.7.1. Compartiment transplant medular - utilizator celule stem hematopoietice. 23.8. Spitalul Clinic «Sf. Maria» Bucureşti: 23.8.1. Secţia clinică chirurgie II - transplant hepatic; 23.8.2. Secţia clinică chirurgie II - transplant pulmonar; 23.8.3. Secţia ATI; 23.8.4. coordonare transplant. 23.9. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucureşti: 23.9.1. Laborator HLA. 23.10. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias: 23.10.1. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie - transplant os-tendon; 23.10.2. Secţia ATI; 23.10.3. coordonare transplant. 23.11. Agenţia Naţională de Transplant realizează coordonarea activităţilor de transplant. Notă: 1 Unităţile de specialitate implementează subprogramul numai în condiţiile îndeplinirii prevederilor legale referitoare la autorizarea şi acreditarea unităţilor sanitare pentru desfăşurarea activităţilor de transplant. 38. În anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 „Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi" litera B „Activităţi", punctele 5, 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 5. coordonarea planificării activităţilor de donare de CSH de la donatori de CSH selectaţi şi a activităţilor de transplant ale pacienţilor cu indicaţie de transplant de CSH de la donator de CSH neînrudit sau de la donator de CSH înrudit, dacă donatorul înrudit este în altă ţară, iar pacientul urmează să fie transplantat într-un centru de transplant din România; 6. transportul intern şi internaţional al probelor de sânge, prelevate de la donatorii de CSH neînrudiţi sau de la donatori de CSH înrudiţi dacă aceştia se află în altă ţară, în vederea testării la laboratoarele de testare din ţară; 7. transportul intern şi internaţional al grefelor de CSH sau al produselor celulare adiţionale (DLI) de la centrele de prelevare ale donatorilor de CSH selectaţi până la centrele de transplant ale pacienţilor cu indicaţie de allotransplant de la donator neînrudit sau de la donator de CSH înrudit, dacă donatorul înrudit este în altă ţară; 39. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera C „Activităţi specifice" punctul 1 „Activităţi ale RNDVCSH", subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.1. crearea şi gestionarea unei baze de date informatice securizate privind persoanele fizice cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani care şi-au dat acceptul pentru a dona CSH, în care să fie prevăzute date personale, medicale şi de histocompatibilitate; confirmarea în scris a calităţii de donator CSH înscris în baza de date a RNDVCSH se va face după confirmarea eligibilităţii medicale a acestora; 40. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera C punctul 1 „Activităţi ale RNDVCSH", după subpunctul 1.9 se introduc 5 noi subpuncte, subpunctele 1.10-1.14, cu următorul cuprins: 1.10. recrutarea donatorilor voluntari de CSH pe baza înscrierii on-line şi recoltarea probelor prin raclaj bucal; activitatea include: informarea şi consilierea persoanelor care adresează întrebări în scris sau utilizând TelVerde; procesarea solicitărilor de înscriere preluate din site-ul securizat www.registru-celule-stem.ro, la secţiunea «Implică-te/Înscrie-te în Registru» (nume, prenume, data naşterii, email, telefon, adresa completă, codul poştal, ţara); înregistrarea datelor de identificare în aplicaţia informatică specifică RNDVCSH şi atribuirea unui ID de donator; generarea etichetelor cu coduri de bare QR pentru asigurarea trasabilităţii documentelor şi probelor de ţesut recoltate prin raclaj bucal; pregătirea şi transmiterea kitului de înscriere către persoana care a solicitat să devină potenţialul donator de CSH; managementul retururilor documentelor de înscriere şi a probelor recoltate prin raclaj bucal (organizare transport; verificarea probelor şi a documentelor primite; evaluarea eligibilităţii medicale a persoanelor care au semnat consimţământul; verificarea datelor din formularele de înscriere; înregistrarea potenţialilor donatori în aplicaţia specifică RNDVCSH; managementul transportului probelor recoltate prin raclaj bucal către laboratoarele de testare internaţionale în vederea efectuării testării HLA extinse prin metoda NGS; introducerea rezultatelor HLA şi validarea înregistrării tuturor datelor personale în aplicaţia informatică specifică RNDVCSH; actualizarea permanentă a datelor personale ale donatorilor de CSH înscrişi; 1.11. coordonarea activităţilor de recrutare a donatorilor voluntari de CSH în cadrul campaniilor de înscriere organizate de către centrele donatorilor de CSH şi recoltarea probelor prin raclaj bucal; 1.12. confirmarea în scris a statutului de donator potenţial de CSH, pentru persoanele care şi-au dat consimţământul şi sunt eligibile; 1.13. coordonarea monitorizării posttransplant a pacienţilor care au beneficiat de un allotransplant de CSH de la donator neînrudit; monitorizarea se va realiza la 3 luni, 6 luni, 1 an şi apoi în fiecare an până la 10 ani de la data efectuării transplantului; 1.14. coordonarea monitorizării postdonare a donatorului neînrudit de CSH; monitorizarea se va realiza la 24 de ore, 7 zile, 3 luni, 6 luni, 1 an şi apoi în fiecare an până la 10 ani de la data donării de CSH. 41. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3, subtitlul IV.3.2 litera C punctul 2 „Activităţi specifice centrelor donatorilor de CSH", subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.1. recrutarea donatorilor voluntari de CSH; în funcţie de probele biologice recoltate pentru testarea HLA, recrutarea donatorilor voluntari de CSH se poate face astfel: 2.1.1. recrutarea donatorilor voluntari de CSH prin recoltarea de probe de sânge; activitatea include: informarea şi consilierea persoanelor care doresc să se înscrie în RNDVCSH; evaluarea eligibilităţii medicale a persoanelor care au semnat consimţământul; verificarea datelor din formularele de înscriere; înregistrarea datelor de identificare în aplicaţia informatică specifică RNDVCSH şi atribuirea unui ID de donator; recoltarea probelor de sânge pentru testarea MTS, testarea HLA şi determinarea grupei sanguine (AOB şi Rh); etichetarea probelor de sânge; înregistrarea datelor personale medicale, inclusiv a grupei sanguine (AOB şi Rh) în baza de date locală; validarea înregistrării în aplicaţia informatică specifică RNDVCSH; pregătirea probelor de sânge şi a documentelor care însoţesc probele de sânge transportate la laboratoarele de testare; notificarea laboratoarelor de testare; actualizarea permanentă a datelor personale ale donatorilor de CSH înscrişi; ca excepţie, la nivelul centrelor de transfuzie sanguină, pentru persoanele care sunt donatori de sânge şi îşi exprimă dorinţa de a deveni şi donatori de CSH, recoltarea probelor de sânge pentru testarea histocompatibilităţii (HLA) şi a markerilor pentru virusul citomegalic (CMV) se va face odată cu recoltarea probelor de sânge pentru testarea MTS la momentul donării de sânge. Pentru donatorii de sânge, rezultatele testării grupei sanguine (AOB şi Rh) şi MTS sunt înregistrate în formularul de consimţământ la înregistrarea în RNDVCSH şi luate în considerare la stabilirea eligibilităţii medicale a donatorului de CSH; 2.1.2. recrutarea donatorilor voluntari de CSH prin utilizarea kitului de raclaj bucal: activitatea include: informarea şi consilierea persoanelor care doresc să se înscrie în RNDVCSH; pregătirea kiturilor şi a documentelor de înscriere care însoţesc kiturile; managementul retururilor documentelor de înscriere şi a probelor recoltate prin raclaj bucal (organizare transport la RNDVCSH; verificarea probelor şi a documentelor primite; evaluarea eligibilităţii medicale a persoanelor care au semnat consimţământul; verificarea datelor din formularele de înscriere); înregistrarea potenţialilor donatori în aplicaţia specifică RNDVCSH; notificarea RNDVCSH; 42. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera C punctul 3 „Activităţi specifice laboratoarelor de testare", subpunctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.1. testarea MTS a donatorilor de CSH: 3.1.1. testarea MTS la înscrierea în RNDVCSH (Anticorpi anti-HIV 1/2, Ag HBs, Anticorpi anti-HCV, TPHA) a persoanelor care doresc să se înscrie în RNDVCSH ca potenţiali donatori de CSH, dar nu sunt şi donatori de sânge, precum şi a donatorilor de CSH pentru care se recoltează probă nouă de sânge în vederea realizării testării HLA de verificare; 3.1.2. testarea MTS predonare (Anticorpi anti-HIV 1/2, Ag HBs, Anticorpi anti-HCV, TPHA anticorpilor anti-HTLV, antiEBV IgG, anti-Toxoplasma IgG şi testarea PCR-HIV, PCR-HVB şi PCR-HVC la pregătirea donatorului în vederea donării; 43. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera C punctul 3, subpunctul 3.3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.3.3. testarea HLA de verificare a compatibilităţii donator/pacient constă în testarea HLA la rezoluţie înaltă (HLAA, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DRB3, HLA-DRB4, HLA-DRB5, HLA-DQB1 şi HLA-DPB1) şi testarea anticorpilor anti HLA; testarea de verificare se face întotdeauna pe probă nouă de sânge atât de la pacient cât şi de la donator; 44. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera D „Indicatori de evaluare" punctul 1 „Indicatori fizici", după subpunctul 1.1.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.1.12, cu următorul cuprins: 1.1.12. număr de donatori CSH recrutaţi şi înscrişi prin utilizarea kitului de raclaj bucal: 5.000; 45. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera D punctul 1, subpunctul 1.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.2.1. număr de donatori CSH recrutaţi şi înscrişi: 20.000; 1.2.1.1. număr de donatori CSH recrutaţi şi înscrişi prin recoltarea de probe de sânge: 15.000; 1.2.2.2. număr de donatori CSH recrutaţi şi înscrişi prin utilizarea kitului de raclaj bucal: 5.000; 46. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera D punctul 2 „Indicatori de eficienţă", subpunctele 2.1.1 şi 2.1.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2.1.1. cost mediu estimat/testare extinsă donatori străini: 3.200; 2.1.2. cost mediu estimat/probă sânge pentru testare de verificare donatori străini: 3.200 lei; 47. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera D punctul 2 „Indicatori de eficienţă", după subpunctul 2.1.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.1.12, cu următorul cuprins: 2.1.12. cost mediu estimat/donator CSH înscris prin utilizarea kitului de raclaj bucal: 60 lei; 48. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera D punctul 2 „Indicatori de eficienţă", subpunctul 2.2.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2.2.1. cost mediu estimat/donator CSH recrutat şi înscris prin recoltare probe de sânge: 75 lei; 49. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera D punctul 2 „Indicatori de eficienţă", după subpunctul 2.2.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.2.5, cu următorul cuprins: 2.2.5. cost mediu estimat/donator CSH recrutat şi înscris prin utilizarea kitului de raclaj bucal: 50 lei; 50. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera E „Natura cheltuielilor eligibile" punctul 1 „RNDVCSH", subpunctele 1.9 şi 1.10 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1.9. cheltuieli cu campanii de promovare a donării CSH, activităţi IEC şi campanii de înscriere în RNDVCSH (materiale de comunicare, informare, educare, materiale promoţionale, dotări pentru punctele fixe şi mobile de promovare a donării CSH, cheltuieli de deplasare şi cazare); 1.10. cheltuieli cu servicii de comunicare şi corespondenţă cu donatorii CSH înscrişi în RNDVCSH şi persoanele care solicită un kit de înscriere (telefon/fax, internet, poştă); 51. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera F „Unităţi de specialitate care implementează subprogramul", punctele 10, 12.5 şi 12.10 se abrogă. 52. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3 „Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer" litera E „Indicatori de evaluare", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Indicatori fizici: număr de cupluri infertile beneficiare de proceduri FIV/ET: 1000 cupluri; 53. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3 litera E, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. indicatori de eficienţă: cost mediu/cuplu beneficiar de procedura FIV/ET în condiţiile efectuării şi raportării tuturor activităţilor prevăzute la titlul B punctele 1 - 6: 10.000 lei1; 54. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3 litera E, „Notă" se modifică şi va avea următorul cuprins: Note: 1 Contravaloarea procedurii FIV/ET în cadrul subprogramului se finanţează la un tarif de 10.000 lei/procedură FIV/ET numai în condiţiile efectuării tuturor activităţilor prevăzute la titlul B punctele 1-6, raportate pe bază de borderou ce cuprinde datele de identificare ale cuplurilor beneficiare de FIV/ET, cu precizarea activităţilor efectuate, data efectuării acestora şi a rezultatelor tratamentelor, confirmate prin rapoarte medicale. Contravaloarea altor servicii medicale decât cele prevăzute la titlul B punctele 1-6 efectuate la recomandarea specialiştilor în scopul evaluării suplimentare, îmbunătăţirii ratei de succes sau prevenirii unor complicaţii se suportă de către beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitară şi afişate la loc vizibil, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat. Aceste activităţi se realizează numai în condiţiile în care cuplul a fost informat că nu există baza legală pentru rambursarea acestor servicii din bugetul subprogramului şi îşi asumă, în scris, plata contravalorii acestora. Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate programului cuprinde, fără a se limita la acestea: a)investigaţii paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitară conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecţiuni ce pot afecta evoluţia tratamentului sau sarcinii); b)monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană; c)anestezia generală la prelevarea ovocitelor; d)ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor); e)P-ICSI; f)cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist; g)diagnostic genetic al embrionilor; h)crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor; i)recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor.*2) Neîndeplinirea indicatorului de rezultat atrage excluderea unităţii de specialitate din subprogramul FIV/ET, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor perioadei evaluate. Pentru o perioadă de 2 ani, unitatea sanitară nu va putea desfăşura activităţi în cadrul acestui subprogram. 55. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3 litera F „Criterii pentru includerea unităţilor de specialitate în subprogram", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. criterii pentru unităţile de specialitate care au implementat subprogramul în perioada 2017-2018: înregistrarea unei rate de succes a procedurilor de FIV/ET efectuate în cadrul subprogramului de minimum 30% sarcini confirmate prin activitatea de la titlul B punctul 6; 56. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3, litera G „Procedura de selectare a unităţilor de specialitate în vederea includerii în subprogramul FIV/ET" se modifică şi va avea următorul cuprins: G. Procedura de selectare a unităţilor de specialitate noi în vederea includerii în subprogramul FIV/ET: 1. includerea unor noi unităţi în lista unităţilor de specialitate care implementează subprogramul FIV/ET se realizează la cererea acestora, în baza unui dosar care cuprinde documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute titlul F; 2. cererile pentru includere în subprogram se depun la registratura Ministerului Sănătăţii în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentelor norme; 3. solicitările unităţilor de specialitate pentru includere în subprogram vor fi analizate de o comisie a cărei componenţă nominală va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii; din componenţa comisiei vor face parte 3 membri după cum urmează: 3.1. 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii; 3.2. un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Transplant; 3.3. 2 reprezentanţi ai Comisiei de specialitate obstetrică-ginecologie; 4. evaluarea dosarelor depuse în vederea includerii în subprogram se realizează în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare depunerii solicitărilor; 5. concluziile comisiei se consemnează într-un proces-verbal care se înregistrează şi se arhivează la ANPS; ele vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor de către ANPS; 6. în baza procesului-verbal prevăzut la punctul 5, ANPS întocmeşte lista unităţilor de specialitate care implementează subprogramul FIV/ET care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 57. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3 litera I „Unităţi de specialitate care implementează subprogramul", punctul 11 „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Centrul de asistenţă a reproducerii şi diagnostic prenatal" se abrogă. 58. La anexa nr. 5 capitolul IV, titlul IV.4 „Programul naţional de boli endocrine" se modifică şi va avea următorul cuprins: IV.4. Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc: A. Obiectiv: Îmbunătăţirea depistării deficitului de vitamină D la pacienţii din grupele de risc B. Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie «C.I. Parhon», Bucureşti C. Activitate: Determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc, la recomandarea medicală a unui medic specialist din domeniul: obstetrică-ginecologie, neonatologie, pediatrie sau endocrinologie D. Beneficiarii programului: Pacienţii din grupele de risc prevăzute în Ghidul privind evaluarea şi terapia deficitului de vitamina D la gravidă, nou-născut şi copil şi în Ghidul privind evaluarea statusului vitaminei D la adulţi aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii Intervalul dintre două determinări 25-OH vitamina D succesive, aplicat selectiv în funcţie de încadrarea pacienţilor în una sau mai multe din categoriile de risc, este de 1 an, în condiţiile menţinerii factorilor de risc. Evidenţa beneficiarilor programului se asigură în baza unui set minim de date, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. E. Indicatori de evaluare: 1. Indicatori fizici: număr de pacienţi la care s-a realizat determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D: 150.000 pacienţi; 2. Indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/pacient la care s-a realizat determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D: 45 lei; 3. Indicatori de rezultat: ponderea pacienţilor cu nivel suboptimal al 25-OH vitaminei D din totalul pacienţilor la care sa realizat determinarea acestui marker: minimum 70%. F. Natura cheltuielilor eligibile: 1. reactivi specifici pentru determinarea 25-OH vitaminei D, precum şi reactivi pentru calibrare şi control intern; 2. materiale sanitare: tuburi recoltare în sistem vacutainer (cu gel separator), cu ace, mănuşi de unică folosinţă, vată, alcool; 3. materiale de laborator: consumabile aferente autoanalizoarelor, în funcţie de tipul acestora; 4. transportul probelor biologice recoltate de la unităţile sanitare care au în evidenţă pacienţi din grupele de risc către unităţile de specialitate în care se realizează determinarea 25OH vitaminei D prevăzute la litera H. G. Criterii de selecţie pentru includerea în lista unităţilor de specialitate care implementează programul: 1. unităţile sanitare cu paturi care au în structura proprie cel puţin un/o cabinet medical de specialitate/secţie/compartiment în domeniul: obstetrică-ginecologie, neonatologie, pediatrie sau endocrinologie; 2. unităţile sanitare cu paturi care au în structura proprie un laborator de analize medicale dotat cu un analizor pentru determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D; 3. disponibilitatea colectării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor privind pacienţii care au beneficiat de determinarea 25OH vitaminei D, precum şi transmiterii acestora către o bază de date ce se va organiza la nivel naţional; 4. avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii din domeniul de specialitate pentru care se solicită implementarea programului. H. Unităţi de specialitate care implementează1: 1. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti; 2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti; 3. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti; 4. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia, Bucureşti; 5. Spitalul Clinic «Dr. I. Cantacuzino» Bucureşti; 6. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti; 7. Institutul Naţional de Endocrinologie C. I. Parhon 8. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca; 9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; 10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; 11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; 12. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara; 13. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria", Iaşi; 14. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi; 15. Spital Judeţean de Urgenţă Arad; 16. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Bihor; 17. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I. A. Sbârcea» Braşov; 18. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Dâmboviţa; 19. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Ap. Andrei» Galaţi; 20. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; 21. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, judeţul Sibiu. N O T Ă: 1 Unităţile de specialitate asigură implementarea programului pentru pacienţii din grupele de risc din evidenţa proprie, precum şi pentru pacienţii aflaţi în evidenţa altor unităţi de specialitate, situaţie în care probele biologice recoltate de către acestea vor fi transportate la unităţile care implementează programul. 59. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.5 „Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare" litera E „Indicatori de evaluare", punctul 1 „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. număr bolnavi adult cu fenilcetonurie: 35; 60. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.5, litera G. „Unităţi de specialitate care implementează programul" se modifică şi va avea următorul cuprins: G. Unităţi de specialitate care implementează programul: 1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - secţia clinică de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; 2. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Dr. N.C. Paulescu» Bucureşti. 61. La anexa nr. 7 capitolul VI „Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului" titlul VI.1 „Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului" subtitlul 1 „Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf", litera C „Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins: C. Indicatori de evaluare: 1. indicatori fizici: număr de copii beneficiari: 45.000; 2. indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/copil beneficiar: 218 lei; 3. indicatori de rezultat: ponderea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni beneficiari de administrarea de lapte praf: 25%. 62. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.1 subtitlul 2 „Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere" litera D „Natura cheltuielilor eligibile", punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. sonde de alimentaţie, sonde enterale, branule cu dimensiuni adecvate prematurilor, seringi, tub prelungitor pentru infuzomat, catetere centrale; 63. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.1 subtitlul 3 „Prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluţiei bolii" litera D „Natura cheltuielilor eligibile", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. materiale sanitare: carduri de recoltare, conuri, vârfuri, pipete, mănuşi; 64. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.1 subtitlul 3 litera D, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: 6. furnituri de birou; 65. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.1 subtitlul 4 „Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie şi alte boli înnăscute de metabolism" litera C „Indicatori de evaluare", punctul 2 „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. indicatori de eficienţă: 2.1. cost mediu estimat/copil cu diagnostic confirmat de fenilcetonurie beneficiar al tratamentului dietetic: 15.000 lei/copil/an; 2.2. cost mediu estimat/copil cu diagnostic confirmat de alte boli înnăscute de metabolism beneficiar al tratamentului dietetic: 10.500 lei/copil/an; 66. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.1 subtitlul 4, litera D*) „Natura cheltuielilor eligibile" se modifică şi va avea următorul cuprins:*) Litera D este reprodusă în facsimil. 67. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.1, subtitlul 5 „Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuţi" se modifică şi va avea următorul cuprins: 5. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuţi: A. Activităţi: efectuarea screeningului auditiv B. Beneficiarii intervenţiei: nou-născuţi C. Indicatori de evaluare: 1. indicatori fizici: număr nou-născuţi care au beneficiat de efectuarea screeningului auditiv: 180.000; 2. indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/nou-născut care a beneficiat de efectuarea screeningului auditiv: 3 lei; 3. indicatori de rezultat: rata de acoperire prin screening auditiv a nou-născuţilor în unităţile sanitare în care se implementează intervenţia: 90%. D. Natura cheltuielilor eligibile: consumabile specifice pentru echipamente medicale de screening auditiv prin otoemisiuni acustice al nou-născuţilor E. Criterii de selecţie a unităţilor de specialitate care implementează intervenţia: spitale care au în dotare echipamente medicale de screening auditiv prin otoemisiuni acustice al nou-născuţilor la nivelul secţiilor de pediatrie/neonatologie, precum şi personal instruit în domeniul testării auditive. F. Unităţi de specialitate care implementează intervenţia: 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, judeţul Alba; 2. Spitalul Municipal Sebeş, judeţul Alba; 3. Spitalul Municipal Blaj, judeţul Alba; 4. Spitalul Orăşenesc Abrud, judeţul Alba; 5. Spitalul Municipal Aiud, judeţul Alba; 6. Spitalul Orăşenesc Cugir, judeţul Alba; 7. Spitalul Orăşenesc Câmpeni, judeţul Alba; 8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, judeţul Arad; 9. Spitalul Orăşenesc Ineu, judeţul Arad; 10. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, judeţul Argeş; 11. Spitalul Municipal Câmpulung, judeţul Argeş; 12. Spitalul Municipal Curtea de Argeş, judeţul Argeş; 13. Spitalul Orăşenesc «Regele Carol I» Costeşti, judeţul Argeş; 14. Spitalul Orăşenesc «Sf. Spiridon» Mioveni, judeţul Argeş; 15. Spitalul Orăşenesc Buhuşi, judeţul Bacău; 16. Spitalul Municipal Oneşti, judeţul Bacău; 17. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, judeţul Bacău; 18. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău; 19. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, judeţul Bihor; 20. Spitalul Municipal «Dr. Pop Mircea» Marghita, judeţul Bihor; 21. Spitalul Municipal «Ep. N. Popovici» Beiuş, judeţul Bihor; 22. Spitalul Municipal Salonta, judeţul Bihor; 23. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud; 24. Spitalul Orăşenesc «Dr. George Trifon» Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud; 25. Spitalul Orăşenesc Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud; 26. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Mavromati» Botoşani, judeţul Botoşani; 27. Spitalul Municipal Dorohoi, judeţul Botoşani; 28. Spitalul Municipal Făgăraş, judeţul Braşov; 29. Spitalul Orăşenesc «Dr. C. T. Spârchez» Zărneşti, judeţul Braşov; 30. Spitalul Obstetrică-Ginecologie «Dr. Ioan Aurel Sbârcea» Braşov, judeţul Braşov; 31. Spitalul Orăşenesc Rupea, judeţul Braşov; 32. Spitalul de Pediatrie Braşov, judeţul Braşov; 33. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, judeţul Brăila; 34. Spitalul Clinic «Nicolae Malaxa» Bucureşti; 35. Spitalul Clinic de Copii «Dr. V. Gomoiu» Bucureşti; 36. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti; 37. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; 38. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti; 39. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie» Bucureşti; 40. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti; 41. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti; 42. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Panait Sârbu» Bucureşti; 43. Spitalul Clinic «Dr. I. Cantacuzino» Bucureşti; 44. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Filantropia» Bucureşti; 45. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti; 46. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, judeţul Buzău; 47. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, judeţul Buzău; 48. Spitalul Orăşenesc Nehoiu, judeţul Buzău; 49. Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin; 50. Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin; 51. Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, judeţul Caraş-Severin; 52. Spitalul Orăşenesc Oraviţa, judeţul Caraş-Severin; 53. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, judeţul Caraş-Severin; 54. Spitalul Municipal Olteniţa, judeţul Călăraşi; 55. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, judeţul Călăraşi; 56. Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi; 57. Spitalul Orăşenesc Huedin, judeţul Cluj; 58. Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj; 59. Spitalul Municipal Gherla, judeţul Cluj; 60. Spitalul Municipal Dej, judeţul Cluj; 61. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, judeţul Cluj; 62. Spitalul Municipal Câmpia Turzii, judeţul Cluj; 63. Spitalul Clinic de Urgenţă Copii Cluj-Napoca, judeţul Cluj; 64. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa; 65. Spitalul Orăşenesc Cernavodă, judeţul Constanţa; 66. Spitalul Orăşenesc Hârşova, judeţul Constanţa; 67. Spitalul Municipal Medgidia, judeţul Constanţa; 68. Spitalul Municipal Mangalia, judeţul Constanţa; 69. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna; 70. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, judeţul Covasna; 71. Spitalul Orăşenesc Baraolt, judeţul Covasna; 72. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară «Dr. Benedek Geza» - secţie exterioară Spitalul Orăşenesc Covasna, judeţul Covasna; 73. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, judeţul Dâmboviţa; 74. Spitalul Municipal Moreni, judeţul Dâmboviţa; 75. Spitalul Orăşenesc Găeşti, judeţul Dâmboviţa; 76. Spitalul Orăşenesc Pucioasa, judeţul Dâmboviţa; 77. Spitalul Municipal «Filantropia» Craiova, judeţul Dolj; 78. Spitalul Municipal «Prof. Dr. Irinel Popescu» Băileşti, judeţul Dolj; 79. Spitalul Municipal Calafat, judeţul Dolj; 80. Spitalul Orăşenesc «Filişanilor» Filiaşi, judeţul Dolj; 81. Spitalul Orăşenesc Segarcea, judeţul Dolj; 82. Spitalul Orăşenesc «Aşezămintele Brâncoveneşti» Dăbuleni, judeţul Dolj; 83. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, judeţul Dolj; 84. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi, judeţul Galaţi; 85. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă pentru Copii «Sf. Ioan» Galaţi, judeţul Galaţi; 86. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Buna Vestire» Galaţi, judeţul Galaţi; 87. Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor, judeţul Galaţi; 88. Spitalul Municipal «Anton Cincu» Tecuci, judeţul Galaţi; 89. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, judeţul Giurgiu; 90. Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu; 91. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, judeţul Gorj; 92. Spitalul Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj; 93. Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj; 94. Spitalul Municipal Motru, judeţul Gorj; 95. Spitalul Orăşenesc «Sfântul Andrei» Rovinari, judeţul Gorj; 96. Spitalul Orăşenesc Novaci, judeţul Gorj; 97. Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj; 98. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita; 99. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita; 100. Spitalul Municipal Topliţa, judeţul Harghita; 101. Spitalul Municipal Gheorgheni, judeţul Harghita; 102. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, judeţul Hunedoara; 103. Spitalul Municipal «Dr. Al. Simionescu» Hunedoara, judeţul Hunedoara; 104. Spitalul de Urgenţă Petroşani, judeţul Hunedoara; 105. Spitalul Municipal Orăştie, judeţul Hunedoara; 106. Spitalul Municipal Brad, judeţul Hunedoara; 107. Spitalul Municipal Lupeni, judeţul Hunedoara; 108. Spitalul Municipal Vulcan, judeţul Hunedoara; 109. Spitalul Orăşenesc Haţeg, judeţul Hunedoara; 110. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, judeţul Ialomiţa; 111. Spitalul Municipal Feteşti, judeţul Ialomiţa; 112. Spitalul Municipal Urziceni, judeţul Ialomiţa; 113. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Elena Doamna» Iaşi, judeţul Iaşi; 114. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi, judeţul Iaşi; 115. Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani, judeţul Iaşi; 116. Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie «Cuza Vodă» Iaşi, judeţul Iaşi; 117. Spitalul Orăşenesc Hârlău, judeţul Iaşi; 118. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, judeţul Ilfov; 119. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov; 120. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare, judeţul Maramureş; 121. Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus, judeţul Maramureş; 122. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş; 123. Spitalul de Recuperare Borşa, judeţul Maramureş; 124. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi; 125. Spitalul Municipal Orşova, judeţul Mehedinţi; 126. Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi; 127. Spitalul Municipal Sighişoara, judeţul Mureş; 128. Spitalul Municipal Reghin «Dr. E. Nicoară», judeţul Mureş; 129. Spitalul Municipal Târnăveni «Dr. Gh. Marinescu», judeţul Mureş; 130. Spitalul Orăşenesc «Dr. Valer Russu» Luduş, judeţul Mureş; 131. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, judeţul Mureş; 132. Spitalul Clinic Judeţean Mureş, judeţul Mureş; 133. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ; 134. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, judeţul Neamţ; 135. Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ; 136. Spitalul Orăşenesc «Sf. Nicolae» Bicaz, judeţul Neamţ; 137. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, judeţul Olt; 138. Spitalul Municipal Caracal, judeţul Olt; 139. Spitalul Orăşenesc Balş, judeţul Olt; 140. Spitalul Orăşenesc Corabia, judeţul Olt; 141. Spitalul Obstetrică-Ginecologie Ploieşti, judeţul Prahova; 142. Spitalul Municipal Câmpina, judeţul Prahova; 143. Spitalul Orăşenesc Sinaia, judeţul Prahova; 144. Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte, judeţul Prahova; 145. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, judeţul Prahova; 146. Spitalul de Pediatrie «Petru şi Pavel» Ploieşti, judeţul Prahova; 147. Spitalul Orăşenesc «Sf. Filofteia» Mizil, judeţul Prahova; 148. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare - Neonatologie, judeţul Satu Mare; 149. Spitalul Municipal Carei, judeţul Satu Mare; 150. Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare; 151. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, judeţul Sălaj; 152. Spitalul Orăşenesc «Prof. Dr. Ioan Puşcaş» Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj; 153. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, judeţul Sibiu; 154. Spitalul Municipal Mediaş, judeţul Sibiu; 155. Spitalul Orăşenesc Agnita, judeţul Sibiu; 156. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, judeţul Sibiu; 157. Spitalul Orăşenesc Cisnădie, judeţul Sibiu; 158. Spitalul Municipal «Sf. Dr. Cosma şi Damian» Rădăuţi, judeţul Suceava; 159. Spitalul Municipal Fălticeni, judeţul Suceava; 160. Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, judeţul Suceava; 161. Spitalul Municipal Vatra Dornei, judeţul Suceava; 162. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava, judeţul Suceava; 163. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava; 164. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman; 165. Spitalul Municipal Turnu Măgurele, judeţul Teleorman; 166. Spitalul Municipal «Caritas» Roşiori de Vede, judeţul Teleorman; 167. Spitalul Orăşenesc Zimnicea, judeţul Teleorman; 168. Spitalul Orăşenesc Videle - S.R.L., judeţul Teleorman; 169. Spitalul Municipal «Dr. Teodor Andrei» Lugoj, judeţul Timiş; 170. Spitalul Orăşenesc Deta, judeţul Timiş; 171. Spitalul Orăşenesc Făget, judeţul Timiş; 172. Spitalul «Dr. Karl Diel» Jimbolia, judeţul Timiş; 173. Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare, judeţul Timiş; 174. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, judeţul Timiş; 175. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara, judeţul Timiş; 176. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara «Pius Brînzeu», judeţul Timiş; 177. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, judeţul Tulcea; 178. Spitalul Orăşenesc Măcin, judeţul Tulcea; 179. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, judeţul Vaslui; 180. Spitalul Municipal de Urgenţă «Elena Beldiman» Bârlad, judeţul Vaslui; 181. Spitalul Municipal «Dimitrie Castroian» Huşi, judeţul Vaslui; 182. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, judeţul Vâlcea; 183. Spitalul Orăşenesc Horezu, judeţul Vâlcea; 184. Spitalul Municipal «Costache Nicolescu» Drăgăşani, judeţul Vâlcea; 185. Spitalul Municipal Adjud, judeţul Vrancea; 186. Spitalul Orăşenesc Panciu, judeţul Vrancea; 187. Spitalul Judeţean «Sf. Pantelimon» Focşani, judeţul Vrancea; 188. Spitalul «N. N. Săveanu Vidra», judeţul Vrancea. 68. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.1 subtitlul 6 „Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin screening neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluţiei bolii" litera C „Indicatori de evaluare", punctul 2 „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. indicatori de eficienţă: 2.1. cost mediu estimat/prematur care a beneficiat de efectuarea screeningului retinopatiei de prematuritate prin oftalmoscopie indirectă: 28 lei; 2.2. cost mediu estimat/prematur care a beneficiat de tratamentul retinopatiei de prematuritate prin fotocoagulare laser: 440 lei; 2.3. cost mediu estimat/prematur care au beneficiat de monitorizarea evoluţiei bolii prin oftalmoscopie indirectă*1): 280 lei; 69. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI subtitlul 7 „Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil" litera E „Natura cheltuielilor eligibile", punctele 1, 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1. reactivi pentru investigaţii paraclinice/explorări funcţionale specifice în vederea stabilirii diagnosticului de astm bronşic: IgE specifice, IgE panel pediatric, măsurarea oxidului nitric exhalat, IgE specific Aspergillus, determinarea protein-cationică bazofilică a eozinofilelor, determinarea activităţii deaminoxidazei, prick test; 2. reactivi pentru investigaţii paraclinice/explorări funcţionale specifice în vederea stabilirii diagnosticului afecţiunilor generatoare de diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/ malnutriţie: măsurarea hidrogenului exhalat, determinarea cantitativă a anticorpilor de tip IgE pentru alergenii alimentari lapte de vacă şi fracţii, soia, ou, peşte, gluten, grâu, nuci, alune, muştar, ţelină, susan, sulfiţi, determinarea cantitativă a anticorpilor antitransglutaminază tisulară de tip IgA şi IgG, determinarea cantitativă a anticorpilor antiendomisium de tip IgA şi de tip IgG, determinarea cantitativă a anticorpilor antigliadine deamidate, determinarea genotipurilor specifice, determinarea calitativă a deficitului de IgA seric şi de IgA transglutaminază (test rapid), imunoglobulină serică, amoniac seric, alfa-1 antitripsină serică, elastază pancreatică în scaun; determinare serică a diaminooxidazei, examen extins al florei intestinale, dozare pANCA (anticorpi antimieloperoxidază), ASCA (anticorpi antisaccharomyces cerevisiae), examen entero-RMN; 3. reactivi pentru investigaţii paraclinice/explorări funcţionale specifice în vederea stabilirii diagnosticului de mucoviscidoză: testul sudorii, determinări biologice specifice (pentru germeni speciali, rondele antibiogramă), determinarea vitaminei E, A, K, magneziu, selenium, determinarea IgE specifice Aspergillus, investigaţii microbiologice speciale (MRSA, Pseudomonas, pe medii API), elastaza în materii fecale; 70. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.1 subtitlul 7, litera H* „Lista investigaţiilor paraclinice efectuate de unităţile de specialitate pentru stabilirea precoce a diagnosticului, prevenirea morbidităţii asociate şi monitorizarea bolnavilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:*Litera H este reprodusă în facsimil. 71. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.2 „Subprogramul de sănătate a femeii" subtitlul 1 „Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii de planificare familială", litera B „Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins: B. Indicatori de evaluare: 1. indicatori fizici: 1.1. număr raport privind sănătatea reproducerii, tipărit şi multiplicat: 500 buc.; 1.2. număr de utilizatori activi de contraceptive şi dispozitive medicale, beneficiari ai intervenţiei: 50.000/an; 2. indicatori de eficienţă: 2.1. cost mediu estimat/utilizator activ de metode de contracepţie: 100 lei; 2.2. cost mediu estimat/tipărit şi multiplicat Raport Sănătatea Reproducerii: 40 lei/buc.; 3. indicatori de rezultat: strategia de sănătate a reproducerii elaborată: 1. 72. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.2 subtitlul 3 „Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal" litera A „Activităţi: efectuarea următoarelor teste genetice în vederea identificării riscului şi diagnosticului de boală genetică:" punctul 2 „moleculare", subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.1. prenatal: extracţie ADN, Real-Time PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN, secvenţiere ADN fetal liber circulant în sângele matern; 73. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.2 subtitlul 3, litera B „Beneficiarii intervenţiei" se modifică şi va avea următorul cuprins: B. Beneficiarii intervenţiei: 1. gravide: 1.1. testare genetică: extracţie ADN, Real-Time PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN, la recomandarea medicilor de specialitatea genetică medicală, pentru gravidele cu risc obstetrical moderat sau înalt1; 1.2. testare genetică: secvenţiere ADN fetal liber circulant în sângele matern, la recomandarea medicilor de specialitatea obstetrică ginecologie şi/sau genetică medicală, pentru gravidele eligibile în conformitate cu prevederile Ghidului pentru implementarea testelor prenatale noninvazive în cadrul screeningului standard pentru anomalii cromozomiale2; 1.3. afecţiuni genetice prin anamneză şi examen clinic; 2. persoanele din cadrul cuplurilor care decid să aibă un copil, dacă provin din familiile bolnavilor cunoscuţi cu diagnostic clinic de boală genetică, neconfirmată prin teste genetice, cu risc de transmitere la descendenţi: testare genetică, la recomandarea medicilor de specialitatea genetică medicală; 3. bolnavi cu istoric familial de boală genetică sau cu semne clinice sugestive pentru boală genetică: testare genetică, la recomandarea medicilor de specialitatea genetică medicală. Testarea genetică la copiii cu afecţiuni neuropsihice cronice la care se suspicionează o cauză genetică prin asocierea de aspecte dismorfice, malformaţii şi prin excluderea altor cauze medicale (traumatisme, infecţii, boli cerebrovasculare) se realizează la recomandarea medicului de specialitatea neurologie pediatrică sau psihiatrie infantilă sau genetică medicală. Notă: 1 Conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, cu modificările ulterioare, gravida cu risc obstetrical moderat sau înalt este gravida aflată în una dintre situaţiile următoare: 1. primipare în vârstă de peste 35 de ani; 2. purtătoare a mutaţiilor genetice; 3. boală genetică; 4. anomalii ale cantităţii de lichid amniotic (oligo/hidramnios); 5. antecedente de deces fetal ante/neonatal sau de făt malformat; 6. anomalii de dezvoltare a fătului; 7. retard de creştere intrauterină a fătului (sub 10 percentile). 2 Secvenţierea ADN fetal liber circulant în sângele matern se realizează la gravidele eligibile în conformitate cu prevederile Ghidului pentru implementarea testelor prenatale noninvazive în cadrul screeningului standard pentru anomalii cromozomiale, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 74. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.2 subtitlul 3, litera C „Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins: C. Indicatori de evaluare: 1. indicatori fizici: 1.1. număr de beneficiari de testare citogenetică pentru diagnostic postnatal (sângele periferic): 1.250/an; 1.2. număr de beneficiari de testare FISH pentru diagnostic postnatal: 300/an; 1.3. număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracţie ADN: 2.200/an; 1.4. număr de beneficiari de testare genetică moleculară prenatală (Real-Time PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN): 1.000/an; 1.5. număr de beneficiare de secvenţiere ADN fetal liber circulant în sângele matern: 200/an; 1.6. număr de beneficiari de testare genetică moleculară postnatală (PCR, Real-Time PCR, MLPA, QF-PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN): 1.200/an; 2. indicatori de eficienţă: 2.1. cost mediu estimat/beneficiar de testare citogenetică pentru diagnostic postnatal (sângele periferic): 300 lei; 2.2. cost mediu estimat/beneficiar de testare FISH postnatal: 600 lei; 2.3. cost mediu estimat/beneficiar la care s-au efectuat teste de extracţie ADN: 80 lei; 2.4. cost mediu estimat/beneficiar de testare genetică moleculară prenatală (Real-Time PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN): 1.000 lei; 2.5. cost mediu estimat/beneficiar de secvenţiere ADN fetal liber circulant din sângele matern: 2.500 lei; 2.6. cost mediu estimat/beneficiar de testare genetică moleculară postnatală (PCR, Real-Time PCR, MLPA, QF-PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN): 1.000 lei; 3. indicatori de rezultat: 3.1. rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate prenatal: 1%; 3.2. rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate postnatal: 5%. Articolul IISe prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2019. Articolul III Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Marius-Tiberiu Brădăţan,secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Legea 978/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 978 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 978/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu