E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.70 din 19.03.2018

privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 22 aprilie 2018SmartCity1


Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse. 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a)activitate economică în sectorul agricol - activitatea desfăşurată în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică pentru obţinerea unor produse agricole care depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate vânzării pe piaţă sau persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială constituită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pentru obţinerea unor produse agricole care sunt destinate vânzării pe piaţă; b)comerţ cu produse agricole obţinute în propria fermă/gospodărie - comerţul cu ridicata sau comerţul cu amănuntul, care se desfăşoară în structuri de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară în teritorii delimitate special amenajate şi dotate corespunzător, precum pieţe agroalimentare/târguri/pieţe ambulante/pieţe volante/pieţe mixte, de către producătorii agricoli persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; c)atestat de producător - documentul eliberat de către primar producătorului agricol care certifică calitatea de producător agricol; d)carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii până la gradul II care locuiesc şi se gospodăresc împreună, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul al produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie; e)masă de comercializare/tarabă - loc de vânzare unde producătorii agricoli îşi comercializează produsele din sectorul agricol în structuri de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară, în teritorii delimitate special amenajate şi dotate corespunzător, precum pieţe agroalimentare/târguri/pieţe ambulante/pieţe volante/pieţe mixte, de către producătorii agricoli persoane fizice sau persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; f)eticheta produsului - material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informaţiile necesare, suficiente, verificabile şi uşor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigenţelor din punctul de vedere al nevoilor şi posibilităţilor lor financiare, care trebuie să conţină următoarele elemente:1. numele şi prenumele/denumirea producătorului; 2. denumirea produsului; 3. localitatea de origine; 4. data obţinerii produsului; 5. preţul de vânzare; g)piaţă - structură de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară în spaţii delimitate special amenajate şi dotate corespunzător; acestea pot fi pieţe agroalimentare/pieţe ambulante/târguri/pieţe volante/pieţe mixte şi altele asemenea, organizate potrivit prevederilor legale privitoare la exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice. 3. La articolul 3, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) Atestatul de producător cuprinde informaţii privind numele, prenumele şi datele de identificare ale producătorului agricol, pe baza datelor din registrul agricol.
(2) Valabilitatea atestatului de producător este de 7 ani de la data emiterii.
(3) Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, pe baza datelor din registrul agricol.
4. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă. 5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite conform legii şi organizate la nivel local/zonal/judeţean/regional/naţional, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop, sau, în lipsa avizului de la una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În situaţia emiterii avizelor consultative de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, acestea au obligaţia transmiterii evidenţei cu avizele consultative eliberate direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Costurile generate de tipărirea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare din sectorul agricol se suportă din bugetele consiliilor judeţelor sau, după caz, din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive, fără a se depăşi valorile maxime prevăzute în legislaţia fiscală. 7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6
(1) Preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate în scopurile prevăzute de prezenta lege.
8. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă. 9. La articolul 8, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 7 ani şi se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător, verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supus/supuse comercializării şi după obţinerea avizului consultativ de la una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură sau de la entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Se pot emite, la cerere, mai multe carnete de comercializare......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(6) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol conţine 7 file. Filele se completează cu datele privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor până la gradul II, informaţiile din fiecare an de valabilitate privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartofi, cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi producţiile estimate a fi destinate comercializării, sunt semnate de primar şi rămân nedetaşabile la carnet.
10. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) Filele identice, nedetaşabile din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care conţine date privind denumirea produsului, unitatea de măsură, cantitatea transportată, cantitatea vândută, localitatea de desfacere/piaţa/data - să fie în număr de 40 file tipărite identic faţă-verso. 11. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte şi semnalizate corespunzător, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din propria fermă/gospodărie. În cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, administratorii pieţelor asigură accesul în piaţă pentru comercializarea produselor agricole în baza adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, şi avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de la una dintre structurile asociative, de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare prevăzute la alin. (1) este de minimum 40% din totalul spaţiilor de comercializare existente; temporar, în perioada decembrie-martie, în situaţia nesolicitării şi neocupării structurilor de vânzare de către producători, acestea pot fi alocate şi comercianţilor, urmând să fie eliberate la solicitarea unui producător agricol în termen de 24 de ore......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(4) Producătorii agricoli persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie, care deţin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producţie, pot ocupa spaţii de vânzare care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de comercializare. În acest caz, producătorii agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/ întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, prezintă obligatoriu administratorului pieţei documentele prevăzute la alin. (1).
12. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Închirierea şi desfăşurarea activităţilor în spaţii care nu respectă cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor este interzisă. 13. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţiile prevăzute la art. 2 lit. f). Administratorii pieţelor au obligaţia de a informa organele competente pentru verificarea activităţii de comercializare cu produse agricole despre neafişarea la locul de vânzare, de către producătorii agricoli, a etichetei de produs. 14. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) Producătorii agricoli au obligaţia să afişeze vizibil la locul de vânzare următoarele documente:a)copie după atestatul de producător şi copie după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice; b)copie după certificatul de înregistrare la registrul comerţului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
(5) Supravegherea afişării documentelor prevăzute la alin. (3) şi (4) de către producătorii agricoli este în sarcina administratorului pieţei.
15. La articolul 16, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei; 16. La articolul 16, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) transportul de produse agricole efectuat de către persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, de la locul de deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, fără a deţine avizul de însoţire a produselor agricole, cu amendă de la 5.000 lei la 6.000 lei; 17. La articolul 16, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 25.000 lei la 45.000 lei; 18. La articolul 16, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins: d1) închirierea sau desfăşurarea activităţilor în spaţiile care nu respectă cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6), cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei. 19. La articolul 16, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: e)neafişarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3) şi (4), cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei; f)desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil şi nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei; 20. La articolul 16, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f1) nerespectarea de către administratorul pieţei a prevederilor art. 14 alin. (5), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei; 21. La articolul 16, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;
Articolul IIAtestatele de producător, precum şi carnetele de comercializare eliberate în baza prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea. Articolul III În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează corespunzător modificărilor şi completărilor prezentei legi. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORNICOLAE-LIVIU DRAGNEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUANEXĂ(Anexă la Legea nr. 145/2014) ANTET UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ Nr. ........... data ........ .......... Avizat (structura asociativă profesională/patronală/sindicală din agricultură ........ ................ ........) (entitate teritorială din subordinea sau coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........ ................ ........ ...........) ADEVERINŢĂ (model) Se adevereşte prin prezenta că PFA/IF/II ........ ................ ................ ............., cu sediul în localitatea ........ ................ .........., judeţul ........ ................ ..........., înscrisă la registrul comerţului ........ ........ ......... cu nr. ........ ............, CUI/CIF........ ........ ............., cod CAEN ........ ................ ........, reprezentată legal de ........ ................ ........ ............., CNP ........ ................ ..........., legitimat cu C.I. seria ...... nr. ................, eliberată de ........ ................ ........ la data de ........ ........ ........., desfăşoară activitate agricolă pe raza administrativ-teritorială a comunei/oraşului ........ ........ ..............., judeţul ........ ........ ............., având următoarele date de identificare:

Produsul* Suprafaţa cultivată Producţia estimată a fi destinată comercializării (kg/buc.) Produsul** Număr, efective/specia/cutii viermi de mătase/ familii albine Producţia estimată a fi destinată comercializării (kg/buc.)
Ha Ari

* Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din activitatea agricolă, obţinute de titular şi destinate comercializării.** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, sericicole, apicole, obţinute de titular şi destinate comercializării.Primar, ........ ................ ........ ........... (prenume, nume, semnătură, sigiliu) Secretar, ........ ................ ........ ........... (prenume, nume, semnătură)SmartCity5

COMENTARII la Legea 70/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 70 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu