Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 651 din  7 decembrie 2002

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Stockholm la 29 mai 2002

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 901 din 12 decembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Stockholm la 29 mai 2002.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                            VIOREL HREBENCIUC

                                   ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

    Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei, denumite in cele ce urmeaza parti contractante,
    dorind sa intensifice cooperarea economica in avantajul reciproc al ambelor state si sa mentina conditii juste si echitabile pentru investitiile investitorilor unei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante,
    recunoscand ca promovarea si protejarea acestor investitii favorizeaza extinderea relatiilor economice dintre cele doua parti contractante si stimuleaza initiativele de investire,
    au convenit cele ce urmeaza:

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentului acord:
    1. investitie va insemna orice fel de activ, detinut sau controlat, investit direct sau indirect de un investitor al unei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante, cu conditia ca investitia sa fi fost efectuata in concordanta cu legile si reglementarile legale ale celeilalte parti contractante, si va include in special, dar nu exclusiv:
    a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile, precum si alte drepturi reale, cum ar fi: ipoteca, dreptul de retentie, gajul, uzufructul si drepturi similare;
    b) actiuni, obligatiuni si alte forme de participare la societati comerciale;
    c) drepturi de creanta si alte drepturi referitoare la orice prestatie care are o valoare economica;
    d) drepturi de proprietate intelectuala, procese tehnice, nume comerciale, know-how, fond comercial si alte drepturi similare;
    e) concesiuni de afaceri acordate prin lege, hotarari administrative sau pe baza de contract, inclusiv concesiuni privind prospectarea, cultivarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale; si
    f) bunuri care, pe baza unui acord de leasing, sunt puse la dispozitie unui utilizator pe teritoriul unei parti contractante de catre un locator care este un investitor al celeilalte parti contractante.
    O schimbare a formei in care sunt investite activele nu afecteaza caracterul lor de investitii;
    2. investitor va insemna:
    a) orice persoana fizica care este cetatean al unei parti contractante, in conformitate cu legile sale;
    b) persoane juridice, incluzand societati comerciale, corporatii, asociatii de afaceri si alte organizatii, care sunt constituite sau altfel organizate, in mod corespunzator, in conformitate cu legislatia unei parti contractante, si care isi au sediul pe teritoriul aceleiasi parti contractante; si
    c) persoane juridice, indiferent unde sunt situate, care sunt controlate efectiv de catre cetatenii unei parti contractante sau de catre persoane juridice care isi au sediul pe teritoriul acelei parti contractante;
    3. venituri vor insemna sumele produse de o investitie si includ, in special, dar nu exclusiv, profituri, dividende, dobanda, castiguri de capital, redevente sau onorarii;
    4. teritoriu va insemna:
    - in ceea ce priveste Romania, teritoriul Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva asupra carora Romania isi exercita jurisdictia, respectiv drepturile suverane, in concordanta cu propria sa legislatie si cu dreptul international;
    - in ceea ce priveste Regatul Suediei, teritoriul Regatului Suediei, precum si zona economica exclusiva, fundul marii si subsolul, asupra carora isi exercita drepturi suverane sau jurisdictie, in concordanta cu dreptul international.
    Art. 2
    Promovarea si protejarea investitiilor
    1. Fiecare parte contractanta va promova, potrivit politicii sale generale in domeniul investitiilor straine, investitiile efectuate pe teritoriul sau de catre investitorii celeilalte parti contractante si va admite aceste investitii in conformitate cu legislatia sa.
    2. Potrivit legilor si reglementarilor legale referitoare la intrarea si sejurul strainilor, persoanelor care lucreaza pentru un investitor al unei parti contractante, precum si membrilor familiilor lor li se va permite sa intre, sa ramana sau sa paraseasca teritoriul celeilalte parti contractante in scopul indeplinirii activitatilor asociate investitiilor de pe teritoriul ultimei parti contractante.
    3. Fiecare parte contractanta va asigura intotdeauna un tratament just si echitabil investitiilor investitorilor celeilalte parti contractante si nu va afecta, prin masuri nerezonabile sau discriminatorii, managementul, intretinerea, folosinta, posesia sau instrainarea acestora, precum si achizitionarea de bunuri si servicii sau vanzarea productiei acestora.
    4. Investitiile efectuate, in conformitate cu legile si reglementarile legale ale partii contractante pe teritoriul careia acestea sunt facute, beneficiaza de deplina protectie a prezentului acord si, in nici o situatie, o parte contractanta nu va acorda un tratament mai putin favorabil decat cel cerut de dreptul international. Fiecare parte contractanta va respecta orice obligatie pe care si-a asumat-o fata de un investitor al celeilalte parti contractante cu privire la investitia sa.
    5. Veniturile reinvestite, provenite dintr-o investitie, vor beneficia de acelasi tratament si de aceeasi protectie acordate unei investitii.
    Art. 3
    Tratamentul national si al natiunii celei mai favorizate pentru investitii
    1. Fiecare parte contractanta va aplica investitiilor efectuate pe teritoriul sau de catre investitori ai celeilalte parti contractante un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat investitiilor efectuate de propriii investitori sau de investitorii unui stat tert, oricare este mai favorabil pentru investitor.
    2. Prevederile prezentului acord, referitoare la acordarea tratamentului natiunii celei mai favorizate, nu vor fi interpretate ca obligatie a unei parti contractante de a extinde asupra investitorilor si investitiilor celeilalte parti contractante avantajele rezultate din orice uniune vamala sau economica existenta ori viitoare, zona de comert liber sau alta intelegere internationala similara la care oricare dintre partile contractante este sau poate deveni parte.
    3. Prevederile alin. 1 nu vor fi interpretate ca obligatie a unei parti contractante de a extinde asupra investitorilor celeilalte parti contractante beneficiul oricarui tratament, preferinta sau privilegiu care rezulta din orice acord sau intelegere internationala referitoare, in intregime sau partial, la impunere sau din legislatia interna referitoare, in intregime sau partial, la impunere.
    Art. 4
    Expropriere si despagubire
    1. Investitiile efectuate de investitorii unei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante nu vor fi expropriate, nationalizate sau supuse, direct ori indirect, altor masuri avand efect similar (denumite in cele ce urmeaza expropriere), cu exceptia cazului in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) masurile sunt luate in interes public si pe baza unei proceduri legale;
    b) masurile nu sunt discriminatorii; si
    c) masurile sunt insotite de dispozitii privind plata unei despagubiri prompte, adecvate si efective, care va fi transferabila fara intarziere intr-o valuta liber convertibila.
    2. Aceasta despagubire va corespunde valorii reale de piata a investitiei expropriate din momentul imediat inaintea exproprierii sau inainte ca exproprierea iminenta sa devina cunoscuta, astfel incat sa afecteze valoarea investitiei (denumita in continuare data evaluarii).
    Respectiva valoare reala de piata, la cererea investitorului, va fi exprimata intr-o valuta liber convertibila pe baza cursului de schimb existent pe piata pentru acea valuta la data evaluarii. Despagubirea va include, de asemenea, dobanda la rata comerciala existenta pe piata, stabilita de la data exproprierii pana la data platii.
    3. Prevederile alin. 1 si 2 se vor aplica, de asemenea, veniturilor rezultate dintr-o investitie, precum si, in eventualitatea lichidarii, sumelor provenite din lichidare.
    4. Investitorilor oricarei parti contractante, care sufera pierderi ale investitiilor lor de pe teritoriul celeilalte parti contractante din cauza razboiului sau altui conflict armat, unei stari nationale de urgenta, revoltei, insurectiei sau rascoalei, li se va acorda, in ceea ce priveste restituirea, indemnizatia, despagubirea sau alta modalitate de solutionare, un tratament care nu este mai putin favorabil decat cel acordat propriilor investitori sau investitorilor oricarui stat tert. Platile rezultate vor fi liber transferabile, fara intarziere, intr-o valuta liber convertibila.
    Art. 5
    Transferuri
    1. Fiecare parte contractanta va permite, fara intarziere, transferul intr-o valuta liber convertibila al platilor legate de o investitie, cum ar fi:
    a) veniturile;
    b) sumele rezultate din vanzarea totala sau partiala ori lichidarea oricarei investitii a unui investitor al celeilalte parti contractante;
    c) fondurile pentru rambursarea imprumuturilor; si
    d) castigurile persoanelor care nu sunt cetatenii sai, carora li s-a permis sa lucreze in legatura cu o investitie pe teritoriul sau, si alte sume destinate acoperirii cheltuielilor privind managementul investitiei.
    2. Orice transfer la care se refera prezentul acord va fi efectuat la cursul de schimb al pietei, existent in ziua transferului, pentru tranzactii la vedere in valuta in care se va face transferul. In absenta unei piete valutare, cursul de schimb utilizat va fi fie cel mai recent curs aplicat investitiilor interne, fie cel mai recent curs de schimb pentru convertirea valutelor in D.S.T., oricare este mai favorabil pentru investitor.
    Art. 6
    Subrogare
    Daca o parte contractanta sau agentia desemnata de ea face o plata catre oricare dintre investitorii sai, pe baza unei garantii pe care a acordat-o cu privire la o investitie de pe teritoriul celeilalte parti contractante, aceasta din urma parte contractanta va recunoaste, fara a prejudicia drepturile primei parti contractante, in baza art. 8, transferul oricarui drept sau titlu al acestui investitor catre prima parte contractanta sau agentia desemnata de catre aceasta si subrogarea primei parti contractante sau a agentiei desemnate de ea in orice astfel de drept.
    Art. 7
    Diferende intre un investitor si o parte contractanta
    1. Orice diferend privind o investitie intre un investitor al unei parti contractante si cealalta parte contractanta va fi solutionat, pe cat posibil, pe cale amiabila.
    2. Daca un asemenea diferend nu poate fi solutionat in termen de 3 luni de la data la care diferendul a fost prezentat de investitor printr-o notificare scrisa partii contractante, fiecare parte contractanta consimte prin aceasta sa supuna diferendul spre solutionare arbitrajului international, la alegerea investitorului, fie:
    (i) Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (ICSID) pentru solutionarea prin conciliere sau arbitraj in conformitate cu Conventia de la Washington din 18 martie 1965 pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state (Conventia de la Washington); fie
    (ii) unui tribunal ad-hoc constituit in conformitate cu Regulamentul de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL). Autoritatea desemnata in conformitate cu regulamentul mentionat va fi secretarul general al ICSID.
    Daca partile la un astfel de diferend au opinii diferite asupra celei mai adecvate metode de solutionare, respectiv concilierea sau arbitrajul, investitorul va avea dreptul de a alege.
    3. In sensul prezentului articol si al art. 25(2)(b) din Conventia de la Washington, orice persoana juridica care se constituie in conformitate cu legislatia unei parti contractante si care, inainte de aparitia unui diferend, este controlata de catre un investitor al celeilalte parti contractante va fi tratata ca o persoana juridica a celeilalte parti contractante.
    4. Orice arbitraj va avea loc intr-un stat care este parte a Conventiei Natiunilor Unite pentru recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine, adoptata la New York la 10 iunie 1958 (Conventia de la New York).
    5. Consimtamantul dat de fiecare parte contractanta potrivit alin. 2 si supunerea diferendului de catre un investitor arbitrajului vor constitui consimtamantul scris si acordul scris pentru arbitraj, in sensul conventiilor de la Washington si New York si al UNCITRAL.
    6. Nici o prevedere din prezentul articol nu va impiedica un investitor al unei parti contractante sa supuna un diferend privind o investitie instantei judecatoresti competente din cealalta parte contractanta pe teritoriul careia s-a efectuat investitia.
    7. In orice procedura care implica un diferend privind o investitie o parte contractanta nu va sustine, ca aparare, drept de compensare sau pentru nici un alt motiv, faptul ca s-a primit o indemnizatie ori o alta despagubire pentru toate sau o parte a pretinselor daune ca urmare a unui contract de asigurare ori de garantare, dar partea contractanta poate solicita dovada ca partea compensatoare este de acord ca investitorul sa isi exercite dreptul de revendicare a despagubirii.
    Art. 8
    Diferende intre partile contractante
    1. Orice diferend intre partile contractante referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionat, pe cat posibil, prin negocieri intre cele doua parti contractante.
    2. Daca diferendul nu poate fi astfel solutionat in termen de 6 luni de la data la care negocierile au fost solicitate de oricare parte contractanta, acesta va fi supus, la cererea oricarei parti contractante, unui tribunal arbitral.
    3. Tribunalul arbitral va fi constituit de la caz la caz, fiecare parte contractanta numind un membru. Cei doi membri vor desemna, de comun acord, un cetatean al unui stat tert ca presedinte al respectivului tribunal arbitral, acesta urmand a fi numit de cele doua parti contractante. Membrii vor fi numiti in termen de doua luni, iar presedintele in termen de 4 luni de la data la care fiecare parte contractanta a informat cealalta parte contractanta despre dorinta sa de a supune diferendul unui tribunal arbitral.
    4. In cazul in care termenele limita la care se face referire in alin. 3 nu au fost respectate, in absenta unei alte intelegeri in acest sens, oricare parte contractanta poate invita presedintele Curtii Internationale de Justitie sa faca numirile necesare.
    5. Daca presedintele Curtii Internationale de Justitie este impiedicat sa isi exercite functia prevazuta la alin. 4 sau daca este cetatean al vreunei parti contractante, vicepresedintele va fi invitat sa faca numirile necesare. Daca vicepresedintele este impiedicat sa isi exercite functia respectiva sau daca este cetatean al vreunei parti contractante, membrul Curtii Internationale de Justitie cu cea mai inalta functie, care nu este impiedicat sa o faca sau nu este cetatean al vreunei parti contractante, va fi invitat sa faca numirile necesare.
    6. Tribunalul arbitral va adopta hotararea cu majoritate de voturi, aceasta fiind definitiva si obligatorie pentru partile contractante. Fiecare parte contractanta va suporta cheltuielile membrului numit de acea parte contractanta, precum si cheltuielile reprezentarii sale in procedurile arbitrale; cheltuielile presedintelui, precum si orice alte cheltuieli vor fi suportate in parti egale de catre cele doua parti contractante. Tribunalul arbitral poate totusi, prin hotararea sa, sa dispuna ca o proportie mai mare a cheltuielilor sa fie suportata de catre una dintre partile contractante. In toate celelalte privinte procedura tribunalului arbitral va fi determinata de tribunal.
    Art. 9
    Aplicarea acordului
    1. Prezentul acord se va aplica tuturor investitiilor efectuate inainte sau dupa intrarea sa in vigoare, dar nu se va aplica nici unui diferend privind o investitie care a aparut sau oricarei pretentii privind o investitie care s-a stabilit inainte de intrarea sa in vigoare.
    2. Prezentul acord nu va restrange in nici un fel drepturile si beneficiile de care se bucura un investitor al unei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante conform legislatiei nationale a acesteia sau dreptului international.
    Art. 10
    Intrare in vigoare. Durata si expirare
    1. Partile contractante isi vor notifica reciproc indeplinirea procedurilor constitutionale necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului acord. Acordul va intra in vigoare in prima zi a celei de-a doua luni urmatoare datei de primire a ultimei notificari.
    2. Prezentul acord va ramane in vigoare o perioada de 20 de ani. Ulterior el va ramane in vigoare pana la expirarea a 12 luni de la data la care oricare parte contractanta notifica in scris celeilalte parti contractante hotararea sa de denuntare a acordului.
    3. In ceea ce priveste investitiile efectuate anterior datei la care notificarea de denuntare a prezentului acord devine efectiva, prevederile art. 1 - 9 vor ramane in vigoare pentru inca o perioada de 20 de ani de la acea data.
    Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati in acest scop, am semnat prezentul acord.
    Semnat la Stockholm la 29 mai 2002 in doua exemplare originale, in limbile romana, suedeza si engleza, toate cele trei texte fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare textul in limba engleza va prevala.

                       Pentru Guvernul Romaniei,
                       Dan Ioan Popescu,
                       ministrul industriei si resurselor

                       Pentru Guvernul Regatului Suediei,
                       Leif Pagrotsky,
                       ministrul comertuluiSmartCity5

COMENTARII la Legea 651/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 651 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu