E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 505 2003 aproba OUG 129 2002
Legea 505 2003 modifica articolul 1 din actul OUG 129 2002
Legea 505 2003 modifica articolul 2 din actul OUG 129 2002
Legea 505 2003 modifica articolul 5 din actul OUG 129 2002
Legea 505 2003 modifica articolul 6 din actul OUG 129 2002
Legea 505 2003 abrogă articolul 7 din actul OUG 129 2002
Legea 505 2003 modifica articolul 4 din actul OUG 76 2001
Legea 505 2003 modifica articolul 5 din actul OUG 76 2001
Legea 505 2003 modifica articolul 7 din actul OUG 76 2001
Legea 505 2003 modifica articolul 17 din actul OUG 76 2001
Legea 505 2003 modifica articolul 9 din actul Legea 26 1990
Legea 505 2003 modifica articolul 10 din actul Legea 26 1990
Legea 505 2003 modifica articolul 11 din actul Legea 26 1990
Legea 505 2003 modifica articolul 12 din actul Legea 26 1990
Legea 505 2003 modifica articolul 44 din actul Legea 26 1990
Legea 505 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 26 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 505 din 26 noiembrie 2003

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 857 din  3 decembrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 746 din 11 octombrie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I, inainte de punctul 1 se introduce un nou punct cu urmatorul cuprins:
    "1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    (2) In intelesul prezentei legi, comerciantii sunt persoanele fizice si asociatiile familiale, care efectueaza in mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, companiile nationale si societatile nationale, regiile autonome, grupurile de interes economic cu caracter comercial si organizatiile cooperatiste."
    2. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 9 se abroga.
    3. La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Oficiile registrului comertului prevazute la alin. (1) comunica Oficiului National al Registrului Comertului orice inmatriculare sau mentiune operata, in termen de cel mult 15 zile de la efectuare."
    4. La articolul I punctul 3, alineatele (1) si (6) ale articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Structura organizatorica si modul de functionare ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si numarul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    ............................................................................
    (6) Personalul necesar pentru functionarea Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se selectioneaza prin concurs, potrivit legii. Numirea personalului se face de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului."
    5. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Taxele si tarifele percepute potrivit alin. (1) se achita la casieria oficiului registrului comertului si se vireaza in contul Oficiului National al Registrului Comertului, deschis la trezoreria statului."
    6. La articolul I punctul 4, dupa alineatul (2) al articolului 11 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Taxele si tarifele prevazute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotarare a Guvernului, pe baza fundamentarii prezentate de Ministerul Justitiei si tinand cont de rezultatele anului anterior, cuprinse in situatia financiara anuala."
    7. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Modul de tinere a registrelor, de efectuare a inregistrarilor si de furnizare a informatiilor la art. 4 se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului justitiei."
    8. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 44 se abroga.
    9. La articolul II punctul 3, alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Activitatile de asistenta acordate solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, se pot desfasura si in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, numai in structuri distincte de Biroul unic, inainte de depunerea cererii de inregistrare si autorizare. Serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si conditiile concrete de prestare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei, iar tarifele aferente serviciilor de asistenta respective se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea comuna a Ministerului Justitiei si a Ministerului Finantelor Publice."
    10. La articolul II punctul 4, alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale transmit, direct sau prin intermediul Oficiului National al Registrului Comertului, spre a fi comunicate, pe cale electronica, Ministerului Finantelor Publice datele din cererea de inregistrare tip pentru atribuirea codului unic de inregistrare.
    (2) Pe baza datelor prevazute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice atribuie, in termen de maximum 24 de ore, codul unic de inregistrare. In termen de 3 zile de la primirea codului unic de inregistrare, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale transmit Ministerului Finantelor Publice, prin intermediul Oficiului National al Registrului Comertului, pe cale electronica, toate datele comerciantilor, care au stat la baza inregistrarilor in registrul comertului.
    ............................................................................
    (4) Structura codului unic de inregistrare se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii si de Ministerul Justitiei."
    11. La articolul II punctul 6, alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul modificarii actelor constitutive care implica obtinerea de autorizatii, nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) atrage radierea din oficiu a mentiunii respective din registrul comertului, in baza incheierii judecatorului delegat, la sesizarea oficiului registrului comertului de pe langa tribunal."
    12. La articolul II, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu urmatorul cuprins:
    "9^1. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 17
    (1) Pana la data de 30 iunie 2004, comerciantii constituiti anterior datei de 31 mai 2001, care nu au preschimbat certificatul de inmatriculare si cel de inregistrare fiscala, au obligatia de a solicita la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul in circumscriptia caruia isi au sediul preschimbarea acestora cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit."
    13. La articolul II punctul 10, alineatul (4) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), toti comerciantii care se prezinta la oficiul registrului comertului pentru a solicita efectuarea de inregistrari in registru, cu exceptia inregistrarilor referitoare la dizolvare sau lichidare, au obligatia ca pentru operatiunea ceruta sa solicite si preschimbarea certificatelor vechi de inmatriculare si de inregistrare fiscala."
    14. La articolul II, dupa punctul 10 se introduce un punct nou, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:
    "10^1. La articolul 17, dupa alineatul (4) se introduc trei alineate noi, alineatele (4^1), (4^2) si (4^3), cu urmatorul cuprins:
    (4^1) Cererile de inregistrare in registrul comertului, care au ca scop inlaturarea cazurilor de incompatibilitate prevazute de lege, formulate de persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau de asociat, actionar, administrator ori cenzor la persoanele juridice inregistrate, se solutioneaza fara a fi necesara preschimbarea prealabila a certificatului de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala.
    (4^2) Termenul de solutionare a cererilor prevazute la alin. (4^1) si de eliberare a dovezii de solutionare este de 3 zile de la data inregistrarii cererii, iar in calculul sau se includ ziua in care incepe si ziua in care sfarseste.
    (4^3) In cererea formulata potrivit alin. (4^1) se mentioneaza functia care este incompatibila cu calitatea de comerciant sau de asociat, actionar, administrator ori cenzor la persoanele juridice inregistrate in registrul comertului."
    15. Articolul V va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta se definitiveaza preluarea bazelor de date, a aplicatiilor de intretinere si utilizare a acestora, necesare in vederea tinerii si administrarii registrelor comertului de catre Oficiul National al Registrului Comertului, respectiv de catre oficiile registrului comertului de pe langa camerele de comert si industrie teritoriale, si a functionarii birourilor unice din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, precum si documentele care privesc activitatea acestora, de catre Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului si de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, pe baza de proces-verbal de predare-preluare incheiat intre reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, respectiv ai camerelor de comert si industrie teritoriale.
    (2) Modul de utilizare de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si de catre camerele de comert si industrie teritoriale a informatiilor cuprinse in bazele de date se stabileste pe baza contractuala."
    16. Articolul VI va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Bunurile aflate in dotarea Oficiului National al Registrului Comertului, a oficiilor registrului comertului si a birourilor unice constituie, in limita aportului acestora la dobandirea bunurilor respective, patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului si vor fi folosite potrivit destinatiei stabilite.
    (2) Determinarea aportului prevazut la alin. (1) se va realiza pe baza datelor furnizate de Ministerul Finantelor Publice si partile interesate, in conditiile legii.
    (3) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se efectueaza prin proces-verbal incheiat intre reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si, respectiv, ai camerelor de comert si industrie teritoriale."
    17. Articolul VII se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DAN MIRCEA POPESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 505/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 505 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 505/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu