Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 504 din 17 noiembrie 2004

privind institutiile publice de spectacole si concerte

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1119 din 29 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic general al organizarii si functionarii institutiilor publice de spectacole si concerte.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi:
    a) institutiile publice de spectacole si concerte sunt: teatrele, filarmonicile, orchestrele si ansamblurile artistice care prezinta publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietati, de circ, de papusi sau marionete, precum si concertele, indiferent de gen, sau orice alt tip de reprezentatie in care interpretarile si executiile artistilor interpreti ori executanti sunt prezentate direct publicului si sunt finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz;
    b) producatorul de spectacole sau concerte este persoana juridica sau fizica ce isi asuma responsabilitatea producerii spectacolului sau a concertului si care, in aceasta calitate, asigura mijloacele materiale si financiare necesare;
    c) ansamblul artistic permanent este alcatuit din artisti interpreti sau executanti angajati cu contract individual de munca;
    d) stagiunea este perioada in care o institutie publica de spectacole sau concerte pregateste si prezinta direct publicului productiile sale artistice; stagiunea cuprinde, de regula, 10 luni consecutive din doi ani calendaristici, fiind urmata de o vacanta de doua luni; durata si data inceperii stagiunii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al institutiei.
    Art. 3
    Institutiile publice de spectacole si concerte au ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone si universale, pe plan national si international.

    CAP. 2
    Organizare si functionare

    Art. 4
    (1) Institutiile publice de spectacole si concerte au personalitate juridica, se organizeaza si functioneaza, potrivit prevederilor prezentei legi, in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale; fiecare institutie isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, aprobat conform normelor legale in vigoare.
    (2) Institutiile publice de spectacole si concerte au deplina autonomie in stabilirea si realizarea repertoriului, a proiectelor, precum si a programelor cultural-artistice.
    (3) Institutiile publice de spectacole si concerte au in administrare bunuri mobile si imobile, au acces la cel putin o sala de spectacole sau concerte cu dotarile tehnice aferente si dispun de mijloace financiare necesare pentru organizarea si desfasurarea activitatii specifice in conditii care sa asigure continuitatea, regularitatea, calitatea si accesibilitatea la spectacolele si concertele prezentate.
    Art. 5
    (1) Institutiile publice de spectacole si concerte pot fi nationale, regionale, judetene sau locale.
    (2) Incadrarea institutiilor publice de spectacole si concerte conform prevederilor alin. (1) se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 6
    (1) Institutiile publice de spectacole sunt, dupa caz:
    a) institutii de repertoriu;
    b) institutii de proiecte.
    (2) Institutiile de repertoriu sunt cele care au cel putin un ansamblu artistic permanent, capabil sa sustina activitatea unei stagiuni, cu un portofoliu de cel putin trei spectacole diferite si care realizeaza, in fiecare stagiune, cel putin doua spectacole noi ce se adauga portofoliului existent sau inlocuiesc unele dintre componentele acestuia.
    (3) Institutiile de proiecte sunt cele care nu au un ansamblu artistic permanent, dar dispun de resursele logistice si financiare necesare pentru a realiza spectacole proprii pe care le prezinta in serii determinate, pe durata unei stagiuni.
    Art. 7
    Institutiile publice de concerte sunt filarmonici, orchestre sau alte formatiuni instrumentale, corale ori vocal-instrumentale, care detin un ansamblu artistic permanent, capabil sa sustina activitatea unei stagiuni de concerte.
    Art. 8
    (1) Autoritatile administratiei publice locale pot infiinta institutii gazda de spectacole.
    (2) Institutiile gazda de spectacole nu au un ansamblu artistic permanent si nu realizeaza productii artistice proprii, dar dispun de resurse logistice si financiare necesare pentru a gazdui si a sustine reprezentarea unor spectacole sau concerte realizate de diferiti producatori.
    Art. 9
    Institutiile publice de spectacole si concerte isi programeaza activitatea pe stagiuni.

    CAP. 3
    Finantarea activitatii

    Art. 10
    Finantarea institutiilor publice de spectacole si concerte se realizeaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, precum si din alte surse, potrivit prevederilor prezentei legi.
    Art. 11
    Finantarea de baza a activitatii institutiilor publice de spectacole, de repertoriu si de proiecte respecta urmatoarele:
    a) cheltuielile de personal si cheltuielile pentru intretinerea, reabilitarea si dezvoltarea bazei materiale a institutiilor se asigura integral din subventiile acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, dupa caz;
    b) programele si proiectele culturale sunt finantate din subventiile acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, dupa caz, in corelatie cu veniturile proprii prezumate;
    c) veniturile proprii provenite din exercitarea activitatilor specifice se utilizeaza exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectelor si programelor culturale si pentru stimularea personalului;
    d) cota ce revine, potrivit reglementarilor in vigoare, din veniturile proprii provenite din exploatarea unor bunuri aflate in administrare se utilizeaza exclusiv pentru finantarea cheltuielilor materiale si servicii;
    e) finantarea institutiilor gazda se asigura in corelatie cu veniturile proprii provenite din exploatarea bunurilor aflate in administrare, pentru acoperirea integrala a cheltuielilor curente si de capital.
    Art. 12
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor, alte autoritati ale administratiei publice centrale si autoritatile administratiei publice locale pot subventiona proiecte sau programe culturale, inclusiv turnee, ale institutiilor publice de spectacole si concerte, indiferent de subordonare, in conditiile prezentei legi.
    (2) Subventiile obtinute potrivit dispozitiilor alin. (1) pot fi folosite si pentru stimulente pecuniare ce se acorda realizatorilor proiectelor si programelor culturale.
    (3) De prevederile alin. (1) pot beneficia si institutiile private de spectacole si concerte.
    Art. 13
    Institutiile publice de spectacole si concerte pot beneficia de bunuri materiale si fonduri banesti primite sub forma de prestari de servicii, donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale; liberalitatile de orice fel pot fi acceptate numai daca nu sunt grevate de conditii ori sarcini care afecteaza autonomia institutiei sau care sunt contrare obiectului sau de activitate.

    CAP. 4
    Raporturile de munca

    Art. 14
    (1) Functionarea institutiilor publice de spectacole si concerte se asigura prin activitatea personalului angajat cu contract individual de munca, in functii de specialitate artistica sau tehnica, in functii auxiliare si de intretinere, precum si prin activitatea unor persoane care participa la realizarea actului artistic, in baza unor contracte incheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe sau in baza unor conventii reglementate de Codul civil.
    (2) Activitatea fiecarui salariat din cadrul institutiei publice de spectacole si concerte se normeaza potrivit fisei postului.
    (3) Pentru personalul artistic si tehnic de specialitate din institutiile publice de spectacole si concerte, zilele de sambata si duminica sunt considerate zile lucratoare, ziua de luni fiind zi de repaus.
    (4) Activitatea saptamanala a institutiilor de spectacole si concerte este organizata potrivit contractului colectiv de munca pe ramura, precum si potrivit regulamentelor de organizare si functionare, proprii fiecarei institutii.
    (5) Activitatea lunara a salariatilor este, de regula, de 20 - 23 de zile lucratoare, avand cel putin 8 zile de repaus; zilele de repaus care n-au putut fi acordate vor fi recuperate in lunile urmatoare, compensate potrivit prevederilor Codului muncii sau adaugate zilelor de concediu.
    (6) Concediul anual de odihna pentru personalul din institutiile publice de spectacole si concerte se acorda in perioada dintre stagiuni.
    Art. 15
    (1) Personalul contractual al institutiilor publice de spectacole si concerte, angajat prin contract individual de munca, se incadreaza in functiile de specialitate prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    (2) Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si normarea muncii se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura si, respectiv, de institutie.
    Art. 16
    (1) In cazul personalului incadrat in functii de specialitate artistica sau tehnica, contractele individuale de munca se pot incheia:
    a) de regula, pe durata nedeterminata;
    b) pe durata determinata;
    c) pe spectacol sau pe proiect.
    (2) Incadrarea personalului prevazut la alin. (1) se face pe baza de concurs sau examen organizat in conditiile legii.
    (3) In cazul contractelor individuale de munca ce se incheie potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) si c), angajarea se poate face si in mod direct, prin acordul partilor.
    (4) In cazul contractelor prevazute la alin. (3), durata acestora se poate prelungi prin acordul partilor.
    (5) Conditionarea ocuparii unui post pe criterii de sex, varsta sau calitati fizice, prin anunt sau prin concurs la institutiile publice de spectacole si concerte, se face conform specificului si nevoilor institutiei si nu constituie contraventie, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 17
    (1) Institutiile publice de spectacole si concerte pot incheia contracte potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe.
    (2) Sumele reprezentand plata drepturilor cuvenite conform prevederilor alin. (1) se considera cheltuieli aferente programelor si proiectelor culturale si se prevad ca atare in bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiei.
    Art. 18
    Personalul angajat in functii de specialitate artistica, pe durata determinata, care nu are domiciliul in localitate si nu beneficiaza de locuinta de serviciu, poate primi din bugetul institutiei o indemnizatie lunara de cazare, neimpozabila, in cuantum de pana la 50% din salariul mediu net pe economie.

    CAP. 5
    Conducerea activitatii

    Art. 19
    (1) Conducerea institutiilor publice de spectacole si concerte este asigurata de directorul general sau, dupa caz, de director.
    (2) Prin decizia directorului general sau, dupa caz, a directorului se infiinteaza Consiliul artistic, format din personalitati culturale din institutie si din afara acesteia, cu rol consultativ.
    (3) Consiliul administrativ, organism cu rol consultativ, este numit prin decizia directorului general sau, dupa caz, a directorului, potrivit legii, si este format din:
    a) presedinte - directorul general sau, dupa caz, directorul;
    b) membri:
    - reprezentantul autoritatii tutelare, propus de aceasta;
    - directorul artistic;
    - directorul administrativ sau, dupa caz, directorul executiv;
    - directorul economic sau, dupa caz, contabilul-sef;
    - consilierul juridic;
    - delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta.
    Art. 20
    Directorul general sau, dupa caz, directorul, persoana fizica, este numit prin concurs, organizat in conditiile legii, pe baza unui contract de management.
    Art. 21
    Contractul de management reprezinta acordul partilor si se incheie, in conformitate cu legislatia in vigoare, in vederea realizarii programului asumat, in baza unor criterii de performanta cuantificabile.
    Art. 22
    Sunt parti in contractul de management:
    a) autoritatea administratiei publice in subordinea careia este organizata si functioneaza institutia;
    b) directorul general sau, dupa caz, directorul institutiei.
    Art. 23
    (1) Contractul de management se incheie pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul partilor, in conditiile indeplinirii programului asumat, in baza unor criterii de performanta cuantificabile.
    (2) Contractul de management poate fi reziliat de parti, in cazul nerespectarii clauzelor contractuale.
    Art. 24
    Prin contractul de management, autoritatea administratiei publice asigura cel putin finantarea prevazuta la art. 11, in raport cu obiectivele si criteriile de performanta stabilite de parti, pe intreaga durata a contractului de management.
    Art. 25
    Contractul-cadru de management, criteriile de performanta cuantificabile, precum si modalitatile de evaluare a indeplinirii acestora se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 26
    (1) Activitatea institutiilor publice de spectacole si concerte poate fi concesionata in baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
    (2) Prevederile art. 2 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 219/1998 se aplica numai pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (3) Normele metodologice cuprind cel putin urmatoarele:
    a) conditiile de experienta a concesionarilor;
    b) prevederea, in caietul de sarcini, a obligatiei de a pastra obiectul specific al activitatii institutiei, clauzele privind angajatii, precum si conditiile de accesibilitate la spectacole si concerte.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 27
    (1) Contractele individuale de munca incheiate pe perioada nedeterminata inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi pot fi transformate in contracte pe perioada determinata, prin acordul partilor, numai dupa 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor cu contract pe perioada nedeterminata, dar care, inaintea intrarii in vigoare a prezentei legi, au fost detasate in interes personal sau de serviciu ori au contractul de munca suspendat, in conditiile legii.
    Art. 28
    Orice modificare a modului de organizare si functionare a institutiilor publice de spectacole si concerte se aproba prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotararea autoritatii administratiei publice tutelare, prin votul a doua treimi din numarul total de consilieri.
    Art. 29
    Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale care, in domeniul institutiilor publice de spectacole si concerte, urmareste, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, punerea in aplicare si respectarea reglementarilor de specialitate, precum si a prevederilor prezentei legi.
    Art. 30
    Contractele de management incheiate pe perioada determinata raman in vigoare pana la termenele prevazute in ele, iar cele incheiate pe perioada nedeterminata vor fi transformate in contracte de management pe perioada determinata de 5 ani.
    Art. 31
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Marii Adunari Nationale nr. 19/1959 privind organizarea si functionarea institutiilor artistice de spectacole, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 23 ianuarie 1959, si Decretul Consiliului de Stat nr. 703/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru institutiile cultural-educative, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 1974, aprobat prin Legea nr. 26/1974, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 109 din 2 august 1974, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
    Art. 32
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    ANEXA 1

                                   LISTA
functiilor de specialitate in institutiile publice de spectacole si concerte

________________________________________________________________________________
Nr.                             Functia                                Nivelul
crt.                                                                   de studii
________________________________________________________________________________
  1. a) regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist,
        instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic,
        coregraf, concertmaistru, sef partida, artist instrumentist        S
     b) maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor,
        producator delegat, impresar artistic                              S
     c) sef orchestra, maestru de studii (balet, canto), secretar
        artistic (muzical, literar, relatii publice), operator
        imagine, operator sunet, sufleor opera, artist liric opera         S
     d) artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,
        actor manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor teatru,
        regizor de culise, artist plastic, machior, peruchier,
        montor imagine, editor imagine                                     S
________________________________________________________________________________
  2. a) dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans, corepetitor),
        concertmaistru, maestru de studii balet, maestru de lumini,
        maestru de sunet, regizor scena (culise), secretar platou,
        impresar artistic                                                  M
     b) solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor,
        instrumentist, sufleor opera, corist opera                         M
     c) maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian,
        clavecin, lutier), specialist (orga, instrumente de suflat)        M
     d) corist, balerin, dansator, corepetitor, actor manuitor papusi,
        sculptor papusi, sufleor teatru, artist plastic, machior,
        peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine        M
________________________________________________________________________________
  3. supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier, plasator           M, G
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Legea 504/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 504 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu