E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 462 din 18 iulie 2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 433 din  2 august 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 4 decembrie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 4, literele p), t), u), v) si x) vor avea urmatorul cuprins:
    "p) conservare - ansamblu de masuri care se pun in aplicare pentru mentinerea sau refacerea habitatelor naturale si a populatiilor de specii de fauna si flora salbatice, intr-o stare favorabila, in sensul lit. s) si t);
    ........................................................................
    t) stare de conservare favorabila a unei specii - se considera atunci cand:
    (i) specia se mentine si are sanse sa se mentina pe termen lung ca o componenta viabila a habitatului sau natural;
    (ii) aria de repartitie naturala a speciei nu se reduce si nu exista riscul sa se reduca in viitor;
    (iii) exista un habitat destul de vast pentru ca populatiile speciei sa se mentina pe termen lung;
    u) specii amenintate - specii periclitate, vulnerabile sau rare;
    v) specii prioritare - specii periclitate si/sau endemice, pentru a caror conservare sunt necesare masuri urgente;
    x) specii de interes comunitar - specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt periclitate, vulnerabile, rare sau endemice:
    (i) periclitate, exceptand cele al caror areal natural este marginal in teritoriu si care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile in regiunea vest-palearctica;
    (ii) vulnerabile, adica a caror trecere in categoria speciilor periclitate este probabila intr-un viitor apropiat, in caz de persistenta a factorilor cauzali;
    (iii) rare, adica ale caror populatii sunt mici si care, chiar daca in prezent nu sunt periclitate sau vulnerabile, risca sa devina; aceste specii sunt localizate in arii geografice restranse sau sunt rar dispersate pe suprafete largi;
    (iv) endemice si necesita o atentie particulara datorita naturii specifice a habitatului lor si/sau a impactului potential al exploatarii lor asupra starii lor de conservare."
    2. La articolul 6, partea introductiva a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Instituirea regimului de arie naturala protejata si de zona de protectie a bunurilor patrimoniului natural, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, este prioritara in raport cu orice alte obiective, cu exceptia celor care privesc:"
    3. La articolul 6, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Marimea suprafetei de teren ce se supune regimului special de ocrotire, conservare si utilizare, in conformitate cu prevederile art. 5, se stabileste pe baza de studii de fundamentare stiintifica."
    4. La articolul 8, alineatele (5) si (7) se abroga.
    5. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Autorizarea activitatilor in perimetrul ariilor naturale protejate si in vecinatatea acestora se face cu acordul structurilor de administrare a ariei naturale protejate."
    6. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Sunt ocrotite si se conserva in regim de protectie coridoarele ecologice instituite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, cu avizul consiliului judetean si al Academiei Romane, fiind interzise orice lucrare si actiune care le afecteaza integritatea."
    7. La articolul 17, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, impreuna cu Academia Romana, pentru ariile naturale protejate declarate prin legi sau hotarari ale Guvernului;"
    8. La articolul 18, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Modalitatile de administrare a ariilor naturale protejate si a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse sub regim special de protectie si conservare, se stabilesc, cu consultarea consiliilor judetene si/sau locale, avandu-se in vedere:"
    9. La articolul 18, alineatele (6), (7), (8), (10) si (11) vor avea urmatorul cuprins:
    "(6) Consiliile consultative de administrare se organizeaza la propunerea administratiei ariei protejate, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    (7) Structurile de administrare special constituite pentru protejarea ariilor naturale, potrivit alin. (4), vor fi indrumate si supravegheate de un consiliu stiintific.
    (8) Componenta consiliilor stiintifice se propune de catre administratia ariilor protejate, cu avizul Academiei Romane, si se aproba de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    ........................................................................
    (10) In cazurile rezervatiilor stiintifice, rezervatiilor naturale, monumentelor naturii, ariilor speciale de conservare, ariilor de protectie speciala avifaunistica si ale celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protectie, care nu sunt cuprinse in perimetrele rezervatiilor biosferei, ale parcurilor nationale si parcurilor naturale, administrarea se poate asigura prin una dintre modalitatile prevazute la alin. (2) lit. b), c) si d), pe baza de conventii incheiate, dupa caz, cu autoritatea centrala pentru protectia mediului, Academia Romana si cu autoritatile administratiei publice locale.
    (11) In situatiile in care in aceeasi zona exista arii naturale protejate si alte bunuri ale patrimoniului natural, supuse unui regim special de protectie, administrarea lor se poate asigura de catre un singur organ de administrare, in coordonarea directa a inspectoratului judetean de protectie a mediului."
    10. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Planurile de management si regulamentele ariilor naturale protejate se elaboreaza de administratorii ariilor naturale protejate si se aproba de autoritatea centrala pentru protectia mediului, cu avizul Academiei Romane.
    (2) Respectarea planurilor de management si a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati in perimetrul ariei naturale protejate."
    11. La articolul 20, alineatele (1), (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Pentru supravegherea unor arii naturale protejate si bunuri ale patrimoniului natural, aflate sub regim special de protectie si conservare, care nu necesita sau care nu au structuri de administrare special constituite, se instituie calitatea de custode.
    (2) Custozi pot fi persoane fizice sau juridice care au calificarea, instruirea si mijloacele necesare pentru a aplica masurile de ocrotire si conservare a bunurilor incredintate, atestate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    ........................................................................
    (4) Pentru ariile naturale protejate ce intra in componenta Retelei nationale de arii naturale protejate modalitatea incheierii conventiilor si eliberarea legitimatiilor de custode sunt in competenta de reglementare a autoritatilor centrale si locale pentru protectia mediului, cu avizul Academiei Romane."
    12. La articolul 20, alineatul (6) se abroga.
    13. La articolul 22, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In ariile naturale protejate, in care este permis ecoturismul: constructiile, dotarile si amenajarile mentionate la alin. (1) pot fi destinate si acestui scop, precum si activitatilor de educatie si instructie ecologica ce se organizeaza in cooperare cu autoritatile locale, institutiile de invatamant si cu organizatiile neguvernamentale angajate in activitati de ocrotire si educatie ecologica."
    14. La articolul 23, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrari a ariilor naturale protejate potrivit planurilor de management si regulamentelor administratorii acestora pot institui un sistem de tarife ce se aproba de autoritatea centrala pentru protectia mediului sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale.
    ........................................................................
    (3) Sumele provenite din tarifele ce se instituie potrivit alin. (1) se vor utiliza de catre administratorii ariilor naturale protejate, exclusiv pentru administrarea si protejarea bunurilor patrimoniului natural ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Cuantumul tarifelor stabilite de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    15. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Pentru unele bunuri floristice si faunistice ale patrimoniului natural, existente in gradini si parcuri de agrement, gradini zoologice, precum si in colectii muzeistice, ca bunuri ale patrimoniului natural floristic, faunistic, geologic, paleontologic, mineralogic si de alta natura, masurile necesare de protectie si conservare vor fi luate de catre administratorii sau detinatorii acestora."
    16. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Prin exceptie de la prevederile art. 26 si 27 autoritatea publica centrala pentru protectia mediului supune aprobarii prin lege, cu avizul prealabil al Academiei Romane, derogari, cu conditia sa nu existe o alternativa acceptabila, iar masurile derogatorii sa nu fie in detrimentul mentinerii populatiilor speciilor respective intr-o stare de conservare favorabila in arealul lor natural si numai in urmatoarele situatii:
    a) in interesul protejarii faunei si florei salbatice si al conservarii habitatelor naturale;
    b) pentru prevenirea producerii unor prejudicii, in special culturilor, animalelor domestice, padurilor, pescariilor, apelor si altor bunuri;
    c) in interesul sanatatii si securitatii publice;
    d) in scopul cercetarii stiintifice si invatamantului;
    e) in scopul repopularilor si reintroducerii acestor specii."
    17. La articolul 30, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru pesteri zona de protectie se poate referi la o zona restransa in jurul intrarii in pestera si la o zona al carei perimetru de la suprafata terenului acopera integral structurile subterane ale pesterii."
    18. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Proprietarii sau administratorii terenurilor ce cuprind intrari in pesteri au obligatia de a asigura accesul spre aceste intrari.
    (4) Beneficiarul unei lucrari de investitii are obligatia de a anunta descoperirea oricarei pesteri in frontul unei lucrari miniere sau al unei cariere celei mai apropiate institutii abilitate (agentie de protectie a mediului sau reprezentanti ai administratiei publice locale)."
    19. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Bunurile patrimoniului geologic si speologic, ca bunuri naturale ale subsolului, sunt, in conditiile legii, bunuri proprietate publica.
    (2) Pestera reprezinta orice cavitate naturala subterana cu o dezvoltare mai mare de 5 metri si suficient de mare in sectiune pentru a permite accesul omului.
    (3) Resursele pesterii sunt reprezentate de obiecte, materiale, substante si forme de viata, care exista sau se formeaza in mod natural in pesteri: formatiuni minerale, roci, sedimente, depozite paleontologice, situri arheologice, specii de plante si animale, acumulari de ape subterane.
    (4) Pesterile se clasifica dupa cum urmeaza:
    a) clasa A - pesteri de valoare exceptionala care, prin interesul stiintific sau unicitatea resurselor, sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic national si international;
    b) clasa B - pesteri de importanta nationala care se disting prin marime, raritatea resurselor si prin potential turistic;
    c) clasa C - pesteri de importanta locala, protejate pentru semnificatia lor geologica, peisagistica, hidrologica, istorica sau pentru dimensiunile lor;
    d) clasa D - pesterile care nu intrunesc conditiile pentru a fi incluse in clasele A, B si C.
    (5) Incadrarea pesterilor in clasele A, B si C este de competenta Academiei Romane, care va intocmi catalogul acestora luand in considerare propunerile facute de persoane fizice sau juridice pe baza de referate de specialitate.
    (6) Pesterile din clasa A nu pot face obiectul nici unei amenajari sau modificari a factorilor naturali. Ele pot face obiectul explorarilor speologice, cercetarii stiintifice sau al activitatilor de documentare, pe baza de autorizatii emise de Academia Romana, in limitele stabilite prin regulamentele si planurile de management.
    (7) Pesterile din clasa A se constituie ca rezervatii stiintifice.
    (8) Pesterile din clasa B pot face obiectul explorarilor speologice, cercetarii stiintifice sau al turismului ecologic, pe baza autorizatiilor emise de Academia Romana.
    (9) Pesterile din clasa B se constituie ca monumente ale naturii sau rezervatii naturale, dupa caz.
    (10) Pesterile din clasa C pot face obiectul explorarilor speologice, cercetarii stiintifice, amenajarilor turistice sau al altor forme de valorificare, cum ar fi: speoterapia sau captarea apei subterane, pe baza autorizatiilor emise de autoritatea locala responsabila."
    20. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    In scopul evitarii efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic se interzic:
    a) distrugerea sau degradarea resurselor pesterii si efectuarea de sapaturi sau derocari neautorizate;
    b) colectarile de fauna, fosile sau de obiecte de interes arheologic, efectuate fara autorizatie in pesteri;
    c) patrunderea, prin fortarea intrarii, intr-o pestera protejata inchisa si semnalizata ca atare;
    d) utilizarea neautorizata a pesterilor si desfasurarea unor activitati ce pot pune in pericol integritatea sau echilibrul natural al pesterilor;
    e) dislocarea, vanzarea, cumpararea, colectionarea speleotemelor sau altor resurse ale pesterilor;
    f) degradarea prin inscriptionare sau poluarea pesterilor prin depozitarea in interiorul lor sau in elementele de relief, cu care acestea comunica in mod direct, de obiecte, deseuri de orice fel, cadavre, substante toxice si periculoase, combustibili de orice natura;
    g) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau interiorul pesterilor;
    h) efectuarea neautorizata, in perimetrul de la suprafata sau in apropierea intrarii unei pesteri protejate, a unor lucrari cum ar fi: derocari, defrisari, baraje, explozii, constructii;
    i) ingradirea accesului persoanelor autorizate spre intrarile pesterilor;
    j) popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare si localizare a pesterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din aceasta categorie."
    21. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    (1) Academia Romana are competenta sa elibereze autorizatii pentru:
    a) activitati stiintifice, de explorare, in pesteri din clasa A;
    b) activitati stiintifice, de explorare si de turism ecologic, cu caracter limitativ, in pesteri din clasa B;
    c) sapaturi, derocari si colectari din pesteri.
    (2) Autorizatia se elibereaza pe baza unei cereri scrise, care va contine precizari privind scopul, mijloacele, durata, proportiile, garantiile actiunii, si se va retrage in cazul in care conditiile stabilite la eliberarea ei nu au fost respectate."
    22. La articolul 36, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    In cadrul santierelor de exploatare managerii acestora vor desemna persoane de specialitate sau custozi, dupa caz, care sa vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, asigurandu-se astfel:"
    23. La articolul 38, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) autoritatea publica centrala pentru protectia mediului cu responsabilitati de coordonare, reglementare, supraveghere si control;"
    24. La articolul 39 alineatul (1), literele a), b), j), r), t) si t) se abroga.
    25. La articolul 39 alineatul (1), literele g) si k) vor avea urmatorul cuprins:
    "g) aproba planurile de management si regulamentele ariilor naturale protejate din reteaua nationala, cu avizul Academiei Romane;
    ........................................................................
    k) promoveaza programe si studii pentru cunoasterea si evaluarea starii habitatelor naturale, a speciilor din flora si fauna salbatice si a altor bunuri ale patrimoniului natural existente pe teritoriul tarii, ce urmeaza sa fie finantate din bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii."
    26. La articolul 39, alineatul (2) se abroga.
    27. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Atributiile autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la nivel teritorial, se indeplinesc de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, prin serviciile specifice pentru conservarea naturii si a diversitatii biologice, in cooperare cu administratiile ariilor naturale protejate, cu inspectoratele silvice si oficiile cinegetice teritoriale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale."
    28. La articolul 41 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Responsabilitatile de expertiza, avizare, supraveghere si control stiintific, in aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, revin Academiei Romane, cu avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, scop in care:"
    29. La articolul 41, litera m) a alineatului (1) se abroga.
    30. La articolul 41 alineatul (1), dupa litera o) se introduce litera p) cu urmatorul cuprins:
    "p) exercita atributii de expertizare, avizare, supraveghere si control stiintific, inclusiv asupra ariilor protejate, declarate la nivel local."
    31. La articolul 44, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    (1) Controlul asupra respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se organizeaza de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si se exercita prin persoane special imputernicite din cadrul:
    a) aparatului central al acesteia, cu atributii de control pe intregul teritoriu al tarii;
    b) autoritatilor judetene de protectie a mediului, cu atributii de control pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea functioneaza;
    c) personalului administratiilor sau administratorii si custozii ariilor naturale protejate;
    d) inspectoratelor silvice si oficiilor cinegetice teritoriale, cu atributii de control pe teritoriul lor de competenta.
    (2) Controlul asupra respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la ariile naturale protejate, declarate prin hotarari ale consiliilor judetene sau locale, se exercita si de personalul special imputernicit al acestora."
    32. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila, materiala, contraventionala sau penala, dupa caz."
    33. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie, daca potrivit legii penale nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda contraventionala dupa cum urmeaza:
    a) de la 500.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 24, ale art. 32 lit. g), i) si j), ale art. 35 lit. c) si ale art. 36 lit. a) si b);
    b) de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, in functie de gravitatea faptelor, pentru incalcarea prevederilor art. 12, ale art. 14 alin. (1), ale art. 15, ale art. 27 lit. a) - c), ale art. 32 lit. a) - e), ale art. 36 lit. c) si d) si ale art. 43;
    c) de la 500.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 7, ale art. 14 alin. (2), ale art. 19 alin. (2), ale art. 26 lit. a) - f), ale art. 32 lit. f) si h), ale art. 35 lit. a), b) si d) si ale art. 37 alin. (2)."
    34. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele imputernicite in acest scop de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, respectiv de catre membrii Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii ai Academiei Romane, de personalul inspectoratelor teritoriale de protectie a mediului, al inspectoratelor silvice teritoriale, al oficiilor teritoriale cinegetice, de personalul administratiilor sau de administratorii si custozii ariilor naturale protejate, precum si de catre ofiterii si subofiterii de politie, de catre persoanele imputernicite de administratia publica judeteana si locala."
    35. Articolul 53 se abroga.
    36. Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului va intreprinde masurile necesare pentru consolidarea capacitatilor institutionale, atat la nivel central, cat si la nivel local, asigurandu-se personalul calificat necesar in vederea indeplinirii responsabilitatilor stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta, in conformitate cu cerintele in materie pentru integrarea in Uniunea Europeana."
    37. Anexele nr. 2 - 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 2


                                TIPURI
de habitate naturale a caror conservare necesita declararea ariilor speciale de conservare

    Un asterisc (*) inaintea numelui habitatului semnifica faptul ca este un habitat prioritar.

    1. Habitate costiere, marine si de dune

    Bancuri de nisip acoperite permanent cu un strat mic de apa marina;
    Lagune si golfuri cu bancuri de nisip;
    Vegetatie perena a tarmurilor stancoase;
    Vegetatie anuala cu Salicornia sau cu alte specii in zone namoloase si cu nisip;
    Pajisti saraturate atlantice (Glauco-Puccinellietalia maritimae);
    * Pajisti saraturate continentale;
    Stepe si mlastini saraturate panonice;
    Vegetatie psamofila uscata cu Calluna si Genista;
    Vegetatie psamofila uscata cu Calluna si Empetrum nigrum;
    Dune continentale cu pasuni deschise cu Corynephorus si Agrostis;
    * Dune continentale panonice;
    Dune mobile embrionare;
    Dune mobile de-a lungul tarmurilor (dune albe);
    * Dune de coasta fixe cu vegetatie erbacee (dune gri);
    * Dune fixe decalcifiate cu Empetrum nigrum;
    Dune cu Hippophae rhamnoides;
    Dune impadurite ale regiunilor atlantice, continentale si boreale;
    Depresiuni umede intradunale;
    Dune umede permanente.

    2. Habitate de ape dulci

    Ape oligotrofe cu continut foarte scazut de minerale;
    Ape statatoare, oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatia din Littorelletea uniflorae si/sau din Isoeto-Nanojuncetea;
    Ape puternic oligomezotrofe cu vegetatia bentica de Chara spp.;
    Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip de Magnopotamion sau Hydrocharition;
    Lacuri distrofe naturale si helesteie;
    Rauri alpine si bancurile de-a lungul acestora cu vegetatie erbacee;
    Rauri alpine si vegetatia lor lemnoasa cu Myricaria germanica;
    Cursuri de apa din campiile de munte cu vegetatia de Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachian;
    Rauri cu bancuri namoloase cu vegetatie de Chenopodian rubri si Bidentian p.p.

    3. Habitate de pajisti si tufarisuri

    Pajisti alpine si boreale;
    Pajisti umede cu Erica tetralix;
    Pajisti uscate;
    * Tufisuri cu Pinus mugo si Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti);
    Formatiuni cu Juniperus communis in zone sau pajisti calcaroase;
    * Pajisti rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi;
    * Pajisti calcaroase pe nisipuri xerice;
    Pajisti boreale si alpine pe substrat silicios;
    Pajisti calcaroase alpine si subalpine;
    Pajisti uscate seminaturale si faciesuri de acoperire cu tufisuri pe substrat calcaros (*situri importante pentru orhidee);
    * Pseudostepe cu iarba si plante anuale de Thero-Brachypodietea;
    * Pajisti bogate in specii de Nardus, pe substraturile silicioase ale zonelor muntoase;
    * Pajisti stepice subpanonice;
    * Pajisti stepice panonice pe loess;
    * Pajisti panonice nisipoase;
    Pajisti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilo-lemnoase (Molinion caeruleae);
    Pajisti umede cu ierburi inalte;
    Asociatii de liziera cu ierburi inalte hidrofile de la nivelul campiilor la cel montan si alpin;
    Pajisti aluviale ale vailor de rauri cu Cnidion dubii;
    Pajisti aluviale nord-boreale;
    Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis);
    Fanete montane;
    Fanete impadurite.

    4. Habitate din turbarii si mlastini

    * Turbarii active;
    Turbarii degradate inca capabile de o regenerare naturala;
    Turbarii de acoperire (*daca este activa turbaria);
    Depresiuni pe substraturi turboase;
    Mlastini cu surse de ape bogate in saruri minerale;
    * Mlastini calcaroase cu Cladium mariscus;
    * Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion);
    Mlastini alcaline;
    * Vegetatie pioniera alpina cu Caricion bicoloris-atrofuscae.

    5. Habitate de stancarii si pesteri

    Grohotis stancos al etajului montan (Androsacetalia alpinae si Galeopsitalia ladani);
    Grohotis calcaros si de sisturi calcaroase ale etajelor montane pana la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii);
    Grohotisuri medioeuropene silicoase ale regiunilor inalte;
    * Grohotisuri medioeuropene calcaroase ale etajelor montane;
    Pante stancoase calcaroase cu vegetatie chasmofitica;
    Pante stancoase silicioase cu vegetatie chasmofitica;
    Stanci silicioase cu vegetatie pioniera de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii;
    Grohotis si lespezi calcaroase;
    Grote neexploatate turistic;
    Campuri de lava si excavatii naturale.

    6. Habitate de padure

    Paduri batrane caducifoliate naturale hemiboreale bogate in epifite;
    Pasuni impadurite;
    * Paduri mlastinoase caducifoliate;
    Paduri tip Luzulo-Fagetum;
    Paduri tip Asperulo-Fagetum;
    Paduri subalpine medioeuropene cu Acer;
    Paduri medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion;
    Paduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic si medioeuropean si cu Carpinion betuli;
    Stejaris cu Galio-Carpinetum;
    * Paduri de panta, grohotis sau ravene cu Tilio-Acerion;
    Stejaris batran acidofil al campurilor nisipoase cu Quercus robur;
    Padure de frasin termofil cu Fraxinus angustifolia;
    * Turbarii impadurite;
    * Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae);
    Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris);
    * Paduri panonice cu Quercus petrae si Carpinus betulus;
    * Paduri panonice cu Quercus pubescens;
    * Paduri eurosiberiene stepice cu Quercus robur;
    Paduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane;
    Paduri alpine cu Larix decidua si/sau Pinus cembra;
    Paduri cu Castanea sativa;
    Paduri cu Quercus frainetto;
    Galerii cu Salix alba si Populus alba;
    Paduri de Pinus sylvestris pe substrat calcaros.

    ANEXA 3

                                SPECII
de plante si de animale a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica

    Interpretare
    a) Anexa nr. 3 este o continuare a anexei nr. 2 pentru stabilirea unei retele a ariilor speciale de conservare.
    b) Speciile prezentate in anexa sunt indicate:
    - prin numele speciei ori subspeciei; sau
    - prin toate speciile care apartin unui taxon mai mare sau unei parti din acel taxon.
    c) Simboluri
    Un asterisc (*) inaintea numelui speciilor semnifica faptul ca este o specie prioritara.
    Mai multe specii din aceasta anexa sunt, de asemenea, prezentate in anexa nr. 4.

    a) ANIMALE
    VERTEBRATE

    MAMIFERE
     CHIROPTERA
      Rhinolophidae
       - Rhinolophus blasii
       - Rhinolophus euryale
       - Rhinolophus ferrumequinum
       - Rhinolophus hipposideros
       - Rhinolophus mehelyi
      Vespertilionidae
       - Barbastella barbastellus
       - Miniopterus schreibersi
       - Myotis bechsteini
       - Myotis blythi
       - Myotis capaccinii
       - Myotis dasycneme
       - Myotis emarginatus
       - Myotis myotis
       - Vespertilio murinos
     RODENTIA
      Sciuridae
       - *Spermophilus suslicus
       - Spermophilus citellus
       (Citellus citellus)
      Cricetidae
       - Cricetus cricetus
      Microtidae
       - Microtus tatricus
      Muridae
       - Nanospalax leucodon
      Zapodidae
       - Sicista suptilis
      Castoridae
       - Castor fiber
     CARNIVORA
      Ursidae
       - *Ursus arctos
      Mustelidae
       - *Lutra lutra
       - *Mustela lutreola
      Felidae
       - Lynx lynx
      Phocidae
       - *Monachus monachus
     ARTILODACTYLA
      Cervidae
       - Alces alces
      Bovidae
       - *Bison bonasus
     CETACEA
       - Tursiops truncatus
       - Phocoena phocoena
       - Delphinus delphis

    PASARI
     GAVIIFORMES
      Gavidae
       - Gavia stellata
       - Gavia arctica
       - Gavia immer
     PROCELLARIIFORMES
      Procellariidae
       - Puffinus yelkouan
     PELECANIFORMES
      Phalacrocoracidae
       - Phalacrocorax aristotelis
       - Phalacrocorax pygmaeus
      Pelecanidae
       - *Pelecanus onocrotalus
       - Pelecanus crispus
     CICONIFORMES
      Ardeidae
       - Botaurus stellaris
       - Ixobrychus minutus
       - Nycticorax nycticorax
       - Ardeola ralloides
       - Bubulcus ibis
       - Egretta garzetta
       - Egretta alba
       - Ardea purpurea
      Ciconidae
       - Ciconia nigra
       - Ciconia ciconia
      Threskiornithidae
       - Plegadis falcinellus
       - Platalea leucorodia
     PHOENICOPTERIFORMES
      Phoenicopteridae
       - Phoenicopterus ruber
     ANSERIFORMES
      Anatidae
       - Cygnus olor
       - Cygnus bewickii (Cygnus columbianus)
       - Cygnus cygnus
       - *Anser erythropus
       - Branta leucopsis
       - Branta ruficollis
       - Tadorna ferruginea
       - Tadorna tadorna
       - *Aythya nyroca
       - *Oxyura leucocephala
     FALCONIFORMES
      Accipitridae
       - Pernis apivorus
       - Milvus migrans
       - Milvus milvus
       - *Haliaeetus albicilla
       - Neophron percnopterus
       - Gypaetus barbatus
       - Aegypius monachus
       - Gyps fulvus
       - Circaetus gallicus
       - Circus aeruginosus
       - Circus cyaneus
       - *Circus macrourus
       - Circus pygargus
       - Accipiter brevipes
       - Buteo rufinus
       - Aquila pomarina
       - *Aquila clanga
       - *Aquila heliaca
       - Aquila chrysaetos
       - Hieraaetus pennatus
       - Hieraaetus fasciatus
      Pandionidae
       - Pandion haliaetus
      Falconidae
       - *Falco naumanni
       - Falco columbarius
       - Falco vespertinus
       - *Falco cherrug
       - Falco peregrinus
     GALLIFORMES
      Tetraornidae
       - Tetrao tetrix
     GRUIFORMES
      Rallidae
       - Porzana porzana
       - Porzana parva
       - Porzana pussilla
       - Crex crex
      Gruidae
       - Grus grus
      Otididae
       - Chlamydotis undulata
       - *Otis tarda
       - Tetrax tetrax
     CHARADRIIFORMES
      Recurvirostridae
       - Recurvirostra avosetta
       - Himantopus himantopus
      Burhinidae
       - Burhinus oedicnemus
      Glareolidae
       - Glareola pratincola
       - Glareola nordmanni
      Charadriidae
       - Pluvialis apricaria
       - Charadrius alexandrinus
       - Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
       - Calidris alpina
      Scolopacidae
       - *Gallinago media
       - Limosa limosa
       - *Numenius tenuirostris
       - Numenius arquata
       - Tringa glareola
       - Phalaropus lobatus
      Laridae
       - Larus melanocephalus
       - Larus genei
       - Larus minutus
      Sternidae
       - Gelochelidon nilotica
       - Sterna caspia
       - Sterna sandvicensis
       - Sterna hirundo
       - Sterna albifrons
       - Chlidonias hybridus
       - Chlidonias niger
       - Uria aalge
     STRIGIFORMES
      Strigidae
       - Bubo bubo
       - Glaucidium passerinum
       - Asio flammeus
       - Aegolius funereus
     CAPRIMULGIFORMES
      Caprimulgidae
       - Caprimulgus europaeus
     CHORACIIFORMES
      Alcedinidae
       - Alcedo atthis
      Coracidae
       - Coracias garrulus
     PICIFORMES
      Picidae
       - Jynx torquilla
       - Picus canus
       - Dryocopus martius
       - Dendrocopos syriacus
       - Dendrocopos medius
       - Dendrocopos leucotos
       - Picoides tridactylus
     PASSERIFORMES
      Alaudidae
       - Melanocorypha calandra
       - Calandrella brachydactyla
       - Lullula arborea
       - Eremophila alpestris
      Motacillidae
       - Anthus campestris
       - Turdidae
       - Oenanthe isabelina
       - Oenanthe pleschanka
       - Oenanthe hispanica
       - Monticola saxatilis
       - Luscinia svecica
      Sylviidae
       - Acrocephalus paludicola
       - Acrocephalus melanopogon
       - Sylvia nisoria
      Muscicapidae
       - Ficedula parva
       - Ficedula albicollis
      Remizidae
       - Remiz pendulinus
      Laniidae
       - Lanius collurio
       - Lanius minor
      Sturnidae
       - Sturnus roseus (Pastor roseus)
      Emberizidae
       - Emberiza hortulana
       - Emberiza cia

    REPTILE
     CHELONIA (TESTUDINES)
      Testudinidae
       - Testudo hermanni
       - Testudo graeca
      Emydidae
       - Emys orbicularis
     OPHIDIA (SERPENTES)
      Colubridae
       - Elaphe quatuorlineata
      Viperidae
       - Vipera ursinii

    AMFIBIENI
     CAUDATA
      Salamandridae
       - Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
       - Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
       - Triturus alpestris alpestris
       - *Triturus vulgaris ampelensis
     ANURA
      Discoglossidae
       - Bombina bombina
       - Bombina variegata
      Pelobatidae
       - Pelobates fuscus
       - Pelobates syriacus balcanicus
      Bufonidae
       - Bufo bufo
      Hylidae
       - Hyla arborea

    PESTI
     PETROMYZONIFORMES
      Petromyzonidae
       - Eudontomyzon spp.
     CLUPEIFORMES
      Clupeidae
       - Alosa spp.
     SALMONIFORMES
      Salmonidae
       - Hucho hucho
      Umbridae
       - Umbra krameri
     PERCIFORMES
      Percidae
       - Gymnocephalus schraetzer
       - Gymnocephalus baloni
       - Romanichthys valsanicola
     CYPRINIFORMES
      Cyprinidae
       - Aspius aspius
       - Chalcalburnus chalcoides
       - Gobio albipinnatus
       - Gobio uranoscopus
       - Gobio kessleri
       - Leuciscus (Telestes) souffia
       - Rutilus pigus
       - Rhodeus sericeus amarus
      Cobitidae
       - Cobitis elongata
       - Cobitis taenia
       - Misgurnis fossilis
       - Sabanejewia aurata
     SCORPAENIFORMES
       - Cottus gobio

    NEVERTEBRATE

    ARTHROPODA
     CRUSTACEA
      Decapoda
       - Austropotamobius torrentium
     INSECTA
      Coleoptera
       - Cerambyx cerdo
       - Lucanus cervus
       - *Osmoderma eremita
       - *Rosalia alpina
       - Carabus hampei
       - Carabus hungaricus
       - Carabus variolosus
       - Herpes porcellus
       - Probaticus subrugosus
       - *Pseudogaurotina excellens
      Lepidoptera
       - Erannis ankeraria
       - Glyphipterix loricatella
       - Maculinea alcon
       - Catopta thrips
       - Lychaene helle
       - Kirinia roxelana
       - *Lepidea morsei
       - Nymphalis vaualbum
       - Pseudophilotes bavius
      Orthoptera
       - Isophya costata
       - Odontopodisma rubripes
       - Paracaloptenus caloptenoides
       - Poecilimon intermedius
       - Stenobothrus eurasius
       - Capraiscola ebneri
       - Podismopsis transsylvanica
       - Uvarovitettix transsylvanica
       - Zubovskya banatica
       - Fulvins oxycarenoides
     MOLLUSCA
      Gastropoda
       - Hydromia kovacsi
       - *Anisus vorticulus
       - Theodoxus transversalis
       - Alopia bielzii bielzii
       - Alopia subcosticollis oculta
       - Alopia subcosticollis nordsiecki
       - Herilla ziegleri dacica
       - Holandrina holandri

    b) PLANTE

     PTERIDOPHYTA
      Marsileaceae
       - Marsilea quadrifolia
      Aspleniaceae
       - Asplenium adulterinum
     ANGIOSPERMAE
      Alismataceae
       - Caldesia parnassifolia
      Compositae
       - Ligularia sibirica
       - Cirsium brachycephalum
       - *Seratula lycopifolia
      Droseraceae
       - Aldrovanda vesiculosa
      Labiatae
       - Dracocephalum austriacum
      Orchidaceae
       - Cypripedium calceolus
       - Liparis loeselii
      Liliaceae
       - Colchicum arenarium
      Iridaceae
       - Iris humilis arenaria
       - Iris aphylla hungarica
       - *Gladiolus palustris
      Ranunculaceae
       - Pulsatilla patens
      Santalaceae
       - Thesium ebracteatum
      Saxifragaceae
       - Saxifraga hirculus
      Scrophulariaceae
       - Veronica micrantha
       - *Pedicularis exaltata
       - Tozzia carpathica
      Umbelliferae
       - Angelica palustris
       - Apium repens
       - *Ferula sadleriana
      Paeoniaceae
       - Paeonia officinalis banatica

    PLANTE INFERIOARE
      Bryophyta
       - Dicranum viride
       - Drepanocladus vernicosus

    ANEXA 4

                               SPECII
de animale si de plante care necesita o protectie stricta

    Speciile care figureaza in aceasta anexa sunt indicate:
    - prin numele speciei ori al subspeciei; sau
    - prin ansamblul speciilor care apartin unui taxon superior sau unei parti din acel taxon.

    a) ANIMALE
    VERTEBRATE

    MAMIFERE
     INSECTIVORA
      Soricidae
       - Sorex alpinus
       - Neomys anomalus
     MICROCHIROPTERA
       - Toate speciile
     RODENTIA
      Gliridae
       - Muscardinus avellanarius
       - Dryomys nitedula
      Sciuridae
       - Citellus citellus
       - *Spermophilus suslicus
      Castoridae
       - Castor fiber
      Cricetidae
       - Cricetus cricetus
      Microtidae
       *Microtus tatricus
      Muridae
       - Nannospalax leucodon
      Zapodidae
       - Sicista betulina
       - Sicista subtilis
     CARNIVORA
      Canidae
       - Canis lupus
      Ursidae
       - Ursus arctos
      Mustelidae
       - Lutra lutra
       - Mustela lutreola
      Felidae
       - Felis silvestris
      Phocidae
       - *Monachus monachus
     ARTIODACTYLA
      Cervidae
       - Alces alces
      Bovidae
       - *Bison bonasus
     CETACEA
       - Toate speciile

    PASARI
     GAVIFORMES
      Gaviidae
       - Gavia stellata
     PODICIPEDIFORMES
      Podicipedidae
       - Tachybaptus ruficollis
       - Podiceps spp.
     FALCONIFORMES
      Accipitridae
       - Accipiter spp.
       - Buteo spp.
       - Aquila spp.
      Falconidae
       - Falco tinnunculus
       - Falco subbuteo
     GRUIFORMES
      Rallidae
       - Rallus aquaticus
      Gruidae
       - Grus grus
       - Anthropoides virgo
     CHARADRIIFORMES
      Charadriidae
       - Charadrius spp.
       - Pluvialis apricaria
       - Chettusia leucura
     ANSERIFORMES
      Anatidae
       - Branta leucopsis
       - Mergus albellus
      Haematopodidae
       - Haematopus ostralegus
      Scolopacidae
       - Calidris spp.
       - Limicola falcinellus
       - Numenius spp.
       - Tringa spp.
       - Xenus cinereus
       - Actitis hypoleucos
       - Arenaria interpres
      Phalaropodidae
       - Phalaropus spp.
      Stercorariidae
       - Stercorarius spp.
      Laridae
       - Larus spp.
      Sternidae
       - Gelochelidon nilotica
       - Sterna spp.
       - Chlidonias spp.
     COLUMBIFORMES
      Ptreoclididae
       - Syrrhaptes paradoxus
     CUCULIFORMES
      Cuculidae
       - Cuculus canorus
     STRYGIFORMES
      Tytonidae
       - Tyto alba
      Upupidae
       - Upupa epops
      Strigidae
       - Otus scops
       - Athene noctua
       - Strix spp.
       - Asio spp.
     APODIFORMES
      Apodidae
       - Apus spp.
      Alcedinidae
       - Alcedo atthis
      Meropidae
       - Merops apiaster
     PICIFORMES
      Picidae
       - Picus viridis
       - Dendrocopos spp.
     PASSERIFORMES
      Alaudidae
       - Alauda arvensis
      Hirundinidae
       - Riparia riparia
       - Hirundo spp.
       - Delichon urbica
      Motacillidae
       - Anthus spp.
       - Motacilla spp.
      Bombycillidae
       - Bombycilla garrulus
      Cinclidae
       - Cinclus cinclus
      Troglodytidae
       - Troglodytes troglodytes
      Prunellidae
       - Prunella spp.
      Turdidae
       - Cercotrichas galactotes
       - Erithacus rubecula
       - Luscinia spp.
       - Phoenicurus spp.
       - Saxicola spp.
       - Oenanthe spp.
      Sylviidae
       - Cettia cetti
       - Locustella spp.
       - Acrocephalus spp.
       - Hippolais spp.
       - Sylvia spp.
       - Phylloscopus spp.
       - Regulus spp.
      Muscicapidae
       - Muscicapa striata
       - Ficedula spp.
      Timaliidae
       - Panurus biarmicus
      Paridae
       - Aegithalos caudatus
       - Parus spp.
      Sittidae
       - Sitta europaea
      Tichodromadidae
       - Tichodroma muraria
      Certhiidae
       - Certhia spp.
      Oriolidae
       - Oriolus oriolus
      Laniidae
       - Lanius spp.
      Corvidae
       - Nucifraga caryocatactes
       - Corvus corax
      Passeridae
       - Passer hispaniolensis
       - Montifringilla nivalis
      Emberizidae
       - Calcarius lapponicus
       - Plectrophenax nivalis
       - Emberiza spp.
       - Miliaria calandra
      Fringillidae
       - Fringilla spp.
       - Serinus serinus
       - Carduelis spp.
       - Loxia spp.
       - Carpodacus erythrinus
       - Pyrrhula pyrrhula
       - Coccothraustes coccothraustes

    REPTILE
     TESTUDINATA
      Testudinidae
       - Testudo hermanni
       - Testudo graeca
      Emydidae
       - Emys orbicularis
     SAURIA
      Lacertidae
       - Lacerta agilis
       - Lacerta praticola
       - Lacerta trilineata
       - Lacerta viridis
       - Podarcis muralis
       - Podarcis taurica
       - Eremias arguta
      Scincidae
       - Ablepharus kitaibelli
     OPHIDIA
      Colubridae
       - Coronella austriaca
       - Elaphe longissima
       - Elaphe quatuorlineata
       - Natrix tessellata
      Viperidae
       - Vipera ammodytes
       - Vipera ursinii
       - Vipera berus
      Boidae
       - Eryx jaculus

    AMFIBIENI
     CAUDATA
      Salamandridae
       - Triturus cristatus
       - Salamandra salamandra
     ANURA
      Discoglossidae
       - Bombina bombina
       - Bombina variegata
      Hylidae
       - Hyla arborea
      Ranidae
       - Rana arvalis
      Pelobatidae
       - Pelobates fuscus
       - Pelobates syriacus
      Bufonidae
       - Bufo viridis

    PESTI
     CYPRINIFORMES
      Cyprinidae
       - Gobio kessleri
       - Scardinius racovitzai
     PERCIFORMES
      Percidae
       - Aspro zingel
       - Stizostedion volgensis
       - Romanichtyis valsanicola
      Gobiidae
       - Proterorhinus marmoratus

    NEVERTEBRATE

    ARTHROPODA
     INSECTA
      Coleoptera
       - Cerambyx cerdo
       - Rosalia alpina
       - Carabus hampei
       - Carabus hungaricus
       - Carabus variolosus
       - Probaticus subrugosus
       - *Pseudogaurotina excellens
       - Pytho kolwensis
      Lepidoptera
       - Parnassius apollo
       - Colias myrmidone
       - Erannis ankeraria
       - Glyphipterix loricatella
       - Maculinea alcon
       - Catopta thrips
       - Lychaene helle
       - Kirinia roxelana
       - *Lepidea morsei
       - Nymphalis vaualbum
       - Pseudophilotes bavius
      Orthoptera
       - Isophya costata
       - Odontopodisma rubripes
       - Paracaloptenus caloptenoides
       - Poecilimon intermedius
       - Stenobothrus eurasius
       - Capraiscola ebneri
       - Podismopsis transsylvanica
       - Uvarovitettix transsylvanica
       - Zubovskya banatica
       - Fulvins oxycarenoides
     MOLLUSCA
      Gastropoda
       - Hydromia kovacsi
       - *Anisus vorticulus
       - Theodoxus transversalis
       - Alopia bielzii bielzii
       - Alopia subcosticollis oculta
       - Alopia subcosticollis nordsiecki
       - Herilla ziegleri dacica
       - Holandrina holandri
       - Chilostoma banaticum

    b) PLANTE
    Toate speciile de plante enumerate in anexa nr. 3 b), cu exceptia bryophytelor, plus cele mentionate in continuare:
    Campanulaceae
    - Campanula romanica
    Ericaceae
    - Arctostaphylox uva ursi
    Oleaceae
    - Syringa josikaea
    Paeonaceae
    - Paepnia tenuifolia

    ANEXA 5

                               SPECII
de plante si de animale de interes comunitar ale caror prelevare din natura si exploatare fac obiectul masurilor de management

    Speciile care figureaza in aceasta anexa sunt indicate:
    - prin numele speciei ori al subspeciei; sau
    - prin ansamblul speciilor ce apartin unui taxon superior ori unei parti din acel taxon.
    De anser brachyrinchus/Mergus merganser

    a) ANIMALE
    VERTEBRATE

    MAMIFERE
     LAGOMORPHA
      Lepuridae
       - Lepus europaeus
       - Oryctolagus cuniculus
     RODENTIA
      Sciuridae
       - Sciurus vulgaris
       - Marmota marmota
       - Myocastoridae
       - Myocastor coypus
      Muridae
       - Ondrada zibeltina
     CARNIVORA
      Canidae
       - Nyctereutes procyonoides
       - Vulpes vulpes
       - Canis aureus
      Mustelidae
       - Martes foina
       - Martes martes
       - Mustela putorius
       - Mustela eversmanii
       - Mustela erminea
       - Mustela nivalis
       - Mustela vison
       - Meles meles
       - Vornela peregusna euxina Felidae
       - Lynx lynx
     ARTIODACTYLA
      Cervidae
       - Capreolus capreolus
       - Cervus elaphus
       - Dama dama
       - Ovies aries musimon
      Bovidae
       - Rupicapra rupicapra
      Suidae
       - Sus scrofa

    PASARI
     PELECANIFORMES
      Phalacrocoracidae
       - Phalacrocorax carbo
     CICCONIIFORMES
      Ardeidae
       - Ardea cinerea
     ANSERIFORMES
      Anatidae
       - Anser albifrons
       - Anser fabalis fabalis
       - Anser fabalis rossicus
       - Anser brachyrhynchus
       - Anser anser
       - Anas penelope
       - Anas platyrhynchos
       - Anas crecca
       - Anas clypeata
       - Anas strepera
       - Anas acuta
       - Anas querquedula
       - Aythya ferina
       - Aythya fuligula
       - Aythya marila
       - Branta bernicla
       - Bucephala clangula
       - Netta rufina
       - Clangula hyemalis
       - Melanita fusca
       - Melanita nigra
       - Mergus merganser
       - Mergus serrator
       - Somateria mollissima
      Tetraonidae
       - Tetrastes bonasia
       - Tetrao urogallus
      Phasianidae
       - Perdix perdix
       - Coturnix coturnix
       - Phasianus colchicus
     GRUIFORMES
      Rallidae
       - Gallinula chloropus
       - Fulica atra
     CHARADRIIFORMES
      Charadriidae
       - Vanellus vanellus
      Scolopacidae
       - Lymnocryptes minimus
       - Gallinago gallinago
       - Scolopax rusticola
       - Limosa limosa
       - Philomachus pugnax
     COLUMBIFORMES
      Columbidae
       - Columba oenas
       - Columba palumbus
       - Streptopelia decaocto
       - Streptopelia turtur
     PASERIFORMES
      Alaudidae
       - Galerida cristata
      Corvidae
       - Garrulus glandarius
       - Pica pica
       - Corvus monedula
       - Corvus frugilegus
       - Corvus corone corone
       - Corvus corone cornix
       - Corvus corone sardonius
      Sturnidae
       - Sturnus vulgaris
       - Sturnus vulgaris balcanicus
      Turdidae
       - Turdus viscivorus
       - Turdus philomelos
       - Turdus iliacus
       - Turdus pillaris

    AMFIBIENI
     ANURA
      Ranidae
       - Rana esculenta
       - Rana ridibunda
       - Rana temporaria
       - Rana dalmatina

    PESTI
     ACIPENSERIFORMES
      Acipenseridae
       - Toate speciile care nu sunt mentionate in anexa nr. IV
     SALMONIFORMES
      Salmonidae
       - Thymallus thymallus
      Cyprinidae
       - Barbus spp.
     PERCIFORMES
      Percidae
       - Zingel zingel
     CLUPEIFORMES
      Clupeidae
       - Alosa spp.

    NEVERTEBRATE

    MOLLUSCA
     GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA
      Helicidae
       - Helix pomatia
     HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE
      Hirudinidae
       - Hirudo medicinalis
     ARTHROPODA
     CRUSTACEA-DECAPODA
      Astacidae
       - Astacus astacus

    b) PLANTE
     LICHENES
      Cladoniaceae
       - Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.
     BRYOPHYTA
     MUSCI
      Leucobryaceae
       - Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. Sphagnaceae
       - Sphagnum L. spp. (exceptie Sphagnum pylasii Brid.)
     PTERIDOPHYTA
       - Lycopodium spp.
     ANGIOSPERMAE
      Amaryllidaceae
       - Galanthus nivalis L.
      Compositae
       - Arnica montana L.
      Gentianaceae
       - Gentiana lutea L.
      Lilliaceae
       - Ruscus aculeatus L.
      Scrophulariaceae
       - Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC."
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romania.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 462/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 462 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu