Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 403 din 27 decembrie 2005

pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 16 din 9 ianuarie 2006


SmartCity3

 
   
    Parlamentul României adopta prezenta lege.
    Art. I. - Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.355 din 27 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Angajatorii sunt obligati sa depuna la inspectoratele teritoriale de munca de pe raza unde îsi desfasoara activitatea, inclusiv la punctele de lucru, daca sunt în alt judet decât în cel unde societatea comerciala îsi are sediul:
    a) actele privind încheierea, executarea, suspendarea, modificarea si încetarea contractelor individuale de munca, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
    b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora."
    2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a pastra si completa carnetele de munca ale salariatilor, inspectoratele teritoriale de munca pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acesti angajatori.
    (2) Angajatorii prevazuti la alin. (1) au urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte lunar la inspectoratul teritorial de munca dovezile de calculare a drepturilor salariale, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora;
    b) sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la inspectoratele teritoriale de munca, la încetarea contractelor individuale de munca ale acestora, în vederea certificarii înscrierilor efectuate."
    3. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Contractele individuale de munca încheiate de cetatenii români cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare straine cu sediul în România, precum si cu reprezentantele din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în strainatate se înregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, respectiv la inspectoratele teritoriale de munca unde îsi au sediul misiunile diplomatice, oficiile consulare straine cu sediul în România, precum si reprezentantele din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în strainatate.
    (2) Carnetele de munca ale cetatenilor români mentionati la alin. (1) se pastreaza si se completeaza de Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, respectiv de inspectoratele teritoriale de munca."
    4. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevazute în prezenta lege, inspectoratele teritoriale de munca vor percepe un comision stabilit dupa cum urmeaza:
    a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca;
    b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le presteaza serviciile prevazute la art. 10, constând în verificarea si certificarea legalitatii înregistrarilor efectuate de catre acestia.
    (2) Angajatorii prevazuti la art. 9 si 10 au obligatia sa calculeze comisionul si sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca o declaratie fiscala privind stabilirea comisionului. Plata comisionului si depunerea declaratiei se vor efectua pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care este datorat.
    (3) Modelul declaratiei fiscale prevazute la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Sumele reprezentând comisionul prevazut la alin. (1) constituie venituri proprii ale Inspectiei Muncii, se pastreaza la Trezoreria Statului si sunt purtatoare de dobânda."
    5. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Împotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al comisionului datorat si al penalitatilor aferente acestuia, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, se poate formula contestatie, care se solutioneaza de catre organul emitent.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fara forme legale, registrul unic de control se completeaza dupa efectuarea acestora."
    6. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - Nerespectarea de catre angajator a prevederilor art. 8, 9, ale art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON)."
    7. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.500 lei (RON) la 9.000 lei (RON) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unitatii a organelor de control prevazute la art. 13 ori de a pune la dispozitie acestora documentele solicitate."
    8. La articolul 17, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 14 si 16 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    9. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii ori comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazut de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal."
    10. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala fapta persoanei care în mod repetat stabileste pentru angajatii încadrati în baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat în plata, prevazut de lege.
    (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si infractiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca în oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii.
    (3) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala fapta persoanei care în mod repetat utilizeaza persoane care desfasoara activitati salarizate, fara respectarea dispozitiilor legale ce reglementeaza încheierea contractului individual de munca.
    (4) Raspunderea penala, în conditiile alin. (1)-(3), revine, dupa caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului-persoana juridica, respectiv altei persoane împuternicite de catre angajatorul-persoana juridica, angajatorului-persoana fizica ori reprezentantului legal sau altei persoane împuternicite de catre angajatorul-persoana fizica."
    11. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21. - Sanctiunile prevazute la art. 14, 16 si 19 din prezenta lege se aplica persoanelor care se fac vinovate de încalcarea prevederilor respective."
    12. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Neplata sumelor reprezentând comisionul prevazut la art. 12 alin. (1) la termenul stabilit potrivit art. 12 alin. (2) se sanctioneaza potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.
    (2) Pentru recuperarea creantelor reprezentând comisionul neachitat la termenul stabilit potrivit art. 12 alin. (2), precum si a dobânzilor si penalitatilor de întârziere datorate, potrivit legii, Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, este abilitata sa duca la îndeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit dispozitiilor legale în vigoare în materie de colectare a creantelor fiscale.
    (3) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator, cu exceptia cazului în care prin lege speciala se dispune altfel."
    13. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23. - Inspectia Muncii poate utiliza sumele reprezentând comisionul prevazut la art. 12 în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului."
    Art. II. - (1) Platitorii de comision prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, cu modificarile si completarile ulterioare, care înregistreaza la data intrarii în vigoare a prezentei legi obligatii restante si neachitate reprezentând comision datorat inspectoratului teritorial de munca, au obligatia sa depuna o declaratie-inventar ce va cuprinde comisionul datorat, pe ani fiscali, împreuna cu dobânzile si penalitatile de întârziere, sume stabilite pe propria raspundere, conform evidentei contabile. Declaratiainventar constituie si înstiintare de plata.
    (2) Modelul declaratiei-inventar se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. Ordinul se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Declaratia-inventar se depune în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a ordinului privind aprobarea modelului declaratiei-inventar la inspectoratele teritoriale de munca în a caror raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorilor. Declaratiainventar devine titlu de creanta la data depunerii la inspectoratul teritorial de munca.
    (4) Termenele de prescriptie a dreptului de a stabili comisionul datorat, dobânzile si penalitatile de întârziere aferente, supuse prevederilor prezentului articol, se întrerup la data intrarii în vigoare a prezentei legi, dupa aceasta data urmând sa curga un nou termen de prescriptie.
    (5) Nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (1)-(4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).
    Art. III. - (1) Documentele prevazute la art. 9 alin. (2) si la art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi depuse de catre angajatori la inspectoratul teritorial de munca si în format digital, cu respectarea prevederilor legale referitoare la semnatura electronica.
    (2) Procedura de transmitere în format digital a documentelor prevazute la art. 9 alin. (2) si la art. 10 alin. (2) lit. a) se aproba prin decizie a inspectorului general de stat din cadrul Inspectiei Muncii si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Art. IV. - Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.355 din 27 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.
    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
    LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS
    PRESEDINTELE SENATULUI
    NICOLAE VACAROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 403/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 403 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 403/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu