Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 403 din 27 decembrie 2005

pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 16 din 9 ianuarie 2006


SmartCity3

 
   
    Parlamentul României adopta prezenta lege.
    Art. I. - Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.355 din 27 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Angajatorii sunt obligati sa depuna la inspectoratele teritoriale de munca de pe raza unde îsi desfasoara activitatea, inclusiv la punctele de lucru, daca sunt în alt judet decât în cel unde societatea comerciala îsi are sediul:
    a) actele privind încheierea, executarea, suspendarea, modificarea si încetarea contractelor individuale de munca, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
    b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora."
    2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a pastra si completa carnetele de munca ale salariatilor, inspectoratele teritoriale de munca pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acesti angajatori.
    (2) Angajatorii prevazuti la alin. (1) au urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte lunar la inspectoratul teritorial de munca dovezile de calculare a drepturilor salariale, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora;
    b) sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la inspectoratele teritoriale de munca, la încetarea contractelor individuale de munca ale acestora, în vederea certificarii înscrierilor efectuate."
    3. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Contractele individuale de munca încheiate de cetatenii români cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare straine cu sediul în România, precum si cu reprezentantele din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în strainatate se înregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, respectiv la inspectoratele teritoriale de munca unde îsi au sediul misiunile diplomatice, oficiile consulare straine cu sediul în România, precum si reprezentantele din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în strainatate.
    (2) Carnetele de munca ale cetatenilor români mentionati la alin. (1) se pastreaza si se completeaza de Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, respectiv de inspectoratele teritoriale de munca."
    4. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevazute în prezenta lege, inspectoratele teritoriale de munca vor percepe un comision stabilit dupa cum urmeaza:
    a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca;
    b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le presteaza serviciile prevazute la art. 10, constând în verificarea si certificarea legalitatii înregistrarilor efectuate de catre acestia.
    (2) Angajatorii prevazuti la art. 9 si 10 au obligatia sa calculeze comisionul si sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca o declaratie fiscala privind stabilirea comisionului. Plata comisionului si depunerea declaratiei se vor efectua pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care este datorat.
    (3) Modelul declaratiei fiscale prevazute la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Sumele reprezentând comisionul prevazut la alin. (1) constituie venituri proprii ale Inspectiei Muncii, se pastreaza la Trezoreria Statului si sunt purtatoare de dobânda."
    5. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Împotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al comisionului datorat si al penalitatilor aferente acestuia, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, se poate formula contestatie, care se solutioneaza de catre organul emitent.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fara forme legale, registrul unic de control se completeaza dupa efectuarea acestora."
    6. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - Nerespectarea de catre angajator a prevederilor art. 8, 9, ale art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON)."
    7. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.500 lei (RON) la 9.000 lei (RON) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unitatii a organelor de control prevazute la art. 13 ori de a pune la dispozitie acestora documentele solicitate."
    8. La articolul 17, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 14 si 16 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    9. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii ori comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazut de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal."
    10. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala fapta persoanei care în mod repetat stabileste pentru angajatii încadrati în baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat în plata, prevazut de lege.
    (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si infractiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca în oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii.
    (3) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala fapta persoanei care în mod repetat utilizeaza persoane care desfasoara activitati salarizate, fara respectarea dispozitiilor legale ce reglementeaza încheierea contractului individual de munca.
    (4) Raspunderea penala, în conditiile alin. (1)-(3), revine, dupa caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului-persoana juridica, respectiv altei persoane împuternicite de catre angajatorul-persoana juridica, angajatorului-persoana fizica ori reprezentantului legal sau altei persoane împuternicite de catre angajatorul-persoana fizica."
    11. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21. - Sanctiunile prevazute la art. 14, 16 si 19 din prezenta lege se aplica persoanelor care se fac vinovate de încalcarea prevederilor respective."
    12. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Neplata sumelor reprezentând comisionul prevazut la art. 12 alin. (1) la termenul stabilit potrivit art. 12 alin. (2) se sanctioneaza potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.
    (2) Pentru recuperarea creantelor reprezentând comisionul neachitat la termenul stabilit potrivit art. 12 alin. (2), precum si a dobânzilor si penalitatilor de întârziere datorate, potrivit legii, Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, este abilitata sa duca la îndeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit dispozitiilor legale în vigoare în materie de colectare a creantelor fiscale.
    (3) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator, cu exceptia cazului în care prin lege speciala se dispune altfel."
    13. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23. - Inspectia Muncii poate utiliza sumele reprezentând comisionul prevazut la art. 12 în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului."
    Art. II. - (1) Platitorii de comision prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, cu modificarile si completarile ulterioare, care înregistreaza la data intrarii în vigoare a prezentei legi obligatii restante si neachitate reprezentând comision datorat inspectoratului teritorial de munca, au obligatia sa depuna o declaratie-inventar ce va cuprinde comisionul datorat, pe ani fiscali, împreuna cu dobânzile si penalitatile de întârziere, sume stabilite pe propria raspundere, conform evidentei contabile. Declaratiainventar constituie si înstiintare de plata.
    (2) Modelul declaratiei-inventar se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. Ordinul se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Declaratia-inventar se depune în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a ordinului privind aprobarea modelului declaratiei-inventar la inspectoratele teritoriale de munca în a caror raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorilor. Declaratiainventar devine titlu de creanta la data depunerii la inspectoratul teritorial de munca.
    (4) Termenele de prescriptie a dreptului de a stabili comisionul datorat, dobânzile si penalitatile de întârziere aferente, supuse prevederilor prezentului articol, se întrerup la data intrarii în vigoare a prezentei legi, dupa aceasta data urmând sa curga un nou termen de prescriptie.
    (5) Nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (1)-(4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).
    Art. III. - (1) Documentele prevazute la art. 9 alin. (2) si la art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi depuse de catre angajatori la inspectoratul teritorial de munca si în format digital, cu respectarea prevederilor legale referitoare la semnatura electronica.
    (2) Procedura de transmitere în format digital a documentelor prevazute la art. 9 alin. (2) si la art. 10 alin. (2) lit. a) se aproba prin decizie a inspectorului general de stat din cadrul Inspectiei Muncii si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Art. IV. - Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.355 din 27 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.
    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
    LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS
    PRESEDINTELE SENATULUI
    NICOLAE VACAROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 403/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 403 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 403/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu