E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.389 din 16.12.2005

a calului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 05 ianuarie 2006SmartCity1


Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta lege reglementează activitatea din domeniul creşterii cabalinelor. Articolul 2 În sensul prezentei legi, prin creştere a cabalinelor se înţelege toate aspectele implicate de această activitate, şi anume: reproducţie, creştere, îngrijire, calificare, clasare, activitate sportivă, valorificare, desfăşurată individual sau organizat, cu scopul menţinerii ori ameliorării calităţilor şi performanţelor cabalinelor. Articolul 3 Persoanele fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de cabaline de rasa ori cu origine necunoscută, care dezvoltă sau nu activităţi de creştere, comercializare, import ori export de cabaline, material seminal, răspund pentru aplicarea şi respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare în vederea asigurării şi garantării sănătăţii cabalinelor, protecţiei animalelor şi a mediului înconjurător. Articolul 4 Creşterea cabalinelor poate fi desfăşurată de:a)crescători individuali, persoane fizice; b)asociaţii de crescători de cabaline pe rase, persoane juridice; c)herghelii de stat sau private, persoane juridice. Articolul 5
(1)Pentru identificarea, înregistrarea şi monitorizarea cabalinelor de rasa, precum şi pentru implementarea programului naţional de ameliorare a cabalinelor din marea creştere se reorganizează Autoritatea Hipică Naţională.
(2)Autoritatea Hipică Naţională este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu sediul în municipiul Bucureşti, denumită în continuare Autoritatea.
Articolul 6 În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:a)cabaline de rasa - cai cu origine cunoscută şi recunoscută oficial, înscrişi în registrele genealogice; b)cabaline cu origine necunoscută - cai ai căror ascendenţi sunt parţial sau în totalitate necunoscuţi; c)herghelie - unitate specializată în creşterea, calificarea, reproducţia şi valorificarea cabalinelor; d)carnet de identitate - documentul în care sunt înscrise date privind apartenenţa de rasa, semnalmentele, proprietarul şi starea de sănătate; e)armăsar autorizat - mascul stabilit de Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor ca apt pentru reproducţie; f)staţiune de monta/punct de monta - locaţie special amenajată pentru cazarea armăsarilor şi desfăşurarea activităţii de reproducţie în sezonul de monta; g)depozit de armăsari - unitate de elită specializată pentru întreţinerea armăsarilor de monta publică în extrasezon; h)Cartea Crescătoriei Naţionale - documentul oficial în care se înregistrează datele privind originea, produşii şi performanţele cabalinelor de rasa în vederea publicării; i)Herghelia Naţională - totalitatea cabalinelor aflate în proprietatea publică a statului şi cabalinele din sectorul privat subvenţionate de stat prin alocaţie zilnică de întreţinere; j)armăsar pepinier - mascul de rasa, evaluat de Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor ca purtător de progres genetic, autorizat pentru reproducţie şi la efectivul de iepe din categoria Herghelia Naţională; k)dangale - însemne folosite la individualizarea cailor; l)paşaportul calului - document oficial eliberat de Autoritate pentru atestarea identităţii, sănătăţii şi apartenenţei la o rasă şi la un proprietar; m)bonitare - activitatea de apreciere a calităţilor fenotipice şi genetice ale unui individ; n)armăsar de monta publică - mascul de rasa utilizat pentru ameliorarea cabalinelor autohtone; o)timbru hipic - sumă fixă plătită anual de fiecare proprietar de cabaline şi destinată susţinerii Autorităţii.
Capitolul II Organizarea creşterii cabalinelor Articolul 7 Crescătorii individuali, conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia folosirii la reproducţie numai a armăsarilor autorizaţi sau a materialului seminal certificat, în herghelii particulare, puncte ori staţiuni de monta sau însămânţări artificiale. Articolul 8 Crescătorii individuali de cai de rasa se pot înscrie în asociaţii de crescători de cabaline pe rase. Articolul 9 Coordonarea întregii activităţi de creştere a cabalinelor, desfăşurată de crescători individuali organizaţi în asociaţii şi herghelii de stat sau private, se realizează prin Autoritate. Articolul 10 Autoritatea se organizează şi funcţionează ca sistem unic, în baza unui regulament propriu prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 11 Autoritatea asigură ordinea şi controlul în domeniul evidenţei cailor de rasa atât pentru sectorul de stat, cât şi pentru cel privat. Capitolul III Atribuţii şi competenţe ale Autorităţii Hipice Naţionale Articolul 12 Autoritatea se organizează după o concepţie unitară în sistem piramidal, pe principiul teritorial, ca entitate distinctă şi autonomă, având următoarea structură:a)Consiliul director, care este constituit din specialişti, reprezentanţi ai instituţiilor statului şi organizaţiilor, asociaţiilor implicate în activitatea de creştere, ameliorare şi calificare a cabalinelor; b)Departamentul central, care coordonează tehnic şi administrativ cele 10 centre regionale; Departamentul central realizează zonarea teritoriului României în centre regionale, conform anexei nr. 3; c)centrele regionale, fără personalitate juridică, care se constituie, de preferinţă, pe lângă herghelii sau depozite de armăsari şi sunt susţinute financiar şi subordonate ierarhic Departamentului central al Autorităţii, având ca personal un inspector zonal, un medic veterinar şi personal auxiliar. Articolul 13 Autoritatea va prelua întreaga baza de date cu privire la genealogiile cabalinelor de rasa existente atât în sectorul de stat, cât şi în cel privat. Articolul 14 Domeniile de competenţă ale Autorităţii sunt:a)elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare pe rase, în urma analizei sugestiilor din teritoriu şi a intereselor naţionale, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; b)stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor fizice şi juridice deţinătoare de cabaline de rasa; c)stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor centrelor regionale din subordine; d)stabilirea componenţei Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasa, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; e)organizarea unui sistem informaţional naţional; f)controlarea şi evaluarea hergheliilor şi asociaţiilor de crescători de cai de rasa din punct de vedere al existenţei evidenţelor genealogice şi zootehnice; g)controlul legalităţii şi avizarea oportunităţii înfiinţării şi funcţionării asociaţiilor. Articolul 15 Atribuţiile Autorităţii sunt următoarele:1. organizează activităţile specifice pe întreg teritoriul ţării, după o concepţie unitară; 2. elaborează strategia şi politica în domeniu, în funcţie de necesităţi, cu avizul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; 3. organizează şi coordonează înregistrarea şi identificarea tuturor cabalinelor; 4. elaborează norme, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, pentru domenii de competenţă, care sunt obligatorii atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice; 5. controlează aplicarea normelor emise şi a legislaţiei în vigoare; 6. stabileşte drepturile şi obligaţiile personalului din Departamentul central, precum şi din centrele regionale; 7. atestă originea şi apartenenţa de rasa a cabalinelor din sectorul de stat şi proprietate privată; 8. promovează la reproducţie cele mai valoroase exemplare, pe rase, indiferent de sectorul din care provin; 9. stabileşte şi propune spre avizare Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale numărul de cabaline de rasa cu finanţare de la bugetul statului, ce constituie Herghelia Naţională; 10. eliberează, pentru crescător şi pentru cumpărător, documentele care atestă originea recunoscută intern şi internaţional; 11. coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniu; 12. înregistrează, atestă şi omologhează performanţele cailor de rasa; 13. colaborează cu asociaţiile de crescători de cai, cu federaţiile şi alte forme de organizare, în scopul dezvoltării activităţii hipice; 14. publică, anual sau ori de câte ori este nevoie, Cartea Crescătoriei Naţionale; 15. publică anual catalogul armăsarilor pepinieri pentru rasele existente în ţara; 16. furnizează, la cerere, materiale informative de specialitate; 17. centralizează datele genealogice şi de reproducţie; 18. stabileşte şi autorizează, la propunerea scrisă a proprietarilor de cai, forma pentru însemnele dangalelor şi denumirile de crescătorie; 19. asigură individualizarea cabalinelor de rasa prin dangalizare, implantare de microcipuri, tatuare sau alte mijloace de individualizare permanentă; 20. colaborează cu organismele hipice internaţionale în vederea schimbului de informaţii şi organizării de acţiuni comune; 21. avizează organizarea şi sprijină schimburile şi achiziţionarea de genitori de valoare deosebită, asigurând astfel progresul genetic al populaţiilor indigene de cabaline de rasa; 22. avizează necesitatea şi oportunitatea importului de material seminal de la armăsari de mare valoare, potrivit legislaţiei în vigoare; 23. întocmeşte graficul de susţinere a probelor de calificare şi a lucrărilor de clasare, la propunerea scrisă a hergheliilor şi asociaţiilor de crescători de cabaline pe rase; 24. monitorizează, prin inspectorii zonali, toate datele privind monta, gestaţia şi produşii obţinuţi; 25. eliberează, prin inspectorii zonali, carnetul de identitate pentru fiecare produs până la vârsta de maximum 6 luni obligatoriu; 26. eliberează paşaportul calului, la cererea scrisă a proprietarului; 27. prin Departamentul central, soluţionează eventualele contestaţii legate de activitatea Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasa sau privind eliberarea documentelor de origine, emiţând hotărâri în acest sens; 28. organizează cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru crescătorii de cai de rasa; 29. repartizează subvenţiile aprobate prin bugetul de stat în baza lucrărilor de clasare, pentru cabalinele care constituie Herghelia Naţională; 30. elaborează criteriile de bonitare şi clasare specifice pentru fiecare rasă; 31. asigură desfăşurarea lucrărilor de clasare a cabalinelor de rasa o dată sau de două ori pe an, cu recomandarea celor mai bune împerecheri posibile, la solicitarea proprietarilor; 32. atestă şi omologhează rezultatele lucrărilor de clasare şi calificare; 33. îndrumă şi acordă asistenţă asociaţiilor de crescători de cai de rasa, pentru afilierea la asociaţiile internaţionale de profil. Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice deţinătoare de cabaline Articolul 16 Crescătorii de cai de rasa constituiţi în herghelii, asociaţiile de crescători de cabaline pe rase şi deţinătorii de cabaline, altele decât cele de rasa, au următoarele obligaţii:a)să informeze în scris Autoritatea, în termen de 45 de zile, asupra dispariţiei sau înstrăinării cabalinelor de rasa deţinute sau înregistrate; b)pentru cabalinele din marea creştere, indiferent de proprietar, consiliile locale vor raporta lunar dispariţia sau înstrăinarea; c)să permită individualizarea prin dangalizare şi/sau implantarea de microcipuri ori alte metode, în conformitate cu legislaţia în vigoare; d)să-şi însuşească şi să respecte toate actele normative care fac referire la activitatea de creştere şi calificare a cabalinelor de rasa. Articolul 17 Hergheliile de stat, hergheliile private şi asociaţiile de crescători de cabaline pe rase au obligaţia să deţină şi să completeze la zi evidenţele zootehnice şi genealogice cu format unic şi să le prezinte reprezentanţilor Autorităţii ori de câte ori le sunt solicitate, după cum urmează:a)registru de armăsari pepinieri şi armăsari de monta publică; b)registru de iepe-mamă; c)registru de mânji; d)registru de monte şi fătări; e)adeverinţa de montă, adeverinţa de fătare; f)registru de dangale, semnalmente şi microcipuri. Articolul 18 Măsurile stabilite de Autoritate în exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi ce intră în această arie de competenţă. Articolul 19 În funcţie de orientarea direcţiilor de dezvoltare în domeniul creşterii cailor, Autoritatea poate propune modificarea drepturilor şi obligaţiilor crescătorilor, persoane fizice şi juridice. Articolul 20 Drepturile persoanelor fizice şi juridice deţinătoare de cabaline de rasa sunt următoarele:a)accesul la informaţiile privind activitatea de creştere a cabalinelor; b)prezentarea efectivului de cabaline pentru lucrări de calificare şi clasare şi accesul exemplarelor valoroase în categoria Herghelia Naţională, cu obţinerea de subvenţii; c)accesul la însemnele folosite pentru individualizare; d)posibilitatea solicitării pentru reproducţie a unor genitori sau a unui material seminal de mare valoare; e)posibilitatea obţinerii tuturor documentelor pentru atestarea originii şi apartenenţei la rasa; f)accesul la cursuri de pregătire şi perfecţionare, organizate de Autoritate. Capitolul V Autorizarea hergheliilor, avizarea înfiinţării asociaţiilor de crescători de cabaline pe rase şi a altor unităţi şi aprobarea activităţilor cu impact în creşterea şi ameliorarea cabalinelor Articolul 21 Funcţionarea hergheliilor, a asociaţiilor de crescători de cabaline pe rase, a punctelor de recoltare a spermei şi de inseminare artificială se face cu avizul Autorităţii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Articolul 22 Autoritatea avizează din punct de vedere tehnic importurile şi exporturile de cabaline de reproducţie şi de material seminal, împreună cu unităţile abilitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Articolul 23 Autoritatea aproba anual, la propunerea Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasa, promovarea la reproducţie a celor mai valoroase exemplare din fiecare rasă, în funcţie de obiectivele urmărite prin programul naţional de ameliorare. Articolul 24 Autoritatea va elabora norme privind cerinţele specifice pe care trebuie să le îndeplinească activităţile prevăzute în prezentul capitol. Capitolul VI Finanţarea Autorităţii Hipice Naţionale Articolul 25 Finanţarea Autorităţii se asigură din:a)venituri proprii realizate din prestaţii de servicii specifice, pe bază de tarife negociate cu persoanele prevăzute la art. 3 şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi alocaţii de la bugetul de stat; b)donaţii, sponsorizări, timbru hipic şi alte venituri, în condiţiile legii. Articolul 26 Din bugetul Autorităţii se asigură finanţarea cheltuielilor, pe bază de programe pentru:a)cursuri de instruire şi perfecţionare profesională; b)instruirea, organizarea şi funcţionarea sistemului informatic; c)sprijinirea sporturilor, activităţilor hipice, a hipismului, organizarea de expoziţii, concursuri şi curse; d)editarea cărţilor Crescătoriei Naţionale pe rase, cataloagelor de armăsari pepinieri, armăsari de monta publică şi a altor materiale informative; e)alte acţiuni prevăzute în programe naţionale pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare. Articolul 27 Activităţile de instruire şi perfecţionare profesională se realizează pe bază de contract încheiat, în condiţiile legii, cu instituţiile de învăţământ sau alte instituţii abilitate. Articolul 28 Veniturile Autorităţii se constituie din surse provenind din:a)tarife pentru diferite servicii; b)tarife pentru avizare/autorizare; c)tarife pentru eliberarea documentelor. Articolul 29 Cuantumul tarifelor pentru veniturile proprii se elaborează de preşedintele Autorităţii şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Capitolul VII Răspunderi şi sancţiuni Articolul 30 Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON):a)folosirea la monta a armăsarilor neautorizaţi de către proprietarii de iepe de reproducţie; b)folosirea la monta a armăsarilor neautorizaţi de către proprietari; c)folosirea materialului seminal la reproducerea artificială, neaprobat de Autoritate. Articolul 31 Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON):a)funcţionarea hergheliilor fără autorizaţie de funcţionare eliberată de Autoritate; b)necompletarea la zi sau completarea eronată a evidenţelor zootehnice şi genealogice; c)refuzul de a prezenta la control, ori de câte ori sunt solicitate, evidenţele zootehnice şi genealogice reprezentanţilor Autorităţii. Articolul 32 Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON) pentru persoanele juridice şi de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON) pentru persoanele fizice:a)neraportarea în termen de 45 de zile sau raportarea eronată de către crescători a modificărilor intervenite în efectivele de cabaline; b)nedepunerea la centrul regional al Autorităţii, în maximum 30 de zile, a declaraţiilor de fătare; c)nedangalizarea la 6 luni a tineretului cabalin; d)nerespectarea normelor privind activitatea de creştere şi calificare a cabalinelor de rasa; e)înstrăinarea cailor fără documente legale, respectiv:certificat sanitar veterinar de transport; carnet de identitate. Articolul 33 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii zonali şi persoanele cu drept de control din Autoritate. Articolul 34 Contravenţiilor prevăzute la art. 30-32 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VIII Dispoziţii finale Articolul 35 Anexa nr. 4 "Unităţile care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, se completează după cum urmează: Autoritatea Hipică Naţională (sursa de finanţare: venituri proprii şi venituri de la bugetul de stat) Articolul 36 La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la Autoritatea Hipică Naţională din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă. Articolul 37 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Anexa nr. 1 NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2005 de aplicare a Legii calului Anexa nr. 2 REGULAMENT din 16 decembrie 2005 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Hipice Naţionale Anexa nr. 3*) Notă
*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.SmartCity5

COMENTARII la Legea 389/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 389 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 389/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu