Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 37 din  8 martie 1999

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1999

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din  9 martie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Obiectul prezentei legi il constituie veniturile si cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 2
    (1) Pentru anul 1999 bugetul asigurarilor sociale de stat se stabileste, atat la venituri, cat si la cheltuieli, in suma de 37.264,3 miliarde lei, conform anexei nr. 1.
    (2) Detalierea pe articole de cheltuieli a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1999 este prezentata in anexa nr. 2.
    (3) In cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat este cuprinsa si suma de 3 miliarde lei, necesara pentru efectuarea unor reparatii capitale la unitatile de odihna si tratament balnear ale agricultorilor, aflate in administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (4) Pentru cheltuielile de investitii de natura celor prevazute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice se prevede suma de 26.595,0 milioane lei, din care 17.091,0 milioane lei cu finantare din credite externe aprobate cu aceasta destinatie.
    (5) In anul 1999 din bugetul asigurarilor sociale de stat se platesc dobanzile datorate trezoreriei statului pentru sumele utilizate din trezorerie, in vederea acoperirii deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din anul 1997 si a deficitelor temporare inregistrate de acest buget in anul 1998.
    (6) Taxele postale percepute de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. in anul 1999 pentru prestatiile privind plata drepturilor de asigurari sociale de stat nu pot depasi 0,9% din valoarea mandatelor emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu aceasta destinatie.
    Art. 3
    (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe anul 1999 se stabileste, la venituri, in suma de 5.884,0 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 6.333,0 miliarde lei, cu un deficit de 449,0 miliarde lei, conform anexei nr. 3.
    (2) Pentru centrele de pregatire si perfectionare profesionala din cadrul fundatiilor romano-germane din Arad, Sibiu si Timisoara, stabilite prin protocolul romano-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, in bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la cheltuieli este cuprinsa si suma de 2,3 miliarde lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea fundatiilor romano-germane, potrivit Conventiei privind promovarea formarii profesionale in Romania, incheiata la Bucuresti la 22 decembrie 1997, intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din Romania si Ministerul Federal al Cooperarii Economice si Dezvoltarii din Republica Federala Germania.
    (3) Pentru cheltuielile de investitii de natura celor prevazute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 se prevede suma de 63.787,9 milioane lei, din care 25.341,2 milioane lei cu finantare din credite externe aprobate cu aceasta destinatie.
    Art. 4
    (1) Incasarea contributiilor datorate bugetelor fondurilor ce compun asigurarile sociale de stat se efectueaza in conformitate cu prevederile din actele normative care reglementeaza aceste surse financiare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    (2) In anul 1999 persoanele juridice care angajeaza personal, indiferent de forma de proprietate, vor depune in banca, o data cu documentatia pentru plata salariilor si documentele pentru plata contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, platile efectuandu-se simultan, sub control bancar.
    (3) In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite acestor bugete si a majorarilor de intarziere si va dispune incasarea sumelor respective prin aplicarea dispozitiilor legale.
    (4) Cheltuielile ocazionate de masurile de executare silita a creantelor bugetare se suporta din bugetele mentionate la alin. (3).
    Art. 5
    (1) In vederea trimiterii la tratament balnear si odihna a unor categorii de persoane, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va contracta pentru anul 1999, in functie de evolutia tarifelor, un numar de pana la 405.000 de locuri la tratament si odihna astfel:
    a) 200.000 de locuri pentru pensionarii asigurarilor sociale de stat;
    b) 35.000 de locuri pentru pensionarii agricultori si pentru persoanele asigurate in baza Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare;
    c) 25.000 de locuri care se acorda gratuit, conform reglementarilor in vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de razboi, persoanelor cu drepturi stabilite in baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare, si salariatilor care lucreaza in mediu radioactiv;
    d) 145.000 de locuri pentru salariatii din unitatile bugetare.
    (2) Locurile vor fi asigurate in unitatile de tratament balnear din administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu alte unitati de profil.
    (3) In limita locurilor prevazute la alin. (1), biletele de odihna si tratament pot fi atribuite si membrilor de familie (sot sau sotie, dupa caz, si copii minori care urmeaza cursurile de zi al unei institutii de invatamant acreditate sau autorizate temporar, potrivit legii), daca insotesc titularii de drept.
    (4) Contributia ce urmeaza a fi platita de beneficiarii biletelor de tratament si odihna este egala cu:
    a) 70% din pensia de baza cuvenita pe luna anterioara procurarii biletelor, pentru pensionarii din sistemul asigurarilor sociale de stat sau pentru pensionarii agricultori;
    b) 70% din venitul lunar asigurat, pentru asiguratii agricultori;
    c) 70% din pensiile cumulate, in cazul pensionarilor care cumuleaza pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat cu pensia din agricultura;
    d) 50% din valoarea biletului la data procurarii lui, pentru salariatii bugetari;
    e) 50% din contributia titularului, in cazul sotului, (sotiei), copiilor sau insotitorului invalidului de gradul I de invaliditate, in situatia in care acestia nu au venit propriu;
    f) valoarea integrala a biletului, in cazul in care contributia datorata de beneficiar este mai mare decat valoarea biletului sau in cazul in care sotul (sotia) titularului nu face parte din categoriile de persoane indreptatite la bilet.
    (5) Pensia de baza utilizata pentru calculul contributiei platite de beneficiarii biletelor de tratament si odihna, potrivit prevederilor alin. (4), cuprinde si majorarea prevazuta la art. 52 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998.
    (6) Diferenta dintre valoarea biletului de tratament si odihna si contributia beneficiarilor de bilete, in limita numarului de locuri precizate la alin. (1), se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru beneficiarii mentionati la lit. a) - e).
    (7) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate stabili, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii, numarul de bilete ce poate fi eliberat pensionarilor militari, contributia platita de acestia fiind stabilita in mod similar cu cea pentru pensionarii asigurarilor sociale de stat, iar diferenta fiind suportata din bugetele respectivilor ordonatori de credite.
    (8) In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihna aceluiasi beneficiar, avand prioritate persoanele cu pensii si, respectiv, salarii mai mici.
    Art. 6
    (1) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament, de catre unitatile de tratament balnear administrate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, pana cel mult la nivelul tarifelor cu care celelalte unitati de profil, cu conditii de confort similare, din aceeasi statiune balneoclimaterica sau dintr-o zona apropiata, si-au adjudecat la licitatie celelalte locuri.
    (2) Costul procedurilor de tratament balnear pentru beneficiarii biletelor de tratament, emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (3) Sumele corespunzatoare costului procedurilor de tratament balnear, suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat in anul 1998 si nedecontate pana la sfarsitul anului 1998 din bugetul Fondului initial de asigurari sociale de sanatate, raman cheltuieli ale bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1998.
    Art. 7
    (1) In cadrul controlului parlamentar asupra activitatii Guvernului, acesta va prezenta Parlamentului, pana la data de 30 septembrie 1999, o informare cu privire la realizarea prevederilor bugetului asigurarilor sociale de stat si la masurile ce se impun in continuare pentru imbunatatirea protectiei sociale a veniturilor populatiei.
    (2) Guvernul poate prezenta Parlamentului, pana la data de 30 noiembrie 1999, propuneri de modificare, prin legi rectificative, a prevederilor prezentei legi, ca urmare a schimbarilor intervenite in evolutia indicatorilor macroeconomici, a masurilor de protectie sociala si a adoptarii unor noi acte normative.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 16 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ION DIACONESCU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                               PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                   BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                               pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu

                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________
                                                  Propunere 1999
  I  II III       Denumirea         __________________________________________
                indicatorului        Bugetul        Intrari
                                     asigurarilor     de
                                     sociale        credite        Total
                                     de stat        externe
______________________________________________________________________________
           VENITURI                 37.264.260.561              37.264.260.561
            I. VENITURI CURENTE     33.196.209.722              33.196.209.722
             A. VENITURI FISCALE    32.879.053.909              32.879.053.909
              A1. IMPOZITE DIRECTE  32.879.053.909              32.879.053.909
0904           CONTRIBUTII PENTRU   32.879.053.909              32.879.053.909
               ASIGURARI SOCIALE
     01     Contributii pentru      26.546.540.000              26.546.540.000
            asigurari sociale de
            stat
     04     Contributii pentru       4.731.930.000               4.731.930.000
            pensia suplimentara
     05     Contributia                 30.502.206                  30.502.206
            agricultorilor
            asigurati
     06     Contributii agenti       1.570.081.703               1.570.081.703
            economici pentru
            asigurari sociale
            agricultori
             B. VENITURI NEFISCALE     317.155.813                 317.155.813
2204          DIVERSE VENITURI         317.155.813                 317.155.813
     13     Contributii pentru         167.155.813                 167.155.813
            bilete de tratament si
            odihna
     30     Incasari din alte surse    150.000.000                 150.000.000
            V. SUBVENTII
3704       SUBVENTII PRIMITE         4.068.050.839               4.068.050.839
           DIN BUGETUL DE STAT
     04     Subventii primite de     4.068.050.839               4.068.050.839
            bugetul asigurarilor
            sociale de stat
           CHELTUIELI - TOTAL       37.264.260.561  23.096.000  37.287.356.561
        01   A. CHELTUIELI CURENTE  37.252.399.261   6.004.960  37.258.404.221
        02      CHELTUIELI DE           24.510.024                  24.510.024
                PERSONAL
        20      CHELTUIELI             916.656.557   6.004.960     922.661.517
                MATERIALE SI
                SERVICII
        38      TRANSFERURI         36.201.232.680              36.201.232.680
        49      DOBANZI                110.000.000                 110.000.000
        70   B. CHELTUIELI DE            9.504.000  17.091.040      26.595.040
                CAPITAL
        78   C. OPERATIUNI               2.357.300                   2.357.300
                FINANCIARE
        84      RAMBURSARI DE            2.357.300                   2.357.300
                CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI
                COMISIOANE LA
                CREDITE

                Partea a III-a -    36.765.397.680              36.765.397.680
                CHELTUIELI SOCIAL-
                CULTURALE
6004            ASISTENTA SOCIALA,  36.720.184.050              36.720.184.050
                ALOCATII, PENSII,
                AJUTOARE SI
                INDEMNIZATII
        01   A. CHELTUIELI CURENTE  36.720.184.050              36.720.184.050
        20      CHELTUIELI             564.165.000                 564.165.000
                MATERIALE SI
                SERVICII
        38      TRANSFERURI         36.156.019.050              36.156.019.050
        40       Transferuri        36.156.019.050              36.156.019.050
                 neconsolidabile
                 Din total
                 cheltuieli capitol:
     22     Pensii de asigurari     31.076.490.180              31.076.490.180
            sociale de stat
     45     Pensii de asigurari      2.906.628.000               2.906.628.000
            sociale agricultori
     23     Indemnizatii pentru        462.144.486                 462.144.486
            incapacitate temporara
            de munca din cauza de
            boala sau accident
     24     Indemnizatii pentru        242.101.222                 242.101.222
            concedii de maternitate
            si ingrijirea copiilor
     26     Ajutoare acordate           37.978.372                  37.978.372
            asiguratilor pentru
            decese si proteze
     27     Ajutoare acordate          147.380.000                 147.380.000
            pensionarilor pentru
            decese si proteze
     28     Tratament balnear si
            odihna                     564.165.000                 564.165.000
     29     Concediu platit pentru   1.250.296.790               1.250.296.790
            ingrijirea copilului in
            varsta de pana la 2 ani
     31     Compensatii pentru          33.000.000                  33.000.000
            pensiile refugiatilor
            greci repatriati
6104       ALTE CHELTUIELI SOCIALE      45.213.630                  45.213.630
        01 A. CHELTUIELI CURENTE        45.213.630                  45.213.630
        38   TRANSFERURI                45.213.630                  45.213.630
        39      Transferuri             45.213.630                  45.213.630
                consolidabile
     10      Contributia de             45.213.630                  45.213.630
             asigurari sociale
             de sanatate pentru
             persoanele aflate in
             concediu medical

           Partea a VI-a - ALTE
           ACTIUNI                     388.862.881  23.096.000     411.958.881
7204          ALTE ACTIUNI               3.000.000                   3 000.000
        01   A. CHELTUIELI CURENTE       3.000.000                   3.000.000
        20      CHELTUIELI               3.000.000                   3.000.000
                MATERIALE SI
                SERVICII
        28      Reparatii capitale       3.000.000                   3.000.000
     50         Alte cheltuieli          3.000.000                   3.000.000
7304          CHELTUIELI DE            385.862.881  23.096.000     408.958.881
              ADMINISTRARE A
              FONDULUI
        01    A. CHELTUIELI CURENTE    374.001.581   6.004.960     380.006.541
        02       CHELTUIELI DE          24.510.024                  24.510.024
                 PERSONAL
        20       CHELTUIELI            349.491.557   6.004.960     355.496.517
                 MATERIALE SI
                 SERVICII
        70    B. CHELTUIELI DE            9.504.000  17.091.040      26.595.040
                 CAPITAL
        78    C. OPERATIUNI
                 FINANCIARE               2.357.300                   2.357.300
        84       RAMBURSARI DE            2.357.300                   2.357.300
                 CREDITE, PLATI DE
                 DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE
                 Din total
                 cheltuieli capitol:
     03         Cheltuieli cu           363.175.823                 363.175.823
                transmiterea si
                plata drepturilor
     50         Alte cheltuieli          22.687.058  23.096.000      45.783.058
                Partea a IX-a -        110.000.000                 110.000.000
                PLATI DE DOBANZI SI
                ALTE CHELTUIELI
8904            PLATI DE DOBANZI       110.000.000                 110.000.000
        01    A. CHELTUIELI CURENTE    110.000.000                 110.000.000
        49      DOBANZI                110.000.000                 110.000.000
     02     Dobanda datorata           110.000.000                 110.000.000
            trezoreriei statului
            EXCEDENT/DEFICIT                     0 -23.096.000     -23.096.000
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                    BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                               pe anul 1999
                  - detalierea pe articole de cheltuieli -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Titlu/Articol

                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________
                                                  Propunere 1999
  I   II         Denumirea          __________________________________________
               indicatorului        Bugetul         Intrari
                                    asigurarilor      de
                                    sociale         credite        Total
                                    de stat         externe
______________________________________________________________________________
          CHELTUIELI - TOTAL        37.264.260.561  23.096.000  37.287.356.561
       01 A. CHELTUIELI CURENTE     37.252.399.261   6.004.960  37.258.404.221
       02   CHELTUIELI DE PERSONAL      24.510.024                  24.510.024
       20   CHELTUIELI MATERIALE       916.656.557   6.004.960     922.661.517
            SI SERVICII
       38   TRANSFERURI             36.201.232.680              36.201.232.680
       49   DOBANZI                    110.000.000                 110.000.000
       70 B. CHELTUIELI DE CAPITAL       9.504.000  17.091.040      26.595.040
       78 C. OPERATIUNI FINANCIARE       2.357.300                   2.357.300
       84   RAMBURSARI DE                2.357.300                   2.357.300
            CREDITE, PLATI DE
            DOBANZI SI COMISIOANE
            LA CREDITE
6004        ASISTENTA SOCIALA,      36.720.184.050              36.720.184.050
            ALOCATII, PENSII,
            AJUTOARE SI
            INDEMNIZATII
       01 A. CHELTUIELI CURENTE     36.720.184.050              36.720.184.050
       20   CHELTUIELI MATERIALE       564.165.000                 564.165.000
            SI SERVICII
       21   Drepturi cu caracter       564.165.000                 564.165.000
            social
       38   TRANSFERURI             36.156.019.050              36.156.019.050
       40     Transferuri           36.156.019.050              36.156.019.050
              neconsolidabile
     4005   Pensii de asigurari     31.076.490.180              31.076.490.180
            sociale de stat
     4025   Pensii de asigurari      2.906.628.000               2.906.628.000
            sociale agricultori
     4009   Alte ajutoare, alocatii  2.139.900.870               2.139.900.870
            si indemnizatii
     4020   Alte transferuri            33.000.000                  33.000.000
6104       ALTE CHELTUIELI SOCIALE      45.213.630                  45.213.630
       01 A. CHELTUIELI CURENTE         45.213.630                  45.213.630
       38   TRANSFERURI                 45.213.630                  45.213.630
       39     Transferuri               45.213.630                  45.213.630
              consolidabile
     3917  Contributia persoanelor      45.213.630                  45.213.630
           aflate in concediu
           medical pentru
           asigurarile sociale de
           sanatate
7204       ALTE ACTIUNI                  3.000.000                   3.000.000
       01 A. CHELTUIELI CURENTE          3.000.000                   3.000.000
       20  CHELTUIELI MATERIALE SI       3.000.000                   3.000.000
           SERVICII
       28  Reparatii capitale            3.000.000                   3.000.000
7304       CHELTUIELI DE               385.862.881  23.096.000     408.958.881
           ADMINISTRARE A FONDULUI
       01 A. CHELTUIELI CURENTE        374.001.581   6.004.960     380.006.541
       02  CHELTUIELI DE PERSONAL       24.510.024                  24.510.024
       10   Cheltuieli cu salariile     15.412.130                  15.412.130
       11   Contributii pentru           4.623.639                   4.623.639
            asigurari sociale de
            stat
       12   Cheltuieli pentru              770.606                     770.606
            constituirea Fondului
            pentru plata ajutorului
            de somaj
       14   Contributii pentru           1.078.849                   1.078.849
            constituirea Fondului
            de asigurari sociale
            de sanatate
       13   Deplasari, detasari,         2.624.800                   2.624.800
            transferari
       20  CHELTUIELI MATERIALE SI     349.491.557   6.004.960     355.496.517
           SERVICII
       24   Cheltuieli pentru            1.125.000                   1.125.000
            intretinere si
            gospodarie
       27   Reparatii curente              524.700                     524.700
     3004   Transmiterea               340.750.357                 340.750.357
            drepturilor
     3007   Alte cheltuieli              7.091.500   6.004.960      13.096.460
            autorizate prin
            dispozitii legale
       70 B. CHELTUIELI DE CAPITAL       9.504.000  17.091.040      26.595.040
       72   Investitii ale
            institutiilor publice        9.504.000  17.091.040      26.595.040
       78 C. OPERATIUNI FINANCIARE       2.357.300                   2.357.300
       84  RAMBURSARI DE CREDITE,        2.357.300                   2.357.300
           PLATI DE DOBANZI SI
           COMISIOANE
       85   Rambursari de credite        2.357.300                   2.357.300
            externe si plati de
            dobanzi si comisioane
            la creditele externe
            contractate de
            ordonatorii de credite
     8502   Plati de dobanzi si          2.357.300                   2.357.300
            comisioane
8904       PLATI DE DOBANZI            110.000.000                 110.000.000
       01 A. CHELTUIELI CURENTE        110.000.000                 110.000.000
       51   Plati de dobanzi           110.000.000                 110.000.000
     5102   Dobanda datorata           110.000.000                 110.000.000
            trezoreriei statului
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                                BUGETUL
            Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe anul 1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol

                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________
                                                  Program 1999
  I  II III       Denumirea         __________________________________________
                indicatorului        Bugetul        Intrari
                                     Fondului         de
                                     pentru plata   credite        Total
                                     ajutorului     externe
                                     de somaj
______________________________________________________________________________
           VENITURI-TOTAL            5.884.028.772               5.884.028.772
            VENITURI CURENTE         5.844.028.772               5.844.028.772
             A. VENITURI FISCALE     5.112.660.000               5.112.660.000
              A1. IMPOZITE DIRECTE   5.112.660.000               5.112.660.000
1006           CONTRIBUTII LA        5.112.660.000               5.112.660.000
               FONDUL PENTRU PLATA
               AJUTORULUI DE SOMAJ
        01     Contributii de la     4.405.590.000               4.405.590.000
               persoane juridice si
               fizice care
               utilizeaza munca
               salariata
        02     Contributii pentru      707.070.000                 707 070.000
               ajutorul de somaj de
               la salariati
             B. VENITURI NEFISCALE     731.368.772                 731.368.772
2206           DIVERSE VENITURI        731.368.772                 731.368.772
     30        Incasari din alte       731.368.772                 731.368.772
               surse
4206        INCASARI DIN                40.000.000                  40.000.000
            RAMBURSAREA
            IMPRUMUTURILOR ACORDATE
     06        Incasari din             40.000.000                  40.000.000
               rambursarea
               imprumuturilor
               acordate pentru
               infiintarea si
               dezvoltarea de
               intreprinderi mici
               si mijlocii
           CHELTUIELI - TOTAL        6.333.020.076  57.740.000   6.390.760.076
        01  CHELTUIELI CURENTE       6.132.627.369  32.398.797   6.165.026.166
        02    CHELTUIELI DE             87.420.949                  87.420.949
              PERSONAL
        20    CHELTUIELI MATERIALE     192.442.651  32.398.797     224.841.448
              SI SERVICII
        38    TRANSFERURI            5.852.763.769               5.852.763.769
        70  CHELTUIELI DE CAPITAL       38.446.707  25.341.203      63.787.910
        79  IMPRUMUTURI ACORDATE       150.000.000                 150.000.000
        84  RAMBURSARI DE               11.946.000                  11.946.000
            CREDITE, PLATI DE
            DOBANZI SI COMISIOANE
            LA CREDITE
               Partea a III-a -      5.886.467.120               5.886.467.120
               CHELTUIELI
               SOCIAL-CULTURALE
5706        INVATAMANT                  36.048.990                  36.048.990
        01  CHELTUIELI CURENTE          33.537.140                  33.537.140
        02    CHELTUIELI DE             12.917.122                  12.917.122
              PERSONAL
        10     Cheltuieli cu             9.754.135                   9.754.135
               salariile
        11     Contributii pentru        1.576.241                   1.576.241
               asigurari sociale
               de stat
        12     Cheltuieli pentru           262.707                     262.707
               constituirea
               Fondului pentru
               plata ajutorului de
               somaj
        14     Contributii pentru          367.789                     367.789
               constituirea
               Fondului de
               asigurari sociale
               de sanatate
        13     Deplasari, detasari,        956.250                     956.250
               transferari
        20    CHELTUIELI MATERIALE      18.274.379                  18.274.379
              SI SERVICII
        21     Drepturi cu caracter      1.272.713                   1.272.713
               social
        24     Cheltuieli pentru         5.525.615                   5.525.615
               intretinere si
               gospodarie
        25     Materiale si              8.902.468                   8.902.468
               prestari de servicii
               cu caracter
               functional
        26     Obiecte de inventar         581.675                     581.675
               de mica valoare sau
               scurta durata si
               echipament
        27     Reparatii curente           853.592                     853.592
        28     Reparatii capitale           65.588                      65.588
        29     Carti si publicatii         379.504                     379.504
        30     Alte cheltuieli             693.225                     693.225
        38    TRANSFERURI                2.345.639                   2.345.639
        40      Transferuri              2.345.639                   2.345.639
                neconsolidabile
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL       2.511.851                   2.511.851
        72     Investitii ale            2.511.851                   2.511.851
               institutiilor
               publice
                Din total
                cheltuieli capitol:
     20        Centre de calificare
               si recalificare          17.147.813                  17.147.813
     50        Alte institutii si       18.901.177                  18.901.177
               actiuni de
               invatamant
6006          ASISTENTA SOCIALA,     5.850.418.130               5.850.418.130
              ALOCATII, PENSII,
              AJUTOARE SI
              INDEMNIZATII
        01  CHELTUIELI CURENTE       5.850.418.130               5.850.418.130
        38   TRANSFERURI             5.850.418.130               5.850.418.130
        40     Transferuri
               neconsolidabile       5.850.418.130               5.850.418.130
                Din total
                cheltuieli capitol:
     33        Ajutor de somaj       2.094.858.581               2.094.858.581
     34        Alocatii de sprijin     765.478.049                 765.478.049
     35        Ajutor de integrare     294.294.000                 294.294.000
               profesionala
     36        Indemnizatii pentru     425.250.000                 425.250.000
               personalul agentilor
               economici a caror
               activitate este
               intrerupta temporar
     39        Plata absolventilor     282.975.000                 282.975.000
               institutiilor de
               invatamant
     40        Plati compensatorii   1.987.562.500               1.987.562.500
           Partea a VI-a - ALTE        296.552.956  57.740.000     354.292.956
           ACTIUNI
7206        ALTE ACTIUNI                31.781.000  18.710.023      50.491.023
        01 CHELTUIELI CURENTE           31.781.000  18.710.023      50.491.023
        20  CHELTUIELI MATERIALE        31.781.000  18.710.023      50.491.023
            SI SERVICII
        30     Alte cheltuieli          31.781.000  18.710.023      50.491.023
     18    Masuri active pentru         31.781.000  18.710.023      50.491.023
           combaterea somajului
7306       CHELTUIELI DE               264.771.956  39.029.978     303.801.934
           ADMINISTRARE A FONDULUI
        01 CHELTUIELI CURENTE          216.891.099  13.688.775     230.579.874
        02  CHELTUIELI DE PERSONAL      74.503.827                  74.503.827
        10  Cheltuieli cu salariile     50.176.992                  50.176.992
        11  Contributii pentru          15.053.097                  15.053.097
            asigurari sociale de
            stat
        12  Cheltuieli pentru            2.508.849                   2.508.849
            constituirea Fondului
            pentru plata ajutorului
            de somaj
        14  Contributii pentru           3.512.389                   3.512.389
            constituirea Fondului
            de asigurari sociale
            de sanatate
        13  Deplasari, detasari,         3.252.500                   3.252.500
            transferari
        20   CHELTUIELI MATERIALE      142.387.272  13.688.775     156.076.047
             SI SERVICII
        24    Cheltuieli pentru          9.000.000                   9.000.000
              intretinere si
              gospodarie
        25    Materiale si prestari      2.674.176   7.153.320       9.827.496
              de servicii cu
              caracter functional
        26    Obiecte de inventar        2.581.392                   2.581.392
              de mica valoare sau
              scurta durata si
              echipament
        27    Reparatii curente          5.217.656                   5.217.656
        28    Reparatii capitale         6.525.000                   6.525.000
        30    Alte cheltuieli          116.389.049   6.535.454     122.924.503
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL      35.934.857  25.341.203      61.276.060
        72    Investitii ale            35.934.857  25.341.203      61.276.060
              institutiilor publice
        84   RAMBURSARI DE CREDITE,     11.946.000                  11.946.000
             PLATI DE DOBANZI SI
             COMISIOANE LA CREDITE
        85    Rambursari de credite     11.946.000                  11.946.000
              externe si plati de
              dobanzi si comisioane
              la creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite
               Din total cheltuieli
               capitol:
     03       Cheltuieli cu            115.808.959                 115.808.959
              transmiterea si plata
              drepturilor
     50       Alte cheltuieli          148.962.997  39.029.978     187.992.975
           Partea a VIII-a -           150.000.000                 150.000.000
           IMPRUMUTURI ACORDATE
8606           IMPRUMUTURI             150.000.000                 150.000.000
        79   IMPRUMUTURI ACORDATE      150.000.000                 150.000.000
     04       Imprumuturi acordate     150.000.000                 150.000.000
              pentru infiintarea
              si dezvoltarea de
              intreprinderi mici
              si mijlocii

           Partea a XII-a -           -448.991.304 -57.740.000    -506.731.304
           EXCEDENT/DEFICIT
9906       DEFICIT                    -448.991.304 -57.740.000    -506.731.304
------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    In totalul cheltuielilor este cuprins si bugetul de cheltuieli al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, astfel:

           CHELTUIELI TOTALE A.N.O.F.P.,           269.973.769
             din care:
            CHELTUIELI CURENTE                     231.527.062
             CHELTUIELI DE PERSONAL                 82.920.949
             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      148.606.113
            CHELTUIELI DE CAPITAL                   38.446.707

    ANEXA 4

                                 LISTA
cuprinzand veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1999
-------------------------------------------------------------------------------
    Denumirea veniturilor    Actele normative care reglementeaza veniturile
-------------------------------------------------------------------------------
                 I. Pentru bugetul asigurarilor sociale de stat

I. VENITURI CURENTE
   A. VENITURI FISCALE
      A1. IMPOZITE DIRECTE

Contributii pentru
asigurari sociale:

- contributii pentru       Decretul nr. 389/1972 cu privire la contributia de
asigurari sociale de stat  asigurari sociale de stat, cu modificarile
                           ulterioare; Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si
                           completarea unor reglementari din legislatia de
                           asigurari sociale; Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 2/1999 privind modificarea si completarea
                           Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia de
                           asigurari sociale de stat, modificat si completat
                           prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si
                           completarea unor reglementari din legislatia de
                           asigurari sociale.
- contributii pentru       Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari
pensia suplimentara        sociale de stat si asistenta sociala, cu
                           modificarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor
                           componente ale bugetului asigurarilor sociale de
                           stat, precum si a celor pentru plata pensiilor
                           cuvenite asiguratilor din unitatile cu atributii in
                           domeniul apararii nationale, ordinii publice si
                           sigurantei nationale.
- contributia              Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi
agricultorilor asigurati   de asigurari sociale ale agricultorilor,
                           republicata, cu modificarile ulterioare.
- contributii agenti       Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi
economici pentru           de asigurari sociale ale agricultorilor,
asigurari sociale          republicata, cu modificarile ulterioare.
agricultori
SUBVENTII                  Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari
Subventii primite din      sociale de stat si asistenta sociala, cu
bugetul de stat            modificarile ulterioare; Legea nr. 80/1992 privind
                           pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale
                           agricultorilor, republicata, cu modificarile
                           ulterioare.

           II. Pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj

I. VENITURI CURENTE
    A. VENITURI FISCALE
       A1. IMPOZITE DIRECTE

Contributii la Fondul
pentru plata ajutorului
de somaj:
- contributii de la        Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a
persoane juridice si       somerilor si reintegrarea lor profesionala,
fizice care utilizeaza     republicata, cu modificarile ulterioare.
munca salariata
- contributii pentru       Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a
ajutorul de somaj de la    somerilor si reintegrarea lor profesionala,
salariati                  republicata, cu modificarile ulterioare.

INCASARI DIN RAMBURSAREA
IMPRUMUTURILOR ACORDATE
Incasari din rambursarea   Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a
imprumuturilor acordate    somerilor si reintegrarea lor profesionala,
pentru infiintarea si      republicata, cu modificarile ulterioare.
dezvoltarea de
intreprinderi mici si
mijlocii
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Legea 37/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 37 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu