Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 350 din 3 decembrie 2007

privind modelele de utilitate

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 851 din 12 decembrie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Modelul de utilitate protejează, în condiţiile prezentei legi, orice invenţie tehnică, cu condiţia să fie nouă, să depăşească nivelul simplei îndemânări profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.

(2) Nu sunt considerate invenţii, în sensul alin. (1), în special:

a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;

b) creaţiile estetice;

c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de calculator;

d) prezentările de informaţii.

(3)  Prevederile alin. (2) nu exclud protecţia prin model de utilitate a obiectelor sau activităţilor prevăzute, decât în măsura în care cererea de model de utilitate sau modelul de utilitate se referă la astfel de obiecte sau activităţi considerate în sine.

(4) Nu pot fi protejate prin înregistrare ca model de utilitate:

a)  invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii ori vieţii persoanelor, animalelor sau plantelor ori care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea lor este interzisă printr-o dispoziţie legală;

b) soiurile de plante şi rasele de animale;

c) invenţiile având ca obiect un material biologic;

d)  invenţiile având ca obiect un produs constând într-o substanţă chimică sau farmaceutică;

e) invenţiile având ca obiect un procedeu sau o metodă.

Art. 2. - Dreptul la modelul de utilitate aparţine inventatorului sau succesorului său în drepturi.

Art. 3. - (1) O invenţie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

(2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de model de utilitate.

(3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor de model de utilitate, al cererilor de brevet de invenţie depuse la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare O.S.I.M., precum şi pe cel al cererilor care au efect în România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei prevăzute la alin. (2) şi care au fost publicate la sau după această dată, conform legii.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3), divulgarea invenţiei nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de model de utilitate şi dacă rezultă, direct sau indirect:

a) de la solicitant ori de la predecesorul său în drepturi; ori

b)  ca urmare a unui abuz evident asupra solicitantului sau predecesorului său în drepturi.

Art. 4. - O invenţie este susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau folosit în orice tip de industrie, inclusiv în agricultură.

Art. 5. - (1) Modelul de utilitate înregistrat conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenţiei pe întreaga durată şi de a interzice efectuarea fără consimţământul său a următoarelor acte: fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării invenţiei protejate prin model de utilitate.

(2) Titularul are, de asemenea, dreptul de a interzice oricărui terţ care nu are consimţământul său să furnizeze sau să ofere altor persoane decât celor îndreptăţite să exploateze invenţia protejată prin model de utilitate mijloace de aplicare a invenţiei pe teritoriul României, referitoare la un element esenţial al invenţiei, când terţul ştie sau, în împrejurările date, ar fi trebuit să ştie că mijloacele sunt adecvate şi destinate aplicării invenţiei.

(3)  Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică produselor comerciale de larg consum, cu excepţia situaţiilor în care terţul încearcă să determine săvârşirea unor fapte care ar încălca dreptul exclusiv prevăzut la alin. (1).

(4) In cazul în care elementele esenţiale ale unui model de utilitate au fost preluate din descrierea, desenele, modelele experimentale, dispozitivele sau echipamentele aparţinând altei persoane decât titularului, fără consimţământul acesteia, protecţia acordată nu poate fi folosită în detrimentul acelei persoane.

Art. 6. - (1) Drepturile conferite de un model de utilitate înregistrat nu se extind la actele prevăzute la art. 5 alin. (1) privind produsul protejat, efectuate după ce produsul a fost comercializat într-un stat membru al Uniunii Europene, de către titular sau cu consimţământul acestuia.

(2) Totuşi, drepturile conferite de un model de utilitate se extind la actele prevăzute la art. 5 alin. (1) privind produsul protejat, efectuate după ce produsul a fost comercializat în afara unui stat membru al Uniunii Europene, de către titular sau cu consimţământul acestuia.

Art. 7. - (1) Durata unui model de utilitate este de 6 ani, cu începere de la data de depozit.

(2) Titularul dreptului poate să obţină, pe baza unei solicitări făcute în scris la O.S.I.M., reînnoirea protecţiei prin modelul de utilitate pentru încă o perioadă de 2 ani, dar nu mai devreme de un an şi nu mai târziu de 6 luni înainte de expirarea duratei prevăzute la alin. (1).

(3) Titularul dreptului poate să obţină, pe baza unei solicitări făcute în scris la O.S.I.M., reînnoirea protecţiei prin model de utilitate pentru o a doua şi ultimă perioadă de 2 ani, dar nu mai devreme de un an şi nu mai târziu de 6 luni înainte de expirarea duratei prevăzute la alin. (2).

(4) Durata modelului de utilitate nu poate depăşi 10 ani de la data de depozit.

(5) Taxa de reînnoire poate fi plătită până la data expirării duratei prevăzute la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) ori într-un termen de 6 luni de la oricare dintre aceste date, cu o majorare de 50% din cuantumul taxei legale.

(6)  Titularul modelului de utilitate poate achita cumulativ taxele de menţinere în vigoare şi taxele de reînnoire pentru toată perioada de protecţie.

(7) Menţiunea reînnoirii protecţiei conform prevederilor alin. (2) şi (3) se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială, denumit în continuare B.O.P.I.

Art. 8. - (1) Dreptul la modelul de utilitate, dreptul la înregistrarea modelului de utilitate şi drepturile care decurg din înregistrarea modelului de utilitate pot fi transmise în tot sau în parte.

(2) Modelul de utilitate poate face obiectul unei garanţii reale sau al unor măsuri de executare silită.

Art. 9. - (1) Protecţia prin model de utilitate încetează prin:

a) expirarea duratei;

b) neplata taxelor de reînnoire a protecţiei;

c) renunţarea titularului la modelul de utilitate înregistrat.

(2) Incetarea protecţiei prevăzute la alin. (1) produce efectele din ziua următoare:

a)  datei expirării duratei modelului de utilitate, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b);

b) comunicării de către titular a renunţării, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c).

(3)  Dacă renunţarea conform prevederilor alin. (1) lit. c) se referă numai la anumite părţi ale modelului de utilitate, acesta rămâne în vigoare în ceea ce priveşte celelalte părţi. O.S.I.M. ia act de renunţare, fără a examina dacă părţile rămase ale modelului de utilitate continuă să îndeplinească cerinţele prezentei legi şi dacă limitarea este admisibilă.

(4)  Modelul de utilitate este considerat a nu avea efect retroactiv de la data de depozit, în cazul în care se acordă brevet de invenţie pentru o cerere:

a) în care este revendicată prioritatea cererii de model de utilitate; sau

b) care a fost transformată în cerere de model de utilitate, iar solicitantul nu a cerut în mod expres retragerea cererii de brevet.

CAPITOLUL II

Procedura de înregistrare. Publicarea şi eliberarea certificatului

Art. 10. - (1) Cererea de model de utilitate se redactează în limba română şi se depune la O.S.I.M., la alegerea solicitantului, pe suport hârtie sau sub o altă formă şi printr-un mijloc de transmitere prevăzut în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Cererea conţine:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) solicitarea protecţiei prin model de utilitate, însoţită de titlul invenţiei;

c) o descriere a invenţiei;

d) una sau mai multe revendicări;

e)  desenele la care se face referire în descriere sau în revendicări.

(3)  Cererea de model de utilitate conţine indicaţii care să permită stabilirea identităţii inventatorului.

(4) Dacă solicitantul nu este acelaşi cu inventatorul, acesta trebuie să îl declare şi să facă dovada, printr-un document depus la O.S.I.M., până la luarea unei hotărâri, că este îndreptăţit la înregistrarea modelului de utilitate.

(5)  In toate procedurile în faţa O.S.I.M., solicitantul este considerat a fi persoana îndreptăţită la înregistrarea modelului de utilitate.

(6) Pentru fiecare invenţie se depune câte o cerere de model de utilitate.

(7) Revendicările trebuie să definească în mod clar obiectul protecţiei solicitate, să fie concise şi să fie susţinute în întregime de descrierea invenţiei.

(8) Cererea este însoţită de un rezumat al invenţiei. Rezumatul trebuie să conţină o scurtă prezentare a invenţiei; acesta serveşte exclusiv informării tehnice şi nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecţiei.

(9) Până la data hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate sunt permise modificări ale cererii în măsura în care acestea nu extind obiectul cererii. Din modificări care extind obiectul cererii nu pot rezulta niciun fel de drepturi.

Art. 11. - Invenţia trebuie să fie dezvăluită în cererea de model de utilitate suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza.

Art. 12. - (1) Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care au fost depuse la O.S.I.M. următoarele:

a) o indicaţie explicită sau implicită, potrivit căreia se solicită un model de utilitate;

b)  indicaţii care să permită stabilirea identităţii solicitantului sau care să permită contactarea acestuia de către O.S.I.M.;

c)  o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere a invenţiei.

(2) Revendicările şi desenele privind invenţia pot fi depuse şi în termen de două luni de la data de depozit.

(3) In cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi/sau c), O.S.I.M. notifică solicitantului deficienţele constatate şi îi solicită remedierea acestora în termen de două luni de la data la care cel puţin cerinţa prevăzută la alin. (1) lit. b) a fost îndeplinită.

(4)  Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care sunt depuse la O.S.I.M. documentele ce cuprind remedierea deficienţelor semnalate în notificarea transmisă conform prevederilor alin. (3).

(5)  Dacă deficienţele semnalate nu au fost remediate în termenul acordat sau dacă deficienţele se referă la cerinţa prevăzută la alin. (1) lit. b), nu se acordă data de depozit, iar cererea de model de utilitate este considerată a nu fi fost depusă.

Art. 13. - Depozitul cererii de model de utilitate are valoarea unui depozit naţional reglementar de la data de depozit, acordată conform prevederilor art. 12, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 10 alin. (2).

Art. 14. - (1) O cerere de model de utilitate poate rezulta şi dintr-o cerere de brevet având ca obiect aceeaşi invenţie, dacă solicitantul depune o cerere de transformare:

a)  pe parcursul procedurii de examinare a cererii de brevet până la încheierea pregătirilor tehnice pentru publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii de brevet;

b) într-o perioadă de 3 luni de la data la care O.S.I.M. publică menţiunea unei hotărâri de anulare a brevetului de invenţie rămase definitivă şi irevocabilă pe motivul lipsei activităţii inventive.

(2) Dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1), cererea de model de utilitate rezultată din transformare beneficiază de aceeaşi dată de depozit şi de dreptul de prioritate născut din cererea de brevet de invenţie.

(3) Transformarea prevăzută la alin. (2) nu are efect după expirarea unei perioade de 10 ani calculate de la data de depozit a cererii de brevet.

(4) Pentru o cerere de brevet de invenţie transformată într-o cerere de model de utilitate, procedura de examinare se continuă dacă solicitantul nu cere în mod expres retragerea cererii de brevet.

(5) Pot fi transformate în cereri de model de utilitate şi cererile de brevet european aflate în situaţiile prevăzute la art. 135 din Convenţia privind eliberarea brevetelor europene (Convenţia brevetului european), adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, la care România a aderat prin Legea nr. 611/2002, cu revizuirile ulterioare, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 15. - (1) Solicitantul unui model de utilitate poate cere, până la luarea unei hotărâri privind înregistrarea, conversia acestuia într-o cerere de brevet de invenţie, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) O cerere de brevet de invenţie, rezultată în condiţiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de aceeaşi dată de depozit şi de dreptul de prioritate născut din cererea de model de utilitate.

(3) Conversia unei cereri de model de utilitate în cerere de brevet de invenţie nu este permisă în cazul în care cererea de model de utilitate a rezultat din transformarea unei cereri de brevet de invenţie, conform prevederilor art. 14.

Art. 16. - (1) O cerere de model de utilitate trebuie să se refere la o singură invenţie.

(2) Cererea de model de utilitate care conţine două sau mai multe invenţii trebuie divizată de către solicitant, din proprie iniţiativă sau la cererea O.S.I.M., până la luarea unei hotărâri privind această cerere.

(3) In situaţia în care, până la luarea unei hotărâri asupra cererii iniţiale, solicitantul nu o divizează prin depunerea revendicărilor care să definească protecţia unei singure invenţii, obiect al cererii iniţiale, O.S.I.M. declară cererea ca fiind considerată retrasă.

Art. 17. - (1) O.S.I.M. examinează dacă cererea de model de utilitate îndeplineşte:

a)  prevederile art. 10 alin. (3) privind stabilirea identităţii inventatorului;

b) prevederile art. 10 alin. (4) privind dreptul la înregistrarea modelului de utilitate;

c) prevederile art. 10 alin. (2) referitoare la conţinutul cererii de model de utilitate;

d) condiţiile privind depozitul, prevăzute la art. 12 şi 13;

e) condiţiile pentru recunoaşterea priorităţii;

f) condiţiile privind existenta unei singure invenţii, prevăzută la art. 16 alin. (1).

(2)   O.S.I.M. examinează dacă invenţia care constituie obiectul cererii:

a)  nu este exclusă de la protecţia prin model de utilitate, conform prevederilor art. 1 alin. (2), sau nu poate fi protejată conform prevederilor art. 1 alin. (4);

b) este dezvăluită, potrivit prevederilor art. 11.

(3)  O.S.I.M. nu examinează obiectul cererii de model de utilitate sub aspectul îndeplinirii condiţiilor privind noutatea, depăşirea nivelului simplei îndemânări profesionale, precum şi aplicabilitatea industrială.

Art. 18. - (1) Pentru toate cererile de model de utilitate pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) privind înregistrarea modelului de utilitate, O.S.I.M. întocmeşte, în termen de 6 luni de la data de depozit, un raport de documentare în care sunt menţionate documentele luate în considerare sub aspectul condiţiilor prevăzute la art. 1.

(2) Pentru întocmirea raportului de documentare, solicitantul va depune la O.S.I.M., în termen de două luni de la data depunerii cererii sau, după caz, de la data de depozit, dovada plăţii taxei legale.

(3) Nu se întocmeşte raport de documentare pentru cererile provenite din transformarea unei cereri de brevet de invenţie care avea deja un raport de documentare întocmit şi publicat de către O.S.I.M..

(4) Raportul de documentare, însoţit de copii ale documentelor citate, se transmite solicitantului împreună cu notificarea O.S.I.M. ca solicitantul să depună în termen de două luni dovada plăţii taxei de publicare şi eliberare a certificatului şi de menţinere în vigoare a modelului de utilitate pentru primii 6 ani de protecţie. La cererea motivată a solicitantului, acest termen poate fi prelungit o singură dată cu încă două luni.

(5)  Solicitantul poate modifica revendicările în termenul prevăzut la alin. (4) prin depunerea unui nou set de revendicări.

In astfel de cazuri, O.S.I.M. nu efectuează un supliment sau o modificare a raportului de documentare.

(6)  Dacă în termenul prevăzut la alin. (4), la O.S.I.M. nu a fost depusă dovada plăţii taxei, cererea este declarată ca fiind considerată retrasă.

(7) In cazul în care raportul de documentare nu a fost făcut public odată cu publicarea documentaţiei prevăzute la art. 19 alin. (8), acesta se publică ulterior, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 19. - (1) Hotărârile privind cererea de model de utilitate se iau de către o comisie de examinare de specialitate a Direcţiei brevete de invenţie din cadrul O.S.I.M., pe baza raportului de examinare a cererii.

(2) O.S.I.M. hotărăşte înregistrarea modelului de utilitate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) şi dacă a fost achitată taxa de publicare a modelului de utilitate, de eliberare a certificatului şi de menţinere în vigoare a modelului de utilitate pentru primii 6 ani de protecţie.

(3) La cererea solicitantului, luarea hotărârii privind înregistrarea poate fi amânată, fără a se depăşi un termen de 18 luni de la data de depozit a cererii sau de la data de la care aceasta a fost depusă, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(4) O.S.I.M. hotărăşte respingerea înregistrării modelului de utilitate în următoarele situaţii:

a) invenţia, obiect al cererii, este exclusă de la protecţia prin model de utilitate, conform prevederilor art. 1 alin. (2), sau nu poate fi protejată, conform prevederilor art. 1 alin. (4);

b) cererea de model de utilitate nu îndeplineşte prevederile art. 10 alin. (1) si/sau (2) ori ale alin. (7) sau ale art. 11 ori ale art. 12;

c)  solicitantul a deschis faza naţională după expirarea termenului prevăzut la art. 26 alin. (1) sau (2), după caz;

d) solicitantul, altul decât inventatorul, nu a făcut dovada în termenul prevăzut la art. 10 alin. (4), că este îndreptăţit la înregistrarea modelului de utilitate.

(5)  Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de model de utilitate aflate în următoarele situaţii:

a) inventatorii nu au fost indicaţi în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) şi (4);

b) cererea a constituit baza revendicării priorităţii într-o cerere ulterioară depusă pe cale naţională sau pentru care s-a deschis fază naţională în România;

c)  solicitantul nu a depus revendicările şi/sau desenele în termen de două luni de la data de depozit a cererii de model de utilitate;

d) cererea de model de utilitate a rezultat din transformarea unei cereri de brevet de invenţie pentru care, ulterior transformării, a fost luată o hotărâre de acordare a brevetului;

e) una dintre taxele legale nu a fost plătită în cuantumul şi la termenele prevăzute de prezenta lege şi de Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare;

f)  solicitantul nu a divizat cererea de model de utilitate neunitară, conform art. 16 alin. (2).

(6) Invenţia care face obiectul cererii de model de utilitate are caracterul stabilit de legea specială şi nu poate fi divulgată fără acordul solicitantului până la publicare. O.S.I.M. păstrează nivelul de clasificare atribuit de instituţiile în drept documentelor depuse. In situaţia în care documentele nu sunt declasificate înainte de publicarea înregistrării modelului de utilitate, O.S.I.M. publică înregistrarea modelului de utilitate în termen de o lună de la data comunicării declasificării informaţiilor.

(7) Menţiunea hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate sau de respingere a cererii de model se publică în B.O.P.I., în termen de o lună de la data la care a expirat termenul prevăzut de lege pentru formularea contestaţiei şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(8) Odată cu publicarea menţiunii hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate se pun la dispoziţia publicului descrierea, revendicările sau, după caz, revendicările amendate şi desenele, precum şi raportul de documentare, dacă acesta nu se publică ulterior.

(9) Orice persoană poate solicita la O.S.I.M., cu plata taxei legale, efectuarea unui raport de documentare pe baza revendicărilor amendate.

(10) O.S.I.M. nu publică modificările efectuate ulterior datei de depozit, care au extins obiectul cererii.

Art. 20. - (1) In temeiul hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate, luate de comisia de examinare de specialitate, O.S.I.M. eliberează titularului certificatul de model de utilitate, împreună cu descrierea, revendicările şi, după caz, desenele modelului de utilitate.

(2) Data eliberării certificatului este data publicării menţiunii hotărârii de înregistrare.

(3) Certificatul de model de utilitate este un titlu de protecţie acordat fără examinarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), iar exercitarea drepturilor exclusive se face pe răspunderea titularului, ţinându-se cont de raportul de documentare întocmit de O.S.I.M.

Art. 21. - (1) O.S.I.M. este deţinătorul Registrului naţional al cererilor de model de utilitate depuse şi al Registrului naţional al modelelor de utilitate înregistrate.

(2) Condiţiile de înscriere în registrele naţionale prevăzute la alin. (1), de eliberare de copii sau de extrase ale datelor înscrise în aceste registre, precum şi de inspecţie publică a datelor înscrise sunt stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL III

Apărarea drepturilor

Art. 22. - (1) Hotărârile luate conform prevederilor art. 19 alin. (2) şi (4) pot fi contestate la O.S.I.M. în scris şi motivat de către solicitantul cererii sau de către titularul modelului de utilitate, în termen de două luni de la comunicare.

(2) Contestaţia se soluţionează la O.S.I.M. de către o comisie de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri.

(3) Comisia de reexaminare hotărăşte asupra admiterii sau respingerii contestaţiei şi comunică hotărârea solicitantului.

Art. 23. - (1) Un model de utilitate înregistrat la O.S.I.M. poate fi anulat pe toată durata, la cerere, dacă se constată că:

a)  obiectul modelului de utilitate nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (1) ori face parte din categoriile prezentate la art. 1 alin. (2) sau (4), după caz;

b)  obiectul modelului de utilitate nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza, potrivit art. 11;

c) obiectul modelului de utilitate depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă;

d)  titularul nu era îndreptăţit la înregistrarea modelului de utilitate;

e) protecţia conferită de modelul de utilitate a fost extinsă.

(2)  Dacă motivele de anulare se referă numai la o parte a modelului de utilitate, acesta va fi anulat în parte.

(3) Anularea se soluţionează la O.S.I.M. de către o comisie de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri.

(4) Hotărârea comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.

(5)  In termen de 15 zile de la comunicare, hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.

(6) Anularea are efect începând cu data de depozit a cererii de model de utilitate.

Art. 24. - (1) Orice persoană care marchează produsele sau ambalajul acestora cu un semn de natură să creeze impresia că produsele sunt protejate ca modele de utilitate, conform prezentei legi, sau orice persoană care foloseşte un astfel de semn ca antet pe corespondenţa oficială, pe firmă, pe carduri de afaceri sau în anunţuri are obligaţia ca, la cererea oricărei persoane interesate, să dea informaţii referitoare la modelul de utilitate pe care se bazează utilizarea semnului.

(2) La cererea instanţei judecătoreşti, O.S.I.M. este obligat să înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, recuperând aceste acte în final. Citarea în instanţă se va face numai în acest scop.

(3) Cererile în justiţie în domeniul drepturilor de proprietate industrială sunt scutite de taxe judiciare.

CAPITOLUL IV

Cereri internaţionale de protecţie prin model de utilitate

Art. 25. - (1) O cerere internaţională care a primit dată de depozit internaţional la un oficiu receptor şi în care România este stat desemnat are acelaşi efect ca o cerere de model de utilitate care a fost depusă la O.S.I.M. la aceeaşi dată.

(2) O cerere internaţională nu are efecte în România în cazurile prevăzute la art. 24 alin. (1) pct. (i) şi (ii) din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 81/1979.

Art. 26. - (1) Dacă solicitantul doreşte să continue cererea internaţională în România, trebuie ca, în termen de 30 de luni de la data de depozit internaţional sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data priorităţii, să deschidă faza naţională în România pentru un model de utilitate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care solicitantul, din motive justificate, deschide faza naţională în termen de două luni de la data expirării termenului de 30 de luni, cu plata taxei de deschidere întârziată a fazei naţionale.

(3) Pentru deschiderea fazei naţionale în România, solicitantul depune o cerere care trebuie să conţină solicitarea explicită sau implicită a deschiderii fazei naţionale pentru un model de utilitate, traducerea conformă în limba română a descrierii, a revendicărilor şi a desenelor cererii internaţionale şi plăteşte taxa de depunere.

(4) După deschiderea fazei naţionale, cererea internaţională este supusă procedurilor prevăzute de prezenta lege şi de regulamentul de aplicare a acesteia.

(5)  In cazul în care solicitantul nu a îndeplinit cerinţele prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz, cererea internaţională este considerată că nu a produs niciodată în România efectele unei cereri de model de utilitate.

Art. 27. - Un solicitant, persoană fizică ori persoană juridică română sau cu rezidenţă în România ori având o întreprindere industrială sau comercială reală şi serioasă în România, în sensul art. 3 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, din 1883, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 1.177/1968, poate depune la O.S.I.M., în calitate de oficiu receptor, o cerere internaţională. Prioritatea poate fi revendicată fie pe baza unei cereri de model de utilitate, fie a unei cereri de brevet de invenţie.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 28. - Dispoziţiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, referitoare la:

a) definiţii;

b) dreptul la brevet;

c) înregistrarea şi examinarea cererii de brevet, inclusiv la priorităţi, şi la retragerea cererii;

d)  drepturile conferite de brevet şi obligaţiile corelative, precum şi drepturile de folosire anterioară;

e) transmiterea drepturilor;

f) apărarea drepturilor,

se aplică prin analogie modelelor de utilitate şi în conformitate cu regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 29. - Cererile de brevet de invenţie având data de depozit anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi nu pot fi transformate în cereri de model de utilitate, conform prevederilor art. 14.

Art. 30. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) In termenul prevăzut la alin. (1), Guvernul va aproba, prin hotărâre, regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 31. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5 şi la pct. 6 lit. a) şi b) din anexa nr. 2."

2. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Taxele pentru reînnoirea protecţiei modelelor de utilitate se plătesc odată cu taxa de menţinere în vigoare sau pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2."

3. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

..ANEXA Nr. 2

CUANTUMUL  ŞI  TERMENELE

privind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate

Nr. crt.

Obiectul plăţii

Termenul de plată

Cuantumul

(lei)

(euro)

1.

Depunerea cererii de model de utilitate

a) pe suport hârtie

b) prin mijloace electronice

două luni de la data depunerii

108

30

72

20

2.

Deschiderea întârziată a fazei naţionale

două luni de la data expirării termenului de 30 de luni de la data priorităţii revendicate în cererea internaţională

324

90

3.

Intocmirea şi publicarea unui raport de documentare

două luni de la data de depozit sau odată cu depunerea solicitării de către un terţ

360

100

4.

Conversia unei cereri de model de utilitate într-o cerere de brevet de invenţie

două luni de la data depunerii cererii de conversie

36

10

5.

Publicarea modelului de utilitate   (descriere, revendicări, desene însoţite de   raportul de documentare, care nu depăşesc 20 de pagini), eliberarea certificatului de model de utilitate şi menţinerea în vigoare a modelului pentru primii 6 ani de protecţie

două luni de la data transmiterii către solicitant a raportului de documentare

1.440

400

- pentru fiecare pagină în plus

18

5

6.

a) Reînnoirea protecţiei pentru anii 7-8

până la începerea perioadei de protecţie

720

200

b) Reînnoirea protecţiei pentru anii 9-10

până la începerea perioadei de protecţie

1.080

300"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 350/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 350 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 350/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu