Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 350 din 3 decembrie 2007

privind modelele de utilitate

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 851 din 12 decembrie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Modelul de utilitate protejează, în condiţiile prezentei legi, orice invenţie tehnică, cu condiţia să fie nouă, să depăşească nivelul simplei îndemânări profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.

(2) Nu sunt considerate invenţii, în sensul alin. (1), în special:

a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;

b) creaţiile estetice;

c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de calculator;

d) prezentările de informaţii.

(3)  Prevederile alin. (2) nu exclud protecţia prin model de utilitate a obiectelor sau activităţilor prevăzute, decât în măsura în care cererea de model de utilitate sau modelul de utilitate se referă la astfel de obiecte sau activităţi considerate în sine.

(4) Nu pot fi protejate prin înregistrare ca model de utilitate:

a)  invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii ori vieţii persoanelor, animalelor sau plantelor ori care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea lor este interzisă printr-o dispoziţie legală;

b) soiurile de plante şi rasele de animale;

c) invenţiile având ca obiect un material biologic;

d)  invenţiile având ca obiect un produs constând într-o substanţă chimică sau farmaceutică;

e) invenţiile având ca obiect un procedeu sau o metodă.

Art. 2. - Dreptul la modelul de utilitate aparţine inventatorului sau succesorului său în drepturi.

Art. 3. - (1) O invenţie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

(2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de model de utilitate.

(3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor de model de utilitate, al cererilor de brevet de invenţie depuse la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare O.S.I.M., precum şi pe cel al cererilor care au efect în România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei prevăzute la alin. (2) şi care au fost publicate la sau după această dată, conform legii.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3), divulgarea invenţiei nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de model de utilitate şi dacă rezultă, direct sau indirect:

a) de la solicitant ori de la predecesorul său în drepturi; ori

b)  ca urmare a unui abuz evident asupra solicitantului sau predecesorului său în drepturi.

Art. 4. - O invenţie este susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau folosit în orice tip de industrie, inclusiv în agricultură.

Art. 5. - (1) Modelul de utilitate înregistrat conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenţiei pe întreaga durată şi de a interzice efectuarea fără consimţământul său a următoarelor acte: fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării invenţiei protejate prin model de utilitate.

(2) Titularul are, de asemenea, dreptul de a interzice oricărui terţ care nu are consimţământul său să furnizeze sau să ofere altor persoane decât celor îndreptăţite să exploateze invenţia protejată prin model de utilitate mijloace de aplicare a invenţiei pe teritoriul României, referitoare la un element esenţial al invenţiei, când terţul ştie sau, în împrejurările date, ar fi trebuit să ştie că mijloacele sunt adecvate şi destinate aplicării invenţiei.

(3)  Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică produselor comerciale de larg consum, cu excepţia situaţiilor în care terţul încearcă să determine săvârşirea unor fapte care ar încălca dreptul exclusiv prevăzut la alin. (1).

(4) In cazul în care elementele esenţiale ale unui model de utilitate au fost preluate din descrierea, desenele, modelele experimentale, dispozitivele sau echipamentele aparţinând altei persoane decât titularului, fără consimţământul acesteia, protecţia acordată nu poate fi folosită în detrimentul acelei persoane.

Art. 6. - (1) Drepturile conferite de un model de utilitate înregistrat nu se extind la actele prevăzute la art. 5 alin. (1) privind produsul protejat, efectuate după ce produsul a fost comercializat într-un stat membru al Uniunii Europene, de către titular sau cu consimţământul acestuia.

(2) Totuşi, drepturile conferite de un model de utilitate se extind la actele prevăzute la art. 5 alin. (1) privind produsul protejat, efectuate după ce produsul a fost comercializat în afara unui stat membru al Uniunii Europene, de către titular sau cu consimţământul acestuia.

Art. 7. - (1) Durata unui model de utilitate este de 6 ani, cu începere de la data de depozit.

(2) Titularul dreptului poate să obţină, pe baza unei solicitări făcute în scris la O.S.I.M., reînnoirea protecţiei prin modelul de utilitate pentru încă o perioadă de 2 ani, dar nu mai devreme de un an şi nu mai târziu de 6 luni înainte de expirarea duratei prevăzute la alin. (1).

(3) Titularul dreptului poate să obţină, pe baza unei solicitări făcute în scris la O.S.I.M., reînnoirea protecţiei prin model de utilitate pentru o a doua şi ultimă perioadă de 2 ani, dar nu mai devreme de un an şi nu mai târziu de 6 luni înainte de expirarea duratei prevăzute la alin. (2).

(4) Durata modelului de utilitate nu poate depăşi 10 ani de la data de depozit.

(5) Taxa de reînnoire poate fi plătită până la data expirării duratei prevăzute la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) ori într-un termen de 6 luni de la oricare dintre aceste date, cu o majorare de 50% din cuantumul taxei legale.

(6)  Titularul modelului de utilitate poate achita cumulativ taxele de menţinere în vigoare şi taxele de reînnoire pentru toată perioada de protecţie.

(7) Menţiunea reînnoirii protecţiei conform prevederilor alin. (2) şi (3) se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială, denumit în continuare B.O.P.I.

Art. 8. - (1) Dreptul la modelul de utilitate, dreptul la înregistrarea modelului de utilitate şi drepturile care decurg din înregistrarea modelului de utilitate pot fi transmise în tot sau în parte.

(2) Modelul de utilitate poate face obiectul unei garanţii reale sau al unor măsuri de executare silită.

Art. 9. - (1) Protecţia prin model de utilitate încetează prin:

a) expirarea duratei;

b) neplata taxelor de reînnoire a protecţiei;

c) renunţarea titularului la modelul de utilitate înregistrat.

(2) Incetarea protecţiei prevăzute la alin. (1) produce efectele din ziua următoare:

a)  datei expirării duratei modelului de utilitate, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b);

b) comunicării de către titular a renunţării, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c).

(3)  Dacă renunţarea conform prevederilor alin. (1) lit. c) se referă numai la anumite părţi ale modelului de utilitate, acesta rămâne în vigoare în ceea ce priveşte celelalte părţi. O.S.I.M. ia act de renunţare, fără a examina dacă părţile rămase ale modelului de utilitate continuă să îndeplinească cerinţele prezentei legi şi dacă limitarea este admisibilă.

(4)  Modelul de utilitate este considerat a nu avea efect retroactiv de la data de depozit, în cazul în care se acordă brevet de invenţie pentru o cerere:

a) în care este revendicată prioritatea cererii de model de utilitate; sau

b) care a fost transformată în cerere de model de utilitate, iar solicitantul nu a cerut în mod expres retragerea cererii de brevet.

CAPITOLUL II

Procedura de înregistrare. Publicarea şi eliberarea certificatului

Art. 10. - (1) Cererea de model de utilitate se redactează în limba română şi se depune la O.S.I.M., la alegerea solicitantului, pe suport hârtie sau sub o altă formă şi printr-un mijloc de transmitere prevăzut în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Cererea conţine:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) solicitarea protecţiei prin model de utilitate, însoţită de titlul invenţiei;

c) o descriere a invenţiei;

d) una sau mai multe revendicări;

e)  desenele la care se face referire în descriere sau în revendicări.

(3)  Cererea de model de utilitate conţine indicaţii care să permită stabilirea identităţii inventatorului.

(4) Dacă solicitantul nu este acelaşi cu inventatorul, acesta trebuie să îl declare şi să facă dovada, printr-un document depus la O.S.I.M., până la luarea unei hotărâri, că este îndreptăţit la înregistrarea modelului de utilitate.

(5)  In toate procedurile în faţa O.S.I.M., solicitantul este considerat a fi persoana îndreptăţită la înregistrarea modelului de utilitate.

(6) Pentru fiecare invenţie se depune câte o cerere de model de utilitate.

(7) Revendicările trebuie să definească în mod clar obiectul protecţiei solicitate, să fie concise şi să fie susţinute în întregime de descrierea invenţiei.

(8) Cererea este însoţită de un rezumat al invenţiei. Rezumatul trebuie să conţină o scurtă prezentare a invenţiei; acesta serveşte exclusiv informării tehnice şi nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecţiei.

(9) Până la data hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate sunt permise modificări ale cererii în măsura în care acestea nu extind obiectul cererii. Din modificări care extind obiectul cererii nu pot rezulta niciun fel de drepturi.

Art. 11. - Invenţia trebuie să fie dezvăluită în cererea de model de utilitate suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza.

Art. 12. - (1) Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care au fost depuse la O.S.I.M. următoarele:

a) o indicaţie explicită sau implicită, potrivit căreia se solicită un model de utilitate;

b)  indicaţii care să permită stabilirea identităţii solicitantului sau care să permită contactarea acestuia de către O.S.I.M.;

c)  o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere a invenţiei.

(2) Revendicările şi desenele privind invenţia pot fi depuse şi în termen de două luni de la data de depozit.

(3) In cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi/sau c), O.S.I.M. notifică solicitantului deficienţele constatate şi îi solicită remedierea acestora în termen de două luni de la data la care cel puţin cerinţa prevăzută la alin. (1) lit. b) a fost îndeplinită.

(4)  Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care sunt depuse la O.S.I.M. documentele ce cuprind remedierea deficienţelor semnalate în notificarea transmisă conform prevederilor alin. (3).

(5)  Dacă deficienţele semnalate nu au fost remediate în termenul acordat sau dacă deficienţele se referă la cerinţa prevăzută la alin. (1) lit. b), nu se acordă data de depozit, iar cererea de model de utilitate este considerată a nu fi fost depusă.

Art. 13. - Depozitul cererii de model de utilitate are valoarea unui depozit naţional reglementar de la data de depozit, acordată conform prevederilor art. 12, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 10 alin. (2).

Art. 14. - (1) O cerere de model de utilitate poate rezulta şi dintr-o cerere de brevet având ca obiect aceeaşi invenţie, dacă solicitantul depune o cerere de transformare:

a)  pe parcursul procedurii de examinare a cererii de brevet până la încheierea pregătirilor tehnice pentru publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii de brevet;

b) într-o perioadă de 3 luni de la data la care O.S.I.M. publică menţiunea unei hotărâri de anulare a brevetului de invenţie rămase definitivă şi irevocabilă pe motivul lipsei activităţii inventive.

(2) Dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1), cererea de model de utilitate rezultată din transformare beneficiază de aceeaşi dată de depozit şi de dreptul de prioritate născut din cererea de brevet de invenţie.

(3) Transformarea prevăzută la alin. (2) nu are efect după expirarea unei perioade de 10 ani calculate de la data de depozit a cererii de brevet.

(4) Pentru o cerere de brevet de invenţie transformată într-o cerere de model de utilitate, procedura de examinare se continuă dacă solicitantul nu cere în mod expres retragerea cererii de brevet.

(5) Pot fi transformate în cereri de model de utilitate şi cererile de brevet european aflate în situaţiile prevăzute la art. 135 din Convenţia privind eliberarea brevetelor europene (Convenţia brevetului european), adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, la care România a aderat prin Legea nr. 611/2002, cu revizuirile ulterioare, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 15. - (1) Solicitantul unui model de utilitate poate cere, până la luarea unei hotărâri privind înregistrarea, conversia acestuia într-o cerere de brevet de invenţie, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) O cerere de brevet de invenţie, rezultată în condiţiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de aceeaşi dată de depozit şi de dreptul de prioritate născut din cererea de model de utilitate.

(3) Conversia unei cereri de model de utilitate în cerere de brevet de invenţie nu este permisă în cazul în care cererea de model de utilitate a rezultat din transformarea unei cereri de brevet de invenţie, conform prevederilor art. 14.

Art. 16. - (1) O cerere de model de utilitate trebuie să se refere la o singură invenţie.

(2) Cererea de model de utilitate care conţine două sau mai multe invenţii trebuie divizată de către solicitant, din proprie iniţiativă sau la cererea O.S.I.M., până la luarea unei hotărâri privind această cerere.

(3) In situaţia în care, până la luarea unei hotărâri asupra cererii iniţiale, solicitantul nu o divizează prin depunerea revendicărilor care să definească protecţia unei singure invenţii, obiect al cererii iniţiale, O.S.I.M. declară cererea ca fiind considerată retrasă.

Art. 17. - (1) O.S.I.M. examinează dacă cererea de model de utilitate îndeplineşte:

a)  prevederile art. 10 alin. (3) privind stabilirea identităţii inventatorului;

b) prevederile art. 10 alin. (4) privind dreptul la înregistrarea modelului de utilitate;

c) prevederile art. 10 alin. (2) referitoare la conţinutul cererii de model de utilitate;

d) condiţiile privind depozitul, prevăzute la art. 12 şi 13;

e) condiţiile pentru recunoaşterea priorităţii;

f) condiţiile privind existenta unei singure invenţii, prevăzută la art. 16 alin. (1).

(2)   O.S.I.M. examinează dacă invenţia care constituie obiectul cererii:

a)  nu este exclusă de la protecţia prin model de utilitate, conform prevederilor art. 1 alin. (2), sau nu poate fi protejată conform prevederilor art. 1 alin. (4);

b) este dezvăluită, potrivit prevederilor art. 11.

(3)  O.S.I.M. nu examinează obiectul cererii de model de utilitate sub aspectul îndeplinirii condiţiilor privind noutatea, depăşirea nivelului simplei îndemânări profesionale, precum şi aplicabilitatea industrială.

Art. 18. - (1) Pentru toate cererile de model de utilitate pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) privind înregistrarea modelului de utilitate, O.S.I.M. întocmeşte, în termen de 6 luni de la data de depozit, un raport de documentare în care sunt menţionate documentele luate în considerare sub aspectul condiţiilor prevăzute la art. 1.

(2) Pentru întocmirea raportului de documentare, solicitantul va depune la O.S.I.M., în termen de două luni de la data depunerii cererii sau, după caz, de la data de depozit, dovada plăţii taxei legale.

(3) Nu se întocmeşte raport de documentare pentru cererile provenite din transformarea unei cereri de brevet de invenţie care avea deja un raport de documentare întocmit şi publicat de către O.S.I.M..

(4) Raportul de documentare, însoţit de copii ale documentelor citate, se transmite solicitantului împreună cu notificarea O.S.I.M. ca solicitantul să depună în termen de două luni dovada plăţii taxei de publicare şi eliberare a certificatului şi de menţinere în vigoare a modelului de utilitate pentru primii 6 ani de protecţie. La cererea motivată a solicitantului, acest termen poate fi prelungit o singură dată cu încă două luni.

(5)  Solicitantul poate modifica revendicările în termenul prevăzut la alin. (4) prin depunerea unui nou set de revendicări.

In astfel de cazuri, O.S.I.M. nu efectuează un supliment sau o modificare a raportului de documentare.

(6)  Dacă în termenul prevăzut la alin. (4), la O.S.I.M. nu a fost depusă dovada plăţii taxei, cererea este declarată ca fiind considerată retrasă.

(7) In cazul în care raportul de documentare nu a fost făcut public odată cu publicarea documentaţiei prevăzute la art. 19 alin. (8), acesta se publică ulterior, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 19. - (1) Hotărârile privind cererea de model de utilitate se iau de către o comisie de examinare de specialitate a Direcţiei brevete de invenţie din cadrul O.S.I.M., pe baza raportului de examinare a cererii.

(2) O.S.I.M. hotărăşte înregistrarea modelului de utilitate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) şi dacă a fost achitată taxa de publicare a modelului de utilitate, de eliberare a certificatului şi de menţinere în vigoare a modelului de utilitate pentru primii 6 ani de protecţie.

(3) La cererea solicitantului, luarea hotărârii privind înregistrarea poate fi amânată, fără a se depăşi un termen de 18 luni de la data de depozit a cererii sau de la data de la care aceasta a fost depusă, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(4) O.S.I.M. hotărăşte respingerea înregistrării modelului de utilitate în următoarele situaţii:

a) invenţia, obiect al cererii, este exclusă de la protecţia prin model de utilitate, conform prevederilor art. 1 alin. (2), sau nu poate fi protejată, conform prevederilor art. 1 alin. (4);

b) cererea de model de utilitate nu îndeplineşte prevederile art. 10 alin. (1) si/sau (2) ori ale alin. (7) sau ale art. 11 ori ale art. 12;

c)  solicitantul a deschis faza naţională după expirarea termenului prevăzut la art. 26 alin. (1) sau (2), după caz;

d) solicitantul, altul decât inventatorul, nu a făcut dovada în termenul prevăzut la art. 10 alin. (4), că este îndreptăţit la înregistrarea modelului de utilitate.

(5)  Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de model de utilitate aflate în următoarele situaţii:

a) inventatorii nu au fost indicaţi în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) şi (4);

b) cererea a constituit baza revendicării priorităţii într-o cerere ulterioară depusă pe cale naţională sau pentru care s-a deschis fază naţională în România;

c)  solicitantul nu a depus revendicările şi/sau desenele în termen de două luni de la data de depozit a cererii de model de utilitate;

d) cererea de model de utilitate a rezultat din transformarea unei cereri de brevet de invenţie pentru care, ulterior transformării, a fost luată o hotărâre de acordare a brevetului;

e) una dintre taxele legale nu a fost plătită în cuantumul şi la termenele prevăzute de prezenta lege şi de Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare;

f)  solicitantul nu a divizat cererea de model de utilitate neunitară, conform art. 16 alin. (2).

(6) Invenţia care face obiectul cererii de model de utilitate are caracterul stabilit de legea specială şi nu poate fi divulgată fără acordul solicitantului până la publicare. O.S.I.M. păstrează nivelul de clasificare atribuit de instituţiile în drept documentelor depuse. In situaţia în care documentele nu sunt declasificate înainte de publicarea înregistrării modelului de utilitate, O.S.I.M. publică înregistrarea modelului de utilitate în termen de o lună de la data comunicării declasificării informaţiilor.

(7) Menţiunea hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate sau de respingere a cererii de model se publică în B.O.P.I., în termen de o lună de la data la care a expirat termenul prevăzut de lege pentru formularea contestaţiei şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(8) Odată cu publicarea menţiunii hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate se pun la dispoziţia publicului descrierea, revendicările sau, după caz, revendicările amendate şi desenele, precum şi raportul de documentare, dacă acesta nu se publică ulterior.

(9) Orice persoană poate solicita la O.S.I.M., cu plata taxei legale, efectuarea unui raport de documentare pe baza revendicărilor amendate.

(10) O.S.I.M. nu publică modificările efectuate ulterior datei de depozit, care au extins obiectul cererii.

Art. 20. - (1) In temeiul hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate, luate de comisia de examinare de specialitate, O.S.I.M. eliberează titularului certificatul de model de utilitate, împreună cu descrierea, revendicările şi, după caz, desenele modelului de utilitate.

(2) Data eliberării certificatului este data publicării menţiunii hotărârii de înregistrare.

(3) Certificatul de model de utilitate este un titlu de protecţie acordat fără examinarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), iar exercitarea drepturilor exclusive se face pe răspunderea titularului, ţinându-se cont de raportul de documentare întocmit de O.S.I.M.

Art. 21. - (1) O.S.I.M. este deţinătorul Registrului naţional al cererilor de model de utilitate depuse şi al Registrului naţional al modelelor de utilitate înregistrate.

(2) Condiţiile de înscriere în registrele naţionale prevăzute la alin. (1), de eliberare de copii sau de extrase ale datelor înscrise în aceste registre, precum şi de inspecţie publică a datelor înscrise sunt stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL III

Apărarea drepturilor

Art. 22. - (1) Hotărârile luate conform prevederilor art. 19 alin. (2) şi (4) pot fi contestate la O.S.I.M. în scris şi motivat de către solicitantul cererii sau de către titularul modelului de utilitate, în termen de două luni de la comunicare.

(2) Contestaţia se soluţionează la O.S.I.M. de către o comisie de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri.

(3) Comisia de reexaminare hotărăşte asupra admiterii sau respingerii contestaţiei şi comunică hotărârea solicitantului.

Art. 23. - (1) Un model de utilitate înregistrat la O.S.I.M. poate fi anulat pe toată durata, la cerere, dacă se constată că:

a)  obiectul modelului de utilitate nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (1) ori face parte din categoriile prezentate la art. 1 alin. (2) sau (4), după caz;

b)  obiectul modelului de utilitate nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza, potrivit art. 11;

c) obiectul modelului de utilitate depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă;

d)  titularul nu era îndreptăţit la înregistrarea modelului de utilitate;

e) protecţia conferită de modelul de utilitate a fost extinsă.

(2)  Dacă motivele de anulare se referă numai la o parte a modelului de utilitate, acesta va fi anulat în parte.

(3) Anularea se soluţionează la O.S.I.M. de către o comisie de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri.

(4) Hotărârea comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.

(5)  In termen de 15 zile de la comunicare, hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.

(6) Anularea are efect începând cu data de depozit a cererii de model de utilitate.

Art. 24. - (1) Orice persoană care marchează produsele sau ambalajul acestora cu un semn de natură să creeze impresia că produsele sunt protejate ca modele de utilitate, conform prezentei legi, sau orice persoană care foloseşte un astfel de semn ca antet pe corespondenţa oficială, pe firmă, pe carduri de afaceri sau în anunţuri are obligaţia ca, la cererea oricărei persoane interesate, să dea informaţii referitoare la modelul de utilitate pe care se bazează utilizarea semnului.

(2) La cererea instanţei judecătoreşti, O.S.I.M. este obligat să înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, recuperând aceste acte în final. Citarea în instanţă se va face numai în acest scop.

(3) Cererile în justiţie în domeniul drepturilor de proprietate industrială sunt scutite de taxe judiciare.

CAPITOLUL IV

Cereri internaţionale de protecţie prin model de utilitate

Art. 25. - (1) O cerere internaţională care a primit dată de depozit internaţional la un oficiu receptor şi în care România este stat desemnat are acelaşi efect ca o cerere de model de utilitate care a fost depusă la O.S.I.M. la aceeaşi dată.

(2) O cerere internaţională nu are efecte în România în cazurile prevăzute la art. 24 alin. (1) pct. (i) şi (ii) din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 81/1979.

Art. 26. - (1) Dacă solicitantul doreşte să continue cererea internaţională în România, trebuie ca, în termen de 30 de luni de la data de depozit internaţional sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data priorităţii, să deschidă faza naţională în România pentru un model de utilitate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care solicitantul, din motive justificate, deschide faza naţională în termen de două luni de la data expirării termenului de 30 de luni, cu plata taxei de deschidere întârziată a fazei naţionale.

(3) Pentru deschiderea fazei naţionale în România, solicitantul depune o cerere care trebuie să conţină solicitarea explicită sau implicită a deschiderii fazei naţionale pentru un model de utilitate, traducerea conformă în limba română a descrierii, a revendicărilor şi a desenelor cererii internaţionale şi plăteşte taxa de depunere.

(4) După deschiderea fazei naţionale, cererea internaţională este supusă procedurilor prevăzute de prezenta lege şi de regulamentul de aplicare a acesteia.

(5)  In cazul în care solicitantul nu a îndeplinit cerinţele prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz, cererea internaţională este considerată că nu a produs niciodată în România efectele unei cereri de model de utilitate.

Art. 27. - Un solicitant, persoană fizică ori persoană juridică română sau cu rezidenţă în România ori având o întreprindere industrială sau comercială reală şi serioasă în România, în sensul art. 3 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, din 1883, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 1.177/1968, poate depune la O.S.I.M., în calitate de oficiu receptor, o cerere internaţională. Prioritatea poate fi revendicată fie pe baza unei cereri de model de utilitate, fie a unei cereri de brevet de invenţie.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 28. - Dispoziţiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, referitoare la:

a) definiţii;

b) dreptul la brevet;

c) înregistrarea şi examinarea cererii de brevet, inclusiv la priorităţi, şi la retragerea cererii;

d)  drepturile conferite de brevet şi obligaţiile corelative, precum şi drepturile de folosire anterioară;

e) transmiterea drepturilor;

f) apărarea drepturilor,

se aplică prin analogie modelelor de utilitate şi în conformitate cu regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 29. - Cererile de brevet de invenţie având data de depozit anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi nu pot fi transformate în cereri de model de utilitate, conform prevederilor art. 14.

Art. 30. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) In termenul prevăzut la alin. (1), Guvernul va aproba, prin hotărâre, regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 31. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5 şi la pct. 6 lit. a) şi b) din anexa nr. 2."

2. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Taxele pentru reînnoirea protecţiei modelelor de utilitate se plătesc odată cu taxa de menţinere în vigoare sau pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2."

3. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

..ANEXA Nr. 2

CUANTUMUL  ŞI  TERMENELE

privind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate

Nr. crt.

Obiectul plăţii

Termenul de plată

Cuantumul

(lei)

(euro)

1.

Depunerea cererii de model de utilitate

a) pe suport hârtie

b) prin mijloace electronice

două luni de la data depunerii

108

30

72

20

2.

Deschiderea întârziată a fazei naţionale

două luni de la data expirării termenului de 30 de luni de la data priorităţii revendicate în cererea internaţională

324

90

3.

Intocmirea şi publicarea unui raport de documentare

două luni de la data de depozit sau odată cu depunerea solicitării de către un terţ

360

100

4.

Conversia unei cereri de model de utilitate într-o cerere de brevet de invenţie

două luni de la data depunerii cererii de conversie

36

10

5.

Publicarea modelului de utilitate   (descriere, revendicări, desene însoţite de   raportul de documentare, care nu depăşesc 20 de pagini), eliberarea certificatului de model de utilitate şi menţinerea în vigoare a modelului pentru primii 6 ani de protecţie

două luni de la data transmiterii către solicitant a raportului de documentare

1.440

400

- pentru fiecare pagină în plus

18

5

6.

a) Reînnoirea protecţiei pentru anii 7-8

până la începerea perioadei de protecţie

720

200

b) Reînnoirea protecţiei pentru anii 9-10

până la începerea perioadei de protecţie

1.080

300"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 350/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 350 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 350/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu