E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 333 din 11 noiembrie 2009

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 790 din 19 noiembrie 2009Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu următoarele modificări şi completări:

1.  La articolul I punctul 1, punctul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„1. serviciu media audiovizual - serviciul aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, al cărui obiectiv principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg, prin reţele de comunicaţii electronice. Un astfel de serviciu media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune, astfel cum este definit la pct. 2, fie un serviciu media audiovizual la cerere, astfel cum este definit la pct. 3, şi/sau un serviciu media care constituie o comunicare comercială audiovizuală, astfel cum este definită la pct. 15;".

2.  La articolul I punctul 1, după punctul 5 al articolului 1 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. servicii publice de televiziune şi de radiodifuziune - serviciile de programe de televiziune oferite de Societatea Română de Televiziune şi serviciile de programe de radiodifuziune oferite de Societatea Română de Radiodifuziune;".

3.   La articolul I punctul 1, punctele 9, 17 şi 31 ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„9. serviciu de videotext - totalitatea mesajelor puse la dispoziţia publicului sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile ori al unui catalog, realizate de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma şi conţinutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă şi conţinut cu acestea;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

17. publicitate televizată - orice formă de mesaj difuzat fie în schimbul unei plăţi, fie al unei contraprestaţii sau difuzat în scopuri de autopromovare, de către o persoană juridică publică sau privată ori de către o persoană fizică, în legătură cu o activitate comercială, ramură de activitate, meserie ori profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri şi servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

31. licenţă de emisie - actul juridic prin care Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii acordă titularului de licenţă audiovizuală analogică dreptul de a utiliza, pentru o perioadă determinată, una sau mai multe frecvenţe radio, după caz, în conformitate cu licenţa audiovizuală analogică;".

4. La articolul I punctul 1, după punctul 31 al articolului 1 se introduc două noi puncte, punctele 311 şi 312, cu următorul cuprins:

„311. sistem digital terestru - sistemul de radiodifuziune şi/sau televiziune în care semnalele sunt transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră sub formă de  multiplex, în conformitate cu un standard de radiodifuziune/televiziune digitală audio/video;

312. licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru - actul administrativ prin care se acordă unei persoane fizice sau juridice, autorizate în condiţiile legii de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii să furnizeze reţele de comunicaţii electronice şi servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, dreptul de a utiliza pe o perioadă determinată frecvenţele radio, în sistem digital terestru;".

5.  La articolul I punctul 1, punctul 33 al articolului 1 se abrogă.

6. La articolul I punctul 1, punctele 34-37 ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„34. multiplex digital terestru - grupul de servicii de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă, având acoperire naţională, regională ori locală, după caz;

35.  operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care deţine licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru şi care are dreptul de a opera o reţea/staţie de radiodifuziune sonoră sau de televiziune, în condiţiile legii, în scopul furnizării unuia sau mai multor grupuri de programe de radiodifuziune şi televiziune, de servicii multimedia suplimentare şi de date asociate de identificare, multiplexate;

36. codare - procedeul de prezentare a informaţiei în format electronic, ce permite accesarea numai prin intermediul utilizării unui cod;

37.  criptare - modalitatea de modificare a unui flux de informaţii în format electronic după un algoritm prestabilit, în vederea protejării acestuia la transmisia prin medii nesigure, reconstituirea informaţiei iniţiale fiind posibilă doar prin folosirea unui algoritm de decriptare adecvat;".

7. La articolul I punctul 1, după alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) In cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

8.  La articolul I punctul 3, la articolul 2, după litera b) a alineatului (4) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) utilizează o staţie de emisie pe unde scurte pentru transmisia de programe spre alte ţări."

9.  La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale."

10. La articolul I punctul 8, literele g), i) şi l) ale alineatului (3) al articolului 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,g) transparenţa organizării, funcţionării şi finanţării mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

i) creşterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură cu utilizarea serviciilor media audiovizuale, prin dezvoltarea şi promovarea educaţiei pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

l) monitorizarea serviciilor de programe şi a serviciilor media audiovizuale, inclusiv a celor la cerere, în vederea respectării de către acestea a prevederilor legale în materie."

11. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Controlul exercitat de Consiliu asupra conţinutului serviciilor de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale şi asupra ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii se realizează periodic şi ori de câte ori Consiliul consideră că este necesar sau primeşte o plângere cu privire la nerespectarea de către un furnizor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu ori a obligaţiilor înscrise în licenţa audiovizuală."

12.  La articolul I punctul 10, la articolul 17 alineatul (1), punctele 3 şi 11 ale literei d) vor avea următorul cuprins:

„3. asigurarea echidistanţei şi a pluralismului opiniilor;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

11. normele şi regulile de reflectare a desfăşurării campaniilor electorale şi a celor pentru referendum, în serviciile de programe audiovizuale, în cadrul şi pentru punerea în aplicare a legislaţiei electorale;".

13. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte normative prin care se reglementează activităţi din domeniul audiovizual ori în legătură cu acesta."

14. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor."

15. La articolul I punctul 17, alineatul (5) al articolului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Difuzarea programelor pentru copii poate fi întreruptă de publicitate televizată şi/sau de teleshopping o singură dată în timpul unei durate programate de 30 de minute, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 30 de minute."

16. La articolul I punctul 17, alineatul (7) al articolului 28 se abrogă.

17.   La articolul I punctul 20, la articolul 31, partea introductivă şi litera a) ale alineatului (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Programele care conţin plasare de produse trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele condiţii:

a) conţinutul şi, în cazul serviciilor de programe de televiziune, intervalul orar afectat acestora să nu fie în nicio situaţie influenţat într-un mod care să afecteze responsabilitatea şi independenţa editorială a furnizorului de servicii media audiovizuale;".

18.  La articolul I, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu următorul cuprins:

„221. La articolul 34, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Sponsorizarea serviciilor sau a programelor media audiovizuale de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi includ fabricarea sau comercializarea produselor şi a tratamentelor medicale se poate face prin promovarea numelui, a siglei şi/sau a oricărui alt element distinctiv al sponsorului sau ale anumitor produse ori servicii medicale ale acestuia, cu excepţia numelui sau a imaginii produselor medicamentoase ori ale tratamentelor medicale care sunt disponibile numai pe bază de prescripţie medicală.»"

19.  La articolul I punctul 24, alineatele (2) şi (3) ale articolului 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Acestea trebuie să fie clar delimitate şi identificate prin semnale optice şi acustice corespunzătoare.

(3) Teleshoppingul nu trebuie să incite minorii să solicite cumpărarea sau închirierea de bunuri ori servicii."

20. La articolul I punctul 25, alineatul (2) al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In cazul serviciilor de programe prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 22-24 privind promovarea operelor europene şi a operelor producătorilor independenţi, precum şi cele ale art. 28 şi 35 nu se aplică."

21.  La articolul I punctul 28, alineatele (2) şi (3) ale articolului 39 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

(3) Difuzarea într-o formă necodată sau fără alte măsuri tehnice de restricţionare a accesului a programelor prevăzute la alin. (2) se poate face numai după prezentarea unei atenţionări acustice sau grafice, pe toată durata programului asigurându-se prezenţa unui simbol vizual de avertizare."

22. La articolul I punctul 32, alineatul (1) al articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Radiodifuzorii sunt persoane juridice de drept public sau privat, fundaţii ori asociaţii fără scop patrimonial, precum şi persoane fizice autorizate conform legii."

23. La articolul I punctul 32, alineatul (2) al articolului 43 se abrogă.

24.  La articolul I punctul 33, alineatele (1) şi (3) ale articolului 44 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Pentru a proteja pluralismul de opinii şi diversitatea culturală, concentrarea proprietăţii şi extinderea cotei de audienţă în domeniul audiovizualului sunt limitate la dimensiuni care să asigure eficienţa economică, dar care să nu genereze apariţia de poziţii preponderente în formarea opiniei publice.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3) In procedura de evaluare a poziţiei preponderente în formarea opiniei publice, unei persoane fizice sau juridice i se ia în considerare acele servicii de programe din categoria celor definite la alin. (2) lit. d) pe care aceasta fie le furnizează în calitate de titular de licenţă audiovizuală, fie la care aceasta deţine, direct sau indirect, o cotă mai mare de 20% din capitalul  ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală."

25.  La articolul I punctul 35, litera f) a articolului 48 se abrogă.

26.  La articolul I punctul 37, articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.

(2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale."

27. La articolul I punctul 39, la articolul 52, literele a) şi b) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) deţin o licenţă audiovizuală analogică al cărei termen de valabilitate nu s-a împlinit şi optează şi pentru difuzarea serviciului de programe într-un multiplex digital terestru;

b) urmează să înceteze transmisia analogică sau a căror transmisie analogică nu va mai fi protejată, în condiţiile măsurilor impuse prin prezenta lege şi prin strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional."

28.  La articolul I punctul 39, alineatele (3) şi (5) ale articolului 52 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) La acordarea licenţelor audiovizuale digitale se conferă radiodifuzorilor posibilitatea de a opta pentru multiplexul în cadrul căruia vor fi incluse serviciile sale de programe de televiziune/radiodifuziune.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(5) Difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem analogic se realizează de un operator de reţele de comunicaţii electronice, pe baza licenţei de emisie acordate acestuia de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii."

29.   La articolul I punctul 39, după alineatul (5) al articolului 52 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem digital terestru se realizează de un furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, pe baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru acordate acestuia de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (4)-(7)."

30.  La articolul I, după punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 391, cu următorul cuprins:

„391. Articolul 53 se abrogă."

31.  La articolul I punctul 40, la articolul 54, litera h) a alineatului (1) se abrogă.

32. La articolul I punctul 40, la articolul 54, literele j) şi k) ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,j) frecvenţa/frecvenţele sau canalul/canalele asignate, în cazul licenţei audiovizuale analogice;

k) multiplexul digital în care se încadrează licenţa audiovizuală digitală.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele si în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)."

33. La articolul I punctul 42, alineatul (1) al articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi cedată către un terţ numai cu acordul Consiliului, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă şi cu prezentarea certificatului fiscal al societăţii titulare a licenţei."

34.  La articolul I, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 421, cu următorul cuprins:

„421. La articolul 57, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 57. - (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii:»".

35.  La articolul I punctul 43, la articolul 57, litera b) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului;".

36.  La articolul I, după punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 431, cu următorul cuprins:

„431. După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 571, cu următorul cuprins:

«Art. 571. - Licenţa audiovizuală digitală se retrage de Consiliu în următoarele situaţii:

a)   titularul nu furnizează serviciul de programe către operatorul de multiplex;

b) titularul încetează să furnizeze serviciul de programe către operatorul de multiplex;

c) pentru încălcarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b), c), c1), d) şi e).»"

37.  La articolul I punctul 45, alineatele (1) şi (2) ale articolului 59 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) In cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvenţe radio terestre pentru emisie analogică, aceasta se face în baza licenţei audiovizuale analogice, precum şi a licenţei de emisie, care se acordă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii titularului de licenţă audiovizuală.

(2) In cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvenţe radio terestre pentru transmisie digitală, aceasta se face pe baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru şi numai în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale."

38.   La articolul I punctul 45, după alineatul (3) al articolului 59 se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

„(4) Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se acordă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii unor operatori de multiplex de radiodifuziune/televiziune, pe baza unor proceduri de selecţie organizate de aceasta şi în conformitate cu strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional.

(5) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru poate fi condiţionată de plata către bugetul statului a unei taxe de licenţă.

(6) Modul de desfăşurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), condiţiile de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, precum şi cuantumul taxei de licenţă prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(7) Criteriile de precalificare de natură tehnică, administrativă şi/sau financiară, precum şi obligaţiile ce trebuie asumate de persoanele care obţin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se stabilesc prin caietul de sarcini realizat în vederea organizării procedurilor de selecţie, document care ţine cont de strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, adoptată în conformitate cu prevederile prezentei legi."

39.  La articolul I punctul 46, articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - Procedura, precum şi condiţiile de eliberare şi modificare a licenţei de emisie se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii."

40.  La articolul I, după punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 471, cu următorul cuprins:

„471. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61"i, cu următorul cuprins:

«Art. 611. - (1) Termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru este de 10 ani de la data comunicării acesteia.

(2)  Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru poate fi prelungită din 10 în 10 ani, în condiţiile stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

(3)  La prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate revizui condiţiile ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a licenţei.

(4) In situaţia prevăzută la alin. (3), Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii îl informează pe titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru cu privire la modificările ce trebuie operate şi îi acordă un termen de conformare proporţional cu natura calitativă şi cantitativă a acestora.»"

41.  La articolul I, punctul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„48. La articolul 62, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:

«Art. 62. - (1) Titularul licenţei de emisie sau al licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru are obligaţia de a plăti anual, anticipat, un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu excepţia titularului licenţei de emisie care transmite programele publice de radiodifuziune şi televiziune.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3) Obligaţia de plată a tarifului corespunzător primului an de valabilitate al licenţei devine scadentă în termen de 45 de zile de la comunicarea licenţei de emisie ori a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru.

(4)  Tariful prevăzut la alin. (1) se achită către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.»"

42.  La articolul I, după punctul 48 se introduc două noi puncte, punctele 481 şi 482, cu următorul cuprins:

„481. La articolul 62, alineatele (2) şi (5) se abrogă.

482. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621, cu următorul cuprins:

«Art. 621. - Operatorul de multiplex ce difuzează programele publice de radiodifuziune şi televiziune, titular al licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, este obligat la plata unui tarif de utilizare a spectrului radio diminuat corespunzător cu lărgimea de bandă alocată/asignată pentru transportul acestora.»"

43.  La articolul I punctul 49, articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - Monitorizarea şi controlul parametrilor prevăzuţi în licenţele de emisie, licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, precum şi în autorizaţia tehnică faţă de reglementările tehnice în vigoare din domeniul radiocomunicatiilor, respectiv monitorizarea şi controlul acestora pe parcursul perioadei de valabilitate a acestora se realizează de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pe baza unei proceduri stabilite de aceasta."

44.  La articolul I punctul 50, articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 64. - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate modifica licenţele de emisie şi licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, fără întreruperea serviciului de programe şi cu asigurarea unei recepţii de calitate echivalentă, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

45.  La articolul I punctul 51, articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - Licenţa de emisie se retrage de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în următoarele situaţii:

a)  titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, autorizaţia tehnică de funcţionare în termen de 12 luni de la data obţinerii licenţei de emisie;

b) ca urmare a retragerii licenţei audiovizuale analogice;

c)  pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute în licenţa de emisie;

d)   titularul nu depune la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;

e) la cererea titularului;

f)  neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului şi a majorărilor de întârziere."

46.  La articolul I, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 511, cu următorul cuprins:

„511. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 651, cu următorul cuprins:

«Art. 651. - Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se poate retrage de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în următoarele situaţii:

a) pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute în licenţă;

b)  neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului şi a majorărilor de întârziere;

c) la cererea titularului;

d) ca urmare a retragerii regimului de autorizare generală;

e)   titularul nu depune la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.»"

47.  La articolul I punctul 52, articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) Licenţa de emisie poate fi cedată către un terţ numai împreună cu licenţa audiovizuală analogică, cu acordul prealabil al Consiliului şi al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţe şi cu prezentarea certificatului fiscal al societăţii titulare a licenţei.

(2) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru poate fi cedată unui terţ numai cu acordul prealabil al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu avizul consultativ al Consiliului Naţional al Audiovizualului şi numai cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă."

48.  La articolul I, după punctul 52 se introduc trei noi puncte, punctele 521-523, cu următorul cuprins:

„521. Articolul 67 se abrogă.

522. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

«Art. 69. - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii propune repartizarea frecvenţelor radio pe multiplexe, bazată pe rezultatele obţinute la coordonarea internaţională a frecvenţelor.»

523. Articolele 70-72 se abrogă."

49.  La articolul I punctul 53, articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - (1) Utilizarea staţiilor de emisie aflate sub jurisdicţia României, în scopul furnizării oricărui serviciu de programe, pe sau de pe teritoriul României, se poate face numai după obţinerea autorizaţiei tehnice de la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pe baza procedurii stabilite de aceasta.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii."

50. La articolul I punctul 58, alineatul (1) al articolului 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă."

51. La articolul I punctul 62, alineatul (2) al articolului 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Radiodifuzorul aflat sub jurisdicţia României care a dobândit drepturi de exclusivitate asupra unui eveniment de mare interes pentru public are obligaţia de a asigura accesul, în condiţiile alin. (1), pentru câte un singur radiodifuzor din fiecare stat membru al Uniunii Europene."

52. La articolul I punctul 63, alineatul (1) al articolului 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 88. - (1) Supravegherea respectării, controlul îndeplinirii obligaţiilor şi sancţionarea încălcării prevederilor prezentei legi, precum şi a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter normativ emise în baza şi pentru aplicarea acesteia revin Consiliului, cu excepţia prevederilor aplicabile licenţelor de emisie, licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru ori autorizaţiilor tehnice, a căror respectare, supraveghere, control şi, respectiv, sancţionare a încălcării revin de drept Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în conformitate cu atribuţiile pe care le are, conform legii."

53. La articolul I punctul 63, alineatul (2) al articolului 88 se abrogă.

54.  La articolul I punctul 64, la articolul 90, litera h) a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,h) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 17 alin. (4), art. 49, art. 54 alin. (2) şi ale art. 58 alin. (1);

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei."

55.  La articolul I, după punctul 64 se introduce un nou punct, punctul 641, cu următorul cuprins:

„641. După articolul 90 se introduce un nou articol, articolul 901, cu următorul cuprins:

«Art. 901. - (1) Constituie contravenţii şi următoarele fapte:

a) transmisia serviciilor de programe fără licenţă de emisie, licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru sau autorizaţie tehnică;

b) nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a condiţiilor din licenţa de emisie, din licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru sau din autorizaţia tehnică;

c) fapta titularului licenţei de emisie ori a titularului licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de a refuza să se supună controlului sau să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite documentele solicitate.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 100.000 lei.»"

56.  La articolul I punctul 65, alineatele (1) şi (3) ale articolului 91 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Constituie contravenţie nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii a dispoziţiilor prezentei legi prevăzute la art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) şi (2), art. 261 alin. (1), art. 31 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 391 şi art. 48, precum şi ale deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3) In cazul în care furnizorul sau distribuitorul de servicii nu intră în legalitate în termenul şi în condiţiile stabilite prin somaţie ori încalcă din nou aceste prevederi, se aplică o amendă contravenţională de la 5.000 lei la 100.000 lei."

57.  La articolul I punctul 67, alineatele (1) şi (3) ale articolului 93 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 93. - (1) Sancţiunile pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi se aplică prin acte emise de Consiliu sau de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care acţionează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3) Actele emise în condiţiile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspendă de drept efectele acestora."

58. La articolul I, după punctul 67 se introduc două noi puncte, punctele 671 şi 672, cu următorul cuprins:

„671. După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 931, cu următorul cuprins:

«Art. 931. - (1) Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu.

(2)  In cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00-22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.

(3) In cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul 6,00-14,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.

(4)  Pentru serviciile de programe de televiziune sau de radiodifuziune sonoră care, în intervalele orare precizate la alin. (2) şi (3), retransmit un alt serviciu de programe, modalitatea de difuzare este stabilită prin decizia de sancţionare sau în somaţie.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(4) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2.500 lei la 50.000 lei.»

672. Articolul 94 va avea următorul cuprins:

«Art. 94. - Contravenţiilor constatate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 alin. (1) şi ale art. 32.»"

59. La articolul I punctul 70, alineatul (1) al articolului 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 96. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 5.000 lei la 100.000 lei transmisia serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune fără licenţă de emisie sau licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, dacă fapta prezintă pericol pentru siguranţa naţională, ordinea publică sau sănătatea publică ori poate crea probleme de natură economică sau operaţională altor furnizori de reţele ori servicii de comunicaţii electronice sau utilizatorilor."

60.  La articolul I, după punctul 70 se introduce un nou punct, punctul 701, cu următorul cuprins:

„701. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 96 se abrogă."

61. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I1, cu următorul cuprins:

„Art. I1. - In tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma reţele de telecomunicaţii se înlocuieşte cu sintagma reţele de comunicaţii electronice, iar denumirea Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii se înlocuieşte cu denumirea Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii."

62.  La articolul II, alineatele (1), (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. II. - (1) Dispoziţiile alin. (1)-(5) ale art. 31 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt aplicabile numai programelor produse după 19 decembrie 2009.

(2) Licenţele audiovizuale analogice de televiziune existente la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi prelungite până la o dată impusă de măsurile stabilite de strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional şi nu mai târziu de data încetării obligatorii a emisiei analogice.

(3)  In termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va elabora, în colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Finanţelor Publice, Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, document care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(5) In procesul de elaborare şi implementare a strategiei prevăzute la alin. (3) vor fi adoptate acele soluţii tehnice care asigură cea mai eficientă utilizare a spectrului radio, cu respectarea cerinţelor de calitate a semnalului transmis."

63.  La articolul II, alineatele (4) şi (6) se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELEŞCANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 333/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 333 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu