Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 29 din 29 decembrie 1967    * Republicata

cu privire la dezvoltarea activitatii de educatie fizica si sport

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 40 din 11 mai 1977


SmartCity3


    *) Republicare in temeiul art. XXXIII din Decretul Consiliului de Stat nr. 396 din 7 decembrie 1976, publicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 113 din 21 decembrie 1976, dindu-se articolelor o noua numerotare.
    Legea nr. 29/1967 cu privire la dezvoltarea activitatii de educatie fizica si sport a fost publicata in Buletinul Oficial nr. 114 din 29 decembrie 1967.

    In scopul dezvoltarii educatiei fizice si sportului si avind in vedere hotaririle Conferintei pe tara a miscarii sportive din 28-29 iulie 1967,

    Marea Adunarea Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Educatia fizica si sportul in Republica Socialista Romania constituie activitati de interes national.
    Educatia fizica si sportul contribuie la mentinerea si intarirea sanatatii, cresterea capacitatilor fizice si intelectuale, buna folosire a timpului liber, dezvoltarea armonioasa fizica si morala a populatiei.
    In vederea realizarii acestor obiective statul sprijina dezvoltarea educatiei fizice si sportului.
    Art. 2
    Coordonarea si indrumarea unitara a activitatii de educatie fizica si sport, in vederea infaptuirii politicii partidului si statului in acest domeniu, revin Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport, organ central de specialitate, cu caracter obstesc.
    In intreprinderi si institutii sarcina de a organiza activitatea sportiva de masa revine sindicatelor; in colaborare cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, sindicatele raspund de dezvoltarea sportului de performanta din intreprinderi si institutii.
    In scoli, institutii de invatamint superior si la sate, activitatea sportiva de masa este organizata de Uniunea Tineretului Comunist.
    Consiliul National al Organizatiei Pionierilor organizeaza activitatea sportiva de masa a elevilor din scolile generale.
    Ministerul Educatiei si Invatamintului organizeaza procesul de educatie fizica in invatamintul de toate gradele, sprijina activitatea sportiva de masa in rindul tineretului scolar si universitar; in colaborare cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, Ministerul Educatiei si Invatamintului raspunde de dezvoltarea sportului de performanta in scoli si in institutiile de invatamint superior.
    Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne raspund de pregatirea fizica a militarilor; in colaborare cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, asigura dezvoltarea activitatii sportive de performanta in cluburile si asociatiile sportive ce le apartin.
    La realizarea obiectivelor privind dezvoltare activitatii de educatie fizica si a sportului participa, de asemenea, Ministerul Sanatatii, Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie, Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, organele locale ale administratiei de stat, Ministerul Turismului precum si alte organe si organizatii de stat si obstesti.
    Sarcinile fundamentale ale organelor si organizatiilor care au atributii in domeniul educatiei fizice si sportului sint: atragerea maselor de oameni ai muncii, indeosebi a tineretului, in practicarea sistematica a exercitiilor fizice si sportului, dezvoltarea tot mai larga a sportului de masa, cultivarea talentelor si imbunatatirea performantelor sportive.
    In indeplinirea sarcinilor privind dezvoltarea educatiei fizice si sportului, Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, precum si organele de stat si organizatiile obstesti specificate in acest articol, isi desfasoara activitatea in strinsa colaborare.

    CAP. 2
    Organizarea activitatii de educatie fizica si sport

    SECTIUNEA I
    Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport si consiliile locale pentru educatie fizica si sport
    Art. 3
    Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport este investit de stat cu atributiile prevazute in prezenta lege.
    Art. 4
    Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport are urmatoarele
atributii:
    a) stabileste planurile de perspectiva, orientarea si continutul educatiei fizice si sportului de masa si de performanta;
    b) exercita indrumarea de specialitate a activitatii de educatie fizica si a sportului de masa;
    c) raspunde de activitatea sportiva de performanta si de buna reprezentare a sportului romanesc in competitiile sportive internationale;
    d) emite norme cu privire la: sistemul competitional; pregatirea, perfectionarea si atributiile antrenorilor, instructorilor, arbitrilor si altor cadre tehnice; planificarea si gospodarirea fondurilor destinate activitatii sportive; legitimarea, transferarea si clasificarea sportivilor; acordarea de titluri, distinctii si diplome; profilul, functionalitatea si regimul de administrare a bazelor sportive destinate competitiilor oficiale, precum si cu privire la alte activitati de educatie fizica si sport. Cu acordul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii, emite norme cu privire la drepturile materiale si stimularea sportivilor, specialistilor si tehnicienilor.
    Normele emise de Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport au caracter obligatoriu pentru toate organele si organizatiile care au atributii in domeniul activitatii de educatie fizica si sport;
    e) conduce si indruma activitatea federatiilor sportive; stabileste normele generale de functionare a federatiilor sportive;
    f) elaboreaza, in colaborare cu Ministerul Educatiei si Invatamintului si Ministerul Sanatatii, planurile de cercetare stiintifica in domeniul educatiei fizice si sportului; organizeaza activitatea de informare si documentare de specialitate;
    g) impreuna cu Ministerul Sanatatii urmareste respectarea normelor igienico-sanitare in activitatea sportiva, la bazele de antrenamente si competitii; face propuneri cu privire la specializarea si perfectionarea medicilor care lucreaza in domeniul educatiei fizice si sportului;
    h) desfasoara propaganda in domeniul educatiei fizice si sportului; raspunde de presa sportiva si de editarea publicatiilor de specialitate;
    i) se preocupa de pregatirea si perfectionarea antrenorilor, instructorilor, arbitrilor si a altor cadre tehnice necesare activitatii de educatie fizica si sport;
    j) intocmeste bugetul propriu. Fondurile necesare activitatii Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport si a unitatilor subordonate sint asigurate din dotatii de la bugetul de stat, beneficiile nete ale concursurilor de pronosticuri sportive, subventii pentru investitii de la Uniunea Generala a Sindicatelor, venituri de la manifestatii sportive si din activitatea unitatilor subordonate, alte venituri;
    k) intocmeste, ca titular de investitii, planul propriu de dezvoltare a bazei materiale. Impreuna cu alte organe si organizatii centrale de stat si obstesti care au atributii in domeniul educatiei fizice si sportului elaboreaza planul general de dezvoltare a bazei materiale a activitatii sportive; acorda asistenta tehnica de specialitate in construirea bazelor sportive realizate de alte organe si organizatii de stat si obstesti; urmareste respectarea destinatiei bazelor sportive, orice modificare a destinatiei neputindu-se face decit cu acordul sau; face propuneri ministerelor producatoare cu privire la calitatea, sortimentele si cantitatea materialelor si echipamentului necesar activitatii de educatie fizica si sport, avizeaza prototipurile acestora;
    l) stabileste si dezvolta relatii cu organizatii sportive internationale si din alte tari;
    m) poate cere organelor si organizatiilor de stat si obstesti date, informari si alte materiale in legatura cu activitatea de educatie fizica si sport;
    n) exercita orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    In colaborare cu organele si organizatiile de stat si obstesti care au sarcini in domeniul educatiei fizice si sportului emite norme generale cu privire la functionarea cluburilor si asociatiilor sportive, precum si la folosirea de catre acestea a mijloacelor banesti.
    Art. 6
    In scopul analizarii intregii activitati de educatie fizica si sport si pentru stabilirea masurilor necesare in vederea dezvoltarii continue a acesteia, se organizeaza conferinte pe tara ale miscarii sportive.
    Conferintele pe tara sint constituite din cadre de specialitate, sportivi, membrii Consiliului National si ai consiliilor locale pentru educatie fizica si sport, delegati ai federatiilor, cluburilor si asociatiilor sportive, reprezentanti ai organelor si organizatiilor care au sarcini in domeniul educatiei fizice si sportului.
    Art. 7
    Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport este alcatuit din membri desemnati in Conferinta pe tara a miscarii sportive si din membri reprezentanti ai organelor si organizatiilor centrale de stat si obstesti care au atributii in domeniul educatiei fizice si sportului, desemnati de catre conducerile acestora.
    Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport se intruneste periodic pentru a dezbate modul in care se indeplinesc sarcinile stabilite de Conferinta pe tara pentru dezvoltarea generala a educatiei fizice si sportului.
    Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport alege dintre membrii sai biroul executiv, compus din presedinte, prim-vicepresedinte, cinci vicepresedinti, doi secretari si membri.
    Biroul executiv este organul de conducere colectiva al consiliului; intre sedintele acestuia el asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor consiliului si exercita conducerea operativa a activitatii.
    Biroul executiv prezinta periodic Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport dari de seama asupra activitatii desfasurate.
    Art. 8
    Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Sectia sport de performanta si pregatire olimpica;
    b) Sectia sport de masa si economica.
    Sectiile se constituie potrivit normelor prevazute in art. 5 din Decretul nr. 103/1973 privind stabilirea normelor unitare de organizare a ministerelor si a celorlalte organe centrale de stat, devenit Legea nr. 33/1973.
    Structura organizatorica pe compartimente de munca si numarul maxim de posturi din aparatul Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport, al federatiilor sportive si al Comitetului Olimpic Roman sint cele prevazute in anexa nr. 1 a*) si anexa nr. 1 b*), care fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 9
    Numarul maxim de posturi din aparatul consiliilor locale pentru educatie fizica si sport este prevazut in anexa nr. 2*) la lege.
------------
    *) Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.

    Art. 10
    Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport are unitati de studii si documentare, de pregatire sportiva, intreprinderi si organizatii economice.
    Art. 11
    In unitatile administrativ-teritoriale functioneaza consilii locale pentru educatie fizica si sport, care-si desfasoara activitatea sub conducerea Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport.
    Consiliile locale pentru educatie fizica si sport sint organe de specialitate, cu caracter obstesc, care indeplinesc in unitatile administrativ-teritoriale atributiile prevazute la art. 4, adaptate prin hotarire a Consiliului de Ministri in mod corespunzator pentru a fi exercitate pe plan local.
    Consiliile locale pentru educatie fizica si sport sint alcatuite din membri desemnati in conferinte ale miscarii sportive din unitatea administrativ-teritoriala respectiva si din reprezentanti desemnati de organele si organizatiile locale de stat si obstesti care au atributii in domeniul educatiei fizice si sportului.
    Conferintele miscarii sportive din unitatile administrativ-teritoriale sint constituite din cadre de specialitate, sportivi, membrii consiliilor locale pentru educatie fizica si sport respective, delegati ai comisiilor pe ramura de sport, ai cluburilor si asociatiilor sportive, reprezentanti ai organelor si organizatiilor locale de stat si obstesti care au atributii in domeniul educatiei fizice si sportului.
    Conferintele locale ale miscarii sportive analizeaza stadiul de indeplinire a hotaririlor adoptate si stabilesc masuri corespunzatoare dezvoltarii in continuare a activitatii de educatie fizica si sport din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
    Consiliile locale pentru educatie fizica si sport isi aleg din rindul lor un birou format din presedinte, vicepresedinti si membri, care asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor consiliului si exercita atributiile acestuia intre sedinte, prezentindu-i dari de seama asupra activitatii desfasurate.
    Consiliul National va stabili consiliile locale pentru educatie fizica si sport care pot avea aparat propriu.
    Art. 12
    Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport si consiliile locale pentru educatie fizica si sport sint persoane juridice.

    SECTIUNEA II
    Federatiile sportive
    Art. 13
    Federatiile sportive sint organe republicane de specialitate pe ramuri de sport, cu caracter obstesc.
    Federatiile sportive se ocupa de dezvoltarea ramurilor de sport, exercita indrumarea lor de specialitate, organizeaza sistemul competitional republican, selectioneaza si pregatesc loturile sportive nationale, asigura perfectionarea cunostintelor profesionale a antrenorilor.
    Federatiile reprezinta ramurile de sport din Republica Socialista Romania in organismele internationale pe ramuri de sport.
    Federatiile sportive sint persoane juridice, in conditiile legii. Federatiile se organizeaza si functioneaza pe baza de statut propriu intocmit in conformitate cu normele generale stabilite de Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport.
    Federatiile sportive isi desfasoara activitatea pe baza planurilor si bugetelor proprii.
    Fondurile pentru asigurarea activitatii federatiilor provin din: subventii acordate de Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, incasari de la manifestatii sportive si alte venituri.
    Organul de conducere al fiecarei federatii este comitetul federatiei ales in conferinta pe tara a ramurii de sport respective.
    Comitetul fiecarei federatii alege din rindurile sale biroul federatiei, care exercita atributiile acestuia intre sedintele sale, prezentindu-i dari de seama asupra activitatii desfasurate.

    SECTIUNEA III
    Asociatiile si cluburile sportive
    Art. 14
    Asociatiile sportive sint organizatii obstesti in care se desfasoara activitatea de masa in domeniul educatiei fizice si sportului; in asociatiile sportive pot functiona si sectii de performanta.
    Cluburile sportive sint organizatii obstesti in care se desfasoara, indeosebi, activitate sportiva de performanta.
    Cluburile si asociatiile sportive sint persoane juridice, in conditiile legii.
    Asociatiile si cluburile sportive se organizeaza in intreprinderi, institutii, unitati de invatamint, unitati militare, cooperative, comune si orase. Ele sint conduse de consilii, alese in adunari constituite din membri ai acestor organizatii.
    Asociatiile si cluburile sportive isi desfasoara activitatea pe baza regulamentelor, planurilor si bugetelor proprii.
    In cadrul asociatiilor si cluburilor sportive activitatea se desfasoara in sectii pe ramuri de sport.
    Organizatiile sindicale raspund de desfasurarea activitatii asociatiilor si cluburilor sportive din intreprinderi si institutii, iar organizatiile Uniunii Tineretului Comunist, de activitatea asociatiilor sportive de la sate.
    Consiliile locale pentru educatie fizica si sport raspund de activitatea cluburilor teritoriale; conducerile institutiilor de invatamint superior si Ministerul Educatiei si Invatamintului, de cluburile universitare, iar celelalte organe sau institutii centrale, de activitatea cluburilor organizate in cadrul lor.

    CAP. 3
    Rolul organizatiilor obstesti si atributiile organelor de stat in domeniul educatiei fizice si sportului

    SECTIUNEA I
    Rolul organizatiilor obstesti in domeniul educatiei fizice si sportului
    Art. 15
    Uniunea Generala a Sindicatelor:
    a) desfasoara munca de atragere a maselor largi de oameni ai muncii la practicarea sistematica a exercitiilor fizice si sportului;
    b) organizeaza prin asociatiile sportive din intreprinderi si institutii, activitatea de educatie fizica si sport de masa, parte integranta a activitatii sindicale;
    c) colaboreaza cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport in dezvoltarea sportului de performanta din intreprinderi si institutii;
    d) organizeaza, in colaborare cu Uniunea Tineretului Comunist si Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, competitii sportive, concursuri pe ramuri de productie si alte manifestari sportive;
    e) asigura mijloace materiale necesare activitatii asociatiilor si cluburilor sportive din intreprinderi si institutii.
    Art. 16
    Uniunea Tineretului Comunist:
    a) organizeaza activitatea sportiva de masa in scoli si institutii de invatamint superior, cu sprijinul conducerii acestora;
    b) organizeaza, prin asociatiile sportive satesti, activitatea sportiva de masa de la sate, inclusiv in intreprinderile agricole de stat si statiunile pentru mecanizarea agriculturii;
    c) sprijina activitatea sportiva organizata de sindicate in intreprinderi si institutii, precum si activitatea cluburilor sportive universitare;
    d) dezvolta in rindul tineretului turismul, sporturile tehnico-aplicative si alte activitati sportive recreative;
    e) participa la organizarea campionatelor scolare si universitare;
    f) organizeaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamintului, activitatea de educatie fizica si sport in taberele de odihna pentru elevi si studenti;
    g) se preocupa de amenajarea unor baze sportive.
    Art. 17
    Consiliul National al Organizatiei Pionierilor:
    a) organizeaza activitatea sportiva de masa in rindul elevilor scolilor generale, cu sprijinul conducerii acestora; participa la organizarea campionatelor din scolile generale;
    b) organizeaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamintului, activitati de educatie fizica si sport in tabere de odihna si colonii.
    Art. 18
    Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie:
    a) sprijina desfasurarea activitatii sportive de masa in cooperativele agricole de productie;
    b) urmareste asigurarea conditiilor materiale necesare dezvoltarii activitatii sportive in cooperativele agricole de productie.
    Art. 19
    Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti:
    a) sprijina asociatiile sportive ale cooperatiei mestesugaresti in organizarea activitatii sportive de masa a membrilor cooperatori si a familiilor lor; colaboreaza cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport in dezvoltarea sportului de performanta din cooperatia mestesugareasca;
    b) asigura conditiile materiale necesare activitatii cluburilor si asociatiilor sportive ale cooperatiei mestesugaresti.

    SECTIUNEA II
    Atributiile organelor de stat in domeniul educatiei fizice si sportului
    Art. 20
    Ministerul Educatiei si Invatamintului:
    a) intocmeste planurile si programele de educatie fizica din invatamintul de toate gradele si ale institutelor de invatamint superior care pregatesc cadre in domeniul educatiei fizice, cu consultarea Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport. Raspunde de buna desfasurare si eficienta procesului de educatie fizica in invatamint;
    b) organizeaza, impreuna cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport si Uniunea Tineretului Comunist, campionatele republicane scolare si universitare si asigura pregatirea si participarea elevilor si studentilor la tabere de instruire sportiva, la diferite competitii interne si internationale;
    c) colaboreaza cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport in vederea dezvoltarii sportului de performanta din scoli si facultati; organizeaza si asigura conditiile necesare desfasurarii activitatii cluburilor sportive universitare, a scolilor sportive si liceelor cu program de educatie fizica;
    d) sprijina activitatea sportiva de masa ce se desfasoara in rindul elevilor si studentilor;
    e) sprijina Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport in pregatirea si perfectionarea diferitelor cadre de specialitate;
    f) se ingrijeste de dezvoltarea bazei materiale necesare desfasurarii activitatii de educatie fizica si sport de masa si de performanta in invatamint, construirea si amenajarea unor sali de educatie fizica si a unor terenuri si complexe sportive in aer liber pentru elevi si studenti.
    Art. 21
    Ministerul Sanatatii:
    a) asigura controlul si asistenta medico-sanitara a celor cuprinsi in activitatea sportiva competitionala oficiala, precum si dirijarea medico-sportiva a componentilor loturilor sportive nationale; elaboreaza impreuna cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport normele igienico-sanitare pentru activitatea de educatie fizica si sport;
    b) organizeaza si asigura conditiile necesare functionarii unitatilor medico-sportive.
    Art. 22
    Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne:
    a) raspund de pregatirea fizica a militarilor;
    b) in colaborare cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport asigura dezvoltarea activitatii sportive de performanta in cluburile si asociatiile sportive ce le apartin;
    c) asigura conditiile materiale necesare desfasurarii activitatii cluburilor, asociatiilor si centrelor de antrenament ce le apartin;
    d) asigura conditii pentru ca sportivii de performanta care indeplinesc stagiul militar sa-si poata continua pregatirea sportiva conform cerintelor metodice de instruire.
    Art. 23
    Organele locale ale administratiei de stat:
    a) includ in planurile de sistematizare ale oraselor si comunelor, in cartiere, pe linga scoli si institutii de invatamint superior, spatiile destinate amenajarii bazelor sportive si terenurilor de joc pentru copii;
    b) asigura intretinerea si gospodarirea bazelor sportive care se afla in administrarea lor;
    c) asigura fonduri pentru echipament, inventar, pregatire si participare la competitii, precum si pentru organizarea taberelor de instruire sportiva si a taberelor de odihna ale elevilor;
    d) asigura finantarea intregii activitati a scolilor sportive si a liceelor cu program de educatie fizica.
    Art. 24
    Celelalte ministere si organe centrale ale administratiei de stat:
    a) asigura conditiile de organizare a activitatii de educatie fizica si sport in rindul elevilor din scolile sistemului lor;
    b) sprijina din punct de vedere material desfasurarea activitatii sportive din cadrul institutiei centrale respective, precum si din intreprinderile si institutiile in subordine.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 25.
    Statul aloca fonduri de investitii pentru construirea si amenajarea de baze sportive, acorda dotatii de la buget si terenuri necesare activitatii sportive.
    Art. 26.
    Administrarea si folosirea bazelor sportive se vor reglementa prin hotarire a Consiliului de Ministri.
    Art. 27.
    In comune se organizeaza comitete de sprijinire a activitatii sportive, alcatuite din reprezentanti ai organelor locale ale administratiei de stat, cooperativelor agricole de productie, intreprinderilor agricole de stat, statiunilor pentru mecanizarea agriculturii, scolilor.

    ANEXA 3*)
-------------
    *) Anexa nr. 3 a fost introdusa prin art. II din Decretul nr. 79/1974.

    I. Norme de structura pentru unitatile de educatie fizica si sport
    1. Activitatea de educatie fizica si sport se organizeaza pe urmatoarele tipuri de unitati:
    A) Unitati sportive
    a) asociatii;
    b) cluburi;
    c) Centrul republican de pregatire a loturilor nationale;
    d) centre de initiere;
    e) centre de antrenament.
    B) Consilii locale
    - consilii judetene, municipale, orasenesti si de sector din municipiul Bucuresti pentru educatie fizica si sport.
    C) Alte unitati
    a) baze sportive;
    b) complexe sportive;
    c) administratii de baze sportive;
    d) centre de deservire sportiva;
    e) centre de prestari de servicii sportive;
    f) Intreprinderea economica de administrare a bazelor sportive Bucuresti.
    2. Structurile organizatorice-tip pentru unitatile de educatie fizica si sport sint cele prevazute in anexele nr. 3 a) - 3 h)*), care fac parte integranta din prezenta lege.
--------------
    *) Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.

    A) Unitati sportive
    a) Asociatii sportive
    Asociatiile sportive sint organizatii obstesti, cu personalitate juridica, in care se desfasoara activitatea de masa si de performanta in domeniul educatiei fizice si sportului.
    Asociatiile sportive pot fi organizate in unitati economice, institutii de invatamint, unitati militare, organizatii de masa si obstesti, ministere si alte organe centrale si locale, precum si in orase, comune si sate, cu cel putin 50 de membri. Asociatiile sportive sint subordonate atit organelor si organizatiilor de stat si obstesti cu atributii in domeniul educatiei fizice si sportului, cit si Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport.
    Asociatiile sportive sint conduse de consilii alese in adunari generale sau conferinte ale acestora.
    Consiliul asociatiei este alcatuit din presedinte, care este si presedintele asociatiei, vicepresedinti, un secretar si membri.
    Asociatiile sportive care au peste 3.000 de membri sau 5 sectii pe ramura de sport participante in competitiile oficiale, cu cel putin 150 de sportivi, pot retribui functia de secretar.
    b) Cluburi sportive
    Cluburile sportive sint organizatii obstesti, cu personalitate juridica, in care se desfasoara activitatea sportiva de performanta.
    Cluburile sportive se organizeaza cu una sau mai multe ramuri de sport, in unitati economice, institutii de invatamint, unitati militare, organizatii de masa si obstesti, ministere si alte organe centrale si locale, precum si in orase si comune.
    Cluburile sportive sint subordonate atit ministerelor, organizatiilor centrale si locale de care apartin, cit si Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport.
    Cluburile sportive cu o ramura de sport se pot organiza daca au un numar de cel putin 60 de sportivi (seniori, juniori si copii), iar cele cu mai multe ramuri de sport, daca au cel putin 150 de sportivi. Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport poate aproba organizarea unor cluburi sportive si cu un numar mai mic de sportivi la ramurile de sport cu particularitati deosebite.
    Cluburile sportive sint conduse de consilii alese in adunari generale sau conferinte ale acestora. Conducerea operativa a activitatii se asigura de biroul clubului, alcatuit din presedinte, care este si presedintele consiliului si al clubului, ajutat de vicepresedinti, un secretar si membri.
    Cluburile sportive cu pina la 5 ramuri de sport pot retribui presedintele sau un vicepresedinte; cluburile cu 6-10 ramuri de sport pot retribui presedintele si un vicepresedinte; cluburile cu peste 10 ramuri de sport, care au sectii si sportivi de valoare internationala, pot retribui presedintele si 2 vicepresedinti.
    c) Centrul republican de pregatire a loturilor nationale
    Centrul republican de pregatire a loturilor nationale este o unitate de specialitate, cu personalitate juridica, subordonata Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport, prin care se asigura pregatirea la un nivel superior a componentilor loturilor reprezentative, in scopul realizarii obiectivelor de performanta stabilite.
    Prin centru se realizeaza, in mod unitar, indrumarea si controlul metodico-stiintific si medico-sportiv al pregatirii, se organizeaza activitatea politica si educativa a sportivilor si cadrelor tehnice si se asigura conditiile organizatorice si materiale necesare bunei desfasurari a procesului de pregatire.
    Centrul este organizat pe ramuri de sport si compartimente de munca (educatie, materiale si echipament, economico-financiar etc.) si isi desfasoara activitatea cu personal retribuit permanent sau temporar (prin scoatere din productie sau detasarea unor antrenori care pregatesc loturile pentru anumite actiuni internationale).
    Pentru rezolvarea unor sarcini deosebite ale pregatirii si activitatii politice si educative va fi folosit un activ obstesc, format din cadre cu inalta calificare.
    Activitatea Centrului republican de pregatire a loturilor nationale este condusa de un director.
    In scopul folosirii mai eficiente a cadrelor de specialitate, a bazei materiale, precum si pentru legarea mai strinsa a cercetarii stiintifice de problemele practice ale pregatirii sportivilor de inalta performanta, Centrul republican de pregatire a loturilor nationale, Centrul de cercetari stiintifice si documentare tehnica si Centrul de medicina sportiva isi vor desfasura activitatea sub conducerea unui consiliu, care va cuprinde pe reprezentantii celor trei unitati. Presedintele acestui consiliu va fi directorul Centrului republican de pregatire a loturilor nationale.
    d) Centre de initiere
    Centrele de initiere sint unitati in care se desfasoara activitatea de insusire a diferitelor sporturi de catre copii, tineri sau adulti, in vederea practicarii lor.
    e) Centre de antrenament
    Centrele de antrenament sint unitati in care se desfasoara activitatea de pregatire, pentru sportul de performanta, a copiilor si tinerilor cu aptitudini in practicarea diferitelor discipline sportive.
    Centrele de initiere si centrele de antrenament functioneaza pe linga asociatii, cluburi, consilii locale pentru educatie fizica si sport, administratii de baze sportive si alte unitati.
    Centrele de initiere se organizeaza cu cel putin 30 de persoane, constituite in grupe sau echipe, iar centrele de antrenament se organizeaza cu cel putin 20 de sportivi.
    B) Consilii locale
    Consiliile locale pentru educatie fizica si sport se organizeaza in fiecare judet, municipiu, oras si sector al municipiului Bucuresti.
    Consiliile locale pentru educatie fizica si sport sint alcatuite din membri alesi in conferinta miscarii sportive din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, cadre cu munci de raspundere si reprezentanti ai organelor si organizatiilor locale de stat si obstesti care au atributii in domeniul educatiei fizice si sportului.
    Consiliile locale pentru educatie fizica si sport desemneaza, dintre membrii lor, birourile executive.
    Biroul executiv este alcatuit din presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinti, secretari si membri.
    Consiliile locale pentru educatie fizica si sport pot retribui urmatoarele functii de conducere:
    - la consiliile judetene si al municipiului Bucuresti: prim-vicepresedintele, 1-2 secretari si contabilul sef;
    - la consiliile municipale, orasenesti si la sectoarele municipiului Bucuresti: prim-vicepresedintele.
    3. In functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii, structura organizatorica a unitatilor sportive si locale poate cuprinde:
    Structura activitatii sportive
    La asociatii, cluburi sportive si Centrul republican de pregatire a loturilor nationale:
    - sectii pe ramuri de sport;
    - cercuri sportive;
    - cabinete metodice;
    - cabinete de medicina sportiva.
    La consilii locale pentru educatie fizica si sport:
    - comisii pe ramuri de sport;
    - comisii pe probleme de specialitate;
    - cabinete metodice.
    Structura functionala
    - birouri.
    Sectiile pe ramuri de sport se organizeaza pentru desfasurarea activitatii instructiv-educative si de perfectionare a sportivilor si pot cuprinde una sau mai multe grupe (echipe) de acelasi nivel sau de nivele diferite din aceeasi ramura de sport, in functie de valoarea sportivilor si de conditiile materiale. Sectiile sint conduse de un birou format din activ obstesc.
    Sectiile ramura de sport se pot organiza:
    - la asociatiile sportive cu un numar de cel putin 10 membri care participa la activitatea sportiva de masa sau intr-o competitie oficiala;
    - la cluburile sportive cu un numar de cel putin 30 de sportivi (seniori, juniori sau copii) care participa intr-un campionat oficial;
    - la Centrul republican de pregatire a loturilor nationale, cu un numar de cel putin 10 sportivi componenti ai loturilor nationale;
    - la centre de antrenament, cu un numar de cel putin 20 de sportivi pentru perfectionarea sportiva.
    Cercurile sportive se organizeaza in cadrul asociatiilor sportive, pe locuri de munca, cu cel putin 5 persoane. Conducerea cercurilor sportive se asigura cu activ obstesc.
    Cabinetele metodice asigura indrumarea si asistenta in problemele tehnice sportive, educative, biofiziologice si psihologice, pe care le solicita organizarea eficienta a educatiei fizice si sportului de masa si de performanta, precum si perfectionarea profesionala a cadrelor de specialitate.
    Cabinetele metodice se organizeaza pe linga consiliile judetene si al municipiului Bucuresti pentru educatie fizica si sport si cluburi sportive si isi desfasoara activitatea cu personal retribuit si activ obstesc din domeniul educatiei fizice si sportului si al stiintelor ajutatoare: antrenori, profesori, medici, ingineri, biochimisti, sociologi, psihologi etc.
    Cabinetele de medicina sportiva se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Decretului nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile sanitare.
    Comisiile pe ramuri de sport asigura indrumarea, dezvoltarea si organizarea activitatii de pregatire si competitionala specifica fiecarei ramuri sportive. Ele se organizeaza pe linga consiliile locale pentru educatie fizica si sport si functioneaza cu activ obstesc.
    Comisiile pe probleme de specialitate sint compartimente de munca comune mai multor ramuri de sport (sporturi individuale, jocuri sportive, pregatirea si perfectionarea cadrelor, propaganda si educatie, materiale si echipament sportiv, constructii de baze sportive etc.), organizate pe linga unitatile sportive.
    La consiliile judetene si al municipiului Bucuresti pentru educatie fizica si sport, comisiile isi desfasoara activitatea cu personal incadrat in munca si activ obstesc si pot retribui un sef de comisie, daca sint cel putin 5 persoane retribuite.
    Comisiile organizate pe linga celelalte unitati sportive isi desfasoara activitatea cu activ obstesc.
    Birourile se constituie potrivit normelor prevazute la art. 9 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    C) Alte unitati
    a) Bazele sportive sint unitati fara personalitate juridica, organizate pentru desfasurarea activitatii sportive de pregatire si competitionala si pot fi conduse de un sef de baza.
    b) Complexele sportive sint unitati fara personalitate juridica care cuprind o grupare de constructii sportive destinate antrenamentelor si competitiilor sportive, amplasate in acelasi loc sau in locuri diferite si pot fi conduse de un sef de complex.
    Bazele si complexele sportive se pot organiza pe linga unitati sportive, unitati economice, institutii de invatamint, unitati militare, organizatii de masa si obstesti, ministere si alte organe centrale si locale, precum si in orase, comune si sate.
    c) Administratiile de baze sportive sint unitati cu personalitate juridica prin care se realizeaza administrarea, intretinerea si amenajarea bazelor sportive si complexelor sportive proprii, precum si prestarea de servicii specifice activitatii de educatie fizica si sport (organizarea de cantonamente, tabere, competitii interne si internationale).
    d) Centrele de deservire sportiva sint unitati fara personalitate juridica care asigura organizarea unor activitati si conditiile materiale necesare practicarii unor exercitii sau ramuri de sport, in scopul dezvoltarii fizice si mentinerii sanatatii populatiei.
    e) Centrele de prestari de servicii sportive sint unitati fara personalitate juridica si se organizeaza potrivit normelor de structura specifice aprobate pentru activitatea de gospodarie comunala si locativa, avind ca scop punerea la dispozitia populatiei, contra cost, a unor materiale si echipamente, baze sportive, precum si alte servicii.
    f) Intreprinderea economica de administrare a bazelor sportive Bucuresti este unitate economica cu personalitate juridica prin care se realizeaza administrarea, intretinerea si amenajarea bazelor sportive de interes national, executarea unor lucrari de constructii, extinderi si modernizari, producerea de materiale si echipament sportiv destinate loturilor reprezentative, precum si prestarea de servicii specifice activitatii de educatie fizica si sport (organizarea de cantonamente, tabere, competitii interne si internationale).
    Intreprinderea se organizeaza potrivit urmatoarei structuri:
    Structura activitatii de productie
    - ateliere de productie;
    - loturi de constructii-montaj, reparatii, intretinere si amenajare de baze sportive;
    - baze si complexe sportive;
    - centre de initiere;
    - unitati de alimentatie si unitati de prestatii hoteliere pentru sportivi;
    - centre de prestari de servicii sportive.
    Structura functionala
    - birouri;
    - servicii.
    Atelierele de productie se constituie potrivit normelor prevazute la art. 4 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Loturile de constructii-montaj, reparatii, intretinere si amenajari de baze sportive se constituie potrivit normelor de structura specifice aprobate pentru unitatile de constructii-montaj.
    Unitatile de alimentatie si unitatile de prestatii hoteliere pentru sportivi se constituie potrivit normelor de structura specifice aprobate pentru activitatea de comert interior si turism.
    Birourile si serviciile se constituie potrivit normelor prevazute la art. 9 si 10 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    II. Personalul din unitatile de educatie fizica si sport
    Personalul din unitatile de educatie fizica si sport se compune din urmatoarele categorii:
    A) Personal de specialitate sportiva
    a) personal de conducere;
    b) personal de executie de specialitate.
    B) Personal din aparatul functional si de deservire
    a) personal de conducere;
    b) personal de executie de specialitate;
    c) personal de executie administrativ;
    d) personal de deservire;
    e) muncitori.
    III. Nomenclatorul functiilor specifice de conducere si de executie
    (de specialitate si administrative)
    A) Functii de conducere
    a) Consilii locale pentru educatie fizica si sport:
    - prim-vicepresedinte;
    - secretar;
    - sef de comisie.
    b) Cluburi sportive:
    - presedinte;
    - vicepresedinte.
    c) Asociatii sportive:
    - secretar.
    d) Baze si complexe sportive:
    - sef de complex sportiv;
    - sef de baza sportiva.
    B) Functii comune de executie
    - antrenor categoria I, II, III, IV;
    - instructor principal; instructor;
    - organizator principal de actiuni sportive; organizator de actiuni sportive.
    Functiile comune de conducere si de executie pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ sint cele prevazute in Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    In cazuri justificate, pe baza reglementarilor in vigoare, se vor putea folosi si unele functii specifice altor ramuri sau sectoare de activitate care se dovedesc a fi necesare in activitatea de educatie fizica si sport.
    Numarul posturilor din unitatile de educatie fizica si sport se stabileste de Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport sau de ministere si alte organe centrale si locale, potrivit criteriilor de normare prevazute la pct. IV din prezenta anexa.
    Consiliul de Ministri va stabili echivalarea functiilor existente cu cele prevazute in prezentul nomenclator.
    IV. Criterii de normare pentru personalul din unitatile sportive
    Cluburi, asociatii sportive si centre
    1. Antrenor :  - 1 post la o grupa sau echipa de
                     nivel I, cu cel putin 10 sportivi care
                     participa in sistemul divizionar A sau
                     la competitii similare acestuia;
                   - 1 post la o grupa sau echipa de
                     nivel II, cu cel putin 15 sportivi care
                     participa in sistemul divizionar B,
                     sistemul de calificare, divizia C la
                     fotbal, precum si la alte competitii
                     similare acestora;
                   - 1 post la cel putin 30 de sportivi
                     organizati intr-o grupa sau echipa de
                     nivel III, specializata in pregatirea
                     copiilor, juniorilor si tineretului,
                     selectionati pentru activitatea
                     sportiva de performanta. La acest nivel
                     sint incadrate si grupele sau echipele
                     din sistemul competitional local,
                     divizii sau campionate judetene,
                     municipale sau orasenesti, ai caror
                     sportivi depasesc virsta stabilita
                     pentru juniori si tineret;
                   - 1 post de antrenor sau instructor la
                     cel putin 30 de persoane participante
                     la centre de initiere, centre de
                     deservire sportiva sau activitatea de
                     modelism.
    Stabilirea numarului de sportivi cu care lucreaza un antrenor, diferentiat pe ramuri de sport, precum si gradarea grupelor sau echipelor pe nivele, se vor face potrivit normativelor elaborate de Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport. Pentru anumite probe si sportivi de valoare deosebita, Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport va putea aproba incadrarea de antrenori pentru un numar mai mare de sportivi decit cel prevazut in criteriile de mai sus.
    2. Instructor:
    - pentru activitatea    - 1 post la 1.500 de persoane
      de educatie fizica      incadrate in munca sau
      si sport de masa        locuitori inscrisi in
                              asociatiile sportive de
                              cartier;
    - pentru activitatea    - 1 post la cel putin 4 sectii
      sportiva de             pe ramura de sport cu
      performanta             minimum 10 norme de antrenori,
                              in functie de valoarea
                              sectiilor;
                            - 1 post la Centrul republican
                              de pregatire a loturilor
                              nationale;
    - pentru activitatea    - 1 post la fiecare radioclub
      de radioamatori         judetean.
    3. Maestru de balet si  - cite 1 post la fiecare sectie
      pianist corepetitor:    feminina de gimnastica
                              sportiva sau moderna.
    4. Organizator de       - 1 post pe unitate la cluburile
       actiuni sportive:      de fotbal;
                            - 1 post pe unitate, daca are
                              cel putin 5 sectii de
                              performanta participante in
                              campionatele republicane.
    5. Masor:               - 1-3 posturi pe unitate,
                              stabilite diferentiat de
                              C.N.E.F.S., in functie de
                              numarul si valoarea sectiilor;
                            - 1 post la o sectie de fotbal
                              din campionatul categoriei A
                              sau B.
    6. Personal
     economic-administrativ:
    - contabil sef          - 1 post la fiecare club
                              sportiv;
    - contabil, casier      - 2 posturi la fiecare club
                              sportiv de categoria I;
                            - 1 post la fiecare asociatie
                              sportiva cu cel putin 5 sectii
                              de performanta participante
                              in sistemul competitional
                              republican;
    - secretar-dactilograf  - 1 post pe unitate;
      sau dactilograf
    - ingrijitor, curier,   - 1 post pe unitate;
      portar
    - magaziner             - 1 post la fiecare club
                              sportiv;
                            - 1 post la fiecare asociatie
                              sportiva de categoria I.
    7. Baze si complexe
       sportive:
       a) personal tehnic,
       economic, de alta
       specialitate si
       administrativ:
    - contabil sef complex  - 1 post la fiecare complex
                              de categoria I;
    - tehnician             - 1 post la fiecare baza
                              sportiva;
    - organizator de        - 1 post la fiecare complex
      actiuni sportive        sportiv;
    - contabil, casier,     - 1 post pe unitate;
      functionar
      administrativ sau
      altele asemanatoare
    - magaziner             - 1 post pentru fiecare baza
                              sportiva care deserveste
                              minimum 200 de sportivi.
    b) personal de deservire:
    - amenajator de baza    - 1 post (pe tura) pentru:
      sportiva                - 5.000 mp teren gazonat sau
                                1.500-2.000 mp teren cu
                                zgura sau sala de sport;
                              - bazin de inot si polo,
                                baza nautica sau hipica,
                                patinoar artificial;
                              - 1.000 mp pirtie schi.
    - muncitor necalificat  - 1 post la fiecare 700 mp de
                              intretinere baza sportiva
                              (pe tura);
                            - 1 post la fiecare 100 cuiere
                              pentru vestiare (pe tura);
                            - 1 post pentru o pista de
                              popice (pe tura);
                            - cite 1 post pentru fiecare
                              instalatie de tir (pe tura);
    - armurier              - 1 post pe unitate;
    - frigoriferist         - 1 post la o instalatie de
                              frig cu 1-3 compresoare
                              (pe tura);
    - marangoz              - 1 post la 30 de
                              ambarcatiuni;
    - conducator
      ambarcatiuni          - 1 post la fiecare baza
                              nautica;
    - ingrijitor lot
      calarie si crescator,
      ingrijitor cabaline   - 1 post la 4 cai.
    Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport va stabili, in functie de aceste criterii, norme diferentiate pe tipuri de baze si complexe sportive si pe categorii de personal, in raport cu volumul activitatii si specificul fiecarui loc de munca.
    Numarul altor categorii de muncitori calificati care asigura intretinerea si repararea bazelor sportive si a materialului si echipamentului sportiv va fi stabilit in functie de volumul activitatii, pe baza normelor de munca specifice fiecarei meserii.
    Numarul posturilor de paza de la bazele si complexele sportive se stabileste potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport poate avea in subordine unitati cu alt specific, care se organizeaza potrivit normelor de structura aprobate pentru ramura din care fac parte.SmartCity5

COMENTARII la Legea 29/1967

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 29 din 1967
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu