Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 259 din 14 decembrie 2010

privind siguranta digurilor

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 857 din 21 decembrie 2010Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege stabileste exigentele de siguranta obligatorii pentru toti detinatorii cu orice titlu ai digurilor de aparare împotriva inundatiilor.

Art. 2. - (1) Drepturile de realizare si de exploatare în siguranta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor se exercita în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale actelor normative din domeniile apelor, protectiei mediului, calitatii în constructii, precum si cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte.

(2) Respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare împotriva inundatiilor este obligatorie în toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare în perioada de executie, punere în functiune, exploatare curenta, conservare, postutilizare sau dezafectare.

(3) Detinatorii de diguri de aparare împotriva inundatiilor, cu orice titlu, denumiti în continuare detinatori, sunt direct responsabili de realizarea si de mentinerea sigurantei în exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Digurile de aparare împotriva inundatiilor existente, pentru care nu exista sau nu este cunoscut un detinator, se preiau, în conditiile legii, de catre autoritatea publica locala pe teritoriul careia se gasesc acestea, la solicitarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

(5) Evaluarea starii de siguranta în exploatare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor se realizeaza de catre experti, în baza unei proceduri elaborate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si aprobate prin ordin al conducatorului acesteia.

(6) Expertii care evalueaza starea de siguranta în exploatare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor sunt atestati de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.

(7) Atestarea expertilor prevazuti la alin. (5) si (6) se efectueaza în baza unui regulament care se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 3. -In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) dig de aparare împotriva inundatiilor, denumit în continuare dig - orice lucrare hidrotehnica având o structura existenta sau propusa, realizata din materiale pamântoase, anrocamente, beton ori alte materiale, dispusa de-a lungul unui curs de apa, al malului unui lac sau al tarmului marii, cu scopul protejarii împotriva inundatiilor a unor localitati, a unor obiective socioeconomice sau terenuri, inclusiv terenul de fundare, zona de protectie, constructiile si instalatiile-anexa aferente;

b) categorie de importanta a digurilor - clasificare bazata pe cuantificarea riscului asociat unui dig, utilizându-se un sistem de criterii, indici si notari, conform unei metodologii de încadrare în categorii de importanta pentru aceste tipuri de lucrari;

c) dig cu risc sporit - dig care este declarat de autoritatea publica centrala din domeniul apelor ca fiind cu potential ridicat privind consecintele produse, în cazul cedarii, asupra populatiei, proprietatii si mediului social, economic sau înconjurator.

Art. 4. - (1) Se înfiinteaza Comisia Nationala pentru Siguranta Digurilor, denumita în continuare CONSIDIG, organism consultativ care functioneaza pe lânga autoritatea publica centrala din domeniul apelor.

(2) CONSIDIG este constituita din reprezentanti ai autoritatilor publice centrale din domeniile apelor, lucrarilor publice, îmbunatatirilor funciare, transporturilor si infrastructurii, administratiei si internelor, ai detinatorilor de diguri, ai institutelor de cercetare si proiectare, ai societatilor de constructii din domeniu, din învatamântul superior tehnic de constructii hidrotehnice si de îmbunatatiri funciare si are drept scop coordonarea realizarii reglementarilor si normelor tehnice referitoare la siguranta digurilor, precum si coordonarea, îndrumarea si urmarirea activitatii de supraveghere a digurilor în vederea exploatarii în siguranta a acestora.

(3) Structura, atributiile specifice, componenta si dotarea CONSIDIG se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Siguranta Digurilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Avizarea documentatiilor de evaluare a starii de siguranta a digurilor aflate în exploatare si verificarea respectarii exigentelor de performanta referitoare la siguranta în exploatare a proiectelor de realizare a digurilor noi sau de punere în siguranta a digurilor aflate în exploatare se realizeaza de catre o comisie de avizare organizata pe lânga autoritatea publica centrala din domeniul apelor, aflata în coordonarea CONSIDIG.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru lucrarile încadrate în categoriile de importanta C si D, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca avizarea sa fie efectuata de comisii de avizare teritoriale organizate de Administratia Nationala „Apele Române".

(3) Comisiile de avizare prevazute la alin. (1) si (2) sunt înfiintate conform Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta în exploatare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, elaborate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, avizate de CONSIDIG si aprobate prin ordin al conducatorului acestei autoritati.

(4) Comisiile de avizare prevazute la alin. (1) si (2) emit avize în care sunt precizate concluziile si recomandarile expertilor si ale propriilor membri referitoare la starea de siguranta a lucrarilor analizate.

Art. 6. - (1) In functie de criteriile stabilite prin Metodologia de încadrare în categorii de importanta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, digurile sau sectoarele de diguri se încadreaza în una dintre urmatoarele categorii de importanta:

a) dig de importanta exceptionala (A);

b) dig de importanta deosebita (B);

c) dig de importanta normala (C);

d) dig de importanta redusa (D).

(2) Metodologia prevazuta la alin. (1) se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, se avizeaza de CONSIDIG si se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul îmbunatatirilor funciare.

(3) Incadrarea în categorii de importanta a digurilor reprezinta o obligatie legala a proiectantilor pentru lucrarile noi, respectiv a detinatorilor, în cazul digurilor aflate în exploatare, si este utilizata pentru:

a) stabilirea tipului de urmarire a comportarii în timp a digurilor - speciala sau curenta - în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calitatii în constructii;

b) ierarhizarea digurilor în vederea stabilirii programelor de evaluare a starii de siguranta în exploatare a acestora;

c) stabilirea listei cuprinzând digurile cu risc sporit;

d) stabilirea atributiilor de verificare si control al digurilor care revin autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si, respectiv, al apelor;

e) stabilirea obligatiilor ce revin detinatorilor, referitoare la siguranta în exploatare a digurilor, în vederea luarii masurilor corespunzatoare pentru reducerea riscului.

(4) La stabilirea categoriei de importanta a digurilor, detinatorii sau, dupa caz, proiectantii acestor tipuri de lucrari vor tine seama de:

a) caracteristicile tehnice si functionale ale digurilor;

b) necesitatea protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului social, economic sau înconjurator împotriva efectelor negative potentiale produse în cazul cedarii digurilor;

c) cuantificarea efectelor negative potentiale ale unui incident sau accident la digul respectiv;

d) impactul socioeconomic si de mediu în cazul indisponibilitatii unui dig;

e) modul în care digul este proiectat, construit, exploatat, inspectat tehnic periodic, reparat, conservat, postutilizat sau dezafectat.

(5) Incadrarea într-o categorie de importanta a unui dig se analizeaza si se valideaza de catre comisia de avizare în competenta careia se afla lucrarea.

(6) In scopul protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului social, economic sau înconjurator, CONSIDIG are drept de control asupra stabilirii categoriei de importanta si, dupa caz, de modificare a acesteia pentru oricare dintre digurile din România.

Art. 7. - (1) Stabilirea exigentelor de performanta care definesc sistemul calitatii în domeniul constructiilor de diguri, procedurile si reglementarile tehnice, precum si controlul respectarii acestora sunt realizate prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice.

(2) Reglementarile si procedurile cu caracter general aferente sistemului calitatii în domeniul constructiilor de diguri se stabilesc prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul îmbunatatirilor funciare.

(3) Normele tehnice aferente sistemului calitatii în constructiile de diguri se elaboreaza prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (2).

(4) Normele tehnice specifice pentru urmarirea comportarii în timp a digurilor se elaboreaza prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (2).

CAPITOLUL II

Regimul de folosire a digurilor

Art. 8. - (1) Este obligatoriu sa se obtina de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor acordul privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor, denumit în continuare acord, în urmatoarele situatii:

a) pentru proiecte de realizare a unor diguri noi;

b) pentru interventii constructive care refac parametrii de baza ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranta a acestora;

c) pentru interventii constructive care modifica parametrii de baza ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranta a acestora;

d) pentru trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea digurilor aflate în exploatare.

(2) Acordul se solicita de titularul de investitie, în cazul proiectelor de realizare a unor diguri noi, si de catre detinator, în toate celelalte cazuri.

(3) Acordul se refera la încadrarea în categorii de importanta a digului, la adaptarea solutiilor de proiectare la conditiile de amplasament, la respectarea normelor si reglementarilor legale privind siguranta digurilor, precum si a celor mai bune practici în domeniu.

(4) Acordul este necesar pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor care conditioneaza ulterior emiterea autorizatiei de construire.

(5) Acordul se emite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, în baza avizului favorabil al comisiei de avizare prevazute la art. 5 alin. (1).

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pentru lucrarile încadrate în categoriile de importanta C si D, conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca acordul sa fie emis de unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în baza avizului favorabil al comisiilor de avizare teritoriale.

(7) Acordul se solicita de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau, dupa caz, de la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în competenta careia se afla lucrarea, denumite în continuare autoritati competente, în conformitate cu Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare împotriva inundatiilor.

(8) Acordul îsi mentine valabilitatea pe toata durata executiei lucrarilor, dar nu mai mult de 5 ani, cu conditia respectarii prevederilor cuprinse în acesta. Daca timp de 2 ani de la data emiterii executia nu a început, acordul îsi pierde valabilitatea.

(9) Reînnoirea acordului este posibila numai la cerere si numai daca se respecta integral prevederile cuprinse în actul de reglementare emis anterior. In caz contrar, este necesara obtinerea unui alt acord. Solicitarea de reînnoire se face de detinator, la autoritatea competenta, cu cel putin 60 de zile înainte de data expirarii acordului initial, în conformitate cu prevederile legale.

(10) In cazul în care s-au produs evenimente de natura sa modifice conditiile de siguranta ale lucrarilor proiectate si/sau în curs de executie, acordul îsi pierde valabilitatea, iar detinatorul este obligat sa obtina un alt acord de la autoritatea competenta, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 9. - (1) Pentru digurile aflate în exploatare, detinatorul este obligat sa obtina de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor o autorizatie de functionare în conditii de siguranta, denumita în continuare autorizatie.

(2) Autorizatia certifica îndeplinirea exigentelor de performanta referitoare la siguranta în exploatare si conditioneaza obtinerea autorizatiilor de gospodarire a apelor si, respectiv, de protectie a mediului.

(3) Autorizatia se emite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, în baza avizului favorabil al comisiei de avizare.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru lucrarile încadrate în categoriile de importanta C si D, conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca autorizatia sa fie emisa de unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în baza avizului favorabil al comisiei de avizare teritoriale.

(5) Autorizatia se solicita de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau, dupa caz, de la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în competenta careia se afla lucrarea, în conformitate cu Procedura de emitere a autorizatiei de functionare în conditii de siguranta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor.

(6) Autorizatia se emite pe o durata determinata de maximum 10 ani, durata fiind stabilita de autoritatea competenta, si se reînnoieste, la cerere, la expirarea perioadei pentru care a fost emisa. Solicitarea de reînnoire se face de detinator cu cel putin 90 de zile înainte de data expirarii autorizatiei initiale, în conformitate cu prevederile legale.

(7) In cazul producerii unor accidente sau incidente care afecteaza conditiile de functionare în siguranta a digului, autorizatia îsi pierde valabilitatea, iar detinatorul este obligat sa obtina o alta autorizatie de la autoritatea competenta, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 10. - Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare împotriva inundatiilor si Procedura de emitere a autorizatiei de functionare în conditii de siguranta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

Art. 11. - Tarifele pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, care vor acoperi cheltuielile de functionare ale comisiilor de avizare si ale CONSIDIG, se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - (1) Indeplinirea conditiilor de exploatare în siguranta prevazute în avizele, acordurile si autorizatiile emise conform prevederilor prezentei legi este obligatorie.

(2) Realizarea fara acord a unor lucrari în situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) este interzisa.

(3) Exploatarea digurilor fara autorizatie este interzisa.

Art. 13. - (1) Detinatorii de diguri sunt obligati sa urmareasca comportarea în timp a lucrarilor pe baza unor proiecte de urmarire speciala sau a unor instructiuni de urmarire curenta elaborate prin grija proprie, conform reglementarilor în vigoare.

(2) Urmarirea comportarii în timp a lucrarilor este obligatorie pe întreaga perioada de executie, punere în functiune, exploatare, reabilitare, conservare, postutilizare sau dezafectare.

(3) Nerespectarea prevederilor proiectului de urmarire speciala sau a instructiunilor de urmarire curenta a comportarii în timp a lucrarii atrage suspendarea autorizatiei pe o perioada de pâna la 90 de zile, timp în care detinatorul va realiza conformarea.

(4) Activitatea de urmarire a comportarii în timp a digurilor se organizeaza pe 3 niveluri, astfel:

a) nivelul I, cuprinzând observatiile directe, masuratorile la sistemele prevazute pentru urmarirea comportarii în timp si interpretarea primara a rezultatelor, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice;

b) nivelul II, cuprinzând sinteza observatiilor directe, a masuratorilor si a inspectiilor tehnice periodice, precum si interpretarea acestora din punctul de vedere al sigurantei lucrarii, realizate, prin grija detinatorului, de specialisti care întocmesc rapoarte sintetice;

c) nivelul III, cuprinzând analiza si avizarea rapoartelor de sinteza realizate de comisii de urmarire a comportarii în timp a digurilor, organizate de detinatorii acestora, cu avizul CONSIDIG. In cazul detinatorilor care nu organizeaza comisii proprii de urmarire a comportarii în timp a digurilor, analiza si avizarea rapoartelor de sinteza vor fi realizate fie de comisiile de urmarire a comportarii în timp a digurilor aprobate ale altor detinatori, fie de grupuri de specialisti constituite sub coordonarea si cu avizul CONSIDIG.

(5) La sfârsitul fiecarui an, comisiile de urmarire a comportarii în timp a digurilor organizate de detinatorii acestora vor transmite rapoarte de activitate la CONSIDIG, spre analiza si avizare, precum si la Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta al autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

(6) Concluziile analizelor rapoartelor de sinteza ale comisiilor de urmarire a comportarii în timp a digurilor se materializeaza prin decizii ale conducatorilor unitatilor respective si devin obligatorii pentru detinatori.

Art. 14. - Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor actiuni iresponsabile, detinatorii de diguri care apara zone populate si/sau obiective socioeconomice importante sunt obligati sa organizeze si sa realizeze un sistem de securitate si paza a lucrarilor, avizat de institutiile abilitate ale autoritatii publice centrale din domeniul administratiei si internelor.

Art. 15. - Trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea unui dig se realizeaza potrivit Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau dezafectare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

Art. 16. - (1) Detinatorii de diguri au obligatia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanta si gradul de risc asociat digurilor. Declaratia si inventarierea se efectueaza conform Procedurii de inventariere a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

(2) Inventarierea digurilor, inclusiv a zonelor de protectie ale acestora, se realizeaza sub coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor în baza declaratiilor detinatorilor de diguri, efectuate conform prevederilor alin. (1), se centralizeaza în Registrul National al Digurilor din România, denumit în continuare REDIG, si se actualizeaza la fiecare 5 ani sau dupa producerea unor viituri importante.

(3) REDIG se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si se publica pe site-urile autoritatilor publice centrale din domeniile apelor si îmbunatatirilor funciare.

(4) Inventarierea digurilor aflate în exploatare si întocmirea REDIG se realizeaza în termen de 3 ani de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL III

Controlul în domeniul sigurantei digurilor

Art. 17. - (1) Controlul îndeplinirii exigentelor de performanta si al respectarii prevederilor legale aferente sigurantei digurilor se efectueaza de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor, prin personal împuternicit.

(2) Controlul prevazut la alin. (1) se va desfasura prin actiuni anuale sau dupa producerea unor viituri importante, pe baza unei tematici elaborate si aprobate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, în baza avizelor CONSIDIG si ale Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgenta al autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 18. - In scopul îndeplinirii atributiilor de control, personalul împuternicit al autoritatii publice centrale din domeniul apelor are dreptul:

a) de acces la diguri, indiferent de detinatorul si destinatia acestora, pentru a face constatari privind respectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementarilor ce decurg din aceasta;

b) de a controla existenta si starea sistemelor prevazute pentru urmarirea comportarii în timp a digurilor, în conformitate cu prevederile proiectelor de urmarire speciala sau ale instructiunilor de urmarire curenta a comportarii în timp a lucrarilor;

c) de a constata contraventii si de a propune sanctiuni conform competentelor acordate.

Art. 19. - Pentru efectuarea controlului în unitatile cu regim special de acces, precum si în zonele de frontiera, persoanele prevazute la art. 18 vor primi aprobare si din partea autoritatii publice centrale care coordoneaza unitatile respective sau, dupa caz, din partea conducatorului unitatii respective.

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

Art. 20. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 21. - Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) exploatarea digurilor fara autorizatie, fara proiecte de urmarire speciala sau instructiuni de urmarire curenta a comportarii în timp a lucrarilor;

b) nerespectarea prevederilor acordului sau ale autorizatiei;

c) nerealizarea sistemului de securitate si paza prevazut de prezenta lege.

Art. 22. - (1) Contraventiile prevazute la art. 21, savârsite de persoane fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 50.000 lei.

(2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza periodic, prin hotarâre a Guvernului.

Art. 23. - Constituie infractiuni urmatoarele fapte:

a) lipsa acordului pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1);

b) exploatarea digurilor fara autorizatie, punând în pericol populatia, proprietatea ori mediul social, economic sau înconjurator;

c) nedeclararea digului detinut si a caracteristicilor acestuia sau declararea eronata a caracteristicilor digului în scopul obtinerii de avantaje de orice natura;

d) neîndeplinirea masurilor stabilite prin expertize avizate de comisiile competente, daca fapta pune în pericol siguranta constructiei si produce urmari grave pentru populatie, proprietate ori pentru mediul social, economic sau înconjurator;

e) deteriorarea sau distrugerea cu intentie a digurilor, precum si a sistemelor de urmarire a comportarii în timp montate la diguri si/sau în zonele de protectie ale acestora;

f) realizarea unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati în ampriza digurilor ori în zonele de protectie ale acestora.

Art. 24. - Infractiunile prevazute la art. 23 se pedepsesc cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei sau cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 25. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 21 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 se fac de catre personalul împuternicit din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul apelor sau al Administratiei Nationale „Apele Române".

Art. 26. - Prevederile art. 21 si 22 referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 27. - Infractiunile prevazute în prezenta lege se constata de organele de cercetare penala direct sau la sesizarea personalului împuternicit din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul apelor ori al Administratiei Nationale „Apele Române".

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 28. - Detinatorii de diguri aflate în exploatare la momentul intrarii în vigoare a prezentei legi sunt obligati sa îsi autorizeze toate digurile din patrimoniu în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 29. - Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA


SmartCity5

COMENTARII la Legea 259/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 259 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu