Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 259 din 14 decembrie 2010

privind siguranta digurilor

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 857 din 21 decembrie 2010Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege stabileste exigentele de siguranta obligatorii pentru toti detinatorii cu orice titlu ai digurilor de aparare împotriva inundatiilor.

Art. 2. - (1) Drepturile de realizare si de exploatare în siguranta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor se exercita în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale actelor normative din domeniile apelor, protectiei mediului, calitatii în constructii, precum si cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte.

(2) Respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare împotriva inundatiilor este obligatorie în toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare în perioada de executie, punere în functiune, exploatare curenta, conservare, postutilizare sau dezafectare.

(3) Detinatorii de diguri de aparare împotriva inundatiilor, cu orice titlu, denumiti în continuare detinatori, sunt direct responsabili de realizarea si de mentinerea sigurantei în exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Digurile de aparare împotriva inundatiilor existente, pentru care nu exista sau nu este cunoscut un detinator, se preiau, în conditiile legii, de catre autoritatea publica locala pe teritoriul careia se gasesc acestea, la solicitarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

(5) Evaluarea starii de siguranta în exploatare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor se realizeaza de catre experti, în baza unei proceduri elaborate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si aprobate prin ordin al conducatorului acesteia.

(6) Expertii care evalueaza starea de siguranta în exploatare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor sunt atestati de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.

(7) Atestarea expertilor prevazuti la alin. (5) si (6) se efectueaza în baza unui regulament care se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 3. -In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) dig de aparare împotriva inundatiilor, denumit în continuare dig - orice lucrare hidrotehnica având o structura existenta sau propusa, realizata din materiale pamântoase, anrocamente, beton ori alte materiale, dispusa de-a lungul unui curs de apa, al malului unui lac sau al tarmului marii, cu scopul protejarii împotriva inundatiilor a unor localitati, a unor obiective socioeconomice sau terenuri, inclusiv terenul de fundare, zona de protectie, constructiile si instalatiile-anexa aferente;

b) categorie de importanta a digurilor - clasificare bazata pe cuantificarea riscului asociat unui dig, utilizându-se un sistem de criterii, indici si notari, conform unei metodologii de încadrare în categorii de importanta pentru aceste tipuri de lucrari;

c) dig cu risc sporit - dig care este declarat de autoritatea publica centrala din domeniul apelor ca fiind cu potential ridicat privind consecintele produse, în cazul cedarii, asupra populatiei, proprietatii si mediului social, economic sau înconjurator.

Art. 4. - (1) Se înfiinteaza Comisia Nationala pentru Siguranta Digurilor, denumita în continuare CONSIDIG, organism consultativ care functioneaza pe lânga autoritatea publica centrala din domeniul apelor.

(2) CONSIDIG este constituita din reprezentanti ai autoritatilor publice centrale din domeniile apelor, lucrarilor publice, îmbunatatirilor funciare, transporturilor si infrastructurii, administratiei si internelor, ai detinatorilor de diguri, ai institutelor de cercetare si proiectare, ai societatilor de constructii din domeniu, din învatamântul superior tehnic de constructii hidrotehnice si de îmbunatatiri funciare si are drept scop coordonarea realizarii reglementarilor si normelor tehnice referitoare la siguranta digurilor, precum si coordonarea, îndrumarea si urmarirea activitatii de supraveghere a digurilor în vederea exploatarii în siguranta a acestora.

(3) Structura, atributiile specifice, componenta si dotarea CONSIDIG se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Siguranta Digurilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Avizarea documentatiilor de evaluare a starii de siguranta a digurilor aflate în exploatare si verificarea respectarii exigentelor de performanta referitoare la siguranta în exploatare a proiectelor de realizare a digurilor noi sau de punere în siguranta a digurilor aflate în exploatare se realizeaza de catre o comisie de avizare organizata pe lânga autoritatea publica centrala din domeniul apelor, aflata în coordonarea CONSIDIG.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru lucrarile încadrate în categoriile de importanta C si D, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca avizarea sa fie efectuata de comisii de avizare teritoriale organizate de Administratia Nationala „Apele Române".

(3) Comisiile de avizare prevazute la alin. (1) si (2) sunt înfiintate conform Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta în exploatare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, elaborate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, avizate de CONSIDIG si aprobate prin ordin al conducatorului acestei autoritati.

(4) Comisiile de avizare prevazute la alin. (1) si (2) emit avize în care sunt precizate concluziile si recomandarile expertilor si ale propriilor membri referitoare la starea de siguranta a lucrarilor analizate.

Art. 6. - (1) In functie de criteriile stabilite prin Metodologia de încadrare în categorii de importanta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, digurile sau sectoarele de diguri se încadreaza în una dintre urmatoarele categorii de importanta:

a) dig de importanta exceptionala (A);

b) dig de importanta deosebita (B);

c) dig de importanta normala (C);

d) dig de importanta redusa (D).

(2) Metodologia prevazuta la alin. (1) se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, se avizeaza de CONSIDIG si se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul îmbunatatirilor funciare.

(3) Incadrarea în categorii de importanta a digurilor reprezinta o obligatie legala a proiectantilor pentru lucrarile noi, respectiv a detinatorilor, în cazul digurilor aflate în exploatare, si este utilizata pentru:

a) stabilirea tipului de urmarire a comportarii în timp a digurilor - speciala sau curenta - în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calitatii în constructii;

b) ierarhizarea digurilor în vederea stabilirii programelor de evaluare a starii de siguranta în exploatare a acestora;

c) stabilirea listei cuprinzând digurile cu risc sporit;

d) stabilirea atributiilor de verificare si control al digurilor care revin autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si, respectiv, al apelor;

e) stabilirea obligatiilor ce revin detinatorilor, referitoare la siguranta în exploatare a digurilor, în vederea luarii masurilor corespunzatoare pentru reducerea riscului.

(4) La stabilirea categoriei de importanta a digurilor, detinatorii sau, dupa caz, proiectantii acestor tipuri de lucrari vor tine seama de:

a) caracteristicile tehnice si functionale ale digurilor;

b) necesitatea protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului social, economic sau înconjurator împotriva efectelor negative potentiale produse în cazul cedarii digurilor;

c) cuantificarea efectelor negative potentiale ale unui incident sau accident la digul respectiv;

d) impactul socioeconomic si de mediu în cazul indisponibilitatii unui dig;

e) modul în care digul este proiectat, construit, exploatat, inspectat tehnic periodic, reparat, conservat, postutilizat sau dezafectat.

(5) Incadrarea într-o categorie de importanta a unui dig se analizeaza si se valideaza de catre comisia de avizare în competenta careia se afla lucrarea.

(6) In scopul protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului social, economic sau înconjurator, CONSIDIG are drept de control asupra stabilirii categoriei de importanta si, dupa caz, de modificare a acesteia pentru oricare dintre digurile din România.

Art. 7. - (1) Stabilirea exigentelor de performanta care definesc sistemul calitatii în domeniul constructiilor de diguri, procedurile si reglementarile tehnice, precum si controlul respectarii acestora sunt realizate prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice.

(2) Reglementarile si procedurile cu caracter general aferente sistemului calitatii în domeniul constructiilor de diguri se stabilesc prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul îmbunatatirilor funciare.

(3) Normele tehnice aferente sistemului calitatii în constructiile de diguri se elaboreaza prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (2).

(4) Normele tehnice specifice pentru urmarirea comportarii în timp a digurilor se elaboreaza prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (2).

CAPITOLUL II

Regimul de folosire a digurilor

Art. 8. - (1) Este obligatoriu sa se obtina de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor acordul privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor, denumit în continuare acord, în urmatoarele situatii:

a) pentru proiecte de realizare a unor diguri noi;

b) pentru interventii constructive care refac parametrii de baza ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranta a acestora;

c) pentru interventii constructive care modifica parametrii de baza ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranta a acestora;

d) pentru trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea digurilor aflate în exploatare.

(2) Acordul se solicita de titularul de investitie, în cazul proiectelor de realizare a unor diguri noi, si de catre detinator, în toate celelalte cazuri.

(3) Acordul se refera la încadrarea în categorii de importanta a digului, la adaptarea solutiilor de proiectare la conditiile de amplasament, la respectarea normelor si reglementarilor legale privind siguranta digurilor, precum si a celor mai bune practici în domeniu.

(4) Acordul este necesar pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor care conditioneaza ulterior emiterea autorizatiei de construire.

(5) Acordul se emite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, în baza avizului favorabil al comisiei de avizare prevazute la art. 5 alin. (1).

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pentru lucrarile încadrate în categoriile de importanta C si D, conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca acordul sa fie emis de unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în baza avizului favorabil al comisiilor de avizare teritoriale.

(7) Acordul se solicita de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau, dupa caz, de la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în competenta careia se afla lucrarea, denumite în continuare autoritati competente, în conformitate cu Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare împotriva inundatiilor.

(8) Acordul îsi mentine valabilitatea pe toata durata executiei lucrarilor, dar nu mai mult de 5 ani, cu conditia respectarii prevederilor cuprinse în acesta. Daca timp de 2 ani de la data emiterii executia nu a început, acordul îsi pierde valabilitatea.

(9) Reînnoirea acordului este posibila numai la cerere si numai daca se respecta integral prevederile cuprinse în actul de reglementare emis anterior. In caz contrar, este necesara obtinerea unui alt acord. Solicitarea de reînnoire se face de detinator, la autoritatea competenta, cu cel putin 60 de zile înainte de data expirarii acordului initial, în conformitate cu prevederile legale.

(10) In cazul în care s-au produs evenimente de natura sa modifice conditiile de siguranta ale lucrarilor proiectate si/sau în curs de executie, acordul îsi pierde valabilitatea, iar detinatorul este obligat sa obtina un alt acord de la autoritatea competenta, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 9. - (1) Pentru digurile aflate în exploatare, detinatorul este obligat sa obtina de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor o autorizatie de functionare în conditii de siguranta, denumita în continuare autorizatie.

(2) Autorizatia certifica îndeplinirea exigentelor de performanta referitoare la siguranta în exploatare si conditioneaza obtinerea autorizatiilor de gospodarire a apelor si, respectiv, de protectie a mediului.

(3) Autorizatia se emite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, în baza avizului favorabil al comisiei de avizare.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru lucrarile încadrate în categoriile de importanta C si D, conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca autorizatia sa fie emisa de unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în baza avizului favorabil al comisiei de avizare teritoriale.

(5) Autorizatia se solicita de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau, dupa caz, de la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în competenta careia se afla lucrarea, în conformitate cu Procedura de emitere a autorizatiei de functionare în conditii de siguranta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor.

(6) Autorizatia se emite pe o durata determinata de maximum 10 ani, durata fiind stabilita de autoritatea competenta, si se reînnoieste, la cerere, la expirarea perioadei pentru care a fost emisa. Solicitarea de reînnoire se face de detinator cu cel putin 90 de zile înainte de data expirarii autorizatiei initiale, în conformitate cu prevederile legale.

(7) In cazul producerii unor accidente sau incidente care afecteaza conditiile de functionare în siguranta a digului, autorizatia îsi pierde valabilitatea, iar detinatorul este obligat sa obtina o alta autorizatie de la autoritatea competenta, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 10. - Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare împotriva inundatiilor si Procedura de emitere a autorizatiei de functionare în conditii de siguranta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

Art. 11. - Tarifele pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, care vor acoperi cheltuielile de functionare ale comisiilor de avizare si ale CONSIDIG, se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - (1) Indeplinirea conditiilor de exploatare în siguranta prevazute în avizele, acordurile si autorizatiile emise conform prevederilor prezentei legi este obligatorie.

(2) Realizarea fara acord a unor lucrari în situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) este interzisa.

(3) Exploatarea digurilor fara autorizatie este interzisa.

Art. 13. - (1) Detinatorii de diguri sunt obligati sa urmareasca comportarea în timp a lucrarilor pe baza unor proiecte de urmarire speciala sau a unor instructiuni de urmarire curenta elaborate prin grija proprie, conform reglementarilor în vigoare.

(2) Urmarirea comportarii în timp a lucrarilor este obligatorie pe întreaga perioada de executie, punere în functiune, exploatare, reabilitare, conservare, postutilizare sau dezafectare.

(3) Nerespectarea prevederilor proiectului de urmarire speciala sau a instructiunilor de urmarire curenta a comportarii în timp a lucrarii atrage suspendarea autorizatiei pe o perioada de pâna la 90 de zile, timp în care detinatorul va realiza conformarea.

(4) Activitatea de urmarire a comportarii în timp a digurilor se organizeaza pe 3 niveluri, astfel:

a) nivelul I, cuprinzând observatiile directe, masuratorile la sistemele prevazute pentru urmarirea comportarii în timp si interpretarea primara a rezultatelor, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice;

b) nivelul II, cuprinzând sinteza observatiilor directe, a masuratorilor si a inspectiilor tehnice periodice, precum si interpretarea acestora din punctul de vedere al sigurantei lucrarii, realizate, prin grija detinatorului, de specialisti care întocmesc rapoarte sintetice;

c) nivelul III, cuprinzând analiza si avizarea rapoartelor de sinteza realizate de comisii de urmarire a comportarii în timp a digurilor, organizate de detinatorii acestora, cu avizul CONSIDIG. In cazul detinatorilor care nu organizeaza comisii proprii de urmarire a comportarii în timp a digurilor, analiza si avizarea rapoartelor de sinteza vor fi realizate fie de comisiile de urmarire a comportarii în timp a digurilor aprobate ale altor detinatori, fie de grupuri de specialisti constituite sub coordonarea si cu avizul CONSIDIG.

(5) La sfârsitul fiecarui an, comisiile de urmarire a comportarii în timp a digurilor organizate de detinatorii acestora vor transmite rapoarte de activitate la CONSIDIG, spre analiza si avizare, precum si la Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta al autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

(6) Concluziile analizelor rapoartelor de sinteza ale comisiilor de urmarire a comportarii în timp a digurilor se materializeaza prin decizii ale conducatorilor unitatilor respective si devin obligatorii pentru detinatori.

Art. 14. - Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor actiuni iresponsabile, detinatorii de diguri care apara zone populate si/sau obiective socioeconomice importante sunt obligati sa organizeze si sa realizeze un sistem de securitate si paza a lucrarilor, avizat de institutiile abilitate ale autoritatii publice centrale din domeniul administratiei si internelor.

Art. 15. - Trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea unui dig se realizeaza potrivit Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau dezafectare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

Art. 16. - (1) Detinatorii de diguri au obligatia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanta si gradul de risc asociat digurilor. Declaratia si inventarierea se efectueaza conform Procedurii de inventariere a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

(2) Inventarierea digurilor, inclusiv a zonelor de protectie ale acestora, se realizeaza sub coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor în baza declaratiilor detinatorilor de diguri, efectuate conform prevederilor alin. (1), se centralizeaza în Registrul National al Digurilor din România, denumit în continuare REDIG, si se actualizeaza la fiecare 5 ani sau dupa producerea unor viituri importante.

(3) REDIG se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si se publica pe site-urile autoritatilor publice centrale din domeniile apelor si îmbunatatirilor funciare.

(4) Inventarierea digurilor aflate în exploatare si întocmirea REDIG se realizeaza în termen de 3 ani de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL III

Controlul în domeniul sigurantei digurilor

Art. 17. - (1) Controlul îndeplinirii exigentelor de performanta si al respectarii prevederilor legale aferente sigurantei digurilor se efectueaza de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor, prin personal împuternicit.

(2) Controlul prevazut la alin. (1) se va desfasura prin actiuni anuale sau dupa producerea unor viituri importante, pe baza unei tematici elaborate si aprobate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, în baza avizelor CONSIDIG si ale Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgenta al autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 18. - In scopul îndeplinirii atributiilor de control, personalul împuternicit al autoritatii publice centrale din domeniul apelor are dreptul:

a) de acces la diguri, indiferent de detinatorul si destinatia acestora, pentru a face constatari privind respectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementarilor ce decurg din aceasta;

b) de a controla existenta si starea sistemelor prevazute pentru urmarirea comportarii în timp a digurilor, în conformitate cu prevederile proiectelor de urmarire speciala sau ale instructiunilor de urmarire curenta a comportarii în timp a lucrarilor;

c) de a constata contraventii si de a propune sanctiuni conform competentelor acordate.

Art. 19. - Pentru efectuarea controlului în unitatile cu regim special de acces, precum si în zonele de frontiera, persoanele prevazute la art. 18 vor primi aprobare si din partea autoritatii publice centrale care coordoneaza unitatile respective sau, dupa caz, din partea conducatorului unitatii respective.

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

Art. 20. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 21. - Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) exploatarea digurilor fara autorizatie, fara proiecte de urmarire speciala sau instructiuni de urmarire curenta a comportarii în timp a lucrarilor;

b) nerespectarea prevederilor acordului sau ale autorizatiei;

c) nerealizarea sistemului de securitate si paza prevazut de prezenta lege.

Art. 22. - (1) Contraventiile prevazute la art. 21, savârsite de persoane fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 50.000 lei.

(2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza periodic, prin hotarâre a Guvernului.

Art. 23. - Constituie infractiuni urmatoarele fapte:

a) lipsa acordului pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1);

b) exploatarea digurilor fara autorizatie, punând în pericol populatia, proprietatea ori mediul social, economic sau înconjurator;

c) nedeclararea digului detinut si a caracteristicilor acestuia sau declararea eronata a caracteristicilor digului în scopul obtinerii de avantaje de orice natura;

d) neîndeplinirea masurilor stabilite prin expertize avizate de comisiile competente, daca fapta pune în pericol siguranta constructiei si produce urmari grave pentru populatie, proprietate ori pentru mediul social, economic sau înconjurator;

e) deteriorarea sau distrugerea cu intentie a digurilor, precum si a sistemelor de urmarire a comportarii în timp montate la diguri si/sau în zonele de protectie ale acestora;

f) realizarea unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati în ampriza digurilor ori în zonele de protectie ale acestora.

Art. 24. - Infractiunile prevazute la art. 23 se pedepsesc cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei sau cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 25. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 21 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 se fac de catre personalul împuternicit din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul apelor sau al Administratiei Nationale „Apele Române".

Art. 26. - Prevederile art. 21 si 22 referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 27. - Infractiunile prevazute în prezenta lege se constata de organele de cercetare penala direct sau la sesizarea personalului împuternicit din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul apelor ori al Administratiei Nationale „Apele Române".

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 28. - Detinatorii de diguri aflate în exploatare la momentul intrarii în vigoare a prezentei legi sunt obligati sa îsi autorizeze toate digurile din patrimoniu în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 29. - Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA


SmartCity5

COMENTARII la Legea 259/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 259 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu