E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 259 din 14 decembrie 2010

privind siguranta digurilor

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 857 din 21 decembrie 2010Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege stabileste exigentele de siguranta obligatorii pentru toti detinatorii cu orice titlu ai digurilor de aparare împotriva inundatiilor.

Art. 2. - (1) Drepturile de realizare si de exploatare în siguranta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor se exercita în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale actelor normative din domeniile apelor, protectiei mediului, calitatii în constructii, precum si cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte.

(2) Respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare împotriva inundatiilor este obligatorie în toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare în perioada de executie, punere în functiune, exploatare curenta, conservare, postutilizare sau dezafectare.

(3) Detinatorii de diguri de aparare împotriva inundatiilor, cu orice titlu, denumiti în continuare detinatori, sunt direct responsabili de realizarea si de mentinerea sigurantei în exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Digurile de aparare împotriva inundatiilor existente, pentru care nu exista sau nu este cunoscut un detinator, se preiau, în conditiile legii, de catre autoritatea publica locala pe teritoriul careia se gasesc acestea, la solicitarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

(5) Evaluarea starii de siguranta în exploatare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor se realizeaza de catre experti, în baza unei proceduri elaborate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si aprobate prin ordin al conducatorului acesteia.

(6) Expertii care evalueaza starea de siguranta în exploatare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor sunt atestati de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.

(7) Atestarea expertilor prevazuti la alin. (5) si (6) se efectueaza în baza unui regulament care se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 3. -In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) dig de aparare împotriva inundatiilor, denumit în continuare dig - orice lucrare hidrotehnica având o structura existenta sau propusa, realizata din materiale pamântoase, anrocamente, beton ori alte materiale, dispusa de-a lungul unui curs de apa, al malului unui lac sau al tarmului marii, cu scopul protejarii împotriva inundatiilor a unor localitati, a unor obiective socioeconomice sau terenuri, inclusiv terenul de fundare, zona de protectie, constructiile si instalatiile-anexa aferente;

b) categorie de importanta a digurilor - clasificare bazata pe cuantificarea riscului asociat unui dig, utilizându-se un sistem de criterii, indici si notari, conform unei metodologii de încadrare în categorii de importanta pentru aceste tipuri de lucrari;

c) dig cu risc sporit - dig care este declarat de autoritatea publica centrala din domeniul apelor ca fiind cu potential ridicat privind consecintele produse, în cazul cedarii, asupra populatiei, proprietatii si mediului social, economic sau înconjurator.

Art. 4. - (1) Se înfiinteaza Comisia Nationala pentru Siguranta Digurilor, denumita în continuare CONSIDIG, organism consultativ care functioneaza pe lânga autoritatea publica centrala din domeniul apelor.

(2) CONSIDIG este constituita din reprezentanti ai autoritatilor publice centrale din domeniile apelor, lucrarilor publice, îmbunatatirilor funciare, transporturilor si infrastructurii, administratiei si internelor, ai detinatorilor de diguri, ai institutelor de cercetare si proiectare, ai societatilor de constructii din domeniu, din învatamântul superior tehnic de constructii hidrotehnice si de îmbunatatiri funciare si are drept scop coordonarea realizarii reglementarilor si normelor tehnice referitoare la siguranta digurilor, precum si coordonarea, îndrumarea si urmarirea activitatii de supraveghere a digurilor în vederea exploatarii în siguranta a acestora.

(3) Structura, atributiile specifice, componenta si dotarea CONSIDIG se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Siguranta Digurilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Avizarea documentatiilor de evaluare a starii de siguranta a digurilor aflate în exploatare si verificarea respectarii exigentelor de performanta referitoare la siguranta în exploatare a proiectelor de realizare a digurilor noi sau de punere în siguranta a digurilor aflate în exploatare se realizeaza de catre o comisie de avizare organizata pe lânga autoritatea publica centrala din domeniul apelor, aflata în coordonarea CONSIDIG.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru lucrarile încadrate în categoriile de importanta C si D, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca avizarea sa fie efectuata de comisii de avizare teritoriale organizate de Administratia Nationala „Apele Române".

(3) Comisiile de avizare prevazute la alin. (1) si (2) sunt înfiintate conform Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta în exploatare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, elaborate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, avizate de CONSIDIG si aprobate prin ordin al conducatorului acestei autoritati.

(4) Comisiile de avizare prevazute la alin. (1) si (2) emit avize în care sunt precizate concluziile si recomandarile expertilor si ale propriilor membri referitoare la starea de siguranta a lucrarilor analizate.

Art. 6. - (1) In functie de criteriile stabilite prin Metodologia de încadrare în categorii de importanta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, digurile sau sectoarele de diguri se încadreaza în una dintre urmatoarele categorii de importanta:

a) dig de importanta exceptionala (A);

b) dig de importanta deosebita (B);

c) dig de importanta normala (C);

d) dig de importanta redusa (D).

(2) Metodologia prevazuta la alin. (1) se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, se avizeaza de CONSIDIG si se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul îmbunatatirilor funciare.

(3) Incadrarea în categorii de importanta a digurilor reprezinta o obligatie legala a proiectantilor pentru lucrarile noi, respectiv a detinatorilor, în cazul digurilor aflate în exploatare, si este utilizata pentru:

a) stabilirea tipului de urmarire a comportarii în timp a digurilor - speciala sau curenta - în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calitatii în constructii;

b) ierarhizarea digurilor în vederea stabilirii programelor de evaluare a starii de siguranta în exploatare a acestora;

c) stabilirea listei cuprinzând digurile cu risc sporit;

d) stabilirea atributiilor de verificare si control al digurilor care revin autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si, respectiv, al apelor;

e) stabilirea obligatiilor ce revin detinatorilor, referitoare la siguranta în exploatare a digurilor, în vederea luarii masurilor corespunzatoare pentru reducerea riscului.

(4) La stabilirea categoriei de importanta a digurilor, detinatorii sau, dupa caz, proiectantii acestor tipuri de lucrari vor tine seama de:

a) caracteristicile tehnice si functionale ale digurilor;

b) necesitatea protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului social, economic sau înconjurator împotriva efectelor negative potentiale produse în cazul cedarii digurilor;

c) cuantificarea efectelor negative potentiale ale unui incident sau accident la digul respectiv;

d) impactul socioeconomic si de mediu în cazul indisponibilitatii unui dig;

e) modul în care digul este proiectat, construit, exploatat, inspectat tehnic periodic, reparat, conservat, postutilizat sau dezafectat.

(5) Incadrarea într-o categorie de importanta a unui dig se analizeaza si se valideaza de catre comisia de avizare în competenta careia se afla lucrarea.

(6) In scopul protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului social, economic sau înconjurator, CONSIDIG are drept de control asupra stabilirii categoriei de importanta si, dupa caz, de modificare a acesteia pentru oricare dintre digurile din România.

Art. 7. - (1) Stabilirea exigentelor de performanta care definesc sistemul calitatii în domeniul constructiilor de diguri, procedurile si reglementarile tehnice, precum si controlul respectarii acestora sunt realizate prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice.

(2) Reglementarile si procedurile cu caracter general aferente sistemului calitatii în domeniul constructiilor de diguri se stabilesc prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul îmbunatatirilor funciare.

(3) Normele tehnice aferente sistemului calitatii în constructiile de diguri se elaboreaza prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (2).

(4) Normele tehnice specifice pentru urmarirea comportarii în timp a digurilor se elaboreaza prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (2).

CAPITOLUL II

Regimul de folosire a digurilor

Art. 8. - (1) Este obligatoriu sa se obtina de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor acordul privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor, denumit în continuare acord, în urmatoarele situatii:

a) pentru proiecte de realizare a unor diguri noi;

b) pentru interventii constructive care refac parametrii de baza ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranta a acestora;

c) pentru interventii constructive care modifica parametrii de baza ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranta a acestora;

d) pentru trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea digurilor aflate în exploatare.

(2) Acordul se solicita de titularul de investitie, în cazul proiectelor de realizare a unor diguri noi, si de catre detinator, în toate celelalte cazuri.

(3) Acordul se refera la încadrarea în categorii de importanta a digului, la adaptarea solutiilor de proiectare la conditiile de amplasament, la respectarea normelor si reglementarilor legale privind siguranta digurilor, precum si a celor mai bune practici în domeniu.

(4) Acordul este necesar pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor care conditioneaza ulterior emiterea autorizatiei de construire.

(5) Acordul se emite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, în baza avizului favorabil al comisiei de avizare prevazute la art. 5 alin. (1).

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pentru lucrarile încadrate în categoriile de importanta C si D, conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca acordul sa fie emis de unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în baza avizului favorabil al comisiilor de avizare teritoriale.

(7) Acordul se solicita de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau, dupa caz, de la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în competenta careia se afla lucrarea, denumite în continuare autoritati competente, în conformitate cu Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare împotriva inundatiilor.

(8) Acordul îsi mentine valabilitatea pe toata durata executiei lucrarilor, dar nu mai mult de 5 ani, cu conditia respectarii prevederilor cuprinse în acesta. Daca timp de 2 ani de la data emiterii executia nu a început, acordul îsi pierde valabilitatea.

(9) Reînnoirea acordului este posibila numai la cerere si numai daca se respecta integral prevederile cuprinse în actul de reglementare emis anterior. In caz contrar, este necesara obtinerea unui alt acord. Solicitarea de reînnoire se face de detinator, la autoritatea competenta, cu cel putin 60 de zile înainte de data expirarii acordului initial, în conformitate cu prevederile legale.

(10) In cazul în care s-au produs evenimente de natura sa modifice conditiile de siguranta ale lucrarilor proiectate si/sau în curs de executie, acordul îsi pierde valabilitatea, iar detinatorul este obligat sa obtina un alt acord de la autoritatea competenta, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 9. - (1) Pentru digurile aflate în exploatare, detinatorul este obligat sa obtina de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor o autorizatie de functionare în conditii de siguranta, denumita în continuare autorizatie.

(2) Autorizatia certifica îndeplinirea exigentelor de performanta referitoare la siguranta în exploatare si conditioneaza obtinerea autorizatiilor de gospodarire a apelor si, respectiv, de protectie a mediului.

(3) Autorizatia se emite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, în baza avizului favorabil al comisiei de avizare.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru lucrarile încadrate în categoriile de importanta C si D, conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca autorizatia sa fie emisa de unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în baza avizului favorabil al comisiei de avizare teritoriale.

(5) Autorizatia se solicita de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau, dupa caz, de la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale „Apele Române", în competenta careia se afla lucrarea, în conformitate cu Procedura de emitere a autorizatiei de functionare în conditii de siguranta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor.

(6) Autorizatia se emite pe o durata determinata de maximum 10 ani, durata fiind stabilita de autoritatea competenta, si se reînnoieste, la cerere, la expirarea perioadei pentru care a fost emisa. Solicitarea de reînnoire se face de detinator cu cel putin 90 de zile înainte de data expirarii autorizatiei initiale, în conformitate cu prevederile legale.

(7) In cazul producerii unor accidente sau incidente care afecteaza conditiile de functionare în siguranta a digului, autorizatia îsi pierde valabilitatea, iar detinatorul este obligat sa obtina o alta autorizatie de la autoritatea competenta, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 10. - Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare împotriva inundatiilor si Procedura de emitere a autorizatiei de functionare în conditii de siguranta a digurilor de aparare împotriva inundatiilor se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

Art. 11. - Tarifele pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, care vor acoperi cheltuielile de functionare ale comisiilor de avizare si ale CONSIDIG, se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - (1) Indeplinirea conditiilor de exploatare în siguranta prevazute în avizele, acordurile si autorizatiile emise conform prevederilor prezentei legi este obligatorie.

(2) Realizarea fara acord a unor lucrari în situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) este interzisa.

(3) Exploatarea digurilor fara autorizatie este interzisa.

Art. 13. - (1) Detinatorii de diguri sunt obligati sa urmareasca comportarea în timp a lucrarilor pe baza unor proiecte de urmarire speciala sau a unor instructiuni de urmarire curenta elaborate prin grija proprie, conform reglementarilor în vigoare.

(2) Urmarirea comportarii în timp a lucrarilor este obligatorie pe întreaga perioada de executie, punere în functiune, exploatare, reabilitare, conservare, postutilizare sau dezafectare.

(3) Nerespectarea prevederilor proiectului de urmarire speciala sau a instructiunilor de urmarire curenta a comportarii în timp a lucrarii atrage suspendarea autorizatiei pe o perioada de pâna la 90 de zile, timp în care detinatorul va realiza conformarea.

(4) Activitatea de urmarire a comportarii în timp a digurilor se organizeaza pe 3 niveluri, astfel:

a) nivelul I, cuprinzând observatiile directe, masuratorile la sistemele prevazute pentru urmarirea comportarii în timp si interpretarea primara a rezultatelor, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice;

b) nivelul II, cuprinzând sinteza observatiilor directe, a masuratorilor si a inspectiilor tehnice periodice, precum si interpretarea acestora din punctul de vedere al sigurantei lucrarii, realizate, prin grija detinatorului, de specialisti care întocmesc rapoarte sintetice;

c) nivelul III, cuprinzând analiza si avizarea rapoartelor de sinteza realizate de comisii de urmarire a comportarii în timp a digurilor, organizate de detinatorii acestora, cu avizul CONSIDIG. In cazul detinatorilor care nu organizeaza comisii proprii de urmarire a comportarii în timp a digurilor, analiza si avizarea rapoartelor de sinteza vor fi realizate fie de comisiile de urmarire a comportarii în timp a digurilor aprobate ale altor detinatori, fie de grupuri de specialisti constituite sub coordonarea si cu avizul CONSIDIG.

(5) La sfârsitul fiecarui an, comisiile de urmarire a comportarii în timp a digurilor organizate de detinatorii acestora vor transmite rapoarte de activitate la CONSIDIG, spre analiza si avizare, precum si la Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta al autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

(6) Concluziile analizelor rapoartelor de sinteza ale comisiilor de urmarire a comportarii în timp a digurilor se materializeaza prin decizii ale conducatorilor unitatilor respective si devin obligatorii pentru detinatori.

Art. 14. - Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor actiuni iresponsabile, detinatorii de diguri care apara zone populate si/sau obiective socioeconomice importante sunt obligati sa organizeze si sa realizeze un sistem de securitate si paza a lucrarilor, avizat de institutiile abilitate ale autoritatii publice centrale din domeniul administratiei si internelor.

Art. 15. - Trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea unui dig se realizeaza potrivit Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau dezafectare a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

Art. 16. - (1) Detinatorii de diguri au obligatia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanta si gradul de risc asociat digurilor. Declaratia si inventarierea se efectueaza conform Procedurii de inventariere a digurilor de aparare împotriva inundatiilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

(2) Inventarierea digurilor, inclusiv a zonelor de protectie ale acestora, se realizeaza sub coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor în baza declaratiilor detinatorilor de diguri, efectuate conform prevederilor alin. (1), se centralizeaza în Registrul National al Digurilor din România, denumit în continuare REDIG, si se actualizeaza la fiecare 5 ani sau dupa producerea unor viituri importante.

(3) REDIG se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si se publica pe site-urile autoritatilor publice centrale din domeniile apelor si îmbunatatirilor funciare.

(4) Inventarierea digurilor aflate în exploatare si întocmirea REDIG se realizeaza în termen de 3 ani de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL III

Controlul în domeniul sigurantei digurilor

Art. 17. - (1) Controlul îndeplinirii exigentelor de performanta si al respectarii prevederilor legale aferente sigurantei digurilor se efectueaza de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor, prin personal împuternicit.

(2) Controlul prevazut la alin. (1) se va desfasura prin actiuni anuale sau dupa producerea unor viituri importante, pe baza unei tematici elaborate si aprobate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, în baza avizelor CONSIDIG si ale Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgenta al autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 18. - In scopul îndeplinirii atributiilor de control, personalul împuternicit al autoritatii publice centrale din domeniul apelor are dreptul:

a) de acces la diguri, indiferent de detinatorul si destinatia acestora, pentru a face constatari privind respectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementarilor ce decurg din aceasta;

b) de a controla existenta si starea sistemelor prevazute pentru urmarirea comportarii în timp a digurilor, în conformitate cu prevederile proiectelor de urmarire speciala sau ale instructiunilor de urmarire curenta a comportarii în timp a lucrarilor;

c) de a constata contraventii si de a propune sanctiuni conform competentelor acordate.

Art. 19. - Pentru efectuarea controlului în unitatile cu regim special de acces, precum si în zonele de frontiera, persoanele prevazute la art. 18 vor primi aprobare si din partea autoritatii publice centrale care coordoneaza unitatile respective sau, dupa caz, din partea conducatorului unitatii respective.

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

Art. 20. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 21. - Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) exploatarea digurilor fara autorizatie, fara proiecte de urmarire speciala sau instructiuni de urmarire curenta a comportarii în timp a lucrarilor;

b) nerespectarea prevederilor acordului sau ale autorizatiei;

c) nerealizarea sistemului de securitate si paza prevazut de prezenta lege.

Art. 22. - (1) Contraventiile prevazute la art. 21, savârsite de persoane fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 50.000 lei.

(2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza periodic, prin hotarâre a Guvernului.

Art. 23. - Constituie infractiuni urmatoarele fapte:

a) lipsa acordului pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1);

b) exploatarea digurilor fara autorizatie, punând în pericol populatia, proprietatea ori mediul social, economic sau înconjurator;

c) nedeclararea digului detinut si a caracteristicilor acestuia sau declararea eronata a caracteristicilor digului în scopul obtinerii de avantaje de orice natura;

d) neîndeplinirea masurilor stabilite prin expertize avizate de comisiile competente, daca fapta pune în pericol siguranta constructiei si produce urmari grave pentru populatie, proprietate ori pentru mediul social, economic sau înconjurator;

e) deteriorarea sau distrugerea cu intentie a digurilor, precum si a sistemelor de urmarire a comportarii în timp montate la diguri si/sau în zonele de protectie ale acestora;

f) realizarea unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati în ampriza digurilor ori în zonele de protectie ale acestora.

Art. 24. - Infractiunile prevazute la art. 23 se pedepsesc cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei sau cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 25. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 21 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 se fac de catre personalul împuternicit din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul apelor sau al Administratiei Nationale „Apele Române".

Art. 26. - Prevederile art. 21 si 22 referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 27. - Infractiunile prevazute în prezenta lege se constata de organele de cercetare penala direct sau la sesizarea personalului împuternicit din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul apelor ori al Administratiei Nationale „Apele Române".

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 28. - Detinatorii de diguri aflate în exploatare la momentul intrarii în vigoare a prezentei legi sunt obligati sa îsi autorizeze toate digurile din patrimoniu în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 29. - Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA


SmartCity5

COMENTARII la Legea 259/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 259 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu