Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 240 din 15 iulie 2005

privind societatile de microfinantare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 663 din 26 iulie 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege are ca scop crearea cadrului necesar organizarii, functionarii si dezvoltarii societatilor de microfinantare.
    Art. 2
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    a) societate de microfinantare - persoana juridica constituita cu scopul de a acorda microcredite si care nu poate desfasura activitati de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, in sensul Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata;
    b) microcredit - imprumutul acordat la cererea solicitantilor - persoane fizice sau juridice - in lei, in echivalentul de pana la 25.000 euro, cu o perioada de rambursare de maximum 60 de luni, destinat dezvoltarii unor proiecte, activitati sau afaceri, sustinerii proiectelor de dezvoltare comunitara sau economica, a initiativelor comunitatilor locale si a programelor sociale, in scopul imbunatatirii standardului de viata al comunitatilor locale;
    c) solicitant - persoana fizica sau juridica care prezinta unei societati de microfinantare o cerere insotita de o propunere fundamentata pentru initierea si dezvoltarea unei activitati aducatoare de venit;
    d) beneficiar - persoana fizica sau juridica careia societatea de microfinantare i-a acordat un microcredit in conditiile prezentei legi;
    e) activitati de microfinantare - acordarea de microcredite catre beneficiari, potrivit termenilor si conditiilor negociate cu solicitantii, din fonduri proprii, imprumutate sau atrase de la institutii financiare ori organizatii donatoare sau din resurse financiare publice, potrivit reglementarilor in vigoare.

    CAP. 2
    Infiintarea societatilor de microfinantare

    Art. 3
    Societatile de microfinantare sunt societati financiare care se constituie ca societati comerciale pe actiuni si se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    Art. 4
    (1) Obiectul principal de activitate al societatilor de microfinantare consta, exclusiv, in acordarea de microcredite din fonduri proprii, imprumutate sau atrase de la institutii financiare ori organizatii donatoare sau din resurse financiare publice, potrivit legii.
    (2) Societatile de microfinantare pot avea ca obiect secundar de activitate acordarea de servicii pentru dezvoltarea economica a beneficiarilor de microcredite, incluzand servicii de consultanta, informare, educare si instruire de specialitate.
    (3) In vederea realizarii activitatilor prevazute la alin. (1) si (2), o societate de microfinantare poate desfasura urmatoarele operatiuni:
    a) sa imprumute sau sa atraga fonduri rambursabile ori nerambursabile de la entitati rezidente sau nerezidente;
    b) sa accepte in garantie depozite constituite de beneficiari, cu conditia ca sumele constituite ca garantie sa fie depozitate intr-o institutie de credit - persoana juridica romana sau la sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine autorizate de Banca Nationala a Romaniei;
    c) sa incheie acte juridice avand ca obiect bunurile imobile si mobile dobandite in urma executarii voluntare sau silite a garantiilor constituite la acordarea microcreditului;
    d) sa administreze fonduri publice acordate drept fonduri pentru microcredite de catre agentiile guvernamentale.
    (4) Societatile de microfinantare vor putea realiza activitatea prevazuta la alin. (3) lit. d), cu respectarea conditiilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 376/2002, cu modificarile ulterioare.
    (5) Contractarea de imprumuturi si acceptarea de depozite in garantie, potrivit alin. (3) lit. a) si b), nu constituie activitati de acceptare de depozite si nu necesita autorizarea Bancii Nationale a Romaniei, in intelesul Legii nr. 58/1998, republicata.
    (6) In situatiile in care beneficiarul microcreditului nu respecta contractul de microcredit, societatea de microfinantare poate dobandi sumele constituite ca depozit in garantie, potrivit alin. (3) lit. b), ca urmare a executarii voluntare sau silite, putand folosi sumele respective pentru acordarea de microcredite.
    (7) O societate de microfinantare va desfasura exclusiv activitatile mentionate in prezentul articol si nu va putea acorda credite ipotecare, conform Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile ulterioare, sau credite de consum, in sensul Legii nr. 58/1998, republicata, si al reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei privind creditul ipotecar si creditul de consum.
    Art. 5
    Infiintarea societatilor de microfinantare se notifica Bancii Nationale a Romaniei in termen de 30 de zile de la data inmatricularii in registrul comertului. Documentatia necesara in vederea notificarii consta in actul constitutiv semnat de actionari si in dovada inmatricularii la registrul comertului.
    Art. 6
    Societatile de microfinantare sunt obligate sa notifice Bancii Nationale a Romaniei orice modificare intervenita cu privire la documentatia depusa initial.
    Art. 7
    (1) Capitalul social minim al societatilor de microfinantare este echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro.
    (2) Capitalul social minim al societatilor de microfinantare trebuie sa fie varsat integral, in forma baneasca, la momentul subscrierii.
    (3) Actiunile emise de societatile de microfinantare nu pot fi decat actiuni nominative.
    Art. 8
    (1) Denumirea unei societati de microfinantare va include sintagma societate de microfinantare sau abrevierea acesteia. Termenul de microfinantare poate fi folosit in denumire, antet, acte emise, reclame sau in publicitate numai de catre societatile de microfinantare.
    (2) O societate de microfinantare nu poate folosi in denumire, antet sau in acte emise cuvintele banca, national, stat, roman sau orice derivate ale acestora sau orice alte cuvinte care ar induce publicul in eroare cu privire la statutul ori activitatile si operatiunile societatii de microfinantare.
    (3) Entitatile care nu intra sub incidenta prezentei legi nu pot folosi in denumire, antet sau in acte emise sintagma societate de microfinantare sau orice derivat al acesteia care ar induce publicul in eroare cu privire la desfasurarea de activitati de microfinantare in baza prezentei legi.

    CAP. 3
    Functionarea societatilor de microfinantare

    Art. 9
    (1) Societatea de microfinantare elaboreaza norme interne de creditare, care trebuie sa contina si cerinte prudentiale in vederea desfasurarii activitatii, astfel incat sa se asigure confidentialitatea datelor si a informatiilor furnizate de beneficiari si exercitarea unei activitati in conformitate cu regulile unei practici solide si prudente.
    (2) Societatea de microfinantare are obligatia sa organizeze proceduri de control intern adecvate pentru a asigura desfasurarea activitatii sale in conformitate cu cerintele legale si prudentiale.
    Art. 10
    (1) Fiecare societate de microfinantare angajeaza, in conditiile legii, un auditor financiar independent. Nu poate fi angajata in aceasta calitate decat o societate de audit financiar, autorizata in conditiile legii sa desfasoare aceasta activitate in Romania.
    (2) Auditorul financiar independent:
    a) intocmeste un raport anual cu privire la situatiile financiare ale societatii de microfinantare, care sa reflecte pozitia financiara a acesteia, performantele financiare si fluxurile de trezorerie;
    b) analizeaza procedurile controlului intern si, daca apreciaza ca acestea nu sunt corespunzatoare, face recomandari societatii de microfinantare pentru remedierea acestora;
    c) acorda societatii de microfinantare asistenta financiar-contabila, cu respectarea reglementarilor specifice si a principiului independentei, in conformitate cu legislatia aplicabila acesteia;
    d) auditeaza normele interne de creditare si formuleaza opinia sa cu privire la continutul acestora, pe care o inscrie intr-un raport special intocmit in acest scop;
    e) desfasoara orice alte activitati prevazute de legislatia in vigoare privind activitatea de audit financiar.
    Art. 11
    Societatea de microfinantare pastreaza confidentialitatea tuturor operatiunilor pe care le desfasoara, inclusiv cu privire la identitatea si informatiile puse la dispozitie de beneficiar, cu exceptia prevederilor art. 16.
    Art. 12
    In cauzele penale, la solicitarea scrisa a procurorului sau a instantei judecatoresti ori, dupa caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului, societatile de microfinantare vor furniza informatii de natura secretului profesional.
    Art. 13
    (1) Orice persoana implicata in activitatea societatii de microfinantare este obligata sa pastreze confidentialitatea si secretul profesional.
    (2) Personalul societatii de microfinantare nu poate utiliza in folos personal sau al unui tert informatiile pe care le detine ori de care a luat cunostinta in orice mod.
    (3) Personalul unei societati de microfinantare nu are dreptul de a folosi sau de a dezvalui nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, informatii ori date care, devenite publice, ar dauna intereselor sau prestigiului societatii de microfinantare ori vreunui client al acesteia.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) sunt aplicabile si persoanelor care obtin informatii de natura celor prevazute la alin. (3) din rapoartele ori din documentele de orice fel ale societatii de microfinantare.
    (5) Incalcarea prevederilor prezentului articol poate fi sesizata de catre persoanele indreptatite, in conditiile legii.
    Art. 14
    Activitatea de microfinantare se deruleaza exclusiv prin conturi deschise de societatile de microfinantare la institutii de credit - persoane juridice romane, precum si la sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
    Art. 15
    (1) In mod individual sau in cadrul asociatiilor profesionale societatile de microfinantare isi pot constitui un corp propriu de executori, a carui activitate va fi strict legata de punerea in executare a titlurilor executorii apartinand societatilor de microfinantare.
    (2) Statutul corpului executorilor proprii ai societatilor de microfinantare se reglementeaza prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 16
    Societatile de microfinantare sunt obligate sa prevada in normele interne de creditare reguli cu privire la profilul beneficiarului, criteriile si conditiile acordarii creditului si cerintele de prudentialitate cu privire la expunerea fata de un debitor si expunerea agregata.
    Art. 17
    Societatile de microfinantare sunt obligate sa raporteze anual Bancii Nationale a Romaniei structura portofoliului de microcredite.
    Art. 18
    Societatile de microfinantare sunt persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare si la Biroul de credit, in conformitate cu reglementarile in domeniu.

    CAP. 4
    Contractul de microcredit si protectia beneficiarilor

    Art. 19
    Principiile care stau la baza acordarii de microcredite catre beneficiari sunt:
    a) fundamentarea initierii sau dezvoltarii unor proiecte, activitati sau afaceri, inclusiv a proiectelor de dezvoltare comunitara ori economica, a initiativelor comunitatilor locale si a programelor sociale;
    b) asigurarea transparentei operatiunilor de microfinantare si a tratamentului egal al beneficiarilor, prin punerea la dispozitie celor interesati a tuturor informatiilor referitoare la termenii si conditiile microfinantarii si prin aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie a solicitantilor de microcredite;
    c) interzicerea conditionarii acordarii microcreditului de acceptarea de catre beneficiar a unor servicii ce nu au legatura cu microcreditul;
    d) efectuarea activitatilor de publicitate si reclama cu respectarea principiilor liberei concurente si a intereselor economice ale beneficiarilor.
    Art. 20
    (1) Societatea de microfinantare va prezenta solicitantilor de microcredite, anterior semnarii contractului de microcredit, toate conditiile acestuia.
    (2) Contractul de microcredit trebuie sa cuprinda cel putin dispozitii referitoare la:
    a) dobanda;
    b) dobanzile penalizatoare;
    c) comisioanele si tarifele aplicabile;
    d) costul serviciilor conexe oferite de societatea de microfinantare;
    e) modul de plata a imprumutului;
    f) garantiile reale si/sau personale;
    g) destinatia si modul de utilizare a microcreditului;
    h) clauza de confidentialitate;
    i) raspunderea partilor pentru incalcarea contractului de microcredit;
    j) toate celelalte costuri care cad in sarcina beneficiarilor de microcredite.
    (3) Beneficiarii au dreptul de a rambursa anticipat microcreditul primit. Conditiile cu privire la rambursarea anticipata a microcreditului trebuie prevazute in contractul de microcredit printr-o clauza distincta.
    (4) Contractele de microcredit, precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii microcreditului constituie titlu executoriu.
    Art. 21
    Este interzisa conditionarea acordarii microcreditelor de:
    a) cumpararea sau vanzarea actiunilor societatii de microfinantare, indiferent sub ce forma;
    b) acceptarea de catre beneficiar a altor servicii care nu au legatura cu microcreditul;
    c) gajarea actiunilor sau partilor sociale ale beneficiarului, in vederea garantarii datoriilor societatii de microfinantare.

    CAP. 5
    Prevederi contabile si fiscale

    Art. 22
    Societatile de microfinantare vor organiza si vor conduce contabilitatea proprie, aplicand in mod corespunzator prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si normele Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea reglementarilor contabile, armonizate cu Standardele internationale de contabilitate.
    Art. 23
    Societatile de microfinantare constituie, regularizeaza si utilizeaza provizioane specifice de risc de credit, carora le sunt aplicabile reglementarile legale in vigoare.

    CAP. 6
    Asocierea societatilor de microfinantare

    Art. 24
    (1) Societatile de microfinantare se pot constitui in asociatii profesionale care sa le reprezinte interesele colective, precum si interesele beneficiarilor de microcredite fata de autoritatile publice, sa analizeze probleme de interes comun in domeniul microfinantarii, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociatiei si publicul in legatura cu operatiunile si activitatile de microfinantare si sa organizeze servicii de interes comun, in conditiile legii.
    (2) Societatile de microfinantare pot adera la asociatii internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive.
    (3) Asociatiile profesionale prevazute la alin. (1) au obligatia de a monitoriza performantele societatii de microfinantare, precum si de a calcula si publica indicatorii de performanta, cu o frecventa cel putin anuala.
    Art. 25
    Desfasurarea activitatii financiare a societatilor de microfinantare, cu respectarea normelor legale contabile si fiscale aplicabile acestora, este supusa controlului organelor abilitate ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile legii.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 26
    Organizatiile care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, desfasoara activitati de microfinantare vor lua masuri de conformare cu cerintele acesteia, dupa cum urmeaza:
    a) asigurarea nivelului capitalului social minim al societatii de microfinantare, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
    b) asigurarea formei juridice, a denumirii si auditului financiar ale societatii de microfinantare, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi;
    c) aplicarea celorlalte prevederi din prezenta lege, de la data intrarii in vigoare a acesteia.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             DAN RADU RUSANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 240/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 240 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 240/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu