E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.222 din 31.07.2018

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 676 din 03 august 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. III din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I punctul 3 articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins :
(3) Definiţiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Academiei Române, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi academiilor de ramură, în acord cu legislaţia Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale. 2. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins : 31 . La articolul 3 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b)asigură pentru cercetare-dezvoltare 1% din PIB şi instituie structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonanţe; 3. La articolul I punctul 4 articolul 7, literele b) - g) se modifică şi vor avea următorul cuprins : b)institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România sau a academiilor de ramură; c)alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public, inclusiv institutele de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică ale instituţiilor de învăţământ superior de stat acreditate; d)instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, institute sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare; e)centre internaţionale de cercetare-dezvoltare, cu sau fără personalitate juridică, înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale; f)institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome, cu sau fără personalitate juridică; g)alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite, cu sau fără personalitate juridică. 4. La articolul I punctul 5 articolul 8, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins : a)institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică; b)instituţii de învăţământ superior particulare acreditate, institute sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, cu sau fără personalitate juridică; 5. La articolul I punctul 8 articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins : Articolul 13
(1) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare de drept public pot desfăşura activităţi de microproducţie şi pot oferi servicii specifice, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare. Activităţile şi serviciile pot fi desfăşurate inclusiv prin asociere în participaţiune, numai în scopul realizării unor obiective de cercetare, precum şi pentru stimularea transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administraţiei publice centrale în subordinea sau coordonarea căruia funcţionează instituţia sau unitatea de drept public.
6. La articolul I punctul 9 articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins :
(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu documentaţiile, colecţiile sau bazele de date de interes naţional acumulate până la data privatizării. Aceste documentaţii, colecţii sau baze de date de interes naţional, stabilite conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele naţionale sau la instituţiile publice desemnate în acest scop de organul central în subordinea sau coordonarea căruia se găseşte instituţia sau unitatea de cercetare-dezvoltare ce se privatizează. 7. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins : 91 . La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În cazul brevetelor de invenţie cu obiect care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3) sau care conţin informaţii clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor naţionale sau instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de organul central în subordinea sau coordonarea căruia se găseşte instituţia sau unitatea de cercetare-dezvoltare ce se privatizează.
8. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins : 101 . La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale. Patrimoniul propriu al institutelor naţionale nu poate fi înstrăinat decât prin lege.
9. La articolul I punctul 11, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins : Articolul 18
(1) Înfiinţarea institutului naţional se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării privind îndeplinirea condiţiilor pentru acreditare, conform prevederilor art. 33, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administraţiei publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unităţii, a Academiei Române, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi academiilor de ramură.
(2) Înfiinţarea şi acreditarea unui institut naţional trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare şi umane din domeniile de cercetare ale institutului.
(3) Evaluarea capacităţii de cercetare-dezvoltare pentru acreditarea unui institut naţional se realizează în conformitate cu prevederile art. 33.
(4) Institutul naţional care, în urma evaluării, nu obţine acreditarea sau reacreditarea, se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sau de organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţionează.
10. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu următorul cuprins: 131 . La articolul 24, alineatul (3) se abrogă . 11. La articolul I punctul 27 articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins : Articolul 49
(1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă o prioritate a României.
12. La articolul I, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271, cu următorul cuprins : 271 . La articolul 49, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achiziţionarea de noi instalaţii şi obiective speciale de interes naţional, precum şi cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalaţiilor şi obiectivelor existente reprezintă cheltuieli de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investiţii, elaborată de ordonatorii principali de credite, la propunerea academiilor care au în subordine/coordonare institutele şi staţiunile de cercetare, a institutelor naţionale din coordonarea acestora şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
13. La articolul I punctul 33 articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins : Articolul 67
(1) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a)-c), e) şi g), şi universităţile de cercetare avansată şi educaţie, cu excepţia celor finanţate pentru cercetare parţial sau integral de la bugetul de stat, beneficiază de finanţare instituţională de bază pentru susţinerea funcţionării infrastructurii de cercetare-dezvoltare, începând cu data de 1 ianuarie 2012.
14. La articolul I punctul 35 articolul 68, alineatul (1) se abrogă . 15. La articolul I punctul 37, articolul 701 se modifică şi va avea următorul cuprins : Articolul 701 Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, a Academiei Române, a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi a academiilor de ramură, a instituţiilor de învăţământ superior, realizează şi actualizează periodic baze de date publice cu cercetătorii din România, pe domenii de activitate şi pe specializări, cu indicarea rezultatelor lor publice, incluzând publicaţii şi brevete acordate. 16. La articolul I, după punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 391, cu următorul cuprins: 391 . La articolul 74 alineatul (1), după litera e) se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:f)creaţii biologice noi în domeniul producţiei vegetale şi producţiei animale - soiuri, hibrizi, linii, populaţii, cu performanţe superioare şi rezistente la condiţiile climatice şi la boli, verigi tehnologice. 17. La articolul I punctul 41 articolul 75, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins :
(4) În cazul desfiinţării persoanei juridice care păstrează în custodie o documentaţie, colecţie sau bază de date de interes naţional, acestea sunt preluate în custodie de către o altă instituţie publică desemnată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, rămânând în continuare sub controlul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, sau sunt repartizate unei alte unităţi de cercetare ştiinţifică cu avizul conform al Academiei Române sau al academiilor de ramură. 18. La articolul I, punctul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins : 53. La anexă, punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:20. Acreditare - proces prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare recunoaşte şi garantează că un institut naţional de cercetare-dezvoltare corespunde unor criterii şi standarde de competenţă în domeniu. 19. Articolul III va avea următorul cuprins : Articolul III Normele metodologice pentru acordarea finanţării instituţionale de bază, prevăzute la art. 67 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. 20. Articolul V va avea următorul cuprins : Articolul V Contractele de finanţare pe programe-nucleu aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se derulează până la finalizarea acestora.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 222/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 222 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu