Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.196 din 31.10.2019

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 01 noiembrie 2019SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică: a)operaţiunilor cu arme, componente esenţiale şi muniţii efectuate de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice şi operaţiunilor ce au ca destinatar final aceste instituţii; b)operaţiunilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată. 2. La articolul 2 punctul I, subpunctul 3 se abrogă. 3. La articolul 2 punctul I, subpunctele 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 4. componentă esenţială - ţeava, frema, cutia mecanismelor, după caz, superioară sau inferioară, manşonul mobil, cilindrul, cap închizător sau închizător, care, în calitate de obiecte separate, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau sunt concepute să se monteze; 5. muniţia - muniţia completă sau componentele acesteia, inclusiv tubul cartuş, capsele de iniţiere, pulberea, gloanţele sau proiectilele, care sunt folosite într-o armă de foc, cu condiţia ca aceste componente să facă ele însele obiectul unei autorizaţii; 4. La articolul 2 punctul I, după subpunctul 5 se introduc patru noi subpuncte , subpunctele 51-54, cu următorul cuprins: 51. pachete de muniţie - cea mai mică unitate de ambalare de muniţie completă; 52. muniţie cu proiectile perforante - muniţie de utilitate militară, cu proiectile blindate care au nucleu dur perforant; 53. muniţie cu proiectile explozive - muniţie de utilitate militară, cu proiectile conţinând o încărcătură care explodează în timpul impactului; 54. muniţie cu proiectile incendiare - muniţie militară, cu proiectile conţinând un amestec chimic inflamabil la contactul cu aerul sau în momentul impactului; 5. La articolul 2 punctul I, după subpunctul 8 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 9 şi 10, cu următorul cuprins: 9. muzeu - instituţie de cultură, astfel cum este definită la art. 2 lit. a) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, care achiziţionează, conservă, cercetează şi expune arme de foc, componente esenţiale sau muniţie în scopuri istorice, culturale, ştiinţifice, tehnice, educaţionale, de patrimoniu sau de divertisment şi care este recunoscută în condiţiile legii; 10. stat membru - stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană. 6. La articolul 2 punctul II, subpunctele 1, 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1. arme şi muniţii interzise - armele şi muniţiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia colecţionarilor de arme, în cazul armelor din categoria A pct. 6 şi 7 din anexă, precum şi a instituţiilor publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, a unităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiinţate prin acte normative, a muzeelor, a armurierilor autorizaţi, colecţionarilor de arme, precum şi a companiilor naţionale şi societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament şi muniţie; 2. arme şi muniţii letale - armele şi muniţiile prevăzute în categoria B din anexă, prin a căror utilizare se poate cauza moartea persoanelor; 3. arme şi muniţii neletale - armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; 7. La articolul 2 punctul II, după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4, cu următorul cuprins: 4. arme şi muniţii cu potenţial letal - armele şi muniţiile prevăzute în categoria C din anexă, prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi. Se prezumă că arma poate avea potenţial letal atunci când este folosită asupra unei persoane de la o distanţă mai mică de 5 metri sau când se execută foc de armă asupra organelor vitale ale persoanei, în special spre zona capului. 8. La articolul 2 punctul III, subpunctele 3 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 3. arme de autoapărare - arme scurte, cu potenţial letal, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare sau proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 13. arme de foc dezactivate - arme de foc care au fost făcute definitiv improprii folosirii, prin dezactivare, asigurându-se că toate componentele esenţiale ale armei de foc în cauză au devenit definitiv nefuncţionale şi imposibil de demontat, înlocuit sau modificat, într-un mod care să nu permită în niciun fel reactivarea armei de foc; 9. La articolul 2 punctul III, după subpunctul 14 se introduce un nou subpunct, subpunctul 141, cu următorul cuprins: 141. arme comemorative - armele de colecţie fabricate într-un număr limitat cu ocazia împlinirii a cel puţin 50 de ani de la apariţia modelului ori arme fabricate în vederea aniversării unor evenimente istorice semnificative, atestate în acest sens prin emiterea unui certificat de către producător; 10. La articolul 2 punctul III, subpunctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 16. arme de spectacol şi arme acustice - arme de foc transformate cu scopul specific de a fi utilizate în mod exclusiv pentru a trage gloanţe oarbe, de exemplu în reprezentaţii teatrale, sesiuni fotografice, filme şi înregistrări de televiziune, reconstituirea unor evenimente istorice, parade, evenimente sportive şi instruire; 11. La articolul 2 punctul III, după subpunctul 16 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17, cu următorul cuprins: 17. arme de alarmă şi arme de semnalizare - dispozitive care sunt proiectate numai pentru a trage gloanţe oarbe sau cartuşe pirotehnice de semnalizare sau pentru a expulza substanţe iritante sau alte substanţe active, care îndeplinesc condiţiile de siguranţă a tragerii şi prezintă garanţia că nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie. 12. La articolul 2 punctul V, subpunctele 2, 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. colecţionar de arme - orice persoană fizică sau juridică care se ocupă cu colectarea şi conservarea armelor de foc, a componentelor esenţiale sau a muniţiei în scopuri istorice, culturale, ştiinţifice, tehnice, educaţionale sau de patrimoniu şi care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de colecţionar; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 8. armurier - orice persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral sau parţial, în fabricarea, comerţul, schimbul, închirierea, repararea, modificarea sau transformarea armelor de foc sau a componentelor esenţiale ori în fabricarea, comerţul, schimbul, modificarea sau conversia muniţiei; 9. intermediar - orice persoană fizică sau juridică, cu excepţia armurierilor, autorizată, în condiţiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral sau parţial, în negocierea sau realizarea de tranzacţii pentru achiziţionarea, vânzarea sau furnizarea de arme de foc, de componente esenţiale ale acestora sau de muniţie ori în realizarea transferului de arme de foc, de componente esenţiale sau de muniţie pe teritoriul unui stat membru, dintr-un stat membru în altul, dintr-un stat membru către o ţară terţă sau dintr-o ţară terţă către un stat membru; 13. La articolul 2 punctul VI, subpunctele 2, 5, 6, 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. paşaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea, portul şi folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 5. permis de transfer al armelor - document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer de arme şi muniţii de pe teritoriul României către un stat membru; 6. autorizaţie de transfer fără acord prealabil - documentul eliberat de autorităţile competente române ori ale unui stat membru de expediţie, prin care se permite unui armurier sau intermediar să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor către un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităţilor competente pentru fiecare operaţiune sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului; 7. acord prealabil - documentul eliberat de autorităţile competente române, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor şi muniţiilor pe teritoriul României, ori de către statul membru de destinaţie, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor pe teritoriul său; 8. aviz de import/export - documentul eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/către un stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană. 14. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Armele de foc lungi, letale, a căror muniţie dezvoltă o energie cinetică la gura ţevii ce depăşeşte 10.000 de Jouli, pot fi procurate doar în vederea deţinerii, numai ca arme de foc cu destinaţia colecţie. 15. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate , alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:
(2) Pentru achiziţionarea şi deţinerea de muniţie şi componente esenţiale se aplică regimul achiziţionării şi deţinerii de arme de foc cărora acestea le sunt destinate.
(3) Sunt interzise procurarea, deţinerea, folosirea, precum şi efectuarea oricărei operaţiuni cu încărcătoare ce se pot monta pe arme de foc semiautomate cu percuţie centrală sau cu repetiţie, care:a)pot conţine mai mult de 20 de cartuşe, în cazul armelor de foc scurte; sau b)pot conţine mai mult de 10 cartuşe, în cazul armelor de foc cu ţeavă lungă, prevăzute la categoria A pct. 6 şi 7 din anexă.
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, persoanele juridice prevăzute la art. 100 alin. (2), operatorii economici autorizaţi potrivit prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, muzeele şi colecţionarii de arme autorizaţi în condiţiile legii.
(5) Muzeele pot procura arme de foc şi încărcătoare prevăzute la categoria A din anexă, iar poligoanele autorizate, federaţiile naţionale cu ramura de tir, cluburile sportive afiliate acestora şi colecţionarii de arme pot procura arme de foc şi încărcătoare, prevăzute la categoria A pct. 6 şi 7 din anexă, numai de la persoanele fizice şi juridice autorizate pentru deţinere şi folosire în condiţiile legii.
16. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), persoanele care nu au împlinit 18 ani pot folosi arme de tir în scopul practicării tirului sportiv, cu permisiunea părinţilor sau a tutorelui, în cadrul federaţiilor naţionale de specialitate sau al cluburilor sportive afiliate acestora, sub supravegherea şi îndrumarea antrenorilor de tir. 17. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Colecţionarii de arme pot procura, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi:a)arme de colecţie, cu excepţia celor prevăzute în categoria A pct. 1-5 şi pct. 8-11 din anexă, precum şi a celor prevăzute în categoria B pct. 1 din anexă şi proiectate după anul 1945; b)arme comemorative, cu excepţia celor prevăzute în categoria A pct. 1-5 şi pct. 8-11 din anexă. 18. La articolul 14 alineatul (1), literele b), c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea documentelor stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor; c)nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie; d)nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ f)nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor; 19. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Modalitatea de procurare de către persoanele fizice a armelor letale şi a armelor neletale supuse autorizării, a componentelor esenţiale, precum şi a muniţiei corespunzătoare acestora prin mijloace de comunicare la distanţă se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 20. La articolul 25, după alineatul (4) se introduc două noi alineate , alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(5) Deţinerea, portul sau folosirea armelor şi muniţiilor înscrise în permisul de armă, ulterior expirării termenului de valabilitate al acestuia, este interzisă.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor şi muniţiilor are dreptul de a deţine şi purta o singură dată armele şi muniţia înscrise în permisul de armă cu scopul exclusiv de a le depune la un armurier autorizat în vederea depozitării ori înstrăinării, într-o perioadă de maximum 30 de zile de la data expirării valabilităţii permisului de armă.
21. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă Art. 30. - (1) În termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a măsurii prevăzute la art. 29 alin. (1), titularul este obligat să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepţia cazului în care armele se ridică de către organele de poliţie. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), după îndeplinirea obligaţiei de depunere a armelor la un armurier autorizat, titularul trebuie să depună dovada acestui fapt, împreună cu documentele care atestă dreptul de deţinere a armelor letale, la organele de poliţie competente. (3) Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii suspendării sau anulării dreptului de deţinere a armelor de către persoana care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) nu suspendă obligaţia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. (4) În cazul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b), termenul prevăzut la alin. (1) se calculează de la data expirării valabilităţii permisului de armă."

22. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare şi pază, care se pot regăsi asupra acestuia. 23. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de armă în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi (2), cu excepţia situaţiei în care titularul se află în afara domiciliului în vederea desfăşurării activităţii de vânătoare, caz în care arma se păstrează în condiţii de siguranţă la gestionarul fondului cinegetic care a organizat activitatea de vânătoare, la un armurier autorizat sau în spaţiul destinat cazării, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 24. La articolul 40, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 40
(1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi se face în următoarele condiţii:a)armele trebuie ţinute în husă sau, după caz, în cutie, neîncărcate cu muniţie şi asigurate împotriva pierderii ori sustragerii; b)să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b), d) şi e).
(2) Portul, utilizarea şi folosirea armelor de tir în poligoanele de tir se fac în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.
25. La articolul 42 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)în cazul armelor de apărare şi pază, 100 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru fiecare armă; b)în cazul armelor de vânătoare, 500 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port şi folosire; 26. La articolul 42, alineatul (3) se abrogă. 27. La articolul 42, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate , alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:
(5) La cerere, colecţionarii de arme pot fi autorizaţi să colecţioneze maximum 10 cartuşe, pentru câte o singură armă de fiecare calibru.
(6) Muniţia destinată colecţiei va fi păstrată în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de normele metodologice de aplicare a acesteia.
(7) Muniţia destinată colecţiei poate fi procurată în condiţiile stabilite de prezenta lege, numai în baza permisului de armă însoţit de atestatul de colecţionar, de la armurierii autorizaţi în condiţiile art. 104 alin. (3) şi (5), neputând fi utilizată în condiţiile art. 27 alin. (1) şi (2). Muniţia destinată colecţiei poate fi folosită exclusiv în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (4).
(8) Cantitatea de muniţie, procurată în condiţiile prevăzute la alin. (7), se înscrie în documentul care atestă dreptul de deţinere a armelor destinate colecţiei.
28. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale, titularul este obligat să depună armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinută la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie. 29. La articolul 46, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21) În termenul prevăzut la alin. (2), după îndeplinirea obligaţiei de depunere a armelor şi muniţiei aferente la un armurier autorizat, titularul trebuie să depună dovada acestui fapt, împreună cu documentele care atestă dreptul de port şi folosire a armelor letale, la organele de poliţie competente. (22) În cazul prevăzut la art. 45 alin. (1) lit. d), termenul prevăzut la alin. (2) se calculează de la data expirării valabilităţii permisului de armă. 30. La articolul 54 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitaţie nominală de la un gestionar de fond cinegetic din România, legal constituit, ce îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 31. La articolul 57, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 2 din anexă pot fi procurate, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, numai de către sportivii şi antrenorii de tir. 32. La articolul 58, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Art. 58. - (1) Dispoziţiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 26, 27, 31, 32, 33 şi 50, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării.
(2) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către structura de poliţie competentă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă titularul dreptului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (4). Prevederile art. 25 se aplică în mod corespunzător.
33. La articolul 59, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Măsura anulării sau suspendării dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului ori, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), succesorilor acestuia. Prevederile art. 46 se aplică în mod corespunzător. 34. La articolul 67, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Muzeele pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi, să procure şi să deţină arme interzise din categoria A din anexă, arme letale de colecţie, precum şi arme neletale, după caz, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 69 alin. (3). 35. La articolul 89, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 89. - (1) Armele prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 1-3 din anexă, componentele esenţiale şi muniţiile corespunzătoare, fabricate pe teritoriul României, pot fi deţinute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii: 36. La articolul 89, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Armele prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 1-3 din anexă, componentele esenţiale şi muniţiile corespunzătoare, fabricate în afara teritoriului României, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deţinute de persoane fizice ori juridice din România numai dacă: 37. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Marcarea armelor şi muniţiilor Art. 90. - (1) Armurierii care produc, transferă, exportă sau importă pe/de pe teritoriul României arme, componente esenţiale sau muniţii dintre cele prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 1-3 din anexă au obligaţia să aplice pe arme, componente esenţiale, muniţii şi pachete de muniţii marcaje unice, clare şi permanente destinate identificării şi urmăririi acestora sau, după caz, să se asigure că au fost realizate, în mod cumulativ, pentru orice armă, componentă esenţială, muniţie sau pachet de muniţii, la momentul introducerii pe piaţă, următoarele operaţiuni: a) a fost prevăzută cu un marcaj unic, clar şi permanent imediat după fabricare şi cel târziu înaintea introducerii sale pe piaţă sau imediat după importul în Uniunea Europeană; şi b) a fost înregistrată în condiţiile prevăzute de prezenta lege imediat după fabricare şi cel târziu înaintea introducerii sale pe piaţă sau imediat după importul în Uniunea Europeană. (2) Marcajul unic pentru arma asamblată trebuie să indice: a) denumirea producătorului sau a mărcii; b) ţara sau locul fabricării; c) seria şi, după caz, anul de fabricaţie, dacă acesta nu face parte din numărul de serie, şi modelul, dacă este posibil. (3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se aplică pe toate componentele esenţiale ale armei de foc. În cazul în care o componentă esenţială este prea mică pentru a fi marcată în conformitate cu prezentul articol, aceasta este marcată cel puţin cu un număr de serie sau un cod alfanumeric sau digital. (4) Marcajul aplicat pe pachete de muniţii trebuie să indice: a) denumirea producătorului sau a mărcii; b) numărul de identificare a lotului; c) calibrul; d) tipul de muniţie. (5) Marcajul aplicat pe muniţie trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) şi d)."

38. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Trecerea armelor şi a componentelor esenţiale în circuitul civil Art. 91. - (1) Armele şi componentele esenţiale deţinute de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale pot fi trecute în circuitul civil numai dacă sunt marcate în condiţiile prezentei legi. (2) Marcarea armelor şi a componentelor esenţiale potrivit alin. (1) se efectuează de către armurieri autorizaţi în condiţiile legii să producă arme sau de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale."

39. La articolul 95, alineatele (2) şi (5) se abrogă. 40. La articolul 97, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art. 97. - (1) În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române funcţionează Registrul Naţional al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenţa armelor şi a componentelor esenţiale, a deţinătorilor de arme, precum şi a operaţiunilor cu arme, componente esenţiale şi muniţii, necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor legale privind gestionarea aplicării dispoziţiilor prezentei legi.
(2) Termenul de păstrare a datelor cuprinse în evidenţele Registrului Naţional al Armelor este de 30 de ani de la data distrugerii armelor de foc sau a componentelor esenţiale în cauză. La expirarea termenului de păstrare se procedează la ştergerea datelor cu caracter personal din evidenţele Registrului Naţional al Armelor.
41. La articolul 97 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)gestionează evidenţa operaţiunilor cu arme, componente esenţiale şi muniţii procurate/înstrăinate, cuprinzând atât date cu privire la deţinătorii acestora, cât şi cu privire la seriile sau marcajele aplicate pe componentele esenţiale, în cazul în care acestea sunt diferite de seriile sau marcajele aplicate pe cadrul sau pe recuperatorul fiecărei arme de foc; 42. La articolul 101, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 100 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfăşoare operaţiuni cu arme din categoriile B, C şi D din anexă, componente esenţiale ale acestora şi muniţia corespunzătoare, precum şi operaţiuni de distrugere, casare, comercializare, transfer şi export cu arme din categoria A pct. 6 şi 7 din anexă, componente esenţiale ale acestora şi muniţia corespunzătoare, în condiţiile stabilite de prezenta lege.
(3) Pentru a putea desfăşura operaţiuni cu arme, componente esenţiale şi muniţii, armurierii de drept prevăzuţi la art. 100 alin. (1) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 104, în funcţie de categoria operaţiunilor în vederea cărora au fost constituiţi.
43. La articolul 104, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a armelor letale şi armelor neletale, precum şi a componentelor esenţiale ale acestora se acordă armurierilor dacă aceştia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 44. La articolul 106 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi va vor avea următorul cuprins: b)să comercializeze armele, componentele esenţiale, încărcătoarele care pot conţine mai mult de 20 de cartuşe, în cazul armelor de foc scurte, sau mai mult de 10 cartuşe, în cazul armelor de foc cu ţeavă lungă, precum şi muniţiile numai către persoanele fizice şi juridice autorizate să le procure. Încărcătoarele a căror capacitate maximă este mai mică sau egală cu 20 de cartuşe, în cazul armelor de foc scurte, ori mai mică sau egală cu 10 cartuşe, în cazul armelor cu ţeavă lungă, pot fi comercializate numai persoanelor fizice sau juridice autorizate să deţină sau, după caz, să folosească arme pe care pot fi montate;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ d)să îşi constituie registre în care să ţină evidenţa operaţiunilor cu arme, componente esenţiale, încărcătoare şi muniţii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care au regim special şi se înregistrează la autorităţile prevăzute la art. 104 alin. (2), şi să le prezinte pentru control organelor competente; 45. La articolul 106 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins: h1) să primească, la cererea persoanelor fizice sau juridice autorizate, în regim de consignaţie, spre depozitare în condiţii de securitate deplină, armele, componentele esenţiale şi muniţiile, pentru care acestea nu mai îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinere; 46. La articolul 106 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere , literele l) şi m), cu următorul cuprins: l)să refuze finalizarea tranzacţiilor pentru achiziţia de muniţie completă sau de componente de muniţie pe care le consideră în mod rezonabil suspecte din cauza naturii sau amplorii lor şi să informeze autorităţile competente prevăzute la art. 104 alin. (2) cu privire la aceste tranzacţii; m)să obţină avizul structurii de poliţie competente teritorial, în vederea achiziţionării sau, după caz, vânzării armelor, componentelor esenţiale sau a muniţiei, efectuată prin intermediul contractelor la distanţă, înainte sau cel târziu în momentul livrării acestora. 47. La articolul 118, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) Titularul paşaportului european pentru arme de foc este obligat să deţină acest document în permanenţă asupra sa, la momentul portului sau utilizării armei de foc, pe teritoriile statelor membre. 48. La articolul 120, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate , alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
(5) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul transferului efectuat în temeiul unui contract la distanţă, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările ulterioare.
(6) Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică, prin intermediul mijloacelor electronice dedicate, către autorităţile competente ale statelor membre refuzurile de acordare a autorizaţiilor, formulate din motive de securitate sau legate de credibilitatea persoanei vizate.
(7) În aplicarea prevederilor alin. (4) şi (6), Inspectoratul General al Poliţiei Române este abilitat să comunice şi să primească informări prin intermediul mijloacelor electronice, reglementate la art. 13 alin. (5) din Directiva Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme (91/477/CEE), astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva (UE) 2017/853 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme.
49. La articolul 129, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. încredinţarea armelor letale pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire de către posesorii acestora unor persoane neautorizate în condiţiile prezentei legi; 50. La articolul 129, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins: 51. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3); 51. La articolul 129, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu următorul cuprins: 131. neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) şi art. 46 alin. (21); 52. La articolul 129, punctul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: 43. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. a)-c) şi k)-m); 53. La articolul 129, după punctul 49 se introduce un nou punct, punctul 491, cu următorul cuprins: 491. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 118 alin. (41); 54. La articolul 130 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 51, 7, 8, 10, 20, 39 şi 491; d)cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13, 131, 16-19, 25, 27, 30, 32, 361, 401, 41 şi 50; 55. La articolul 130, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Următoarelor contravenţii prevăzute la art. 129 li se aplică sancţiuni complementare, după cum urmează:a)suspendarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 32, 39 şi 53; b)anularea dreptului de deţinere, de port şi folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1, 3, 51, 8, 11, 12, 14-16, 19, 24 şi 52; c)confiscarea armelor sau, după caz, a muniţiilor prevăzute la pct. 3, 51, 8, 20, 24, 25, 30, 32 şi 33; d)retragerea definitivă a autorizaţiei eliberate în condiţiile art. 104 alin. (1), pentru contravenţiile prevăzute la pct. 51, 43-49 şi 51. 56. În tot cuprinsul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul „piese" şi sintagmele „arme de recuzită", „arme de panoplie", „stat/state membru/membre al/ale Uniunii Europene", ,,fond de vânătoare", ,,arme şi muniţii" şi ,,siguranţă naţională" se înlocuiesc cu sintagmele „componentă/componente esenţială/esenţiale", „arme de spectacol şi arme acustice", „arme de foc dezactivate", „stat/state membru/membre", ,,fond cinegetic", ,,arme, componente esenţiale şi muniţii", cu excepţia art. 2 pct. II, subpct. 1, 2 şi 3, art. 72, 74 şi anexa la lege, respectiv ,,securitate naţională". 57. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.
Articolul II
(1) Armele de foc, componentele esenţiale şi muniţiile fabricate, transferate sau importate în România până la data intrării în vigoare a prezentei legi, marcate potrivit prevederilor legale aplicabile anterior intrării în vigoare a acesteia, vor putea fi achiziţionate, vândute sau folosite doar pe teritoriul României.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), armele de foc, componentele esenţiale şi muniţiile prevăzute la alin. (1) pot fi transferate de pe teritoriul României pe teritoriul unui alt stat membru sau exportate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, doar după marcarea acestora în condiţiile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
Articolul III
(1) Armele confecţionate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de semnalizare şi de start produse, importate sau transferate în România ulterior intrării în vigoare a prezentei legi trebuie omologate din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor de siguranţă a tragerii şi pentru a certifica că acestea nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie de către organisme abilitate din ţară sau din cadrul Uniunii Europene.
(2) Armele prevăzute la alin. (1) care nu îndeplinesc condiţiile de siguranţă a tragerii şi pentru care nu există garanţia că nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie se încadrează în categoria A din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.
(3) Producătorii sau importatorii din România ai armelor confecţionate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, ai armelor de semnalizare şi de start sunt obligaţi să solicite pentru fiecare model de armă produsă sau importată omologarea din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) de către organisme abilitate din ţară sau din cadrul Uniunii Europene.
(4) Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) nu este necesară în cazul în care armele prevăzute la alin. (1) au fost importate anterior transferului în România de către alt stat membru al Uniunii Europene.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (3) importatorul este obligat să asigure marcarea armelor importate cu elemente care să permită identificarea exportatorului, importatorului şi a anului efectuării operaţiunii.
Articolul IV
(1) Armele de foc dezactivate înainte de data de 8 aprilie 2016 în conformitate cu standardele şi tehnicile naţionale de dezactivare, respectiv cele transformate în arme de panoplie până la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi deţinute în continuare fără a fi necesară o nouă intervenţie asupra lor, fără însă a putea fi transferate sau exportate.
(2) Armele de foc dezactivate după data de 8 aprilie 2016 în conformitate cu specificaţiile tehnice pentru dezactivarea armelor de foc prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele şi tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncţionale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 333 din 19 decembrie 2015, pot fi comercializate, transferate şi, după caz, exportate numai însoţite de certificatul de dezactivare.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care deţin arme din categoria A pct. 6 şi 7 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, precum şi încărcătoarele aferente au posibilitatea de a le înstrăina entităţilor prevăzute la art. 9 alin. (4) din acelaşi act normativ sau, după caz, de a le casa, transforma sau dezactiva.
Articolul V Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta lege transpune prevederile art. 1 pct. 1-3, 6, 9, 10, 12, 14 şi 19 din Directiva (UE) 2017/853 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 137 din 24 mai 2017.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ION-MARCEL CIOLACU PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU ANEXĂ (Anexa la Legea nr. 295/2004) CLASIFICAREA ARMELOR Muniţiile, precum şi componentele esenţiale ale armelor urmează regimul armei căreia îi sunt destinate. Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 1 - militare 2 - apărare şi pază 3 - vânătoare 4 - tir sportiv 5 - colecţie 6 - autoapărare 7 - destinaţie utilitară 8 - agrement

Caracteristicile armei/muniţiei Destinaţia armei:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Categoria A
Arme şi muniţii interzise
1. Instrumentele şi lansatoarele militare cu efect exploziv sau incendiar x - - - x - - -
2. Armele de foc automate x - - - x - - -
3. Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect x - - - x - - -
4. Muniţiile cu proiectile perforante, explozive sau incendiare, la fel ca şi proiectilele pentru aceste muniţii x - - - x - - -
5. Muniţiile pentru pistolete şi revolvere cu proiectile expansive, ca şi aceste proiectile, mai puţin în ceea ce priveşte armele de vânătoare sau de tir cu ţintă, pentru persoanele care au dreptul de a purta şi folosi aceste arme x - - - x - - -
6. Armele de foc semiautomate care provin sau au fost transformate din arme de foc automate x - - - x - - -
7. Armele de foc semiautomate cu percuţie centrală cu caracteristicile: a) arme de foc scurte care permit lansarea a peste 21 de cartuşe fără reîncărcare, în cazul în care: (i) un încărcător cu o capacitate de peste 20 de cartuşe face parte din arma de foc respectivă; sau (ii) în aceasta este inserat un încărcător detaşabil cu o capacitate care depăşeşte 20 de cartuşe; b) arme de foc lungi care permit lansarea a peste 11 cartuşe fără reîncărcare, în cazul în care: (i) un încărcător cu o capacitate de peste 10 cartuşe face parte din arma de foc; sau (ii) în aceasta este inserat un încărcător detaşabil cu o capacitate care depăşeşte 10 cartuşe x - - - x - - -
8. Armele de foc lungi, semiautomate, concepute iniţial pentru tragere de la nivelul umărului, a căror lungime poate fi redusă la mai puţin de 60 cm fără ca acestea să îşi piardă funcţionalitatea, cu ajutorul unui pat rabatabil sau telescopic sau al unui pat ce poate fi demontat fără a folosi unelte x - - - x - - -
9. Armele care prezintă caracteristicile tehnice ale armelor letale sau, după caz, ale armelor neletale, dar care nu se regăsesc în prezenta anexă x - - - x - - -
10. Armele confecţionate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de semnalizare şi armele de start, care nu îndeplinesc condiţiile de siguranţă a tragerii şi nu prezintă garanţia că nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie, conform certificării emise de un organism abilitat în acest sens, naţional sau internaţional x - - - x - - -
11. Orice armă din categoria A care a fost transformată în armă cu muniţie oarbă, pentru a expulza substanţe iritante, alte substanţe active sau muniţie pirotehnică sau care a fost transformată în armă de spectacol sau acustică x - - - x - - -
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Categoria B
Arme şi muniţii letale supuse autorizării
1. Armele de foc scurte cu repetiţie, cu percuţie centrală x x - x x - x -
2. Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu percuţie centrală x x - x x - x -
3. Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu percuţie pe ramă, cu o lungime totală sub 28 cm - - - x x - x -
4. Armele de foc lungi, semiautomate, ale căror încărcătoare şi camere pot conţine împreună mai mult de trei cartuşe în cazul armelor de foc cu percuţie pe ramă şi mai mult de trei, dar mai puţin de 12 cartuşe în cazul armelor de foc cu percuţie centrală - - - x x - x -
5. Armele de foc scurte semiautomate, cu percuţie centrală, altele decât cele enumerate la categoria A pct. 7 x x - x x - x -
6. Armele de foc lungi, semiautomate, enumerate la categoria A pct. 7 lit. b), ale căror încărcătoare şi camere nu pot conţine împreună mai mult de trei cartuşe, al căror încărcător este detaşabil sau pentru care nu poate fi garantată imposibilitatea transformării, cu ajutorul unor unelte obişnuite, în arme ale căror încărcătoare şi camere pot conţine împreună mai mult de trei cartuşe - - x x x - x -
7. Armele de foc lungi cu repetiţie şi armele semiautomate cu ţeavă netedă a căror lungime totală nu depăşeşte 60 cm sau a căror ţeavă nu depăşeşte 30 cm - - x x x - x -
8. Orice arme de foc din această categorie care au fost transformate în arme cu muniţie oarbă, pentru a expulza substanţe iritante, alte substanţe active sau muniţie pirotehnică x - - - - - x -
9. Armele de foc semiautomate pentru uz civil, care seamănă cu armele cu mecanisme automate, altele decât cele enumerate la categoria A pct. 6, 7 sau 8 - - x - x - x -
10. Armele de foc scurte semiautomate sau cu repetiţie, cu percuţie pe ramă - - - x x - x -
11. Armele de foc lungi, cu tragere foc cu foc, cu percuţie pe ramă - - - x x - x -
12. Armele de foc lungi cu ţeava ghintuită, cu tragere foc cu foc, cu percuţie centrală - - x x x - x -
13. Armele de foc scurte, cu tragere foc cu foc, cu percuţie pe ramă, de o lungime totală mai mare sau egală cu 28 cm - - - x x - x -
14. Armele de foc lungi cu ţeava netedă, cu tragere foc cu foc - - x x x - x -
15. Armele de foc lungi cu repetiţie, altele decât cele menţionate la categoria B pct. 7 - - x - x - x -
16. Armele de foc lungi cu ţeavă ghintuită a căror muniţie dezvoltă o energie cinetică la gura ţevii ce depăşeşte 10.000 de Jouli x - - - x - - -
17. Armele de foc semiautomate cu ţeavă lungă, altele decât cele enumerate la categoria A sau B - - - - x - x -
Categoria C
Arme şi muniţii neletale supuse autorizării
1. Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc - - - - x x x -
2. Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s - - - x x - - -

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3. Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s - - - x x - - -
4. Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare - - - - x x x -
5. Orice arme de foc din această categorie care au fost transformate în arme cu muniţie oarbă, pentru a expulza substanţe iritante, alte substanţe active sau muniţie pirotehnică sau care au fost transformate în arme de spectacol sau acustice - - - - x x x -
Categoria D
Arme şi muniţii neletale supuse autorizării notificării
1. Armele cu tranchilizante - - - - x - x -
2. Pistoalele de semnalizare x - - - x - x -
3. Pistoalele de start, folosite în competiţiile sportive - - - - x - x -
4. Orice arme de foc din această categorie care au fost transformate în arme de spectacol sau acustice - - - - x - x -
5. Armele de foc clasificate în categoria A, B, C sau D care au fost dezactivate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele şi tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncţionale - - - - x - - x
6. Arbaletele - - - x x - - x
7. Armele vechi - - - - x - - -
Categoria E
Alte categorii de arme şi dispozitive neletale
1. Armele cu destinaţie industrială - - - - x - x -
2. Armele de asomare - - - - x - x -
3. Harpoanele destinate pescuitului - - - - x - x -
4. Arcurile destinate tirului sportiv - - - x x - x x
5. Replicile de arme tip airsoft - - - - x - x x
6. Dispozitivele paintball - - - - x - x xSmartCity5

COMENTARII la Legea 196/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 196 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 196/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu