Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.194 din 07.11.2011

privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 10 noiembrie 2011SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.Prezenta lege a fost notificată şi adoptată cu respectarea prevederilor Directivei nr. 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, amendată de Directiva 98/48/CE, transpuse în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul legal aplicabil preparatelor, substanţelor, plantelor, ciupercilor sau combinaţiilor acestora, denumite în continuare produse, susceptibile să aibă efecte psihoactive, asemănătoare celor determinate de substanţele sau preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele sau substanţele aflate sub control naţional, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare, şi instituie măsuri de prevenire, control şi combatere a consumului în vederea protejării sănătăţii populaţiei de acţiunile negative ale acestora. Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)substitut - orice substanţă sau asociere de substanţe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă ori părţi ale acestora al căror regim juridic nu este reglementat prin alte dispoziţii legale, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive şi care, indiferent de conţinut, denumire, mod de administrare, de prezentare sau de publicitate este ori poate fi folosit în locul unei substanţe sau preparat stupefiant ori cu efecte psihotrope sau în locul unei plante ori substanţe aflate sub control naţional sau pentru aceleaşi scopuri; b)operator - persoana fizică sau juridică care, coordonând direct ori prin interpuşi, efectuează sau intenţionează să efectueze operaţiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracţii, condiţionare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piaţă, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare sau orice altă activitate legală de import, export ori intermediere de produse, denumite în continuare operaţiuni cu produse; c)reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România care a primit un mandat din partea unui operator pentru a acţiona în numele acestuia ori în nume propriu, dar pe seama operatorului, în temeiul legislaţiei relevante; d)publicitate - orice formă de promovare destinată uneia sau mai multor persoane, realizată prin orice modalitate ori mijloc de exprimare sau informare; e)efecte psihoactive - unul dintre următoarele efecte pe care le poate avea un produs, atunci când este consumat de către o persoană: stimularea sau inhibarea sistemului nervos central al persoanei, având ca rezultat modificări ale funcţiilor şi proceselor psihice şi ale comportamentului ori crearea unei stări de dependenţă, fizică sau psihică; f)consum - introducerea în organismul uman a unui produs, indiferent dacă acesta a fost dizolvat, impregnat, dispersat sau diluat, în una dintre următoarele modalităţi: pe cale orală ori injectabilă, inhalare, fumat sau aplicarea externă pe corpul unei persoane, în orice alt mod, în aşa fel încât produsul să ajungă în corpul unei persoane; g)regim juridic al produsului - ansamblul reglementărilor având ca obiect cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la lit. b); h)autorizaţie - act tehnico-administrativ emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S.A., care atestă că produsul nu este substitut în sensul prezentei legi, în urma efectuării unor analize şi evaluări de către laboratoarele specializate în acest sens, după caz. Capitolul IIAutorizarea Articolul 3(1) Operaţiunile cu produse care sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive se supun autorizării în condiţiile stabilite de prezenta lege.(2) Până la obţinerea autorizaţiei este interzisă desfăşurarea de operaţiuni cu produsul ce face obiectul autorizării.(3) Se consideră că un produs este susceptibil de a avea efecte psihoactive dacă se poate aprecia în mod rezonabil că ar produce asemenea efecte, dacă nu este folosit sau nu putea fi folosit în scopul pentru care a fost produs.(4) La aprecierea caracterului rezonabil se pot lua în considerare, fără a se limita la acestea, următoarele criterii:a)lipsa ori insuficienţa elementelor pentru determinarea regimului juridic al produsului; b)caracteristicile produsului, în principal compoziţia, sau lipsa indicării acestora; c)consumul, ca destinaţie previzibilă a produsului; d)prezentarea produsului, etichetarea sa, orice avertizări sau instrucţiuni pentru utilizarea lui, precum şi orice altă indicaţie ori informaţie referitoare la acestea sau chiar lipsa lor. (5) Autorizarea este necesară şi în cazul în care operaţiunile cu produse se desfăşoară prin intermediul mijloacelor electronice. Articolul 4Orice operator ce desfăşoară sau intenţionează să desfăşoare operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive prin consum, chiar dacă scopul pentru care a fost produs nu este consumul, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare, are obligaţia de a solicita A.N.S.V.S.A. o autorizaţie, astfel cum este definită la art. 2 lit. h). Articolul 5(1) În vederea obţinerii autorizaţiei, operatorul sau reprezentantul autorizat depune la A.N.S.V.S.A. următoarele:a)cerere de autorizare din care să rezulte: numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul social ale operatorului ori ale reprezentantului autorizat al acestuia, precum şi denumirea produsului şi scopul operaţiunilor pentru care se solicită autorizarea; b)caracteristicile calitative şi cantitative ale tuturor constituenţilor produsului, inclusiv denumirea comună internaţională, dacă există o asemenea denumire sau o referire la denumirea chimică relevantă; c)evaluarea riscurilor psihoactive pe care le-ar putea prezenta; d)descrierea metodei de fabricaţie şi de control utilizate de fabricant; e)explicaţiile privind măsurile de precauţie şi siguranţă ce trebuie luate pentru ca produsul să nu fie sau să nu poată fi recomandat pentru consum uman; f)rezultatele testelor fizico-chimice, biologice sau microbiologice şi toxicologice, după caz; g)o machetă a ambalajului primar şi, după caz, a ambalajului secundar, precum şi modalitatea de utilizare recomandată; h)dovada achitării tarifului de autorizare; i)orice alte documente sau informaţii pe care le consideră relevante pentru obţinerea autorizaţiei. (2) Odată cu documentaţia prevăzută la alin. (1), solicitantul furnizează, în recipiente/ambalaje sigilate, mostre din produsul pentru care se solicită autorizarea.(3) În cazul în care A.N.S.V.S.A. apreciază că sunt necesare cantităţi suplimentare de produs, notifică operatorul în acest sens. Articolul 6A.N.S.V.S.A. analizează documentaţia depusă şi transmite mostrele furnizate de solicitant, în vederea analizării compoziţiei calitative şi cantitative a produsului, laboratoarelor acreditate în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European. Articolul 7(1) După obţinerea rezultatului analizelor de laborator, o copie certificată a acestora, împreună cu documentaţia aferentă, se transmite de către A.N.S.V.S.A., spre evaluare, comisiei constituite atât din specialişti din comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă şi din comisia de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii, cât şi din specialişti din structurile specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea certificării dacă produsul are sau nu efecte psihoactive.(2) Nominalizarea persoanelor care fac parte din comisia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de maximum 10 zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.(3) Comisia prevăzută la alin. (1) poate solicita efectuarea de analize de laborator suplimentare. Articolul 8Cheltuielile necesare autorizării şi evaluării sunt suportate de solicitant. Articolul 9(1) Dacă în urma evaluării se constată că produsul pentru care se solicită autorizarea este substitut, A.N.S.V.S.A.:a)comunică solicitantului refuzul de eliberare a autorizaţiei, în condiţiile prezentei legi; b)notifică Ministerul Sănătăţii în vederea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea substitutului în unul dintre tabelele din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare şi, respectiv, la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dacă în urma evaluării se constată că produsul pentru care se solicită autorizarea nu este substitut, A.N.S.V.S.A. eliberează autorizaţia pentru operaţiunile şi produsele solicitate, în termen de 30 de zile de la data obţinerii rezultatelor analizelor şi evaluărilor prevăzute la art. 6 şi 7.(3) A.N.S.V.S.A. ţine şi actualizează un registru special în care se înscriu operaţiunile şi produsele pentru care se emite autorizaţie, precum şi operatorii autorizaţi; datele din registru se fac publice prin afişare pe pagina de internet a instituţiei. Articolul 10Respingerea cererii de autorizare poate fi contestată de solicitant la instanţa competentă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Prevederile legale referitoare la autorizarea tacită nu sunt aplicabile pentru obţinerea autorizaţiei prevăzute în prezentul capitol. Articolul 12Procedura de autorizare, inclusiv cea privind desfăşurarea analizelor şi evaluărilor prevăzute la art. 6 şi 7, modelul cererii de autorizare, modelul autorizaţiei, precum şi cuantumul tarifelor de autorizare şi de evaluare se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui A.N.S.V.S.A., care se emite în termen de maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Capitolul IIIControl şi sancţiuni Articolul 13(1) În cazul în care există sau se presupune în mod justificat că există un risc de a se efectua operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, împuterniciţii legali ai Ministerului Sănătăţii, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai A.N.S.V.S.A. au dreptul să dispună blocarea mărfii, retragerea de pe piaţă, interzicerea utilizării produselor, suspendarea activităţilor, publicităţii sau, după caz, închiderea provizorie a locaţiilor în care aceste operaţiuni se desfăşoară.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă operaţiunile se desfăşoară prin mijloace electronice, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la sesizarea autorităţilor competente prevăzute la alin. (1), solicită furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice blocarea accesului la conţinutul site-ului în cauză, în condiţiile legii.(3) Actul administrativ prin care se dispun măsurile de precauţie prevăzute la alin. (1) şi (2) poate fi contestat în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(4) În vederea efectuării testelor de laborator şi/sau evaluărilor prealabile necesare, odată cu luarea măsurilor de precauţie prevăzute la alin. (1), autorităţile vor preleva probe.(5) Dacă în urma testelor de laborator şi/sau evaluărilor se constată că produsul nu este substitut, măsurile de precauţie se revocă.(6) Cheltuielile pentru efectuarea testelor/evaluărilor prevăzute la alin. (4) se suportă de către autorităţile prevăzute la alin. (1), în funcţie de autoritatea care a dispus măsurile, urmând a fi recuperate, după caz, de la operator în condiţiile legii. Articolul 14(1) Ori de câte ori, în cadrul unei activităţi de control efectuate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se presupune în mod justificat că se efectuează operaţiuni ce au ca obiect produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, organul de control sesizează organele de urmărire penală competente.(2) În cazul în care operaţiunile respective se desfăşoară prin intermediul mijloacelor electronice, organele de control competente sesizează şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care solicită furnizorilor de servicii prin mijloace electronice blocarea accesului la conţinutul site-ului în cauză, în condiţiile legii. Articolul 15(1) Nerespectarea de către furnizorii de servicii prin mijloace electronice a obligaţiei de a bloca accesul la site în termen de 12 ore de la primirea solicitării prevăzute la art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (2) din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29. Articolul 16(1) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.(2) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani. Articolul 17Fapta persoanei care, cu intenţie, efectuează operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Articolul 18(1) Dacă faptele prevăzute la art. 16 şi 17 au avut ca urmare vătămarea uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.(2) Dacă faptele prevăzute la art. 16 şi 17 au avut ca urmare vătămarea uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare mai mult de 60 de zile de îngrijiri medicale ori vreuna dintre consecinţele prevăzute la art. 182 alin. (2) din Codul penal, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă a avut ca urmare decesul unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Articolul 19Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă împiedicarea, sub orice formă, a personalului cu atribuţii de control din cadrul autorităţilor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în timpul programului normal de lucru, în sedii şi incinte cu scopul efectuării controlului. Articolul 20Publicitatea făcută oricăror produse pretinzând în mod credibil că prin consum acestea produc efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 21(1) Infracţiunile prevăzute de prezenta lege sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.(2) Procurorii specializaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1). Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 22(1) Prevederile referitoare la obţinerea autorizaţiei se aplică în mod corespunzător şi operatorilor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfăşoară operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.(2) Cererea de autorizare, însoţită de documentaţia necesară, se depune în termen de o zi de la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la art. 12.(3) Dispoziţiile art. 15 alin. (1) intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR Roberta Alma Anastase PREŞEDINTELE SENATULUI Mircea-Dan Geoană


SmartCity5

COMENTARII la Legea 194/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 194 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 194/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu