Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 190 din  2 noiembrie 2000

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 560 din 10 noiembrie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                          ANDREI IOAN CHILIMAN

                               ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I

    Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia, denumite in continuare parti contractante,
    avand in vedere prevederile:
    - Acordului dintre Republica Populara Romana si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind realizarea si exploatarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, denumit in continuare Acordul din 1963;
    - Acordului dintre Republica Socialista Romania si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind modificarea si completarea Acordului dintre Republica Populara Romana si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind realizarea si exploatarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, semnat la Belgrad la 10 septembrie 1976, denumit in continuare Acordul din 1976;
    - Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind conditiile extinderii colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii, semnat la Bucuresti la 19 februarie 1977, denumit in continuare Acordul din 1977;
    - Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Consiliul Executiv Federal al Adunarii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind extinderea in continuare a colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii, semnat la Belgrad la 22 mai 1987, denumit in continuare Acordul din 1987,
    in dorinta:
    - de a se utiliza cat mai complet potentialul hidroenergetic al Dunarii;
    - de a se imbunatati caracteristicile hidroenergetice ale centralelor Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, denumit in continuare Sistemul Portile de Fier I;
    - de a se prelungi durata de viata a hidroagregatelor din centralele Sistemului Portile de Fier I;
    - de a se pastra importanta Sistemului Portile de Fier I in cadrul sistemului energetic al fiecarei tari,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Partile contractante sunt de acord ca:
    Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier, cu sediul in Drobeta-Turnu Severin, denumita in continuare beneficiarul roman, a Societatii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti, din cadrul Companiei Nationale de Electricitate, Bucuresti
    si
    Javno preduzece za proizvodnju hidroelektricne energije "Djerdap", cu sediul la Kladovo, denumita in continuare beneficiarul iugoslav, din cadrul Javno preduzece "Elektroprivreda Srbije", Beograd,
    in calitate de beneficiari,
    in temeiul art. 10 pct. 3 si 8 din Acordul din 1963 si in conditiile prezentului acord:
    a) sa realizeze retehnologizarea fiecarui hidroagregat din centralele hidroelectrice de la Sistemul Portile de Fier I cu marirea puterii unitare de proiect de la 175 MW la 190 MW, in vederea cresterii gradului de siguranta si a puterii instalate la aceste centrale;
    b) sa realizeze retehnologizarea hidroagregatelor din centrala romana si centrala iugoslava, in conformitate cu documentatiile tehnice prevazute la art. 6 lit. A.a), respectiv la art. 6 lit. B.a) din prezentul acord.
    Art. 2
    Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav vor executa lucrarile prevazute la art. 1, fiecare pe partea sa a Sistemului Portile de Fier I, dupa o dinamica proprie, si vor suporta cheltuielile necesare pentru executarea acestora.
    Art. 3
    Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav, in conformitate cu prezentul acord, vor incheia un contract prin care vor reglementa toate drepturile si obligatiile reciproce in legatura cu retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor.
    Art. 4
    1. Partile contractante sunt de acord ca executia lucrarilor prevazute la art. 1 si exploatarea hidroagregatelor retehnologizate sa nu afecteze drepturile si obligatiile beneficiarilor privind utilizarea potentialului hidroenergetic disponibil al Dunarii la Sistemul Portile de Fier I in conditiile stabilite in Acordul din 1987 si in Convetia dintre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si intretinerea Sistemelor hidroenergetice si de navigatie. Portile de Fier I si Portile de Fier II, semnata la 16 mai 1998 la Drobeta-Turnu Severin, denumita in continuare Conventia din 1998.
    2. Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav vor stabili prin contractul prevazut la art. 3 modul de impartire in parti egale a potentialului hidroenergetic al Dunarii la Sistemul Portile de Fier I in timpul executiei si dupa terminarea lucrarilor prevazute la art.1.
    3. Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav vor determina in comun, impreuna cu furnizorii hidroagregatelor pentru ambele parti contractante, caracteristicile hidroenergetice reale ale hidroagregatelor retehnologizate.
    Caracteristicile tehnice de proiect ale hidroagregatelor retehnologizate se vor stabili prin contractul prevazut la art. 3.
    Art. 5
    Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav sunt obligati ca fiecare pe partea sa a Sistemului Portile de Fier I sa organizeze executarea lucrarilor prevazute la art. 1, astfel incat sa nu stanjeneasca exploatarea energetica si navigatia, in conformitate cu documentele deja incheiate intre partile contractante sau beneficiari si sa nu pericliteze stabilitatea obiectului principal.
    Art. 6
    Partile contractante au convenit ca beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav sa isi indeplineasca obligatiile stabilite la art. 1, dupa cum urmeaza:
    A. Beneficiarul roman:
    a) sa elaboreze documentatia tehnica pentru retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor din hidrocentrala romana;
    b) sa execute lucrarile de pe teritoriul roman prevazute la art. 1;
    c) sa asigure exploatarea, intretinerea si inlocuirea sau reconstructia instalatiilor si lucrarilor de pe teritoriul roman, prevazute la art. 1, pe toata durata de existenta a Sistemului Portile de Fier I;
    d) sa suporte eventualele pagube care apar prin executia lucrarilor prevazute la lit. A.b) si prin exploatarea hidroagregatelor retehnologizate.
    B. Beneficiarul iugoslav:
    a) sa elaboreze documentatia tehnica pentru retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor din hidrocentrala iugoslava;
    b) sa execute lucrarile de pe teritoriul iugoslav prevazute la art. 1;
    c) sa asigure exploatarea, intretinerea si inlocuirea sau reconstructia instalatiilor si lucrarilor de pe teritoriul iugoslav, prevazute la art. 1, pe toata durata de existenta a Sistemului Portile de Fier I;
    d) sa suporte eventualele pagube care apar prin executia lucrarilor prevazute la lit. B.b) si prin exploatarea hidroagregatelor retehnologizate.
    Art. 7
    Partile contractante sunt de acord ca beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav sa realizeze retehnologizarea cu marirea puterii instalate de proiect a hidroagregatelor de la 175 MW la 190 MW pe hidroagregat, fiecare in hidrocentrala sa, conform nevoilor si planului dinamic ale fiecarui beneficiar, in functie de starea tehnica a hidroagregatelor existente.
    Dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 1 hidrocentralele Sistemului Portile de Fier I vor avea pe teritoriul statului fiecarei parti contractante puterea instalata totala de 1.140 MW.
    Art. 8
    Partile contractante sunt de acord ca pentru rationalizarea si reducerea cheltuielilor de executie a lucrarilor prevazute la art. 1 beneficiarii pot utiliza toate formele de colaborare, respectand legislatia in vigoare din cele doua tari, cum ar fi: licitatii comune, colaborarea intre firmele din Romania si Republica Federala Iugoslavia, creditari reciproce sau apelarea la credite de la terti, infiintarea unor intreprinderi mixte etc.
    Art. 9
    Partile contractante sunt de acord ca beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav, in scopul inlaturarii dificultatilor care ar putea frana executia lucrarilor, sa isi poata face reciproc imprumuturi de materiale, utilaje, echipamente, piese de schimb, combustibil, energie si prestari de servicii in valoare de pana la 2.000.000 (doua milioane) USD pe an, pentru fiecare parte, in conditiile pe care le vor stabili in comun prin contracte intre beneficiari.
    Art. 10
    Comisia mixta romano-iugoslava pentru Portile de Fier, infiintata prin art. 11 din Acordul din 1963, denumita in continuare Comisia mixta, se va ingriji de aplicarea prezentului acord si a contractului incheiat intre beneficiari privind realizarea drepturilor si obligatiilor prevazute in prezentul acord. Comisia mixta va rezolva si eventualele litigii dintre beneficiari care ar putea aparea in legatura cu executia lucrarilor prevazute la art. 1 si cu exploatarea hidroagregatelor retehnologizate, in cazurile si in limitele prevazute in contractul dintre beneficiari.
    Art. 11
    In cazul in care una dintre partile contractante desemneaza alt beneficiar in locul celui prevazut la art. 1, toate drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul acord si prin contractul incheiat intre beneficiari se transmit asupra noului beneficiar.
    Art. 12
    Eventualele diferende privind interpretarea si aplicarea prezentului acord se vor solutiona de Comisia mixta. Daca in cadrul Comisiei mixte nu se va ajunge la un acord, problemele litigioase se vor solutiona de partile contractante pe cale diplomatica.
    Art. 13
    Dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 1 Comisia mixta va intocmi procese-verbale prin care va constata terminarea acestora, punerea in functiune a hidroagregatelor retehnologizate si indeplinirea obligatiilor reciproce ale beneficiarilor prevazute in prezentul acord. Procesele-verbale vor fi supuse spre aprobare partilor contractante.
    Art. 14
    Partile contractante vor adapta, respectiv vor extinde prevederile Conventiei din 1998 la exploatarea Sistemului Portile de Fier I in conditiile prezentului acord.
    Art. 15
    Partile contractante sunt de acord ca Protocolul de trecere a frontierei de stat romano-iugoslave in legatura cu realizarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, sa se aplice si in legatura cu realizarea prevederilor prezentului acord.
    Art. 16
    In cazul in care pe baza studiilor si proiectelor ulterioare Comisia mixta va stabili, la propunerea beneficiarilor, ca este justificat din punct de vedere energetic si economic sa se execute cate un hidroagregat suplimentar pe fiecare parte la Sistemul Portile de Fier I, va propune partilor contractante incheierea unui nou acord.
    Art. 17
    Prezentul acord se aplica pe toata durata de existenta a Sistemului Portile de Fier I si se va inainta spre aprobare conform prevederilor legislatiei nationale a statului fiecarei parti contractante.
    Prezentul acord va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile contractante se instiinteaza reciproc, in scris, asupra indeplinirii cerintelor legisiatiei lor interne pentru intrarea in vigoare a prezentului acord.
    Semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba sarba, ambele texte fiind egal autentice.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                              Eugeniu Tanase

                        Pentru Guvernul federal al
                      Republicii Federale Iugoslavia,
                          prof. dr. Dragan KosticiSmartCity5

COMENTARII la Legea 190/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 190 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu