Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 190 din  2 noiembrie 2000

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 560 din 10 noiembrie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                          ANDREI IOAN CHILIMAN

                               ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I

    Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia, denumite in continuare parti contractante,
    avand in vedere prevederile:
    - Acordului dintre Republica Populara Romana si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind realizarea si exploatarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, denumit in continuare Acordul din 1963;
    - Acordului dintre Republica Socialista Romania si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind modificarea si completarea Acordului dintre Republica Populara Romana si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind realizarea si exploatarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, semnat la Belgrad la 10 septembrie 1976, denumit in continuare Acordul din 1976;
    - Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind conditiile extinderii colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii, semnat la Bucuresti la 19 februarie 1977, denumit in continuare Acordul din 1977;
    - Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Consiliul Executiv Federal al Adunarii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind extinderea in continuare a colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii, semnat la Belgrad la 22 mai 1987, denumit in continuare Acordul din 1987,
    in dorinta:
    - de a se utiliza cat mai complet potentialul hidroenergetic al Dunarii;
    - de a se imbunatati caracteristicile hidroenergetice ale centralelor Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, denumit in continuare Sistemul Portile de Fier I;
    - de a se prelungi durata de viata a hidroagregatelor din centralele Sistemului Portile de Fier I;
    - de a se pastra importanta Sistemului Portile de Fier I in cadrul sistemului energetic al fiecarei tari,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Partile contractante sunt de acord ca:
    Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier, cu sediul in Drobeta-Turnu Severin, denumita in continuare beneficiarul roman, a Societatii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti, din cadrul Companiei Nationale de Electricitate, Bucuresti
    si
    Javno preduzece za proizvodnju hidroelektricne energije "Djerdap", cu sediul la Kladovo, denumita in continuare beneficiarul iugoslav, din cadrul Javno preduzece "Elektroprivreda Srbije", Beograd,
    in calitate de beneficiari,
    in temeiul art. 10 pct. 3 si 8 din Acordul din 1963 si in conditiile prezentului acord:
    a) sa realizeze retehnologizarea fiecarui hidroagregat din centralele hidroelectrice de la Sistemul Portile de Fier I cu marirea puterii unitare de proiect de la 175 MW la 190 MW, in vederea cresterii gradului de siguranta si a puterii instalate la aceste centrale;
    b) sa realizeze retehnologizarea hidroagregatelor din centrala romana si centrala iugoslava, in conformitate cu documentatiile tehnice prevazute la art. 6 lit. A.a), respectiv la art. 6 lit. B.a) din prezentul acord.
    Art. 2
    Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav vor executa lucrarile prevazute la art. 1, fiecare pe partea sa a Sistemului Portile de Fier I, dupa o dinamica proprie, si vor suporta cheltuielile necesare pentru executarea acestora.
    Art. 3
    Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav, in conformitate cu prezentul acord, vor incheia un contract prin care vor reglementa toate drepturile si obligatiile reciproce in legatura cu retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor.
    Art. 4
    1. Partile contractante sunt de acord ca executia lucrarilor prevazute la art. 1 si exploatarea hidroagregatelor retehnologizate sa nu afecteze drepturile si obligatiile beneficiarilor privind utilizarea potentialului hidroenergetic disponibil al Dunarii la Sistemul Portile de Fier I in conditiile stabilite in Acordul din 1987 si in Convetia dintre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si intretinerea Sistemelor hidroenergetice si de navigatie. Portile de Fier I si Portile de Fier II, semnata la 16 mai 1998 la Drobeta-Turnu Severin, denumita in continuare Conventia din 1998.
    2. Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav vor stabili prin contractul prevazut la art. 3 modul de impartire in parti egale a potentialului hidroenergetic al Dunarii la Sistemul Portile de Fier I in timpul executiei si dupa terminarea lucrarilor prevazute la art.1.
    3. Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav vor determina in comun, impreuna cu furnizorii hidroagregatelor pentru ambele parti contractante, caracteristicile hidroenergetice reale ale hidroagregatelor retehnologizate.
    Caracteristicile tehnice de proiect ale hidroagregatelor retehnologizate se vor stabili prin contractul prevazut la art. 3.
    Art. 5
    Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav sunt obligati ca fiecare pe partea sa a Sistemului Portile de Fier I sa organizeze executarea lucrarilor prevazute la art. 1, astfel incat sa nu stanjeneasca exploatarea energetica si navigatia, in conformitate cu documentele deja incheiate intre partile contractante sau beneficiari si sa nu pericliteze stabilitatea obiectului principal.
    Art. 6
    Partile contractante au convenit ca beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav sa isi indeplineasca obligatiile stabilite la art. 1, dupa cum urmeaza:
    A. Beneficiarul roman:
    a) sa elaboreze documentatia tehnica pentru retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor din hidrocentrala romana;
    b) sa execute lucrarile de pe teritoriul roman prevazute la art. 1;
    c) sa asigure exploatarea, intretinerea si inlocuirea sau reconstructia instalatiilor si lucrarilor de pe teritoriul roman, prevazute la art. 1, pe toata durata de existenta a Sistemului Portile de Fier I;
    d) sa suporte eventualele pagube care apar prin executia lucrarilor prevazute la lit. A.b) si prin exploatarea hidroagregatelor retehnologizate.
    B. Beneficiarul iugoslav:
    a) sa elaboreze documentatia tehnica pentru retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor din hidrocentrala iugoslava;
    b) sa execute lucrarile de pe teritoriul iugoslav prevazute la art. 1;
    c) sa asigure exploatarea, intretinerea si inlocuirea sau reconstructia instalatiilor si lucrarilor de pe teritoriul iugoslav, prevazute la art. 1, pe toata durata de existenta a Sistemului Portile de Fier I;
    d) sa suporte eventualele pagube care apar prin executia lucrarilor prevazute la lit. B.b) si prin exploatarea hidroagregatelor retehnologizate.
    Art. 7
    Partile contractante sunt de acord ca beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav sa realizeze retehnologizarea cu marirea puterii instalate de proiect a hidroagregatelor de la 175 MW la 190 MW pe hidroagregat, fiecare in hidrocentrala sa, conform nevoilor si planului dinamic ale fiecarui beneficiar, in functie de starea tehnica a hidroagregatelor existente.
    Dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 1 hidrocentralele Sistemului Portile de Fier I vor avea pe teritoriul statului fiecarei parti contractante puterea instalata totala de 1.140 MW.
    Art. 8
    Partile contractante sunt de acord ca pentru rationalizarea si reducerea cheltuielilor de executie a lucrarilor prevazute la art. 1 beneficiarii pot utiliza toate formele de colaborare, respectand legislatia in vigoare din cele doua tari, cum ar fi: licitatii comune, colaborarea intre firmele din Romania si Republica Federala Iugoslavia, creditari reciproce sau apelarea la credite de la terti, infiintarea unor intreprinderi mixte etc.
    Art. 9
    Partile contractante sunt de acord ca beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav, in scopul inlaturarii dificultatilor care ar putea frana executia lucrarilor, sa isi poata face reciproc imprumuturi de materiale, utilaje, echipamente, piese de schimb, combustibil, energie si prestari de servicii in valoare de pana la 2.000.000 (doua milioane) USD pe an, pentru fiecare parte, in conditiile pe care le vor stabili in comun prin contracte intre beneficiari.
    Art. 10
    Comisia mixta romano-iugoslava pentru Portile de Fier, infiintata prin art. 11 din Acordul din 1963, denumita in continuare Comisia mixta, se va ingriji de aplicarea prezentului acord si a contractului incheiat intre beneficiari privind realizarea drepturilor si obligatiilor prevazute in prezentul acord. Comisia mixta va rezolva si eventualele litigii dintre beneficiari care ar putea aparea in legatura cu executia lucrarilor prevazute la art. 1 si cu exploatarea hidroagregatelor retehnologizate, in cazurile si in limitele prevazute in contractul dintre beneficiari.
    Art. 11
    In cazul in care una dintre partile contractante desemneaza alt beneficiar in locul celui prevazut la art. 1, toate drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul acord si prin contractul incheiat intre beneficiari se transmit asupra noului beneficiar.
    Art. 12
    Eventualele diferende privind interpretarea si aplicarea prezentului acord se vor solutiona de Comisia mixta. Daca in cadrul Comisiei mixte nu se va ajunge la un acord, problemele litigioase se vor solutiona de partile contractante pe cale diplomatica.
    Art. 13
    Dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 1 Comisia mixta va intocmi procese-verbale prin care va constata terminarea acestora, punerea in functiune a hidroagregatelor retehnologizate si indeplinirea obligatiilor reciproce ale beneficiarilor prevazute in prezentul acord. Procesele-verbale vor fi supuse spre aprobare partilor contractante.
    Art. 14
    Partile contractante vor adapta, respectiv vor extinde prevederile Conventiei din 1998 la exploatarea Sistemului Portile de Fier I in conditiile prezentului acord.
    Art. 15
    Partile contractante sunt de acord ca Protocolul de trecere a frontierei de stat romano-iugoslave in legatura cu realizarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, sa se aplice si in legatura cu realizarea prevederilor prezentului acord.
    Art. 16
    In cazul in care pe baza studiilor si proiectelor ulterioare Comisia mixta va stabili, la propunerea beneficiarilor, ca este justificat din punct de vedere energetic si economic sa se execute cate un hidroagregat suplimentar pe fiecare parte la Sistemul Portile de Fier I, va propune partilor contractante incheierea unui nou acord.
    Art. 17
    Prezentul acord se aplica pe toata durata de existenta a Sistemului Portile de Fier I si se va inainta spre aprobare conform prevederilor legislatiei nationale a statului fiecarei parti contractante.
    Prezentul acord va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile contractante se instiinteaza reciproc, in scris, asupra indeplinirii cerintelor legisiatiei lor interne pentru intrarea in vigoare a prezentului acord.
    Semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba sarba, ambele texte fiind egal autentice.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                              Eugeniu Tanase

                        Pentru Guvernul federal al
                      Republicii Federale Iugoslavia,
                          prof. dr. Dragan KosticiSmartCity5

COMENTARII la Legea 190/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 190 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu