Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 190 din  2 noiembrie 2000

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 560 din 10 noiembrie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                          ANDREI IOAN CHILIMAN

                               ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I

    Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia, denumite in continuare parti contractante,
    avand in vedere prevederile:
    - Acordului dintre Republica Populara Romana si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind realizarea si exploatarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, denumit in continuare Acordul din 1963;
    - Acordului dintre Republica Socialista Romania si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind modificarea si completarea Acordului dintre Republica Populara Romana si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind realizarea si exploatarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, semnat la Belgrad la 10 septembrie 1976, denumit in continuare Acordul din 1976;
    - Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind conditiile extinderii colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii, semnat la Bucuresti la 19 februarie 1977, denumit in continuare Acordul din 1977;
    - Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Consiliul Executiv Federal al Adunarii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind extinderea in continuare a colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii, semnat la Belgrad la 22 mai 1987, denumit in continuare Acordul din 1987,
    in dorinta:
    - de a se utiliza cat mai complet potentialul hidroenergetic al Dunarii;
    - de a se imbunatati caracteristicile hidroenergetice ale centralelor Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, denumit in continuare Sistemul Portile de Fier I;
    - de a se prelungi durata de viata a hidroagregatelor din centralele Sistemului Portile de Fier I;
    - de a se pastra importanta Sistemului Portile de Fier I in cadrul sistemului energetic al fiecarei tari,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Partile contractante sunt de acord ca:
    Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier, cu sediul in Drobeta-Turnu Severin, denumita in continuare beneficiarul roman, a Societatii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti, din cadrul Companiei Nationale de Electricitate, Bucuresti
    si
    Javno preduzece za proizvodnju hidroelektricne energije "Djerdap", cu sediul la Kladovo, denumita in continuare beneficiarul iugoslav, din cadrul Javno preduzece "Elektroprivreda Srbije", Beograd,
    in calitate de beneficiari,
    in temeiul art. 10 pct. 3 si 8 din Acordul din 1963 si in conditiile prezentului acord:
    a) sa realizeze retehnologizarea fiecarui hidroagregat din centralele hidroelectrice de la Sistemul Portile de Fier I cu marirea puterii unitare de proiect de la 175 MW la 190 MW, in vederea cresterii gradului de siguranta si a puterii instalate la aceste centrale;
    b) sa realizeze retehnologizarea hidroagregatelor din centrala romana si centrala iugoslava, in conformitate cu documentatiile tehnice prevazute la art. 6 lit. A.a), respectiv la art. 6 lit. B.a) din prezentul acord.
    Art. 2
    Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav vor executa lucrarile prevazute la art. 1, fiecare pe partea sa a Sistemului Portile de Fier I, dupa o dinamica proprie, si vor suporta cheltuielile necesare pentru executarea acestora.
    Art. 3
    Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav, in conformitate cu prezentul acord, vor incheia un contract prin care vor reglementa toate drepturile si obligatiile reciproce in legatura cu retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor.
    Art. 4
    1. Partile contractante sunt de acord ca executia lucrarilor prevazute la art. 1 si exploatarea hidroagregatelor retehnologizate sa nu afecteze drepturile si obligatiile beneficiarilor privind utilizarea potentialului hidroenergetic disponibil al Dunarii la Sistemul Portile de Fier I in conditiile stabilite in Acordul din 1987 si in Convetia dintre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si intretinerea Sistemelor hidroenergetice si de navigatie. Portile de Fier I si Portile de Fier II, semnata la 16 mai 1998 la Drobeta-Turnu Severin, denumita in continuare Conventia din 1998.
    2. Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav vor stabili prin contractul prevazut la art. 3 modul de impartire in parti egale a potentialului hidroenergetic al Dunarii la Sistemul Portile de Fier I in timpul executiei si dupa terminarea lucrarilor prevazute la art.1.
    3. Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav vor determina in comun, impreuna cu furnizorii hidroagregatelor pentru ambele parti contractante, caracteristicile hidroenergetice reale ale hidroagregatelor retehnologizate.
    Caracteristicile tehnice de proiect ale hidroagregatelor retehnologizate se vor stabili prin contractul prevazut la art. 3.
    Art. 5
    Beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav sunt obligati ca fiecare pe partea sa a Sistemului Portile de Fier I sa organizeze executarea lucrarilor prevazute la art. 1, astfel incat sa nu stanjeneasca exploatarea energetica si navigatia, in conformitate cu documentele deja incheiate intre partile contractante sau beneficiari si sa nu pericliteze stabilitatea obiectului principal.
    Art. 6
    Partile contractante au convenit ca beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav sa isi indeplineasca obligatiile stabilite la art. 1, dupa cum urmeaza:
    A. Beneficiarul roman:
    a) sa elaboreze documentatia tehnica pentru retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor din hidrocentrala romana;
    b) sa execute lucrarile de pe teritoriul roman prevazute la art. 1;
    c) sa asigure exploatarea, intretinerea si inlocuirea sau reconstructia instalatiilor si lucrarilor de pe teritoriul roman, prevazute la art. 1, pe toata durata de existenta a Sistemului Portile de Fier I;
    d) sa suporte eventualele pagube care apar prin executia lucrarilor prevazute la lit. A.b) si prin exploatarea hidroagregatelor retehnologizate.
    B. Beneficiarul iugoslav:
    a) sa elaboreze documentatia tehnica pentru retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor din hidrocentrala iugoslava;
    b) sa execute lucrarile de pe teritoriul iugoslav prevazute la art. 1;
    c) sa asigure exploatarea, intretinerea si inlocuirea sau reconstructia instalatiilor si lucrarilor de pe teritoriul iugoslav, prevazute la art. 1, pe toata durata de existenta a Sistemului Portile de Fier I;
    d) sa suporte eventualele pagube care apar prin executia lucrarilor prevazute la lit. B.b) si prin exploatarea hidroagregatelor retehnologizate.
    Art. 7
    Partile contractante sunt de acord ca beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav sa realizeze retehnologizarea cu marirea puterii instalate de proiect a hidroagregatelor de la 175 MW la 190 MW pe hidroagregat, fiecare in hidrocentrala sa, conform nevoilor si planului dinamic ale fiecarui beneficiar, in functie de starea tehnica a hidroagregatelor existente.
    Dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 1 hidrocentralele Sistemului Portile de Fier I vor avea pe teritoriul statului fiecarei parti contractante puterea instalata totala de 1.140 MW.
    Art. 8
    Partile contractante sunt de acord ca pentru rationalizarea si reducerea cheltuielilor de executie a lucrarilor prevazute la art. 1 beneficiarii pot utiliza toate formele de colaborare, respectand legislatia in vigoare din cele doua tari, cum ar fi: licitatii comune, colaborarea intre firmele din Romania si Republica Federala Iugoslavia, creditari reciproce sau apelarea la credite de la terti, infiintarea unor intreprinderi mixte etc.
    Art. 9
    Partile contractante sunt de acord ca beneficiarul roman si beneficiarul iugoslav, in scopul inlaturarii dificultatilor care ar putea frana executia lucrarilor, sa isi poata face reciproc imprumuturi de materiale, utilaje, echipamente, piese de schimb, combustibil, energie si prestari de servicii in valoare de pana la 2.000.000 (doua milioane) USD pe an, pentru fiecare parte, in conditiile pe care le vor stabili in comun prin contracte intre beneficiari.
    Art. 10
    Comisia mixta romano-iugoslava pentru Portile de Fier, infiintata prin art. 11 din Acordul din 1963, denumita in continuare Comisia mixta, se va ingriji de aplicarea prezentului acord si a contractului incheiat intre beneficiari privind realizarea drepturilor si obligatiilor prevazute in prezentul acord. Comisia mixta va rezolva si eventualele litigii dintre beneficiari care ar putea aparea in legatura cu executia lucrarilor prevazute la art. 1 si cu exploatarea hidroagregatelor retehnologizate, in cazurile si in limitele prevazute in contractul dintre beneficiari.
    Art. 11
    In cazul in care una dintre partile contractante desemneaza alt beneficiar in locul celui prevazut la art. 1, toate drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul acord si prin contractul incheiat intre beneficiari se transmit asupra noului beneficiar.
    Art. 12
    Eventualele diferende privind interpretarea si aplicarea prezentului acord se vor solutiona de Comisia mixta. Daca in cadrul Comisiei mixte nu se va ajunge la un acord, problemele litigioase se vor solutiona de partile contractante pe cale diplomatica.
    Art. 13
    Dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 1 Comisia mixta va intocmi procese-verbale prin care va constata terminarea acestora, punerea in functiune a hidroagregatelor retehnologizate si indeplinirea obligatiilor reciproce ale beneficiarilor prevazute in prezentul acord. Procesele-verbale vor fi supuse spre aprobare partilor contractante.
    Art. 14
    Partile contractante vor adapta, respectiv vor extinde prevederile Conventiei din 1998 la exploatarea Sistemului Portile de Fier I in conditiile prezentului acord.
    Art. 15
    Partile contractante sunt de acord ca Protocolul de trecere a frontierei de stat romano-iugoslave in legatura cu realizarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, sa se aplice si in legatura cu realizarea prevederilor prezentului acord.
    Art. 16
    In cazul in care pe baza studiilor si proiectelor ulterioare Comisia mixta va stabili, la propunerea beneficiarilor, ca este justificat din punct de vedere energetic si economic sa se execute cate un hidroagregat suplimentar pe fiecare parte la Sistemul Portile de Fier I, va propune partilor contractante incheierea unui nou acord.
    Art. 17
    Prezentul acord se aplica pe toata durata de existenta a Sistemului Portile de Fier I si se va inainta spre aprobare conform prevederilor legislatiei nationale a statului fiecarei parti contractante.
    Prezentul acord va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile contractante se instiinteaza reciproc, in scris, asupra indeplinirii cerintelor legisiatiei lor interne pentru intrarea in vigoare a prezentului acord.
    Semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba sarba, ambele texte fiind egal autentice.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                              Eugeniu Tanase

                        Pentru Guvernul federal al
                      Republicii Federale Iugoslavia,
                          prof. dr. Dragan KosticiSmartCity5

COMENTARII la Legea 190/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 190 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu