Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.144 din 18.07.2019

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 19 iulie 2019SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local, lucrărilor de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval, lucrărilor de construcţie, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar, lucrărilor de construire-construcţii şi infrastructură - reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru construcţii administrative necesare funcţionării administraţiei publice centrale şi locale, lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a obiectivelor prevăzute în proiectele de investiţii strategice, inclusiv cele realizate în parteneriat public-privat, lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru proiecte de dezvoltare şi regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale şi locale, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi lucrările anexe, acumulările de apă permanente şi nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de determinare automată a calităţii apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor şi derivaţiilor hidrotehnice, staţiile de pompare, precum şi a altor construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede şi de asigurare a conectivităţii laterale, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii şi gheţii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină, a patinoarelor şi echiparea cu instalaţii şi echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare, lucrărilor de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului şi distribuţiei de energie electrică, transportului şi distribuţiei de gaze naturale, de extracţie a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului şi gazelor naturale şi lucrărilor miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi pentru împădurirea terenurilor degradate, precum şi lucrărilor de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, aducţiuni, inclusiv a staţiilor de captare şi tratare, a infrastructurii de apă uzată şi lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, lucrărilor de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, lucrărilor de interes public naţional, regional, interjudeţean, judeţean şi local de construcţie, reabilitare şi modernizare necesare funcţionării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative, sociale, culturale, de învăţământ şi sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de conservare sau de amenajare a spaţiilor verzi, lucrărilor de regenerare urbană, lucrărilor de protecţie şi de restaurare a clădirilor de patrimoniu, lucrărilor de interes public local de amenajare a teritoriului şi de urbanism, de dezvoltare sau regenerare urbană, conform proiectului de strategie de dezvoltare urbană şi teritorială prevăzut de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, sau a studiului de fezabilitate propus şi aprobat prin hotărâre a consiliului local, după caz, în domeniile reglementate de prezentul articol, precum şi cele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, lucrărilor de închidere şi ecologizare a depozitelor de deşeuri, efectuate de stat prin autorităţile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri, în baza unor hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
(2) Proiectele de investiţii strategice se definesc ca fiind acele proiecte realizate în domeniile prevăzute la alin. (1) şi care au o valoare mai mare de 50 milioane de euro. Proiectele de investiţii strategice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
2. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri şi parcări de interes naţional, judeţean şi local, precum şi toate lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ k)lucrări de interes public local de conservare a spaţiilor verzi existente, definite conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de amenajare de noi spaţii verzi; 3. La articolul 2 alineatul (1), după litera q) se introduc trei noi litere, literele r), s) şi t), cu următorul cuprins: r)lucrări de închidere şi ecologizare a depozitelor de deşeuri, efectuate de stat prin autorităţile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri în baza unor hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; s)lucrări de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole în cazul în care nu se obţine acordul proprietarilor pentru schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei poziţionării şi suprafeţei parcelei; t)lucrările din proiectele de investiţii strategice, precum şi din cele realizate în parteneriat public-privat aferente obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local stabilite în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare. 4. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Expropriator este statul român pentru obiectivele de interes naţional, inclusiv pentru obiectivele de investiţii strategice şi cele realizate în parteneriat public-privat de interes naţional. 5. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Expropriatori sunt judeţele pentru obiectivele de interes judeţean, inclusiv pentru obiectivele de investiţii în parteneriat public-privat ale administraţiei publice locale judeţene, iar municipiile, oraşele şi comunele, pentru obiectivele de interes local, inclusiv pentru obiectivele de investiţii în parteneriat public-privat ale administraţiei publice locale. 6. La articolul 2 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) Ministerul Mediului, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru lucrări de închidere şi ecologizare a depozitelor de deşeuri, prevăzute la alin. (1) lit. r); 7. La articolul 2 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spaţiilor verzi existente şi de amenajare de noi spaţii verzi, pentru lucrările de regenerare urbană, pentru lucrările de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu şi pentru lucrările de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole; 8. La articolul 2 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a obiectivelor de investiţii strategice, inclusiv cele realizate în parteneriat public-privat, aferente obiectivelor de interes naţional, pentru care aceasta a fost desemnată să realizeze atribuirea proiectului. 9. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) La solicitarea ministerelor abilitate să efectueze exproprierea, conform prevederilor alin. (1), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate efectua exproprierea în numele statului român, în condiţiile prezentei legi. 10. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate , alineatele (6)-(10), cu următorul cuprins:
(6) În situaţia în care lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. r) sunt de drept în sarcina proprietarului imobilului expropriat, valoarea despăgubirilor acordate se calculează ca diferenţă între valoarea imobilului şi valoarea lucrărilor.
(7) În cazul în care valoarea lucrărilor, determinate potrivit alin. (6), este mai mare decât valoarea imobilelor expropriate, expropriatorul recuperează diferenţa de valoare de la titularul obligaţiei de închidere şi ecologizare.
(8) Dacă titularul obligaţiei de închidere şi ecologizare este în procedură de insolvenţă sau faliment, diferenţa de valoare rezultată potrivit alin. (7) este considerată creanţă curentă şi se recuperează în condiţiile legii.
(9) Lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. r) se monitorizează de către autoritatea publică centrală pe o perioadă de 5 ani de la data recepţiei acestuia şi ulterior de către consiliul judeţean pe a cărui rază teritorială se află imobilul expropriat.
(10) Imobilul expropriat trece din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află acesta, odată cu preluarea de către consiliul judeţean a obligaţiei de monitorizare a lucrărilor.
11. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) După efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere în baza unei documentaţii întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. Ulterior operaţiunii de intabulare, expropriatorul are obligaţia de a începe lucrările într-un termen considerat rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora, dar nu mai târziu de 24 de luni de la eliberarea autorizaţiei de construire. 12. La articolul 11, alineatele (61) şi (63) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (61) În situaţia în care consecinţa directă a revizuirii studiului de fezabilitate, a modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuţie ori a detaliilor de execuţie va fi renunţarea la unele imobile afectate iniţial de lucrarea de interes public naţional, regional, judeţean, interjudeţean sau local, expropriatorul va dispune, prin hotărâre a Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, excluderea imobilelor din lista proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 5, şi la restituirea acestor imobile către proprietari, prin decizie, după caz. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (63) Procedura de modificare, prin hotărâre a Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, a listei proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 5, implicit, modificarea hotărârii de expropriere, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se restitui, va fi demarată de către expropriator în termen de 60 de zile de la data la care a intervenit revizuirea studiului de fezabilitate, modificarea sau definitivarea proiectului de execuţie ori a detaliilor de execuţie. Decizia de restituire se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea hotărârii Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local de modificare, cu privire la imobilele pentru care a fost emisă anterior decizia de expropriere. 13. La articolul 11, după alineatul (67) se introduc trei noi alineate, alineatele (68)-(610), cu următorul cuprins: (68) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice operează de drept la data emiterii deciziei de restituire de către expropriator. (69) După aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (62), sumele consemnate pe seama şi la dispoziţia expropriaţilor aferente imobilelor restituite vor fi retrase din conturile de consemnare şi vor fi virate la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz. Procedura de restituire a sumelor, în cazul în care proprietarii au acceptat cuantumul despăgubirilor, propuse de expropriator, se va detalia prin normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi. (610) Decizia de restituire a imobilelor constituie titlu executoriu pentru restituirea de către expropriaţi a sumelor plătite cu titlu de despăgubire şi produce efecte atât împotriva celor expropriaţi, cât şi împotriva succesorilor acestora, calitatea de succesor fiind dovedită în condiţiile legii.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION-MARCEL CIOLACUPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 144/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 144 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu