Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.144 din 18.07.2019

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 19 iulie 2019SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local, lucrărilor de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval, lucrărilor de construcţie, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar, lucrărilor de construire-construcţii şi infrastructură - reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru construcţii administrative necesare funcţionării administraţiei publice centrale şi locale, lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a obiectivelor prevăzute în proiectele de investiţii strategice, inclusiv cele realizate în parteneriat public-privat, lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru proiecte de dezvoltare şi regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale şi locale, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi lucrările anexe, acumulările de apă permanente şi nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de determinare automată a calităţii apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor şi derivaţiilor hidrotehnice, staţiile de pompare, precum şi a altor construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede şi de asigurare a conectivităţii laterale, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii şi gheţii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină, a patinoarelor şi echiparea cu instalaţii şi echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare, lucrărilor de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului şi distribuţiei de energie electrică, transportului şi distribuţiei de gaze naturale, de extracţie a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului şi gazelor naturale şi lucrărilor miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi pentru împădurirea terenurilor degradate, precum şi lucrărilor de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, aducţiuni, inclusiv a staţiilor de captare şi tratare, a infrastructurii de apă uzată şi lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, lucrărilor de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, lucrărilor de interes public naţional, regional, interjudeţean, judeţean şi local de construcţie, reabilitare şi modernizare necesare funcţionării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative, sociale, culturale, de învăţământ şi sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de conservare sau de amenajare a spaţiilor verzi, lucrărilor de regenerare urbană, lucrărilor de protecţie şi de restaurare a clădirilor de patrimoniu, lucrărilor de interes public local de amenajare a teritoriului şi de urbanism, de dezvoltare sau regenerare urbană, conform proiectului de strategie de dezvoltare urbană şi teritorială prevăzut de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, sau a studiului de fezabilitate propus şi aprobat prin hotărâre a consiliului local, după caz, în domeniile reglementate de prezentul articol, precum şi cele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, lucrărilor de închidere şi ecologizare a depozitelor de deşeuri, efectuate de stat prin autorităţile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri, în baza unor hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
(2) Proiectele de investiţii strategice se definesc ca fiind acele proiecte realizate în domeniile prevăzute la alin. (1) şi care au o valoare mai mare de 50 milioane de euro. Proiectele de investiţii strategice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
2. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri şi parcări de interes naţional, judeţean şi local, precum şi toate lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ k)lucrări de interes public local de conservare a spaţiilor verzi existente, definite conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de amenajare de noi spaţii verzi; 3. La articolul 2 alineatul (1), după litera q) se introduc trei noi litere, literele r), s) şi t), cu următorul cuprins: r)lucrări de închidere şi ecologizare a depozitelor de deşeuri, efectuate de stat prin autorităţile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri în baza unor hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; s)lucrări de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole în cazul în care nu se obţine acordul proprietarilor pentru schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei poziţionării şi suprafeţei parcelei; t)lucrările din proiectele de investiţii strategice, precum şi din cele realizate în parteneriat public-privat aferente obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local stabilite în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare. 4. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Expropriator este statul român pentru obiectivele de interes naţional, inclusiv pentru obiectivele de investiţii strategice şi cele realizate în parteneriat public-privat de interes naţional. 5. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Expropriatori sunt judeţele pentru obiectivele de interes judeţean, inclusiv pentru obiectivele de investiţii în parteneriat public-privat ale administraţiei publice locale judeţene, iar municipiile, oraşele şi comunele, pentru obiectivele de interes local, inclusiv pentru obiectivele de investiţii în parteneriat public-privat ale administraţiei publice locale. 6. La articolul 2 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) Ministerul Mediului, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru lucrări de închidere şi ecologizare a depozitelor de deşeuri, prevăzute la alin. (1) lit. r); 7. La articolul 2 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spaţiilor verzi existente şi de amenajare de noi spaţii verzi, pentru lucrările de regenerare urbană, pentru lucrările de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu şi pentru lucrările de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole; 8. La articolul 2 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a obiectivelor de investiţii strategice, inclusiv cele realizate în parteneriat public-privat, aferente obiectivelor de interes naţional, pentru care aceasta a fost desemnată să realizeze atribuirea proiectului. 9. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) La solicitarea ministerelor abilitate să efectueze exproprierea, conform prevederilor alin. (1), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate efectua exproprierea în numele statului român, în condiţiile prezentei legi. 10. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate , alineatele (6)-(10), cu următorul cuprins:
(6) În situaţia în care lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. r) sunt de drept în sarcina proprietarului imobilului expropriat, valoarea despăgubirilor acordate se calculează ca diferenţă între valoarea imobilului şi valoarea lucrărilor.
(7) În cazul în care valoarea lucrărilor, determinate potrivit alin. (6), este mai mare decât valoarea imobilelor expropriate, expropriatorul recuperează diferenţa de valoare de la titularul obligaţiei de închidere şi ecologizare.
(8) Dacă titularul obligaţiei de închidere şi ecologizare este în procedură de insolvenţă sau faliment, diferenţa de valoare rezultată potrivit alin. (7) este considerată creanţă curentă şi se recuperează în condiţiile legii.
(9) Lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. r) se monitorizează de către autoritatea publică centrală pe o perioadă de 5 ani de la data recepţiei acestuia şi ulterior de către consiliul judeţean pe a cărui rază teritorială se află imobilul expropriat.
(10) Imobilul expropriat trece din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află acesta, odată cu preluarea de către consiliul judeţean a obligaţiei de monitorizare a lucrărilor.
11. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) După efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere în baza unei documentaţii întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. Ulterior operaţiunii de intabulare, expropriatorul are obligaţia de a începe lucrările într-un termen considerat rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora, dar nu mai târziu de 24 de luni de la eliberarea autorizaţiei de construire. 12. La articolul 11, alineatele (61) şi (63) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (61) În situaţia în care consecinţa directă a revizuirii studiului de fezabilitate, a modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuţie ori a detaliilor de execuţie va fi renunţarea la unele imobile afectate iniţial de lucrarea de interes public naţional, regional, judeţean, interjudeţean sau local, expropriatorul va dispune, prin hotărâre a Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, excluderea imobilelor din lista proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 5, şi la restituirea acestor imobile către proprietari, prin decizie, după caz. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (63) Procedura de modificare, prin hotărâre a Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, a listei proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 5, implicit, modificarea hotărârii de expropriere, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se restitui, va fi demarată de către expropriator în termen de 60 de zile de la data la care a intervenit revizuirea studiului de fezabilitate, modificarea sau definitivarea proiectului de execuţie ori a detaliilor de execuţie. Decizia de restituire se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea hotărârii Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local de modificare, cu privire la imobilele pentru care a fost emisă anterior decizia de expropriere. 13. La articolul 11, după alineatul (67) se introduc trei noi alineate, alineatele (68)-(610), cu următorul cuprins: (68) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice operează de drept la data emiterii deciziei de restituire de către expropriator. (69) După aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (62), sumele consemnate pe seama şi la dispoziţia expropriaţilor aferente imobilelor restituite vor fi retrase din conturile de consemnare şi vor fi virate la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz. Procedura de restituire a sumelor, în cazul în care proprietarii au acceptat cuantumul despăgubirilor, propuse de expropriator, se va detalia prin normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi. (610) Decizia de restituire a imobilelor constituie titlu executoriu pentru restituirea de către expropriaţi a sumelor plătite cu titlu de despăgubire şi produce efecte atât împotriva celor expropriaţi, cât şi împotriva succesorilor acestora, calitatea de succesor fiind dovedită în condiţiile legii.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION-MARCEL CIOLACUPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 144/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 144 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 6156 2016
    Ai nevoie de un împrumut personal sau de afaceri? Contactați-ne prin e-mail la: (chasebanktransferdesk@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 28 2019
     Ärge muretsege enam selle pärast, et oleme teie jaoks siin! Kas vajate ettevõtluse jaoks kiirlaenu või peate maksma arveid 2% intressimääraga? Pakume ärilaenu, isiklikku laenu, eluasemelaenu, autolaenu, õppelaenu, võlgade konsolideerimise laenu e.t.c. olenemata teie krediidiskoorist. Finantsteenuste osutamisel oma arvukatele klientidele üle kogu maailma oleme garanteeritud. Maksimaalne kestus on 1 kuni 30 aastat. Meie laen ulatub 5 000 eurost (viis tuhat dollarit) kuni 50 000 000 000 000. (Viiskümmend miljonit eurot). Laenutame ka USA-s DOLLARE, EURO ja POUNDS! Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust selle e-posti teel: (Kplendes@outlook.com) Whatssapp +12052177288
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Ordin 1251 2010
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu