Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.136 din 05.07.2011

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 28 iulie 2011SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul 2 se abrogă. 2. Articolul 2 se abrogă. 3. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 şi 22, cu următorul cuprins: Articolul 21 Se instituie asupra rezervaţiei regimul de arie naturală protejată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi se încadrează în următoarele categorii de management: rezervaţie a biosferei, zonă umedă de importanţă internaţională, sit al patrimoniului natural şi universal şi sit al reţelei Natura 2000. Articolul 22 Coordonatele geografice ale limitelor extreme ale rezervaţiei sunt următoarele: 28º 10’ 50“ Est, (Cotul Pisicii); 29º 42’ 45“ Est, (Sulina);45º 27’ Nord, (braţul Chilia, km 43);44º 20’ 40“ Nord, (capul Midia).Harta şi descrierea limitelor rezervaţiei sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, cu modificările ulterioare, iar orice modificare a acestora se face în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.“ 4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice, precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerinţelor de consum ale populaţiilor locale şi în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, se delimitează următoarele zone cu regim diferenţiat de protecţie ecologică: a)zone strict protejate, având regimul de conservare al rezervaţiilor ştiinţifice; b)zone tampon, cu rol de protecţie a zonelor strict protejate şi în care sunt admise activităţi limitate de valorificare a resurselor disponibile, în conformitate cu planurile de management aprobate; c)zone de dezvoltare durabilă, valorificabile economic prin practici tradiţionale sau tehnologii noi, ecologic admise; d)zone de reconstrucţie ecologică, în care se realizează numai măsuri de refacere a mediului deteriorat, devenind ulterior zone de dezvoltare durabilă sau zone strict protejate.Delimitarea zonării funcţionale stabilite conform alin. 1 se face prin planul de management al rezervaţiei, în condiţiile legii. 5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Managementul rezervaţiei se realizează de Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», denumită în continuare Administraţia Rezervaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, aflată în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. Administraţia Rezervaţiei are sediul în municipiul Tulcea. Conducerea Administraţiei Rezervaţiei este realizată de către guvernator, cu rang de subsecretar de stat, ale cărui atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei. Guvernatorul este numit şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. Guvernatorul conduce întreaga activitate a Administraţiei Rezervaţiei şi are calitatea de ordonator terţiar de credite. Guvernatorul numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Administraţiei Rezervaţiei. Guvernatorul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii. Guvernatorul reprezintă Administraţia Rezervaţiei în relaţiile cu terţii, precum şi în justiţie. Pe lângă guvernator funcţionează Colegiul executiv, format din şefi ai compartimentelor din cadrul Administraţiei Rezervaţiei. Membrii Colegiului executiv sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a guvernatorului. Colegiul executiv este condus de guvernator. Colegiul executiv are rolul de a pune în aplicare deciziile guvernatorului, ale Consiliului ştiinţific şi ale Consiliului consultativ de administrare. 6. După articolul 4 se introduc cinci noi articole , articolele 41-45, cu următorul cuprins: Articolul 41 Pe lângă Administraţia Rezervaţiei se înfiinţează Consiliul consultativ de administrare, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau au interese în perimetrul rezervaţiei şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi dezvoltare durabilă a zonei, cu rol consultativ în procesul de adoptare a deciziilor care pot afecta interesele reprezentanţilor săi, precum şi în procesul de elaborare şi adoptare a planului de management al rezervaţiei. Componenţa şi atribuţiile Consiliului consultativ de administrare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, la propunerea Administraţiei Rezervaţiei. Consiliul consultativ de administrare se întruneşte cel puţin o dată pe an, la iniţiativa Administraţiei Rezervaţiei. Membrii Consiliului consultativ de administrare nu sunt retribuiţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestuia. Articolul 42 Activitatea Administraţiei Rezervaţiei este îndrumată şi supravegheată de către Consiliul ştiinţific al rezervaţiei. Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific este propusă de Administraţia Rezervaţiei, cu avizul Academiei Române, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. Consiliul ştiinţific este format din oameni de ştiinţă şi specialişti cu experienţă în problemele complexe atât ale Deltei Dunării - ecologie, economie, sociologie, cultură şi altele asemenea - cât şi ale zonelor umede şi ale ariilor naturale protejate. Consiliul ştiinţific avizează planul de management al rezervaţiei, evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în acesta şi prezintă, anual sau ori de câte ori este necesar, Academiei Române şi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor rapoarte cuprinzând constatări, propuneri şi recomandări. Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează pe baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. Guvernatorul rezervaţiei participă la întrunirile Consiliului consultativ de administrare şi la şedinţele Consiliului ştiinţific. Articolul 43 Desfăşurarea tuturor activităţilor din rezervaţie este reglementată prin planul de management al rezervaţiei şi prin regulamentul rezervaţiei, precum şi prin Planul de amenajare a teritoriului zonal Delta Dunării. Managementul rezervaţiei are ca scop asigurarea statutului de conservare favorabilă a habitatelor şi a populaţiilor speciilor de pe teritoriul acesteia. Planul de management al rezervaţiei se elaborează de către Administraţia Rezervaţiei, cu implicarea Consiliului consultativ de administrare, cu avizul Consiliului ştiinţific, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. Elaborarea planului de management al rezervaţiei are la bază obiectivele de conservare stabilite în funcţie de speciile/habitatele prioritare din rezervaţie. Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referinţă favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezervaţie. Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice alte planuri de utilizare a resurselor naturale din rezervaţie şi din vecinătatea acesteia vor fi armonizate cu prevederile planului de management al rezervaţiei. Prevederile planului de management al rezervaţiei sunt prioritare faţă de prevederile altor planuri de dezvoltare. Regulamentul rezervaţiei se elaborează de către Administraţia Rezervaţiei şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. La întocmirea regulamentului rezervaţiei se vor avea în vedere alinierea la cerinţele internaţionale în problema protecţiei şi reconstrucţiei mediului, precum şi la convenţiile internaţionale la care România este parte privind conservarea biodiversităţii, protecţia mediului, exploatarea căilor navigabile ale Dunării şi a sectorului maritim aferent rezervaţiei. Respectarea planului de management al rezervaţiei şi a regulamentului rezervaţiei sunt obligatorii pentru Administraţia Rezervaţiei, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează terenuri ori alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul rezervaţiei. Având în vedere prezenţa aşezărilor umane în perimetrul rezervaţiei, planul de management şi regulamentul rezervaţiei se elaborează şi se implementează în aşa fel încât rezervaţia să constituie un model de dezvoltare a comunităţilor umane în armonie cu mediul natural. Articolul 44 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. Articolul 45 În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul Administraţiei Rezervaţiei poartă uniformă cu însemnele instituţiei. Modelul şi însemnele uniformei sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 7. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Administraţia Rezervaţiei are următoarele atribuţii principale: 8. La articolul 6, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)administrează patrimoniul natural potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al proprietăţii publice, evaluează starea ecologică a patrimoniului natural al rezervaţiei şi iniţiază programele de cercetare ştiinţifică în rezervaţie, pe baza planului de management, asigură măsurile necesare conservării şi protecţiei genofondului şi biodiversităţii; 9. La articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă , litera a1), cu următorul cuprins: a1) administrează resursa piscicolă din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile planului de management şi ale regulamentului rezervaţiei; 10. La articolul 6, literele b) - d) , f) , h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)elaborează şi implementează programele de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor din rezervaţie; c)identifică, delimitează şi propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor modificarea zonelor funcţionale ale rezervaţiei; d)stabileşte nivelul de valorificare al resurselor naturale în acord cu potenţialul lor de regenerare şi cu capacitatea de suport a ecosistemelor; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ f)exercită controlul asupra îndeplinirii cerinţelor privind măsurile de protecţie a mediului; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ h)îndeplineşte rolul de autoritate competentă pentru derularea procedurii privind evaluarea de mediu pentru planurile şi programele de pe teritoriul rezervaţiei; i)stabileşte, împreună cu titularii drepturilor de administrare, condiţiile de desfăşurare a activităţilor de valorificare a resurselor naturale regenerabile; 11. La articolul 6, după litera k) se introduce o nouă literă , litera k1), cu următorul cuprins: k1) verifică îndeplinirea măsurilor de conservare pentru asigurarea statutului de conservare favorabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 12. La articolul 6, literele l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins: l)conlucrează cu Administraţia Naţională «Apele Române» în vederea gospodăririi apelor şi efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare pentru implementarea cerinţelor directivelor europene; m)cooperează cu comisiile interministeriale şi cu comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă; 13. La articolul 6, după litera m) se introduce o nouă literă , litera m1), cu următorul cuprins: m1) colaborează cu autorităţile competente în domeniu pentru păstrarea echilibrului peisagistic prin conservarea şi promovarea elementelor tradiţionale de arhitectură, a materialelor de construcţie şi a finisajelor exterioare; 14. La articolul 6, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: o)stabileşte regulile de acces şi de circulaţie în perimetrul rezervaţiei, atât pentru mijloacele de transport navale, pe canale şi lacuri, cu excepţia braţelor Dunării, cât şi pentru mijloacele de transport rutiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Navele şi ambarcaţiunile vor fi prevăzute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei. Ambarcaţiunile cu motoare cu o putere mai mică de 25 CP vor fi dotate cu sisteme de monitorizare. Circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi a mijloacelor de transport rutier este interzisă în zonele strict protejate, conform prevederilor art. 3 alin. 1, sau în afara traseelor stabilite de Administraţia Rezervaţiei, cu excepţia celor utilizate în activităţi de control sau ştiinţifice; 15. La articolul 6, după litera p) se introduc patru noi litere, literele q) - ş) , cu următorul cuprins: q)organizează acţiuni de voluntariat pe teritoriul rezervaţiei; r)elaborează şi implementează programe şi proiecte de cooperare în context transfrontalier, regional şi internaţional; s)emite puncte de vedere referitoare la propunerile de reglementare sau de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al Administraţiei Rezervaţiei; ş)propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor finanţarea unor studii pentru fundamentarea ştiinţifică a managementului. 16. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Administraţiei Rezervaţiei se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor. Administraţia Rezervaţiei, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exerciţiu financiar, poate achiziţiona, amenaja sau construi spaţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţii şi atribuţiilor, cu respectarea prevederilor legale. Consiliile locale şi consiliile judeţene sprijină Administraţia Rezervaţiei pentru asigurarea, în condiţiile legii, de terenuri, spaţii şi utilităţi necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime. Administraţia Rezervaţiei poate beneficia de granturi, vărsăminte, donaţii şi asistenţă financiară din partea unor organizaţii şi organisme interne şi internaţionale. Pentru completarea resurselor financiare necesare pentru buna administrare a rezervaţiei, potrivit planului de management, Administraţia Rezervaţiei poate institui un sistem de tarife, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, ordin prin care se aprobă atât nomenclatorul, cât şi modul de stabilire a cuantumului acestor tarife. Tarifele se plătesc de persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile specifice desfăşurate în perimetrul rezervaţiei, în conformitate cu regulamentul de organizare al Administraţiei Rezervaţiei. Sumele provenite din tarifele ce se instituie potrivit prevederilor alin. 5 constituie venituri proprii ale Administraţiei Rezervaţiei şi se vor utiliza atât pentru protejarea bunurilor patrimoniului natural al rezervaţiei, cât şi pentru administrarea bunurilor patrimoniului Administraţiei Rezervaţiei. 17. La articolul 8, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Administraţia Rezervaţiei face propuneri către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor pentru acordarea de compensaţii, potrivit legii, în cazul restrângerii sau încetării unor activităţi economice tradiţionale impuse de măsuri restrictive de management. 18. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10Suprafeţele terestre şi acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub apă, existente în perimetrul rezervaţiei, delimitat potrivit prevederilor art. 22 alin. 1, împreună cu resursele naturale pe care le generează, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes naţional şi sunt în administrarea Administraţiei Rezervaţiei. Sunt exceptate de la prevederile alin. 1: a)terenurile din perimetrul rezervaţiei care, potrivit legii, sunt proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice; b)terenurile din perimetrul rezervaţiei care, potrivit legii, sunt proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; c)terenurile din perimetrul rezervaţiei ocupate de amenajările agricole şi piscicole prevăzute în anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judeţean şi sunt în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea; d)terenurile proprietate publică a statului aflate în administrarea altor autorităţi sau instituţii publice centrale sau locale, împreună cu resursele naturale pe care le generează; e)resursele naturale aflate în administrarea altor autorităţi publice centrale, potrivit legii.Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în perimetrul rezervaţiei sunt obligate să folosească numai mijloace ecologice admise, atât tradiţionale, cât şi noi, în condiţiile de reglementare şi de autorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei, iar în ceea ce priveşte practicarea agriculturii ecologice, în condiţiile stabilite de către autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor. Terenurile din domeniul public de interes judeţean şi/sau local utilizate ca amenajări agricole sau piscicole şi care, datorită degradării sau altor cauze, nu mai pot fi exploatate în scopul pentru care au fost amenajate iniţial vor fi supuse lucrărilor de reconstrucţie ecologică aprobate prin planul de management al rezervaţiei. Lucrările de reconstrucţie ecologică de pe teritoriul rezervaţiei, aprobate de Administraţia Rezervaţiei, cu avizul Consiliului ştiinţific şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, se declară de interes naţional. Pentru lucrările prevăzute la alin. 4, terenurile de pe teritoriul rezervaţiei, proprietate privată a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, precum şi cele aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate ca amenajări agricole sau piscicole ori cu alte destinaţii, se declară de utilitate publică, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, şi se expropriază în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată. Pentru lucrările prevăzute la alin. (4), terenurile de pe teritoriul rezervaţiei ce aparţin domeniului public de interes judeţean şi/sau local, utilizate ca amenajări agricole sau piscicole ori cu alte destinaţii, pot fi trecute în domeniul public al statului în condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. Statutul de «zonă de reconstrucţie ecologică» se menţine pe toată perioada stabilită prin programul de reconstrucţie ecologică aprobat. După încheierea programelor de reconstrucţie ecologică, zonele vor fi preluate de administratorii acestora şi vor fi utilizate conform prevederilor acestor programe. Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre şi acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes naţional se va realiza prin încredinţare directă persoanelor fizice autorizate sau asociaţiilor acestora al căror domiciliu stabil ori sediu se află pe teritoriul rezervaţiei, în condiţiile stabilite de Administraţia Rezervaţiei. Pentru valorificarea resurselor naturale regenerabile vor fi stabilite şi percepute taxe de acces la resurse care se vor vira la bugetele locale ale consiliilor locale din perimetrul rezervaţiei. Populaţia locală, constituită din persoanele fizice autorizate sau asociaţii ale acestora al căror domiciliu ori sediu se află pe teritoriul rezervaţiei, are drept de exclusivitate la valorificarea resurselor naturale regenerabile prin activităţi economice tradiţionale - păşunat, cultivarea terenurilor ieşite temporar de sub ape, albinărit, recoltarea florei şi a faunei naturale terestre şi acvatice -, cu excepţia situaţiilor în care valorificarea acestora a fost concesionată, pe baza permisului de practicare a activităţilor respective, eliberat de Administraţia Rezervaţiei. Terenurile din perimetrul rezervaţiei, domeniu public de interes naţional, aflat în administrarea Administraţiei Rezervaţiei, pe care sunt amplasate active deţinute de persoane fizice şi juridice pot fi închiriate de Administraţia Rezervaţiei, prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Persoanele fizice şi juridice deţinătoare ale activelor au drept de preemţiune la închirierea acestora. Valorificarea resurselor naturale din domeniul public de interes naţional prin activităţi economice tradiţionale - păşunat, cultivarea terenurilor ieşite temporar de sub ape, albinărit, recoltarea florei şi a faunei naturale terestre şi acvatice -, practicarea serviciilor de turism şi agrement, a pescuitului recreativ-sportiv, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu excepţia Dunării şi a braţelor sale, desfăşurate pe teritoriul rezervaţiei, precum şi desfăşurarea unor lucrări pentru întreţinerea digurilor şi a canalelor existente se efectuează pe baza actelor de reglementare a activităţilor respective, eliberate de Administraţia Rezervaţiei, stabilite prin regulamentul rezervaţiei. Pe teritoriul rezervaţiei, folosirea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a plantelor în activităţi de agricultură, silvicultură şi piscicultură este interzisă. Accesul persoanelor fizice în perimetrul rezervaţiei în scop turistic şi recreativ-sportiv, cu excepţia localnicilor, se face după achitarea tarifelor stabilite, în baza permisului emis de Administraţia Rezervaţiei. Tariful pentru emiterea permisului privind accesul în rezervaţie va include şi contribuţia vizitatorilor la cheltuielile pe care Administraţia Rezervaţiei le face pentru activitatea de salubrizare a domeniului public de interes naţional. Procedura de emitere a permiselor privind accesul în rezervaţie şi activităţile desfăşurate pe teritoriul rezervaţiei se stabileşte prin regulamentul rezervaţiei. 19. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11Desfăşurarea activităţilor economico-productive, de turism şi de agrement de către persoane fizice şi juridice pe teritoriul rezervaţiei se autorizează de autorităţile publice locale competente conform legii şi de către autoritatea publică centrală pentru dezvoltare regională şi turism, pe baza autorizaţiei de mediu emise de Administraţia Rezervaţiei. Taxele încasate din autorizări de către autorităţile administraţiei locale se constituie fonduri la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale emitente ale autorizaţiilor prevăzute la alin. 1. Tarifele încasate pentru actele de reglementare, altele decât cele emise de Administraţia Rezervaţiei în calitate de autoritate de mediu, se constituie venituri la dispoziţia Administraţiei Rezervaţiei pentru promovarea proiectelor, programelor şi acţiunilor de conservare a biodiversităţii. 20. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 111 şi 112, cu următorul cuprins: Articolul 111 Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea, după caz, disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, conform prevederilor legale. Articolul 112 Infracţiunile săvârşite pe teritoriul rezervaţiei, prevăzute în Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi constatate şi de către personalul împuternicit al Administraţiei Rezervaţiei. 21. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni: 1. executarea lucrărilor de amenajare şi construcţie, de orice natură ar fi ele, fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea condiţiilor prevăzute în acestea; 2. deteriorarea malurilor naturale sau amenajate, a terenurilor şi a vegetaţiei prin deplasarea unor utilaje ori prin efectuarea unor lucrări; 3. intrarea persoanelor şi pătrunderea mijloacelor de transport navale ori rutiere în locurile de cuibărit, distrugerea cuiburilor sau a locurilor de cuibărit, precum şi recoltarea ori distrugerea ouălor păsărilor sălbatice; 4. intrarea persoanelor şi pătrunderea mijloacelor de transport navale sau rutiere neautorizate în zonele strict protejate; 5. accesul şi circulaţia cu mijloace navale sau rutiere pe teritoriul rezervaţiei fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei ori cu încălcarea prevederilor acestora, cu excepţia ambarcaţiunilor uşoare aparţinând populaţiei locale şi rudelor de gradul I ale acesteia şi folosite în scopuri personale; 6. nerespectarea restricţiilor de viteză pe căile de navigaţie şi circulaţie pe teritoriul rezervaţiei; 7. survolarea teritoriului rezervaţiei fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora; 8. debarcarea pasagerilor sau turiştilor la mal natural, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, care vor fi anunţate Administraţiei Rezervaţiei; 9. camparea în afara zonelor aprobate sau în altfel de condiţii decât cele autorizate, precum şi nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare; 10. fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei ori cu încălcarea prevederilor acestora; 11. producerea, prin orice mijloace, de zgomote intense în perimetrele zonelor de cuibărit sau de adăpost ale păsărilor ori ale altor animale sălbatice, semnalizate în mod corespunzător; 12. organizarea focurilor de artificii fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora; 13. păşunatul pe terenuri ce constituie domeniul public, fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea acestora. Actele de reglementare pot fi acordate pe o perioadă de un an sau pe mai mulţi ani; 14. păşunatul în zonele strict protejate şi în zonele de reconstrucţie ecologică; 15. recoltarea sau incendierea stufului, a papurii, a fânului, a vegetaţiei ierboase şi a altor resturi vegetale din zonele aparţinând patrimoniului natural al rezervaţiei, fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea condiţiilor acestora, cu excepţia recoltării stufului, papurii şi a fânului pentru necesităţile populaţiei locale; 16. exploatarea vegetaţiei lemnoase din zonele aparţinând patrimoniului natural al rezervaţiei fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora; 17. recoltarea, în scopul comercializării, a fructelor de pădure, a ciupercilor, a plantelor medicinale şi a unor organisme acvatice, altele decât peştii, din zonele care aparţin patrimoniului natural al rezervaţiei, fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora; 18. tăierea sau deteriorarea arborilor declaraţi monumente ale naturii ori din zone strict protejate; 19. recoltarea speciilor de plante şi animale protejate sau declarate monumente ale naturii; 20. însoţirea turmelor şi cirezilor, pe teritoriul rezervaţiei, de către câini fără jujeu, nevaccinaţi, nedehelmintizaţi şi în număr mai mare de unul pentru fiecare turmă sau cireadă; 21. abandonarea, lăsarea în libertate, nesupravegherea animalelor de companie pe teritoriul rezervaţiei; 22. pescuitul comercial în zonele care constituie patrimoniul natural al rezervaţiei, fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora; 23. pescuitul comercial cu traulere în interiorul zonei maritime de coastă, delimitată de izobata de 20 m; 24. pescuitul comercial în perioadele de prohibiţie; 25. pescuitul sportiv/recreativ fără acte de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora; 26. pescuitul sportiv/recreativ în zone interzise sau în perioadele de prohibiţie; 27. pescuitul familial fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora; 28. neanunţarea imediată a poluărilor accidentale de către cei care le-au cauzat autorităţilor competente, precum şi neluarea măsurilor posibile pentru limitarea urmărilor acestora; 29. organizarea şi desfăşurarea de activităţi economice, de turism şi agrement în zone aparţinând patrimoniului natural al rezervaţiei, fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora; 30. evacuarea apelor uzate sau a substanţelor petroliere pe terenurile sau în apele de suprafaţă ori subterane aflate pe teritoriul rezervaţiei; 31. aruncarea în ape, împrăştierea pe teren sau depozitarea în locuri neautorizate a deşeurilor; 32. abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor în locuri neautorizate, indiferent de proprietarul terenurilor; 33. poluarea apelor şi a terenurilor de pe teritoriul rezervaţiei prin deversarea de ape uzate sau împrăştierea de deşeuri rezultate din activităţi economice; 34. folosirea pe teritoriul rezervaţiei, în activităţile de agricultură, silvicultură şi piscicultură, a unor produse chimice şi utilaje de administrare a acestora, fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora; 35. refuzul persoanelor de a se legitima, la solicitarea expresă a personalului Administraţiei Rezervaţiei, şi de a prezenta documentele solicitate; 36. folosirea ambarcaţiunilor echipate cu motoare cu o putere mai mare de 25 CP, care nu sunt prevăzute cu sisteme de monitorizare; 37. introducerea speciilor de plante şi animale alohtone fără autorizare; 38. circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor cu motor în zonele strict protejate; 39. desfăşurarea activităţilor de vânătoare pe teritoriul rezervaţiei; 40. practicarea sporturilor nautice pe canalele şi lacurile din perimetrul rezervaţiei; 41. neasigurarea salubrizării locurilor de pescuit sportiv sau a locurilor de campare; 42. accesul persoanelor fizice şi juridice pe teritoriul rezervaţiei fără acte de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau nerespectarea prevederilor acestora; 43. pescuitul cu unelte interzise conform legislaţiei în vigoare. 22. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13Contravenţiile prevăzute la art. 12 se sancţionează după cum urmează: a)cele de la pct. 3, 4, 41 şi 42, cu amendă de la 35 lei la 100 lei pentru persoane fizice şi de la 50 lei la 150 lei pentru persoane juridice; b)cele de la pct. 8-10, 25-27 şi 40, cu amendă de la 70 lei la 200 lei pentru persoane fizice şi de la 100 lei la 250 lei pentru persoane juridice; c)cele de la pct. 11-13, 15-17 şi 35, cu amendă de la 130 lei la 400 lei pentru persoane fizice şi de la 170 lei la 500 lei pentru persoane juridice; d)cele de la pct. 5-7, 18, 19 şi 36, cu amendă de la 250 lei la 700 lei pentru persoane fizice şi de la 320 lei la 1.000 lei pentru persoane juridice; e)cele de la pct. 14, 20, 21 şi 37, cu amendă de la 420 lei la 1.260 lei pentru persoane fizice şi de la 700 lei la 1.800 lei pentru persoane juridice; f)cele de la pct. 22, 23 şi 43, cu amendă de la 700 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.500 lei la 4.000 lei pentru persoane juridice; g)cele de la pct. 24 şi 28, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice şi de la 2.500 lei la 7.500 lei pentru persoane juridice; h)cele de la pct. 1, 2, 29-34 şi 38, cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 4.200 lei la 12.500 lei pentru persoane juridice.Uneltele de pescuit, navele, ambarcaţiunile şi mijloacele de transport, precum şi alte bunuri folosite în săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 12 se supun confiscării. Bunurile rezultate din săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 12 sunt supuse confiscării. Cuantumul amenzilor se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. 23. După articolul 13 se introduce un nou articol , articolul 131, cu următorul cuprins: Articolul 131 Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din cuantumul amenzilor prevăzute la art. 13 alin. 1, 75% se face venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz, iar 25% se virează Administraţiei Rezervaţiei. Această sumă se reţine integral ca venit propriu al Administraţiei Rezervaţiei, cu titlu permanent, şi este repartizată pentru constituirea unui fond special dedicat proiectelor, programelor şi acţiunilor de conservare a biodiversităţii. Din cuantumul despăgubirilor, stabilite conform legii, 75% se virează la bugetul de stat şi 25% se virează Administraţiei Rezervaţiei. Această sumă se reţine integral ca venit propriu al Administraţiei Rezervaţiei, cu titlu permanent, şi este repartizată pentru constituirea unui fond special dedicat proiectelor, programelor şi acţiunilor de conservare a biodiversităţii. 24. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 12 se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Administraţiei Rezervaţiei, al Gărzii Naţionale de Mediu şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră. 25. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 26. După articolul 15, se introduc trei noi articole , articolele 151-153, cu următorul cuprins: Articolul 151 Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» pescuitul sturionilor în alt scop decât pentru repopulare este interzis. Articolul 152 Încălcarea interdicţiei prevăzute la art. 151 constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între unu şi 3 ani. Articolul 153 Constatarea infracţiunii prevăzute la art. 152 se realizează de către organele de urmărire penală, precum şi de către persoanele cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de Mediu şi al Administraţiei Rezervaţiei. Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, va adopta hotărârile prevăzute la art. 44 şi art. 45 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege. Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IVLegea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textului o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, IOAN OLTEAN PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 136/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 136 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu