Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.134 din 13.06.2017

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 445 din 15 iunie 2017SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)sancţiunea contravenţională complementară - confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea contravenţiei silvice şi/sau retragerea/suspendarea, după caz, a autorizaţiei/atestatului/acordului. 2. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează şi/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice şi care are obligaţia să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi, care are obligaţia materializării fizice a limitelor proprietăţii şi/sau în format Stereo 70, pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafeţe. Responsabilitatea privind corectitudinea materializării limitelor de proprietate revine proprietarului/succesorului în drepturi; 3. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins: e)produse extraordinare - masa lemnoasă care se exploatează de pe terenuri din fondul forestier naţional amplasate sub/peste reţelele de transport sau distribuţie a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice sau cea rezultată din exploatarea arborilor care periclitează circulaţia pe drumurile publice sau forestiere, la solicitarea scrisă a deţinătorului reţelei sau al drumului. Suprafaţa de pe care se exploatează produsele extraordinare este cuprinsă în amenajamentele silvice sau este determinată de ocolul silvic, în cazul suprafeţelor de fond forestier în privinţa cărora dispoziţiile legale nu dispun elaborarea unui amenajament silvic. Actul de punere în valoare pentru produse extraordinare se aprobă de şeful ocolului silvic. Produsele extraordinare rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate publică aparţin administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului sau proprietarilor în cazul fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi se valorifică direct sau prin licitaţie, în condiţiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare, iar cele rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate privată aparţin proprietarilor; f)reţinerea - măsura asigurătorie instituită în vederea probării provenienţei materialelor lemnoase. 4. La articolul 3, alineatul (1) se abrogă. 5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/ prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept. 6. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract; 7. La articolul 3 alineatul (3), literele c)-e) se abrogă. 8. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte: a)neasigurarea de către administratorii drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a întreţinerii şi reparării acestora, conform normelor legale în vigoare; b)neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiţionată în mod expres de existenţa documentelor de proprietate, precum şi de existenţa limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant. 9. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Constituie contravenţie silvică depăşirea posibilităţii, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I şi fără existenţa aprobărilor legale în acest sens, şi se sancţionează după cum urmează:a)cu avertisment, dacă depăşirea reprezintă până la 3% din posibilitate; b)cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 3,1%-10% din posibilitate; c)cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 10,1%-25% din posibilitate; d)cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depăşirea reprezintă peste 25% din posibilitate. (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică administratorului fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolului silvic de regim, după caz. 10. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă. 11. La articolul 5, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolul silvic de regim, după caz, care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă prin care s-a depăşit posibilitatea în condiţiile alin. (1), pe lângă plata amenzii, are obligaţia achitării contravalorii funcţiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs între volumul cu care s-a depăşit posibilitatea, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei, şi factorul de multiplicare, a cărui valoare este de: a)0,5 pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale T V şi T VI; b)0,7 pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale T III şi T IV.Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică. (5) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei autorizarea spre exploatare a produselor accidentale I, în situaţiile în care documentaţia necesară aprobării modificării prevederilor amenajamentului silvic nu este avizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură la data autorizării spre exploatare. Sancţiunea se aplică persoanelor care au autorizat spre exploatare produse accidentale I. 12. La articolul 5, literele b) şi c) ale alineatului (6) şi alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins : b)depăşirea prin recoltare în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 59 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără aprobarea legală a volumului de produse principale posibil de recoltat; depăşirea se calculează ca diferenţă dintre suma volumelor recoltate în perioada de aplicare a amenajamentului silvic aprobat sau pentru care s-a organizat şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - conferinţa a II-a de amenajare şi posibilitatea anuală cumulată de produse principale, rezultată ca produs dintre posibilitatea anuală de produse principale şi numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic; c)elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu încălcarea normelor tehnice elaborate conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sancţiunea se aplică fiecărei persoane semnatare a procesului-verbal al şedinţei de preavizare a temei de proiectare - conferinţa I de amenajare şi al şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - conferinţa a II-a de amenajare.(7) Dacă volumul recoltat anual dintr-o subunitate de gospodărire provenit din arborete în care este asigurată regenerarea naturală conform prevederilor legale depăşeşte cu cel mult 10% posibilitatea anuală stabilită la nivelul subunităţii respective, cu încadrarea în posibilitate, fapta nu constituie contravenţie aşa cum este prevăzută la alin. (6) lit. b); în situaţia în care volumul de recoltat conform prevederilor amenajamentului silvic este amplasat într-o singură unitate amenajistică, acesta poate fi recoltat integral, prin depăşirea posibilităţii anuale, situaţie în care nu se aplică sancţiunea silvică.(8) Constituie contravenţie silvică recoltarea prin lucrări de conservare la nivelul de subunitate de gospodărire a unui volum mai mare decât volumul prevăzut pentru lucrări de conservare pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, fără existenţa unei aprobări legale în acest sens, şi se sancţionează după cum urmează:a)cu avertisment, dacă depăşirea reprezintă până la 3% din volumul prevăzut; b)cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 3,1%-10% din volumul prevăzut; c)cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 10,1%-25% din volumul prevăzut; d)cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depăşirea reprezintă peste 25% din volumul prevăzut. 13. La articolul 5, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei depăşirea cu peste 50% a procentului de extras prin lucrări de conservare stabilit prin amenajamentul silvic la nivel de arboret. 14. La articolul 51, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51 Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte: 15. La articolul 51, litera a) se abrogă. 16. La articolul 51, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)aprobarea sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare de produse accidentale, altele decât cele rezultate din defrişările legal aprobate sau cele aferente instalaţiilor de scos-apropiat, fără notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu/fără avizul acesteia, după caz; c)punerea în valoare, ca produse de igienă sau ca produse accidentale, a arborilor care nu îndeplinesc condiţiile de a fi încadraţi ca igienă sau produse accidentale. Sancţiunea se aplică persoanelor care au pus în valoare astfel de produse lemnoase, în care o parte din arbori sau toţi arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiţia de a fi încadraţi în categoria de produse accidentale/igienă. Pe lângă plata amenzii, persoana vinovată are obligaţia achitării contravalorii funcţiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs dintre volumul pus în valoare din arbori care nu îndeplinesc condiţiile de a fi încadraţi ca igienă sau produse accidentale şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică. 17. La articolul 6, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)compensarea volumului de recoltat prevăzut de amenajamentul silvic din unităţi amenajistice inaccesibile cu volume echivalente din unităţi amenajistice accesibile, cu excepţia produselor accidentale I, de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condiţiile legii, precum şi a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent. Sancţiunea se aplică personalului cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic; 18. La articolul 6, litera f) se abrogă. 19. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a suprafeţelor de pădure afectate de incendii, în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii. 20. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul forestier naţional sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Se exceptează prejudiciile rezultate prin lucrările de exploatare forestieră, aşa cum sunt definite de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu reprezintă tăieri ilegale; 21. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă. 22. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcţional - T I, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condiţiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare. 23. La articolul 9, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)accesul oricărui autovehicul în fondul forestier naţional, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului, cu excepţia autovehiculelor din dotarea personalului cu atribuţii de control prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci când personalul se găseşte în misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase din exploatările autorizate, a celor din dotarea administratorilor de fond forestier şi a gestionarilor fondurilor de vânătoare, a specialiştilor care elaborează studiile de includere în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine, personalului custozilor şi administratorilor ariilor naturale protejate. 24. La articolul 11, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)refuzul persoanelor care desfăşoară activităţi în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, a personalului din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, la acţiunile de stingere a incendiilor; 25. La articolul 12, partea introductivă şi literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 12Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)trecerea animalelor domestice însoţite sau neînsoţite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Sancţiunea se aplică însoţitorului turmei, dacă animalele sunt însoţite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoţite; f)aruncarea sau depozitarea în fondul forestier naţional a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanţelor chimice şi a apei sărate. În acest caz se aplică şi sancţiunea complementară de obligare a contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea iniţială, pe cheltuiala sa; 26. La articolul 13 alineatul (1), literele a)-d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins : a)neefectuarea în două sezoane de vegetaţie a lucrărilor de regenerare artificială sau de completare a regenerării naturale, de către proprietar/administrator prestator de servicii silvice, a terenurilor pe care s-au realizat tăieri ilegale pe suprafeţe compacte, tăieri accidentale pe suprafeţe compacte de minimum 0,5 hectare fără derogări de la prevederile amenajamentului silvic sau a terenurilor oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional, în termen de 2 ani de la somaţie/aprobare. În situaţia în care legea obligă la constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, acesta este utilizat la efectuarea lucrărilor de regenerare; b)neexecutarea, de către proprietar sau de către ocolul silvic care asigură administrarea, a lucrărilor de împădurire în terenurile destinate împăduririi în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor şi/sau în cele intrate cu acte legale în fondul forestier în vederea împăduririi în perioada de aplicare a amenajamentului; c)neîncadrarea proporţiei speciei/speciilor principale din compoziţiile de regenerare în intervalul prevăzut de normele tehnice privind regenerarea pădurilor sau în proiectele tehnice/studiile de specialitate aprobate; d)neachitarea anticipată predării-primirii terenului pentru care a fost aprobată scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional a obligaţiilor băneşti prevăzute de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul predării de către ocolul silvic către beneficiarul scoaterii definitive sau în cazul ocupării temporare din fondul forestier a suprafeţei aprobate, fără ca beneficiarul să achite anticipat toate obligaţiile băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare, persoanele care au semnat procesul-verbal de predare-primire în calitate de predători au obligaţia să achite aceste obligaţii băneşti, în sume egale. Stabilirea sumelor pentru fiecare persoană se face prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Achitarea obligaţiilor băneşti este direct executorie, fără alte formalităţi prealabile, depunerea sumelor făcându-se în conturile prevăzute de legislaţia în vigoare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... f)neconstituirea şi/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de fond forestier a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor. Sancţiunea se aplică administratorului pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau proprietarului, în situaţia în care acesta are încheiat contract de servicii silvice. 27. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă şi literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 14(1) Constituie contravenţie silvică, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei: a)modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice, care are ca rezultat producerea unui prejudiciu a cărui valoare este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul care constituie prejudiciul şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; b)efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase de către ocoale silvice la proprietarii de fond forestier şi/sau vegetaţie forestieră din afara fondului forestier care nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare/prestaţie silvică în condiţiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau expiră anterior termenului de reprimire a parchetului; c)constituirea actului de punere în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare, care are ca rezultat producerea unui prejudiciu a cărui valoare este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul care constituie prejudiciul şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; 28. La articolul 14 alineatul (1), litera d) se abrogă. 29. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă. 30. La articolul 15 alineatul (1), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)vânzarea prin licitaţie sau negociere a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică fără asigurarea volumului de masă lemnoasă pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, cu neîncadrarea în volumul aprobat cu această destinaţie, unităţi care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum şi a necesarului pentru consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale respective; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... f)autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau continuarea exploatării de către operatorii economici care nu deţin certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil, cu excepţiile prevăzute la art. 62 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 31. La articolul 15 alineatul (1), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins: g)autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau efectuarea de lucrări silvo-tehnice în suprafeţele pentru care este formulată notificare sau nu este emis aviz către ocoalele silvice/proprietari de către structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la existenţa pădurilor care îndeplinesc criteriile de păduri virgine sau de păduri cvasivirgine şi care nu sunt incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine; h)nerealizarea lucrărilor de depistare şi prognoză a atacurilor bolilor şi dăunătorilor pădurii, în conformitate cu normele tehnice privind protecţia pădurilor împotriva bolilor şi dăunătorilor. Sancţiunea se aplică administratorului; i)neexecutarea lucrărilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor. Sancţiunea se aplică administratorului sau proprietarului, după caz. 32. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei neprelucrarea masei lemnoase achiziţionate la nivelul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau depăşirea prin achiziţie/procesare a procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege, de către un operator economic/grup de operatori economici. Operatorul economic/Grupul de operatori economici nu poate participa la licitaţiile/negocierile organizate în anul de producţie următor anului pentru care s-a constatat că nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau s-a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege.
(3) Volumul de materiale lemnoase sau contravaloarea acestora, dacă acestea nu pot fi identificate, achiziţionat/procesat sau neprocesat, după caz, anual de către operatorul economic/grupul de operatori economici cu care nu se realizează procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu care s-a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege, se confiscă.
33. La articolul 16 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)exploatarea masei lemnoase din partizi contractate, fără autorizaţie de exploatare şi proces-verbal de predare-primire a parchetului. Dacă fapta contravenţională este săvârşită de către operatori economici atestaţi pentru exploatări forestiere, instituţia din care face parte agentul constatator care a constatat fapta solicită Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru lucrări de exploatare forestieră sancţiunea retragerii certificatului de atestare, în condiţiile legii. Materialele lemnoase rezultate în urma exploatării se confiscă; b)exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare sau în actul de constatare încheiat la expirarea termenului înscris în autorizaţia de exploatare; 34. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se abrogă. 35. La articolul 16 alineatul (1), literele e)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: e)exploatarea masei lemnoase de către persoanele fizice în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 62 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f)cesionarea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor, în alte condiţii decât cele prevăzute în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; g)amplasarea neautorizată pe arbori a curselor feromonale echipate cu nade feromonale sau alţi atractanţi pentru inducerea atacului de gândaci de scoarţă, în alte condiţii decât cele prevăzute în instrucţiunile în vigoare. Valoarea arborilor afectaţi de atacuri de gândaci de scoarţă ca urmare a amplasării neautorizate se asimilează cu valoarea arborilor tăiaţi ilegal, iar fapta se încadrează drept contravenţie, dacă valoarea prejudiciului este de peste 5 ori valoarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul de masă lemnoasă afectat şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; volumul rezultat se valorifică conform reglementărilor în vigoare. 36. La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei, care se aplică membrilor comisiei de preselecţie, neluarea de către comisia de preselecţie a măsurii de respingere a participării pentru următoarele fapte ale operatorilor economici: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... b)dacă au datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, atât operatorul economic, cât şi grupul de operatori economici din care face parte, după caz; 37. La articolul 16 alineatul (2), literele d)-f) se abrogă. 38. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei necompletarea anexei certificatului de atestare a operatorilor economici de către emitentul autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase pe picior, la momentul emiterii autorizaţiei de exploatare. 39. La articolul 17, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier naţional fără aprobare legală a cioatelor şi/sau a resturilor de exploatare nevalorificabile; 40. La articolul 17, litera f) se abrogă. 41. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei: a)neîndeplinirea obligaţiei ca la exploatarea pădurilor de răşinoase să se cojească cioatele de pin şi molid, în întregime, iar la celelalte răşinoase, prin curelare; b)menţinerea în pădure pe o perioadă de peste 30 de zile, în intervalul 1 aprilie-1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit, cu excepţia arborilor-cursă folosiţi la combaterea dăunătorilor şi a lemnului provenit din rupturi şi doborâturi în masă. Dacă fapta se săvârşeşte în mod repetat într-un interval de 6 luni, se solicită comisiei emitente suspendarea/retragerea certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră; c)neîndeplinirea condiţiilor de reprimire a parchetelor de exploatare la expirarea termenului prevăzut de autorizaţia de exploatare. Sancţiunea se aplică atât operatorului economic deţinător al autorizaţiei de exploatare, cât şi personalului silvic care a făcut reprimirea parchetului; d)nerespectarea obligaţiei de a amplasa panoul cu principalele date referitoare la parchetul aflat în exploatare, de către titularul autorizaţiei de exploatare, conform prevederilor şi specificaţiilor prevăzute în instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos. 42. La articolul 19 alineatul (1), literele b)-d) şi g)-i) se modifică şi vor avea următorul cuprins : b)expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor lemnoase fără avize de însoţire a materialelor lemnoase sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală, aşa cum sunt prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu excepţia situaţiilor prevăzute de aceste norme; c)primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii ferate în vederea expedierii şi/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; d)primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... g)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avize de însoţire valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; h)vânzarea şi/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără provenienţă legală sau fără avizele de însoţire valabile ori cu avize din care nu rezultă provenienţa legală sau documentele echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; i)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase în mod repetat, în baza aceluiaşi aviz de însoţire. Repetabilitatea se demonstrează prin interogarea aplicaţiei Iwood Tracking, cu martori sau cu informaţii cu caracter oficial obţinute de la alte autorităţi ale statului. 43. La articolul 19 alineatul (2), partea introductivă şi literele a)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei şi reţinerea în vederea stabilirii provenienţei şi/sau confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:a)deţinerea de materiale lemnoase fără documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor cu privire la legalitatea provenienţei acestora, fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală sau fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de lege; b)transportul materialelor lemnoase, după caz, cu aviz de însoţire a materialelor lemnoase a cărui valabilitate a expirat, cu aviz de însoţire fără cod unic online sau offline generat de aplicaţiile Sistemului informatizat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, şi înscris în aviz, cu excepţiile prevăzute de normele legale, cu aviz de însoţire în care nu s-au înscris data şi ora plecării transportului şi, respectiv, valabilitatea, în funcţie de distanţa până la destinaţie; c)transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu corespund cu cel puţin unul dintre elementele înscrise în avizul de însoţire referitoare la:

(i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranţelor;
(ii) specie/grupe de specii.

Sancţiunea complementară de confiscare se aplică asupra volumului, cu luarea în considerare a toleranţelor, care nu corespunde pe specii/grupe de specii cu care se depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire. Confiscarea se poate realiza valoric în condiţiile art. 22 alin. (7) sau fizic; d)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase din locurile identificate prin coordonate geografice, altele decât cele corespunzătoare provenienţei legale, cu excepţia situaţiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv, inclusiv prin emiterea de coduri unice offline/online de la locul de încărcare a materialului lemnos; e)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase pentru care nu au fost introduse în aplicaţia informatică elementele prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi nu s-au obţinut codurile online şi/sau offline, după caz, cu excepţiile prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; f)achiziţia şi comercializarea de materiale lemnoase pentru care este interzisă achiziţia/comercializarea. 44. La articolul 19 alineatul (2), litera g) se abrogă. 45. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei şi cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză transportul realizat cu mijloace de transport feroviare şi navale, precum şi cele care au ca destinaţie exportul, în situaţia în care perioada de valabilitate a avizelor de însoţire care însoţesc transportul de materiale lemnoase depăşeşte perioada de executare a contractului de transport. 46. La articolul 19 alineatul (3), litera a) se abrogă. 47. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei introducerea în aplicaţiile informatice din SUMAL prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi/sau înscrierea în avizul de însoţire a materialelor lemnoase a unui număr de înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat. 48. La articolul 19 alineatul (4), literele a), e)-g), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins : a)neutilizarea SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în caz de neconformare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)neîndeplinirea, de către o organizaţie de monitorizare, a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei. Sancţiunea se aplică organizaţiei de monitorizare; f)transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; g)netransmiterea de către profesionişti a raportării lunare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... l)neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase, la momentul primirii în depozit, a obligaţiei de a verifica veridicitatea codului unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, prin interogarea aplicaţiei SUMAL, cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei; materialele lemnoase primite fără cod unic valid se confiscă; m)nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; nu se sancţionează profesionistul care notifică structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la săvârşirea erorii materiale; 49. La articolul 19 alineatul (4), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu următorul cuprins: p)anularea nejustificată a unui aviz de însoţire şi neraportarea în SUMAL a avizului de însoţire anulat pentru care a fost obţinut cod unic, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; în situaţia în care se demonstrează că s-a realizat un transport ilegal în baza avizului de însoţire anulat se confiscă şi materialele lemnoase în cauză; q)nedeţinerea în depozit a cantităţilor de materiale lemnoase pe specii/grupe de specii şi sortimente industriale, determinate ca diferenţe între stocurile scriptice şi faptice, inventariate la data efectuării controlului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi cu confiscarea contravalorii materialelor lemnoase în cauză, cu luarea în considerare a toleranţelor şi perisabilităţilor admise legal. 50. La articolul 19, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins :(5) În cazul neîndeplinirii/neimplementării de către operatorii economici a obligaţiilor prevăzute la alin. (4) lit. h)-k) într-un interval de 6 luni de la data constatării, cuantumul amenzii se dublează. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(7) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (4) lit. a), g), l) şi m) se fac şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii împuterniciţi din cadrul Jandarmeriei Române. 51. La articolul 19, alineatul (11) se abrogă. 52. La articolul 19, alineatele (12)-(14) se modifică şi vor avea următorul cuprins :(12) Pentru contravenţiile constatate în timpul transportului materialelor lemnoase sancţiunea principală se aplică:a)conducătorului autovehiculului rutier pe care este încărcat materialul lemnos sau al autovehiculului rutier care tractează orice părţi de autovehicule rutiere distinct înmatriculate/ neînmatriculate pe care este încărcat materialul lemnos, conducătorului atelajului dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. c) sau art. 21 lit. k); b)operatorului economic care realizează transportul, în cazul în care materialul lemnos se transportă cu mijloc de transport naval sau feroviar, după caz, dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. c) sau art. 21 lit. k); c)operatorului economic emitent al documentelor de însoţire a materialelor lemnoase, în măsura în care fapta nu constituie infracţiune potrivit legii penale, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi i) şi alin. (2) lit. b)-e). (13) Mijlocul de transport cu care s-a realizat transportul de materiale lemnoase fără aviz de însoţire şi/sau fără cod online sau offline, după caz, generat de aplicaţiile SUMAL, pentru situaţiile în care emiterea codului online sau offline este obligatorie, se confiscă, dacă valoarea materialelor lemnoase transportate depăşeşte de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior sau dacă se constată repetarea faptei în interval de 6 luni de la data constatării primei fapte. Evaluarea masei lemnoase se realizează conform prevederilor art. 22 alin. (7).(14) Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin. (13) se realizează conform procedurilor reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. d), d1) şi e). În situaţia în care se constată o contravenţie silvică de către celelalte categorii de agenţi constatatori cu competenţă în constatarea faptelor care vizează transportul materialelor lemnoase decât cei prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. d), d1) şi e), contravenţie care are ca măsură complementară confiscarea mijlocului de transport, se solicită, în regim de urgenţă, inspectoratului de poliţie pe raza căruia a fost constatată contravenţia nominalizarea unui agent constatator, care, în echipă mixtă cu agentul constatator care a constatat contravenţia, să aplice sancţiunea principală şi complementară. 53. La articolul 19, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:(15) Persoanele juridice ai căror agenţi constatatori au competenţă în stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice au obligaţia de a nominaliza, la solicitare, persoane care să constate şi să aplice contravenţia silvică, inclusiv măsuri complementare, după caz, în echipe mixte împreună cu un agent constatator/agenţi constatatori din cadrul persoanei juridice care a făcut solicitarea. Solicitarea se poate face pentru fapte care implică evaluarea volumului materialelor lemnoase sau confiscarea mijlocului de transport. 54. Articolul 20 se abrogă. 55. La articolul 21, literele g), i), k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins : g)nepredarea în custodie, în termen de 30 de zile, la structura teritorială competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn şi a documentelor cu regim special nefolosite, de către persoanele juridice care le deţin, în cazul încetării activităţii pentru care au fost confecţionate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a aplicării sancţiunii complementare de retragere a autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic, după caz;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... i)transportul de la locul de recoltare al pomilor de Crăciun recoltaţi de pe teritoriul naţional şi al materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare; pomii de Crăciun se confiscă şi se valorifică prin vânzare directă; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... k)refuzul transportatorului de a transporta materialele lemnoase confiscate/reţinute în vederea confiscării sau mijlocul de transport confiscat la locul indicat de agentul constatator; l)neprezentarea organelor de control a registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase la punctele de lucru ale deţinătorilor depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase. 56. La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) În cazul confiscării mijlocului de transport, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator. 57. La articolul 22, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Dacă materialele lemnoase reţinute/confiscate nu se află în mijloace de transport, agentul constatator va dispune cu privire la ridicarea, transportarea şi depozitarea acestora. Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea şi depozitarea materialelor lemnoase reţinute/confiscate se acoperă din sumele rezultate în urma valorificării materialelor lemnoase reţinute/confiscate. 58. Articolul 23 se abrogă. 59. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins: Articolul 231 Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei neidentificarea de către structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a pădurilor care au făcut parte din categoria vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, pentru a fi incluse în fondul forestier. Identificarea pădurilor care au făcut parte din categoria vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier şi nominalizarea agenţilor constatatori care stabilesc şi sancţionează contravenţia silvică se fac în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 60. La articolul 24 alineatul (1), literele b)-d), d1) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins : b)personalul silvic din cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului - pentru contravenţiile silvice săvârşite în fondul forestier pe care îl administrează/ prestează servicii silvice sau pe care îl preia în vederea administrării/asigurării serviciilor silvice, precum şi pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase; c)personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior şi al ocoalelor de regim - pentru contravenţiile silvice săvârşite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice, precum şi pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase; d)ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) şi b), art. 51 lit. b), art. 6 lit. c) şi d), art. 7 alin. (1) lit. a)-c) şi e), art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1) lit. f), art. 16 alin. (1) lit. a), b) şi e), art. 17 lit. c) şi d), art. 19 alin. (1)-(3), alin. (4) lit. a), g), l) şi m) şi art. 21; d1) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 lit. b), art. 11 lit. d), art. 12 lit. f) şi h), art. 19 alin. (1)-(3) şi art. 21; e)ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9, art. 11, art. 12, art. 17 lit. c), art. 19 alin. (1)-(3) şi art. 21; 61. La articolul 24, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) Oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulaţiei materialului lemnos, se efectuează cu respectarea competenţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. a); oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulaţiei materialului lemnos, de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. a) se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al autorităţii publice centrale pentru afaceri interne. 62. La articolul 30, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Pe lângă sancţiunea aplicată şi plata valorii despăgubirilor, în cazul contravenţiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) şi f), art. 9 lit. a), c) şi d), art. 11 lit. a) şi d), art. 12, art. 17 lit. a), d) şi e), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea iniţială a fondului forestier, la starea prevăzută de reglementările în vigoare sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări. 63. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34Sumele încasate din plata amenzilor la contravenţiile silvice se distribuie după cum urmează: a)20% se varsă în contul persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda; b)80% se varsă la bugetul de stat în cazul contravenţiilor săvârşite de către operatorii economici sau, după caz, la bugetul local pentru contravenţiile săvârşite de către persoanele fizice. 64. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36(1) Ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate, precum şi a celor abandonate este obligat să doneze volumul confiscat către instituţiile publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la confiscare, ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate notifică simultan instituţiile publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia cu privire la volumul confiscat, specia/grupa de specii şi sortimentul dimensional şi solicită fiecărei instituţii volumul, specia şi sortimentul/sortimentele dimensionale necesare, cu încadrarea în specificaţiile transmise în notificare. (3) Instituţiile prevăzute la alin. (1) pot solicita în scris ocolului silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate şi a celor abandonate volumul de materiale lemnoase pe specii/grupe de specii şi în sortimentul/sortimentele dimensionale necesare, în termen de maximum 7 zile de la data înregistrării notificării.(4) Donaţia materialelor lemnoase confiscate şi a celor abandonate către instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se face în următoarea ordine:a)grădiniţe, creşe şi case de copii; b)şcoli şi licee; c)case şi azile de bătrâni;d primării; e)unităţi militare. (5) Materialele lemnoase confiscate care nu pot fi valorificate prin donaţie în condiţiile alin. (1)-(4) se valorifică prin licitaţie, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către:a)unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau de structurile de administrare pentru ceilalţi administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului pe raza cărora sau depozitat materialele lemnoase în custodie; b)ocolul silvic de regim pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie. (6) Pentru desfăşurarea licitaţiei, entităţile prevăzute la alin. (5) au obligaţia de a întocmi documentaţia de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase şi de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitaţia se anunţă pe site-urile nominalizate în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică şi prin afişare la sediile autorităţilor publice ale unităţilor administrativ-teritoriale şi la sediul ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Preţurile de pornire la licitaţie se aprobă de entităţile prevăzute la alin. (1), în funcţie de valoarea de piaţă a materialelor lemnoase confiscate. Licitaţia se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunţării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitaţie se poate vinde prin negociere operatorilor economici sau direct persoanelor fizice, sub preţul de pornire la licitaţie cu cel mult 10%. (7) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate care nu au făcut obiectul donaţiei, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitaţiei şi transport, după caz, precum şi sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel:a)35% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziţia persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda sau a realizat confiscarea; b)65% la bugetul de stat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum şi în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror provenienţă nu poate fi stabilită. (8) Sumele prevăzute la alin. (7) lit. a) şi la art. 34 lit. a) se virează în fondul de stimulare a agenţilor constatatori din cadrul persoanelor juridice din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1); normele metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulare a agenţilor constatatori se aprobă prin ordin al conducătorului fiecărei autorităţi publice din care fac parte agenţii constatatori/ decizie/orice act administrativ emis în acest sens. 65. La articolul 39, alineatul (3) se abrogă. 66. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 42(1) Contravenţiile silvice se constată de agenţii constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenţiei silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la instituţia din care face parte agentul constatator, exemplarul 2 la contravenient, iar exemplarul 3 rămâne la instituţia din care face parte agentul constatator. Instituţia din care face parte agentul constatator transmite exemplarul 1 al procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice organului fiscal central competent, în situaţia neachitării în termenul legal a amenzii. 67. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege. Articolul IIÎn toate cazurile în care, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se constată săvârşirea de contravenţii silvice ca urmare a măsurătorilor de materiale lemnoase, agentul constatator are obligaţia ca la realizarea măsurătorilor/determinării volumului să aibă în vedere toleranţele admise, respectiv contragerea determinată de uscare conform standardelor în vigoare, urmărind: a)volumul pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranţelor; b)specia/grupa de specii. Articolul IIISancţiunile prevăzute la art. 4, art. 51 lit. b), art. 6 lit. e), art. 12 lit. a)-c), g) şi h), art. 19 alin. (4) lit. a), f), g) şi m) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică numai după notificarea făcută de agentul constatator pentru o perioadă de maximum 7 zile. În situaţia în care, după notificare, agentul constatator constată că în continuare a fost încălcată legea, aplică sancţiunile corespunzătoare. Articolul IV Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU-GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 13 iunie 2017.Nr. 134.ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Legea nr. 171/2010) Antet1) ........ ................ 1) Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator. ........ ........ ............... Seria CCS nr. ........ .......... PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei silvice Încheiat astăzi, ...... luna ............. anul ......, în localitatea ............. Subsemnaţii: agenţi constatatori Funcţia: Locul de muncă: 1. ........ ................ ................ ................ ........ ........... 2. ........ ................ ................ ................ ........ ........... 3. ........ ................ ................ ................ ........ ........... În temeiul Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al2) ........ ................ ................, am constatat că:2) Alte acte normative care reglementează aplicarea de sancţiuni contravenţionale în domeniul silvic şi cinegetic. Făptuitorul: Persoana juridică ........ ................ ................ ................, cu sediul în ........ ................ ........ .............., CUI ........ ........ ........., reprezentată prin domnul/doamna ........ ................ ................ ................ ..........., zis(ă) ........ ................ ..........., cu domiciliul la adresa ........ ................ ................ ............, ocupaţia ........ ........ .............., locul de muncă ........ ................ ........ ..........., posesor/posesoare al/a BI (CI)/paşaportului seria ......... nr. ........ .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Persoana fizică ........ ................ ..........., cu domiciliul la adresa ........ ................ ........ .........., posesor/posesoare al/a BI (CI)/paşaportului seria ......... nr ........ ..............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în jurul orelor ................/perioada ........ .............., în locul numit ........ ................, din raza ocolului silvic ........ ........ ............ de pe raza localităţii ........ ................ ................, judeţul ........ ........ ..............., a săvârşit faptele: ........ ................ ................ ........ ......... în următoarele împrejurări/detalii/circumstanţe agravante ........ ........ ..........., prin încălcarea prevederilor ........ ........ ........, cauzând o pagubă de ........ ........... lei, conform calculului anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. Au fost reţinute în vederea confiscării/confiscate, în baza art. ........... din ........ ........, următoarele lucruri (bunuri): ..............., care aparţin ........ ................ ............... şi se predau în custodie numitului ........ ................ ................, domiciliat în ........ ........ .........., judeţul ........ ..............., funcţia ........ ........ ............. la ........ ................ ............., posesor al BI (CI) seria ........... nr. ........ ........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Depozitarea se face în locul ........ ................ ........ ........... . În conformitate cu art. ............... au fost stabilite despăgubiri în cuantum de ........ ............., sumele urmând a fi achitate în contul ........ ........ .............. . Agenţii constatatori, 1. ........ ................ ............... 2. ........ ................ ............... 3. ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Martor, ........ ................ ............... Făptuitor, Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice astăzi, ziua ....... luna .......... anul ...... . (numele, prenumele şi semnătura făptuitorului) În conformitate cu art. ........ ........ ......... din ........ ................, făptuitorul este obligat la plata contravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculaţiei anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal: ........ ................ ................ ................ ........ ........ Agentul constatator aplică: 1. amenda de ........ ............. lei, conform art. ...... din ........ ............., care prevede o amendă de la .......... până la .............; 2. amenda de ........ ............. lei, conform art. ...... din ........ ............., care prevede o amendă de la .......... până la ............; 3. amenda de ........ ............. lei, conform art. ...... din ........ .............., care prevede o amendă de la ..........până la ............., în total o amendă de ........ ................ .......... lei. Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ........ ............ din ........ ........ ........., făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul legal al amenzii, respectiv suma de ............ lei. O copie de pe chitanţă, în acest caz, se predă de către făptuitor agentului constatator sau se trimite prin poştă instituţiei din care face parte agentul constatator. Alte menţiuni (obiecţiunile făptuitorului): ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Făptuitorul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal. De faţă a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) ........ ........ ........ ................ ................ ................ ........ ..........., domiciliat în ........ ........ ............, funcţia ........ ............., locul de muncă ........ ........ ............, BI/CI seria ......... nr. ........ ........ ............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată în contul nr. ........ ................ ................ ........ ........., iar despăgubirea în contul nr. ........ ................ .............., în termen de 30 de zile de la comunicare, iar o copie de pe dovada plăţii va fi comunicată prin poştă sau fax instituţiei noastre, având codul fiscal ........ ................ ................ ............ . Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a săvârşit fapta. Agenţii constatatori, 1. ........ ................ ............... 2. ........ ................ ............... 3. ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Martor, ........ ................ ............... Făptuitor, Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice astăzi, ziua .... luna ....... anul .... . (numele, prenumele şi semnătura făptuitorului) ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 3 la Legea nr. 171/2010) Antet1)1) Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator. ........ ................ ............... ........ ................ ............. Seria CBR nr. ........ ........ .......... PROCES-VERBAL de reţinere în vederea stabilirii provenienţei/confiscării şi de dare în custodie a bunurilor reţinute/confiscate 1. Data încheierii: ........ ............/........ ............../............ 2. Locul încheierii: ........ ................ ......... 3. Agenţi constatatori:

Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă

4. Am constatat cu ocazia ........ ........... următoarele: .............. 5. Aspectele constatate constituie contravenţii silvice şi s-au sancţionat în conformitate cu actul normativ ........ ........ .........., prin Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei silvice nr. ........ ................ ................ ........ ........... . 6. S-a procedat la reţinerea în vederea stabilirii provenienţei/confiscării următoarelor bunuri: 6.1. dobândite prin fapta comisă:

Nr. crt. Sortimentul Unitatea de măsură (UM) Cantitatea Preţul unitar (lei/UM) Valoarea totală (lei)

Agenţi constatatori, a)........ ................ ......... b)........ ................ ......... c)........ ................ .........(numele, prenumele şi semnătura) Contravenient, ........ ................ ............... Mi s-a înmânat şi am primit o copie a prezentului proces-verbal. (numele, prenumele şi semnătura contravenientului) Custode, ........ ................ ............... 6.2. care au servit la săvârşirea faptei: 7. Bunurile au fost reţinute în vederea confiscării/confiscate de la numitul ........ ........ ............., cu domiciliul în comuna (oraşul) ........ ............., str. ........ ........ ......... nr. ........ ........., judeţul ........ ................ .............., care are calitatea de contravenient/însoţitor al transportului/reprezentant al ........ ................ .............../cumpărător. 8. Obiecţiunile celui de la care s-a făcut reţinerea în vederea confiscării/confiscarea sunt: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 9. Bunurile reţinute în vederea confiscării/confiscate au fost date în custodie lui ........ ..........., având funcţia de ........ ........... la ........ .............., posesor al BI/(CI)/paşaportului seria ......... nr. ..............., eliberat(ă) de ........ ............. la data de ......../....../........., cu domiciliul în comuna (oraşul) ........ ........ ............, str. ........ ................ .............. nr. ............., judeţul ........ ................ ............ . 10. Pentru probarea provenienţei bunurilor reţinute în vederea confiscării se dă termen până la data de ......./......../..........., când se vor prezenta organelor de constatare actele legale doveditoare. În caz contrar se dispune de către agenţii constatatori confiscarea bunurilor reţinute. 11. Bunurile reţinute în vederea confiscării s-au restituit proprietarului din următoarele motive: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ . 12. În urma analizei documentelor s-a dispus confiscarea la data de ........ ........ ........... de către ........ ................ .........., având funcţia de ........ ........ ............... la ........ ................ ................ ........ ......... . 13. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, din care: unul la agentul constatator; unul la făptuitor; unul la custode; unul la contabilitatea1) ........ ................ ........., pentru urmărirea gestionară a bunurilor confiscate.1) Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.Agenţi constatatori, 1. ........ ................ ............... 2. ........ ................ ............... 3. ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Contravenient, Mi s-a înmânat şi am primit o copie a prezentului proces-verbal. (numele, prenumele şi semnătura contravenientului) Custode, ........ ................ ...............SmartCity5

COMENTARII la Legea 134/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 134 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu