Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 123 din 19 iunie 1998

privind acceptarea de catre Romania a Constitutiei Organizatiei Internationale pentru Migrari

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 229 din 24 iunie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Romania accepta Constitutia Organizatiei Internationale pentru Migrari, adoptata la Venetia la 19 octombrie 1953, cu amendamentele aduse la data de 20 mai 1987.
    Art. 2
    Contributia anuala a Romaniei, ca urmare a acceptarii Constitutiei Organizatiei Internationale pentru Migrari, se suporta din bugetul de stat, prin Ministerul de Interne.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                             PETRE ROMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                          ANDREI IOAN CHILIMAN

                               CONSTITUTIA
               Organizatiei Internationale pentru Migrari*)

    *) Prezentul text include in textul Constitutiei din 19 octombrie 1953 al Comitetului Interguvernamental pentru Migrari in Europa (denumirea anterioara a organizatiei) amendamentele adoptate la data de 20 mai 1987 si intrate in vigoare la 14 noiembrie 1989.
    Traducere.

                                PREAMBUL

    Inaltele parti contractante,
    reamintind Rezolutia adoptata la 5 decembrie 1951 de catre Conferinta pentru migrari de la Bruxelles,
    recunoscand:
    ca furnizarea la scara internationala a serviciilor de migrare se impune deseori in vederea asigurarii derularii armonioase a miscarilor migratorii in lume si pentru a facilita, in conditiile cele mai favorabile, stabilirea si integrarea migrantilor in structura economica si sociala a tarii de primire;
    ca servicii de migrare similare pot fi necesare, de asemenea, in timpul migrarilor temporare, al migrarilor in scopul intoarcerii intr-o zona parasita anterior si al migrarilor intraregionale;
    ca migrarea internationala cuprinde, de asemenea, migrarea refugiatilor, a persoanelor stramutate si a altor persoane constranse sa-si paraseasca tara si care au nevoie de serviciile internationale de migrare;
    ca este important sa fie promovata cooperarea statelor si a organizatiilor internationale in vederea facilitarii emigrarii persoanelor care doresc sa migreze in tari in care isi pot asigura mijloacele de subzistenta din slujba obtinuta si in care pot avea, alaturi de familiile lor, o existenta demna, in spiritul respectului pentru persoana umana;
    ca migrarea poate stimula crearea de noi activitati economice in tarile de primire si ca exista o relatie intre migrare si conditiile economice, sociale si culturale din tarile in curs de dezvoltare;
    ca nevoile tarilor in curs de dezvoltare ar trebui luate in considerare in cadrul cooperarii si al altor activitati internationale referitoare la migrare;
    ca este important sa fie promovata cooperarea statelor si organizatiilor internationale guvernamentale si neguvernamentale in materie de cercetare si consultare asupra problemelor de migrare atat in ceea ce priveste procesul migratoriu, cat si situatia si nevoile specifice ale migrantului, in calitate de fiinta umana;
    ca miscarea migrantilor trebuie sa se realizeze, in masura posibilului, prin intermediul serviciilor de transport regulate si ca in anumite circumstante este necesar sa se recurga la facilitati suplimentare sau de alta natura;
    ca trebuie sa existe intre state, organizatii internationale guvernamentale si neguvernamentale o cooperare si o coordonare stranse in chestiuni legate de migrare si de refugiati;
    ca este necesara o finantare internationala a activitatilor legate de migrarea internationala,
    infiinteaza Organizatia Internationala pentru Migrari, denumita in cele ce urmeaza Organizatia, si accepta prezenta Constitutie.

    CAP. 1
    Obiective si functii

    Art. 1
    1. Obiectivele si functiile Organizatiei sunt:
    a) de a lua toate masurile necesare in vederea asigurarii transferului organizat al migrantilor pentru care facilitatile existente sunt inadecvate sau care altfel nu ar fi in masura sa plece fara asistenta speciala spre tarile care ofera posibilitati de migrare ordonata;
    b) de a se ocupa cu transferul organizat al refugiatilor, al persoanelor stramutate si al altor persoane care au nevoie de serviciile internationale de migrare, pentru care vor putea fi incheiate aranjamente intre Organizatie si statele interesate, inclusiv cele care se angajeaza sa-i primeasca;
    c) de a furniza, la cererea si cu acordul statelor interesate, servicii de migrare, cum ar fi: recrutarea, selectia, pregatirea pentru migrare, cursurile de limbi straine, activitatile de orientare, examenele medicale, activitatile de plasare, activitatile ce faciliteaza primirea si integrarea, servicii de consultanta in probleme de migrare, precum si orice alt tip de asistenta, in acord cu scopurile Organizatiei;
    d) de a furniza servicii similare, la cererea statelor sau in cooperare cu alte organizatii internationale interesate, pentru migrarea voluntara intr-o zona parasita anterior, inclusiv pentru repatrierea liber consimtita;
    e) de a oferi statelor, precum si organizatiilor internationale si altor organizatii un forum in cadrul caruia acestea sa faca schimb de idei si de experienta, sa promoveze cooperarea si coordonarea eforturilor in domeniul migrarii internationale, inclusiv sa realizeze studii asupra unor astfel de probleme, in vederea gasirii unor solutii practice.
    2. In realizarea functiilor sale, Organizatia coopereaza strans cu organizatiile internationale guvernamentale si neguvernamentale, preocupate de problemele migrarii, ale refugiatilor si resurselor umane, in vederea, intre altele, a facilitarii coordonarii activitatilor internationale in aceste domenii. Aceasta cooperare se va exercita cu respectarea reciproca a competentelor organizatiilor interesate.
    3. Organizatia recunoaste ca criteriile de admitere si numarul imigrantilor ce urmeaza a fi admisi sunt chestiuni ce tin de competenta nationala a statelor si ca, in realizarea functiilor sale, se conformeaza legilor si reglementarilor, precum si politicii statelor interesate.

    CAP. 2
    Membri

    Art. 2
    Au calitatea de membru al Organizatiei:
    a) statele care, fiind membre ale Organizatiei, au acceptat prezenta Constitutie in conformitate cu art. 34 sau carora li se aplica dispozitiile art. 35;
    b) celelalte state care au facut dovada interesului pe care il manifesta fata de principiul liberei circulatii a persoanelor si care se angajeaza cel putin la cheltuielile de administratie ale Organizatiei, cu o contributie financiara al carei cuantum va fi convenit intre Consiliu si statul interesat, sub rezerva unei decizii a Consiliului, luata cu majoritate de doua treimi, si a acceptarii de catre ele a prezentei Constitutii.
    Art. 3
    Orice stat membru poate sa-si notifice retragerea din Organizatie, acest fapt avand efect la sfarsitul exercitiului financiar anual. Aceasta notificare se face in scris si trebuie sa parvina directorului general al Organizatiei cu cel putin 4 luni inainte de incheierea exercitiului financiar. Obligatiile financiare fata de Organizatie ale statului membru care si-a notificat retragerea se vor aplica intregului exercitiu financiar in cursul caruia a fost facuta notificarea.
    Art. 4
    1. Daca un stat membru nu isi indeplineste obligatiile financiare fata de Organizatie timp de doua exercitii financiare consecutive, Consiliul poate, printr-o decizie luata cu majoritate de doua treimi, sa ii suspende dreptul de vot, precum si toate sau o parte din serviciile de care acest stat membru beneficiaza. Consiliul are autoritatea de a restabili acest drept la vot si aceste servicii printr-o decizie luata cu majoritate simpla de voturi.
    2. Orice stat membru poate fi suspendat din calitatea de membru printr-o decizie a Consiliului, luata cu majoritate de doua treimi, daca incalca in mod constant principiile prezentei Constitutii. Consiliul are autoritatea de a restabili aceasta calitate de membru printr-o decizie luata cu majoritate simpla.

    CAP. 3
    Organe

    Art. 5
    Organele Organizatiei sunt:
    a) Consiliul;
    b) Comitetul executiv;
    c) Administratia.

    CAP. 4
    Consiliul

    Art. 6
    Functiile Consiliului, in afara celor indicate in alte dispozitii ale prezentei Constitutii, constau in:
    a) hotararea politicii Organizatiei;
    b) studierea rapoartelor, aprobarea si conducerea gestiunii Comitetului executiv;
    c) studierea rapoartelor, aprobarea si conducerea gestiunii directorului general;
    d) studierea si aprobarea programului, a bugetului, a cheltuielilor si a conturilor Organizatiei;
    e) luarea tuturor masurilor in vederea realizarii obiectivelor Organizatiei.
    Art. 7
    1. Consiliul este alcatuit din reprezentanti ai statelor membre.
    2. Fiecare stat membru desemneaza cate un reprezentant, precum si supleantii si consilierii pe care ii considera necesari.
    3. Fiecare stat membru dispune de un vot in Consiliu.
    Art. 8
    Consiliul poate sa admita, la cererea acestora, state nemembre si organizatii internationale guvernamentale sau neguvernamentale care se ocupa cu probleme de migrare, de refugiati sau de resurse umane, in calitate de observatori la reuniunile sale, in conditii ce pot fi prevazute in regulamentul sau de functionare. Asemenea observatori nu vor avea drept de vot.
    Art. 9
    1. Consiliul se reuneste in sesiune ordinara o data pe an.
    2. Consiliul se reuneste in sesiune extraordinara, la cererea:
    a) unei treimi din numarul membrilor sai;
    b) Comitetului executiv;
    c) directorului general sau a presedintelui Consiliului, in caz de urgenta.
    3. La inceputul fiecarei sesiuni ordinare, Consiliul alege un presedinte si pe ceilalti membri ai biroului, al caror mandat este de un an.
    Art. 10
    Consiliul poate crea orice subcomitet necesar indeplinirii functiilor sale.
    Art. 11
    Consiliul adopta regulamentul sau de functionare.

    CAP. 5
    Comitetul executiv

    Art. 12
    Functiile Comitetului executiv constau in:
    a) examinarea si revizuirea politicii, a programelor si a activitatilor Organizatiei, a rapoartelor anuale ale directorului general si a oricaror rapoarte speciale;
    b) examinarea tuturor chestiunilor financiare sau bugetare care tin de competenta Consiliului;
    c) analizarea oricarei probleme care ii este prezentata in mod special de catre Consiliu, inclusiv revizuirea bugetului si luarea masurilor pe care le considera necesare in aceasta directie;
    d) consilierea directorului general asupra oricarei probleme pe care acesta i-ar putea-o supune atentiei;
    e) luarea, intre sesiunile Consiliului, a oricarei decizii urgente in chestiunile ce tin de competenta Consiliului, decizii care vor fi supuse aprobarii acestuia din urma in cursul sesiunii sale urmatoare;
    f) prezentarea de opinii sau propuneri, din proprie initiativa, Consiliului sau directorului general;
    g) transmiterea catre Consiliu a rapoartelor si, daca este cazul, a recomandarilor privind problemele examinate.
    Art. 13
    1. Comitetul executiv este alcatuit din reprezentanti a noua state membre. Acest numar poate fi majorat printr-o decizie a Consiliului, luata cu majoritate de doua treimi, fara ca acesta sa depaseasca o treime din numarul total al membrilor Organizatiei.
    2. Aceste state membre sunt alese de catre Consiliu pe o perioada de 2 ani si sunt reeligibile.
    3. Fiecare membru al Comitetului executiv desemneaza cate un reprezentant, precum si supleantii si consilierii pe care ii considera necesari.
    4. Fiecare membru al Comitetului executiv dispune de un vot.
    Art. 14
    1. Comitetul executiv se reuneste cel putin o data pe an. El se va reuni, la nevoie, spre a-si exercita functiile, la cererea:
    a) presedintelui sau;
    b) Consiliului;
    c) directorului general, dupa consultarea presedintelui Consiliului;
    d) majoritatii membrilor sai.
    2. Comitetul executiv alege din randurile membrilor sai un presedinte si un vicepresedinte, al caror mandat este de un an.
    Art. 15
    Comitetul executiv poate crea, sub rezerva unei eventuale reexaminari din partea Consiliului, orice subcomitet necesar realizarii functiilor sale.
    Art. 16
    Comitetul executiv adopta regulamentul propriu de functionare.

    CAP. 6
    Administratia

    Art. 17
    Administratia cuprinde un director general, un director general adjunct, precum si personalul stabilit de catre Consiliu.
    Art. 18
    1. Directorul general si directorul general adjunct sunt alesi de catre Consiliu cu majoritate de doua treimi si pot fi realesi. Durata mandatului lor va fi in mod normal de 5 ani, dar, in cazuri exceptionale, va putea fi redusa, daca acest lucru va fi decis de catre Consiliu cu majoritate de doua treimi. Ei isi indeplinesc functiile in termenii contractelor aprobate de Consiliu si semnate, in numele Organizatiei, de catre presedintele Consiliului.
    2. Directorul general este raspunzator in fata Consiliului si a Comitetului executiv. El administreaza si conduce serviciile Organizatiei in conformitate cu prezenta Constitutie, cu politica generala si cu deciziile Consiliului si ale Comitetului executiv, precum si cu reglementarile adoptate de acestea. El formuleaza propuneri in vederea adoptarii de masuri de catre Consiliu.
    Art. 19
    Directorul general numeste personalul Administratiei in conformitate cu statutul personalului, adoptat de catre Consiliu.
    Art. 20
    1. In indeplinirea indatoririlor lor, directorul general, directorul general adjunct si personalul nu trebuie sa solicite sau sa accepte instructiuni ale vreunui stat sau vreunei autoritati din afara Organizatiei. Ei trebuie sa se abtina de la orice act incompatibil cu statutul lor de functionar international.
    2. Fiecare stat membru se angajeaza sa respecte caracterul exclusiv international al functiilor directorului general, ale directorului general adjunct si ale personalului si sa nu incerce sa ii influenteze in executarea misiunii lor.
    3. Pentru recrutarea si angajarea personalului, capacitatea, competenta si integritatea trebuie considerate conditii primordiale; cu exceptia circumstantelor speciale, personalul trebuie recrutat dintre cetatenii statelor membre ale Organizatiei, tinandu-se seama de principiul repartitiei geografice echitabile.
    Art. 21
    Directorul general participa sau este reprezentat de catre directorul general adjunct sau de catre un alt functionar desemnat la toate sesiunile Consiliului, ale Comitetului executiv si ale subcomitetelor. Directorul general sau reprezentantul sau desemnat poate lua parte la dezbateri, fara drept de vot.
    Art. 22
    In cursul sesiunii ordinare a Consiliului, care are loc la finele fiecarui exercitiu financiar, directorul general prezinta Consiliului, prin intermediul Comitetului executiv, un raport asupra lucrarilor Organizatiei, prezentand o dare de seama completa asupra activitatilor sale in cursul anului precedent.

    CAP. 7
    Sediul

    Art. 23
    1. Organizatia isi are sediul la Geneva. Consiliul poate decide, printr-un vot exprimat cu majoritate de doua treimi, transferarea sediului in alt loc.
    2. Reuniunile Consiliului si ale Comitetului executiv au loc la Geneva, cu exceptia cazului in care doua treimi din numarul membrilor Consiliului sau, respectiv, ai Comitetului executiv au decis sa se reuneasca in alta parte.

    CAP. 8
    Finantele

    Art. 24
    Directorul general prezinta Consiliului, prin intermediul Comitetului executiv, un buget anual cuprinzand cheltuielile de administratie si cele pentru operatiuni, incasarile prevazute, prevederi suplimentare in caz de necesitate, precum si conturile anuale sau speciale ale Organizatiei.
    Art. 25
    1. Resursele necesare cheltuielilor Organizatiei sunt constituite:
    a) in ceea ce priveste partea administrativa a bugetului, din contributiile in numerar ale statelor membre, ce trebuie achitate fara intarziere la inceputul exercitiului financiar la care se raporteaza;
    b) in ceea ce priveste partea din buget referitoare la operatiuni, din contributii in numerar, in natura sau sub forma de servicii ale statelor membre, ale altor state, ale organizatiilor internationale, guvernamentale sau neguvernamentale, ale altor entitati juridice sau ale unor persoane particulare, contributii ce vor fi achitate cat mai repede posibil si in totalitatea lor inainte de expirarea exercitiului financiar la care se raporteaza.
    2. Orice stat membru trebuie sa verse la partea administrativa a bugetului Organizatiei o contributie al carei cuantum va fi convenit intre Consiliu si statul membru interesat.
    3. Contributiile la cheltuielile pentru operatiuni ale Organizatiei sunt voluntare si orice participant la partea din buget referitoare la operatiuni poate conveni cu Organizatia termenii si conditiile de folosire a contributiilor, in conformitate cu obiectivele si functiile acesteia.
    4. a) Cheltuielile de administratie la sediul Organizatiei si toate celelalte cheltuieli administrative, cu exceptia celor efectuate in vederea realizarii functiilor mentionate la alin. 1 lit. c) si d) ale art. 1, vor fi asigurate de la partea administrativa a bugetului.
    b) Cheltuielile pentru operatiuni, precum si cheltuielile administrative efectuate in vederea realizarii functiilor mentionate la alin. 1 lit. c) si d) ale art. 1 vor fi asigurate de la partea din buget referitoare la operatiuni.
    5. Consiliul va veghea ca gestiunea administrativa sa fie asigurata intr-o maniera eficienta si economica.
    Art. 26
    Consiliul stabileste un regulament financiar.

    CAP. 9
    Statutul juridic

    Art. 27
    Organizatia are personalitate juridica. Ea beneficiaza de capacitatea juridica necesara pentru exercitarea functiilor si pentru realizarea obiectivelor sale si, in special, de capacitatea, potrivit legilor statului: a) de a contracta; b) de a obtine bunuri mobile si imobile si de a dispune de ele; c) de a primi si de a cheltui fonduri publice si private; d) de a sta in justitie.
    Art. 28
    1. Organizatia va beneficia de privilegiile si imunitatile care sunt necesare pentru exercitarea functiilor si pentru realizarea obiectivelor sale.
    2. Reprezentantii statelor membre, directorul general, directorul general adjunct si personalul Administratiei se vor bucura, de asemenea, de privilegiile si imunitatile necesare liberei exercitari a functiilor lor in raport cu Organizatia.
    3. Aceste privilegii si imunitati vor fi definite in cadrul acordurilor dintre Organizatie si statele interesate sau prin alte masuri luate de aceste state.

    CAP. 10
    Dispozitii diverse

    Art. 29
    1. In masura in care nu s-a dispus altfel in prezenta Constitutie sau in regulamentele stabilite de Consiliu sau de Comitetul executiv, toate deciziile Consiliului, ale Comitetului executiv si ale tuturor subcomitetelor sunt luate cu majoritate simpla de voturi.
    2. Majoritatile la care se face referire in dispozitiile prezentei Constitutii sau ale regulamentelor stabilite de Consiliu sau de Comitetul executiv se raporteaza la membrii prezenti si votanti.
    3. Un vot nu este valabil decat daca majoritatea membrilor Consiliului, ai Comitetului executiv sau ai subcomitetului interesat este prezenta.
    Art. 30
    1. Textele amendamentelor propuse la aceasta Constitutie vor fi comunicate de catre directorul general guvernelor statelor membre cu cel putin 3 luni inainte ca acestea sa fie examinate de catre Consiliu.
    2. Amendamentele intra in vigoare dupa ce au fost adoptate de doua treimi din numarul membrilor Consiliului si acceptate de catre doua treimi din numarul statelor membre, in conformitate cu respectivele reguli constitutionale, subintelegandu-se totusi faptul ca amendamentele care atrag noi obligatii pentru membri nu vor intra in vigoare pentru un anumit membru decat atunci cand acesta va fi acceptat aceste amendamente.
    Art. 31
    Orice diferend cu privire la interpretarea si la aplicarea prezentei Constitutii, care nu a fost reglementat pe calea negocierilor sau printr-o decizie a Consiliului, luata cu o majoritate de doua treimi, va fi supus Curtii Internationale de Justitie, in conformitate cu statutul acesteia, cu exceptia situatiei in care statele membre stabilesc un alt mod de reglementare intr-un interval de timp rezonabil.
    Art. 32
    Sub rezerva aprobarii de catre doua treimi din numarul membrilor Consiliului, Organizatia poate prelua de la orice alta organizatie sau institutie internationala ale carei obiective corespund celor ale Organizatiei activitati, resurse si obligatii care ar putea fi stabilite printr-un acord international sau printr-un aranjament convenit intre autoritatile competente ale organizatiilor respective.
    Art. 33
    Consiliul poate, printr-o decizie luata cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor sai, sa pronunte dizolvarea Organizatiei.
    Art. 34*)
    Prezentul act constitutiv va intra in vigoare pentru guvernele membre ale Comitetului Interguvernamental pentru Migrari in Europa care l-au acceptat, in conformitate cu respectivele lor reguli constitutionale, in ziua primei reuniuni a numitului comitet, dupa ce:
    a) cel putin doua treimi din numarul membrilor comitetului; si
    b) un numar de membri care au varsat cel putin 75% din contributiile la partea administrativa a bugetului
    au notificat directorului acceptarea de catre ele a actului mentionat.
    Art. 35*)
    Guvernele membre ale Comitetului Interguvernamental pentru Migrari in Europa, care, la data intrarii in vigoare a prezentului act constitutiv, nu au notificat directorului acceptarea de catre ele a numitului act, pot ramane membre ale comitetului timp de un an cu incepere de la aceasta data, daca aduc o contributie la cheltuielile de administratie ale comitetului in conformitate cu termenii alin. 2 al art. 25; ele isi pastreaza in aceasta perioada dreptul de a accepta actul constitutiv.
    Art. 36
    Textele in limbile franceza, engleza si spaniola ale prezentei Constitutii sunt considerate, in egala masura, autentice.
             
    *) Articolele 34 si 35 au fost puse in aplicare in momentul intrarii in vigoare a Constitutiei, la data de 30 noiembrie 1954.SmartCity5

COMENTARII la Legea 123/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 123 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu