Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.- din 12.04.2010

având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice
ACT EMIS DE: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 314 din 13 mai 2010SmartCity1


COMPLETUL DE ARBITRI:Gheorghiu Gheorghe

Lucan-Arjoca Marius

Popovici Ernest

Seucan Claudiu

Vrânceanu Niculina Pe rol se află Cererea de arbitraj înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (denumit în continuare ORDA) cu nr. RGII/7.038 din 7 ianuarie 2010, introdusă de organismul de gestiune colectivă „Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturile de Autor“ (denumit în continuare UCMR-ADA), cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentat legal prin director general Ana Achim, care solicită declanşarea procedurii de arbitraj în contradictoriu cu utilizatorii: Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia cultură (denumită în continuare PMB - Direcţia cultură), cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, reprezentată legal prin director executiv Marius Păuniţă şi avocat Laura de Alvare, ARCUB - Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti (denumit în continuare ARCUB), cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Batiştei nr. 14, reprezentată legal prin avocat Paul Cosmovici, Asociaţia Producătorilor şi Organizatorilor de Spectacole din România (denumită în continuare, APOSR), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 313-321, corp B, sectorul 2, reprezentată legal prin preşedinte Ionuţ Pavel şi avocat Alexander Popa, Societatea Comercială E-MAGIC - S.R.L. (denumită în continuare E-MAGIC), cu sediul în localitatea Corbeanca, Str. Viitorului nr. 43B, judeţul Ilfov, reprezentată legal prin director de comunicare Dragoş Chiscoci, şi Societatea Comercială BAZAR PRODUCTION - S.R.L. (denumită în continuare BAZAR PRODUCTION), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Liviu Rebreanu nr. 9A, bl. 50A, et. 4, ap. 18, sectorul 3, reprezentată legal prin avocat Alexander Popa, cerere având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice. Arbitrajul s-a desfăşurat la termenele din 18, 25 şi 30 martie 2010 la sediul ORDA din municipiul Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1. La termenele menţionate părţile au depus înscrisuri şi au avut loc dezbateri privind obiectul cauzei, aspecte consemnate în procesele-verbale de şedinţă încheiate şi aflate la dosarul de arbitraj, dezbaterile fiind încheiate în şedinţa din 30 martie 2010, când părţile au formulat concluzii asupra fondului cauzei. La termenul din 30 martie 2010, completul de arbitraj, având nevoie de timp pentru a delibera, a decis ca pronunţarea să aibă loc la data de 12 aprilie 2010, când, în temeiul prevederilor art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, a fost pronunţată, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre. COMPLETUL DE ARBITRAJ constată: Ca urmare a Cererii de arbitraj formulate de reclamanta UCMR-ADA, înregistrată la ORDA cu nr. RGII/7.038 din 7 ianuarie 2010, prin care acest organism de gestiune colectivă a solicitat stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole sau concerte, ORDA [în temeiul prevederilor art. 1312 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare] a convocat părţile la data de 12 ianuarie 2010 în vederea desemnării prin tragere la sorţi a 5 arbitri titulari care să constituie completul de arbitraj, precum şi a 3 arbitri de rezervă. Conform Procesului-verbal încheiat la 12 ianuarie 2010, având în vedere prevederile art. 1312 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, părţile au procedat la tragerea la sorţi a arbitrilor din lista prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Ulterior, prin Adresa nr. RGII/7.629 din 10 martie 2010, ORDA, în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, a convocat pentru data de 11 martie 2010, la sediul său din Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, arbitrii desemnaţi şi părţile, în vederea constituirii completului de arbitraj. ORDA a luat act de retragerea din completul de arbitraj din motive obiective a arbitrilor titulari Popescu Romeo Radu, Mihai Lucian şi Vasiliu Adrian, astfel încât au fost convocaţi pentru participarea în cadrul arbitrajului arbitrii de rezervă desemnaţi, şi anume domnii Lucan-Arjoca Marius, Popovici Ernest şi Seucan Claudiu. Conform procesului-verbal încheiat, completul de arbitraj sa constituit la data de 11 martie 2010, când arbitrii au stabilit onorariul, primul termen şi locul arbitrajului şi au informat părţile despre aceste aspecte. Prin cererea de arbitraj formulată, UCMR-ADA solicită stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole sau concerte. În motivarea cererii de arbitraj, în conformitate cu prevederile art. 1231 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, UCMR-ADA arată că dreptul ce face obiect al metodologiei este dreptul patrimonial privind comunicarea publică a operelor muzicale, gestionat colectiv în mod obligatoriu. În acest sens, UCMR-ADA solicită ca la stabilirea formei finale a metodologiei să fie avute în vedere propunerile UCMR-ADA aflate în concordanţă cu drepturile patrimoniale de autor câştigate şi recunoscute pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte şi spectacole pe teritoriul României. Se susţine şi faptul că baza de calcul al remuneraţiilor propusă de UCMR-ADA este în concordanţă cu prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu practica din domeniu. În contradictoriu cu opiniile UCMR-ADA, prin notele de şedinţă formulate, ARCUB, APOSR şi PMB - Direcţia cultură precizează că principiile aplicabile metodologiei propuse sunt următoarele: o variantă a textului metodologiei mai simplificată, pentru a fi mai uşor de aplicat; aplicarea practicii europene din domeniu; aplicarea unor sume forfetare sau a unor procente la o bază de calcul, în funcţie de tipul, valoarea şi anvergura spectacolului, evenimentului sau concertului; stabilirea bazei de calcul raportat la încasările din vânzarea de bilete şi, în cazul în care nu există vânzare de bilete, plata unei sume forfetare ori a unui procent din onorariile artiştilor interpreţi şi costul de lumini şi sunet destinate exclusiv comunicării de opere muzicale; stabilirea unor remuneraţii care au drept scop încurajarea industriei de spectacole, cu efect de creştere a remuneraţiilor colectate pentru autori. Prin întâmpinarea formulată, ARCUB, APOSR şi PMB - Direcţia cultură solicită admiterea în integralitate a propunerii de metodologie în varianta care a fost formulată în comun şi respingerea propunerii de metodologie formulate de reclamantă. În acest sens, se arată că propunerea de metodologie a utilizatorilor reprezintă o propunere comună a organizatorilor de spectacole, instituţii şi organisme profesionale private şi publice, cu cel mai ridicat grad de reprezentativitate din România. Totodată, se arată că propunerea de metodologie a utilizatorilor reglementează o bază de calcul mult mai clară şi mai uşor de aplicat, în legătură directă cu comunicarea publică a operelor muzicale, respectiv veniturile din vânzarea de bilete sau, în lipsa acestora, onorariile artiştilor interpreţi, sonorizare şi lumini. Se mai arată că baza de calcul şi remuneraţiile propuse sunt în concordanţă cu practica europeană din domeniu, iar procentele propuse sunt mult mai apropiate de realităţile economice actuale, datorate crizei financiare şi economice globale, astfel încât cuantumul acestora permite supravieţuirea organismelor organizatoare de spectacole, susţinând astfel şi interesul autorilor. Părţile au depus concluzii scrise, arătând, în esenţă, următoarele: UCMR-ADA solicită, în conformitate cu dispoziţiile art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole şi manifestări arbitrale, incluzând drepturile patrimoniale (remuneraţiile) cuvenite titularilor drepturilor de autor de opere muzicale, ţinând cont de propunerea UCMR-ADA. Astfel, se arată că la stabilirea remuneraţiilor nu sunt aplicabile şi deci nu trebuie să se ţină seama de criteriile prevăzute la art. 1311 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece în cazul dreptului de comunicare publică UCMR-ADA îi reprezintă pe toţi titularii de drepturi şi toate operele muzicale, indiferent dacă i-a fost sau nu acordat un mandat în acest sens. De asemenea, nu se va ţine seama la stabilirea remuneraţiei de proporţia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligaţiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi. În ceea ce priveşte baza de calcul al remuneraţiilor în cazul în care se obţin venituri, aceasta o reprezintă „veniturile obţinute de utilizator din activitatea în cadrul căreia se utilizează opere muzicale prin comunicare publică“. În acest sens, UCMR-ADA arată că baza de calcul, potrivit practicii europene, este constituită din totalitatea veniturilor din activitatea în cadrul căreia sunt utilizate operele muzicale şi nu este limitată doar la veniturile obţinute din vânzarea de bilete, aşa cum solicită utilizatorii. Privitor la baza de calcul al remuneraţiilor în cazul în care nu se obţin venituri din activitatea în cadrul căreia sunt utilizate operele muzicale, UCMR-ADA arată că aceasta este constituită din „bugetul de cheltuieli“, respectiv totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator sau de terţi pentru organizarea concertului, spectacolului sau manifestării artistice. În ceea ce priveşte remuneraţiile, UCMR-ADA solicită stabilirea unor remuneraţii procentuale aplicabile la baza de calcul aşa cum aceasta a fost definită în propunerea de metodologie, remuneraţii în concordanţă cu practica europeană din domeniu, şi remuneraţii minime. UCMR-ADA mai arată că, în situaţia în care spectacolul, concertul sau manifestarea artistică este organizată de mai mulţi coorganizatori, obligaţiile de a încheia autorizaţia licenţă neexclusivă şi de a plăti remuneraţiile au un caracter solidar. Privitor la penalităţi, UCMR-ADA solicită ca în cazul întârzierii la plata remuneraţiilor penalităţile să fie de 0,2%/zi de întârziere, iar în cazul utilizării operelor muzicale fără a încheia autorizaţia de licenţă neexclusivă, plata unei sume egale cu triplul remuneraţiei ce ar fi fost datorată în cazul unei utilizări legale (autorizate). În ceea ce priveşte solicitarea utilizatorilor referitoare la stabilirea formei autorizaţiei licenţă neexclusivă, UCMR-ADA precizează că aceasta are un caracter prematur şi, prin urmare, solicitarea este inadmisibilă, deoarece o astfel de propunere nu a fost supusă negocierii, fiind formulată direct în arbitraj. Reclamantă arată că reducerile remuneraţiilor propuse de utilizatori nu pot fi acceptate, pe de o parte, datorită faptului că prin multitudinea de reduceri propuse autorii de opere muzicale sunt prejudiciaţi de drepturile lor patrimoniale, iar pe de altă parte, la nivel european reducerile pot fi stabilite numai prin acordul părţilor, prin protocoale încheiate de organismele de gestiune colectivă cu asociaţiile de utilizatori. Utilizatorii arată avantajele metodologiei propuse: crearea de noi locuri de muncă în industria organizatorilor de spectacole, încasarea de către autorii de opere muzicale a unor sume mai mari datorită unui volum de muzică mai mare utilizat prin comunicarea publică în concerte, spectacole sau manifestări artistice, promovarea autorilor de calitate, întrucât aceştia vor deveni mai accesibili, colaborarea dintre utilizatori şi autori, bazată pe experienţa europeană de calitate. De asemenea, utilizatorii arată că propunerea de metodologie înaintată este uşor de aplicat atât de către utilizatori, cât şi de către UCMRADA şi autori, deoarece aceasta a eliminat: o bază de calcul încărcată de neclarităţi şi diferită de la un utilizator la altul (succesiunea de menţiuni din vechea metodologie din gama „etc.“, „şi altele asemenea“, care permiteau o serie de interpretări subiective, a fost eliminată în favoarea unui calcul uşor de făcut pentru orice utilizator); o evaluare neadaptată realităţii şi cu suprapuneri de evenimente în mai multe categorii, pentru o împărţire mult uşurată; procente deosebit de mari aplicabile bazei de calcul, în favoarea unor procente rezonabile, care să încurajeze volume mai mari de utilizare. * * * Analizând actele şi lucrările dosarului, completul de arbitraj reţine următoarele: Completul de arbitraj este legal învestit şi are competenţa de a soluţiona cererea de arbitraj formulată de reclamanta UCMRADA în contradictoriu cu pârâtele ARCUB, APOSR şi PMB - Direcţia cultură în vederea stabilirii formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, în temeiul prevederilor art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. În prealabil, se constată că titlul metodologiei, propus de părţi, nu este adecvat conţinutului negocierilor şi medierii prin arbitraj, de stabilire a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice. În consecinţă, titlul metodologiei va fi următorul: „Metodologie privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice“. Completul constată următoarele elemente de dezacord dintre părţi: 1. Privitor la licenţele pentru folosirea operelor muzicale, părţile propun rezolvări cu nuanţări diferite, sens în care completul decide următoarele: Autorizaţia licenţă neexclusivă încheiată cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale conferă utilizatorului dreptul de a utiliza opere muzicale, prin comunicare publică pe teritoriul României, fiind utilizator persoana fizică sau juridică ce organizează concerte, spectacole ori manifestări artistice în cadrul cărora sunt utilizate opere muzicale. În cazul în care activităţile de organizare a unui concert, spectacol ori a unei manifestări artistice se realizează de două sau mai multe persoane, acestea răspund solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta metodologie. În vederea obţinerii licenţei, persoana interesată trebuie să solicite organismului de gestiune colectivă eliberarea acesteia cu cel puţin 10 zile înainte de data la care urmează a avea loc concertul, spectacolul ori manifestarea artistică. 2. Privitor la remuneraţiile pentru autorii operelor muzicale, completul de arbitraj va ţine seama de necesitatea încurajării serviciilor de comunicare publică a operelor muzicale în concerte, spectacole sau manifestări artistice şi a evitării situaţiei inechitabile în care un posibil utilizator ar datora titularilor de drepturi sume mai mari decât cele încasate. De asemenea, s-a urmărit asigurarea unui echilibru între interesul publicului de a avea acces la concerte, spectacole sau manifestări artistice în condiţii facile şi rezonabile, prin încurajarea dezvoltării investiţiilor în acest domeniu, şi interesul creatorilor de a fi remuneraţi pentru utilizarea operelor lor. Remuneraţia datorată de utilizatori pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole sau manifestări artistice se calculează potrivit valorilor procentuale stabilite în tabel, dar nu mai puţin decât remuneraţiile minime cuprinse în acelaşi tabel. Remuneraţia stabilită se plăteşte de către utilizatori în termen de maximum 45 de zile de la data desfăşurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice. În cazul discotecilor, remuneraţia se plăteşte lunar până la data de 25 a lunii următoare. În cazul întârzierii plăţii remuneraţiei, utilizatorii datorează penalităţi de 0,2%/zi de întârziere. 3. Privitor la baza de calcul al remuneraţiilor procentuale, se decide că aceasta este formată din veniturile utilizatorului, mai puţin TVA şi alte taxe, cum sunt: vânzarea de bilete pentru spectacol, concert ori manifestarea artistică, publicitatea ocazionată de acestea, sumele cuvenite utilizatorului pentru radiodifuzarea spectacolului, concertului ori manifestării artistice, sponsorizările primite pentru spectacol, concert ori manifestare artistică, alocaţiile sau alte finanţări bugetare destinate subvenţionării preţului biletelor spectacolului, concertului ori manifestării artistice, consumaţii generate de spectacol, concert ori manifestarea artistică. În cazul în care nu se realizează venituri din organizarea concertului, spectacolului ori manifestării artistice, se va avea în vedere bugetul de cheltuieli, compus din cheltuielile efectuate de utilizator, cum sunt: cheltuieli cu onorariile, cazarea, transportul artiştilor interpreţi, al organizatorilor şi al colaboratorilor, cheltuieli pentru locaţia spaţiului de desfăşurare, cheltuieli de sonorizare, cheltuieli de publicitate şi promoţie, cheltuieli de regie şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice. 4. Privitor la informaţiile ce trebuie comunicate organismului de gestiune colectivă pentru autorizarea utilizării, este de esenţa gestiunii colective ca utilizatorii să transmită ulterior utilizării către organismul de gestiune colectivă informaţii privind operele utilizate, în scopul remunerării corespunzătoare a titularilor de drepturi, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Utilizatorii sunt obligaţi ca, în termen de 25 de zile de la data desfăşurării spectacolului, concertului ori manifestării artistice, să depună la sediul organismului de gestiune colectivă un raport cuprinzând datele de identificare şi de contact ale utilizatorului: numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului, denumirea şi data spectacolului, concertului sau manifestării artistice, locul în care s-a desfăşurat concertul, spectacolul ori manifestarea artistică, denumirea, autorii şi durata operelor muzicale utilizate şi interpreţii acestora sau, după caz, formaţiile, baza de calcul al remuneraţiei. Pentru cluburi, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru: datele de identificare şi de contact ale utilizatorului, numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului, denumirea şi adresa punctului de lucru, numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale, denumirea şi data fiecărui eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică), denumirea, autorii şi durata operelor muzicale utilizate şi interpreţii acestora sau, după caz, formaţiile, pentru fiecare eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică). Pentru activitatea de discotecă, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru: datele de identificare şi de contact ale utilizatorului, numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului, denumirea şi adresa punctului de lucru, numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale. Raportul se depune la sediul organismului de gestiune colectivă până la data de 15 a lunii pentru luna încheiată. Prin spectacol sau zi de spectacol se înţelege intervalul de 24 de ore, precum şi orice fracţiune din acesta, înăuntrul căruia se desfăşoară activitate de spectacol, concert sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive. Fiecare raport va fi ştampilat şi semnat de reprezentantul legal al utilizatorului şi va include declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al utilizatorului că datele cuprinse în raport sunt complete şi corecte. La raport va fi anexată, în cazul concertelor, spectacolelor, evenimentelor muzicale cu vânzare de bilete, altele decât cluburile şi discotecile, o copie a decontului privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete, astfel cum a fost înregistrat la autorităţile competente. 5. Privitor la controlul exercitat de organismul de gestiune colectivă, acesta poate monitoriza, prin reprezentanţi împuterniciţi în acest sens, utilizarea operelor muzicale, accesul acestora fiindu-le permis în mod liber în orice spaţiu de utilizare a muzicii, în baza unei delegaţii speciale. Reprezentanţii organismului de gestiune colectivă pot utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile în spaţiile în care sunt utilizate operele muzicale, cu acordul utilizatorului, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale. Faţă de considerentele expuse, completul de arbitraj HOTĂRĂŞTE: Forma finală a metodologiei este următoarea: METODOLOGIE privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice Articolul 1Utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în concerte, spectacole ori manifestări artistice se poate face numai în baza unei autorizaţii licenţă neexclusivă încheiate în prealabil cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale (denumit în continuare organismul de gestiune colectivă). Articolul 2(1) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, oricare persoană juridică sau fizică autorizată care organizează concerte, spectacole sau manifestări artistice în cadrul cărora sunt utilizate opere muzicale.(2) În cazul în care activităţile de organizare a unui concert, spectacol ori a unei manifestări artistice se realizează de două sau mai multe persoane, acestea răspund solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta metodologie. Articolul 3Utilizatorii au obligaţia să solicite organismului de gestiune colectivă încheierea autorizaţiei licenţă neexclusivă cu cel puţin 10 zile înainte de data la care urmează a avea loc concertul, spectacolul ori manifestarea artistică. Articolul 4(1) Remuneraţia datorată de utilizatori pentru comunicarea publică a operelor muzicale se calculează potrivit valorilor procentuale, dar nu mai puţin decât remuneraţiile minime cuprinse în tabel:

Tipul concertului/spectacolului/localului Remuneraţie procentuală Remuneraţie minimă/zi/spectacol, concert sau manifestare artistică
A. Concerte şi spectacole cu caracter muzical
1. Concerte simfonice, corale, de cameră 8% 500 lei/concert
2. Spectacol de operă 8% 500 lei/concert
3. Spectacol de operetă 7% 400 lei/concert
4. Spectacol de balet 6% 300 lei/concert
5. Spectacole de revistă, musicaluri, cabarete 7% 400 lei/concert
6. Concerte de fanfară 6% 100 lei/concert
7. Concerte rock, pop, jazz etc. 7% 1.000 lei/concert
Tipul concertului/spectacolului/localului Remuneraţie procentuală Remuneraţie minimă/zi/spectacol, concert sau manifestare artistică
8. Concerte, spectacole ori manifestări artistice organizate în oraşe sau staţiuni, cu accesul publicului gratuit 4% 500 lei/zi
9. Concerte, spectacole ori manifestări artistice organizate în mediul rural, cu accesul publicului gratuit 3% 300 lei/zi
10. Concerte, spectacole sau manifestări artistice cu caracter festiv 1% 500 lei/concert
11. Concerte, spectacole sau manifestări artistice desfăşurate în localuri (lit. C) 5% 100 lei/concert
12. Festivaluri cu caracter artistic 3% 100 lei/zi
13. Spectacole de caritate în care toate fondurile sunt destinate unui scop umanitar 0,5% 50 lei/concert
14. Karaoke 1% 100 lei/spectacol
B. Alte spectacole şi manifestări artistice
1. Circ, delfinarii, parcuri de distracţii şi altele asemenea 3% 200 lei/spectacol
2. Teatru, alte spectacole cu actori sau cu păpuşi, recitaluri de muzică: a) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 10 minute b) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 20 de minute c) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 30 de minute d) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 40 de minute e) cu durata muzicii mai mare de 40 de minute 1% 1,5% 2% 2,5% 3,5% 100 lei/spectacol 150 lei/spectacol 200 lei/spectacol 250 lei/spectacol 300 lei/spectacol
3. Manifestări sportive pe fond muzical (gimnastică, patinaj artistic, dans sportiv şi altele asemenea) 3% 100 lei/spectacol
4. Spectacole electorale 8% 3.000 lei/spectacol
5. Muzică transmisă prin maşini publicitare 5% 500 lei/oră/mijloc auto
6. Spectacole de laser, lumini şi artificii, dacă acestea includ opere muzicale 1% 200 lei/oră
C. Localuri
1. Discoteci şi cluburi:
a) municipiul Bucureşti 8% 1.000 lei/lună
b) localităţi cu peste 300.000 de locuitori 7% 800 lei/lună
c) localităţi cu peste 100.000 de locuitori 6% 600 lei/ lună
d) localităţi cu peste 10.000 de locuitori 5% 400 lei/ lună
e) localităţi cu mai puţin de 10.000 de locuitori 4% 200 lei/ lună
f) staţiuni turistice din mediul urban 7% 900 lei/lună
g) staţiuni turistice din mediul rural 6% 700 lei/lună
2. Cafenele, cafe-concert şi piano-bar în care muzica are o contribuţie la specificitatea acestora 7% 500 lei/lună
3. Sexy cluburi 8,5% 1.200 lei/lună
4. Baruri şi restaurante cu program de varietăţi 7% 500 lei/lună

(2) La remuneraţiile prevăzute la alin. (1) se adaugă TVA.(3) Remuneraţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte de către utilizatori în termen de maximum 45 de zile de la data desfăşurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice. În cazul discotecilor, remuneraţia se plăteşte lunar până la data de 25 a lunii următoare.(4) În cazul întârzierii plăţii remuneraţiei, utilizatorii datorează penalităţi de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Articolul 5Baza de calcul al remuneraţiilor procentuale o reprezintă, după caz: A. veniturile, mai puţin TVA şi alte taxe, obţinute de utilizator, cum sunt: a)vânzarea de bilete pentru spectacol, concert ori manifestare artistică; b)publicitatea ocazionată de spectacol, concert ori manifestare artistică; c)sumele cuvenite utilizatorului pentru radiodifuzarea spectacolului, concertului ori manifestării artistice; d)sponsorizările primite pentru spectacol, concert ori manifestarea artistică; e)alocaţiile sau alte finanţări bugetare destinate subvenţionării preţului biletelor spectacolului, concertului ori manifestării artistice; f)consumaţii generate de spectacol, concert ori manifestare artistică;B. bugetul de cheltuieli, în cazul în care nu se realizează venituri din organizarea concertului, spectacolului ori manifestării artistice. Bugetul de cheltuieli este compus din totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator, cum sunt: cheltuieli cu onorariile, cazarea, transportul artiştilor interpreţi, al organizatorilor şi al colaboratorilor, cheltuieli pentru locaţia spaţiului de desfăşurare, cheltuieli de sonorizare, cheltuieli de publicitate şi promoţie, cheltuieli de regie şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice. Articolul 6(1) În cazul în care în aceeaşi locaţie sunt utilizate opere muzicale şi în alte modalităţi decât în cadrul spectacolului, concertului ori manifestării artistice, utilizatorii acelor opere muzicale au obligaţia de a încheia autorizaţii de licenţă neexclusivă pentru acea utilizare şi să plătească remuneraţiile corespunzătoare prevăzute de metodologiile specifice acelui tip de utilizare.(2) Cluburile şi discotecile care, în intervalul dintre două spectacole sau concerte, desfăşoară şi activităţi de bar, restaurant, alimentaţie publică etc. datorează şi remuneraţiile corespunzătoare potrivit metodologiilor în vigoare privind comunicarea publică a operelor muzicale pentru ambianţa în cadrul unor astfel de activităţi. Articolul 7(1) În termen de 25 de zile de la data desfăşurării spectacolului, concertului ori manifestării artistice, utilizatorii au obligaţia să depună la sediul organismului de gestiune colectivă un raport cuprinzând:a)datele de identificare şi de contact ale utilizatorului; b)numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului; c)denumirea şi data spectacolului, concertului ori manifestării artistice; d)locul în care s-a desfăşurat concertul, spectacolul ori manifestarea artistică; e)denumirea, autorii şi durata operelor muzicale utilizate şi interpreţii acestora sau, după caz, formaţiile; f)baza de calcul al remuneraţiei. (2) Pentru cluburi, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru:a)datele de identificare şi de contact ale utilizatorului; b)numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului; c)denumirea şi adresa punctului de lucru; d)numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale; e)denumirea şi data fiecărui eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică); f)denumirea, autorii şi durata operelor muzicale utilizate şi interpreţii acestora sau, după caz, formaţiile, pentru fiecare eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică). (3) Pentru activitatea de discotecă, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru:a)datele de identificare şi de contact ale utilizatorului; b)numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului; c)denumirea şi adresa punctului de lucru; d)numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale. (4) Raportul prevăzut la alin. (2) şi (3) se depune la sediul organismului de gestiune colectivă până la data de 15 a lunii pentru luna încheiată.(5) Prin spectacol sau zi de spectacol, în sensul alin. (2) şi (3), se înţelege intervalul de 24 de ore, precum şi orice fracţiune din acesta, înăuntrul căruia se desfăşoară activitate de spectacol, concert sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive.(6) Fiecare raport va fi ştampilat şi semnat de reprezentantul legal al utilizatorului şi va include declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al utilizatorului că datele cuprinse în raport sunt complete şi corecte.(7) La raport va fi anexată, în cazul concertelor, spectacolelor, evenimentelor muzicale cu vânzare de bilete, altele decât cluburile şi discotecile, o copie a decontului privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete, astfel cum a fost înregistrat la autorităţile competente. Articolul 8Organismul de gestiune colectivă poate monitoriza, prin reprezentanţi împuterniciţi în acest sens, utilizarea operelor muzicale, accesul acestora fiind permis în mod liber în orice spaţiu de utilizare a muzicii, în baza unei delegaţii speciale. Reprezentanţii organismului de gestiune colectivă pot utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile în spaţiile în care sunt utilizate operele muzicale, cu acordul utilizatorului, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale. Articolul 9Remuneraţiile forfetare, inclusiv remuneraţiile minime, se pot modifica anual, potrivit art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. Pronunţată astăzi, 12 aprilie 2010, la sediul ORDA din municipiul Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1. Executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. COMPLETUL DE ARBITRI: GHEORGHIU GHEORGHE LUCAN-ARJOCA MARIUS POPOVICI ERNEST SEUCAN CLAUDIU VRÂNCEANU NICULINA


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu