E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 12 din  8 ianuarie 1998

pentru modificarea si completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comertului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 19 ianuarie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 7 noiembrie 1990, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Oficiul Registrului comertului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registru si de pe actele prezentate, precum si certificatele constatatoare ca un anumit act sau fapt este sau nu este inregistrat."
    2. La articolul 4, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "Actele prevazute la alineatul precedent pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta."
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Inregistrarile in Registrul comertului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau, dupa caz, a unei hotarari judecatoresti definitive, in afara de cazurile in care legea prevede altfel."
    4. La articolul 8, alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Judecatorul delegat va controla operatiunile Registrului comertului cel putin o data pe luna.
    Controlul efectuat de judecatorul delegat nu exonereaza de raspundere personalul oficiului care conduce si executa operatiunile Registrului comertului pentru conformitatea cu legea a datelor inscrise."
    5. La articolul 8, dupa alineatul 3 se introduce alineatul 4, cu urmatorul cuprins:
    "Lucrarile de grefa, secretariat si arhiva ale judecatorului delegat se asigura de catre personalul Oficiului Registrului comertului."
    6. La articolul 11 alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Din taxele percepute, o cota de 8% se cuvine Oficiului National al Registrului Comertului, se incaseaza prin Oficiul Registrului comertului, care efectueaza inregistrarea, si se vireaza lunar Oficiului National al Registrului Comertului. De asemenea, o cota de 2% din taxele percepute pentru inregistrarile care se efectueaza, in baza incheierilor judecatorilor delegati, se va vira lunar, de catre fiecare camera de comert si industrie teritoriala, Ministerului Justitiei.
    Taxele, cu exceptia celor datorate Oficiului National al Registrului Comertului si Ministerului Justitiei, se fac venit la bugetul camerelor de comert si industrie pe langa care este organizat oficiul."
    7. La articolul 11, dupa alineatul 3 se introduce alineatul 4, cu urmatorul cuprins:
    "Nevirarea cotelor prevazute la alin. 2, pana in ultima zi a lunii urmatoare incasarii, atrage plata unei penalitati de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere."
    8. Articolul 12 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Registrul comertului este alcatuit dintr-un registru pentru inregistrarea comerciantilor, persoane fizice, si un altul pentru inregistrarea comerciantilor, persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se tin in sistem computerizat."
    9. La articolul 12, alineatul 4 devine alineatul 2.
    10. La articolul 12, alineatul 2 devine alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "Oficiul va mai tine dosare, pe fiecare comerciant, cu actele depuse. Inregistrarile efectuate in registru vor fi evidentiate si in dosarul comerciantului."
    11. La articolul 12, alineatul 5 devine alineatul 4, cu urmatorul cuprins:
    "Modul de tinere a registrelor, precum si de efectuare a inregistrarilor se stabileste unitar, pentru toate oficiile, prin norme emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, impreuna cu Ministerul Justitiei, in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi."
    12. Articolul 13 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Inmatricularea unui comerciant, persoana fizica, in Registrul comertului, va cuprinde:
    a) numele si prenumele, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, starea civila, averea si modul de evaluare a acesteia si activitatea comerciala anterioara;
    b) firma comerciala si sediul acesteia;
    c) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului.
    d) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului."
    13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Inmatricularea unei societati comerciale in Registrul comertului va cuprinde datele prevazute in incheierea de inmatriculare a judecatorului delegat."
    14. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Inmatricularea unei regii autonome, companii nationale sau societati nationale in Registrul comertului va cuprinde:
    a) actul de infiintare, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema acesteia;
    b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
    c) unitatile componente ce pot intra in relatii contractuale cu tertii, persoanele imputernicite sa le reprezinte si limitele imputernicirilor acordate;
    d) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia persoanelor imputernicite sa le reprezinte, precum si limitele puterilor conferite."
    15. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Organizatiile cooperatiste se inmatriculeaza in Registrul comertului, cu respectarea reglementarilor privind cooperatia mestesugareasca, cooperatia de consum si cooperatia de credit."
    16. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Cererea de inmatriculare in Registrul comertului se face, daca legea nu prevede altfel, in termen de 15 zile:
    a) pentru comercianti, persoane fizice, de la data autorizarii;
    b) pentru societati comerciale, de la data autentificarii actului constitutiv;
    c) pentru regii autonome, companii nationale, societati nationale si organizatii cooperatiste, de la data actului de infiintare."
    17. Dupa articolul 20 se introduc articolele 20^1 - 20^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 20^1
    Cererea de inmatriculare a unui comerciant, persoana fizica, va fi facuta personal sau prin imputernicit, cu procura speciala si autentica.
    Pentru dovedirea specimenului de semnatura, comerciantul va semna la Oficiul Registrului comertului, in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.
    In absenta comerciantului, semnatura acestuia poate fi inlocuita prin prezentarea unui specimen legalizat de notarul public.
    Art. 20^2
    Cererea de inmatriculare in Registrul comertului a unei societati comerciale va fi semnata cel putin de un administrator sau, dupa caz, de reprezentantul acestuia, ori, in conditiile legii, de oricare asociat, iar pentru regii autonome sau organizatii cooperatiste, de catre persoanele imputernicite, potrivit legi, sa le reprezinte.
    Dovedirea specimenului de semnatura a administratorilor si, dupa caz, a reprezentantilor societatilor comerciale, precum si a persoanelor imputernicite in conditiile legii sa reprezinte regiile autonome sau organizatiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 20^1 alin. 2 si 3.
    Art. 20^3
    Cererea de inmatriculare va fi insotita de acte doveditoare.
    La orice inmatriculare se vor mentiona numarul si data incheierii judecatorului delegat."
    18. Articolul 21 litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment, dupa caz, precum si inscrierea mentiunilor corespunzatoare;"
    19. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Comerciantul care are sucursale trebuie sa ceara inmatricularea acestora la Oficiul Registrului comertului de la sediul fiecarei sucursale.
    In cerere, pe langa datele prevazute in prezenta lege pentru inmatricularea comerciantului, se va arata si oficiul unde a fost inmatriculata firma sediului principal.
    Oficiul Registrului comertului de la sediul sucursalei va transmite Oficiului Registrului comertului de la sediul principal al comerciantului un extras de pe inregistrarea efectuata, pentru a fi mentionata in Registrul comertului respectiv."
    20. La articolul 24, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "Daca o societate cu sediul in strainatate infiinteaza mai multe sucursale in tara, documentele de constituire si alte acte ale aceleiasi societati, necesare pentru inmatricularea unei sucursale, se depun numai la una dintre sucursale."
    21. Articolul 25 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Incheierea poate fi atacata numai cu recurs la tribunal, in termen de 15 zile de la data pronuntarii."
    22. Dupa articolul 25 se introduc articolele 25^1 - 25^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 25^1
    Data inregistrarii in Registrul comertului este data la care inregistrarea a fost efectiv operata in acest registru.
    Inregistrarea in Registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data incheierii judecatorului delegat, iar in cazul inmatricularii unei societati comerciale, in termen de 24 de ore de la data la care incheierea judecatorului delegat a devenit irevocabila.
    Art. 25^2
    Camerele de comert si industrie au legitimare procesuala activa si pot interveni in orice proces privind inregistrari in Registrul comertului, interesul fiind prezumat si constand in respectarea cerintelor generale ale activitatii comerciale.
    Cererile introduse de camerele de comert si industrie, in temeiul prezentei legi, nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar.
    Art. 25^3
    In cererile de inregistrare in Registrul comertului si in orice alte cereri adresate acestui registru se vor indica persoana si adresa la care se vor comunica incheierile judecatorului delegat sau alte acte si instiintari."
    23. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Comerciantul este obligat a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert numarul de inregistrare in Registrul comertului si anul inregistrarii."
    24. La articolul 27, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen."
    25. Articolul 27 se completeaza cu un alineat final, care va avea urmatorul cuprins:
    "Dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei si emblemei se dobandeste prin inscrierea acestora in Registrul comertului."
    26. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime <<societate cu raspundere limitata>> sau <<S.R.L.>>."
    27. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
     Firma sucursalei din Romania a unei societati straine va trebui sa cuprinda si mentiunea sediului principal din strainatate."
    28. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Oficiul Registrului comertului va refuza inscrierea unei firme care, fara a introduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte firme inregistrate.
    Verificarea disponibilitatii firmei si a emblemei se face de catre Oficiul Registrului comertului, inainte de intocmirea actelor constitutive sau, dupa caz, a modificarii firmei si/sau a emblemei."
    29. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Dobanditorul cu orice titlu al unui fond de comert va putea sa continue activitatea sub firma anterioara, care cuprinde numele unui comerciant, persoana fizica, sau al unui asociat, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi si cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor.
    Pastrarea firmei precedente este permisa societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau societatii cu raspundere limitata, fara cerinta mentionarii raportului de succesiune.
    In cazul in care firma unei societati cu raspundere limitata cuprinde numele unuia sau mai multor asociati, dispozitiile alin. 1 raman aplicabile."
    30. La articolul 41, dupa alineatul 2, se introduc alineatele 3 si 4, cu urmatorul cuprins:
    "Amenda prevazuta la alin. 1 se aplica, de asemenea, persoanelor vinovate de nevirarea, in conditiile art. 11, a cotei din taxele datorate Oficiului National al Registrului Comertului si Ministerului Justitiei sau de necomunicarea datelor prevazute la art. 9 alin. 3.
    Amenda prevazuta la alin. 2 se aplica si reprezentantilor societatilor comerciale amendate, potrivit dispozitiilor acelui alineat."
    31. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    Comerciantii care nu se conformeaza obligatiilor prevazute la art. 26 vor fi sanctionati, prin hotarare judecatoreasca, cu amenda civila prevazuta la art. 41 alin. 1, iar in caz de repetare a omisiunii, cu amenda prevazuta la art. 41 alin. 2."
    32. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    Camera de Comert si Industrie a Romaniei si camerele de comert si industrie teritoriale vor asigura conditiile necesare functionarii sistemului informatic unitar al Registrului comertului."
    33. Dupa articolul 48 se introduce articolul 48^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 48^1
    Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti devine Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti si Judetului Ilfov."
    34. Articolul 12 alineatul 3, precum si articolele 15, 16, 49 si 50 se abroga.
    Art. 2
    Cuantumul amenzilor prevazute la art. 41 si 45 se majoreaza dupa cum urmeaza:
    a) amenda prevazuta la art. 41 alin. 1 va fi de la 50.000 lei - 500.000 lei;
    b) amenda prevazuta la art. 41 alin. 2 va fi de la 100.000 lei - 1.000.000 lei;
    c) amenda prevazuta la art. 45 alin. 1 va fi de la 1.000.000 lei - 5.000.000 lei.
    Art. 3
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 4
    Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 7 noiembrie 1990, cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                  PRESEDINTELE SENATUI
                        PETRE ROMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

            p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                  ANDREI IOAN CHILIMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 12/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 12 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu