Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 105 din  3 mai 2005

pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comunitatea Europeana privind participarea Romaniei la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitatii in sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 - 2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din 10 mai 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Memorandumul de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comunitatea Europeana privind participarea Romaniei la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitatii in sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 - 2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor raspunde pentru realizarea activitatilor prevazute in memorandumul de intelegere mentionat la art. 1, in calitate de autoritate de implementare. In acest sens Ministerul Finantelor Publice va incheia cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor conventii in vederea stabilirii modului in care se va efectua finantarea.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              ADRIAN NASTASE

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

                         MEMORANDUM DE INTELEGERE
intre Guvernul Romaniei si Comunitatea Europeana privind participarea Romaniei la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitatii in sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 - 2007

    Comisia Comunitatilor Europene, denumita in continuare Comisia, din partea Comunitatii Europene, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, denumit in continuare Romania, pe de alta parte,
    avand in vedere ca:
    1. Decizia Consiliului de asociere Romania - Uniunea Europeana nr. 1/2002 din 18 februarie 2002 (J.O. L 91 din 6 aprilie 2002, pag. 20) stabileste principiile generale pentru participarea Romaniei la programele Comunitatii Europene, lasand Comisia si autoritatile competente din Romania sa determine termenii specifici si conditiile, inclusiv contributia financiara, cu privire la o astfel de participare la fiecare program specific;
    2. cadrul general pentru finantarea actiunilor comunitare in sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 - 2007 a fost stabilit prin Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 20/2004/CE din 8 decembrie 2003 (J.O. L 5 din 9 ianuarie 2004, pag. 1),
    au convenit asupra celor ce urmeaza:

    Art. 1
    Cadru general
    Romania va participa la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitatii Europene in sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 - 2007, denumit in continuare Cadru, in conformitate cu conditiile stabilite in Decizia Consiliului de asociere Romania - Uniunea Europeana nr. 1/2002 din 18 februarie 2002 pentru adoptarea termenilor si conditiilor generale pentru participarea Romaniei la programele Comunitatii Europene si in conformitate cu termenii si conditiile mentionate la art. 2 - 4 din prezentul memorandum de intelegere.
    Art. 2
    Termeni si conditii cu privire la participarea la Cadru
    1. Romania va participa la activitatile din Cadru in conformitate cu obiectivele, criteriile, procedurile si termenele definite in Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 20/2004/CE, denumita in continuare Decizie. Pentru activitatile prevazute mai jos se aplica urmatoarele conditii speciale:
    - participarea la actiunea 7.1, prevazuta in anexa la Decizie, va fi permisa cu conditia ca intre Comunitatea Europeana si Romania sa fi intrat in vigoare un acord bilateral privind accesul la RAPEX, asa cum este prevazut in art. 12 (4) din Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2001/95/CE din 3 decembrie 2001 privind securitatea generala a produselor (J.O. L 11 din 15 ianuarie 2002, pag. 4);
    - participarea la actiunile 5, 7.4 si 10, prevazute in anexa la Decizie, va fi permisa cu conditia ca Tratatul de aderare sa fie semnat;
    - participarea la actiunile 9 si 14, prevazute in anexa la Decizie, va fi permisa cu conditia ca Romania sa fi transpus si sa fi implementat efectiv legislatia Uniunii Europene privind protectia consumatorilor si intelegand ca se va da prioritate inceperii acestor actiuni in statele membre care au aderat la Uniunea Europeana in anul 2004.
    2. Termenii si conditiile aplicabile prezentarii, evaluarii si selectarii cererilor de catre institutii, organizatii si persoane eligibile din Romania vor fi aceleasi ca si cele aplicabile institutiilor, organizatiilor si persoanelor eligibile din statele membre ale Uniunii Europene, in afara de cele prevazute la pct. 1.
    3. Pentru a participa la Cadru, Romania va plati in fiecare an o contributie financiara la bugetul general al Uniunii Europene, in conformitate cu art. 3.
    4. Contributia financiara a Romaniei privind participarea sa si implementarea Cadrului va fi adaugata la suma prevazuta in fiecare an in bugetul general al Uniunii Europene pentru alocarile in scopul indeplinirii obligatiilor financiare care rezulta din diferite forme ale masurilor necesare pentru executarea, managementul si operarea Cadrului.
    5. Una dintre limbile oficiale ale Comunitatii va fi utilizata pentru procedurile privind solicitarile, contractele si rapoartele, precum si pentru alte aspecte administrative ale Cadrului.
    Art. 3
    Contributia financiara
    Regulile care guverneaza contributia financiara a Romaniei sunt stabilite in anexa nr. I.
    O parte din aceasta contributie financiara poate fi finantata prin instrumentul comunitar relevant de ajutor extern, daca Romania solicita aceasta.
    Art. 4
    Raportare si evaluare
    Fara a aduce atingere responsabilitatilor Comisiei si Curtii Auditorilor Comunitatilor Europene in legatura cu monitorizarea si evaluarea Cadrului, participarea Romaniei la Cadru va fi continuu monitorizata pe baza de parteneriat care implica Comisia si Romania. Romania va inainta Comisiei rapoartele relevante si va lua parte la alte activitati specifice sustinute de Comunitatea Europeana in acest context.
    Regulile privind controlul financiar, recuperarea si alte masuri antifrauda sunt stipulate in anexa nr. II.
    Art. 5
    Prevederi finale
    Prezentul memorandum de intelegere va fi aplicat pe durata Cadrului. Totusi, in cazul in care Comunitatea Europeana va decide extinderea duratei fara vreo schimbare substantiala a Cadrului, prezentul memorandum de intelegere va fi, de asemenea, extins in mod corespunzator si automat daca nici o parte nu il denunta in termen de o luna de la decizia de extindere.
    Proiectele si activitatile in derulare la data incetarii prezentului memorandum de intelegere vor continua pana la finalizarea lor, in conformitate cu conditiile stabilite in acesta, cu prevederile contractuale care se aplica acestor proiecte si activitati, precum si cu prevederile anexei nr. II.
    Anexele fac parte integranta din prezentul memorandum de intelegere.
    Prezentul memorandum de intelegere poate fi modificat numai in scris, prin acordul partilor.
    Prezentul memorandum de intelegere va intra in vigoare la data la care Romania informeaza Comisia ca ratificarea interna a fost finalizata. El isi va produce efectele de la data de 1 ianuarie 2005.
    Incheiat la Bruxelles la 22 octombrie 2004.

                    Pentru Guvernul Romaniei,
                    Eduard Gabriel Matei,
                    secretar de stat,
                    presedintele Autoritatii Nationale
                    pentru Protectia Consumatorilor

                    Pentru Comisie, din partea Comunitatii Europene,
                    David Byrne,
                    membru al Comisiei pentru
                    Protectia Consumatorilor si a Sanatatii

    ANEXA 1

                                   REGULI
care guverneaza contributia financiara a Romaniei la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitatii Europene in sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 - 2007 (Cadru)

    1. Contributia financiara ce trebuie platita de Romania la bugetul general al Uniunii Europene pentru a participa la Cadru va fi urmatoarea:
    112 327 euro pentru anul 2005;
    115 260 euro pentru anul 2006;
    118 923 euro pentru anul 2007.
    2. Contributia financiara a Romaniei va acoperi costurile cu privire la pregatirea, fezabilitatea, dezvoltarea si executarea proiectelor de interes comun, precum si pentru dezvoltarea si implementarea masurilor orizontale, asa cum sunt prevazute in Cadru.
    3. Costurile de deplasare suportate de reprezentanti si experti ai Romaniei in scopul de a lua parte ca observatori la lucrarile comitetului prevazut la art. 15 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 20/2004/CE sau la alte intalniri cu privire la implementarea Cadrului vor fi rambursate de Comisie pe aceeasi baza si in conformitate cu procedurile in vigoare in prezent pentru reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene.
    4. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene se va aplica pentru managementul contributiei financiare a Romaniei.
    5. La data intrarii in vigoare a prezentului memorandum de intelegere si la inceputul fiecarui an bugetar urmator Comisia va trimite Romaniei o cerere de fonduri corespunzatoare contributiei sale la costurile acoperite de acest memorandum de intelegere.
    6. Aceasta contributie va fi platita in euro intr-un cont bancar denominat in euro al Comisiei.
    7. Romania va plati contributia sa la costurile anuale in conformitate cu cererea de fonduri solicitata, nu mai tarziu de 3 luni de la data cererii. Orice intarziere la plata contributiei va conduce la plata de penalizari de catre Romania, aplicate la cuantumul sumei neachitate la data scadenta. Rata dobanzii va fi rata aplicata de Banca Centrala Europeana pentru principalele sale operatiuni de refinantare, dupa cum este publicata in seriile C ale Jurnalului Oficial al Comunitatilor Europene, in vigoare in prima zi calendaristica a lunii in care data scadenta expira, crescuta cu 3,5 puncte procentuale. In cazul in care intarzierea la plata a contributiei poate primejdui in mod semnificativ implementarea si managementul Cadrului si in absenta platii in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care Comisia trimite Romaniei o scrisoare oficiala de reamintire, va fi suspendata participarea Romaniei la program pentru anul respectiv.

    ANEXA 2

                                REGULI
privind controlul financiar, recuperarea si alte masuri antifrauda

    I. Controale si masuri antifrauda ale Comisiei
    1. In conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 din 25 iunie 2002 si Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 din 23 decembrie 2002, precum si cu celelalte reguli la care se face referire in prezentul memorandum de intelegere, contractele incheiate cu beneficiari ai programelor stabiliti in Romania vor contine prevederi care sa permita ca efectuarea controalelor de audit financiar sau de alta natura sa se realizeze in orice moment la sediile beneficiarilor si ale subcontractantilor lor de catre agentii Comisiei sau de catre alte persoane mandatate de catre Comisie.
    2. Agentii Comisiei sau alte persoane mandatate de catre Comisie vor avea acces adecvat la locuri, lucrari si documente, precum si la toate informatiile necesare in scopul efectuarii de audituri, inclusiv la cele in forma electronica. Dreptul la acces va fi prevazut explicit in contractele incheiate pentru implementarea instrumentelor la care se refera prezentul memorandum de intelegere. Curtea Europeana a Auditorilor va avea aceleasi drepturi ca si Comisia.
    3. In cadrul prezentului memorandum de intelegere, Comisia/OLAF (Oficiul European Antifrauda) va fi autorizata/autorizat sa efectueze controale si inspectii inopinate pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile procedurale din Regulamentul Consiliului (Euratom, CE) nr. 2.185/96 din 11 noiembrie 1996.
    Aceste controale si inspectii vor fi pregatite si indeplinite in stransa colaborare cu autoritatile competente romane desemnate de autoritatile romane, care vor fi notificate in timp util cu privire la obiectul, scopul si baza legala ale controalelor si inspectiilor, astfel incat acestea sa poata furniza tot sprijinul necesar.
    In cazul in care autoritatile interesate din Romania solicita acest lucru, controalele si inspectiile inopinate pot fi efectuate in comun.
    Daca participantii la programe refuza un control si/sau o inspectie inopinata, autoritatile romane, actionand in conformitate cu regulile nationale, vor acorda inspectorilor Comisiei/OLAF asistenta de care au nevoie pentru a le permite sa efectueze controlul sau inspectia inopinata.
    Comisia/OLAF va raporta cat mai curand posibil autoritatilor romane orice fapta sau suspiciune referitoare la vreo neregularitate de care a luat cunostinta pe parcursul controlului sau inspectiei inopinate. In orice caz, Comisia/OLAF va fi obligata/obligat sa informeze autoritatea sus-mentionata despre rezultatul unor astfel de controale si inspectii.

    II. Informare si consultare
    1. In scopul unei implementari corespunzatoare a prezentei anexe, autoritatile competente din Romania si din Comunitate vor face continuu schimb de informatii si, la cererea uneia dintre parti, vor purta consultari.
    2. Autoritatile competente din Romania vor informa Comisia fara intarziere despre orice fapta sau suspiciune de care au luat cunostinta cu privire la vreo neregularitate savarsita in legatura cu incheierea si cu implementarea contractelor incheiate pentru aplicarea instrumentelor la care se refera prezentul memorandum de intelegere.

    III. Masuri administrative si penalitati
    Fara a aduce prejudicii aplicarii Codului penal roman, Comisia poate impune masuri administrative si penalitati in conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 din 25 iunie 2002 si Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 din 23 decembrie 2002.

    IV. Recuperare
    Deciziile luate de Comisie in conformitate cu prezentul memorandum de intelegere, prin care se impune o obligatie pecuniara in sarcina persoanelor, altele decat state, vor fi puse in aplicare si in Romania. Punerea in aplicare va fi guvernata de regulile de procedura civila in vigoare in statul pe al carui teritoriu este realizata. Ordinul de punere in aplicare va fi anexat la decizie, fara efectuarea vreunei alte formalitati, cu exceptia verificarii autenticitatii deciziei de catre autoritatea nationala ce va fi desemnata in acest scop de Guvernul Romaniei si care va fi notificata Comisiei. Dupa indeplinirea acestor formalitati la solicitarea Comisiei, aceasta din urma poate proceda la punerea in aplicare a deciziei in conformitate cu legislatia nationala, prin aducerea cazului in fata autoritatii competente. Legalitatea deciziei Comisiei va fi controlata de Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene.
    Hotararile judecatoresti date de Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene in baza unei clauze de arbitraj dintr-un contract incheiat in domeniul de aplicabilitate al prezentului memorandum de intelegere vor fi puse in aplicare pe baza acelorasi principii.

    V. Comunicare directa
    Comisia va comunica direct cu participantii la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitatii in sprijinul politicii consumatorilor, stabiliti in Romania, si cu subcontractantii lor. Acestia pot depune direct la Comisie toate informatiile si documentele relevante care trebuie prezentate conform instrumentelor la care se refera prezentul memorandum de intelegere si in temeiul contractelor incheiate pentru implementarea acestora.SmartCity5

COMENTARII la Legea 105/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 105 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 105/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu