Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.117 din 15.06.2011

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27 iunie 2011SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică operaţiunilor cu arme şi muniţii efectuate de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice. 2. La articolul 2 punctul I, poziţiile 2, 21, 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. arma de foc - orice armă portabilă cu ţeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonţ ori un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie; se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc şi, ca urmare a construcţiei sale sau a materialului din care este confecţionat, poate fi transformat în acest scop; în înţelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definiţia armelor de foc armele prevăzute în categoriile D şi E din anexă; 21. piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de foc, care este esenţial pentru funcţionarea acesteia, inclusiv o ţeavă, o fremă ori un recuperator de gaze, manşonul mobil sau butoiaşul, cuiul percutor ori închizătorul şi orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă; ........ ................ ................ ................ ................ ................ 3. muniţia - ansamblu format din tub cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi, după caz, proiectil; 4. operaţiuni cu arme, piese şi muniţii - producerea, confecţionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donaţia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc, a pieselor şi a muniţiilor pentru acestea; 3. La articolul 2 punctul I, după poziţia 21 se introduce o nouă poziţie, poziţia 22, cu următorul cuprins: 22. componentă esenţială - mecanismul de închidere, camera cartuşului şi/sau ţeava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate şi în măsura în care sunt funcţionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute să se monteze; 4. La articolul 2 punctul I, după poziţia 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins: 6. urmărire - urmărirea sistematică a armelor de foc şi, atunci când este posibil, a pieselor şi a muniţiei pentru acestea, de la fabricant până la cumpărător, pentru a sprijini autorităţile competente în procesul de detectare, investigare şi analizare a fabricării ilicite şi a traficului ilicit. 5. La articolul 2 punctul II, poziţia 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. arme şi muniţii letale - arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor şi care sunt prevăzute în categoria B din anexă; 6. La articolul 2 punctul III, poziţiile 2, 4-6 şi 10-12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. arme de apărare şi pază - arme de foc scurte, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi a bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice; ........ ................ ................ ................ ................ ................ 4. arme de tir - arme destinate practicării tirului sportiv, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege; 5. arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe ţevi, care folosesc muniţie cu glonţ sau/şi cu alice, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege; 6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de pază şi protecţie a activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de bunuri şi valori, respectiv a activităţilor de protecţie a persoanelor; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 10. arme de panoplie - arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a dezactivării lor sau datorită gradului avansat de deteriorare, atestate de către un armurier autorizat în condiţiile legii; 11. arme de colecţie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele, aflate sau nu în stare de funcţionare, care constituie rarităţi sau care au valoare istorică, artistică, ştiinţifică ori documentară; 12. arme vechi - arme letale produse până în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecţii; 7. La articolul 2 punctul III, după poziţia 6 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 61-63, cu următorul cuprins: 61. arme şi dispozitive de agrement - arme şi dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice şi sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât şi în cadrul competiţiilor sportive; sunt incluse în această categorie şi arcurile; 62. replici de arme tip airsoft - replici după arme şi dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice; 63. dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe bază de gaz sau mecanic, care aruncă proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea; 8. La articolul 2, punctul V se modifică şi va avea următorul cuprins: V. Categorii de persoane 1. vânător - persoana fizică care a obţinut calitatea de vânător şi practică vânătoarea, în condiţiile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 2. colecţionar de arme - persoana care deţine ori intenţionează să deţină arme în colecţie şi care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de colecţionar; 3. federaţiile sportive naţionale de specialitate - structuri sportive de interes naţional, constituite în condiţiile legii, prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, care pentru desfăşurarea probelor sportive, conform statului lor, folosesc arme cu destinaţia tir; 4. sportivi de tir - sportivii legitimaţi la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă, eliberat de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate; 5. sportiv de tir categoria I - sportivul care îndeplineşte în fiecare an baremurile cifrice stabilite şi aprobate de federaţiile sportive de specialitate; 6. antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile şcolii de antrenori şi certifică acest fapt prin diplomă sau carnet de antrenor; 7. instructor în poligonul de tragere - persoana care desfăşoară activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate şi care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere; 8. armurier - orice persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile prezentei legi, să desfăşoare una ori mai multe operaţiuni cu arme, piese şi muniţii; 9. intermediar - orice persoană fizică sau juridică, cu excepţia armurierilor, autorizată, în condiţiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral ori parţial, în achiziţionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme; 10. rezident al unui stat membru - cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul unui stat membru, precum şi titularul unui document care atestă dreptul de rezidenţă al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. 9. La articolul 2 punctul VI, poziţiile 2 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. paşaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea, portul şi folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective; ........ ................ ................ ................ ................ ................ 7. autorizaţie de transfer fără acord prealabil - documentul eliberat de autorităţile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expediţie, prin care se permite unui armurier sau intermediar să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor către un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităţilor competente pentru fiecare operaţiune sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului; 10. La articolul 2 punctul VI, poziţia 3 se abrogă. 11. La articolul 2 punctul VI, după poziţia 7 se introduc două noi poziţii, poziţiile 8 şi 9, cu următorul cuprins: 8. acord prealabil - documentul eliberat de autorităţile competente române, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor şi muniţiilor pe teritoriul României, ori de către statul membru al Uniunii Europene de destinaţie, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor pe teritoriul său; 9. aviz de import/export - documentul eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/către un stat care nu este membru al Uniunii Europene.
12. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autoritatea competentă Art. 3. - Poliţia Română este autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor, pieselor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii, în condiţiile prezentei legi.“
13. Articolul 4 se abrogă.
14. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Aspecte generale privind regimul armelor Art. 5. - (1) Armele din categoria A din anexă pot fi deţinute şi folosite numai de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
(2) Armele letale din categoria B din anexă pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deţinute şi folosite numai în baza autorizaţiei eliberate în condiţiile prezentei legi.
(3) Armele neletale din categoriile C şi D din anexă pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiţia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora, după caz, la/de către autorităţile competente, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(4) Armele şi dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de către persoanele fizice şi juridice, fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(5) Forma şi conţinutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(6) Evidenţa posesorilor de arme din categoriile B, C şi D din anexă, a armelor deţinute de aceştia, precum şi a documentelor prin care se acordă dreptul de a le deţine, purta şi folosi se ţine de către inspectoratele judeţene de poliţie şi de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care au eliberat aceste documente.“
15. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Condiţii generale privind deţinerea armelor Art. 7. - (1) Orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege are dreptul să deţină la domiciliul, reşedinţa, sediul sau punctul de lucru arme şi muniţii.
(2) Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească sau, după caz, să desfăşoare operaţiuni cu arme din categoriile B, C şi D din anexă, piese şi muniţii corespunzătoare sunt obligate să permită controlul armelor, pieselor şi muniţiilor deţinute, la solicitarea organelor de poliţie, şi să asigure securitatea acestora. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de deţinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spaţiu decât cel menţionat în documente numai cu acordul scris al poliţiei, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
16. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii este obligată să le predea sau să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.
(3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme ori muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul a decedat sau este declarat dispărut, să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie şi să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei.“
17. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Armele neletale supuse notificării prealabile pot fi deţinute, purtate şi folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi.“
18. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Documente care atestă dreptul de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor Art. 12. - (1) Autorizaţia de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colecţionar, autorizaţia temporară de transport şi folosire a armei, certificatul de deţinător şi paşaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.“
19. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale Art. 14. - (1) Persoanele fizice de cetăţenie română cu domiciliul sau reşedinţa în România care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale.
(2) Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:
a) demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;
b) persoanele prevăzute de lege care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază;
c) persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.
(3) Vânătorii pot procura arme de vânătoare, precum şi arme de tir numai din categoria armelor lungi.
(4) Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum şi antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.
(5) Colecţionarii de arme pot procura numai arme de colecţie, cu excepţia celor prevăzute în categoria B pct. 7 din anexă, proiectate după anul 1945, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
20. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale Art. 15. - (1) Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor;
c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege, cu excepţia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea;
d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, potrivit legislaţiei în vigoare;
e) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii;
f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;
g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
h) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5);
i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.
(2) Cererea de eliberare a autorizaţiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa. Cererea se soluţionează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, şi în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare.“
21. La articolul 15, alineatul (5) se abrogă.
22. La articolul 16 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5), din România şi cel mult câte două arme din afara teritoriului României, pentru fiecare călătorie a solicitantului.“
23. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzătoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevăzută la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi să comercializeze arme.“
24. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Condiţiile exercitării dreptului conferit prin autorizaţia de procurare a armelor Art. 18. - (1) Titularul autorizaţiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de armă şi cantitatea de muniţie înscrise în document de la orice armurier şi intermediar autorizat să comercializeze în România arme, precum şi de la orice persoană autorizată din afara teritoriului României, care comercializează în condiţiile legii din ţara în care se află arme din această categorie.
(2) Procurarea armelor prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat.
(3) Armele deţinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier.
(4) Cumpărarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevăzuţi la alin. (1).
(5) Modalitatea de procurare de către persoanele fizice a armelor letale şi a armelor neletale supuse autorizării, precum şi a muniţiei corespunzătoare acestora prin mijloace de comunicare la distanţă se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
25. Articolul 19 se abrogă.
26. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pierderea dreptului de procurare a armelor Art. 20. - Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizaţia de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b)-f) şi i).“
27. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Modalităţi specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane Art. 22. - (1) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) pot procura arme de apărare şi pază şi de la instituţiile în care sunt încadrate ori, după caz, le pot primi în dar sau ca recompensă, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei respective.“
28. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Vânzarea armelor letale Art. 23. - Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizaţi să comercializeze astfel de arme.“
29. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Solicitarea acordării permisului de armă şi a înscrierii armei în permisul de armă Art. 24. - (1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia de procurare, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul.
(2) În cazul în care arma a fost procurată din afara teritoriului României, termenul prevăzut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucrătoare de la data achiziţiei, dovedită prin actul de provenienţă.
(3) Deţinătorul armei are obligaţia să prezinte la solicitarea organului de poliţie competent fiecare armă cu ţeava ghintuită, împreună cu câte 5 cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. Procedura operaţiunii de înregistrare a proiectilului şi a tubului-martor se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
30. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deţinere şi, după caz, de port şi folosire Art. 26. - (1) Dreptul de deţinere se poate acorda pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare, de tir sau de colecţie.
(2) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda solicitantului, în condiţiile prezentei legi, după cum urmează:
a) pentru două arme de apărare şi pază;
b) pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare;
c) pentru un număr nelimitat de arme de tir.“
31. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Valabilitatea permisului de armă Art. 27. - (1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.
(2) În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i), iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică periodică.
(4) Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege şi după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donaţie, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.“
32. La articolul 28, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor Art. 28. - (1) Titularul dreptului de deţinere a armelor letale are obligaţia să păstreze armele şi muniţiile înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
(4) În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilităţii permisului de armă, nu mai este necesară obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin. (2).“
33. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere Art. 29. - (1) Titularul dreptului de deţinere a unei arme letale poate fi autorizat, la cerere, de către structura de poliţie competentă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa să folosească într-un poligon autorizat, în condiţiile legii, armele de vânătoare, de tir ori de colecţie.
(2) Colecţionarii de arme pot fi autorizaţi să folosească, în condiţiile legii, armele deţinute în colecţie cu ocazia unor manifestări culturale, artistice sau istorice.
(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se referă la scopul pentru care s-a solicitat aceasta, traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma şi termenul de valabilitate a autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei.
(4) Titularii dreptului de deţinere pot folosi o armă dintre cele deţinute, menţionată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află arma deţinută sau colecţia, în caz de legitimă apărare. În cazul în care titularul dreptului de deţinere a făcut uz de armă, are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2).
(5) Procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.
(6) Armele pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere nu pot fi încredinţate de către posesorii acestora altor persoane, cu excepţia situaţiilor când armele se găsesc întrun poligon autorizat.“
34. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Anularea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor Art. 30. - (1) Dreptul de deţinere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii:
a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), e) şi f);
b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă;
c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
d) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi folosire a armelor;
e) a folosit armele deţinute fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1), (2) şi (4);
f) a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevăzută la art. 14 alin. (3) şi (4) sau nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (5), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere a armelor;
g) a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;
h) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru deţinerea armelor;
i) se constată că dreptul de deţinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false.
(2) Dreptul de deţinere a armelor se suspendă în următoarele situaţii:
a) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d);
b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 14 alin. (3) sau (4), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere sau, dar acesta a recurs la căile de atac prevăzute de lege pentru redobândirea acestei calităţi şi în cauză nu există o soluţie definitivă şi irevocabilă;
c) titularul a săvârşit o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere a armelor.
(3) În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliţie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie.“
35. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă Art. 31. - (1) Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 30 se face de către organele de poliţie competente, care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se comunică, în scris, titularului dreptului de deţinere sau, după caz, rudelor ori persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situaţia prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. c).
(3) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.“
36. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale Art. 33. - (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.
(2) Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Arma de apărare şi pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) trebuie să fie asigurată şi să nu fie armată;
b) să nu prezinte defecţiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportată la armurier;
c) trebuie să stea în permanenţă introdusă în toc şi ascunsă vederii, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;
d) să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie înmânată, sub nicio formă, altor persoane, cu excepţia armurierilor, intermediarilor, organelor de poliţie competente, precum şi personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;
e) deţinătorul să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poartă arma asupra sa.“
37. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de vânătoare Art. 37. - (1) Dreptul de a purta şi folosi armele de vânătoare se acordă, în condiţiile prezentei legi, persoanelor care deţin permis de vânătoare eliberat de autorităţile române.
(2) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de armă în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2).“
38. La articolul 38 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) armele trebuie ţinute în toc sau husă, asigurate şi neîncărcate cu muniţie;“.
39. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare Art. 40. - (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate încredinţa unei alte persoane autorizate pentru portul şi folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea, precum şi muniţia aferentă, în limitele prevăzute de lege, în vederea utilizării la vânătoare.“
40. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de tir Art. 41. - (1) Dreptul de a purta şi folosi arme de tir se acordă, în condiţiile prezentei legi, numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum şi antrenorilor şi instructorilor în poligonul de tragere.
(2) Sportivii de tir prevăzuţi la alin. (1) pot purta şi folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obţinut clasificarea sau calificarea.
(3) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de tir are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de armă, în condiţiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deţinere a acestor arme.“
41. La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) armele trebuie ţinute în husă sau, după caz, în cutie, neîncărcate cu muniţie şi asigurate împotriva pierderii ori sustragerii;“.
42. La articolul 42 alineatul (1), litera c) se abrogă.
43. La articolul 44 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) pentru armele de tir, cel mult 500 de cartuşe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port şi folosire.“
44. La articolul 44, alineatul (4) se abrogă.
45. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Procurarea muniţiei de către colecţionarii de arme Art. 45. - (1) Colecţionarii de arme pot procura şi deţine, numai la locul unde se află colecţia de arme, cel mult 25 de cartuşe cu proiectil şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru o armă lungă sau pentru o armă scurtă dintre cele prevăzute în categoria B pct. 7 din anexă, proiectate până în anul 1945 inclusiv, în condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4).“
46. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale Art. 46. - (1) Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organele competente în următoarele situaţii:
a) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d);
b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 14 alin. (2)-(4), dar acesta a contestat această măsură prin recurgerea la căile de atac prevăzute de lege şi în cauză nu există o soluţie definitivă şi irevocabilă;
c) a săvârşit o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de port şi folosire a armelor.“
47. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale Art. 47. - (1) Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organele competente dacă titularul dreptului se află în una dintre următoarele situaţii:
a) nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (2)-(4);
b) nu mai îndeplineşte vreuna dintre condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), e) şi f);
c) a pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări care îi sunt imputabile;
d) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă;
e) a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
f) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi folosire a armelor;
g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru portul şi folosirea armelor;
h) dreptul de port şi folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false.
(2) În urma anulării dreptului de port şi folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliţie care a dispus măsura, iar armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepţia situaţiei în care acestea se ridică de către organele de poliţie.“
48. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:
„Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor letale Art. 471. - (1) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului ori, după caz, rudelor sau persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. e).
(2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale, titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinută la un armurier autorizat, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie.
(3) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit legii contenciosului administrativ.
(4) Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale de către persoana care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 46 alin. (1) şi art. 47 alin. (1) nu suspendă obligaţia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.“
49. La capitolul II secţiunea a 3-a, titlul punctului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„6. Regimul călătoriilor în state terţe cu armele letale şi muniţiile deţinute de către cetăţenii români“
50. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autorizarea călătoriilor în state terţe cu armele letale şi muniţia corespunzătoare Art. 48. - (1) Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doreşte să călătorească cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state terţe, are obligaţia să solicite organului de poliţie care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizaţii în baza căreia organele poliţiei de frontieră permit ieşirea de pe teritoriul României cu armele şi muniţia înscrise în autorizaţie, făcând menţiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.
(2) Armele de apărare şi pază pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art. 43, în condiţiile prevăzute la art. 50.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie pe care le-au deţinut la ieşirea din ţară. În cazul în care, pe perioada şederii în state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliţie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliţiei de frontieră având obligaţia să facă menţiune despre aceasta în documentul de călătorie şi să informeze în scris Inspectoratul General al Poliţiei Române.
(4) În situaţia în care, pe perioada şederii în state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţară, să se prezinte personal la organul de poliţie care i-a eliberat permisul de armă şi să depună o declaraţie cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.“
51. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Eliberarea autorizaţiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru călătorii în state terţe Art. 49. - (1) Autorizaţia prevăzută la art. 48 alin. (1) se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este titular al unui permis de armă pentru armele şi muniţia care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie;
b) prezintă motivele pentru care doreşte să călătorească în state terţe cu armele şi muniţia pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie.
(2) Autorizaţia prevăzută la art. 48 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din ţară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.
(3) Cu ocazia eliberării autorizaţiei, organul de poliţie competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră cu privire la datele prevăzute la alin. (2).
(4) Documentele care trebuie să însoţească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la art. 48 alin. (1), precum şi cea de înscriere a armelor şi muniţiei în documentul de călătorie, perioadele şi condiţiile în care titularul poate călători în state terţe cu armele înscrise în acest document, precum şi termenul de soluţionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
52. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autorizarea călătoriilor în interes de serviciu, în afara teritoriului României, cu armele letale şi muniţia din dotare Art. 50. - (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 43 care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în afara teritoriului României împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum şi a muniţiei corespunzătoare se face în paşaportul de serviciu de către organele poliţiei de frontieră, cu ocazia ieşirii din ţară a acestor persoane, pe baza adeverinţei eliberate titularilor de către instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane.
(2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din ţară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.
(3) Instituţiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la art. 43 au obligaţia să informeze, în scris, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră ori de câte ori aceste persoane urmează să călătorească în afara teritoriului României cu armele înscrise în paşaportul de serviciu.
(4) Prevederile art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 43, în această situaţie organele poliţiei de frontieră având obligaţia să anunţe în scris şi instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane.
(5) Condiţiile în care persoanele prevăzute la art. 43 pot călători în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei instituţii unde sunt încadrate aceste persoane.“
53. La articolul 52, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale Art. 52. - (1) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în state terţe, a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele şi muniţiile cu care titularul a ieşit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliţiei Române situaţia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverinţă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor.
(2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta şi se reţine de către organele poliţiei de frontieră la intrarea în ţară.“
54. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurtă şedere Art. 54. - (1) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizaţi să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie, în vederea scoaterii acestora din România.
(2) Armele şi muniţia corespunzătoare procurate de către străini în timpul unei călătorii în România, în condiţiile prevăzute la alin. (1), vor fi exportate sau, după caz, transferate în statul de destinaţie numai prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni.
(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizaţia de procurare a armelor dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) fac dovada intrării legale în România;
c) prezintă autorizaţia de procurare a armei sau, după caz, a muniţiei eliberată de autorităţile competente ale statului de destinaţie, cu excepţia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile, situaţie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autorităţile competente din care să reiasă acest fapt.
(4) Procedura acordării autorizaţiei de procurare a armei şi a autorizaţiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
55. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Introducerea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale pe teritoriul României Art. 55. - (1) Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţiile legii, pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot, în baza avizului de introducere a armelor în ţară, să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi muniţia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.
(2) Avizul de introducere a armelor în ţară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în următoarele condiţii:
a) fac dovada deţinerii legale a armelor în statul de unde provin;
b) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitaţie nominală de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
c) în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate;
d) în cazul armelor de colecţie, fac dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică şi prezintă invitaţia unei asociaţii de colecţionari, legal constituită, ori a unei instituţii muzeistice din România.
(3) În cazul tranzitării teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu condiţia prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor şi muniţiei respective este permisă pe teritoriul statului de destinaţie.
(4) Procedura şi documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (2) şi (3), cantităţile de arme care pot fi introduse de străini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
56. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini deţinători de arme letale Art. 56. - (1) Însoţitorii delegaţiilor străine, la nivelul şefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecţie, precum şi militarii străini pot introduce, purta şi folosi, pe teritoriul României, arme de apărare şi pază, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate Inspectoratului General al Poliţiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale ori Ministerul Administraţiei şi Internelor.“
57. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale Art. 58. - (1) Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile C şi D din anexă, precum şi muniţia aferentă de la orice armurier şi, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme:
a) după obţinerea autorizaţiei de procurare potrivit alin. (4), pentru armele prevăzute în categoria C din anexă;
b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1), pentru armele prevăzute în categoria D din anexă.
(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare şi un număr nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevăzute în categoria C din anexă.
(3) Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 22 din anexă pot fi procurate, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, numai de către sportivii şi antrenorii de tir.
(4) Autorizaţia de procurare a armelor neletale prevăzute în categoria C din anexă se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea;
b) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, potrivit legislaţiei în vigoare;
c) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical;
d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;
e) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5);
f) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale şi neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.
(5) Prevederile art. 15 alin. (2)-(4), art. 17 şi 18 se aplică în mod corespunzător pentru situaţia prevăzută la alin. (4).
(6) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizaţia de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4).
(7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la structura de poliţie competentă, la personalul abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri şi intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării.
(8) Fac excepţie de la prevederile alin. (7) armele prevăzute în categoria C pct. 22 din anexă, care pot fi încredinţate unei alte persoane autorizate pentru portul şi folosirea unor astfel de arme, în vederea utilizării în poligon.
(9) Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor neletale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(10) Armele şi dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.
(11) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizaţi să procure din România arme neletale supuse autorizării sau notificării prealabile, în vederea scoaterii acestora din România, în condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (1)-(3).“
58. La articolul 581, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către structura de poliţie competentă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă titularul dreptului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (4). Prevederile art. 27 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
(3) În cazul armelor prevăzute în categoria C pct. 23 din anexă, destinate pentru colecţie, autorităţile competente pot acorda numai un drept de deţinere. Prevederile art. 29 se aplică în mod corespunzător.“
59. Articolul 582 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Anularea şi suspendarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării Art. 582. - (1) Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii:
a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), c) şi d);
b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă;
c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
d) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi folosire a armelor;
e) se constată faptul că titularul a folosit armele deţinute cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (4);
f) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;
g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru portul şi folosirea armelor;
h) dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false.
(2) Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situaţii:
a) titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b);
b) titularul a săvârşit una dintre contravenţiile pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire.
(3) În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie. Prevederile art. 31 şi 32 se aplică în mod corespunzător.
(4) Măsura anulării sau suspendării dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului ori, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), succesorilor acestuia. Prevederile art. 471 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.“
60. Articolul 583 se abrogă.
61. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Păstrarea armelor neletale Art. 60. - Posesorii armelor neletale din categoriile D şi E din anexă au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau, după caz, la locul de rezidenţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.“
62. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini Art. 61. - (1) Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate sau face dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică şi prezintă invitaţia unei asociaţii de colecţionari, legal constituită, ori a unei instituţii muzeistice din România.
(2) Străinii pot introduce în România arme neletale legal deţinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obţinerea autorizaţiei de introducere a armelor în ţară.
(3) Autorizaţia de introducere a armelor în ţară se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:
a) a împlinit vârsta de 18 ani;
b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.
(4) Procedura acordării autorizaţiei prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(5) Armele şi dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricţii de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege privind portul şi folosirea acestora.“
63. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Uzul de armă neletală Art. 63. - (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate. (2) Armele neletale prevăzute în categoriile C-E din anexă, destinate colecţiei, pot fi folosite în condiţiile prevăzute la art. 29. (3) Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.“
64. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Folosirea armelor utilitare şi de agrement Art. 64. - (1) Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite, în condiţiile legii, doar împotriva animalelor şi mamiferelor acvatice, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.
(2) Pistoalele de start pot fi deţinute şi folosite de federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive afiliate acestora.
(3) Pistoalele de semnalizare pot fi deţinute şi folosite de persoanele fizice şi juridice numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.
(4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viaţa persoanelor.
(5) Sunt interzise portul şi folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în locuri publice.
(6) Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al deţinătorului la locul unde urmează să se desfăşoare activităţile pentru care sunt destinate numai dacă acestea sunt ţinute în husă, bagaj ori ambalaj şi nu sunt încărcate cu muniţie.“
65. La articolul 65, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Posesorii armelor neletale cu destinaţia de autoapărare pot procura şi deţine maximum 100 de cartuşe pentru fiecare armă dintre cele pentru care au drept de port şi folosire.“ 66. La articolul 66, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(2) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice şi unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, în condiţiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare a acestora. (3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, pot fi autorizate în condiţiile prezentei legi, în funcţie de obiectul lor de activitate, să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru: a) înarmarea personalului abilitat să desfăşoare activităţi de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparţin sau cărora le asigură protecţie, precum şi a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societăţilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îşi pot asigura paza proprie, în condiţiile legii; b) desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum şi organizarea şi desfăşurarea cursurilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g); c) desfăşurarea activităţilor sportive, artistice, în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul spectacolelor de circ şi teatru. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să deţină sau să folosească, pe teritoriul României, arme din categoria A din anexă şi nici muniţia corespunzătoare acestora.“ 67. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autorităţile competente să acorde autorizări de procurare, deţinere şi folosire a armelor şi muniţiilor Art. 67. - Autorizările prevăzute la art. 66 alin. (3) şi (4) se acordă de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază de competenţă se află sediul social, respectiv punctul de lucru al persoanei juridice, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, în condiţiile prezentei legi.“
68. La articolul 68, alineatele (1), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Condiţiile procurării, deţinerii, păstrării şi dotării personalului propriu cu arme şi muniţii Art. 68. - (1) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de actele normative de organizare şi funcţionare, desfăşoară activităţi specifice care necesită dotarea personalului cu arme letale şi arme neletale, precum şi cu muniţia corespunzătoare pot procura şi, după caz, înstrăina asemenea arme şi muniţie, în condiţiile prezentei legi, prin armurierii şi intermediarii autorizaţi în acest sens.
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
(3) Păstrarea armelor şi a muniţiei prevăzute la alin. (1) se face în spaţii special destinate şi avizate în condiţiile prevăzute de lege, asigurate în permanenţă cu pază înarmată, în condiţiile legii.
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
(6) Evidenţa prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 20 ani, în cazul armelor letale şi al armelor neletale supuse autorizării.“
69. La articolul 69, denumirea marginală, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (2), (3) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizării şi muniţii Art. 69. - (1) Pot fi dotate, în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (4), cu arme letale sau neletale supuse autorizării persoanele care:
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........
(2) Modelul ordinului de serviciu şi conţinutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. e) se stabilesc de angajator şi se avizează de către structurile de ordine publică din cadrul autorităţilor prevăzute la art. 67.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau unităţile prevăzute la art. 68 alin. (1), care trebuie să facă şi dovada absolvirii cursurilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g). ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
(8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate, precum şi folosirea acestor arme de către sportivi, antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 67, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.“
70. La articolul 69 alineatul (1), litera a) se abrogă.
71. La articolul 69, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: „(21) Tipul de arme şi cantitatea de muniţie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de către autorităţile prevăzute la art. 67.“ 72. La articolul 72, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Personalul care urmează să desfăşoare în incinta poligonului activităţi permanente de supraveghere a activităţilor care se desfăşoară în această incintă, precum şi activităţi de instruire şi îndrumare a persoanelor care desfăşoară activităţi de antrenament trebuie să deţină atestatul de instructor, acordat de autorităţile prevăzute la art. 67, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“ 73. La articolul 73 alineatul (1), literele g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „g) federaţiile sportive naţionale de specialitate şi cluburile sau asociaţiile sportive afiliate acestora pot deţine şi folosi arme de tir sportiv şi muniţia corespunzătoare, în funcţie de necesităţi, pentru desfăşurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federaţii; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ i) centrele de producţie cinematografică, circurile, teatrele şi alte asemenea instituţii de cultură, artă şi sport pot deţine şi folosi arme de recuzită sau utilitare pentru activităţile pe care le desfăşoară.“ 74. La articolul 73, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(2) În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. g), dotarea sportivilor cu arme de tir şi muniţia corespunzătoare în vederea desfăşurării antrenamentelor şi concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-d), în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora. (3) În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), dotarea persoanelor desemnate să le folosească, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, se poate face fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-d), iar în cazul armelor de panoplie şi fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 alin. (4).“ 75. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor Art. 74. - (1) În vederea procurării de arme şi muniţii sau a construirii şi amenajării de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 66 alin. (2)-(4) trebuie să depună o cerere la autorităţile prevăzute la art. 67, în vederea eliberării autorizaţiei corespunzătoare.“
76. La articolul 77, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: „b) să anunţe schimbarea sediului sau a punctului de lucru, cu cel puţin 10 zile înainte de aceasta, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă este situat noul sediu, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în autorizaţie;“.
77. La articolul 79, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autorizarea procurării armelor şi muniţiei de către societăţile specializate de pază Art. 79. - (1) Societăţile specializate de pază, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii şi intermediarii autorizaţi în acest sens:“.
78. La articolul 79 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: „b) în cazul activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor: arme letale cu destinaţie utilitară - numai pentru paza sediilor băncilor, centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare, partidelor parlamentare, şantierelor arheologice, sediilor şi punctelor de lucru ale societăţilor care desfăşoară activităţi ce constituie monopol de stat, sediilor armurierilor şi intermediarilor, depozitelor de arme, muniţii, materii explozive, substanţe toxice, substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, metale preţioase şi pietre preţioase, obiectivelor la care se asigură paza cu jandarmi în cooperare cu societăţile specializate de pază, poligoanelor în care se desfăşoară activităţi cu arme letale, precum şi a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinaţie utilitară - pentru activităţile de pază a celorlalte obiective, bunuri şi valori, desfăşurate potrivit legii;“.
79. La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei pentru activităţi cultural-artistice Art. 84. - (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice şi care desfăşoară activităţi sportive şi artistice în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul unor spectacole de circ şi teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autorităţile prevăzute la art. 67 să procure arme de panoplie şi, după caz, utilitare sau de recuzită, în condiţiile stabilite pentru persoanele prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. h) şi i).“
80. La articolul 85, partea introductivă a alineatului (2) şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranţă şi sunt certificate în acest sens de către Inspectoratul General al Poliţiei Române;“.
81. La articolul 85, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: „(4) Condiţiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5) Normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.“ 82. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Condiţiile procurării armelor şi muniţiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere Art. 86. - (1) Persoanele juridice ale căror poligoane au fost autorizate să funcţioneze în condiţiile stabilite la art. 85 alin. (1) lit. a) şi c) pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii şi intermediarii autorizaţi în acest sens:
a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi muniţia corespunzătoare şi sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru poligoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a);
b) sub orice formă prevăzută de lege, arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, exclusiv pentru folosirea în poligon, pentru poligoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c).
(2) În vederea acordării autorizaţiei pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei de către autorităţile prevăzute la art. 67, persoanele juridice prevăzute la art. 85 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme şi muniţie, care se depune la aceste autorităţi împreună cu cererea de autorizare.
(3) Poate fi autorizată numai procurarea acelor arme şi muniţii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat să fie folosite în incinta acestuia.
(4) Pentru păstrarea unui număr mai mic de 15 arme letale, spaţiul destinat depozitării trebuie prevăzut cu sistem de supraveghere video şi mijloace de alarmare instalate în condiţiile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie ale unor societăţi specializate de pază.
(5) În cazul depozitării unui număr mai mare de 15 arme letale şi a muniţiei aferente în incinta poligoanelor, spaţiile destinate păstrării trebuie asigurate în permanenţă şi cu pază înarmată.“
83. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Condiţiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere Art. 87. - (1) În funcţie de destinaţia poligoanelor de tragere, în incinta acestora sunt admise accesul şi desfăşurarea activităţilor de tragere cu arma pentru următoarele categorii de persoane:
a) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a) şi c), personalul angajat la societatea specializată de pază, desemnat să poarte şi să folosească arme şi muniţie, persoanele care au absolvit sau urmează cursul de instruire prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g), precum şi orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani - pentru activităţi de tragere de divertisment;
b) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b), numai personalul specializat pentru repararea şi testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizaţi să repare arme.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), accesul în incinta poligonului de tragere este permis şi cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de armă al cărui titular este, în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de deţinere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă aceştia prezintă autorizaţia prevăzută la art. 29.
(3) În cazul în care poligoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricărei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, cu condiţia ca, în cazul minorilor sub 18 ani, aceştia să fie însoţiţi de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis şi cu armele şi muniţia deţinute de acestea, numai însoţite de documentele care atestă dreptul de deţinere sau de port şi folosire a armelor.
(4) În cazul apariţiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2).“
84. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească armele şi muniţiile pentru a putea fi deţinute sau comercializate Art. 88. - (1) Armele şi muniţiile prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 25-29 din anexă, fabricate pe teritoriul României, pot fi deţinute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt marcate de armurierul autorizat să le producă; b) sunt certificate de către producător că îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare; c) armele sunt înregistrate în Registrul Naţional al Armelor. (2) Armele şi muniţiile prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 25-29 din anexă, fabricate în afara teritoriului României, introduse pe teritoriul României, pot fi
comercializate sau, după caz, deţinute de persoane fizice sau juridice din România numai dacă:
a) sunt marcate de producător;
b) sunt certificate de către producător sau de către un organism internaţional că îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare.
(3) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. b) armele şi muniţiile care tranzitează, în condiţiile legii, teritoriul României.“
85. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Marcarea armelor şi muniţiilor Art. 89. - (1) Armurierii care produc arme şi muniţii pe teritoriul României dintre cele prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 25-29 din anexă au obligaţia ca, în procesul de fabricaţie a acestora, să aplice pe arme, muniţii şi pachete de muniţii marcaje destinate identificării şi urmăririi acestora. Prin pachet de muniţie, în sensul prezentului articol, se înţelege cea mai mică unitate de ambalare de muniţie completă. (2) Marcajul pentru arma asamblată trebuie să indice: a) denumirea producătorului; b) ţara sau locul fabricării; c) seria şi, după caz, anul de fabricaţie, dacă acesta nu face parte din numărul de serie. (3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se aplică pe cel puţin o componentă esenţială a armei de foc, componentă a cărei distrugere ar face imposibilă utilizarea armei de foc. (4) Marcajul aplicat pe pachete de muniţii trebuie să indice: a) denumirea producătorului; b) numărul de identificare a lotului; c) calibrul; d) tipul de muniţie. (5) Marcajul aplicat pe muniţie trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) şi d).“
86. După articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 891, cu următorul cuprins:
„Trecerea armelor în circuitul civil Art. 891. - (1) Armele deţinute de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pot fi trecute în circuitul civil numai dacă sunt marcate în condiţiile prezentei legi.
(2) Marcarea armelor potrivit alin. (1) se efectuează de către armurieri autorizaţi în condiţiile legii să producă arme sau de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.“
87. La articolul 90, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Evidenţa care se ţine în registrele prevăzute la alin. (1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la art. 89 alin. (2).“
88. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Păstrarea registrelor de evidenţă a armelor şi muniţiilor fabricate Art. 91. - (1) Registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizaţi să producă arme şi muniţii timp de 20 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru.
(2) În situaţia în care armurierii îşi încetează activitatea de producere a armelor şi muniţiilor, registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se depun la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru, în termen de 15 zile de la încetarea activităţii.“
89. Titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
„SECŢIUNEA a 3-a
Inspecţia tehnică şi dezactivarea armelor şi muniţiilor“
90. Articolele 92 şi 93 se abrogă.
91. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Inspecţia tehnică periodică Art. 94. - (1) Inspecţia tehnică periodică a armelor se efectuează de către armurieri autorizaţi în condiţiile legii, în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a condiţiilor tehnice de siguranţă în utilizare. (2) În cazul în care se constată, cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice periodice, că armele verificate îndeplinesc condiţiile tehnice de siguranţă în utilizare, armurierii prevăzuţi la alin. (1) eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin certificatul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice.
(3) Armurierii prevăzuţi la alin. (1) nu pot fi autorizaţi să efectueze inspecţia tehnică periodică a armelor care le aparţin. (4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspecţiei tehnice prevăzute la alin. (1) se suportă de către deţinătorul legal al armelor verificate. (5) Pentru armele deţinute de persoanele fizice şi juridice inspecţia tehnică se efectuează la solicitarea deţinătorului legal, precum şi la solicitarea expresă a structurilor de poliţie competente. (6) Condiţiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspecţia tehnică periodică a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (7) Standardele şi tehnicile de inspecţie tehnică periodică a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.“
92. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Dezactivarea armelor şi regimul celor care au devenit improprii folosirii Art. 95. - (1) Dezactivarea armelor de foc se realizează de către armurieri avizaţi în condiţiile legii, care eliberează în acest sens un certificat care să ateste dezactivarea armei de foc sau aplică pe suprafaţa armei de foc un marcaj clar vizibil. (2) Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esenţiale devenite definitiv nefuncţionale şi care nu pot fi îndepărtate, înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc să poată fi reactivată în vreun fel. (3) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de funcţionare din cauza unor defecţiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevăzuţi la alin. (1), care eliberează în acest sens un certificat sau aplică pe suprafaţa armei de foc un marcaj clar vizibil. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile, se predau armurierilor autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de casare a acestora. (4) Condiţiile de avizare a armurierilor pentru a desfăşura operaţiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5) Standardele şi tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.“
93. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Metodologia de certificare Art. 96. - Procedura acordării certificatelor de dezactivare, precum şi a certificatelor de efectuare a inspecţiei tehnice periodice se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
94. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor Art. 97. - (1) În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se constituie Registrul Naţional al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenţa armelor, a deţinătorilor de arme, precum şi a operaţiunilor cu arme şi muniţii, necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor legale privind gestionarea aplicării dispoziţiilor prezentei legi. (2) Termenul de păstrare a datelor cuprinse în evidenţele Registrului Naţional al Armelor este de 20 de ani. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române exercită, prin structura care administrează Registrul Naţional al Armelor, următoarele atribuţii în domeniul gestionării regimului circulaţiei armelor şi muniţiei: a) gestionează evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, precum şi cu privire la persoanele care le-au procurat şi către care s-au înstrăinat acestea; b) gestionează evidenţa armurierilor şi intermediarilor care desfăşoară operaţiuni cu arme, piese şi muniţii; c) gestionează evidenţa etapelor procedurale parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor şi muniţiilor aflate în circulaţie, operând menţiunile corespunzătoare în evidenţe; d) cooperează cu instituţiile similare din străinătate şi cu reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, pentru monitorizarea operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii. (4) Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor, precum şi accesul la acesta se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.“
95. Articolele 98, 99, 100 şi 102 se abrogă.
96. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Excepţii în cazul armelor militare Art. 101. - Sunt exceptate de la prevederile art. 94-97 armele militare a căror evidenţă se ţine de către instituţiile care au dreptul să le procure, să le deţină, să le folosească şi să le înstrăineze, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre instituţiile respective.“
97. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins: „CAPITOLUL V Regimul operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii“
98. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Efectuarea operaţiunilor cu arme Art. 103. - (1) Operaţiunile cu arme, piese şi muniţiile corespunzătoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în baza autorizaţiei de procurare ori a dovezii notificării, după caz, pot procura din afara teritoriului României şi introduce în ţară, în condiţiile legii, arme letale şi neletale.
(2) Unităţile din subordonarea sau coordonarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pot efectua operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste instituţii.
(3) Operaţiunile cu arme, piese şi muniţii pot fi efectuate şi de către armurierii sau intermediarii constituiţi prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor instituţii publice.
(4) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, în condiţiile prezentei legi.
(5) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfăşoare operaţiuni cu arme, piese şi muniţii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
99. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Armurierii Art. 104. - (1) Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice:
a) federaţiile sportive naţionale de specialitate, cluburile şi asociaţiile sportive afiliate acestora, precum şi gestionarii fondurilor de vânătoare;
b) companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operaţiuni cu arme, piese şi muniţii.
(2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, persoanele fizice şi juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.“
100. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de către armurieri Art. 105. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (1) sunt autorizate să efectueze operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, după cum urmează:
a) instituţiile publice, altele decât cele care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, prin competenţele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesită deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi federaţiile sportive naţionale de specialitate, cluburile sau asociaţiile sportive afiliate acestora şi gestionarii fondurilor de vânătoare, pentru operaţiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare şi depozitare;
b) companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative, pentru efectuarea operaţiunilor în vederea cărora au fost constituite.
(2) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfăşoare operaţiuni cu arme din categoriile B, C şi D din anexă, piesele acestora, precum şi cu muniţia corespunzătoare.
(3) Importul, exportul, transferul sau tranzitul armelor şi muniţiilor care se încadrează în categoria produselor militare, potrivit legii, sunt supuse şi controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniul produselor strategice sau cu dublă utilizare.“
101. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Constituirea armurierilor Art. 106. - (1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, după includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii.
(2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă numai dacă toţi asociaţii şi administratorii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) şi nu figurează cu menţiuni în certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfăşoară activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii letale îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi c)-g).
(3) Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, dacă îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi c)-g).“
102. La articolul 107, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Autorizaţia prevăzută la art. 106 alin. (3) se retrage de către autoritatea care a acordat-o în situaţia în care aceasta constată că persoana fizică nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi c)-g). Retragerea autorizaţiei are ca efect pierderea calităţii de armurier a persoanei fizice.“
103. Articolul 108 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii Art. 108. - (1) Armurierii constituiţi în condiţiile prevăzute la art. 106 pot efectua operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obţinerea autorizaţiei pentru operaţiuni cu arme şi muniţii, acordată de autorităţile competente pentru fiecare categorie de operaţiuni dintre cele prevăzute la alin. (3)-(6).
(2) Autorităţile competente care acordă autorizaţia prevăzută la alin. (1) sunt Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile pentru care se solicită autorizarea.
(3) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a armelor letale şi armelor neletale, precum şi a componentelor acestora se acordă armurierilor dacă aceştia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) deţin spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;
b) deţin spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă;
c) deţin, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor.
(4) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor, pieselor şi muniţiilor se acordă armurierului care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare destinate efectuării operaţiunilor de comercializare a armelor, pieselor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;
b) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.
(5) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii:
a) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a);
b) deţine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în condiţiile prezentei legi.
(6) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de transport al armelor, pieselor şi muniţiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii:
a) deţine în mod legal şi utilizează mijloace de transport omologate în condiţiile legii de Registrul Auto Român;
b) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a).
(7) Este interzisă amenajarea depozitelor de muniţii în incinta imobilelor de locuinţe.
(8) În autorizaţia prevăzută la alin. (1) se menţionează în mod expres categoriile de operaţiuni cu arme, piese şi muniţii care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcţie de spaţiul destinat acestora şi de nivelul de securitate, cantitatea de muniţie ce poate fi depozitată în acestea, conform avizului inspectoratului teritorial de muncă.“
104. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de armurierii autorizaţi Art. 109. - Armurierii autorizaţi în condiţiile art. 108 pot desfăşura următoarele activităţi:
a) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comercializare a armelor, pieselor şi muniţiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export şi transfer de arme şi muniţii, precum şi intermedierea efectuării acestor operaţiuni;
b) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor: reparare şi verificare a armelor, efectuarea inspecţiilor tehnice în baza autorizaţiei eliberate de autorităţile prevăzute la art. 67;
c) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, efectuarea inspecţiilor tehnice, casarea şi distrugerea de arme şi, după caz, muniţii;
d) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de transport: să efectueze transporturi de arme, piese şi muniţii în ţară, în şi din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în condiţiile legii.“
105. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de comerţ cu arme, piese şi muniţii Art. 110. - (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de comerţ cu arme, piese şi muniţii au următoarele obligaţii:
a) să introducă în circuitul comercial numai armele şi muniţiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (1) şi (2);
b) să comercializeze armele, piesele şi muniţiile numai către persoanele fizice şi juridice autorizate să le procure;
c) să procure arme, piese şi muniţii numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfăşoare asemenea operaţiuni, precum şi de la persoane fizice care le deţin şi le înstrăinează în condiţii de legalitate;
d) să îşi constituie registre în care să ţină evidenţa operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care au regim special şi se înregistrează la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2), şi să le prezinte pentru control organelor competente;
e) să prezinte la control organelor de poliţie abilitate documentele de efectuare a operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii, precum şi documentele în baza cărora au vândut armele;
f) să comunice autorităţilor prevăzute la art. 108 alin. (2), în termen de 15 zile de la data procurării, lista persoanelor juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme, piese şi muniţii, precum şi datele de identificare ale acestor arme şi muniţii;
g) să asigure condiţiile de securitate deplină a armelor, pieselor şi muniţiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau raft;
h) să înscrie în autorizaţia de procurare, eliberată de organele de poliţie şi prezentată de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii şi poziţia din registrul de evidenţă a armelor depuse spre vânzare;
i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor, pieselor şi muniţiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură;
j) să anunţe imediat organul de poliţie când constată că la armele primite în consignaţie de la persoanele fizice şi juridice sunt modificări vizibile sau acestea prezintă alte caracteristici decât cele originale;
k) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme, piese şi muniţii.
(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2).
(3) În vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme, piese şi muniţii, în condiţiile prezentei legi, armurierii au obligaţia să solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(4) Avizul pentru import-export se acordă individual, pentru fiecare transport şi numai pentru tipul, marca şi cantităţile de arme, piese şi muniţii care fac obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordării, cu excepţia avizelor acordate pe licenţele de import-export eliberate de autorităţile cu atribuţii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licenţei. Neefectuarea în termen a operaţiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia.
(5) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, armurierul trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art. 108 alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea.
(6) Schimbarea destinaţiei armelor sau a muniţiei procurate de către armurieri, în condiţiile prezentei legi, se face cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 67.
(7) Procedura şi condiţiile acordării avizului prevăzut la alin. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
106. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de reparare a armelor Art. 111. - (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de reparare a armelor au următoarele obligaţii:
a) să comunice inspectoratelor judeţene de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, la solicitarea acestora, lista armelor primite la reparat ori cărora le-au schimbat una sau mai multe piese şi a posesorilor acestor arme;
b) să ţină evidenţa reparaţiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte organelor de poliţie competente pentru control;
c) să nu primească spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt deţinute legal;
d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada că o deţine legal, să înştiinţeze de îndată organul de poliţie cel mai apropiat.
(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2).“
107. După articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 1111, cu următorul cuprins:
„Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor Art. 1111. - Armurierii care desfăşoară operaţiuni de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor au următoarele obligaţii:
a) să deţină un sistem de control al procesului de producere, asamblare, modificare, prelucrare, experimentare, dezactivare, casare şi distrugere a armelor letale şi neletale, în care să fie evidenţiate atât armele, componentele esenţiale ale acestora, cât şi rebuturile;
b) să îşi constituie registre în care să ţină evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, în condiţiile prevăzute la art. 90, şi să le prezinte, pentru control, organelor competente;
c) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme, piese şi muniţii;
d) să deţină spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;
e) să deţină spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.“
108. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de transport al armelor, pieselor şi muniţiilor Art. 112. - (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de transport al armelor, pieselor şi muniţiilor au următoarele obligaţii:
a) să asigure paza transporturilor cu arme, piese şi muniţii pe care le efectuează, precum şi condiţiile de siguranţă ale acestora;
b) să ţină evidenţa operaţiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantităţilor de arme, piese şi muniţii transportate, precum şi a beneficiarilor operaţiunii efectuate în registre constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte, pentru control, organelor competente;
c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operaţiunilor de transport, precum şi de provenienţa legală a armelor transportate.
(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2).
(3) Condiţiile minime de securitate a transportului de arme, piese şi muniţii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
109. După articolul 113 se introduce un nou articol, articolul 1131, cu următorul cuprins:
„Intermediarii Art. 1131. - (1) Sunt intermediari de drept companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operaţiuni de achiziţionare, comercializare sau realizare de transferuri cu arme.
(2) Se pot constitui în intermediari, la cerere, persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) Prevederile art. 106 şi 107, art. 108 alin. (4) şi art. 110 se aplică în mod corespunzător activităţii intermediarilor.“
110. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Procurarea armelor letale de pe teritoriul României Art. 114. - (1) Procurarea unei arme letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, în scopul scoaterii acesteia din ţară, se poate face, în condiţiile prezentei legi, numai în baza permisului de transfer al armei sau, după caz, al muniţiei, eliberat de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau de inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmează să fie procurată arma.
(2) Permisul de transfer prevăzut la alin. (1) se eliberează la cerere, dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:
a) a împlinit vârsta de 18 ani;
b) face dovada faptului că este rezident al unui stat membru;
c) prezintă acordul prealabil eliberat de autorităţile competente ale statului membru al cărui rezident este, cu excepţia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile, situaţie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autorităţile competente din care să reiasă acest fapt.
(3) Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea pe teritoriul României a armelor de apărare şi pază de către rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 56 şi art. 129 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisă numai prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi să le transfere în afara teritoriului României.
(4) Armele şi muniţia corespunzătoare procurate de către rezidentul unui stat membru în timpul unei călătorii în România, în condiţiile prevăzute la alin. (1), vor fi transferate în statul al cărui rezident este prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi.
(5) Inspectoratul General al Poliţiei Române informează de îndată autorităţile competente ale statelor membre ai căror rezidenţi au procurat arme şi muniţii în condiţiile alin. (1) despre fiecare achiziţie efectuată.
(6) Procedura eliberării permisului de transfer se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(7) Procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi a muniţiilor corespunzătoare, pe teritoriul României, de către rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi scoaterea armelor şi a muniţiilor din ţară se pot face în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români.“
111. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Introducerea armelor şi muniţiilor pe teritoriul României Art. 115. - (1) Rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România pot intra pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, numai cu armele şi muniţiile a căror procurare şi deţinere este permisă în România, fără plata vreunei taxe sau redevenţe.
(2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal deţinute numai rezidenţii statelor membre care sunt titulari ai unui paşaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) documentul să fie valabil;
b) să nu existe în acest document menţiunea că introducerea armei este interzisă pe teritoriul României;
c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitaţie din partea unei asociaţii de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada că urmează să participe la un concurs de tir organizat de federaţiile sportive naţionale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir, din cele prevăzute în anexă;
d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colecţie funcţionale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la lit. c), să existe în document menţiunea referitoare la existenţa autorizaţiei de introducere a armelor respective în România.
(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor letale şi a muniţiilor a căror introducere pe teritoriul României este interzisă sau este condiţionată de obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin. (2) lit. d).
(4) Introducerea de către rezidenţii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate ori, după caz, face dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică şi prezintă invitaţia unei asociaţii de colecţionari, legal constituită, ori a unei instituţii muzeistice din România.
(5) Rezidenţii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal deţinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obţinerea autorizaţiei de introducere a armelor în ţară.
(6) Autorizaţia de introducere a armelor în ţară, prevăzută la alin. (5), se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:
a) a împlinit vârsta de 18 ani;
b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.
(7) Procedura acordării autorizaţiei prevăzute la alin. (6) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(8) Armele şi dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricţii.
(9) În situaţia în care, pe timpul şederii în România, rezidenţii statelor membre pierd, li se fură sau li se distrug armele cu care au intrat în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), aceştia au obligaţia să anunţe, în condiţiile legii, organele de poliţie în a căror rază de competenţă s-a produs evenimentul, acestea eliberându-le cu această ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată autorităţilor competente, la solicitarea acestora.“
112. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Regimul deţinerii, portului şi folosirii armelor de către rezidenţii statelor membre pe teritoriul României Art. 118. - (1) Rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau după caz, locul de rezidenţă în România, titulari ai paşaportului european pentru arme de foc, pot deţine sau, după caz, pot purta şi folosi armele introduse în România în condiţiile prevăzute la art. 115 alin. (2), (4) şi (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot achiziţiona muniţia aferentă armelor introduse în România de la armurieri numai în baza paşaportului european pentru arme de foc şi a autorizaţiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevăzute la art. 115 alin. (2) lit. c), în cantităţile prevăzute la art. 44.
(3) Rezidenţii statelor membre pot înstrăina armele de foc introduse pe teritoriul României, în baza permisului de transfer eliberat de autorităţile competente ale statului ai cărui rezidenţi sunt, numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat.“
113. La articolul 119, denumirea marginală şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Regimul paşaportului european pentru arme de foc Art. 119. - (1) Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România care deţin, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doresc să călătorească cu acestea în statele membre pot solicita organului de poliţie care le-a acordat permisul de armă eliberarea unui paşaport european pentru arme de foc.“
114. La articolul 120, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Condiţiile acordării, prelungirii şi retragerii paşaportului european pentru arme de foc Art. 120. - (1) Paşaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul este titular al unui permis de armă pentru armele care urmează să fie înscrise în acest document.
(2) Paşaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 5 ani.
(3) Paşaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anulării sau suspendării dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor de foc. Odată cu încetarea situaţiei care a determinat suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor de foc, paşaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.“
115. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Permisul de transfer al armelor în statele membre Art. 122. - (1) Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc să transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc deţinute sau achiziţionate în România sunt obligaţi să solicite în prealabil structurilor de poliţie competente eliberarea permisului de transfer.
(2) În vederea obţinerii documentului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de poliţie competente următoarele informaţii:
a) numele şi adresa vânzătorului sau persoanei care cedează şi ale cumpărătorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului;
b) adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate;
c) numărul armelor care urmează să fie transportate;
d) caracteristicile care permit identificarea fiecărei arme şi indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc;
e) mijloacele de transfer;
f) data plecării şi data estimativă a sosirii;
g) acordul prealabil eliberat de autorităţile statului de destinaţie sau o comunicare emisă de autorităţile competente din care să reiasă faptul că acesta nu este necesar.
(3) Permisul de transfer al armelor trebuie să conţină informaţiile prevăzute la alin. (2) şi este valabil numai pentru armele şi perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie să însoţească armele pe tot parcursul transferului, până la destinaţie, şi este supus controlului autorităţilor competente ale statelor membre tranzitate.
(4) Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să comunice autorităţilor competente ale statului de destinaţie şi ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, până cel târziu la data începerii operaţiunii de transfer.“
116. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 1221, cu următorul cuprins:
„Transferul temporar al armelor în statele membre Art. 1221. - (1) Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României întrun stat membru se realizează în condiţiile prevăzute la art. 122.
(2) Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acordă cu o valabilitate de un an, perioadă care poate fi prelungită cu încă un an.
(3) Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în ţară, să anunţe despre acest fapt autorităţile competente care au eliberat permisul de transfer.“
117. Articolul 123 se abrogă.
118. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autorizaţia de transfer fără acord prealabil Art. 124. - (1) Armurierii şi intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comercializare a armelor şi pieselor pot solicita acordarea unei autorizaţii de transfer fără acord prealabil, în baza căreia pot efectua operaţiuni de transfer al armelor de foc către armurieri şi intermediari din alte state membre, în care nu se condiţionează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme şi către statele membre înscrise în autorizaţie.
(2) Autorizaţia de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de poliţie în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea armurierul şi/sau intermediarul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care sa solicitat autorizarea.
(3) În autorizaţia de transfer fără acord prealabil se înscriu de către organul de poliţie care o eliberează următoarele:
a) datele de identificare ale armurierului şi/sau intermediarului;
b) tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer;
c) statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului;
d) perioada de valabilitate a autorizaţiei.
(4) Efectuarea oricărei operaţiuni de transfer în baza autorizaţiei prevăzute la alin. (1) este condiţionată de informarea de către armurier şi/sau intermediar a organului de poliţie competent, cel târziu până la data începerii operaţiunii, cu privire la datele prevăzute la art. 122 alin. (2). lit. a)-f).
(5) Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să transmită de îndată autorităţilor competente ale statului de destinaţie a transferului datele comunicate de armurieri şi/sau intermediari în condiţiile alin. (4).
(6) Autorizaţiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de poliţie competente, prin decizie motivată, ori de câte ori există date certe că operaţiunile de transfer prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor.“
119. Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Acordul prealabil Art. 125. - (1) Armurierii şi intermediarii autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu arme, piese şi muniţii pe teritoriul României, precum şi cetăţenii români ori rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România pot achiziţiona arme letale şi, după caz, muniţii din statele membre, cu condiţia obţinerii acordului prealabil eliberat de structurile de poliţie competente din România.
(2) Acordul prealabil se acordă, la cerere, în următoarele condiţii:
a) solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea şi deţinerea armelor care fac obiectul transferului;
b) există garanţii cu privire la faptul că transportul armelor pe teritoriul României urmează să se desfăşoare în condiţii de securitate, potrivit legii.
(3) Acordul prealabil se acordă pentru fiecare transfer şi cuprinde informaţiile prevăzute la art. 122 alin. (2) lit. a)-d).
(4) Obţinerea acordului prealabil nu este necesară în cazul armelor care au făcut obiectul unui transfer temporar.
(5) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor şi a muniţiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.“
120. Articolul 126 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Introducerea pe teritoriul României a armelor şi pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat Art. 126. - Introducerea pe teritoriul României a armelor şi pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în condiţiile art. 122 este permisă de către organele poliţiei de frontieră numai dacă acestea sunt însoţite de permisul de transfer.“
121. După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 1261, cu următorul cuprins:
„Tranzitul armelor, pieselor şi muniţiilor pe teritoriul României Art. 1261. - (1) Tranzitul armelor, pieselor şi muniţiilor pe teritoriul României se efectuează în baza avizului de tranzit eliberat de către structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române.
(2) Pentru obţinerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie să prezinte documente din care să rezulte că accesul pe teritoriul statului de destinaţie este permis.
(3) Procedura şi documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“
122. Articolele 127 şi 128 se abrogă.
123. Articolul 132 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Contravenţii Art. 132. - Sunt considerate contravenţii următoarele fapte:
1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) de a prezenta pentru control armele, piesele şi muniţiile deţinute, la solicitarea organelor de poliţie;
2. nerespectarea obligaţiei de anunţare a pierderii, furtului sau dispariţiei armelor letale în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1);
3. încredinţarea armelor letale sau neletale supuse autorizării, pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în condiţiile prezentei legi;
4. neîndeplinirea obligaţiei de a nu înstrăina documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) şi art. 120 alin. (5);
5. neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3);
6. nedeclararea informaţiilor prevăzute la art. 13 în termenul stabilit;
7. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 18 alin. (3);
8. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) şi art. 23;
9. neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la poliţie în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1);
10. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (3);
11. neîndeplinirea obligaţiei de păstrare a armelor în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2);
12. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1), (2) şi (4);
13. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 29 alin. (6);
14. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1), (2) sau, după caz, alin. (3);
15. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2);
16. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1);
17. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (2);
18. nerespectarea obligaţiei de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garanţie, prevăzută la art. 40 alin. (2);
19. transportul armelor de tir fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1);
20. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 44 alin. (5);
21. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);
22. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (4) în termenul stabilit;
23. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a paşaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art. 51 alin. (1), respectiv la art. 121 alin. (1);
24. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 58 alin. (7);
25. înstrăinarea sau procurarea armelor neletale fără respectarea prevederilor art. 58 alin. (10);
26. neprezentarea la poliţie în vederea solicitării eliberării certificatului de deţinător, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1);
27. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 59 alin. (3);
28. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 60 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau rezidenţă;
29. neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) şi alin. (2) lit. c);
30. neîndeplinirea obligaţiei de notificare prealabilă a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1), conform art. 58 alin. (1) lit. b);
31. neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 62 alin. (2) lit. a) şi b) cu privire la portul de armă;
32. portul, folosirea şi transportul armelor neletale utilitare şi de agrement fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 64;
33. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 65 alin. (1);
34. păstrarea armelor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 68 alin. (3);
35. nerespectarea obligaţiilor privind registrele de evidenţă a armelor, muniţiei şi personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 68 alin. (5)-(7);
36. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 69 alin. (4);
37. nerespectarea obligaţiei de a desfăşura activităţile prevăzute la art. 71 alin. (1);
38. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 77;
39. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 81;
40. nerespectarea prevederilor art. 91;
41. nerespectarea prevederilor art. 107 alin. (1);
42. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. d), f) şi g) şi alin. (2), art. 111 alin. (2), art. 1111 lit. b) şi art. 112 alin. (2);
43. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. a)-c) şi k);
44. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e) şi h)-j);
45. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 110 alin. (3);
46. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 110 alin. (5);
47. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 110 alin. (6);
48. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 111 şi art. 1111 lit. a), c), d) şi e);
49. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 112 alin (1) lit. b);
50. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1221 alin. (3);
51. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 124 alin. (4);
52. pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizării;
53. pierderea muniţiei corespunzătoare armelor letale sau neletale supuse autorizării.“
124. Articolul 133 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Sancţiuni Art. 133. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 132 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 2, 6 şi 21-23;
b) cu amendă de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 4, 9, 24, 26 şi 28;
c) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 7, 8, 10, 20, 29 şi 39;
d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13, 16-19, 25, 27, 30-32, 41 şi 50;
e) cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 3, 14, 15, 33, 38, 44-47, 52 şi 53;
f) cu amendă de la 10.001 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la pct. 34-37;
g) cu amendă de la 15.001 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 40, 42, 48, 49 şi 51;
h) cu amendă de la 30.001 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 43.
(2) Următoarelor contravenţii prevăzute la art. 132 li se aplică sancţiuni complementare, după cum urmează:
a) suspendarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 24, 29, 31, 32, 39 şi 53;
b) anularea dreptului de deţinere, de port şi folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1, 3, 8, 11, 12, 14-16, 19 şi 52;
c) confiscarea armelor sau, după caz, a muniţiilor prevăzute la pct. 3, 8, 20, 25 şi 30-33;
d) retragerea definitivă a autorizaţiei eliberate în condiţiile art. 108 alin. (1), pentru contravenţiile prevăzute la pct. 43-49 şi 51.“
125. Articolul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Falsificarea sau modificarea fără drept a marcajelor de pe arme de foc Art. 137. - Falsificarea sau ştergerea, înlăturarea ori modificarea fără drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.“
126. După articolul 137 se introduc patru noi articole, articolele 1371-1374, cu următorul cuprins:
„Traficul ilicit Art. 1371 - (1) Achiziţionarea, vânzarea, livrarea, mutarea, transferul sau tranzitul armelor de foc, al pieselor sau al muniţiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/către teritoriul unui alt stat, dacă autorităţile competente române şi/sau autorităţile competente din acel stat nu autorizează aceste operaţiuni sau dacă armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi, constituie infracţiune de trafic ilicit şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Fabricarea ilicită Art. 1372. - (1) Producerea sau asamblarea de arme de foc, de piese sau de muniţie pentru acestea:
a) din orice componente esenţiale traficate ilicit;
b) fără o autorizaţie eliberată de către o autoritate competentă a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea;
c) fără marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile prezentei legi,
constituie infracţiune de fabricare ilicită şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Operaţiuni fără drept cu dispozitive interzise Art. 1373. - (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea, deţinerea, portul, utilizarea, importul, exportul şi comercializarea fără drept a dispozitivelor prevăzute la art. 6 alin. (2).
(2) Tentativa se pedepseşte.
Nerespectarea unor obligaţii prevăzute de prezenta lege Art. 1374. - Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.“
127. Articolul 138 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Efectuarea fără drept a operaţiunilor cu arme sau muniţii Art. 138. - Efectuarea oricăror alte operaţiuni cu arme sau muniţii fără drept, altele decât cele prevăzute la art. 1371 şi 1372, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 279 alin. (1) din Codul penal.“

128. Articolele 139 şi 140 se abrogă. 129. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare“ se înlocuieşte cu sintagma „Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare“. Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IVÎn cazul permiselor de armă eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, termenul de valabilitate prevăzut la art. 27 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, curge de la data eliberării, cu ocazia primei autorizări sau, după caz, de la data ultimei vize a acestora. Articolul V(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, posesorii armelor neletale prevăzute în categoria C pct. 24 din anexa la Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a se prezenta la organul de poliţie care îi are în evidenţă, în vederea:a)obţinerii unui certificat de deţinător, în cazul celor care au notificat în prealabil, dar care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu deţin un asemenea document; b)înscrierii armei în permisul de armă, în cazul celor care posedă un asemenea document; c)obţinerii permisului de armă, în cazul celor care au parcurs etapa prevăzută la lit. a) şi în alte cazuri decât cele de la lit. b). (2) Termenul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este cel prevăzut de art. 59 alin. (1) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).(3) Permisul de armă prevăzut la alin. (1) lit. c) se eliberează, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(4) La împlinirea termenului de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, certificatele de deţinător ale posesorilor armelor neletale prevăzute în categoria C pct. 24 din anexa la Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care nu şi-au îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) sau, după caz, lit. c) conferă titularilor doar un drept de deţinere a armelor înscrise în acest document. Articolul VI(1) Până la data modificării normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege, autorizarea poligoanelor de tragere se face pe baza normelor stabilite de federaţiile sportive naţionale de specialitate, cu avizul organelor de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă sunt amplasate acestea.(2) Până la data prevăzută la alin. (1), inspecţia tehnică a armelor se face de către armurierii care desfăşoară operaţiuni de producere sau reparare a armelor, în condiţiile legii. Articolul VIILegea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Prezenta lege transpune Directiva 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 256 din 13 septembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2008/51/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 179 din 8 iulie 2008. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, IOAN OLTEAN PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANĂ ANEXĂCLASIFICAREA ARMELOR*)

Caracteristicile armei/muniţiei Destinaţia armei:
8. militare 7. apărare şi pază 6. vânătoare 5. tir sportiv 4. colecţie 3. autoapărare 2. destinaţie utilitară 1. agrement
I. Arme şi muniţii interzise
Categoria A
1. Instrumentele şi lansatoarele militare cu efect exploziv sau incendiar, precum şi muniţia corespunzătoare x - - - - - - -
2. Armele de foc automate, precum şi muniţia corespunzătoare x - - - - - - -
3. Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect x - - - - - - -
4. Muniţiile cu proiectile perforante, explozive sau incendiare, la fel ca şi proiectilele pentru aceste muniţii x - - - - - - -
5. Muniţiile pentru pistolete şi revolvere cu proiectile expansive, ca şi aceste proiectile, mai puţin în ceea ce priveşte armele de vânătoare sau de tir cu ţintă, pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme x - - - - - - -
6. Armele care prezintă caracteristicile tehnice ale armelor letale sau, după caz, ale armelor neletale, dar care nu se regăsesc în anexa la prezenta lege x - - - - - - -
II. Arme şi muniţii letale supuse autorizării
Categoria B
7. Armele de foc scurte, semiautomate sau cu repetiţie (pistoale sau revolvere), cu percuţie centrală, precum şi muniţia corespunzătoare x x - x x - x -
8. Armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare şi camere conţin mai mult de 3 cartuşe, precum şi muniţia corespunzătoare x - - x x - - -
9. Armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare şi camere ale cartuşului nu pot ţine mai mult de 3 cartuşe, la care mecanismul încărcătorului este mobil sau pentru care nu există garanţia că nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obişnuit într-o altă armă ale cărei încărcător şi cameră a cartuşului pot ţine mai mult de 3 cartuşe, precum şi muniţia corespunzătoare - - x x x - - -
10. Armele de foc lungi cu repetiţie şi semiautomate cu ţeava lisă, care nu depăşeşte 60 cm, precum şi muniţia corespunzătoare - - x x x - - -
11. Armele de foc lungi semiautomate care au aparenţa unei arme de foc automate, precum şi muniţia corespunzătoare - - x - x - x -
12. Armele de foc scurte, cu o singură lovitură, cu percuţie centrală, precum şi muniţia corespunzătoare - - - x x - - -
13. Armele de foc scurte, cu o singură lovitură, cu percuţie pe ramă, cu o lungime totală sub 28 cm, precum şi muniţia corespunzătoare - - - x x - - -
14. Armele de foc scurte semiautomate sau cu repetiţie, cu percuţie pe ramă, precum şi muniţia corespunzătoare - - - x x - - -
15. Armele de foc lungi, cu o singură lovitură, cu percuţie pe ramă, precum şi muniţia corespunzătoare - - - x x - - -
16. Armele de foc lungi cu repetiţie, altele decât cele menţionate la pct. 10, precum şi muniţia corespunzătoare - - x x x - x -
17. Armele de foc lungi cu ţeava ghintuită, cu o singură lovitură, cu percuţie centrală, precum şi muniţia corespunzătoare - - x x x - - -
18. Armele de foc lungi semiautomate, altele decât cele menţionate la pct. 8-11, precum şi muniţia corespunzătoare - - x x x - x -
19. Armele de foc scurte, cu o singură lovitură, cu percuţie pe ramă, de o lungime totală mai mare sau egală cu 28 cm, precum şi muniţia corespunzătoare - - - x x - - -
20. Armele de foc lungi cu ţeava lisă, cu o singură lovitură, precum şi muniţia corespunzătoare - - x x x - - -

*) Muniţiile, precum şi componentele esenţiale ale armelor urmează regimul armei căreia îi sunt destinate.

Caracteristicile armei/muniţiei Destinaţia armei:
8. militare 7. apărare şi pază 6. vânătoare 5. tir sportiv 4. colecţie 3. autoapărare 2. destinaţie utilitară 1. agrement
III. Arme şi muniţii neletale
Categoria C - Arme supuse autorizării
21. Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - x x x -
22. Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s - - - x x - - -
23. Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate întrun recipient şi care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s - - - x x - - -
24. Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - x x x -
Categoria D - Arme supuse notificării
25. Armele cu tranchilizante - - - - x - x -
26. Pistoalele de semnalizare, precum şi muniţia corespunzătoare x - - - x - x -
27. Pistoalele de start folosite în competiţiile sportive, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - x - x -
28. Armele de panoplie, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - x - - x
29. Armele de recuzită, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - x - x -
30. Arbaletele, precum şi proiectilele corespunzătoare - - - x x - - x
31. Armele vechi, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - x - - -
Categoria E - Alte categorii de arme şi dispozitive neletale
32. Armele cu destinaţie industrială, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - x - x -
33. Armele de asomare, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - x - x -
34. Harpoanele destinate pescuitului, precum şi muniţia/proiectilele corespunzătoare - - - - x - x -
35. Arcurile destinate tirului sportiv, precum şi proiectilele corespunzătoare - - - x x - x x
36. Replicile de arme tip airsoft - - - - x - x x
37. Dispozitivele paintball - - - - x - x xSmartCity5

COMENTARII la Legea 117/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 117 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu