Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Intelegere Nr.- din 27.11.2015

între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 449 din 16 iunie 2016SmartCity1

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză, denumite în continuare părţi,având în vedere relaţiile de prietenie îndelungate dintre statele părţilor şi interesul reciproc al acestora în dezvoltarea relaţiilor de cooperare în domeniul reglementării utilizării în siguranţă a energiei nucleare în scopuri paşnice,considerând sarcinile şi responsabilităţile acestora pentru asigurarea securităţii instalaţiilor nucleare civile, pentru asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, pentru gestionarea deşeurilor radioactive, în conformitate cu legislaţia naţională a României şi a Republicii Populare Chineze,fiind conştiente de faptul că asigurarea securităţii instalaţiilor nucleare civile, pentru asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, pentru gestionarea deşeurilor radioactive, reprezintă un aspect important în procesul de reglementare,subliniind importanţa şi beneficiul cooperării dintre părţi în domeniul reglementării aspectelor de securitate a instalaţiilor nucleare civile, incluzând şi pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, gestionarea deşeurilor radioactive,luând în considerare că România este stat membru al Uniunii Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi supusă obligaţiilor în cadrul Tratatului Euratom,au convenit următoarele:I. Scopul înţelegerii Articolul 1Schimbul de informaţii tehnice 1. În măsura în care le este permis să acţioneze în acest fel, în conformitate cu legile, reglementările şi orientările politice ale ţărilor acestora, părţile convin să stabilească o cooperare privind schimbul de informaţii tehnice în legătură cu activităţile desfăşurate pentru asigurarea securităţii instalaţiilor nucleare civile, pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară şi gestionării deşeurilor radioactive generate din instalaţii nucleare civile. Acest schimb poate fi aplicat oricărui aspect privind securitatea nucleară aflat sub jurisdicţia celeilalte părţi şi poate include prin acord reciproc, fără a se limita la acestea, următorul schimb de: A. Rapoarte tematice şi alte materiale scrise legate de: analiza şi evaluarea securităţii nucleare la centralele nuclearoelectrice (CNE) de tip CANDU; aspectele de reglementare cu privire la amplasarea, construcţia, punerea în funcţiune, operarea şi dezafectarea CNE de tip CANDU; proceduri privind emiterea autorizaţiilor pentru CNE de tip CANDU şi pentru personalul de operare; standarde şi criterii; aspecte referitoare la evaluările probabilistice de securitate nucleară şi coduri de calcul pentru evaluarea CNE de tip CANDU din punctul de vedere al organismului de reglementare; evaluări specifice din punctul de vedere al organismului de reglementare în arii tematice precum depozitarea intermediară a deşeurilor slab şi mediu active, a combustibilului nuclear uzat, precum şi a deşeurilor înalt active, care sunt de interes comun pentru părţi. B. Reglementări, ghiduri, proceduri şi alte documente cu privire la reglementarea, autorizarea şi inspecţia activităţilor privind securitatea nucleară la CNE de tip CANDU. C. Schimb de experienţă şi feedbackul privind incidentele în timpul funcţionării CNE de tip CANDU, care sunt de interes imediat pentru părţi. D. Informaţii cu privire la gestionarea în siguranţă a materialelor metalice reciclabile posibil contaminate radioactiv, în scopul asigurării radioprotecţiei. E. Alte informaţii şi consultări de interes reciproc în domeniile asigurării securităţii instalaţiilor nucleare civile, pentru asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, gestionarea deşeurilor radioactive generate de instalaţiile nucleare civile. 2. Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a furniza informaţiile care pot fi solicitate de către cealaltă parte în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol. 3. În cazul în care ambele părţi convin astfel, vor fi stabilite înţelegeri specifice de la caz la caz, care vor acoperi aspecte precum plăţile şi drepturile de proprietate intelectuală. 4. Oricare dintre părţi poate furniza celeilalte părţi orice informaţie pe care o consideră a fi în interesul celeilalte părţi, fără a primi o solicitare pentru acea informaţie. 5. Documentele schimbate în baza prezentei înţelegeri vor fi redactate în limba engleză. Articolul 2Schimbul de experienţă Părţile vor face schimb de experienţă în domeniul reglementării, autorizării şi inspecţiei privind securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare civile, asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, gestionarea deşeurilor radioactive generate din instalaţii nucleare civile, prin: A. Desemnarea experţilor din cadrul CNCAN în Republica Populară Chineză pentru a participa la inspecţiile efectuate de NNSA la instalaţiile nucleare civile din Republica Populară Chineză şi pentru consilierea experţilor NNSA în domenii precum: a)reglementarea, autorizarea şi inspecţia instalaţiilor/ practicilor nucleare civile; b)gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive generate de instalaţiile nucleare civile; c)pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară.B. Desemnarea experţilor din cadrul NNSA în România pentru a participa la inspecţiile efectuate de către CNCAN la instalaţiile nucleare civile din România şi pentru consilierea experţilor CNCAN în domenii precum: a)reglementarea, autorizarea şi inspecţia instalaţiilor/ practicilor nucleare civile; b)gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive generate de instalaţiile nucleare civile; c)pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară.C. Organizarea de întâlniri de lucru, vizite de lucru şi consultări între conducătorii părţilor pentru a discuta chestiuni de interes comun, legate de controlul exercitat de către organismul de reglementare şi legislaţia în domeniul securităţii instalaţiilor nucleare civile. D. Schimbul de experţi între cele două părţi pentru a participa la seminare şi cursuri de instruire organizate în ţările părţilor în scopul implementării recomandărilor misiunii IRRS (Integrated Regulatory Review Service) a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică şi a altor misiuni de evaluare inter pares în domeniile prevăzute la paragrafele A şi B. II. Prevederi administrative Articolul 3Principii generale de cooperare 1. Părţile vor coopera în temeiul prezentei înţelegeri în conformitate cu legislaţia naţională a statelor acestora. 2. Toate cheltuielile rezultate din realizarea cooperării, în conformitate cu prezenta înţelegere, vor fi acoperite de către partea care a făcut cheltuielile. Posibilitatea părţilor de a îndeplini angajamentele asumate depinde de disponibilitatea resurselor instituţiilor guvernamentale corespunzătoare a statelor părţilor şi a legislaţiei corespunzătoare statelor acestora. 3. Toate disputele şi problemele apărute între părţi care rezultă din interpretarea sau aplicarea prezentei înţelegeri vor fi soluţionate de comun acord. Articolul 4Modalităţi pentru schimbul de informaţii Părţile vor stabili între ele proceduri simplificate pentru schimbul de informaţii în temeiul prezentei înţelegeri, după cum urmează: A. Schimbul de informaţii între părţi în temeiul prezentei înţelegeri se va realiza prin corespondenţă oficială, în conformitate cu legislaţia statelor părţilor. De asemenea, părţile pot agrea de comun acord ca informaţiile schimbate în baza prezentei înţelegeri să poată fi transmise şi prin alte mijloace, precum: e-mail, CD. B. Schimbul de informaţii în cadrul prezentei înţelegeri se va efectua prin scrisori, rapoarte şi alte documente şi prin vizite şi întâlniri organizate din timp, după caz. Întâlniri periodice vor avea loc pentru analizarea schimbului de informaţii şi a cooperării în cadrul prezentei înţelegeri, pentru a recomanda revizuiri ale înţelegerii şi pentru a discuta problemele apărute în cadrul cooperării. Data, locul desfăşurării şi ordinea de zi a unor asemenea întâlniri vor fi convenite din timp. Vizitele care se vor desfăşura în cadrul prezentei înţelegeri, inclusiv programul acestora, vor fi aprobate în prealabil de cei doi coordonatori la care se face referire în alineatul C al prezentului articol. C. Fiecare parte va desemna un coordonator pentru a coordona participarea la întregul schimb. Coordonatorii vor primi toate documentele transmise în cadrul schimbului, inclusiv copiile tuturor scrisorilor, cu excepţia cazurilor când se convine altfel. În cadrul schimbului, coordonatorii vor răspunde pentru stabilirea obiectivelor schimbului, inclusiv pentru acordul privind desemnarea instalaţiilor nucleare care fac obiectul schimbului şi a documentelor specifice şi standardelor care vor fi schimbate. Fiecare parte va notifica cealaltă parte asupra coordonatorului desemnat, într-un termen rezonabil după intrarea în vigoare a prezentei înţelegeri. D. Partea care primeşte informaţia va fi responsabilă pentru implementarea şi utilizarea oricăror informaţii schimbate sau transmise între părţi în temeiul prezentei înţelegeri şi nu va ţine răspunzătoare cealaltă parte pentru niciun fel de daună astfel creată şi îşi va asuma toate riscurile care decurg din folosirea informaţiei. E. Informaţiile obţinute în timpul implementării prezentei înţelegeri vor fi puse de către părţi la dispoziţia altor instituţii guvernamentale ale statelor acestora numai prin acordul reciproc al părţilor. Articolul 5Folosirea informaţiilor 1. Obligaţia fiecărei părţi de a furniza informaţii în conformitate cu articolul 1 paragraful 2 se supune: a)legilor, reglementărilor sau politicilor aplicabile ale părţii sau care se referă la aceasta; b)oricărui altui contract, acord sau angajament care obligă partea respectivă; c)dreptului de a refuza furnizarea de informaţii care ar fi restricţionate pe baza considerentelor operatorului sau autorităţii sau care ar fi în mod nejustificat de dificil sau de costisitor de identificat ori de furnizat, în afara cazului în care s-a convenit reciproc altfel de către părţi.2. Fiecare parte poate utiliza în mod liber orice informaţii pe care le-a primit de la cealaltă parte în cadrul prezentei înţelegeri, ţinând cont de prevederile paragrafelor 3 şi 4 ale prezentului articol. 3. Dacă partea care transmite informaţiile consideră absolut necesar ca acestea să fie tratate confidenţial, acea parte va specifica aceasta explicit, cu caractere îngroşate, pe prima pagină a oricărei informaţii pe care o va furniza celeilalte părţi. Partea care primeşte informaţii având un caracter confidenţial va asigura respectarea acestui caracter prin restrângerea diseminării informaţiei numai la angajaţii şi consultanţii proprii. 4. Dacă între părţi vor fi schimbate informaţii clasificate, vor fi instituite înţelegeri speciale între părţi pentru stabilirea unei proceduri detaliate pentru gestionarea acestora, în concordanţă cu legislaţia statelor lor. Articolul 6Schimbul de personal 1. Fiecare parte poate solicita celeilalte părţi, într-o manieră echitabilă şi pe bază de reciprocitate, să accepte o vizită temporară în scopul efectuării de schimburi de informaţii sau pentru problematici tehnice de reglementare. 2. Fiecare parte va depune toate eforturile necesare pentru a sprijini vizita ce poate fi solicitată de cealaltă parte în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol. 3. Înţelegeri speciale pot fi stabilite între părţi care să reglementeze baza în care o vizită va avea loc. III. Prevederi finale Articolul 7Amendamente Prezenta înţelegere poate fi amendată cu consimţământul reciproc scris al părţilor. Orice amendament va intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută de articolul 8. Articolul 8Clauze finale 1. Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări oficiale prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne ale acestora cu privire la intrarea în vigoare a prezentei înţelegeri. 2. Prezenta înţelegere va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani, valabilitatea acesteia prelungindu-se în mod automat pentru perioade succesive de doi ani. 3. Oricare parte poate denunţa unilateral prezenta înţelegere, în orice moment, prin notificarea scrisă a celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se intenţionează încetarea valabilităţii acesteia. 4. Toate activităţile din cadrul prezentei înţelegeri, care au fost iniţiate, dar nu au fost finalizate la denunţarea prezentei înţelegeri, vor continua să fie realizate până la finalizarea lor, în conformitate cu termenii prezentei înţelegeri sau ai altor înţelegeri specifice necesar a fi încheiate. Semnată la Bucureşti la 27 noiembrie 2015 şi la Beijing la 13 ianuarie 2016 în două exemplare originale, fiecare în limbile română, chineză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, textul în limba engleză va prevala. Pentru Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România Gabril Petre, preşedinte Pentru Administraţia Naţională în Domeniul Securităţii Nucleare din Republica Populară Chineză Li Ganjie, preşedinte


SmartCity5

COMENTARII la Intelegere -/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Intelegere - din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Intelegere -/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu