Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 3614 din 26 aprilie 1991

privind tehnica de calcul al impozitului pe profit

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 108 din 20 mai 1991

    In temeiul art. 21 din Legea nr. 12 din 30 ianuarie 1991 privind impozitul pe profit, se emit urmatoarele instructiuni in legatura cu calcularea, evidenta si varsarea impozitului pe profit.

    CAP. 1
    Platitori de impozit pe profit si determinarea profitului impozabil
    1. In sensul art. 1 din lege, sunt platitoare de impozit pe profit si unitatile organizatiilor obstesti care desfasoara activitati economice (partide politice, sindicate, fundatii etc.), ale cultelor religioase, ale cooperatiei mestesugaresti, cooperatiei de consum si de credit, intreprinderile mici, asociatiile cu scop lucrativ, precum si asociatiile si cooperativele de productie agricola.
    2. Profitul impozabil se determina ca diferenta intre veniturile totale incasate din activitatea de baza si alte activitati si cheltuielile totale aferente activitatii desfasurate, corespunzatoare veniturilor incasate, inclusiv impozitul pe circulatia marfurilor varsat efectiv la bugetul administratiei centrale de stat.
    3. In veniturile totale incasate pentru determinarea profitului impozabil se cuprind realizarile obtinute de agentii economici din activitatea de productie, prestari de servicii, executari de lucrari, desfacerea marfurilor, achizitii, concesionarea si subconcesionarea de activitati economice, inchirieri de bunuri, locatie de gestiune, din participarea la capitalul altor societati comerciale, din dobanzi si penalitati, subventii de la bugetul administratiei centrale de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, precum si venituri din orice alte surse.
    4. In cheltuielile totale aferente veniturilor incasate se includ cheltuielile evidentiate in costuri sau in cele de circulatie, respectiv materii prime, materiale de baza si auxiliare procurate din afara unitatilor, produse si semifabricate din cooperari, cheltuieli de transport si aprovizionare, combustibil, energie si apa din afara, amortizarea fondurilor fixe, alte cheltuieli materiale, salarii, contributia la asigurarile sociale, contributia pentru constituirea fondului de ajutor de somaj (exclusiv cota de 1% suportata de salariati), fondul de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si introducere a progresului tehnic (pana la aparitia de noi reglementari), platile pentru activitatile economice si unitatile de productie concesionate sau subconcesionate pentru bunurile inchiriate, pentru unitatile luate in locatie de gestiune si alte cheltuieli (dobanzi bancare, impozit pe cladiri si alte cheltuieli prevazute de lege). De asemenea, pentru calculul profitului impozabil se pot deduce din venituri cheltuielile de delegare-detasare, transport la si de la locul de munca, indemnizatia de hrana sau  alte drepturi in bani sau in natura, dar numai in limita prevederilor din reglementarile care stabilesc aceste drepturi la nivelul economiei nationale sau al unor ramuri de activitate.
    5. Volumul amortizarii fondurilor fixe care va fi luat in calcul la stabilirea profitului impozabil, pana la aprobarea unor noi reglementari privind regimul de amortizare a fondurilor fixe, se va determina astfel:
    a) la regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, volumul anual al amortizarii este cel stabilit in baza Legii nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe;
    b) la ceilalti agenti economici, volumul anual al amortizarii se va calcula pe baza duratelor de serviciu prevazute de Legea 62/1968, care pot fi reduse cu pana 40% .
    6. Cheltuielile care se scad din veniturile incasate in vederea determinarii profitului impozabil sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la lege, cu urmatoarele mentiuni:
    a) La sumele platite pentru contractele de cercetare vor fi incluse:
    - taxa de 1%  pentru constituirea fondului special de cercetare-dezvoltare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1284/1990;
    - platile efectuate pentru contractele de cercetare care au ca obiect participarea la realizarea programelor de dezvoltare, retehnologizare, implementare de noi produse si tehnologii, protectie a mediului si securitate a muncii, neincluse in costurile de productie sau de circulatie, dupa caz.
    b) Cheltuielile de protocol, reclama si publicitate, insumate, care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil anual, sunt cele efective, dar nu mai mult de 1% din diferenta rezultata intre totalul veniturilor incasate intr-un an si cheltuielile aferente activitatii desfasurate corespunzator veniturilor incasate, evidentiate in costuri, precum si impozitul pe circulatia marfurilor aferent veniturilor incasate. In cazul in care agentul economic isi desfasoara activitatea intr-o perioada mai mica de un an, limita de pana la 1% se aplica la suma rezultata, conform calculului de mai sus, aferenta perioadei respective.
    c) Sumele utilizate pentru cumpararea de actiuni vor fi luate in calcul la determinarea profitului impozabil in anul in care se incaseaza dividendele.
    d) Prelevarile la fondul de rezerva ce se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil se determina prin aplicarea unei cote de 5% asupra diferentei calculate potrivit pct. 6 lit. b) din prezentul capitol, pana cand fondul cumulat, astfel constituit, va atinge urmatoarele limite fata de capitalul social, daca prin reglementarile legale in baza carora s-au constituit nu se prevede altfel:
    - 20% pentru societatile comerciale infiintate in baza Legii nr. 31/1990 si pentru regiile autonome;
    - 25% pentru societatile comerciale cu participare de capital din strainatate infiintate potrivit Decretului nr. 424/1972 si Decretului-lege nr. 96/1990.
    e) La determinarea profitului impozabil se admite scaderea pierderilor neimputabile din anii precedenti, numai in limita in care acestea pot fi acoperite din profitul realizat in urmatorii doi ani celui in care activitatea s-a incheiat cu pierdere. Partea ramasa nerecuperata nu se ia in considerare la determinarea profitului impozabil incepand cu cel de-al treilea an.
    f) Regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral de stat, in cazuri justificate, pot efectua, din totalul veniturilor realizate, cheltuieli pentru satisfacerea unor necesitati social-culturale si sportive. La stabilirea profitului impozabil anual, aceste cheltuieli se iau in calcul la nivelul lor efectiv, dar nu mai mult de 1% din fond anual de salarii. Ceilalti agenti economici pot efectua anual cheltuieli si donatii in  scopuri umanitare, precum si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale, stiintifice si sportive. Acestea se scad din veniturile realizate in vederea determinarii profitului impozabil, dar nu mai mult de 2,5% din diferenta calculata potrivit pct. 6 lit. b) din prezentul capitol.
    In situatia in care agentii economici isi desfasoara activitatea intr-o perioada mai mica de un an, limitele prevazute la alineatul precedent se aplica la realizarile perioadei respective.
    Cotele de mai sus vor fi stabilite anual prin legea de aprobare a bugetului administratiei centrale de stat.
    7. In anexa nr. 1 la prezentele instructiuni este redat un exemplu de determinare a profitului impozabil la regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral de stat, iar in anexa nr. 2, pentru un agent economic privat. Anexa nr. 3 cuprinde un exemplu de calculare a impozitului pe profit.

    CAP. 2
    Calcularea, varsarea si regularizarea varsamintelor din impozitul pe profit
    1. Impozitul pe profit se calculeaza lunar prin aplicarea, asupra profitului impozabil efectiv realizat, a cotelor de impozit corespunzatoare fiecarei transe de profit prevazute in anexa nr. 1 la Legea privind impozitul pe profit.
    Exemplu:
    In cazul unui profit impozabil lunar de 395.000 lei revine un impozit in suma de 64.750 lei, determinat astfel:
    - 59.750 lei corespunzator limitei inferioare a transei de profit cuprinse intre 375.001 - 400.000 lei;
    - 5.000 lei aferenta diferentei dintre suma profitului realizat si limita inferioara a transei in care se incadreaza aceasta (395.000 - 375.000 = 20.000 lei x 25% = 5.000 lei).
    2. Impozitul se calculeaza lunar asupra profitului realizat, cumulat de la inceputul anului.
    Impozitul pe profit, aferent lunii in curs, se stabileste ca diferenta intre impozitul asupra profitului realizat, cumulat de la inceputul anului, si impozitul varsat aferent profitului cumulat pana la sfarsitul lunii anterioare.
    Exemplu:
    Profitul impozabil cumulat la sfarsitul lunii aprilie este de 1.815.000 lei, impozitul aferent fiind de 499.300 lei.
    Impozitul pe profit varsat pana la 31 martie este de 341.150 lei.
    Impozitul pe profit de varsat la buget pe luna aprilie este egal cu 499.300 - 341.150 = 158.150 lei.
    3. Potrivit art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 127 din 25.02.1991 cu privire la stabilirea salariilor pentru angajatii societatilor comerciale in anul 1991, suma totala a adaosurilor si sporurilor la salarii prevazute in anexa nr. 4 la hotarare, care depaseste pe ansamblul societatii comerciale 20% din totalul salariilor de baza cuvenite  tuturor angajatilor pentru timpul lucrat, se impune cumulat cu profitul impozabil al societatii comerciale.
    In cazul societatilor comerciale care, potrivit legii, beneficiaza de scutire de impozit pe profit, adaosurile si sporurile mentionate la alineatul precedent se impun astfel:
    - profitul impozabil realizat, calculat potrivit prevederilor legale, se cumuleaza cu suma adaosurilor nominalizate in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 127/1991, care depaseste 20% din totalul salariilor de baza cuvenite tuturor angajatilor pentru timpul lucrat. In functie de suma rezultata prin cumulare se stabileste, potrivit Legii nr. 12/1991, cota de impozit aferenta. Din impozitul astfel calculat se scade impozitul aferent profitului realizat, determinat potrivit legii, iar diferenta se varsa la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale, dupa caz (anexa nr. 4 la prezentele instructiuni);
    - impozitul astfel calculat se plateste la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale, dupa caz, si la termenele si in contul in care se varsa impozitul pe profit.
    In situatia in care prin plata impozitului aferent sumei rezultate prin cumularea profitului realizat cu suma adaosurilor si sporurilor ce depaseste 20% din totalul salariilor de baza, societatea comerciala inregistreaza pierderi, acestea nu pot fi recuperate in anii urmatori pe seama profitului impozabil, ci se va acoperi din profitul ramas dupa plata impozitului datorat.
    In cazul societatilor comerciale care au inregistrat pierderi si au efectuat plati peste nivelurile maxime de adaosuri si sporuri la salarii, sumele aferente depasirilor se impun potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit. Suma aferenta impozitului astfel calculat va majora pierderea inregistrata de catre societate si nu va putea fi recuperata in anii urmatori pe seama profitului impozabil, ci se va acoperi din profitul ramas dupa plata impozitului datorat.
    4. Profitul cuvenit partii straine, in cazul in care se transfera in strainatate, se impoziteaza cu o cota de 10% si se suporta de partea straina.
    In cazul in care partea straina este un rezident al unei tari cu care Romania a incheiat conventie sau acord de evitare a dublei impuneri, se aplica cota de impozit prevazuta in respectiva conventie sau acord la art. "dividende", daca cota respectiva este mai mica decat cea prevazuta de legea romana.
    5. Impozitul pe profit se varsa de catre agentii economici in contul bugetului administratiei centrale de stat sau bugetelor locale, dupa caz.
    Agentii economici, cu exceptia regiilor autonome de interes local, efectueaza varsamintele din impozitul pe profit in urmatoarele conturi deschise la unitatile Bancii Comerciale Romane pe seama organelor fiscale din raza de activitate a acestora:
    *) 60.01X01. Cont impozit pe profit pentru regii autonome, societati comerciale cu capital de stat si celelalte unitati de stat.
    *) 60.01X02. Cont impozit pe profit pentru societati comerciale (cu exceptia celor cu capital de stat).
    *) 60.01X03. Cont impozit pe profit pentru alti platitori (intreprinderi mici, asociatii cu scop lucrativ, cooperative mestesugaresti, unitati economice ale organizatiilor obstesti etc.).
    Regiile autonome de interes local varsa impozitul pe profit in contul bugetului local deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane nr. 63... pe seama organelor fiscale in a caror raza de activitate isi are sediul sau domiciliul unitatea platitoare.
    Pentru anul 1991, asociatiile si cooperativele de productie agricola varsa impozitul pe profit la bugetele locale.
    Agentii economici anexeaza la dispozitia de plata (la exemplarul nr. 1) a impozitului pe profit calculul prevazut in anexa nr. 5 la prezentele instructiuni.
    Impozitul datorat de partea straina pentru profitul transferat in strainatate se varsa la bugetul administratiei centrale de stat, in acelasi cont in care se varsa impozitul pe profit, o data cu efectuarea transferului.
    6. Profitul impozabil anual realizat de unitatile platitoare de impozit, cu participare de capital strain, infiintate pana la data aplicarii Legii privind impozitul pe profit, se impoziteaza cu o cota de 30%, inainte de repartizarea acestuia intre asociati.
    7. Profitul net al societatilor comerciale cu capital integral de stat, precum si sumele platite ca dividende de societatile comerciale pentru partea de capital reprezentand participarea statului se varsa integral la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale, dupa caz, in termen de 10 zile de la data aprobarii bilantului contabil de catre adunarea generala, dar nu mai tarziu de 1 martie al anului urmator.
    Pentru regiile autonome, partea din profitul net ramasa dupa constituirea fondului de participare a angajatilor la profit (5%) se varsa integral la buget, in termenul prevazut la alineatul precedent.
----------------
    *) Cifra de control a bancii.

    CAP. 3
    Reduceri la plata impozitului
    1. Impozitul pe profit datorat de unitatile platitoare care angajeaza persoane considerate handicapate, potrivit legii, se reduce proportional cu ponderea persoanelor respective in numarul total al salariatilor.
    Aceasta reducere la plata impozitului pe profit se acorda lunar in raport de ponderea persoanelor handicapate in totalul salariatilor din luna respectiva.
    2. Impozitul aferent profitului utilizat efectiv pentru largirea si modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare, precum si pentru investitii destinate protejarii mediului inconjurator, se reduce cu 50%, urmand ca sumele echivalente reducerii sa fie folosite cu aceeasi destinatie. Aceasta reducere se acorda numai dupa incheierea bilantului anual. Se considera profit reinvestit sumele cheltuite efectiv cu aceste destinatii, concretizate in lucrari de investitii, a caror valoare se recupereaza pe calea amortizarii, potrivit legii.
    Calcularea si acordarea reducerii de impozit pe profit se fac in baza bilantului contabil anual, pana la 25 ianuarie al anului urmator. Sumele aferente reducerii de impozit se evidentiaza in contabilitatea agentului economic, intr-un cont distinct.
    Se admite ca profit utilizat in anul curent pentru investitii suma rezultata dupa scaderea din totalul cheltuielilor efective cu lucrarile de investitii executate a celorlalte surse de finantare a investitiilor, respectand soldul existent la inceputul anului cu aceasta destinatie, inclusiv reducerea de impozit aferenta profitului utilizat pentru investitii in anul precedent, precum si sursele constituite in cursul anului in acest scop pe seama veniturilor obtinute din valorificarea materialelor rezultate din fondurile fixe scoase din functiune, din vanzarea fondurilor fixe, a fondului de amortizare, a sumei cuprinse  in costuri pentru recuperarea cheltuielilor geologice, a altor sume de aceasta natura.
    In situatia in care suma aferenta reducerii de 50% a impozitului pe profit nu a fost consumata integral pentru finantarea investitiilor, in anul de baza, diferenta va fi reportata in anul urmator si utilizata, cu aceeasi destinatie, inaintea celorlalte surse de finantare, pana la lichidare. Daca in anul urmator nu s-au efectuat cheltuieli pentru finantarea investitiilor, partea ramasa neconsumata din aceasta reducere se varsa la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale, dupa caz, o data cu regularizarea impozitului pe profit pe acest an.
    Exemplu:
    Un agent economic realizeaza un profit anual impozabil de 6.150.000 lei asupra caruia revine un impozit in suma de 2.072.000 lei, rezultand o cota medie de
                   2.072.000
         33,69 % (---------- X 100).
                   6.150.000

    Partea din profit reinvestita reprezinta 1.000.000 lei.
    Impozitul aferent partii reinvestite din profit este de
                   1.000.000 X 33,69
      336.900 lei ------------------- .
                         100
    Reducerea cu 50% a partii din impozit aferenta profitului reinvestit este de 168.450 lei (336.900 X 50%).
    Impozitul de plata este egal cu diferenta dintre impozitul total de 2.072.000 lei si suma de 168.450 lei ce reprezinta reducerea cu 50% a impozitului aferent profitului reinvestit, respectiv 1.903.550 lei.
    3. Unitatile platitoare de impozit care angajeaza persoane care, potrivit legii, sunt considerate handicapate si, in acelasi timp, utilizeaza o parte din profitul obtinut pentru realizarea unor actiuni prevazute in art. 9 din lege, beneficiaza de ambele reduceri ale impozitului pe profit.
    Reducerea cu 50% a impozitului aferent sumei din profit utilizata pentru realizarea actiunilor prevazute  la art. 9 din lege se determina pe baza impozitului rezultat dupa aplicarea primei reduceri acordate pentru angajarea de persoane handicapate.
    Exemplu:
    O unitate platitoare  a realizat un profit anual impozabil de 6.150.000 lei, la care, potrivit legii, corespunde un impozit de 2.072.000 lei.
    In cursul anului, unitatea a beneficiat de o reducere insumata a impozitului pe profit de 393.680 lei pentru personalul handicapat angajat.
    Impozitul pe profit datorat prin acordarea acestei inlesniri este in suma de 1.678.320 lei (2.072.000 - 393.680).
    Cota medie a impozitului influentat cu reducerea este egala cu
               1.678.320 lei impozit
               --------------------- X 100 = 27,29% .
               6.150.000 lei profit
    Partea din profit utilizata pentru realizarea de investitii este de 1.000.000 lei.
    Impozitul pe profit aferent sumei de 1.000.000 lei calculat cu cota medie 27,29% (determinata in conditiile impozitului de plata rezultat dupa acordarea primei reduceri) este de 272.900 lei.
    Reducerea de 50% calculata asupra acestei sume este de 136.450 lei.
    Impozitul anual de plata rezultat este de 2.072.000 - (393.680 + 136.450) = 1.541.870 lei.

    CAP. 4
    Scutiri la plata impozitului
    1. Potrivit art. 5 din Legea nr. 12/1991, unitatile platitoare de impozit pe profit infiintate incepand cu data de 1 ianuarie 1991, precum si cele infiintate anterior, dar care realizeaza profit impozabil dupa aceasta data, sunt scutite de impozitul pe profit intre 5 ani si 6 luni de la data infiintarii, in functie de profilul activitatii desfasurate.
    Data infiintarii este data eliberarii certificatului de inmatriculare in registrul comertului sau a autorizatiei de functionare. In cazul agentilor economici infiintati in baza Decretului-lege nr. 54/1990, care nu au realizat profit impozabil inainte de intrarea in vigoare a legii impozitului pe profit si se reorganizeaza in societate comerciala, data infiintarii este data eliberarii autorizatiei de functionare.
    Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, care au realizat in anul 1990 un beneficiu sub 50.000 lei, sunt considerate unitati cu profit impozabil realizat inainte de intrarea in vigoare a legii impozitului pe profit, chiar daca acestea au beneficiat de scutire la plata impozitului.
    In sensul art. 5 din Legea nr. 12/1991, nu se considera unitati nou infiintate unitatile care se constituie prin fuzionarea, divizarea sau transformarea unor unitati existente, precum si cele reorganizate in baza art. 222 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale.
    2. Incadrarea agentilor economici in una din categoriile privind durata perioadei de scutire a impozitului pe profit se face in functie de profilul obiectului de activitate. In situatia in care obiectul de activitate al unui agent economic cuprinde domenii care se incadreaza in diferite perioade de scutire, la acordarea scutirii se tine seama de activitatea cu ponderea valorica cea mai mare in volumul total al activitatii. Daca nu poate fi vorba de o astfel de pondere sau daca aceasta nu poate fi determinata, atunci scutirea se va acorda, avandu-se in vedere activitatea pentru care se acorda perioada cea mai scurta de scutire.
    3. Un agent economic beneficiaza de una din perioadele de scutire de impozit pe profit, potrivit art. 5 din lege, daca functioneaza cu acelasi profil de activitate inca o perioada egala cu cea pentru care i s-a acordat scutirea respectiva.
    Exemplu:
    Un agent economic din domeniul industriei se infiinteaza la 1 ianuarie 1991.
    Potrivit legii, acesta este scutit de impozit pentru o perioada de 5 ani, respectiv pana la 31 decembrie 1995.
    Pentru a beneficia de aceasta scutire, agentul economic trebuie sa desfasoare activitate inca 5 ani de la expirarea duratei de scutire, timp in care va plati impozitul pe profit.
    In cazul in care isi inceteaza activitatea in anul 1997, agentul economic nu mai beneficiaza de scutirea acordata, fiind obligat sa vireze la buget si impozitul pe profit calculat pentru intreaga perioada de scutire.
    Varsarea la buget a impozitului aferent intregii perioade de scutire se va face o data cu impozitul pe profit datorat pentru ultima luna de activitate.

    CAP. 5
    Controlul asupra stabilirii si varsarii impozitului pe profit
    1. Controlul asupra corectei determinari a profitului impozabil, impozitului pe profit, a platii impozitului si a altor sume cuvenite bugetului, potrivit Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, precum si a  modului de respectare a celorlalte prevederi ale legii se exercita de catre Ministerul Finantelor, prin organele sale de specialitate centrale si teritoriale, prin verificari periodice pe baza documentelor, evidentelor conduse de platitorii de impozit, precum si a bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi, inclusiv in perioada in care agentii economici beneficiaza de scutirile de impozit prevazute de lege.
    2. Cu ocazia controlului se va urmari respectarea de catre platitori a realitatii si legalitatii atat a veniturilor, cat si a cheltuielilor perioadei date, determinarea profitului impozabil, aplicarea cotelor legale pentru stabilirea impozitului pe profit, varsarea integrala si la termen a acestuia, reflectarea corecta si la zi, in evidenta contabila, a tuturor operatiunilor efectuate etc.
    3. Rezultatele verificarii se vor consemna in acte de control care se intocmesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    4. Constituie contraventii, in sensul Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, si se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 15 lit. b) si art. 17 din lege toate operatiunile efectuate in evidenta contabila care conduc, in mod direct sau indirect, la diminuarea artificiala si nelegala a profitului impozabil a fiecarei perioade si, prin aceasta, in mod implicit, a impozitului pe profit legal datorat de catre toti agentii economici, precum si a profitului net de varsat la buget de catre regiile autonome si a dividendelor de catre societatile comerciale cu capital de stat, in conformitate cu prevederile acestei legi, dupa cum urmeaza:
    - neevidentierea integrala a tuturor veniturilor (incasarilor) fiecarei perioade;
    - majorarea costurilor de productie, ale prestarilor de servicii sau cheltuielilor de circulatie, dupa caz, precum si includerea in cheltuielile care se suporta direct din venituri, pentru determinarea profitului impozabil, a unor sume superioare celor reale aferente realizarilor perioadei sau a unor cheltuieli fara temei legal, inclusiv a sumelor reprezentand majorari de intarziere sau sanctiuni contraventionale aplicate pentru nevarsarea integrala si la termen a obligatiilor fata de buget, conform reglementarilor in vigoare in materie de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului (impozitul pe circulatia marfurilor, impozitul pe salarii, impozitul pe cladiri, impozitul pe profit), precum si majorari si sanctiuni cu caracter financiar aplicate in baza oricaror alte reglementari;
    - inregistrarea pe costuri sau pe cheltuielile de circulatie, dupa caz, ori includerea in cheltuielile care se scad direct din venituri pentru determinarea profitului impozabil, precum si diminuarea directa a profitului impozabil cu sume reprezentand pierderi, penalitati si lipsuri de inventar care, potrivit reglementarilor in vigoare si statutelor de organizare si functionare a agentilor economici, sunt imputabile;
    - neincluderea in profitul impozabil a tuturor sumelor care, potrivit reglementarilor in vigoare, se inregistreaza direct in contul de profit si pierderi (plusuri de inventar la materii prime si materiale, produse finite etc.);
    - orice alte operatiuni nelegale efectuate in evidenta contabila care au ca efect afectarea directa sau indirecta a profitului impozabil fiecarei perioade date.
    5. In situatia in care se constata diminuarea impozitului pe profit ca urmare a majorarii unor categorii de cheltuieli sau intocmirii unor evidente eronate, in scopul vadit de a reduce impozitul datorat, in afara de amenda, unitatile platitoare vor varsa la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetul local, dupa caz, impozitul sustras, precum si o suma egala cu valoarea acestuia.
    Exemplu:
    La un agent economic, organele fiscale au constatat urmatoarele:
   - impozit pe profit calculat si platit     100.000 lei
   - diferenta de impozit stabilita de
     organele fiscale care a fost
     sustrasa de la plata urmare faptelor
     prevazute la art. 15 lit. b) din lege     10.000 lei
    In aceasta situatie, agentul economic, pe langa impozitul calculat si platit initial de 100.000 lei, mai datoreaza bugetului 10.000 lei, diferenta de impozit stabilita, precum si suma de inca 10.000 lei egala cu impozitul sustras, precum si amenda aplicata de organul de constatare.
    6. Diferentele de impozit stabilite se varsa la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale, dupa caz, in termen de 15 zile de la data constatarii.

    CAP. 6
    Precizari cu caracter general
    1. Obligatia calcularii si raspunderea pentru efectuarea platii in termen a impozitului pe profit, precum si a sumelor datorate bugetului, potrivit legii impozitului pe profit, revin unitatilor platitoare.
    In acest scop, agentii economici trebuie sa depuna, in termenele legale, lunar si trimestrial "Situatia rezultatelor financiare si obligatiilor fiscale", iar anual, "Bilantul contabil si contul de profit si pierderi" la directiile generale ale finantelor publice judetene si a  municipiului Bucuresti.
    2. Neachitarea sumelor cuvenite bugetului administratiei centrale de stat si bugetelor locale, dupa caz, la termenele legale, atrage plata unei majorari de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere asupra sumei datorate.
    Majorarile se calculeaza din ziua imediat urmatoare expirarii termenului de plata si pana la, inclusiv, ziua platii impozitului datorat.
    Se considera ziua efectuarii platii:
    - ziua depunerii sumei, pentru platile in numerar;
    - ziua depunerii sumei la oficiul postal, in cazul depunerii prin posta;
    - ziua virarii sumei din contul platitorului, cand plata se face prin dispozitie de plata.
    Zilele legale nelucratoare nu se iau in considerare la stabilirea termenelor de plata prevazute mai sus.
    In cazul in care ultima zi a termenului de plata este zi nelucratoare, plata impozitului se face fara majorari de intarziere in ziua lucratoare imediat urmatoare.
    Pentru diferentele de impozit sau alte sume cuvenite bugetului, potrivit Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, stabilite pe perioadele anterioare de catre organele de control se percep majorari de intarziere de la data termenului scadent la care sumele in cauza trebuiau varsate la buget.
    Pentru neplata impozitului pe profit stabilit potrivit art. 7 din lege, majorarile de intarziere se percep incepand cu data la care impozitul, astfel stabilit, este datorat.
    Ministerul Finantelor si organele sale teritoriale au dreptul sa dispuna plata la buget din conturile agentilor economici a varsamintelor obligatorii, neachitate in termen, precum si a penalitatilor pentru intarziere la plata.
    In cazuri temeinic justificate se poate aproba reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intarziere de catre:
    - circumscriptiile fiscale orasenesti, pana la 10.000 lei;
    - administratiile financiare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Sectorului agricol Ilfov, pana la 50.000 lei;
    - directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pana la 100.000 lei;
    - Ministerul Finantelor, pentru majorarile de peste 100.000 lei.
    Cererea de reducere sau scutire a majorarilor de intarziere se depune de catre platitorul in sarcina caruia au fost calculate, la unitatea fiscala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea.
    Cererea de reducere sau scutire a majorarilor va fi analizata de organul fiscal cu toata exigenta, sub aspectul cauzelor care au determinat plata cu intarziere a sumelor datorate bugetului administratiei centrale de stat sau bugetelor locale, dupa caz, si frecventa unor asemenea abateri ale platitorului respectiv. Pe baza acestei analize se intocmeste un referat prin care se propune scutirea, reducerea sau respingerea cererii si care, cu viza sefului serviciului sau biroului de impozite directe, se supune spre aprobare conducerii unitatii fiscale. Pentru sumele ce depasesc competentele acesteia, documentatia se va inainta unitatilor fiscale superioare sau Ministerului Finantelor, dupa caz.
    Cererea de reducere sau scutire a majorarilor nu suspenda obligatia platii sumei datorate.
    3. Contestatiile privind stabilirea, incasarea, urmarirea impozitului pe profit, a majorarilor de intarziere, precum si a altor sume datorate bugetului administratiei centrale de stat sau bugetelor locale se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii unitatii platitoare (data inregistrarii actului de constatare) si se rezolva dupa cum urmeaza:
    - in prima instanta, de catre directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului  Bucuresti, in termen de 30 de zile de la inregistrare;
    - impotriva deciziei date, agentul economic poate face contestatie, in termen de 30 de zile de la primirea raspunsului, la Ministerul Finantelor, care in cel mult 40 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze. Solutia data este definitiva.
    Depunerea contestatiei nu suspenda obligatia platitorului de a vira la buget sumele contestate.
    4. Contestatiile cu privire la stabilirea impozitului pe profit, a majorarilor de intarziere, precum si a altor sume datorate bugetului sunt supuse unei taxe de timbru de 2% calculata la suma contestata. Aceasta taxa nu poate fi mai mica de 100 lei.
    Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
    In vederea calcularii taxei de timbru, unitatile platitoare de impozit pe profit sunt obligate sa specifice in scris cuantumul sumei contestate.
    Taxa de timbru se achita anticipat.
    Nerespectarea acestei obligatii duce la neluarea in considerare a contestatiei. In acest caz, organul fiscal face cunoscut agentului economic obligatia de timbrare a contestatiei, iar termenul de solutionare curge de la data prezentarii dovezii platii taxei de timbru.
    In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate.
    5. In cazul nedeclararii profitului anual sau calcularii eronate de catre agentii economici a impozitului pe profit, stabilirea sau modificarea impozitului se face pentru o perioada de 3 ani in urma de la data constatarii (Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva - republicat in 1960).
    In acest termen nu se incadreaza unitatile platitoare de impozit care si-au incetat activitatea intr-un interval de timp mai mic decat cel pentru care au fost scutite de plata impozitului. In astfel de situatii, impozitul se stabileste pentru intreaga perioada de activitate, inclusiv cea de scutire, prescriptia dreptului la actiune incepand sa curga de la data constatarii neindeplinirii conditiilor de scutire, respectiv 3 ani de la data incetarii activitatii.

          Ministrul finantelor,
           Theodor Stolojan

    ANEXA 1

               MODUL
de determinare a profitului impozabil in cazul unei regii autonome si unei societati comerciale cu capital integral de stat

                                                                 - mii lei -
                                                                 ------------
     I. Total venituri (1+2)                                         63.500
      1. venituri din activitatea de baza (credit ct. 600)           58.800
      2. venituri din alte activitati (credit ct. 601)                4.700
    II. Total cheltuieli (1+2+IV+V)                                  57.350
      1. cheltuieli pentru activitatea de baza (debit ct. 600
   reprezentand cheltuielile aferente veniturilor incasate)          50.000
      2. cheltuieli pentru alte activitati (debit ct. 601
   reprezentand cheltuielile aferente veniturilor incasate
   din alte activitati)                                               1.800
   III. Diferenta [I-(II1+II2+V)]                                     8.760
    IV. Cheltuieli suportate direct din venituri                      2.610
        din care:
      a) taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
   (debit ct. 750 analitic distinct)                                    150
      b) cheltuieli cu pregatirea profesionala si practica in
   productie (debit ct. 750 analitic distinct)                          862
      c) sume platite pentru contractele de cercetare,
   neincluse in costurile de productie sau cheltuielile de
   circulatie (debit ct. 750 analitic distinct)                         500
      d) comisioane platite agentilor economici cu activitate de
   comert exterior (debit ct. 750 analitic distinct)                    325
      e) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (debit
   ct. 750 analitic distinct)                                            88
      f) alocatie pentru copii platita si suportata din fonduri
   proprii (debit ct. 750 analitic distinct)                              -
      g) sume utilizate pentru cumpararea de actiuni pentru care
   se incaseaza dividende                                               147
      h) prelevari la fondul de rezerva (debit ct. 751 analitic
   distinct)                                                            438
      i) pierderi din anii precedenti nerecuperate pana la data
   determinarii profitului impozabil (pierderile din anii
   precedenti acoperite din profitul anului curent)                      -
      j) cheltuieli pentru satisfacerea unor necesitati culturale
   si sportive (debit ct. 751 analitic distinct)                        100
      k) alte cheltuieli prevazute de lege                               -
     V. Impozitul pe circulatia marfurilor aferent veniturilor
   incasate (credit ct. 430 analitic distinct)                        2.940
     VI. Profit impozabil (I-II)                                      6.150

    ANEXA 2

                MODUL
de determinare a profitului impozabil in cazul unui agent economic privat

                                                                    - lei -
                                                                    --------
      I. Total venituri (1+2)                                      2.540.000
       1. venituri din activitatea de baza (credit ct. 600)        2.140.000
       2. venituri din alte activitati (credit ct. 601)              400.000
     II. Total cheltuieli (1+2+IV+V)                               2.202.830
       1. cheltuieli pentru activitatea de baza (debit ct. 600
   reprezentand cheltuielile aferente veniturilor incasate)        1.804.500
       2. cheltuieli pentru alte activitati (debit ct. 601
   reprezentand cheltuielile aferente veniturilor incasate din
   alte activitati)                                                  290.500
    III. Diferenta [I-(II1+II2+V)]                                   434.840
     IV. Cheltuieli suportate direct din venituri                     97.670
         din care:
       a) taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
   (debit ct. 750 analitic distinct)                                   2.500
       b) cheltuieli cu pregatirea profesionala si practica in
   productie (debit ct. 750 analitic distinct)                            -
       c) sume platite pentru contractele de cercetare neincluse
   in costurile de productie sau cheltuielile de circulatie
   (debit ct. 750 analitic distinct)                                      -
       d) comisioane platite agentilor economici cu activitate
   de comert exterior (debit ct. 750 analitic distinct)               52.809
       e) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (debit
   ct. 750 analitic distinct)                                          4.348
       f) alocatia pentru copii platita si suportata din fonduri
   proprii (debit ct. 750 analitic distinct)                           5.400
       g) sume utilizate pentru cumpararea de actiuni pentru care
   se incaseaza dividende                                                 -
       h) prelevari la fondul de rezerva (debit ct. 751 analitic
   distinct)                                                          21.742
       i) pierderi din anii precedenti nerecuperate pana la data
   determinarii profitului impozabil ( pierderile din anii
   precedenti acoperite din profitul anului curent)                       -
       j) cheltuieli pentru satisfacerea unor necesitati
   social-culturale si sportive (debit ct. 751 analitic distinct)     10.871
       k) alte cheltuieli prevazute de lege                               -
      V. Impozitul pe circulatia marfurilor aferent veniturilor
         incasate (credit ct. 430 analitic distinct)                  10.160
     VI. Profit impozabil (I-II)                                     337.170

    ANEXA 3

              EXEMPLU
privind modul de determinare a impozitului pe profit de varsat in cursul anului, precum si de regularizare lunara a varsamintelor din impozit, la buget

                                                                       - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
              Profitul impozabil  Impozitul ce
      Luna    realizat lunar,     revine asupra         Impozitul
              cumulat de la      profitului realizat     de plata
              inceputul anului   cumulat de la             lunar
                                 inceputul anului
                                 anului
-------------------------------------------------------------------------------
 - ianuarie      395.000           64.750          64.750 -      -    =  64.750
 - februarie     820.000          189.500         189.500 -    64.750 = 124.750
 - martie      1.315.000          341.150         341.150 -   189.500 = 151.650
 - aprilie     1.815.000          499.300         499.300 -   341.150 = 158.150
 - mai         2.340.000          670.700         670.700 -   499.300 = 171.400
 - iunie       2.880.000          852.700         852.700 -   670.700 = 182.000
 - iulie       3.430.000        1.044.000       1.044.000 -   852.700 = 191.300
 - august      3.800.000        1.176.500       1.176.500 - 1.044.000 = 132.500
 - septembrie  4.300.000        1.359.500       1.359.500 - 1.176.500 = 183.000
 - octombrie   4.850.000        1.566.500       1.566.500 - 1.359.500 = 207.000
 - noiembrie   5.400.000        1.779.500       1.779.500 - 1.566.500 = 213.000
 - decembrie   6.150.000        2.072.000       2.072.000 - 1.779.500 = 292.500
-------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL ANUAL    -                                       -          2.072.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                      MODUL
de determinare a impozitului pentru sumele platite ca sporuri si adaosuri la salarii peste limita prevazuta de Hotararea Guvernului. nr. 127/1991

                                                               - mii lei -
                                                               -----------
    1. Profit impozabil realizat                                 45.000
    2. Total salarii de baza cuvenite angajatilor pentru
   timpul efectiv lucrat                                        375.000
    3. Sporuri si adaosuri platite                              101.250
    4. Ponderea sporurilor si adaosurilor
   in total salarii                   (rd. 3/ rd. 2x100)          27%
    5. Sporuri si adaosuri platite peste 20%
        (rd. 2Xrd. 4) - (rd. 2X20%)                              26.250
    6. Total (rd. 1+rd. 5)                                       71.250
    7. Impozit (la rd. 6)                                        28.036
    8. Impozit aferent profitului realizat potrivit
   Legii nr. 12/1991                                             17.373
    9. Impozit de plata (rd. 7- rd. 8)                           10.663

    ANEXA 5

                      CALCULUL
impozitului pe profit la finele  lunii ....

                                                                 - mii lei -
                                                                 ------------
    1. Profit realizat cumulat de la inceputul anului              ........
    2. Cheltuieli suportate din venituri                           ........
    a) cheltuieli aferente activitatii desfasurate,
   corespunzatoare veniturilor incasate care, potrivit
   reglementarilor legale, se evidentiaza in costurile
   agentilor economici                                             ........
    b) taxa pentru folosirea terenurilor proprietate
   de stat                                                         ........
    c) cheltuieli cu pregatirea profesionala si practica
   in productie                                                    ........
    d) sume platite pentru contractele de cercetare ce au
   ca obiect programele prioritare de interes national,
   fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea
   calitatii produselor si serviciilor si elaborarea de
   produse noi, competitive, neincluse in costurile de
   productie sau cheltuielile de circulatie, dupa caz,
   ale agentilor economici                                         ........
    e) comisioane platite agentilor economici cu activitate
   de comert exterior                                              ........
    f) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, in
   limitele stabilite de Ministerul Finantelor                     ........
    g) alocatia pentru copii platita de agentii economici,
   la care aceste sume nu se evidentiaza in costuri                ........
    h) sume utilizate pentru cumpararea de actiuni pentru
   care se incaseaza dividende                                     ........
    i) prelevari la fondul de rezerva si la alte fonduri
   speciale, constituite potrivit reglementarilor legale           ........
    j) pierderi din anii precedenti, in masura in care
   acestea nu au putut fi recuperate pana la data
   determinarii profitului impozabil                               ........
    k) prelevari si donatii facute in scopuri umanitare,
   precum si pentru sprijinirea activitatilor sociale,
   culturale, stiintifice si sportive, conform legii
   bugetare anuale                                                 ........
    l) alte cheltuieli prevazute de normele legale in vigoare      ........
    3. Impozit pe circulatia marfurilor                            ........
    4. Profit impozabil                                            ........
    5. Impozit datorat pentru profitul impozabil                   ........
    din care:
    - impozit pe profit in functie de transa de venit (cota)       ........
    - impozit pe profit pentru ce depaseste transa de profit       ........
    6. Impozit pe profit varsat pana la finele lunii precedente    ........
    7. Regularizare - de varsat (pct. 5 - pct. 6)                  ........
                    - de restituit (pct. 6 - pct. 5)               ........
   Datele de mai sus corespund cu cele din contabilitatea proprie.

            DIRECTOR,

          CONTABIL SEF,SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 3614/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 3614 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Instrucţiuni 3614/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu