Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Instructiuni Nr.171 din 17.08.2011

privind investigarea evenimentelor de navigaţie produse cu nave, ambarcaţiuni sau mijloace plutitoare aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 01 septembrie 2011SmartCity1


În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următoarele instrucţiuni: Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prevederile prezentelor Instrucţiuni se aplică tuturor structurilor care au în dotare mijloace de mobilitate navală din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, şi au competenţe/responsabilităţi în organizarea şi desfăşurarea misiunilor pe apă. Articolul 2Prezentele instrucţiuni clasifică evenimentele de navigaţie produse cu nave, ambarcaţiuni sau mijloace plutitoare aparţinând MAI, denumite în continuare nave, şi stabilesc procedurile de raportare şi investigare a acestora. Articolul 3Raportarea evenimentelor de navigaţie are drept scop cunoaşterea permanentă a stării operaţionale a mijloacelor de mobilitate navală, respectiv dispunerea măsurilor necesare în vederea constituirii comisiei de investigare a evenimentului de navigaţie, denumită în continuare comisie de investigare, sau, după caz, înştiinţarea autorităţilor competente şi declanşarea operaţiunilor de căutare/salvare în timp util. Articolul 4(1) Investigarea evenimentelor de navigaţie are rolul de a determina factorii şi cauzele care au contribuit, în mod direct sau indirect, la producerea lor, în scopul prevenirii producerii unor evenimente similare.(2) Investigarea unui eveniment de navigaţie de către comisia aparţinând MAI se desfăşoară independent de orice alt tip de investigare.(3) Orice altă acţiune sau cercetare administrativă prin care se urmăreşte stabilirea cauzelor sau a responsabilităţilor va fi distinctă de investigarea executată prin aplicarea prevederilor prezentelor instrucţiuni. Capitolul IIClasificarea, raportarea şi evidenţa evenimentelor de navigaţie Articolul 5Prin eveniment de navigaţie se înţelege orice eveniment întâmplător, imprevizibil şi nedorit în care este implicată o navă sau apărut la bordul acesteia, care modifică sau nu capacitatea de plutire sau de intervenţie a navei. Articolul 6În sensul prezentelor instrucţiuni, evenimentele de navigaţie se clasifică în: a)abordaj - lovirea navei de o altă navă, de un obstacol sau de un obiect plutitor; b)eşuare - punerea navei pe uscat fără intenţie sau voluntară, din cauze meteo, de navigaţie sau din cauza unei avarii, precum şi pentru evitarea unui abordaj; c)accident - incendiu la bord, explozie, gaură de apă; d)sinistru - scufundarea navei. Articolul 7(1) Structurile MAI sunt obligate să informeze telefonic şi în scris, pe cale ierarhică, Direcţia generală management operaţional - Centrul operaţional de comandă, conform prevederilor legale în vigoare privind raportarea evenimentelor, despre toate evenimentele de navigaţie în care au fost angajate nave din înzestrare.(2) Informarea autorităţilor civile se realizează, conform legislaţiei, de către structura căreia îi aparţine nava. Articolul 8În situaţia producerii unui eveniment de navigaţie, comandantul navei este obligat să raporteze imediat conducerii structurii din care face parte cele întâmplate, precum şi măsurile luate pentru salvarea navei şi a echipajului sau pentru înlăturarea avariilor, în cazul în care acest lucru este posibil. Articolul 9Evidenţa evenimentelor de navigaţie în care sunt implicate navele din dotare se ţine la nivelul unităţilor deţinătoare, al inspectoratelor generale/similare şi al Direcţiei generale management operaţional, în registrul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1. Capitolul IIIOrganizarea activităţii de investigare Secţiunea 1Competenţele de numire a comisiilor de investigare Articolul 10(1) Ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică, numeşte comisia de investigare pentru evenimentele de navigaţie prevăzute la art. 6 lit. d).(2) La solicitare, din componenţa comisiei de investigare pot face parte şi specialişti aparţinând altor ministere sau reprezentanţi naţionali acreditaţi în domeniul de referinţă. Articolul 11Şeful Departamentului ordine şi siguranţă publică, la propunerea directorului general al Direcţiei generale management operaţional, numeşte comisiile de investigare pentru evenimentele de navigaţie cu victime, prevăzute la art. 6 lit. b) şi c). Articolul 12Inspectorul general/similar numeşte comisiile de investigare pentru evenimentele de navigaţie cu victime, prevăzute la art. 6 lit. a), precum şi pentru evenimentele de navigaţie fără victime, prevăzute la art. 6 lit. b) şi c). Articolul 13Inspectorul-şef/similar numeşte comisiile de investigare pentru evenimentele de navigaţie, fără victime, prevăzute la art. 6 lit. a). Articolul 14Pentru cercetarea evenimentelor prevăzute la art. 6 lit. b), c) şi d), din comisia de investigare va face parte, în mod obligatoriu, şi un reprezentant din cadrul compartimentului de specialitate al Direcţiei generale management operaţional. Articolul 15Compunerea comisiei de investigare se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi a structurii MAI, potrivit competenţelor de numire prevăzute la art. 10-13. Secţiunea a 2-aEtapele activităţii de investigare Articolul 16(1) Activitatea de investigare cuprinde următoarele etape:a)numirea comisiei de investigare; b)informarea iniţială a comisiei de investigare; c)deplasarea în zona producerii evenimentului; d)investigarea şi analiza propriu-zisă; e)întocmirea actului de investigare. (2) Numirea comisiei de investigare este etapa în care sunt desemnaţi, numiţi şi anunţaţi membrii comisiei de investigare. În comisia de investigare vor fi numite persoane care nu sunt implicate în producerea evenimentului de navigaţie, nu se află în conflict de interese sau incompatibilitate prin funcţia deţinută, nu sunt legate afectiv sau material de membrii echipajului sau persoanele implicate, nu au interes personal în stabilirea cauzelor evenimentului şi au un nivel ridicat de probitate profesională.(3) Informarea comisiei de investigare se execută cu ocazia întâlnirii dintre comandantul sau înlocuitorul legal al navei şi comisia de investigare, în urma căreia preşedintele acesteia stabileşte priorităţile investigaţiei şi principalele direcţii de acţiune, conform anexei nr. 2.(4) Deplasarea comisiei de investigare în zona producerii evenimentului se execută cu un mijloc de mobilitate navală, împreună cu comandantul/înlocuitorul legal al navei implicate în eveniment şi/sau alţi membri ai echipajului care pot clarifica aspecte legate de producerea evenimentului.(5) Investigarea şi analiza se desfăşoară în 3 etape:a)organizarea şi examinarea preliminară; b)colectarea datelor; c)analiza datelor. (6) Întocmirea actului de investigare se desfăşoară în plenul comisiei de investigare şi cuprinde următoarele activităţi:a)studierea rapoartelor de specialitate şi includerea lor în dosar, ca anexe la actul de investigare; b)stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul de navigaţie investigat, a concluziilor privind cauzele acestuia, a factorilor favorizanţi, precum şi a recomandărilor comisiei de investigare pentru prevenirea repetării acestora şi corectarea deficienţelor constatate; c)elaborarea actului de investigare al comisiei de investigare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3, şi includerea lui în dosarul de investigare. Secţiunea a 3-aComisia de investigare Articolul 17Comisia de investigare se compune din: a)preşedinte; b)membri, al cărui număr se stabileşte în funcţie de tipul şi gravitatea evenimentului de navigaţie; c)secretar. Articolul 18Membrii comisiei de investigare, de regulă, sunt specialişti din domeniile navigaţie, comunicaţii, electromecanică navală, construcţii navale, armament, medicină, resurse umane, protecţia muncii şi mediului, asistenţă juridică sau relaţii publice. Articolul 19Preşedintele comisiei de investigare se numeşte, potrivit competenţelor, prin ordin/dispoziţie emis/emisă de persoana prevăzută la art. 10-13, din rândul ofiţerilor cu funcţii de conducere, cu experienţă în domeniul naval şi care cunosc bine specificul misiunilor pe apă ale structurilor MAI. Articolul 20Compunerea comisiei de investigare se consemnează şi în dispoziţia zilnică a Direcţiei generale management operaţional, pentru cazurile prevăzute la art. 14. Articolul 21Pe timpul desfăşurării activităţii comisiei de investigare personalul desemnat în cadrul acesteia este exonerat de atribuţiile curente de serviciu. Secţiunea a 4-aAtribuţiile comisiei de investigare Articolul 22Preşedintele comisiei de investigare este reprezentantul eşalonului care a numit comisia şi poartă întreaga răspundere pentru desfăşurarea în mod obiectiv şi complet a cercetărilor, pentru stabilirea corectă a cauzelor producerii evenimentului de navigaţie şi are următoarele atribuţii: a)stabileşte planul de lucru şi face instructajul membrilor comisiei de investigare; b)avizează ridicarea victimelor decedate, după obţinerea autorizaţiilor legale sau în prezenţa procurorului; c)evaluează situaţia şi solicită eşaloanelor superioare sprijinul logistic pentru desfăşurarea activităţii de investigare; d)asigură colectarea/strângerea tuturor probelor necesare investigaţiei; e)răspunde, prin ofiţerul desemnat pentru relaţiile publice, de informaţiile date spre comunicare mass-mediei; f)asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor comisiei de investigare şi respectarea intimităţii victimelor evenimentului de navigaţie; g)propune eşalonului care a făcut numirea completarea comisiei de investigare cu specialişti în funcţie de gravitatea şi evoluţia cercetării evenimentului; h)asigură păstrarea în deplină siguranţă a documentaţiei şi a probelor materiale referitoare la eveniment; i)certifică autenticitatea documentelor care sunt în relaţie directă cu evenimentul de navigaţie; j)convoacă, de câte ori consideră necesar, comisia de investigare pentru evaluarea rapoartelor şi a informaţiilor referitoare la stadiul investigaţiei şi ajustarea sarcinilor membrilor comisiei de investigare sau luarea unor hotărâri; k)coordonează activitatea de elaborare a raportului final; l)asigură, prin consilierul juridic numit în cadrul comisiei de investigare, delimitarea aspectelor strict juridice rezultate în urma activităţii de investigare şi de întocmire a actului final, precum şi a consecinţelor legale ce decurg din acesta, la întocmirea raportului final; m)înaintează dosarul de investigare al evenimentului de navigaţie pentru aprobare persoanei care a numit comisia de investigare. Articolul 23Membrii comisiei de investigare au următoarele atribuţii: a)se documentează asupra informaţiilor iniţiale referitoare la modul de organizare, pregătire şi executare a misiunilor navei cu care s-a produs evenimentul; b)solicită deţinătorului navei punerea la dispoziţie a tuturor datelor despre eveniment, respectiv împrejurările producerii, persoanele implicate, tehnica şi materialele utilizate pe timpul misiunii navei, dar şi date privind instruirea echipajului şi a pregătirii de specialitate a acestuia; c)solicită date şi materiale referitoare la evenimente de navigaţie similare, produse anterior, precum şi la antecedentele personalului implicat; d)urmăresc păstrarea confidenţialităţii lucrărilor; e)verifică autenticitatea documentaţiei şi a probelor referitoare la eveniment şi ia măsuri pentru păstrarea în deplină siguranţă a acestora; f)participă la expertizele tehnice care se impun; g)întocmesc un raport pe domeniul specific; h)participă la întocmirea raportului preliminar şi a raportului final. Articolul 24Secretarul comisiei de investigare are următoarele atribuţii: a)gestionează problemele administrative ale comisiei de investigare; b)centralizează şi păstrează probele şi documentele de lucru; c)monitorizează stadiul întocmirii rapoartelor membrilor comisiei de investigare; d)redactează raportul preliminar; e)redactează actul final al comisiei de investigare; f)multiplică, îndosariază şi arhivează toate documentele, în numărul de exemplare stabilit de preşedintele comisiei de investigare, pentru dosarul de investigare; g)distribuie copiile dosarului de investigare structurilor precizate de preşedintele comisiei de investigare. Capitolul IVInvestigarea evenimentelor de navigaţie Secţiunea 1Investigarea evenimentelor de navigaţie şi rapoartele specialiştilor Articolul 25(1) Investigarea evenimentelor de navigaţie este obligatorie în toate cazurile şi se efectuează conform prevederilor prezentelor instrucţiuni şi ale actelor normative în vigoare care reglementează navigaţia fluvială şi maritimă.(2) În situaţia în care evenimentul de navigaţie face obiectul unei cauze penale, comisia de investigare pune la dispoziţia organelor de urmărire penală rapoartele întocmite, precum şi alte acte şi date solicitate cu privire la evenimentul produs. Articolul 26În cazul producerii unor evenimente de navigaţie cu nave aparţinând MAI în apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă ale României, precum şi pe căile navigabile aflate sub jurisdicţia statului român, în care au fost implicate nave aparţinând unor armatori privaţi ori societăţi româneşti sau străine, pe lângă comisia de investigare pot fi acreditaţi, în calitate de observatori, reprezentanţi ai armatorului sau societăţilor respective, numai la solicitarea acestora. Articolul 27În situaţia în care un eveniment de navigaţie se produce în apele teritoriale ale altui stat, MAI poate solicita participarea unor specialişti, cu statut de observatori sau ca membri în comisia de investigare, dacă această prevedere este inclusă în acordurile internaţionale. Articolul 28(1) În situaţia prevăzută la art. 27, MAI poate solicita autorităţilor competente ale statului în care a avut loc evenimentul de navigaţie ca nava şi toate probele să fie conservate, urmând a fi verificate de către un reprezentant al MAI.(2) MAI poate solicita preluarea pazei navei, în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale.(3) MAI va lua măsuri pentru repararea navei în vederea deplasării acesteia în ţară în condiţii de siguranţă. Articolul 29Rezultatele investigării evenimentului pot fi puse la dispoziţia autorităţilor şi organelor interesate pentru acordarea despăgubirilor, soluţionarea litigiilor şi alte scopuri administrative, prevenirea evenimentelor de navigaţie, precum şi pentru luarea măsurilor disciplinare. Articolul 30Dosarul de investigare a evenimentului de navigaţie se întocmeşte pentru toate evenimentele de navigaţie şi cuprinde: a)actul de investigare; b)rapoartele membrilor comisiei de investigare pe specialităţi, cu anexe. Articolul 31(1) Raportul specialistului în navigaţie cuprinde informaţii referitoare la:a)datele despre echipaj, inclusiv antecedente; b)misiunea executată de navă; c)modul de pregătire a misiunii şi controlul executat asupra acestei pregătiri; d)trasarea pe hartă/harta de navigaţie a drumului navei şi marcarea explicită a punctului/poziţiei în care s-a produs evenimentul de navigaţie sau, după caz, schema locului de producere a evenimentului; e)nivelul de pregătire/perfecţionare a membrilor echipajului şi dacă misiunea încredinţată a corespuns acestuia; f)verificările periodice asupra pregătirii teoretice şi practice a echipajului, rezultatele şi atestarea membrilor acestuia; g)proceduri specifice folosite pentru evitarea producerii evenimentului; h)date tehnice despre navă; i)verificarea actualizării şi cunoaşterii rolurilor echipajului; j)dacă obiectele şi încărcătura din navă au influenţat producerea evenimentului; k)funcţionarea aparaturii de navigaţie şi observare la momentul producerii evenimentului. (2) Anexele raportului cuprind:a)caracterizarea echipajului; b)planul misiunii; c)copia filei din jurnalul de bord unde a fost înscris ordinul de misiune; d)raportul comandantului navei, conform anexei nr. 4; e)declaraţiile supravieţuitorilor, ale personalului implicat sau martor al evenimentului de navigaţie; f)eficienţa organizării acţiunii de salvare; g)modul în care au funcţionat sau nu mijloacele şi echipamentele de salvare de la bordul navei; h)modul în care echipamentul de salvare a limitat efectele asupra echipajului implicat în evenimentul de navigaţie; i)modul în care au fost neutralizate muniţiile şi alte echipamente periculoase de la bordul navei; j)alte documente relevante pentru clarificarea cauzelor producerii evenimentului de navigaţie. Articolul 32Raportul specialistului în comunicaţii cuprinde informaţii referitoare la: a)tipul aparaturii de comunicaţii aflate la bordul navei; b)starea de eficienţă pentru fiecare staţie radio sau radiotelefon; c)dacă aparatura de comunicaţii a fost folosită pentru evitarea evenimentului; d)dacă au fost respectate procedurile de comunicaţii navale; e)alte date referitoare la modalitatea de comunicare pentru evitarea evenimentului, dacă este cazul. Articolul 33(1) Raportul specialistului electromecanic şi/sau în construcţii navale cuprinde informaţii referitoare la:a)datele despre istoricul reparaţiilor navei, ale instalaţiilor electromecanice şi ale altor subansamble ale acesteia implicate sau care au determinat producerea evenimentului; b)descrierea în detaliu a avariei; c)starea structurii de rezistenţă a corpului navei, a instalaţiei de propulsie, a cârmei şi a instalaţiei acesteia; d)eventualele avarii la corpul navei cauzate de oboseala sau uzura materialului; e)în cazul unui incendiu, cauza acestuia, detalii privind manifestarea şi modul de acţiune pentru localizare şi stingere; f)eficacitatea instalaţiei de stins incendiu şi a altor mijloace specifice; g)starea de funcţionare a motoarelor principale şi auxiliare în momentul producerii evenimentului; h)date referitoare la numărul de ore de funcţionare a motoarelor principale, reparaţiile executate şi dacă la data producerii evenimentului acestea erau în limitele resurselor stabilite prin instrucţiuni; i)situaţia reparaţiilor capitale şi medii efectuate în ultimii 5 ani; j)alte documente relevante pentru clarificarea cauzelor producerii evenimentului de navigaţie. (2) Anexele raportului cuprind:a)copii xerox ale jurnalului de maşini din perioada de desfăşurare a misiunii în care s-a produs evenimentul; b)fotografii detaliate ale părţilor şi subansamblelor navei, ale motoarelor, ale echipamentelor, ale instalaţiilor şi ale agregatelor în zona producerii avariei; c)alte documente relevante pentru clarificarea cauzelor producerii evenimentului de navigaţie. Articolul 34Raportul ofiţerului de resurse umane cuprinde informaţii referitoare la: a)aprecierea de serviciu a echipajului; b)funcţiile deţinute de către personalul implicat în eveniment; c)situaţia familială a personalul implicat în eveniment; d)studiile, calificările şi titlurile deţinute de către personalul implicat în eveniment; e)programul de lucru al personalului implicat în eveniment, respectiv numărul de ore lucrate, pe zile, în ultimele 30 de zile. f)alte documente relevante pentru clarificarea cauzelor producerii evenimentului de navigaţie. Articolul 35(1) Actul de investigare al comisiei de investigare se întocmeşte în termen de 45 de zile de la producerea evenimentului. Când se constată că, din motive obiective, nu se poate respecta acest termen, la solicitarea preşedintelui comisiei de investigare prin raport, persoana care a numit comisia de investigare poate aproba prelungirea termenului de finalizare a investigaţiei cu maximum 30 de zile.(2) Actul de investigare al comisiei de investigare se întocmeşte pe suport hârtie şi pe medii de stocare, pe baza rapoartelor fiecărui membru al comisiei de investigare care se centralizează la secretarul acesteia, pentru întocmirea dosarului de investigaţie. Articolul 36În cazul în care comisia de investigare nu poate stabili cu certitudine cauza determinantă a evenimentului sau când probele materiale sunt insuficiente, poate propune una din formulările „cauza cea mai probabilă“ sau „cauză neelucidată“. Articolul 37(1) Dosarul de investigare a evenimentului de navigaţie are caracter „secret de serviciu“, iar după aprobarea lui de către eşalonul care a numit comisia de investigare va fi multiplicat şi transmis structurii MAI la care s-a înregistrat evenimentul. Exemplarul original va fi păstrat la Direcţia generală management operaţional.(2) În urma primirii dosarului de investigare, conducerea structurii MAI care are în dotare nava implicată în eveniment dispune punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în actul de investigare. Secţiunea a 2-aActivităţi desfăşurate pe timpul investigaţiei Articolul 38(1) Conservarea probelor vizează păstrarea tuturor indiciilor care pot fi îndepărtate, şterse, pierdute sau distruse. La locul de acostare se asigură paza navei, care cuprinde măsuri de protecţie destinate evitării producerii unor noi pagube, interzicerii accesului persoanelor neautorizate la bordul navei şi împiedicării furtului sau deteriorării.(2) După acostarea navei echipajul acesteia ia măsuri pentru asigurarea vitalităţii navei şi/sau eliminarea scurgerilor de combustibil sau lubrifianţi, în cazul în care acest lucru nu a fost realizat până la acostare. Articolul 39(1) Relaţia cu mass-media se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Se delimitează o zonă minimă de siguranţă faţă de locul unde este acostată sau staţionată nava, astfel încât să nu fie afectată activitatea de investigare a comisiei.(3) Până la sosirea comisiei de investigare, comandantul navei împreună cu şeful grupului de intervenţie care asigură paza locului de acostare nu permite, pe cât posibil, înregistrarea imaginii victimelor.(4) După sosirea comisiei de investigare, relaţia cu mass-media este preluată de preşedintele acesteia sau de ofiţerul desemnat ca purtător de cuvânt. Articolul 40În situaţia în care comisia de investigare sau reprezentantul Ministerului Public nu se poate prezenta la locul evenimentului de navigaţie în cel mult două ore de la producerea acestuia, şeful/comandantul structurii care a intervenit solicită parchetului/parchetului militar autorizarea de ridicare a persoanelor decedate şi dispune măsuri pentru conservarea şi depozitarea probelor, precum şi pentru executarea fotografiilor şi/sau a filmării la faţa locului. Articolul 41În cazul apariţiei unor elemente noi în legătură cu un eveniment de navigaţie, după ce a fost încheiat dosarul de investigare, sau în cazul în care apar dubii sau neclarităţi asupra dosarului, persoanele care au competenţa de numire prevăzute la art. 10-13 pot să ordone reluarea investigării cazului, numind în acest sens o nouă comisie de investigare. Articolul 42La solicitarea parchetului în jurisdicţia căruia s-a produs evenimentul, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, se pot transmite date din dosarul de investigare a evenimentului de navigaţie. Extrase din dosarul de investigare pot fi transmise şi către unităţile şi instituţiile implicate sau interesate de investigarea evenimentului, respectând normele privind protecţia informaţiilor clasificate. Articolul 43(1) În scopul desfăşurării în bune condiţii a investigaţiilor, precum şi pentru stabilirea cu precizie a cauzelor care au condus la producerea evenimentului de navigaţie, comisiei de investigare îi sunt puse la dispoziţie, fără a se limita la acestea, următoarele echipamente şi/sau specialişti:a)doc; b)macara sau automacara; c)echipă de specialişti de la Baza de reparaţii nave a Poliţiei de Frontieră; d)autospecială laborator criminalistic; e)echipament de descarcerare. (2) În funcţie de solicitarea preşedintelui comisiei de investigare, echipamentele/echipele de specialişti pot fi utilizate integral sau parţial. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 44Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni. Articolul 45La data intrării in vigoare a prezentelor instrucţiuni se abrogă secţiunea a VII-a „Clasificarea, raportarea şi cercetarea accidentelor navale“ a capitolului I din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008 pentru aprobarea „Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Administraţiei şi Internelor“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 46Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXA Nr. 1Secret de serviciu după completare REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A EVENIMENTELOR DE NAVIGAŢIE - Model -

Data producerii evenimentului Date despre nave Date despre producerea evenimentului
Comandantul navei
Nr. crt. Anul Luna Ziua Ora Categoria Numărul tactic Structura căreia îi aparţine nava Pentru cine executa misiunea Gradul, numele şi prenumele Calificarea deţinută Persoane aflate la bord Locul producerii Clasificarea evenimentului Numele navei cu care a intrat în abordaj Misiunea navei Vinovaţii

URMĂRILE EVENIMENTULUI DE NAVIGAŢIE Observaţii
Cauzele evenimentului naval Morţi Răniţi Avarii produse la navă Valoarea reparaţiilor Timpul de imobilizare Măsuri aplicate de conducerea inspectoratului judeţean/similar, de organele judecătoreşti

ANEXA Nr. 2Priorităţile investigaţiei şi principalele direcţii de acţiune pentru membrii comisiei de investigare a evenimentului de navigaţie Model -1. Informaţiile preliminare privind producerea unui eveniment de navigaţie care pot proveni de la structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de la căpitănii portuare, structuri militare sau instituţii civile, de la mass-media etc. 2. Verificarea existenţei procedurilor specifice la producerea unui eveniment de navigaţie la nivelul structurii căreia îi aparţine nava 3. Respectarea procedurilor privind executarea misiunii navale 4. Starea şi existenţa mijloacelor de salvare individuale şi colective 5. Principalele cauze care au dus la producerea evenimentului de navigaţie. Direcţii de acţiune pentru membrii comisiei de investigare a evenimentului de navigaţie: a)verificarea modului de raportare a evenimentului de navigaţie eşalonului superior şi anunţarea autorităţilor administraţiei de stat şi a altor organizaţii cu atribuţii în cazul producerii unui eveniment de navigaţie, incluzând formatele standard şi adresanţii; b)verificarea sistemului de anunţare a navei de intervenţie; c)compunerea forţelor şi mijloacelor de intervenţie imediată pentru căutare-salvare şi acţiunile navei (navelor) de intervenţie; d)verificarea modului de localizare/semnalizare a evenimentului; e)modul de acţiune a forţelor pentru: deplasarea la locul evenimentului; stingerea incendiului - dacă e cazul; astuparea găurilor de apă, evacuarea victimelor; securizarea zonei navei, salvarea încărcăturii, controlul traficului la locul evenimentului, inclusiv interzicerea accesului persoanelor neautorizate, conservarea şi depozitarea probelor, efectuarea primelor fotografii, filmări etc.; identificarea martorilor; coordonarea cu forţele de intervenţie/salvare; relaţia cu reprezentanţii mass-media; f)realizarea schemei generale de investigaţie cu sarcinile, responsabilităţile şi competenţele pentru fiecare membru al echipei. ANEXA Nr. 3Formatul actului de investigare ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR (Eşalonul care întocmeşte actul de investigare) Nr. ........ ......... din __.__.____ SECRET DE SERVICIU (după completare) Exemplarul nr. ........ ......... Aprob (Şeful eşalonului care a numit comisia de investigare a evenimentului de navigaţie) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ACT DE INVESTIGARE a evenimentului de navigaţie produs la (structura căreia îi aparţine nava) În data de __.__.____ cu (tipul navei, numărul de înmatriculare) Comisia de investigare a evenimentului de navigaţie, numită prin ordinul/dispoziţia (eşalonul care a numit această comisie) nr. ........./__.__.____, compusă din:

Nr. crt. Gradul Numele şi prenumele Funcţia Calitatea în comisia de investigare a evenimentului de navigaţie

a cercetat evenimentul de navigaţie produs, stabilind următoarele: I. Date generale asupra evenimentului de navigaţie 1. clasificarea evenimentului de navigaţie; 2. structura care se înregistrează cu evenimentul de navigaţie; 3. data, ora şi locul unde s-a produs evenimentul; 4. nava în cauză (tipul, numărul de înmatriculare); 5. compunerea echipajului la momentul producerii evenimentului; 6. urmările asupra: a)echipajului şi pasagerilor; b)încărcăturii/mărfurilor; c)navei.II. Împrejurările în care s-a produs evenimentul de navigaţie Misiunea, descrierea activităţii echipajului şi a drumului parcurs de navă, funcţionarea navei şi echipamentelor de bord de la plecarea în misiune până în momentul producerii evenimentului de navigaţie. Descrierea se va face pe faze, cronologic, pe baza declaraţiilor şi a jurnalului de bord, precum şi a altor documente aflate la dosar. III. Date constitutive ale evenimentului de navigaţie 1. Date privind echipajul: a)starea civilă; b)pregătirea pentru misiune; c)aprecierea de serviciu; d)antecedente; e)pregătirea şi atestarea echipajului navei; f)vechimea la bordul navei şi în specialitate.2. date privind misiunea; 3. organizarea şi pregătirea misiunii; 4. condiţiile meteorologice în care s-a produs evenimentul de navigaţie; 5. date asupra navei, motorului, instalaţiilor şi echipamentelor de bord: a)tip; b)seria; c)data intrării în exploatare; d)orele de funcţionare; e)reparaţiile efectuate; g)resursa navei; h)resursa rămasă la producerea evenimentului de navigaţie; i)pregătirea şi funcţionarea acestora etc.6. date asupra personalului care a controlat şi a dispus misiunea, asupra pregătirii pentru misiune şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor funcţionale; 7. modul de funcţionare a mijloacelor de comunicaţii şi a mijloacelor de salvare; 8. alte date care interesează. IV. Concluzii asupra cauzelor care au dus la producerea evenimentului de navigaţie 1. Concluziile privind evenimentul de navigaţie: a)condiţiile în care s-a produs; b)categoria evenimentului; c)urmările evenimentului.2. cauza determinantă a evenimentului de navigaţie; 3. cauzele care au favorizat producerea evenimentului de navigaţie: a)factori favorizanţi; b)factori agravanţi.V. Alte deficienţe constatate care pot genera evenimente de navigaţie VI. Responsabilităţi VII. Măsurile luate de comisia de investigare a evenimentului de navigaţie VIII. Propunerile comisiei de investigare a evenimentului de navigaţie Pe lângă alte recomandări propuse, se pot face propuneri privind angajarea sau neangajarea răspunderii materiale sau penale a echipajului care a exploatat nava, modul de recuperare sau de scădere a valorii pagubei, locul, modul şi perioada pe care se vor păstra elementele-martor (motoare, agregate, echipamente, documente etc.) rezultate în urma producerii şi cercetării evenimentului de navigaţie. Preşedintele comisiei de investigare a evenimentului de navigaţie (gradul, numele, prenumele, semnătura) Membri (gradul, numele, prenumele, semnătura) Secretar (gradul, numele, prenumele, semnătura) ANEXA Nr. 4RAPORTUL comandantului navei Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al persoanelor aflate la bord Model - a)tipul evenimentului naval; b)data, ora şi locul accidentului; c)direcţia şi forţa vântului, presiunea atmosferică, starea mării (fluviului/râului), direcţia şi viteza curenţilor, condiţiile de vizibilitate în momentul producerii accidentului; d)punctul de plecare al navei proprii, destinaţia, drumul, viteza, luminile de navigaţie, starea mijloacelor de observare, poziţia cârmei şi alte date asupra navei proprii premergătoare accidentului; e)măsurile luate după producerea accidentului; f)jurnalul de bord şi de maşini în original şi extrase din aceste documente, cuprinzând datele înscrise în momentul avariei; g)harta de navigaţie, schiţa manevrei navei; h)alte date apreciate ca necesare.În caz de abordaj mai sunt necesare următoarele date: a)denumirea celeilalte nave implicate în abordaj, pavilionul, numele comandantului/căpitanului şi armatorului; b)momentul descoperirii celeilalte nave şi mijloacele de descoperire, poziţia reciprocă, distanţa, lumini observate; c)drumul şi viteza probabilă a navei întâlnite, semnalele folosite şi alte date despre situaţia dinaintea abordajului; d)avariile survenite la navele implicate.


SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 171/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 171 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu