Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.98 din 19.12.2018

privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09 ianuarie 2019SmartCity1

În temeiul:art. 1, art. 5 alin. (2), (3), alin. (4) lit. c) şi d), alin. (5), alin. (6) lit. a) şi art. 131 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 2 alin. (3), (4) şi (5), art. 13 alin. (3) lit. j), art. 15 alin. (1), (2) şi (5), art. 30 alin. (1) lit. b) şi art. 36 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;

art. 4 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în data de 19 decembrie 2018, adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Articolul 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Gheorghe Ialomiţianu Bucureşti, 19 decembrie 2018. Nr. 98. ANEXĂ NORME de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme sunt adoptate în baza Standardului internaţional de educaţie nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă, denumit în continuare IES 7, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). Articolul 2Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, este autoritatea competentă care reglementează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar conform art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare OUG nr. 75/1999). Articolul 3Prezentele norme conduc la aplicarea conceptului de pregătire profesională continuă şi se referă la activităţile de învăţământ care dezvoltă şi menţin capacităţile ce permit auditorilor financiari, membri ai Camerei, să ofere servicii de înaltă calitate în activităţile de audit financiar, altele decât auditul statutar. Articolul 4Prezentele norme preiau, dezvoltă şi adaptează cerinţele IES 7 în procesul de implementare şi derulare a Programului de pregătire profesională continuă, organizat de Cameră. Articolul 5Obiectivul pregătirii profesionale continue pentru activitatea de audit financiar, alta decât auditul statutar, denumită în continuare PPCADAS, este acela de a menţine şi de a dezvolta competenţa profesională a auditorilor financiari în vederea realizării activităţilor de audit financiar, altele decât cele de audit statutar, prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999, conform cerinţelor standardelor profesionale, reglementărilor, normelor şi regulilor din domeniu. Capitolul IIAria de cuprindere a PPCADAS Articolul 6Camera trebuie să se asigure că auditorii financiari care efectuează activităţile de audit financiar stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 participă anual la programe adecvate de formare PPCADAS pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice, competenţele şi valorile profesionale la un nivel înalt. Articolul 7Camera cere tuturor membrilor săi să îşi dezvolte şi să îşi menţină competenţa profesională relevantă pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 şi responsabilităţile lor profesionale. Fiecărui auditor îi revine obligaţia respectării cerinţelor de PPCADAS pentru a răspunde provocărilor profesionale şi pentru a întări încrederea în activitatea de audit. Articolul 8Cerinţele PPCADAS se aplică tuturor auditorilor financiari activi care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 şi non-activi. Capitolul IIIParticiparea la PPCADAS Articolul 9Camera are obligaţia, conform art. 5 alin. (6) lit. a) din OUG nr. 75/1999, să organizeze şi să promoveze programe de educaţie permanentă pentru toţi membrii săi care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999. Articolul 10Cerinţele PPCADAS se realizează prin Programul de pregătire profesională continuă, aprobat anual de către Consiliul Camerei. Articolul 11Camera are obligaţia să faciliteze participarea membrilor săi la Programul de pregătire profesională continuă. Capitolul IVOrganizarea PPCADAS Articolul 12În cadrul PPCADAS, auditorii financiari trebuie să efectueze anual 40 de ore de formare profesională, după cum urmează: a)20 de ore structurate; b)20 de ore nestructurate. Articolul 13
(1) Formarea profesională continuă structurată include participarea la cursurile profesionale anuale obligatorii, organizate de către Cameră în baza PPCADAS, aprobat anual prin hotărâre a Consiliului Camerei.
(2) În cazul delegării de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) a activităţii de formare profesională continuă pentru activitatea de audit statutar, orele efectuate de auditorii financiari în cadrul activităţii delegate vor fi considerate ca făcând parte din pregătirea anuală structurată.
Articolul 14Formarea profesională continuă nestructurată include: a)participarea la cursuri/seminare în domeniu - se echivalează numărul de ore efectuate (dovedite prin adeverinţă/diplomă/certificat/atestat de participare/e-mail de confirmare participare în care să se specifice: denumirea cursului, numărul de ore efectuate şi data la care a fost efectuat respectivul curs); b)susţinerea de cursuri în domeniu, ca lector - se echivalează 20 de ore (dovedite prin adeverinţă/declaraţie pe propria răspundere care să ateste susţinerea de cursuri); c)participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau în cadrul oricărei comisii profesionale numite la nivelul Camerei sau la nivelul altor organisme profesionale din domeniu - se echivalează 10 ore/şedinţă. (Participarea la lucrările diferitelor comisii numite la nivelul organismelor profesionale din domeniu se atestă pe bază de adeverinţă, eliberată de respectivul organism profesional.); d)participarea la congrese sau conferinţe organizate de Cameră şi de alte organisme sau instituţii profesionale din domeniu pe plan naţional sau internaţional (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate (dovedite prin adeverinţă/diplomă/certificat/ atestat/confirmare electronică de participare); e)participarea la cursurile organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan naţional sau internaţional. Se echivalează numărul de ore efectuate, în baza atestatului/adeverinţei/certificatului/diplomei de participare/ email confirmare participare în care să se specifice: denumirea cursului, numărul de ore efectuate şi data la care a fost efectuat respectivul curs; f)participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu - se echivalează 20 de ore; echivalarea se face pe bază de atestat/adeverinţă/diplomă/certificat, după caz; g)publicarea unei cărţi în domeniu - se echivalează 20 de ore, în baza unei declaraţii pe propria răspundere în care să se specifice cel puţin următoarele elemente: titlul cărţii, autorul/autorii, editura, anul apariţiei, ISBN-ul; h)activitatea desfăşurată în calitate de îndrumător de stagiu - se echivalează 5 ore pentru fiecare stagiar, în baza raportului îndrumătorului de stagiu referitor la activitatea desfăşurată pe parcursul anului împreună cu stagiarul; i)elaborarea, publicarea şi recenzia de materiale de specialitate (documentul să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 5 ore/3 pagini material. Echivalarea se face în baza copiilor de pe materialele de specialitate publicate; j)participarea la elaborarea de studii/cercetări/rapoarte/ legislaţie de specialitate (documentul să aibă minimum 2 pagini) - se echivalează 5 ore/2 pagini material, în baza adeverinţei/declaraţiei pe propria răspundere care să ateste participarea la elaborarea materialului.
Capitolul VMonitorizarea PPCADAS Articolul 15Compartimentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul Camerei monitorizează dacă auditorii financiari care desfăşoară activităţile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 îndeplinesc cerinţele de formare profesională continuă anuală impuse de prezentele norme. Articolul 16Auditorii financiari sunt obligaţi să îşi păstreze o evidenţă proprie, precum şi documentele referitoare la formarea profesională, fiind responsabili să demonstreze că şi-au îndeplinit obligaţiile cerute de către Cameră. Articolul 17Anual, auditorii financiari trebuie să depună la sediul Camerei, până la data de 31 ianuarie, următoarele documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor de pregătire profesională continuă pentru anul precedent: a)fişa individuală de pregătire profesională, conform formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme; b)copia actelor doveditoare care atestă formarea profesională nestructurată. Articolul 18Compartimentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul Camerei are obligaţia să înregistreze în baza de date a Camerei şi să ţină evidenţa documentelor care atestă îndeplinirea cerinţelor de formare profesională continuă de către fiecare auditor financiar. Termenul de păstrare este de 1 an. Capitolul VIDispoziţii finale şi sancţiuni Articolul 19Viza anuală pentru exercitarea profesiei pentru activităţile unde Camera este autoritatea competentă, prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999, se acordă numai auditorilor financiari care fac dovada îndeplinirii cerinţelor art. 12. Articolul 20Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018 şi conform hotărârilor Camerei în vigoare. Articolul 21Prezentele norme se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂla norme FIŞA INDIVIDUALĂ DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ........, posesor/posesoare al/a carnetului nr. ........ ........, emis de către Camera Auditorilor Financiari din România (Camera), declar pe propria răspundere că am îndeplinit cerinţele de pregătire profesională continuă pentru anul ..............., astfel: I. Pregătire profesională continuă structurată pentru activităţile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (20 de ore):  participarea la cursurile anuale obligatorii, organizate de către Cameră: ○ în sistem e-learning, în perioada ........ ........ ........ SAU ○ în sistem clasic, în perioada ........ ........ ............. II. Pregătire profesională continuă nestructurată (20 de ore):  participarea la cursuri/seminare în domeniu - se echivalează numărul de ore efectuate. Anexez adeverinţa/diploma/certificatul/atestatul de participare, după caz;  susţinerea de cursuri în domeniu, ca lector - se echivalează 20 de ore. Anexez adeverinţă/declaraţie pe propria răspundere care să ateste susţinerea de cursuri;  participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau în cadrul oricărei Comisii profesionale numite la nivelul Camerei - se echivalează 10 ore/şedinţă. Anexez adeverinţă care să ateste calitatea de membru în cadrul Comisiei/Comisiilor profesionale numite la nivelul ........ ................ ................ ................;  participarea la congrese sau conferinţe organizate de Cameră şi de alte organisme profesionale din domeniu pe plan naţional sau internaţional (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate. Anexez atestatul/diploma/certificatul/adeverinţă/confirmare electronică de participare, după caz;  participarea la cursurile profesionale, organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan naţional sau internaţional - se echivalează numărul de ore efectuate. Anexez atestatul/adeverinţa/diploma/certificatul de participare, după caz;  participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu - se echivalează 20 de ore. Anexez atestatul/adeverinţa/diploma/certificatul de participare, după caz;  publicarea unei cărţi în domeniu - se echivalează 20 de ore. Anexez declaraţie pe propria răspundere cu următoarele specificaţii: numele cărţii, autor(i), editura, anul apariţiei, ISBN;  calitatea de îndrumător de stagiu - se echivalează 5 ore pentru fiecare stagiar. Anexez raportul îndrumătorului de stagiu referitor la activitatea desfăşurată pe parcursul anului, împreună cu stagiarul;  elaborarea, publicarea şi recenzia de materiale de specialitate (documentul să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 5 ore/3 pagini material. Anexez copii ale materialelor de specialitate publicate;  participarea la elaborarea de studii/cercetări/rapoarte/legislaţie de specialitate (documentul să aibă minimum 2 pagini) - se echivalează 5 ore/2 pagini material. Anexez adeverinţă care să ateste participarea la elaborarea materialului. Dată Semnătură Acest formular se va completa anual şi se va depune până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 98/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 98 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 98/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu