E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 960 din 18 noiembrie 1999

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 567 din 19 noiembrie 1999


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 16 iulie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Se aproba Regulamentul general de urbanism prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare."
    2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Fondurile necesare pentru elaborarea sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se asigura din bugetele locale ale autoritatilor administrativ-teritoriale si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza de programe anuale. Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se face conform Normelor metodologice privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism, prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare."
    3. Dupa anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2 "Norme metodologice privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism".
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 525/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Nicolae Noica

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Vlad Rosca

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 525/1996)

                           NORME METODOLOGICE
privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Planurile urbanistice generale sunt documentatii complexe care se intocmesc pentru intregul teritoriu intravilan al localitatilor in corelare cu teritoriul administrativ al acestora si reglementeaza utilizarea terenurilor si conditiile de ocupare a acestora cu constructii, inclusiv infrastructuri, amenajari si plantatii, constituindu-se in suportul pentru realizarea programelor de dezvoltare a localitatilor.
    Regulamentele locale de urbanism intaresc si detaliaza prevederile planurilor urbanistice generale referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor si de amplasare, dimensionare si realizare a constructiilor, amenajarilor si plantatiilor, constituindu-se in instrumentul de baza al realizarii disciplinei in constructii.
    Art. 2
    Potrivit atributiilor sale, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului este responsabil de asigurarea cadrului legal de reglementare privind realizarea constructiilor si incurajarea investitiilor majore in domeniul constructiilor si de coordonare a elaborarii si actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism.
    Art. 3
    Planurile urbanistice generale si regulamentele locale de urbanism se avizeaza si se aproba in baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, si se elaboreaza conform exigentelor tehnice cuprinse in prezenta hotarare, in Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 80/N/1996 pentru aprobarea Ghidului cuprinzand precizari, detalieri si exemplificari pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism de catre consiliile locale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 19 decembrie 1996, si in Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 13/N/1999 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 30 aprilie 1999.
    Art. 4
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului coordoneaza din punct de vedere tehnic si economic elaborarea si actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism aferente, in colaborare cu directiile de specialitate ale consiliilor judetene si ale municipiilor si oraselor.
    Controlul, receptia si avizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se realizeaza de catre directiile de urbanism si amenajarea teritoriului judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, in baza metodologiei prevazute la art. 3 si in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 2
    Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

    Art. 5
    Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se realizeaza din bugetele locale ale autoritatilor administrativ-teritoriale si, in completare, de la bugetul de stat.
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor deschide la trezoreriile statului, potrivit art. 49 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, contul "Disponibil pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism prevazute de Legea nr. 50/1991".
    In judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, se deschide la sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A. contul "Disponibil pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism prevazute de Legea nr. 50/1991".
    Aceste conturi se alimenteaza, pe masura necesitatilor, cu sumele prevazute in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, reprezentand transferuri de la bugetul de stat:
    a) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului aloca sume, cu ordin de plata, sub forma de transferuri, autoritatilor locale pe baza cererilor justificative;
    b) transferurile primite de autoritatile locale vor fi cuprinse in veniturile bugetului local la cap. 37.01 "Subventii primite de la bugetul de stat", in cadrul caruia urmeaza sa se deschida un subcapitol distinct "Subventii primite de la bugetele locale pentru planurile urbanistice generale";
    c) cheltuielile din bugetul local se efectueaza pe baza de deschideri de credite potrivit normelor in vigoare.
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti repartizeaza sumele primite, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, la unitatile administrativ-teritoriale, in vederea efectuarii cheltuielilor aprobate. Unitatile beneficiare deschid acelasi cont de disponibil mentionat la alin. 2.
    Art. 6
    Pentru fundamentarea necesarului de alocatii de la bugetul de stat in vederea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism, se procedeaza astfel:
    - consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti examineaza si centralizeaza solicitarile primite de la consiliile locale, stabilesc prioritatile si transmit Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pana la data de 1 mai a anului in curs pentru anul urmator, lista cuprinzand planurile urbanistice generale si regulamentele locale de urbanism care urmeaza sa fie elaborate sau actualizate si valoarea totala a cheltuielilor, potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice;
    - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului examineaza si centralizeaza propunerile consiliilor judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza carora prezinta Ministerului Finantelor estimarile proprii, in scopul includerii in proiectul bugetului de stat pentru anul urmator, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Art. 7
    In limita alocatiilor aprobate prin legea anuala a bugetului de stat Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va repartiza si va comunica consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti plafoanele aprobate pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism.
    Pe baza si in limitele plafoanelor transmise consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de prioritatile stabilite, vor comunica Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului lista cuprinzand lucrarile, intocmita conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, precum si valoarea acestora, repartizata pe trimestre, in limita prevederilor bugetare comunicate.
    Cheltuielile pentru organizarea licitatiilor, precum si cele pentru verificarea si avizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism se vor asigura in limita alocatiilor bugetare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, potrivit normelor si normativelor in vigoare.
    Art. 8
    In limita plafoanelor aprobate, consiliile locale vor incheia contracte de elaborare si/sau de actualizare a planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism cu societati comerciale de specialitate.
    Art. 9
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti verifica documentatia primita, acorda viza de control financiar propriu si intocmesc decontul justificativ, care se transmite Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in doua exemplare pana la data de 5 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza deconturilor justificative, solicita Ministerului Finantelor deschiderea de credite in limita alocatiilor bugetare aprobate si vireaza sumele consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu ordin de plata, la trezorerii, in contul "Disponibil pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism prevazute de Legea nr. 50/1991", si, respectiv, pentru Consiliul Judetean Ilfov la Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A. in contul "Disponibil pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism conform Legii nr. 50/1991", cu analitic distinct, la care se va anexa cate un exemplar din deconturile justificative, verificate si avizate de minister.
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor vira sumele consiliilor locale, care, la primirea sumelor in cont, vor efectua, in termen de 3 zile, platile in conturile elaboratorilor documentatiilor, nominalizati in decontul justificativ, verificat si avizat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 10
    Presedintii consiliilor judetene, pentru judete, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale raspund, in conformitate cu prevederile art. 24 si 26 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, de utilizarea fondurilor primite de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 11
    Trimestrial, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu consiliile judetene si cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor analiza situatia consiliilor locale care nu au incheiat contracte de elaborare sau de actualizare a planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism, urmand a se completa listele cu alte prioritati.
    Art. 12
    In limita plafoanelor aprobate si a prioritatilor stabilite, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale sunt raspunzatoare, conform prevederilor legale, de elaborarea sau de actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism.

    CAP. 3
    Contractarea lucrarilor de elaborare si/sau de actualizare a planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

    Art. 13
    Contractarea se va face cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice.
    Contractele privind elaborarea planurilor urbanistice generale se incheie de ordonatorii principali de credite cu ofertantul in favoarea caruia s-a adjudecat licitatia.
    La contract se ataseaza "Devizul de cheltuieli" care fundamenteaza valoarea contractului, pe total si pe fiecare element de cheltuieli.
    Devizul de cheltuieli face parte integranta din contract.
    Lucrarile de elaborare si/sau de actualizare a planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism, aflate in curs de executie, se vor finaliza de catre executantii initiali ai lucrarilor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 14
    Datele cuprinse in planurile urbanistice generale si in regulamentele locale de urbanism sunt publice.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    CONSILIUL*) ..............

                              LISTA
cuprinzand lucrarile privind elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

                                                        - mii lei -
________________________________________________________________________________
    Consiliul                Valoarea Valoarea  Valoarea Din care in  Termenul
 ..................          totala   ramasa de 200...   trimestrul:     de
 Denumirea lucrarii                   executat           I II III IV  finalizare
 ..................
________________________________________________________________________________
          0                    1          2        3     4  5   6  7     8
________________________________________________________________________________
 Total, din care:
 A. Lucrari in
 continuare
 1. Consiliul Local
 ..................
 a) Planul urbanistic
 general (elaborare/
 actualizare)
 - studii de finantare
 - situatia existenta
 - reglementari si
   propuneri
 b) Regulamentul local
 de urbanism (elaborare/
 actualizare)
 - zone functionale
 - reglementari
 2. Consiliul Local
 ..................
________________________
 TOTAL A:
________________________
 B. Lucrari noi
 1. Consiliul Local
 ..................
 a) Planul urbanistic
 general (elaborare/
 actualizare)
 - studii de fundamentare
 - situatia existenta
 - reglementari si
   propuneri
 b) Regulamentul local
 de urbanism (elaborare/
 actualizare)
 - zone functionale
 - reglementari
 2. Consiliul Local
 ..................
________________________
 TOTAL B:
________________________________________________________________________________

          Presedinte,                         Intocmit,
     ......................        Directia de urbanism si amenajarea
                                   teritoriului a judetului ..............

------------
    *) Se completeaza, dupa caz: Judetean sau General al Municipiului Bucuresti.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    CONSILIUL*) ..............

                         DECONT JUSTIFICATIV
privind fundamentarea necesarului de alocatii bugetare pe trimestrul .../200.... pentru elaborarea sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
                                                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
N  Beneficiarul Numarul      Numarul      Numarul        Valoarea   Disponibilul
r. ...........  si data      si data      contului       lucrarilor la finele
   Denumirea    depunerii    contractului si banca       executate  trimestrului
c  lucrarii     documentelor              beneficiarului            precedent
r  ...........  la
t.              Consiliul*)
                ............
________________________________________________________________________________
0       1            2            3             4            5           6
________________________________________________________________________________
1. Consiliul
   Local
   ............
   a) Planul
   urbanistic
   general
   b)
   Regulamentul
   local de
   urbanism
________________________________________________________________________________
   TOTAL
   Consiliul
   Local ....:
________________________________________________________________________________
2. Consiliul
   Local
   ............
   a) .........
   b) .........
   TOTAL
   Consiliul
   Local .....:
________________________________________________________________________________
   TOTAL
   Consiliul*)
   ..........:
________________________________________________________________________________

           Presedinte,                    Control financiar propriu
       ....................                       Director,
                                         ............................

           
    *) Se completeaza, dupa caz: Judetean sau General al Municipiului Bucuresti.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 960/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 960 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 960/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu