E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 96 din 18 februarie 1999

privind infiintarea Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 70 din 22 februarie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata prin Legea nr. 207/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., denumita in continuare companie, societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Imprimeriilor care se desfiinteaza.
    (2) Compania este persoana juridica romana care desfasoara, in principal, activitati de interes public national, se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu actul constitutiv prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al companiei este de 45.879.900.000 lei si se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Imprimeriilor, conform bilantului contabil de la data de 31 iulie 1998, si este divizat in 458.799 actiuni nominative, in valoare nominala de 100.000 lei.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari adunarea generala extraordinara a actionarilor va decide, potrivit reglementarilor legale, asupra modificarii capitalului social al companiei, in raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome a Imprimeriilor, reflectate in bilantul contabil de inchidere al regiei.
    (3) Predarea-preluarea patrimoniului Regiei Autonome a Imprimeriilor de catre companie se face pe baza de protocol incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) La data reorganizarii Regia Autonoma a Imprimeriilor nu are in administrare bunuri proprietate publica de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    (5) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari compania preia toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome a Imprimeriilor.
    (6) Bunurile apartinand domeniului privat al statului, prevazute in anexa nr. 2, aflate in administrarea Regiei Autonome a Imprimeriilor, trec in proprietatea companiei la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    Compania isi desfasoara activitatea in domeniul executarii de tiparituri si lucrari poligrafice, obiectul sau principal de activitate fiind editarea si comercializarea de tiparituri si produse poligrafice.
    Art. 4
    Compania are in structura sa 3 unitati si 4 sucursale teritoriale cu unitati, prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 5
    Sucursalele teritoriale si unitatile prevazute in anexa nr. 3 nu au personalitate juridica si vor efectua operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari actiunile companiei sunt detinute in totalitate de catre stat, care isi exercita drepturile si obligatiile decurgand din calitatea sa de actionar unic prin Ministerul Culturii, pana la data prevazuta in programul de privatizare, conform legii.
    Art. 7
    (1) Compania este condusa de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie format din 13 membri.
    (2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 8
    Personalul salariat al Regiei Autonome a Imprimeriilor este preluat de catre companie, potrivit programelor de reorganizare aprobate conform legii, fiind considerat transferat de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 170/1991 privind infiintarea Regiei Autonome a Imprimeriilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 23 martie 1991, cu modificarile ulterioare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         ACTUL CONSTITUTIV
al Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., denumita in continuare companie.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte emanand de la companie trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Compania este persoana juridica romana cu capital integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul companiei este in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1.
    Sediul companiei poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii, sucursalele si unitatile companiei sunt cele prevazute in anexa nr. 3.
    Compania va putea infiinta sau desfiinta filiale cu personalitate juridica si sucursale fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, pe baza recomandarii consiliului de administratie.
    Art. 4
    Durata
    Durata companiei este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Compania are ca scop indeplinirea strategiei nationale in domeniile tiparirii manualelor scolare finantate de la bugetul de stat, tiparirii titlurilor de carte si a presei culturale, cuprinse in programele si proiectele culturale ale Ministerului Culturii, tiparirii si difuzarii comenzilor de stat finantate din fonduri bugetare, in conditii concurentiale.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Compania are ca obiect de activitate:
    a) executarea de tiparituri si lucrari poligrafice;
    b) editarea si comercializarea de tiparituri si produse poligrafice;
    c) aprovizionarea cu hartie, cartoane, cerneluri si alte materii prime si materiale tehnologice din tara si din import;
    d) cercetari, proiectari si asigurare de service in domeniul tehnologiei poligrafice;
    e) exportul de tiparituri in sistemul lohn si de alte tiparituri;
    f) prestarea de servicii de specialitate in tara si in strainatate.
    Compania aplica strategia Ministerului Culturii privind prioritatea in domeniul aparitiei tipariturilor de interes national si contribuie la raspandirea actului de cultura pe intregul teritoriu al tarii si in teritoriile cu populatie romaneasca din strainatate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al companiei este de 45.879.900.000 lei si se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Imprimeriilor conform bilantului contabil de la data de 31 iulie 1998, si este divizat in 458.799 actiuni nominative, in valoare nominala de 100.000 lei.
    Capitalul social, inscris conform alin. 1, va fi modificat in raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome a Imprimeriilor, reflectate in bilantul contabil de inchidere al regiei, si ale reevaluarii patrimoniului acesteia, potrivit legii. La finalizarea acestor operatiuni, adunarea generala extraordinara a actionarilor va decide asupra modificarii corespunzatoare a capitalului social al companiei, a prezentului act constitutiv si asupra efectuarii mentiunilor necesare in registrul comertului.
    Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii companiei.
    Actiunile sunt detinute in totalitate de catre statul roman, iar drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic, Ministerul Culturii, pana la data fixata prin programul de privatizare, potrivit legii.
    In cazul privatizarii companiei, statul va detine actiuni nominative de control la aceasta, fiind de interes national.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.
    Art. 9
    Actiunile nominative ale companiei vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Adunarea generala a actionarilor va decide forma si data la care vor fi imprimate titlurile, individuale ori cumulative, care atesta calitatea de actionar.
    Compania va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale companiei.
    Salariatii, membrii consiliului de administratie sau pensionarii, care au avut ultimul loc de munca la companie, pot constitui asociatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1924, in vederea cumpararii de actiuni ale companiei la valoarea de piata a acestora.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Compania este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in actul constitutiv.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la actul constitutiv.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile sociale ale companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul companiei, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea companiei, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la companie, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al companiei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale, in conformitate cu strategia Ministerului Culturii privind prioritatea in domeniul aparitiei tipariturilor de interes national, contribuind la raspandirea actului de cultura pe intregul teritoriu al tarii si in teritoriile cu populatie romaneasca din strainatate.
    In perioada in care compania are ca actionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de 2 imputerniciti ai Ministerului Culturii si unul al Ministerului Finantelor, numiti prin ordin al ministrului culturii.
    Pentru activitatea depusa reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor vor beneficia de o indemnizatie stabilita de Ministerul Culturii.
    In prima sedinta a adunarii generale a actionarilor imputernicitii mandatati vor adopta regulamentul de functionare a acesteia.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a companiei;
    b) aproba structura organizatorica a companiei si a sucursalelor sale, numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    c) alege 3 cenzori si 3 cenzori supleanti, conform prevederilor legale;
    d) alege consiliul de administratie conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, il descarca de gestiune si il revoca. Pana la declansarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in consiliul de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului culturii;
    e) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie, precum si ale cenzorilor;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;
    g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor si repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate pentru restructurare si dezvoltare;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea de filiale si/sau sucursale, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse companiei de catre acestia;
    m) hotaraste cu privire la gajarea ori inchirierea unor unitati sau la desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale companiei;
    n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    o) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor probleme:
    a) schimbarea formei juridice a companiei;
    b) mutarea sediului companiei;
    c) schimbarea obiectului de activitate al companiei;
    d) majorarea sau reducerea capitalului social al companiei;
    e) emisiunea de obligatiuni, in conditiile legii;
    f) dizolvarea companiei;
    g) fuziunea cu alte societati sau divizarea companiei;
    h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta forma pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor. Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale prevazute in alineatul precedent la lit. b), c) si e).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea fi convocata ori de cate ori este necesar, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita, la cererea actionarilor care detin cel putin o zecime din valoarea capitalului social sau de catre consiliul de administratie, prin votul majoritatii simple a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul companiei sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    In ziua si la ora indicate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre persoana care il inlocuieste.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul act constitutiv pentru tinerea sedintei, si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor, care va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul companiei pot fi invitati si reprezentantii sindicatelor si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate inainte de indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, in limitele legii si ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice ale companiei au dreptul de a se retrage din aceasta si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Compania este administrata de un consiliu de administratie compus din 13 membri alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu 2 reprezentanti din partea Ministerului Culturii si un reprezentant din partea Ministerului Finantelor, restul membrilor fiind alesi din randul inginerilor, economistilor, juristilor, specialistilor din domeniul de activitate al companiei.
    Presedintele consiliului de administratie va indeplini si functia de director general al companiei.
    In perioada in care statul este actionar unic, consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului culturii.
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare si hotaraste in toate problemele privind activitatea companiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani.
    Conducerea executiva a companiei este asigurata de directorul general, numit in conditiile prevazute de lege, care conduce si comitetul de directie.
    Drepturile si obligatiile acestuia sunt stabilite, conform legii, prin contractul de management.
    Administratorii pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor va alege un nou administrator in vederea ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie. Deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei.
    Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acel membru care a prezidat sedinta si de catre secretar.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de organizare si functionare, o parte din atributiile sale unui comitet de directie si poate recurge la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii compania este reprezentata de catre directorul general - manager, care semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie.
    Membrii consiliului de administratie vor putea lua decizii legate de administrarea companiei in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera prin lege si prin prezentul act constitutiv.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de companie pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau pentru abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea companiei.
    In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Directorul general este investit de consiliul de administratie cu puteri decizionale in ceea ce priveste organizarea si conducerea activitatii companiei.
    Nu pot fi directori ai companiei si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Administratorii sunt reeligibili pentru inca un mandat.

    CAP. 6
    Atributiile consiliului de administratie

    Art. 19
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) negociaza si incheie contractul de management cu managerul sau cu echipa de manageri, desemnati castigatori ai concursului de selectie;
    b) numeste si revoca directorii executivi ai companiei, atunci cand acestia nu fac parte din echipa manageriala;
    c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai companiei, pentru directorii sucursalelor acesteia si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) aproba constituirea comitetului de directie, desemneaza membrii acestuia si propune adunarii generale a actionarilor remuneratia acestora;
    e) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul companiei, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    f) aproba delegarea de competenta pentru directorul general, directorii executivi si persoanele din conducerea sucursalelor companiei, in vederea executarii atributiilor acesteia;
    g) negociaza si aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorilor din conducerea executiva a companiei;
    h) desemneaza reprezentantii pentru negocierea contractului colectiv de munca si avizeaza incheierea acestuia;
    i) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea companiei, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale companiei pe anul in curs;
    j) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este necesar;
    k) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor;
    l) propune adunarii generale a actionarilor infiintarea sau desfiintarea de sucursale, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
    m) aproba regulamentul de organizare a companiei si a sucursalelor acesteia;
    n) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente, in baza strategiei globale de dezvoltare, retehnologizare si modernizare aprobate de adunarea generala a actionarilor;
    o) propune spre aprobare adunarii generale a actionarilor investitiile pe care urmeaza sa le realizeze compania in conditiile legilor existente.
    Art. 20
    Comitetul de directie
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, fixandu-le in acelasi timp si remuneratia.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.

    CAP. 7
    Gestiunea companiei

    Art. 21
    Cenzorii
    Gestiunea companiei este controlata de actionari si de 3 cenzori, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea companiei, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie cu privire la conturile companiei, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea companiei controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv si a obiectului de activitate ale companiei.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, urmarind inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei de catre administratori;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de catre administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul companiei si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% (timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea companiei), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile lor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta Legii nr. 31/1990, republicata.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna, inainte de inceperea mandatului lor, o garantie egala cu o treime din garantia prevazuta pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, el este inlocuit de cenzorul supleant cel mai in varsta.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc o alta persoana pe locul devenit vacant, pana la prima intrunire a adunarii generale a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea companiei

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, compania utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii companiei.
    Art. 24
    Personalul companiei
    Directorii sucursalelor companiei, celelalte persoane din conducerea acestora si personalul de executie din aparatul companiei sunt numite si revocate de directorul general.
    Angajarea si concedierea personalului sucursalelor companiei, cu exceptia celui din conducerea acestora, se fac de catre directorul sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului companiei se stabilesc de catre consiliul de administratie prin regulamentul sau de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau de catre consiliul de administratie pentru personalul pe care acesta il numeste.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Compania va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul companiei se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul companiei ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza, conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Compania isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de companie, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul lor la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 28
    Registrele companiei
    Compania tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 29
    Compania poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, alte societati comerciale sau persoane juridice noi, in conditiile prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.
    Art. 30
    Compania poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 31
    Conditiile de participare a companiei la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de asociere prevazute la art. 29 si 30 se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 32
    Modificarea formei juridice
    Forma juridica a companiei va putea fi modificata ca urmare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a companiei se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Culturii, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 33
    Dizolvarea companiei
    Dizolvarea companiei va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) falimentul;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 9 luni;
    f) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 10 luni, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor constata ca functionarea companiei nu mai este posibila;
    g) in orice alte situatii prevazute de lege.
    Dizolvarea companiei trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 34
    Lichidarea companiei
    In caz de dizolvare a companiei, adunarea generala a actionarilor ori, dupa caz, instanta de judecata va decide lichidarea acesteia.
    Lichidarea companiei si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii, cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 35
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre companie si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre companie si persoanele juridice sau fizice, romane sau straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, ale Codului comercial si ale celorlalte dispozitii legale in materie.

    ANEXA 2

    REGIA AUTONOMA A IMPRIMERIILOR
              BUCURESTI

                         TABEL CENTRALIZATOR
cuprinzand terenurile si cladirile aflate in patrimoniul Regiei Autonome a Imprimeriilor
 _____________________________________________________________________________
|    |                                 |                                      |
|Nr. | Denumirea si sediul sucursalelor|       Suprafata terenului (mp)       |
|crt.| Regiei Autonome a Imprimeriilor |--------------------------------------|
|    |                                 | Total         Detinuta               |
|    |                                 | exclusiv +       in          Cota    |
|    |                                 | indiviza    exclusivitate  indiviza  |
|____|_________________________________|______________________________________|
| 0  |                1                |     2             3            4     |
===============================================================================
|       Suprafata construita (mp)      |       Suprafata desfasurata (mp)     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Total            In          Cota    | Total                                |
| exclusiv +  exclusivitate  indiviza  | exclusiv +       In          Cota    |
| indiviza     pe cladiri    pe cladiri| indiviza    exclusivitate  indiviza  |
|               separate      separate |                                      |
|______________________________________|______________________________________|
|    5              6            7     |     8             9           10     |
|______________________________________|______________________________________|

 1.   Imprimeria "Coresi"
      Bucuresti, Piata Presei Libere
      nr. 1, sectorul 1                  136.923,8       80.723     56.200,8
   40.565,0          17.375     23.190      92.452       19.386       73.066

 2.   Imprimeria "Bacovia"
      Bacau, Str. Mioritei
      nr. 27, judetul Bacau               24.534,0     23.199,0      1.335,0
   10.326,0         9.959,0      367,0      15.997       15.423          574

 3.   Imprimeria "Ardealul"
      Cluj-Napoca,
      bd 21 Decembrie 1989
      nr. 146, judetul Cluj               26.819,0     26.296,0        523,0
   11.014,0        10.665,0      349,0      15.506       14.487        1.019

 4.   Imprimeria "Oltenia"
      Craiova, bd Maresal
      Ion Antonescu nr. 102,
      judetul Dolj                        42.158,5     42.000,6        157,9
     16.590          16.590          -      16.604       16.604            -

 5.   Imprimeria de Vest
      Oradea, str. Maresal
      Ion Antonescu nr. 105,
      judetul Bihor                         10.985       10.663          322
      7.718           6.959        759      11.278       11.238           40

      TOTAL GENERAL
      REGIA AUTONOMA
      A IMPRIMERIILOR:                   241.420,3    182.881,6     58.538,7
     86.213          61.548     24.665     151.837       77.138       74.699
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                             LISTA
cuprinzand unitatile si sucursalele teritoriale din structura Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.

    Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. cuprinde un numar de 3 unitati si 4 sucursale teritoriale cu 11 unitati, dupa cum urmeaza:
    Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. (fosta filiala Imprimeria "Coresi"), cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, are in structura sa:

    A. Unitati:
    1. Tipografia Buzau          - municipiul Buzau, judetul Buzau
    2. Tipografia Slobozia       - municipiul Slobozia, judetul Ialomita
    3. Tipografia Targoviste     - municipiul Targoviste, judetul Dambovita

    B. Sucursale teritoriale:
    1. Imprimeria "Ardealul", cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, bd 21 Decembrie 1989 nr. 146, judetul Cluj, are in structura sa urmatoarele unitati:
    1.1. Tipografia Bistrita     - municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud
    1.2. Tipografia Dej          - municipiul Dej, judetul Cluj
    1.3. Tipografia Turda        - municipiul Turda, judetul Cluj
    1.4. Tipografia Zalau        - municipiul Zalau, judetul Salaj

    2. Imprimeria "Bacovia", cu sediul in municipiul Bacau, Str. Mioritei nr. 27, judetul Bacau, are in structura sa urmatoarele unitati:
    2.1. Tipografia Piatra-Neamt - municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt
    2.2. Tipografia Roman        - municipiul Roman, judetul Neamt
    2.3. Tipografia Targu-Neamt  - orasul Targu-Neamt, judetul Neamt
    2.4. Tipografia Focsani      - municipiul Focsani, judetul Vrancea

    3. Imprimeria "Oltenia", cu sediul in municipiul Craiova, bd Maresal Ion Antonescu nr. 102, judetul Dolj, are in structura sa urmatoarele unitati:
    3.1. Tipografia Targu Jiu    - municipiul Targu Jiu, judetul Gorj
    3.2. Tipografia              - municipiul Drobeta-Turnu Severin,
         Drobeta-Turnu Severin     judetul Mehedinti
    3.3. Tipografia Slatina      - municipiul Slatina, judetul Olt

    4. Imprimeria de Vest, cu sediul in municipiul Oradea, str. Maresal Ion Antonescu nr. 105, judetul Bihor, nu are in structura sa unitati.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 96/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 96 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 96/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu