Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 954 din  5 septembrie 2002

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitatilor concrete de gospodarire a padurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru padurile pe care le au in proprietate si pe care le administreaza prin structuri silvice de stat, pe baza contractuala, precum si a obligatiilor acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 686 din 17 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul pentru stabilirea modalitatilor concrete de gospodarire a padurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru padurile pe care le au in proprietate si pe care le administreaza prin structuri silvice de stat, pe baza contractuala, precum si a obligatiilor acestora, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Clauzele pe care trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu contractele de administrare incheiate de proprietari cu structurile silvice de stat, modul de urmarire a derularii acestora, precum si modul de compensare a deficitului atunci cand cheltuielile administrarii in regim silvic a padurilor sunt mai mari decat veniturile realizate se stabilesc prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al ministrului finantelor publice.
    Art. 3
    Controlul din punct de vedere tehnic, economic si juridic al modului de derulare a contractelor de administrare prevazute la art. 2 se efectueaza de personalul de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, imputernicit in acest scop.
    Art. 4
    Stabilirea prin proiectul de executie a conditiilor tehnice de lucru neconforme cu situatia reala din teren, care a condus la solicitarea nejustificata a fondurilor de la bugetul de stat pentru compensarea deficitului, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    Art. 5
    Nedepunerea pentru inregistrare, de catre structura silvica de stat contractanta, in termen de 15 zile de la data autentificarii, la inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic a contractului de administrare prevazut la art. 2 sau a actelor modificatoare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Art. 6
    Punerea in aplicare de catre una sau ambele parti contractante si derularea contractului prevazut la art. 2 fara ca acesta sa fie verificat si inregistrat de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    Art. 7
    Neinstiintarea in scris, in termen de 5 zile de la data incetarii contractului, de catre partile contractante a inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic cu privire la incetarea derularii contractului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Art. 8
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 4 - 7 se fac de catre personalul silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, imputernicit in acest scop.
    Art. 9
    Contraventiilor prevazute la art. 4 - 7 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
pentru stabilirea modalitatilor concrete de gospodarire a padurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru padurile pe care le au in proprietate si pe care le administreaza prin structuri silvice de stat, pe baza contractuala, precum si a obligatiilor acestora

    Art. 1
    (1) Padurile proprietate publica apartinand comunelor, oraselor si municipiilor, padurile proprietate privata apartinand formelor asociative cu personalitate juridica si cele apartinand parohiilor, schiturilor, manastirilor, unitatilor de invatamant, precum si padurile persoanelor fizice si ale altor persoane juridice pot fi gospodarite de fiecare proprietar, la cerere, prin structuri silvice de stat existente, in baza contractului de administrare incheiat intre parti, in conditiile legii.
    (2) Gospodarirea fondului forestier prevazut la alin. (1) se face, in conditiile legii, in regim silvic, potrivit normelor tehnice in vigoare.
    Art. 2
    Drepturile si obligatiile partilor se stabilesc prin contract.
    Art. 3
    (1) Contractul de administrare, in sensul prezentului regulament, este contractul prin care una dintre parti - proprietarul - transmite celeilalte parti - administratorul - fondul forestier pe care il are in proprietate, in vederea gospodaririi acestuia, cu respectarea regimului silvic, pe o durata determinata, in schimbul unui pret stabilit de parti.
    (2) Contractul de administrare se incheie in forma autentica.
    (3) Prin contractul de administrare incheiat administratorul preia integral obligatiile privind respectarea regimului silvic in fondul forestier ce face obiectul contractului.
    (4) Contractele de administrare se incheie pe o durata minima egala cu numarul de ani ramasi din perioada de valabilitate a amenajamentului silvic.
    Art. 4
    (1) Natura, volumul si contravaloarea lucrarilor ce urmeaza sa se execute in fondul forestier ce face obiectul contractului de administrare se stabilesc in raport cu prevederile amenajamentului silvic si cu veniturile prevazute a se obtine.
    (2) Determinarea cheltuielilor necesare gestionarii fondului forestier si a veniturilor se face in concordanta cu prevederile amenajamentului silvic.
    Art. 5
    In situatiile in care veniturile obtinute prin valorificarea integrala a resurselor forestiere care se recolteaza conform amenajamentelor silvice din fondul forestier ce face obiectul contractului prevazut la art. 3 sunt mai mici decat cheltuielile necesare administrarii in regim silvic, diferenta se asigura prin alocatii de la bugetul de stat in conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Structura silvica de stat contractanta depune in vederea inregistrarii, in termen de 15 zile de la data autentificarii, la inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic in raza caruia se gaseste fondul forestier pe care il preia in administrare, contractul de administrare prevazut la art. 3 in 3 exemplare originale autentificate.
    (2) In situatia in care in urma analizei contractului de administrare se constata nerespectarea reglementarilor silvice in vigoare si ale modelului de contract aprobat, inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic va restitui contractul de administrare, impreuna cu motivarea respingerii inregistrarii, in termen de 30 de zile de la data solicitarii de inregistrare.
    (3) Dupa inregistrare inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic va restitui structurii silvice de stat doua exemplare ale contractului de administrare inregistrate.
    Art. 7
    Din momentul incetarii din orice cauza a contractului de administrare proprietarul are obligatia asigurarii administrarii in regim silvic a fondului forestier, in conditiile legii, cu o structura silvica proprie, pe baza contractuala cu o alta structura silvica existenta sau cu mijloace proprii, dupa caz.
    Art. 8
    In situatia in care derularea contractului de administrare inceteaza inaintea termenului prevazut in contract datorita rezilierii, anularii sau oricarei alte cauze, ambele parti au obligatia de a instiinta in scris despre aceasta inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic, in termen de 5 zile de la data incetarii valabilitatii contractului.
    Art. 9
    (1) Pana la data de 1 ianuarie 2004 proprietarii de fond forestier al caror drept de proprietate a fost reconstituit in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au fost pusi in posesie au obligatia de a elabora prin unitati autorizate amenajamente silvice.
    (2) Pana la elaborarea amenajamentelor prevazute la alin. (1) prevederile la nivel de unitate amenajistica   arboret   ale amenajamentelor in vigoare elaborate de Regia Nationala a Padurilor, pentru fondul forestier ce face obiectul contractelor de administrare, vor fi luate in considerare in stabilirea cuantumului lucrarilor de executat, a veniturilor si a cheltuielilor prevazute la art. 4.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 954/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 954 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu