Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 945 din 11 august 1990

privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 din 15 august 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Unitatile economice de stat vor proceda, in termen de 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei hotarari, la inventarierea si reevaluarea patrimoniului, precum si la dimensionarea ulterioara a capacitatii de a genera venituri, in vederea determinarii capitalului social.
    Art. 2
    Normele metodologice privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat se aproba de catre Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Privatizare, urmand a fi aplicate de ministerele si departamentele in subordinea carora exista unitati economice de stat.
    Art. 3
    Dimensionarea ulterioara a capacitatii patrimoniului de a genera venituri se va face pe baza metodologiei elaborate de fiecare departament, in conformitate cu specificul activitatii, avand la baza rezultatele actiunii de inventariere si reevaluare a patrimoniului, precum si alte elemente necuprinse in prezent in bilanturile intreprinderilor (gradul de productivitate al tehnologiilor utilizate, nivelul de pregatire al personalului, posibilitatile de aprovizionare cu materii prime si materiale, de desfacere a produselor, terenul si locul de amplasare a unitatii, utilitatile existente, marca fabricii si alte elemente specifice unor sectoare de activitate).
    Pentru elaborarea metodologiilor de lucru privind aceasta etapa se va face documentare in tara si in strainatate, astfel ca operatiunea sa se incheie concomitent cu inventarierea si reevaluarea.
    Art. 4
    Scoaterea din inventar a unor fonduri fixe inainte de atingerea termenelor normate se aproba de departamentele economice, cu avizul Comisiei Centrale de Inventariere si Reevaluare a Patrimoniului Unitatilor Economice de Stat.
    Art. 5
    Se recomanda ca prevederile prezentei hotarari sa se aplice in mod corespunzator de catre unitatile cooperatiste si obstesti.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari inceteaza aplicarea Hotararii Guvernului nr. 619/1990 si a prevederilor contrare din Hotararea Guvernului nr. 767/1990.
    Art. 7
    Prezenta hotarare si normele metodologice prevazute la art. 2 se vor publica in Monitorul Oficial.

    ANEXA 1

              NORME METODOLOGICE
privind inventarierea si reevaluarea

    CAP. 1
    Dispozitii generale
    1. Patrimoniul unitatilor economice de stat existent la 30 iunie 1990 va fi supus inventarierii si reevaluarii pe baza datelor din bilanturile contabile incheiate de acestea pentru semestrul I. 1990, actiune in care vor fi cuprinse: fondurile fixe, mijloace circulante, mijloacele si cheltuielile pentru investitii, alte active si pasive.
    2. Inventarierea patrimoniului unitatilor economice de stat se va efectua cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind contabilitatea unitatilor economice (cap. V si VI), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 595/1970, si a precizarilor din prezentele norme.
    3. La nivelul unitatii de stat se va constitui Comisia de inventariere si reevaluare a patrimoniului, compusa din director, inginer sef, contabil sef, cadre tehnice si economice de specialitate si reprezentantul oficiului juridic, aprobata de consiliul de administratie, la care participa si un delegat al organului financiar din teritoriu.
    Comisia isi organizeaza colective de lucru in functie de specificul activitatii, care vor executa lucrarile de inventariere si reevaluare a patrimoniului.
    Cheltuielile privind activitatea comisiilor si colectivelor se suporta pe seama costurilor de productie sau a cheltuielilor de circulatie, dupa caz.
    Platile de ore suplimentare prestate pentru lucrarile comisiilor si colectivelor se vor face dupa incheierea actiunii de inventariere si reevaluare a patrimoniului la nivelul unitatii, cu respectarea reglementarilor in vigoare
    4. In cadrul ministerelor si departamentelor economice se vor constitui colective de specialisti care vor sprijini si indruma comisiile de inventariere si reevaluare a patrimoniului din unitatile economice de stat.
    Colectivele de specialisti vor fi coordonate de Comisia Centrala de Inventariere si Reevaluare a Patrimoniului Unitatilor Economice de Stat.
    5. Membrii comisiilor si colectivelor poarta raspunderea juridica pentru corectitudinea, exactitatea si legalitatea datelor si operatiunilor privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului.
    6. Ministerele si departamentele producatoare vor elabora, cu sprijinul Departamentului pentru preturi, Departamentului comertului exterior si Comisiei Nationale de Statistica, indicii medii de actualizare a preturilor de productie si livrare, respectiv a preturilor externe de import, pe grupe de utilaje sau pe subramuri specifice. Lista indicilor medii de actualizare a preturilor va fi transmisa unitatilor economice de stat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.

    CAP. 2
    Fondurile fixe
    1. Sunt supuse inventarierii si reevaluarii fondurile fixe din administrarea unitatilor economice de stat, inregistrate in contul 100 "Mijloace fixe", indiferent de locul in care acestea se afla la data inventarierii.
    In actiunea de inventariere si reevaluare vor fi cuprinse fondurile fixe productive si neproductive, din activitatea de baza, auxiliara si anexa, atat cele in functiune, cat si cele existente in rezerva si conservare.
    Pentru a se asigura cuprinderea unitara a tuturor fondurilor fixe in actiunea de inventariere si reevaluare, se va tine seama de urmatoarele:
    a) cladirile si celelalte fonduri fixe date in folosinta gratuita scolilor profesionale si organizatiilor obstesti se inventariaza si se reevalueaza de unitatea economica de stat care le are inregistrate in contul 100 "Mijloace fixe"; pentru acestea se intocmesc liste de inventariere separate;
    b) fondurile fixe date cu chirie se inventariaza si se reevalueaza de unitatile economice de stat care le-au dat cu chirie;
    c) investitiile efectuate la fonduri fixe inchiriate se inventariaza si se reevalueaza de catre unitatile economice de stat care le-au luat cu chirie;
    d) fondurile fixe pentru care s-au obtinut aprobarile legale de scoatere din functiune si care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate nu sunt supuse inventarierii si reevaluarii;
    e) fondurile fixe transferate in curs de demontare la unitatea predatoare, in curs de transport sau in curs de remontare la unitatea primitoare, vor fi inventariate si reevaluate la unitatile economice de stat primitoare, cu conditia intocmirii actelor de transfer pana la 30.VI.1990. In situatia in care aceste acte nu au fost perfectate pana la 30.VI.1990, aceste fonduri fixe se inventariaza si se reevalueaza de unitatile economice de stat care urmeaza sa le predea;
    f) se inventariaza si se reevalueaza, separat, de catre unitatile economice de stat si fondurile fixe a caror valoare de inventar a fost recuperata pe calea amortizarii, indiferent de modul de reflectare in evidenta unitatilor economice respective.
    2. Inventarierea fondurilor fixe este operatiunea de constatare a existentei reale cantitativ-materiala a fondurilor fixe, de determinare a caracteristicilor tehnico-economice si gradului de uzura fizica al fiecarui fond fix stabilit in procesul de evaluare a patrimoniului unitatilor economice de stat.
    a) inventarierea faptica a fondurilor fixe, prin intocmirea listelor de inventar potrivit anexei model nr. 1.
    Inventarierea fondurilor fixe se executa de catre colectivele de lucru stabilite, in prezenta salariatilor care le au in gestiune, avandu-se in vedere:
    - existenta fiecarui fond fix, a componentelor, dispozitivelor si accesoriilor acestuia, cu mentionarea datei fabricatiei;
    - intocmirea de liste de inventar separate pentru fondurile fixe cu durata de serviciu normala neexpirata, dar care sunt uzate moral sau au o uzura fizica avansata, precum si cele a caror utilizare nu mai este eficienta in unitatea respectiva si urmeaza a fi scoase din functiune in conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 50/1990;
    b) confruntarea datelor din listele de inventariere cu cele din evidentele sintetice si analitice ale unitatii si determinarea eventualelor diferente.
    In situatia existentei unor diferente se va proceda potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    3. Prin reevaluarea fondurilor fixe se intelege operatiunea de stabilire a valorii ramase actualizate a fiecarui fond fix in parte existent la 30 iunie 1990, care urmeaza a fi cuprinsa in patrimoniul unitatii economice de stat.
    Valoarea ramasa actualizata a unui fond fix se stabileste avandu-se in vedere:
    - valoarea de inventar a fondului fix din evidenta unitatilor economice de stat;
    - valoarea de inlocuire a fondului fix;
    - gradul de uzura fizica estimat la 30 iunie 1990.
    Prin valoarea de inlocuire a fondurilor fixe se intelege totalitatea cheltuielilor ce ar trebui efectuate la data reevaluarii pentru inlocuirea unui fond fix existent in administrarea unitatii economice de stat cu un altul in stare noua, cu caracteristici tehnico-economice similare celui cu care se inlocuieste. Valoarea de inlocuire a fondurilor fixe se determina de regula in functie de preturile de productie sau de livrare in vigoare la 30.VI.1990 si cheltuielile de achizitie si montaj actualizate.
    In situatia in care pentru unele fonduri fixe nu exista preturi de productie sau de livrare, acestea se determina avand in vedere data fabricatiei, parametrii tehnico-functionali principali ai fondului fix supus reevaluarii, utilizand urmatoarele metode:
    a) metoda identificarii, care consta in stabilirea identitatii fondului fix pentru care se determina valoarea de inlocuire, cu un fond fix care are pret de productie sau de livrare;
    b) metoda asimilarii care consta in compararea fondului fix ce se reevalueaza cu unul din fondurile fixe cu pret de productie sau de livrare, care are parametrii esentiali foarte apropiati ca marime;
    c) metoda corelarii care se aplica in situatiile cand se iau ca baza de calcul unu sau mai multe fonduri fixe asemanatoare constructiv si ca destinatie cu fondul fix ce se reevalueaza si la care marimea parametrilor difera esential fata de utilajul existent pe teren cu mai mult de +(-) 5%, fara insa ca diferenta intre marimea parametrilor tehnico-functionali sa fie exagerata.
    Aceasta metoda consta in:
    - compararea fondului fix ce se reevalueaza cu unu sau doua fonduri fixe care au stabilite preturi de productie sau de livrare;
    - stabilirea diferentei intre marimile parametrilor esentiali pentru reevaluare;
    - calculul valorii de inlocuire a fondului fix se reevalueaza in raport cu valoarea de inlocuire a fondului fix sau a fondurilor fixe cu care se face corelarea prin calcule de proportionalitate simpla, interpolare sau extrapolare;
    d) metoda indicilor de actualizare a preturilor de productie si de livrare, care se aplica sub forma de exceptie, in situatiile in care reevaluarea fondurilor fixe nu poate fi efectuata prin metodele anterioare.
    4. Indicii medii de actualizare se determina pe baza modificarii preturilor in perioada 1970-1990, conform actelor normative, pe utilaje, grupe de utilaje sau, dupa caz, pe subramuri industriale; la cladiri si constructii speciale se determina indici medii rezultati din actualizarea preturilor in activitatea de constructii-montaj.
    Fondurile fixe provenite din import se reevalueaza pe baza preturilor interne de import, formate pe baza preturilor externe la cursul de schimb la 30.I.1990, inclusiv cheltuielile de montaj actualizate ;in situatiile cand nu sunt astfel de preturi, actualizarea se va face pe baza indicilor medii de modificare a preturilor externe fata de cele practicate la achizitionarea fondurilor fixe.
    5. Gradul de uzura fizica estimat se determina luand in considerare durata de serviciu consumata si durata de serviciu ramasa.
    a) Durata de serviciu consumata (DC) reprezinta perioada in ani de la data punerii in functiune pana la 30.VI.1990.
    b) Durata de serviciu ramasa (DR) reprezinta perioada, exprimata in anii, cat fondul fix mai poate functiona pana la scoaterea efectiva din functiune, ca urmare a uzurii, tinand seama de starea concreta a fondului fix in momentul inventarierii.
    La stabilirea duratelor de serviciu ramase, colectivele de lucru vor tine seama de: documentatiile tehnice intocmite cu prilejul ultimei reparatii capitale sau modernizarilor, regimul de exploatare, modul in care lucreaza si calitatea materialelor prelucrate, avariile suferite pe parcurs, duratele de servicii efective ale fondurilor fixe similare scoase din functiune etc.
    c) Durata de serviciu estimata (DE) rezulta din insumarea duratei de serviciu consumata cu durata de serviciu ramasa, determinata potrivit celor aratate la lit. a) si b) de mai sus.
    d) Gradul de uzura fizica estimat (U) se determina, in procente, prin raportarea duratei de serviciu consumata la durata de serviciu estimata:

                           U = ( DC / DE ) * 100

    Gradul de uzura scriptica al unui fond fix exprimat in procente se stabileste prin raportarea amortizarii calculata de la data punerii in functiune a fondului fix pana la 30.VI.1990 la valoarea de inventar a fondului fix respectiv.
    Gradul de uzura fizica estimat al unui fond fix poate sa fie mai mic decat gradul de uzura scriptica (de amortizare) a aceluiasi fond fix, datorita:
    - executarii corespunzatoare a lucrarilor de intretinere si reparatii;
    - efectuarii de lucrari de modernizare pe calea investitiilor sau cu ocazia reparatiilor capitale;
    - mentinerii in stare de rezerva sau in conservare a fondurilor fixe in conditii corespunzatoare.
    Gradul de uzura fizica al unui fond fix poate fi mai mare decat gradul de uzura scriptica in cazurile in care a functionat in conditii deosebite de exploatare (altele decat cele avute in vedere in cartea tehnica a acestuia) sau nu a avut o fiabilitate corespunzatoare.
    In cazurile in care gradul de uzura fizica reala a unor fonduri fixe difera cu mai mult de +(-) 15% fata de gradul de uzura scriptica, consiliul de administratie al intreprinderii va analiza aceste diferente si va stabili gradul de uzura pe baza caruia se va calcula valoarea de inlocuire ramasa a fondurilor fixe respective.
    6. Pentru fondurile fixe din categoriile III, IV si VI din "Clasificarea fondurilor fixe din economia nationala" se vor face estimari cu privire la decalajul tehnologic al acestora la nivelul capacitatilor de productie tinand seama de diferentele dintre performantele tehnico-functionale si economice (randamente, consumuri specifice, productivitate, costuri de productie etc.) ale capacitatilor respective, fata de nivelurile actuale ale acestor parametri realizati pe plan mondial. In efectuarea acestor estimari se va conlucra cu institutele de cercetare-proiectare de profil.
    Estimarile privind decalajul tehnologic vor fi evidentiate distinct in listele de inventariere pentru fondurile fixe care compun capacitatea respectiva, fara ca, in etapa actuala, sa afecteze patrimoniul intreprinderii.
    Indicele care caracterizeaza decalajul tehnologic este subunitar, pornind de la valoarea 1, pentru capacitatile de productie cu performante tehnico-functionale la nivelul actual tehnic si tehnologic si se utilizeaza la determinarea capacitatii patrimoniului de a genera venituri, precum si a capitalului social.
    7. In conditiile aratate mai sus, valoarea de inlocuire ramasa a fondurilor fixe se determina pe baza valorii de inlocuire si a gradului de uzura fizica estimat.

    CAP. 3
    Mijloacele circulante
    1. Sunt supuse inventarierii mijloacele circulante si celelalte active din bilantul contabil incheiat la 30 iunie 1990 de catre unitatile economice de stat:
    - materiile prime si materiale; semifabricate din cooperare, piese de schimb, anvelope, camere auto si materiale pentru reparatii, ansambluri si piese de schimb reconditionate; combustibil, carburanti si lubrefianti; materiale gospodaresti, rechizite si imprimate; uniforme si materiale pentru uniforme, seminte si materiale de plantat; ingrasaminte chimice si naturale; furaje si materiale de asternut; alimente; mostre; materiale pentru protectia muncii; materiale recuperabile si refolosibile; alte materiale (cont sintetic 200);
    - obiecte de inventar in depozit (cont sintetic 201);
    - obiecte de inventar in folosinta (cont sintetic 202);
    - materiale si obiecte de inventar in curs de aprovizionare (cont sintetic 205);
    - materiale si obiecte de inventar aflate la terti (cont sintetic 206);
    - animale si pasari adulte de productie si reproductie (cont sintetic 210);
    - animale tinere si la ingrasat (cont sintetic 211);
    - produse finite (cont sintetic 220);
    - semifabricate (cont sintetic 222);
    - produse aflate la terti (cont sintetic 224);
    - marfuri in depozit (cont sintetic 230);
    - marfuri la unitatile cu amanuntul (cont sintetic 231);
    - marfuri in curs de aprovizionare (cont sintetic 234);
    - marfuri aflate la terti (cont sintetic 236);
    - ambalaje (cont sintetic 250);
    - baracamente si amenajari provizorii (cont sintetic 290);
    - obiecte destinate inchirierii (cont sintetic 293);
    - alte valori (cont sintetic 399);
    - productie neterminata (conturi sintetice 500 si 510).
    2. Inventarierea se va efectua de catre colectivele de lucru special constituite, in prezenta gestionarilor, si se va proceda la confruntarea listelor de inventar cu conturile sintetice si analitice din contabilitatea unitatii, precum si la efectuarea regularizarilor potrivit normelor legale in vigoare.
    a) Materiile prime, materialele, piesele de schimb, obiectele de inventar, materialele si echipamentele de protectie noi, ambalajele din depozite etc. (conturile sintetice 200, 201, 205, 206, 210, 211) se evalueaza la preturile de aprovizionare la 30.VI.1990.
    Pentru bunurile materiale din categoria celor de mai sus care sunt degradate, deteriorate, partial sau total, sau neutilizabile in economie, se vor intocmi forme de declasare, potrivit legii (Decret-lege nr. 50/1990).
    Aceste bunuri nu se cuprind in patrimoniul unitatii.
    b) Obiectele de inventar, echipamentul de protectie si de lucru, precum si ambalajele de natura obiectelor de inventar aflate in folosinta (conturi sintetice 202 si 210), se evalueaza la preturile de aprovizionare actuale.
    Valoarea reala a bunurilor care mai pot fi utilizate se va inscrie pe o coloana separata, determinata in functie de gradul de uzura reala a acestora.
    Pentru cele nefolosibile se vor intocmi formele legale de scoatere din uz.
    c) Productia neterminata (din soldul conturilor 500 si 510) si semifabricatele destinate consumului propriu se evalueaza pe baza conturilor efective la 30.VI.1990, aferente produselor nefinisate si lucrarilor neterminate, la care urmeaza sa se faca in continuare operatiuni in vederea incheierii procesului de fabricatie. Cheltuielile privind comenzi si lucrari sistate, abandonate, neacoperite din lipsa de surse de finantare etc., nu se vor cuprinde in productia neterminata; aceste cheltuieli vor fi evidentiate in liste separate, urmand ca regularizarea lor sa se faca in conditiile legii.
    d) Produsele finite si semifabricatele destinate vanzarii se evalueaza la preturile de livrare in vigoare la 30.VI.1990. Produsele finite si semifabricatele deteriorate total sau partial, fara miscare sau care nu pot fi valorificate, urmeaza a fi declasate in conditiile legii.
    e) Marfurile (din conturile sintetice 230, 231, 234 si 236) se evalueaza la preturile de vanzare cu amanuntul, respectiv de alimentatie publica in vigoare la 30.VI.1990, din care se scade adaosul sau rabatul comercial prevazut de normele in vigoare.
    f) La inventarierea baracamentelor si amenajarilor provizorii confectionate, construite sau achizitionate (cont sintetic 290) se va urmari:
    - existenta pe teren a fiecarui baracament si amenajare provizorie;
    - stabilirea baracamentelor si amenajarilor provizorii care nu pot fi utilizate si care urmeaza sa fie demontate sau demolate, pentru care se vor intocmi liste separate;
    - determinarea gradului de uzura fizica a baracamentelor si amenajarilor provizorii.
    Evaluarea baracamentelor sau amenajarilor provizorii care se cuprind in patrimoniu se face in functie de preturile de deviz si gradul de uzura fizica al fiecarui baracament si amenajare provizorie.
    g) Inventarierea si evaluarea cheltuielilor anticipate (cont sintetic 530) vor urmari ca in patrimoniu sa se cuprinda numai cheltuielile efectuate, potrivit legii, pana la 30.VI.1990, care vor afecta costurile de productie sau cheltuielile de circulatie in perioadele viitoare.
    3. In vederea stabilirii valorii intregului patrimoniu, in actiunea de inventariere se vor cuprinde si celelalte posturi din activul bilantului, cum sunt produse, lucrari si servicii facturate (cont sintetic 225), disponibil in casa, la banca, cont curent, alte mijloace banesti, participatii externe, decontari etc.

    CAP. 4
    Stocuri si cheltuieli pentru investitii in curs
    Sunt supuse inventarierii utilajele si materialele pentru investitii (cont sintetic 910) si investitiile in curs (cont sintetic 915). Investitiile puse in functiune total sau partial pentru care nu s-au intocmit forme de inregistrare ca fonduri fixe (din cont 915), inscrise in liste de inventariere separate, se reevalueaza in mod similar cu fondurile fixe.
    Valoarea investitiilor sistate, a documentatiilor tehnico-economice si a proiectelor executate pentru investitii la care s-a renuntat (pentru care se intocmesc liste separate) nu se cuprinde in patrimoniu, unitatile economice de stat urmand a proceda la scaderea acestora, potrivit normelor legale.
    Materialele pentru investitii, piesele de schimb, obiectele de inventar de natura primei dotari se evalueaza la preturile de aprovizionare in vigoare la 30 iunie 1990. Produsele rezultate din probe tehnologice se evalueaza la preturile de livrare sau de valorificare, dupa caz.
    Utilajele si instalatiile care necesita montaj, precum si cele predate la montaj, se evalueaza la preturile de aprovizionare in vigoare la 30 iunie 1990.
    Investitiile in curs (utilaje independente, utilaje cu montaj constructii, proiecte etc.) se evalueaza la costul efectiv al acestora la 30.VI.1990 (preturi de aprovizionare pentru materiale consumate, utilaje si instalatii, valoarea lucrarilor executate de antreprenori si cota de cheltuieli indirecte pentru investitii aferente acestora).
    In actiunea de inventariere si reevaluare se cuprind si celelalte posturi din activul si pasivul bilantului la grupele de investitii, in vederea determinarii valorilor certe ale acestora.
    Prin pret de aprovizionare - utilizat in prezentele norme metodologice - se intelege pretul de productie sau de livrare la care se adauga cheltuielile de transport-aprovizionare, inclusiv cota bazelor.

    CAP. 5
    Inventarierea altor posturi din pasiv
    Se vor inventaria posturile de obligatii, credite bancare de orice fel, alte pasive etc. din pasivul bilantului, in vederea stabilirii si determinarii certe a fondurilor proprii, a fondurilor atrase si a obligatiilor unitatii economice respective catre personalul propriu, buget, banci si terti la data de 30.VI.1990.

    CAP. 6
    Unitatile economice de stat care fac inventarierea patrimoniului, potrivit prezentelor norme metodologice, nu mai efectueaza inventarierea anuala prevazuta la pct. 117 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 595/1970.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 945/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 945 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 945/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu