Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 938 din 10 iunie 2004

privind conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 589 din  1 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 87 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta hotarare reglementeaza conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a societatilor comerciale care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca agent de munca temporara.
    Art. 2
    (1) Potrivit prevederilor prezentei hotarari, pot angaja persoane in scopul efectuarii unor misiuni de munca temporara in folosul si la solicitarea unui utilizator, astfel cum este definit la art. 87 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, numai societatile comerciale autorizate.
    (2) Salariatul temporar este persoana care indeplineste conditiile de angajare prevazute in Legea nr. 53/2003, incadrata la un angajator agent de munca temporara, pus la dispozitie unui utilizator, pe durata solicitata, in vederea indeplinirii unor anumite sarcini precise si cu caracter temporar.
    (3) Pot fi incadrati la un angajator agent de munca temporara si cetatenii straini sau apatrizii, cu domiciliul sau resedinta in Romania.
    (4) Un utilizator poate apela la agenti de munca temporara numai in conditiile si in cazurile limitativ prevazute la art. 88 din Legea nr. 53/2003.

    CAP. 2
    Conditiile de infiintare si de autorizare a agentului de munca temporara

    Art. 3
    In vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca agenti de munca temporara, societatile comerciale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa fie constituite potrivit legii si sa aiba prevazut in actul constitutiv, ca obiect de activitate, "Selectia si plasarea fortei de munca";
    b) sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, contributiilor de asigurari pentru somaj, contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate;
    c) sa nu figureze in evidentele cazierului fiscal cu fapte sanctionate de reglementarile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara;
    d) sa nu aiba aplicate sanctiuni pentru incalcarea prevederilor legislatiei muncii, comerciale si fiscale;
    e) sa constituie o garantie financiara.
    Art. 4
    (1) Autorizarea societatilor comerciale se face de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul, denumite in continuare directii pentru dialog, familie si solidaritate sociala.
    (2) In scopul obtinerii autorizatiei de functionare, societatile comerciale depun la directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala o cerere insotita de un dosar de autorizare care trebuie sa contina urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv sau actul aditional la actul constitutiv, dupa caz, in care sa fie mentionat obiectul de activitate, prevazut la art. 3 lit. a), in copie legalizata;
    b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului, emis de oficiul registrului comertului, in copie legalizata;
    c) cazierul fiscal;
    d) certificate eliberate de institutiile competente, care sa ateste indeplinirea conditiei prevazute la art. 3 lit. b);
    e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care trebuie sa cuprinda mentiuni din care sa rezulte ca societatile comerciale nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment, potrivit legii;
    f) dovada constituirii garantiei financiare;
    g) dovada achitarii taxei de autorizare sau de prelungire a autorizatiei, dupa caz.
    (3) Filialele se supun separat procedurii de autorizare.
    Art. 5
    (1) Garantia financiara se constituie prin depunerea unei sume intr-un cont distinct deschis la o banca din Romania, care sa acopere contravaloarea a 25 de salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, la care se adauga contributiile datorate de catre angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
    (2) Garantia financiara se poate utiliza numai pentru plata de catre agentul de munca temporara a drepturilor de natura salariala, a celorlalte drepturi banesti negociate cu ocazia incheierii contractului colectiv de munca, respectiv a contractului individual de munca, precum si a contributiilor datorate de catre angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (3) La data scadentei obligatiilor prevazute la alin. (2), agentul de munca temporara este obligat sa le execute, iar in cazul in care fondurile proprii nu acopera aceste obligatii, se va utiliza garantia financiara constituita potrivit alin. (1).
    (4) In cazul in care in termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele au devenit scadente si exigibile, iar agentul de munca temporara nu detine fondurile necesare sau garantia nu este suficienta pentru acoperirea acestora, ele vor fi platite de utilizator, in baza solicitarii salariatului temporar sau a inspectorului de munca.
    (5) Solicitarea salariatului temporar se formuleaza in scris, insotita de dovada neplatii drepturilor salariale.
    (6) Dovada neplatii drepturilor salariale se poate face prin orice mijloc de proba, respectiv prin copie a statului de plata, extras de cont etc.
    (7) Agentul de munca temporara este obligat sa mentina suma reprezentand garantia financiara la nivelul prevazut la alin. (1), prin completarea acesteia in termen de 5 zile de la data micsorarii acesteia.
    Art. 6
    (1) Taxa de autorizare sau de prelungire a autorizatiei prevazute la art. 4 alin. (2) lit. g) se stabileste potrivit legii.
    (2) Taxa de autorizare sau de prelungire a autorizatiei constituie venit la bugetul de stat.
    Art. 7
    (1) Pe baza documentatiei prevazute la art. 4 alin. (2), directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala va evalua indeplinirea conditiilor de autorizare si va solutiona cererea de autorizare in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    (2) In situatia in care se constata ca documentele depuse la dosarul de autorizare nu sunt complete sau conform celor prevazute la art. 4 alin. (2), directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala procedeaza la respingerea motivata a cererii de autorizare, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    (3) In cazul respingerii dosarului de autorizare, taxa depusa initial pentru obtinerea autorizatiei nu se restituie.
    Art. 8
    (1) Daca se constata ca societatea comerciala indeplineste conditiile de autorizare, directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala elibereaza autorizatia de functionare in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
    (2) Directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala vor transmite Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in termen de 15 zile de la eliberare, o copie a autorizatiei de functionare.
    (3) Modelul autorizatiei de functionare este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 9
    (1) Pentru inregistrarea agentilor de munca temporara autorizati, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei infiinteaza Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati.
    (2) Inregistrarea agentilor de munca temporara autorizati in Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati se face la data primirii de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei a copiilor autorizatiilor de functionare.
    (3) Modelul Registrului national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati este prevazut in anexa nr. 2.
    (4) Lista cuprinzand agentii de munca temporara autorizati si pe cei carora li s-a retras sau care au depus autorizatia se publica trimestrial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si se afiseaza pe pagina de Internet a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 10
    (1) Societatea comerciala a carei cerere de autorizare a fost respinsa in conditiile art. 7 alin. (2) poate inainta contestatie, in termen de 30 de zile de la data comunicarii respingerii cererii, la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care are obligatia sa o solutioneze in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    (2) Societatea comerciala poate introduce actiune, conform legii, la instanta de contencios administrativ, in cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia sau, in cazul in care nu primeste raspuns, de la data expirarii perioadei de solutionare a contestatiei.
    Art. 11
    (1) Autorizatia de functionare prevazuta la art. 8 alin. (1) este valabila 2 ani, putand fi prelungita la sfarsitul perioadei de valabilitate cu inca 2 ani.
    (2) Autorizatia de functionare se acorda pe perioada nelimitata agentilor de munca temporara care si-au desfasurat activitatea neintrerupt o perioada de 4 ani, in conditiile prezentei hotarari.
    (3) Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei de functionare se acorda la cererea agentului de munca temporara, depusa la directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala cu cel putin 3 luni inainte de expirarea perioadei de valabilitate, insotita de documentele prevazute la art. 4 alin. (2) lit. c) - g).
    (4) Procedura de aprobare a prelungirii valabilitatii autorizatiei de functionare a agentului de munca temporara se realizeaza in conditiile si la termenele prevazute la art. 6 - 8.
    Art. 12
    In perioada de valabilitate a autorizatiei de functionare, agentul de munca temporara are obligatia de a comunica directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala orice modificare privind denumirea, sediul, infiintarea de subunitati fara personalitate juridica, precum si modificarea conditiilor prevazute la art. 3 lit. a) - d), in termen de 5 zile de la data producerii acestora.
    Art. 13
    (1) La incetarea activitatii, agentul de munca temporara este obligat sa depuna autorizatia de functionare, in termen de 5 zile, la directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala.
    (2) Incepand cu data prevazuta la alin. (1), agentul de munca temporara va duce la indeplinire, dupa caz, obligatiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 51/2003 privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor si/sau detinatorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiintat si prin Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 3
    Functionarea agentilor de munca temporara

    Art. 14
    (1) Agentul de munca temporara incheie cu salariatul un contract de munca temporara, in scris, care trebuie sa cuprinda elementele prevazute la art. 93 din Legea nr. 53/2003, dupa cum urmeaza:
    a) datele de identificare a partilor;
    b) misiunea de munca temporara pentru care a fost angajat salariatul temporar, atunci cand contractul de munca temporara se incheie pe durata unei singure misiuni de munca temporara;
    c) tipul de activitate pentru care este angajat salariatul temporar, atunci cand contractul de munca temporara se incheie pentru mai multe misiuni de munca temporara;
    d) identitatea si sediul utilizatorului;
    e) locul executarii misiunii de munca temporara sau posibilitatea ca salariatul temporar sa-si desfasoare activitatea, succesiv, la diversi utilizatori;
    f) pregatirea profesionala si abilitatile salariatului temporar;
    g) data de la care contractul de munca temporara urmeaza sa-si produca efectele;
    h) durata misiunii de munca temporara si conditiile in care aceasta poate fi prelungita;
    i) conditiile concrete in care urmeaza sa se desfasoare munca in cadrul misiunii de munca temporara, respectiv riscurile specifice postului;
    j) concediul de odihna la care salariatul temporar are dreptul;
    k) eventuala perioada de proba, stabilita in conditiile legii;
    l) conditii de acordare a preavizului;
    m) drepturile salariale si modalitatile de remunerare a salariatului temporar, precum si periodicitatea platii;
    n) durata normala a muncii;
    o) informatiile necesare in cazul in care salariatul temporar urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003;
    p) clauze privind incetarea raporturilor de munca din initiativa agentului de munca temporara, la sesizarea utilizatorului.
    (2) Contractul de munca temporara se incheie, in conditiile legii, de regula, pe durata unei singure misiuni de munca temporara.
    (3) Contractul de munca temporara se poate incheia si pentru mai multe misiuni de munca temporara, fara ca durata acestuia sa depaseasca 18 luni.
    (4) Pentru fiecare noua misiune de munca temporara, intre parti se incheie un act aditional la contractul de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele prevazute la alin. (1).
    (5) Contractul de munca temporara incheiat pentru mai multe misiuni de munca temporara inceteaza la terminarea ultimei misiuni de munca temporara pentru care a fost incheiat.
    Art. 15
    (1) Agentul de munca temporara pune la dispozitia utilizatorului un salariat temporar, in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat in forma scrisa.
    (2) Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda, potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, urmatoarele:
    a) motivul si scopul pentru care este necesara utilizarea unui salariat temporar;
    b) termenul misiunii de munca temporara si, daca este cazul, posibilitatea modificarii acestuia;
    c) caracteristicile specifice postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii de munca temporara si programul de lucru;
    d) conditiile concrete de munca;
    e) echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze;
    f) orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar;
    g) valoarea contractului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul;
    h) obligatia utilizatorului de a efectua instructajul de sanatate si securitate a muncii.
    (3) In cazul in care misiunea de munca temporara oferita de agentul de munca temporara poate pune in pericol viata, integritatea fizica si psihica a salariatului temporar, acesta este indreptatit sa refuze misiunea de munca temporara.
    (4) Refuzul salariatului se face in forma scrisa si nu poate constitui motiv de sanctiune sau concediere.
    Art. 16
    (1) Agentii de munca temporara au obligatia de a tine evidenta contractelor de munca temporara si de a le inregistra, in termenul prevazut de legislatia in vigoare, la inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala sunt autorizati.
    (2) Contractele de munca temporara se inregistreaza in Registrul general de evidenta a salariatilor, la rubrica "Durata contractului individual de munca" inscriindu-se durata contractului, urmata de mentiunea "CMT".
    Art. 17
    Agentii de munca temporara sunt obligati sa mentioneze in mijloacele de promovare si informare a activitatilor desfasurate elementele necesare care sa permita identificarea lor ca agent de munca temporara, inclusiv seria, numarul si data emiterii autorizatiei de functionare, precum si numarul de inregistrare in Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati.
    Art. 18
    (1) Autorizatia de functionare a agentului de munca temporara se retrage in situatia in care agentul de munca temporara se afla in procedura de faliment sau de lichidare.
    (2) Autorizatia de functionare a agentului de munca temporara se retrage si in urmatoarele situatii:
    a) au fost aplicate, in mod repetat, sanctiuni pentru incalcarea prevederilor prezentei hotarari;
    b) agentul de munca temporara nu respecta prevederile art. 5 alin. (6).
    (3) In situatia retragerii autorizatiei de functionare, taxa de autorizare nu se restituie.
    Art. 19
    (1) Autorizatia de functionare a agentilor de munca temporara se retrage de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala, la solicitarea motivata a inspectorilor de munca sau, dupa caz, a altor organe de control.
    (2) Retragerea autorizatiei de functionare se comunica agentului de munca temporara, in scris, in termen de 15 zile de la data constatarii de catre directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala a situatiilor prevazute la art. 18, si poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
    (3) Decizia motivata de retragere a autorizatiei de functionare se comunica Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in termen de 15 zile de la data emiterii de catre directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala.
    (4) Agentul de munca temporara caruia i s-a retras autorizatia de functionare poate solicita o noua autorizatie, in conditiile prezentei hotarari, numai dupa o perioada de un an de la data retragerii acesteia.
    Art. 20
    (1) Contractele de punere la dispozitie si contractele de munca temporara, aflate in executare in momentul retragerii autorizatiei de functionare, se deruleaza pana la expirarea perioadei pentru care au fost incheiate, cu respectarea dispozitiilor art. 95 din Legea nr. 53/2003, fara a prejudicia drepturile contractuale ale salariatilor temporari sau ale utilizatorilor.
    (2) In aceasta situatie, impozitul pe venit si contributiile datorate de catre salariatul temporar bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, urmeaza sa fie platite de catre utilizator, care are dreptul la actiune directa impotriva agentului de munca temporara, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
    Art. 21
    Utilizatorul salariatilor temporari are urmatoarele obligatii:
    a) sa informeze salariatii temporari cu privire la toate locurile de munca vacante existente, in vederea asigurarii egalitatii de sanse cu ceilalti angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator, pentru obtinerea unui loc de munca permanent, prin afisarea unui anunt intr-un loc accesibil tuturor salariatilor care isi desfasoara activitatea la utilizatorul respectiv;
    b) sa asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregatire profesionala pe care le organizeaza pentru salariatii sai;
    c) sa puna la dispozitia reprezentantilor salariatilor informatiile cu privire la utilizarea salariatilor temporari, in cadrul informarii generale privind ocuparea fortei de munca.
    Art. 22
    (1) Utilizatorul poate incheia cu salariatul temporar un contract individual de munca pe perioada nedeterminata numai dupa incetarea misiunii.
    (2) Orice clauza prin care se interzice angajarea de catre utilizator a salariatului temporar dupa indeplinirea misiunii este nula.
    (3) Un astfel de contract poate fi incheiat si in perioada misiunii, cu acordul expres al agentului de munca temporara.
    Art. 23
    Numarul salariatilor temporari va fi luat in considerare la stabilirea pragului minim pentru care sunt alesi reprezentantii salariatilor, in conditiile legii, la agentul de munca temporara.

    CAP. 4
    Raspunderea contraventionala

    Art. 24
    (1) Incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (6), art. 12, art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (2) si art. 17 constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei.
    (2) Desfasurarea activitatilor specifice agentului de munca temporara de catre o societate comerciala neautorizata constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    Art. 25
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
    (2) Contraventiilor prevazute la art. 24 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 27
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Marian Sarbu,
                         ministrul delegat
                         pentru relatiile cu partenerii sociali

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

Directia pentru          MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Dialog, Familie si
Solidaritate Sociala     Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala
....................     .......................................................

                            AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

Nr. ................       Societatea Comerciala ...................., cu sediul
Seria ..............   in .............................., inregistrata la
....................   oficiul registrului comertului sub numarul de ordine
Data ...............   ..............................., cod fiscal ............,
                       cod unic de inregistrare (C.U.I.) .................., se
                       autorizeaza ca agent de munca temporara, in conditiile
                       legii.

Semnatura
....................
                                                              Director executiv,
Semnatura              Seria .......... nr. ...........       .................
de primire             Data............................         (semnatura si
....................                                              stampila)

    Falsificarea acestui document se pedepseste conform dispozitiilor legii penale.

    ANEXA 2

                             REGISTRUL NATIONAL
           de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati

    Judetul ..............................

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul, seria si data eliberarii autorizatiei de functionare
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea|Adresa|Codul |Codul       |Numarul |A|Data        |Data        |
|crt.|agentului|      |fiscal|unic de     |de      | |prelungirii |retragerii  |
|    |de munca |      |      |inregistrare|telefon,| |autorizatiei|autorizatiei|
|    |temporara|      |      |            |fax     | |de          |de          |
|    |         |      |      |            |        | |functionare |functionare |
|____|_________|______|______|____________|________|_|____________|____________|
| 1. |         |      |      |            |        | |            |            |
|____|_________|______|______|____________|________|_|____________|____________|
| 2. |         |      |      |            |        | |            |            |
|____|_________|______|______|____________|________|_|____________|____________|
| 3. |         |      |      |            |        | |            |            |
|____|_________|______|______|____________|________|_|____________|____________|
|    |         |      |      |            |        | |            |            |
|____|_________|______|______|____________|________|_|____________|____________|
|    |         |      |      |            |        | |            |            |
|____|_________|______|______|____________|________|_|____________|____________|
|    |         |      |      |            |        | |            |            |
|____|_________|______|______|____________|________|_|____________|____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 938/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 938 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu