E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.900 din 01.09.2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 643 din 10 septembrie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu, şi al art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face începând cu 1 ianuarie 2013. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Vasile Cepoi Ministrul administraţiei şi internelor, Mircea Duşa Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Articolul 1Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card naţional, se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale. Articolul 2(1) Cardul naţional se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniţi, potrivit art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Cardul naţional se va produce şi distribui asiguraţilor începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme.(3) Testarea funcţionalităţilor cardului naţional - componenţa informatică se realizează începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, la nivelul judeţului Arad, judeţ pilot. Articolul 3Cardul naţional este parte componentă a sistemului naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din cadrul platformei informatice din asigurările de sănătate, reprezintă un instrument electronic cu elemente de securitate speciale împotriva falsificării şi contrafacerii şi se realizează de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. conform caracteristicilor tehnice aprobate, potrivit art. 337 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Articolul 4(1) Cardul naţional produs de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. se transmite pentru personalizare Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice (Centrul Naţional Unic) din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, care inscripţionează pe acesta informaţiile prevăzute la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Informaţiile minime necesare personalizării cardului naţional de sănătate, în condiţiile legii, se pun la dispoziţia Centrului Naţional Unic, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.(3) După personalizarea cardurilor naţionale de către Centrul Naţional Unic, Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. realizează sortarea cardurilor naţionale pe case de asigurări de sănătate şi medici de familie, pe baza datelor puse la dispoziţie de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. predă cardurile naţionale Ministerului Sănătăţii pe bază de proces-verbal, care le transferă Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu titlu gratuit. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pune la dispoziţia Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A. pe bază de proces-verbal cardurile naţionale în vederea distribuirii acestora de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. la casele de asigurări de sănătate.(4) Ministerul Sănătăţii efectuează plata cardurilor naţionale către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., pe baza documentelor de recepţie, întocmite de o comisie de recepţie. Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei de recepţie se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.(5) Contravaloarea cardului naţional, respectiv cheltuielile pentru producerea documentului propriu-zis se suportă, potrivit art. 332 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul Ministerului Sănătăţii.(6) Pentru plata cardului naţional realizat potrivit prevederilor art. 3 şi distribuirea acestuia se încheie un contract de către Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., conform art. 332 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5(1) Casele de asigurări de sănătate organizează evidenţa privind distribuirea către reprezentanţii legali ai furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară sau împuterniciţilor legali ai acestora a cardurilor naţionale pentru asiguraţii de pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă. În situaţia în care la furnizorul de servicii medicale îşi desfăşoară activitatea mai mulţi medici de familie, reprezentantul legal organizează evidenţa repartizării cardurilor pe fiecare medic de familie.(2) În situaţia în care medicii de familie constată că unele carduri naţionale din cele primite de la casele de asigurări de sănătate prezintă defecţiuni tehnice sau erori ale informaţiilor înscrise, cardurile respective vor fi returnate caselor de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al medicilor de familie sau împuternicitul legal al acestuia, însoţite de un borderou centralizator, cu menţionarea numărului de identificare al cardului şi a cauzelor pentru care acestea sunt returnate.(3) În situaţia în care medicii de familie constată că unele carduri naţionale din cele primite de la casele de asigurări de sănătate corespund unor persoane asigurate care nu se mai regăsesc pe lista acestora, cardurile naţionale respective se returnează caselor de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al medicilor de familie sau împuternicitul legal al acestora, însoţite de un borderou centralizator, cu menţionarea numărului de identificare al cardului şi a cauzei pentru care acestea sunt returnate. Casa de asigurări de sănătate va redistribui cardurile naţionale medicilor de familie pe lista cărora se regăsesc asiguraţii dacă aceştia sunt înscrişi pe lista unui alt medic de familie aflat în relaţie contractuală cu respectiva casă de asigurări de sănătate. Pentru situaţiile în care asiguraţii sunt înscrişi pe lista unui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o altă casă de asigurări de sănătate, casa de asigurări de sănătate căreia i s-au returnat cardurile naţionale de către medicii de familie asigură distribuirea în condiţii de siguranţă a cardurilor naţionale însoţite de un borderou centralizator, cu menţionarea numărului de identificare al cardului către casele de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află asiguraţii respectivi.(4) Casele de asigurări de sănătate organizează evidenţa cardurilor naţionale returnate în condiţiile alin. (2) şi (3).(5) În cazul în care asiguratul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia se află în imposibilitatea de a intra în posesia cardului, acesta se va păstra la medicul de familie pe listele căruia se află înscris, până la ridicarea sa, dar nu mai mult de 3 luni, după care se predă casei de asigurări de sănătate de la care a fost primit.(6) Cardurile naţionale returnate de medicii de familie caselor de asigurări de sănătate şi nedistribuite asiguraţilor vor fi arhivate în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora. (7) Cardurile returnate caselor de asigurări de sănătate ca urmare a unor defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare vor fi returnate Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A. pe bază de borderou centralizator, iar aceasta, în termen de 30 de zile lucrătoare, retipăreşte cardurile respective şi le distribuie caselor de asigurări de sănătate. Articolul 6(1) Termenul de valabilitate a cardului naţional este de 5 ani de la data emiterii. Pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de la data de 1 ianuarie 2013.(2) Lunar, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A. date privind persoanele înscrise pe listele medicilor de familie, care în luna următoare împlinesc 18 ani, în vederea producerii cardului naţional.(3) Asiguratul suportă contravaloarea cardului naţional în situaţia solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum şi în situaţia modificării datelor personale de identificare, potrivit art. 332 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(4) În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia este obligat să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card naţional, pe baza unei cereri însoţite de dovada plăţii în contul Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A. a contravalorii cardului.(5) Eliberarea unui nou card naţional se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă prin medicul de familie. Până la eliberarea noului card naţional, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate cu o perioadă de valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice. Articolul 7Obligaţiile reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi ale medicilor de familie pe care îi reprezintă sunt următoarele: a)să ridice de la casele de asigurări de sănătate, în vederea distribuirii şi inscripţionării datelor medicale de către medicii de familie, cardurile naţionale pentru asiguraţii aflaţi pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă; b)să valideze, prin intermediul medicilor de familie pe care îi reprezintă, cardurile naţionale, din punctul de vedere al corectitudinii datelor, cu referire la lista proprie de asiguraţi, în vederea înregistrării în sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate a persoanelor înscrise pe listele acestora; c)să informeze asiguraţii cu privire la datele cu caracter medical ce se pot edita pe cardul naţional; d)să editeze informaţiile cu caracter medical menţionate la art. 331 alin. (1)-(3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru informaţiile prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar acceptul asiguratului exprimat în timpul vieţii, potrivit art. 147 pct. 5 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare: e)să actualizeze, după caz, datele medicale înscrise pe cipul acestuia, în situaţia apariţiei unor modificări a acestor date. Articolul 8(1) Entităţile care au acces la informaţiile înscrise pe cardul naţional sunt:a)Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate, prin personalul autorizat în acest scop, au acces la datele menţionate la art. 331 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia editării datelor medicale pe cipul cardului naţional; b)medicul de familie la care este înscris asiguratul are acces la editarea datelor medicale înscrise pe cipul cardului naţional, precum şi la citirea datelor înscrise atât pe cardul naţional, cât şi pe cipul acestuia; c)medicii specialişti, alţii decât medicii de familie menţionaţi la lit. b), au acces numai la citirea datelor înscrise pe cardul naţional, respectiv cipul acestuia; d)furnizorii de dispozitive medicale şi furnizorii de medicamente, prin intermediul cardului naţional, vor realiza doar identificarea titularului cardului naţional în vederea eliberării prescripţiilor medicale sau a dispozitivelor medicale. (2) Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii, titulari ai cardului naţional, adresează o cerere scrisă entităţilor menţionate la alin. (1), care vor transmite, în mod gratuit, informaţiile solicitate, în condiţiile legii.(3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi instituţiile implicate în implementarea cardului naţional au obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Informaţiile minime care vor fi vizualizate pe cardul naţional sunt următoarele:a)numele şi prenumele asiguratului; b)codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate; c)numărul de identificare al cardului naţional; d)data expirării cardului naţional. (5) Pe cip-ul cardului naţional se înregistrează şi pot fi accesate datele menţionate la art. 331 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9(1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală titularilor de card naţional în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.(2) Furnizorii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia utilizării cardului naţional în condiţiile art. 2 din hotărâre şi ale art. 2 alin. (3) din prezentele norme metodologice.(3) Furnizorii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să utilizeze Sistemul informatic al cardului naţional, iar în situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic al cardului naţional, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Articolul 10Până la 31 decembrie 2012, dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se face potrivit prevederilor art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 900/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 900 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 72 2017
    Salutare tuturor. Am văzut comentarii de la oameni care au primit deja împrumuturile lor din împrumuturi cu inimă pură și apoi am decis să aplic sub recomandările lor și în urmă cu doar câteva ore am confirmat în propriul cont bancar personal o sumă totală de 100.000 de euro pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumut real să aplice prin e-mail (elenanino0007@gmail.com) Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu