E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 862 din  3 iunie 2004

privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 567 din 28 iunie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba instructiunile de metrologie legala, prevazute in anexele nr. 1 - 7 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 4 din Instructiunile de metrologie legala I.M.L. 2-04 si ale art. 18 alin. (2) lit. c) din Instructiunile de metrologie legala I.M.L. 3-04, care intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    Art. 3
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 318/1998 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 228 din 23 iunie 1998.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitatile de metrologie legala in curs de desfasurare in baza documentelor legale depuse de catre agentii economici la Biroul Roman de Metrologie Legala pot fi finalizate in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, potrivit instructiunilor de metrologie legala aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 318/1998.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Andrei Grigorescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                  INSTRUCTIUNI DE METROLOGIE LEGALA I.M.L. 1-04
                               "Etaloane nationale"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Prezentele instructiuni reglementeaza conditiile de atestare, conservare, utilizare, perfectionare, comparare si racordare la Sistemul International de unitati (SI) a etaloanelor nationale. Totodata, stabilesc cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca organizatiile detinatoare ale acestora.
    Art. 2
    Se considera ca facand parte din etalonul national si dispozitivele anexe necesare operarii acestuia pentru realizarea si transmiterea unitatii la etaloanele imediat inferioare, precum si toate instalatiile aferente, inclusiv spatiul dedicat amplasarii si utilizarii etalonului, in conditiile descrise in documentatia etalonului national.

    CAP. 2
    Cerinte la atestarea etaloanelor nationale

    Art. 3
    Atestarea este o decizie de confirmare a performantelor unui etalon national, emisa prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala, denumit in continuare BRML, la recomandarea Comisiei pentru etaloane nationale, constituita conform prevederilor cap. V si denumita in continuare Comisie.
    Art. 4
    Atestarea este o etapa obligatorie, anterioara recunoasterii unui etalon national in conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    In scopul atestarii, organizatia detinatoare va prezenta Comisiei o documentatie in trei exemplare, care va contine:
    a) cerere pentru atestarea ca etalon national, care trebuie sa cuprinda datele de identificare a organizatiei detinatoare si a etalonului pentru care se solicita atestarea;
    b) memoriu justificativ prin care se fundamenteaza cererea de atestare;
    c) declaratia detinatorului ca, in cazul atestarii, va accepta calitatea de bun public a etalonului propus spre atestare;
    d) documente care atesta ca organizatia indeplineste cerintele pentru a putea fi nominalizata ca detinatoare a etalonului national;
    e) documentatia tehnica a etalonului national.
    In functie de particularitatile etalonului, Comisia poate solicita si alte documente necesare atestarii.
    Art. 6
    Etaloanele propuse pentru atestare ca etaloane nationale trebuie sa fie trasabile la Sistemul international de unitati (SI) in conditiile descrise de Aranjamentul de recunoastere mutuala a etaloanelor nationale si a certificatelor de etalonare emise de institutele nationale de metrologie, redactat de Comitetul International pentru Greutati si Masuri in virtutea autoritatii conferite de statele membre ale Conventiei metrului (CIPM-MRA).
    Art. 7
    Organizatiile care propun spre atestare etaloane nationale trebuie sa aiba personalitate juridica sau sa apartina unor organizatii cu personalitate juridica.
    Art. 8
    Organizatiile care propun spre atestare etaloane nationale trebuie sa faca dovada ca au implementat sisteme ale calitatii in concordanta cu cerintele standardului SR EN ISO 17025, editia in vigoare, la nivelul compartimentelor in care urmeaza a fi conservate si utilizate etaloanele nationale.
    Art. 9
    Organizatiile care propun spre atestare etaloane nationale trebuie sa faca, in prealabil, dovada capacitatii reale de a transmite unitatile de masura de la etaloanele nationale la etaloanele imediat inferioare, in conformitate cu cerintele Aranjamentului CIPM-MRA.
    Art. 10
    Pentru atestare, organizatiile detinatoare trebuie sa emita declaratii prin care accepta sa asigure accesul nelimitat si neconditionat al specialistilor desemnati de Comisie, pentru evaluarea, in orice moment, a situatiei etaloanelor nationale.

    CAP. 3
    Cerinte privind conservarea, utilizarea si perfectionarea etaloanelor nationale

    Art. 11
    Conservarea si utilizarea etaloanelor nationale se fac in stricta concordanta cu prevederile documentatiei, in conditiile prevazute la art. 22.
    Art. 12
    Lucrarile de conservare includ:
    a) studii de urmarire a comportarii in timp, participarea la comparari internationale si/sau etalonari, conform cu periodicitatile stabilite la atestare si inscrise in dosarul etalonului national;
    b) asigurarea permanenta a conditiilor de depozitare si utilizare, descrise in documentatia etalonului national.
    Art. 13
    Utilizarea etalonului national include lucrari de atribuire a valorilor etaloanelor de ordin inferior, in conformitate cu prevederile documentatiei etalonului national.
    Art. 14
    Documentarea activitatilor de conservare si utilizare a etalonului national se face prin rapoarte anuale intocmite de organizatia detinatoare.
    Art. 15
    Rapoartele anuale sunt analizate de Comisie, care le aproba, le amendeaza sau le respinge.
    Art. 16
    Rezultatul analizei este comunicat organizatiei detinatoare pentru a servi ca baza pentru activitatile viitoare.
    Art. 17
    Perfectionarea etaloanelor nationale se face pe baza de proiecte intocmite de catre organismele detinatoare, din initiativa proprie sau la cererea altor organisme si avizate de Comisie.
    Art. 18
    Proiectele de perfectionare vor contine in mod obligatoriu o nota de fundamentare.
    Art. 19
    Proiectele se finalizeaza cu rapoarte care sunt insotite, in mod obligatoriu, de documentatiile necesare reatestarii etaloanelor nationale, in conformitate cu cerintele prevazute la cap. II.
    Art. 20
    Finantarea proiectelor de conservare, utilizare si perfectionare se face de la buget in conditiile legii.

    CAP. 4
    Cerinte pentru organizatiile detinatoare ale etaloanelor nationale

    Art. 21
    Organizatiile care detin etaloane nationale trebuie sa le conserve si sa le utilizeze in concordanta cu documentatia pe baza careia s-a facut atestarea si cu cerintele standardului SR EN ISO 17025, editia in vigoare.
    Art. 22
    Pentru lucrarile de conservare si utilizare, organizatia detinatoare trebuie sa respecte intocmai prevederile din documentatia pe baza careia s-a obtinut atestarea etalonului national. Pentru alte lucrari decat cele prevazute in documentatie este necesara aprobarea formala si prealabila a presedintelui Comisiei. Aprobarea se poate obtine in urma unui referat fundamentat in care sa fie descrise scopul lucrarilor care se intentioneaza a fi realizate si rezultatele scontate.
    Art. 23
    In cazul in care s-au produs schimbari neprevazute in situatia etalonului national, de natura a pune la indoiala performantele metrologice ale acestuia, organizatia detinatoare va sista activitatea cu etalonul national si va informa imediat si complet Comisia, pentru stabilirea masurilor necesare a fi luate in continuare. Comisia va decide masurile necesare la proxima reuniune.

    CAP. 5
    Comisia pentru etaloane nationale

    Art. 24
    Pentru atestarea etaloanelor nationale si aprobarea rapoartelor lucrarilor de conservare, utilizare si perfectionare a etaloanelor nationale, se infiinteaza, prin ordin al directorului general al BRML, Comisia pentru etaloane nationale.
    Art. 25
    Comisia functioneaza pe baza unui regulament propriu, aprobat de directorul general al BRML.
    Art. 26
    Comisia se intruneste cel putin o data pe an.
    Art. 27
    Comisia reevalueaza cel putin o data la trei ani situatia etaloanelor nationale. In urma reevaluarii, Comisia recomanda reatestarea, mentinerea atestarii anterioare sau retragerea atestarii, dupa caz.
    Art. 28
    In cazul retragerii atestarii unui etalon national, Comisia propune rectificarea hotararii Guvernului prin care s-a facut recunoasterea etalonului respectiv.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 29
    Pentru etaloanele nationale care au fost recunoscute in baza Hotararii Guvernului nr. 384/1998, se admite ca cerintele prevazute la art. 6 si 9 sa fie indeplinite in termen de maximum 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni.
    Art. 30
    In vederea aplicarii prevederilor prezentelor instructiuni in activitatile cu etaloanele nationale, BRML va emite proceduri de metrologie legala.

    ANEXA 2

                  INSTRUCTIUNI DE METROLOGIE LEGALA I.M.L. 2-04
                              "Aprobarea de model"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Prezentele instructiuni stabilesc conditiile in care BRML exercita controlul metrologic legal prin aprobari de model.
    Art. 2
    Prezentele instructiuni nu se refera la aprobarea de model CEE care face obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001.

    CAP. 2
    Mijloacele de masurare supuse aprobarii de model

    Art. 3
    Se supun controlului metrologic legal, prin aprobare de model, mijloacele de masurare care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
    a) urmeaza a fi utilizate in masurarile din domeniile de interes public prevazute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) sunt cuprinse in Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal in vigoare, aprobata prin ordin al directorului general al BRML, actualizata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si au specificata ca modalitate de control aprobarea de model.
    Art. 4
    Aprobarea de model nu este obligatorie pentru mijloace de masurare fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European sau intr-un stat cu care Romania a incheiat un acord de recunoastere in acest sens, daca cerintele legale aplicabile acestor mijloace de masurare in statul respectiv prezinta garantii echivalente celor pe baza carora se acorda aprobari de model in Romania.
    Art. 5
    Aprobarea de model se acorda pentru:
    a) un tip de mijloc de masurare definit prin caracteristici tehnice si metrologice proprii;
    b) o familie de mijloace de masurare definita ca atare de producator, recunoscuta si aprobata de catre BRML;
    c) un subansamblu cu functie de masurare al unuia dintre mijloacele de masurare prevazute la lit. a) si b), daca reglementarile specifice acestuia il definesc in mod clar si ii stabilesc cerinte metrologice si tehnice;
    d) dispozitive/componente suplimentare sau auxiliare, care influenteaza rezultatele masurarilor efectuate cu mijloacele de masurare, prevazute la lit. a), b) si c), carora le sunt asociate.
    In sensul prezentelor instructiuni tipurile de mijloace de masurare, familiile, subansamblurile si dispozitivele/componentele enumerate la lit. a), b), c) si d) sunt denumite in continuare mijloace de masurare.
    Art. 6
    Aprobarea de model se acorda si pentru un mijloc de masurare unicat/individual, identificat prin documente de provenienta, serie si an de fabricatie, configuratie constructiva. In aceasta situatie aprobarea de model se numeste aprobare de model individuala.

    CAP. 3
    Activitati desfasurate pentru acordarea aprobarii de model

    Art. 7
    Aprobarea de model se solicita de catre:
    a) producator sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania, pentru mijloacele de masurare noi prevazute la art. 5;
    b) producator/importator/detinator, pentru mijloacele de masurare noi, unicate/individuale prevazute la art. 6. In acest caz numele solicitantului trebuie sa se regaseasca in documentele de provenienta.
    In sensul prezentelor instructiuni, producatorul este persoana responsabila pentru proiectarea si realizarea unui mijloc de masurare, in scopul introducerii pe piata, in numele sau. Responsabilitatile producatorului se aplica oricarei persoane juridice care asambleaza mijloace de masurare in vederea introducerii pe piata sub nume propriu.
    Art. 8
    Documentatia necesara obtinerii aprobarii de model si modalitatile de evaluare sunt precizate in anexa la prezentele instructiuni.
    Art. 9
    BRML acorda aprobarea de model, in conditiile prezentelor instructiuni, pentru mijloacele de masurare care sunt conforme cu prevederile normelor de metrologie legala aplicabile. In acest caz se elibereaza solicitantului Certificatul aprobarii de model al carui continut este prezentat in anexa la prezentele instructiuni.
    Art. 10
    Producatorul de mijloace de masurare va comunica BRML orice modificare a modelului caruia s-a acordat aprobare de model.
    In cazul in care modificarile aduse unui mijloc de masurare, caruia i s-a acordat aprobare de model, influenteaza ori ar putea influenta rezultatele masurarilor sau conditiile prevazute pentru utilizarea mijlocului de masurare, este necesar sa se solicite o noua evaluare pentru aprobarea acestor modificari.
    Aprobarea modificarilor se acorda sub forma unei Completari la certificatul aprobarii de model sau, dupa caz, a unei noi aprobari de model.
    Art. 11
    Obiectul completarii la certificatul aprobarii de model poate fi: modificarea constructiva si/sau functionala a unui model aprobat, modificarea/extinderea unor caracteristici functionale sau a unor domenii de utilizare, extinderea sau formarea unei familii de mijloace de masurare, prelungirea termenului de valabilitate a aprobarii de model, modificarea denumirii/adresei producatorului si altele asemenea.
    Continutul completarii la certificatul aprobarii de model este precizat in anexa la prezentele instructiuni.
    Art. 12
    Aprobarea de model este valabila pe o perioada de maximum 10 ani. Termenul de valabilitate poate fi prelungit pentru perioade succesive de maximum 10 ani. Prelungirea termenului de valabilitate se solicita inainte de expirarea valabilitatii aprobarii de model.
    Art. 13
    Un exemplar din documentatia care constituie dosarul aprobarii de model se pastreaza la BRML o perioada de timp cu 5 ani mai mare decat perioada de valabilitate a aprobarii de model. In cazul aprobarii de model individuale, aceasta perioada este de 5 ani de la data acordarii aprobarii de model individuale.
    Art. 14
    Documentele finale (dupa caz, certificatul aprobarii de model/completarea la certificatul aprobarii de model sau decizia de neacordare a aprobarii de model/completarii la certificatul aprobarii de model) se elibereaza numai dupa ce solicitantul a achitat integral costul evaluarilor efectuate, conform Listei de tarife pentru lucrarile efectuate de BRML, in vigoare.
    Art. 15
    BRML poate retrage o aprobare de model pe care a acordat-o, in urmatoarele situatii:
    a) mijloacele de masurare fabricate, pentru care a fost acordata aprobarea de model, nu sunt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile normelor de metrologie legala aplicabile;
    b) mijloacele de masurare fabricate in conformitate cu un model aprobat prezinta deficiente care le fac neutilizabile conform scopurilor propuse;
    c) conditionarile mentionate in certificatul aprobarii de model nu sunt respectate;
    d) daca documentele puse la dispozitie de catre solicitant contin informatii false.
    Retragerea aprobarii de model se face pe baza informatiilor obtinute in urma aplicarii modalitatilor de control metrologic legal (inspectii si testari inopinate, supraveghere metrologica a utilizarii mijloacelor de masurare si altele asemenea).

    CAP. 4
    Marcajul aprobarii de model

    Art. 16
    Marcajul aprobarii de model, ca semn distinctiv care atesta conformitatea cu modelul aprobat, se aplica in cazurile prevazute la art. 5 prin grija producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, iar pentru cazul prevazut la art. 6, prin grija producatorului/importatorului/detinatorului.
    Marcajul trebuie sa fie vizibil, lizibil si rezistent la stergere.
    Art. 17
    Aplicarea marcajului aprobarii de model este reglementata prin instructiunile de metrologie legala I.M.L. 4-04, iar conditiile referitoare la marcajele aprobarii de model sunt precizate in certificatul aprobarii de model.

    CAP. 5
    Obligatiile cu privire la aprobarea de model ale producatorilor de mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal, ale reprezentantilor autorizati ai acestora sau detinatorilor

    Art. 18
    Producatorii mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal prin aprobare de model sau reprezentantii autorizati ai acestora sunt obligati:
    a) sa nu introduca pe piata mijloace de masurare fara aprobare de model si fara marcaje de aprobare de model;
    b) sa respecte conditionarile din certificatul aprobarii de model;
    c) sa informeze beneficiarii mijloacelor de masurare in legatura cu continutul complet al certificatului aprobarii de model, inclusiv despre conditionarile existente;
    d) sa nu aplice pe mijloacele de masurare simboluri ori inscriptii care pot fi confundate cu marcajul aprobarii de model;
    e) sa comunice BRML orice modificare pe care intentioneaza sa o efectueze asupra unui tip de mijloc de masurare fabricat conform modelului aprobat si sa solicite aprobarea modificarii sau, dupa caz, o noua aprobare de model;
    f) sa conserve modelele atunci cand aceasta obligatie este prevazuta explicit in Certificatul aprobarii de model si sa pastreze dosarul aprobarii de model primit de la BRML cel putin pe perioada de valabilitate a aprobarii de model;
    g) sa inceteze aplicarea marcajului aprobarii de model la expirarea valabilitatii aprobarii de model sau in momentul in care nu mai sunt indeplinite cerintele cuprinse in aprobarea de model;
    h) sa declare BRML stocurile de mijloace de masurare pe care le detin in Romania, la data expirarii valabilitatii aprobarii de model, daca intentioneaza sa le comercializeze;
    i) sa comunice BRML, in termen de 30 de zile, orice modificare survenita (de natura juridica, administrativa etc.) care afecteaza continutul certificatului aprobarii de model si sa solicite aprobarea modificarii.
    Art. 19
    Detinatorii de mijloace de masurare care solicita aprobare de model individuala in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 lit. b) sunt obligati:
    a) sa nu puna in functiune mijloace de masurare fara aprobare de model individuala si fara marcaje de aprobare de model individuala;
    b) sa respecte conditionarile din certificatul aprobarii de model individuale;
    c) sa nu aplice pe mijloacele de masurare simboluri ori inscriptii care pot fi confundate cu marcajul aprobarii de model individuale;
    d) sa comunice BRML, in termen de 30 de zile, orice modificare de natura tehnica survenita, care ar putea sa afecteze continutul certificatului aprobarii de model individuale si sa solicite aprobarea modificarii.

    CAP. 6
    Prevederi finale

    Art. 20
    Persoanele care participa la activitati legate de acordarea aprobarii de model trebuie sa asigure confidentialitatea informatiilor referitoare la rezultatele incercarilor, la constructia mijlocului de masurare si la tehnologiile de fabricatie, cu exceptia informatiilor destinate publicarii.
    Art. 21
    In perioada de valabilitate a aprobarii de model producatorul/importatorul poate sa fabrice/importe si sa comercializeze, in conditiile legii, mijloace de masurare care au obtinut aprobare de model. Dupa expirarea termenului de valabilitate pot fi comercializate numai mijloacele de masurare aflate in stoc, declarate conform art. 18 lit. h).
    Art. 22
    BRML motiveaza in scris si aduce la cunostinta producatorului/reprezentantului autorizat al acestuia/detinatorului decizia de neacordare a aprobarii de model sau a completarii la o aprobare de model existenta, precum si decizia de retragere a unei aprobari de model.
    Art. 23
    Pana la data de 31 decembrie 2006, acordarea aprobarii de model pentru mijloacele de masurare pentru care nu exista norme de metrologie legala publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se efectueaza in conformitate cu prevederile reglementarilor stabilite prin ordin al directorului general al BRML.
    Art. 24
    Situatiile speciale privind acordarea aprobarii de model individuale pentru mijloacele de masurare destinate utilizarii in domeniile de interes public, cu exceptia domeniului privind tranzactiile comerciale, sunt reglementate prin ordin al directorului general al BRML.
    Art. 25
    Anexa face parte integranta din prezentele instructiuni.
    Art. 26
    In vederea aplicarii prezentelor instructiuni in activitatile de control metrologic legal, BRML va emite proceduri de metrologie legala.

    ANEXA 1
    la I.M.L. 2-04

                     Documentatie, evaluari si certificate

    1. Continutul cererii si al documentatiei
    1.1. Cererea, documentatia si corespondenta cu BRML in legatura cu solicitarea aprobarii de model, pentru mijloacele de masurare prevazute la art. 5 si 6, se redacteaza in limba romana si/sau intr-o limba stabilita impreuna cu solicitantul, la depunerea cererii.
    1.2. Cererea trebuie sa contina, cel putin, urmatoarele:
    a) denumirea/numele si sediul/adresa solicitantului;
    b) denumirea si sediul producatorului;
    c) denumirea si datele de identificare a mijloacelor de masurare;
    d) obiectul solicitarii (aprobare de model, aprobare de model individuala, completare);
    e) domeniul/domeniile de interes public pentru care sunt destinate mijloacele de masurare.
    1.3. Documentatia necesara evaluarii se prezinta in doua exemplare si contine:
    1.3.1. pentru mijloacele de masurare prevazute la art. 5, pentru care se solicita aprobare de model:
    a) document de imputernicire de catre producator a reprezentantului autorizat pentru obtinerea aprobarii de model;
    b) declaratia producatorului privind adresele spatiilor in care se produc mijloacele de masurare pentru care se solicita aprobare de model;
    c) memoriu de prezentare care trebuie sa cuprinda o descriere privind:
    - constructia, modul de functionare si de utilizare a mijlocului de masurare, caracteristicile tehnice si metrologice garantate de producator;
    - dispozitivele de protectie care asigura functionarea corecta;
    - dispozitivele pentru reglare si ajustare;
    - locurile destinate pentru aplicarea marcajelor de verificare si, acolo unde este cazul, a sigiliilor;
    In cazul in care solicitarea este pentru o familie de mijloace de masurare, memoriul de prezentare va contine si propuneri privind incadrarea in familie si desemnarea tipurilor reprezentative. Memoriul de prezentare, respectiv propunerile de incadrare in familii, va fi intocmit si semnat in mod obligatoriu de producator sau reprezentantul imputernicit al acestuia;
    d) desene de ansamblu si, daca este necesar, desenele de executie ale componentelor importante;
    e) schema de functionare si, dupa caz, fotografii;
    f) alte documente/documentatii prevazute de normele de metrologie legala.
    1.3.2. pentru mijloacele de masurare prevazute la art. 6, pentru care se solicita aprobare de model individuala:
    a) memoriu privind functionarea, caracteristicile tehnice si metrologice ale mijlocului de masurare respectiv, semnat de producator/detinator;
    b) documentatie de prezentare si identificare (dupa caz, carte tehnica, prospecte, fotografii care sa defineasca aspectul exterior general si detaliile de inscriptionare si sigilare etc.) si alte documente;
    c) in cazul mijloacelor de masurare montate pe mijloace de transport - copie de pe certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a mijloacelor de transport sau dovada inmatricularii lor in Romania;
    d) copie si originalul (care se restituie) actului de provenienta (factura, act de donatie etc.) sau declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca a intrat in posesia mijlocului de masurare respectiv prin mijloace legale, pentru mijloacele de masurare care sunt fabricate in Romania. Documentele mentionate vor cuprinde toate datele de identificare a mijlocului de masurare respectiv (denumire, tip, serie, an de fabricatie);
    e) copiile si originalele (care se restituie) documentelor de provenienta (factura externa si declaratie vamala) din care sa rezulte toate datele de identificare a mijlocului de masurare respectiv (denumire, tip, serie, an de fabricatie), pentru mijloacele de masurare care sunt fabricate in afara Romaniei.
    1.4. Documentatia este insotita, dupa caz, de certificatele aprobarilor de model primite anterior si de documentatia care a stat la baza emiterii acestora.
    2. Evaluarea in vederea obtinerii aprobarii de model/completarii la aprobarea de model
    2.1. Evaluarea cuprinde:
    a) studiul documentatiei prezentate;
    b) incercarea mijlocului de masurare in laboratoarele din subordinea sau din structura BRML, la locul de fabricatie, livrare, instalare sau in alte locuri prevazute in programul de evaluare.
    2.2. Conditiile de realizare a evaluarii sunt stabilite prin programul de evaluare, de comun acord cu producatorul/reprezentantul autorizat al acestuia/detinatorul mijlocului de masurare, si vor acoperi cerintele tehnice si metrologice ale mijlocului de masurare, impuse in conditii normale de utilizare.
    2.3. In scopul executarii incercarilor pentru acordarea aprobarii de model, BRML poate cere solicitantului sa ii puna la dispozitie atat etaloane si mijloace materiale necesare, cat si personal pentru asistenta.
    2.4. BRML poate recunoaste:
    a) certificate de conformitate OIML insotite de rapoartele de incercare care au stat la baza emiterii acestora;
    b) certificate de incercare emise de organisme notificate, pentru subansambluri ale aparatelor de cantarit cu functionare neautomata care pot fi utilizate in componenta unor mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal prin aprobarea de model, potrivit prevederilor prezentelor instructiuni;
    c) rapoarte/certificate de incercari privind cerintele referitoare la comportarea la perturbatii si factori de influenta in conditii de utilizare, emise de laboratoare a caror capabilitate a fost evaluata si/sau recunoscuta de BRML.
    In cazul recunoasterii documentelor enumerate la lit. a) sau b) evaluarea va cuprinde numai etapa de la pct. 2.1 lit. a).
    2.5. BRML accepta incercarile efectuate asupra mijloacelor de masurare fabricate in alte tari, care fac obiectul unor clauze de recunoastere, in conditiile legii.
    3. Certificatul aprobarii de model/completarea la certificatul aprobarii de model:
    3.1. Certificatul aprobarii de model trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
    a) datele de identificare a BRML;
    b) numarul certificatului aprobarii de model si data la care a fost emis;
    c) denumirea si datele de identificare a mijloacelor de masurare aprobate;
    d) pozitia din Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, in vigoare;
    e) denumirea si sediul producatorului;
    f) denumirea/numele si sediul/adresa solicitantului;
    g) concluziile evaluarii;
    h) termenul de valabilitate a certificatului aprobarii de model;
    i) alte cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca mijlocul de masurare (daca exista);
    j) o descriere a functionarii acestuia, daca este necesar;
    k) elementele tehnice relevante, ca de exemplu, desene si scheme de conexiuni;
    l) mentionarea, atunci cand este cazul, a necesitatii retinerii ca model de referinta a unuia sau mai multor exemplare dintre mijloacele de masurare supuse evaluarii, precum si locul si conditiile de pastrare.
    3.2. Completarea la certificatul aprobarii de model trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
    a) datele de identificare a BRML;
    b) numarul completarii la certificatul aprobarii de model si data la care a fost emisa;
    c) denumirea si datele de identificare a mijloacelor de masurare pentru care se acorda completarea la certificatul aprobarii de model;
    d) pozitia din lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, in vigoare;
    e) denumirea si sediul producatorului;
    f) denumirea/numele si sediul/adresa solicitantului;
    g) scopul completarii;
    h) descrierea modificarilor.

    ANEXA 3

                  INSTRUCTIUNI DE METROLOGIE LEGALA I.M.L. 3-04
"Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Prezentele instructiuni reglementeaza modul de exercitare a controlului metrologic legal prin verificari metrologice ale mijloacelor de masurare supuse acestor modalitati de control, precum si modul de asigurare a trasabilitatii etaloanelor utilizate in verificari metrologice. Totodata, instructiunile trateaza si problema asigurarii voluntare a trasabilitatii rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare care nu sunt supuse controlului metrologic legal, in scopul prevenirii paralelismului cu activitatile similare, supuse controlului metrologic legal.
    Art. 2
    In masurarile efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal este obligatorie folosirea unitatilor de masura legale, aprobate prin hotarari ale Guvernului. Totusi, in anumite conditii stabilite prin hotarari ale Guvernului, se admite utilizarea tranzitorie a indicatiilor suplimentare exprimate in unitati de masura, altele decat cele legale, dar numai insotite de unitati de masura legale.
    Art. 3
    Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal se realizeaza prin verificari metrologice si/sau etalonari.
    In scopul asigurarii trasabilitatii prevazute la alineatul precedent se utilizeaza etaloane si echipamente de verificare cu trasabilitate documentata la etaloanele nationale ale Romaniei, la etaloanele nationale ale altor tari sau la etaloanele internationale, dupa caz. Trasabilitatea rezultatelor etalonarii unui etalon se atesta prin certificatul de etalonare.
    Art. 4
    Termenul "verificare metrologica" este specific numai mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal. In scopul eliminarii oricarei confuzii, in activitatile de asigurare metrologica a mijloacelor de masurare care nu sunt supuse controlului metrologic legal se recomanda evitarea utilizarii termenului "verificare metrologica", precum si a termenilor derivati (marcaj de verificare metrologica, buletin de verificare metrologica si altele).

    CAP. 2
    Verificarea metrologica a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal

    Art. 5
    Se supun controlului metrologic legal prin verificare metrologica mijloacele de masurare de lucru care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
    a) sunt sau urmeaza a fi utilizate in masurarile din domeniile de interes public prevazute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) sunt cuprinse in Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal in vigoare, denumita in continuare Lista oficiala, cu mentionarea expresa a obligativitatii uneia sau mai multor modalitati de control metrologic dintre cele mentionate la art. 8.
    Art. 6
    In functie de cerintele de exactitate si stabilitate impuse in utilizare, un mijloc de masurare supus controlului metrologic legal poate fi prezentat si la etalonare. Cu exceptia cazurilor speciale prevazute in reglementarile de metrologie legala aplicabile, prezentarea la etalonare este o decizie care apartine in exclusivitate detinatorului mijlocului de masurare.
    Art. 7
    Verificarea metrologica a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal se executa in conformitate cu prevederile normelor de metrologie legala si/sau ale normelor de metrologie legala CEE, de catre laboratoarele din structura sau in subordinea BRML sau, dupa caz, de catre laboratoarele de metrologie autorizate de BRML.
    Mijloacele de masurare netransportabile din cauza gabaritelor mari sau a pericolului de dereglare se verifica la locul de utilizare, cu asigurarea conditiilor necesare.
    Art. 8
    Verificarea metrologica poate fi:
    a) verificare metrologica initiala;
    b) verificare initiala CEE;
    c) verificare metrologica periodica;
    d) verificare metrologica dupa reparare sau modificare.
    Verificarea metrologica initiala stabileste conformitatea unui mijloc de masurare cu modelul aprobat si/sau cu cerintele aplicabile din normele de metrologie legala. Verificarea metrologica initiala se efectueaza individual sau, dupa caz, prin esantionare statistica, asupra mijloacelor de masurare noi, produse in tara sau importate, inainte de introducerea pe piata si de punerea lor in functiune.
    Verificarea initiala CEE se efectueaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare.
    Verificarea metrologica periodica stabileste conformitatea mijlocului de masurare respectiv cu modelul aprobat si/sau cu cerintele aplicabile din reglementarile de metrologie legala care s-au utilizat la verificarea initiala (norme de metrologie legala, norme de metrologie legala CEE) sau, respectiv, la punerea in functiune (hotarari ale Guvernului).
    Verificarea metrologica dupa reparare sau modificare stabileste daca mijlocul de masurare modificat sau reparat isi mentine conformitatea cu modelul aprobat si/sau cu cerintele din reglementarile de metrologie legala aplicabile. Aceasta se efectueaza obligatoriu dupa orice reparatie sau modificare a unui mijloc de masurare, daca a fost efectuata in conditiile prevazute de reglementarile specifice.
    Art. 9
    Cu exceptia situatiilor prevazute explicit in Lista oficiala, sunt acceptate la verificarea metrologica numai mijloacele de masurare care detin aprobare de model, respectiv aprobare de model CEE.
    Art. 10
    Verificarea metrologica initiala se efectueaza:
    a) in laboratoarele din structura sau in subordinea BRML. Prezentarea la verificare se face inainte de introducerea pe piata si constituie obligatia producatorului autohton sau a importatorului care suporta cheltuielile aferente;
    b) in laboratoarele de metrologie autorizate de BRML. Prezentarea la verificare se face inainte de introducerea pe piata si constituie obligatia producatorului autohton sau a importatorului care suporta cheltuielile aferente;
    c) la locul de instalare/utilizare, in cazul mijloacelor de masurare prevazute la art. 7 alin. 2. Prezentarea la verificare se face inainte de punerea in functiune si constituie obligatia producatorului/importatorului care suporta cheltuielile aferente;
    d) in alte locuri decat cele prevazute la lit. a) si b), pentru care BRML stabileste ca sunt indeplinite conditiile tehnice, de dotare si de mediu, prevazute de reglementarile de metrologie legala aplicabile. Prezentarea la verificare se face inainte de introducerea pe piata si constituie obligatia producatorului autohton sau a importatorului care suporta cheltuielile aferente.
    In cazul mijloacelor de masurare importate pentru uzul propriu, prezentarea la verificarea metrologica initiala constituie obligatia detinatorului, care suporta cheltuielile aferente.
    Art. 11
    Din punct de vedere al esalonarii activitatilor, verificarea metrologica initiala se efectueaza:
    a) intr-o singura etapa, daca mijloacele de masurare pot fi transportate la locul de instalare fara sa fie necesara demontarea lor prealabila;
    b) in doua sau mai multe etape, daca functionarea corecta a mijloacelor de masurare depinde de conditiile de instalare sau de utilizare. Ultima etapa a verificarii se executa obligatoriu la locul de instalare/utilizare conform prevederilor art. 10 alin. 1 lit. c), iar etapele anterioare se executa la locurile si in conditiile prevazute la art. 10 alin. 1 lit. a), b) sau d).
    Art. 12
    Verificarea metrologica periodica se efectueaza, cu o periodicitate stabilita de utilizator, in cadrul intervalului de timp specificat in Lista oficiala:
    a) in laboratoarele din structura sau in subordinea BRML;
    b) in laboratoarele de metrologie autorizate de BRML;
    c) la locul de instalare/utilizare, in cazul mijloacelor de masurare prevazute la art. 7 alin. 2;
    d) in alte locuri decat cele prevazute la lit. a) si b), pentru care BRML stabileste ca sunt indeplinite conditiile tehnice de dotare si de mediu prevazute de reglementarile de metrologie legala aplicabile.
    Prezentarea la verificarea metrologica periodica constituie obligatia persoanelor fizice sau juridice care, in calitate de proprietar, utilizeaza sau incredinteaza spre utilizare mijloacele de masurare supuse controlului metrologic legal. Aceste persoane vor suporta integral toate cheltuielile aferente verificarii metrologice.
    Art. 13
    In situatiile in care au avut loc incidente de natura sa afecteze corecta functionare a mijloacelor de masurare sau daca, din cauza frecventei mari de utilizare sau a regimurilor grele de exploatare, nu mai exista garantia unor masurari corecte, detinatorul are obligatia de a scoate din uz mijloacele de masurare respective si de a le prezenta la verificare metrologica, indiferent de data expirarii termenului de valabilitate a verificarii metrologice anterioare.
    Art. 14
    Verificarea metrologica dupa reparare sau modificare se efectueaza:
    a) in laboratoarele din structura sau in subordinea BRML;
    b) in laboratoarele de metrologie autorizate de BRML;
    c) la locul de instalare/utilizare, in cazul mijloacelor de masurare prevazute la art. 7 alin. 2.
    d) in alte locuri decat cele prevazute la lit. a) si b), pentru care BRML stabileste ca sunt indeplinite conditiile tehnice de dotare si de mediu, prevazute de reglementarile de metrologie legala aplicabile.
    Prezentarea mijloacelor de masurare la verificarea metrologica dupa reparare sau modificare constituie obligatia agentilor economici care au efectuat repararea sau modificarea si care suporta cheltuielile aferente.
    In functie de amploarea si efectele interventiilor asupra fiecarui mijloc de masurare, verificarea metrologica dupa reparare sau modificare se efectueaza prin aplicarea uneia dintre urmatoarele proceduri:
    a) procedura de verificare metrologica simplificata - in cazul unor interventii minore care, in mod evident, nu sunt de natura sa afecteze caracteristicile metrologice sau tehnice ale mijlocului de masurare stabilite, dupa caz, prin certificatul aprobarii de model sau prescriptiile producatorului;
    b) procedura de verificare metrologica standard - in cazul unor interventii obisnuite;
    c) procedura de neacceptare la verificarea metrologica - in cazul unor interventii majore care, in mod evident, sunt de natura sa modifice caracteristicile metrologice sau tehnice ale mijlocului de masurare, stabilite, dupa caz, prin certificatul aprobarii de model sau prescriptiile producatorului.
    Decizia de aplicare a uneia dintre procedurile prevazute la alin. (3) lit. a), b) sau c) apartine conducatorului laboratorului de metrologie care efectueaza verificarea metrologica dupa reparare sau modificare.
    Art. 15
    In cazul verificarilor metrologice efectuate in alte locuri decat laboratoarele din structura sau in subordinea BRML, producatorii, reprezentantii autorizati ai acestora, importatorii, detinatorii sau, dupa caz, reparatorii sunt obligati sa puna la dispozitie spatiul corespunzator, personalul ajutator si utilajele auxiliare necesare.
    Art. 16
    Mijloacele de masurare care au corespuns la oricare dintre verificarile metrologice prevazute la art. 8 se investesc cu marcajul de verificare metrologica, respectiv marcajul de verificare initiala CEE, aplicat de catre personalul care a efectuat verificarea, in conditiile prevazute de reglementarile de metrologie legala specifice. Totodata, se elibereaza si documente specifice (buletine de verificare metrologica si, dupa caz, certificate de etalonare sau certificate de calibrare).
    Buletinul de verificare metrologica trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) datele de identificare a laboratorului care a efectuat verificarea metrologica;
    b) numarul si data documentului;
    c) datele de identificare a mijlocului de masurare verificat;
    d) referinta la reglementarea/reglementarile aplicate;
    e) datele de identificare a etalonului/echipamentului de verificare utilizat;
    f) rezultatul verificarii metrologice (sub forma ADMIS/RESPINS);
    g) data de incetare a valabilitatii verificarii metrologice;
    h) datele de identificare si semnatura verificatorului metrolog;
    i) datele de identificare si semnatura persoanei care a receptionat mijlocul de masurare verificat.
    Continutul minim de informatii al certificatelor de etalonare sau calibrare este prevazut in reglementarile de metrologie specifice care impun obligatia eliberarii acestor documente impreuna cu buletinele de verificare metrologica.
    Art. 17
    Daca o reglementare de metrologie legala specifica defineste in mod clar subansamblurile unui mijloc de masurare, precum si cerintele metrologice si tehnice impuse acestora, verificarile metrologice prevazute la art. 8 se pot efectua prin verificarea fiecarui subansamblu component, numai daca reglementarea mentionata prevede acest mod de verificare. In aceste conditii, prevederile prezentelor instructiuni se aplica in mod corespunzator si verificarii metrologice a fiecarui subansamblu, totalitatea marcajelor de verificare aplicate pe fiecare subansamblu echivaland cu marcajul de verificare a intregului mijloc de masurare.
    Art. 18
    Mijloacele de masurare supuse verificarii metrologice initiale, conform prevederilor prezentelor instructiuni de metrologie legala, nu pot fi introduse pe piata sau, dupa caz, puse in functiune, decat dupa ce au fost supuse acestei verificari.
    Nu sunt supuse verificarii initiale obligatorii:
    a) mijloacele de masurare care sunt prezentate sau expuse in expozitii, targuri sau saloane;
    b) mijloacele de masurare destinate exportului;
    c) mijloacele de masurare fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European sau intr-un stat cu care Romania a incheiat un acord de recunoastere in acest sens, daca acestea au fost supuse in acel stat unor verificari metrologice initiale ce prezinta garantii echivalente verificarilor metrologice initiale care se efectueaza in Romania.

    CAP. 3
    Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu etaloanele utilizate la verificarea metrologica a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal

    Art. 19
    Pentru verificarea metrologica a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal se utilizeaza obligatoriu numai etaloane trasabile la etaloanele nationale ale Romaniei, la etaloanele nationale ale altor tari sau la etaloanele internationale, dupa caz.
    Art. 20
    Trasabilitatea la etaloanele nationale ale Romaniei se asigura prin etalonari efectuate in laboratoare din structura sau in subordinea BRML sau, dupa caz, in laboratoare apartinand unor agenti economici, cu etaloane trasabile la etaloanele nationale ale Romaniei.
    Art. 21
    Trasabilitatea la etaloanele nationale ale altor tari sau la etaloanele internationale se asigura prin etalonari efectuate fie in laboratoare din structura sau in subordinea BRML, fie in laboratoare din alte tari, cu etaloane trasabile la etaloanele nationale ale acelor tari sau, dupa caz, la etaloanele internationale.
    Art. 22
    In cazul unui echipament de verificare, pe langa certificatele de etalonare ale etaloanelor din compunere, detinatorul trebuie sa obtina certificarea de catre BRML a echipamentului de verificare, in ansamblu.
    Art. 23
    Etalonarea se executa asupra fiecarui etalon, in laboratoare de metrologie in care sunt asigurate conditiile tehnice, de dotare si de mediu necesare, in conformitate cu prevederile unor proceduri scrise, specifice etalonului respectiv.
    Etaloanele netransportabile din cauza gabaritelor mari sau a pericolului de dereglare pot fi etalonate la locul de utilizare, cu asigurarea conditiilor necesare.
    Art. 24
    Periodicitatea etalonarii unui etalon utilizat direct la verificarea unui mijloc de masurare supus controlului metrologic legal si periodicitatea certificarii unui echipament de verificare se stabilesc de detinatorul sau utilizatorul etalonului/echipamentului de verificare si se valideaza de BRML. La stabilirea si validarea periodicitatii se va tine seama de comportarea in timp a etalonului/echipamentului de verificare, precum si de cerintele care li se impun cu privire la exactitatea, stabilitatea, frecventa de utilizare sau regimurile de exploatare.
    Art. 25
    In scopul stabilirii corecte a periodicitatii prevazute la art. 24, detinatorul sau utilizatorul etalonului este obligat sa intocmeasca, sa actualizeze si sa puna la dispozitia BRML documentul Fisa de urmarire a comportarii in timp a etalonului/echipamentului de verificare.
    Art. 26
    Prezentarea la etalonare a unui etalon utilizat direct la verificarea unui mijloc de masurare supus controlului metrologic legal si prezentarea la certificare a unui echipament de verificare constituie obligatia detinatorului acestora, care suporta toate cheltuielile aferente.
    Art. 27
    Rezultatele etalonarii se consemneaza in documentul Certificat de etalonare, intocmit de personalul din cadrul laboratorului de metrologie care a efectuat etalonarea.
    Art. 28
    Detinatorul unui etalon trebuie sa indice apartenenta acestuia la categoria etaloanelor utilizate direct la verificarea metrologica a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal printr-o eticheta cu dimensiuni minime de 12,5 x 12,5 mm, aplicata la loc vizibil, pe care este imprimata, pe fond verde, litera "E" de culoare neagra. Fac exceptie de la aceasta prevedere etaloanele de dimensiuni mici sau cele la care aplicarea etichetei le poate afecta functionarea corecta.
    Art. 29
    In situatiile in care nu mai exista garantia unor masurari corecte cu un etalon, indiferent de existenta unui certificat de etalonare valabil, detinatorul sau utilizatorul etalonului are obligatia de a-l scoate din uz si de a indeparta eticheta prevazuta la art. 28.

    CAP. 4
    Asigurarea trasabilitatii rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare care nu sunt supuse controlului metrologic legal

    Art. 30
    Nu sunt supuse controlului metrologic legal mijloacele de masurare care nu sunt incluse in Lista oficiala, precum si mijloacele de masurare care, desi figureaza in aceasta lista, nu sunt utilizate in domeniile de interes public, prevazute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Aceasta prevedere nu scuteste de raspundere persoanele fizice sau juridice carora li se impune, prin alte reglementari legale, obligativitatea asigurarii trasabilitatii mijloacelor de masurare pe care le detin sau le utilizeaza sau care, prin neasigurarea trasabilitatii, conduc la producerea unor evenimente care afecteaza valori materiale sau sociale.
    Art. 31
    Se recomanda detinatorului/utilizatorului unui mijloc de masurare care, desi figureaza in Lista oficiala, nu este supus controlului metrologic legal sa aplice pe acesta, la loc vizibil, o eticheta cu mentiunea: "Interzisa utilizarea in ..." inscrisa cu litere negre pe fond de culoare rosie. In locul punctelor din inscriptia mentionata mai sus se va (vor) preciza domeniul (domeniile) de interes public, de posibila utilizare, prevazut(e) in art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 32
    La solicitarea detinatorilor sau utilizatorilor, mijloacele de masurare care nu se supun controlului metrologic legal pot fi supuse unor operatiuni de evaluare a conformitatii cu prevederile unor normative metrologice sau standarde.
    Art. 33
    Forma de prezentare a marcajelor aplicate, precum si continutul de informatii al documentelor eliberate ca urmare a activitatilor de asigurare a trasabilitatii mijloacelor de masurare nesupuse controlului metrologic legal trebuie alese astfel incat sa nu fie confundate cu marcajele si documentele specifice verificarilor metrologice prevazute la cap. II.

    CAP. 5
    Prevederi tranzitorii si finale

    Art. 34
    Pana la data de 31 decembrie 2006, verificarea metrologica a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, pentru care nu exista norme de metrologie legala aprobate si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se efectueaza in conformitate cu prevederile unor reglementari stabilite prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 35
    In vederea aplicarii prevederilor prezentelor instructiuni in activitatile de control metrologic legal, BRML va emite proceduri de metrologie legala.

    ANEXA 4

                  INSTRUCTIUNI DE METROLOGIE LEGALA I.M.L. 4-04
                              "Marcaje metrologice"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Prezentele instructiuni stabilesc reprezentarea grafica si conditiile de aplicare a marcajelor metrologice. Totodata, instructiunile stabilesc si conditiile de recunoastere a marcajelor metrologice aplicate in alte tari.
    Art. 2
    Categoriile de marcaje metrologice aplicate pe mijloacele de masurare supuse controlului metrologic legal sunt:
    a) marcaje metrologice nationale, aplicate in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994 cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) marcaje metrologice aplicate in alte tari si recunoscute in Romania.
    Art. 3
    BRML acorda indicative, coordoneaza executia centralizata, tine evidenta si asigura distribuirea marcilor metrologice.
    Marcile metrologice reprezinta mijlocul material de aplicare a marcajelor metrologice.

    CAP. 2
    Marcaje metrologice nationale

    Art. 4
    Marcajele metrologice nationale prevazute la art. 2 lit. a) sunt:
    a) marcajul aprobarii de model;
    b) marcajul aprobarii de model CEE;
    c) marcajul de verificare metrologica;
    d) marcajul de verificare initiala CEE.
    Art. 5
    Marcajul aprobarii de model, a carui reprezentare grafica este prevazuta in anexa la prezentele instructiuni, se aplica la locul si in conditiile stabilite, pe fiecare mijloc de masurare care este conform cu modelul aprobat.
    In cazul particular al cronotahografelor, reprezentarea grafica si conditiile de aplicare a marcajului aprobarii de model sunt prevazute in Norma de metrologie legala NML 022-03 "Cronotahografe".
    Art. 6
    Marcajul aprobarii de model se aplica prin grija producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridica avand sediul in Romania.
    In cazul aprobarii de model individuale, marcajul se aplica prin grija producatorului/importatorului/detinatorului mijlocului de masurare.
    Art. 7
    Marcajul de verificare metrologica, a carui reprezentare grafica este prevazuta in anexa la prezentele instructiuni, se aplica de catre verificatorul metrolog care a efectuat verificarea metrologica, numai pe mijloacele de masurare care au corespuns controlului metrologic legal, prin verificare metrologica initiala, periodica sau verificare metrologica dupa reparare/modificare.
    Art. 8
    Marcajul de verificare metrologica, aplicat pe un mijloc de masurare, este valabil numai in intervalul de timp precizat in buletinul de verificare metrologica.
    Art. 9
    Marcajele metrologice trebuie sa fie aplicate pe mijlocul de masurare, la loc vizibil, intr-o forma lizibila si de nesters.
    Art. 10
    Continutul, reprezentarea grafica si conditiile de aplicare a marcajelor aprobarii de model CEE si verificarii initiale CEE sunt stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001.

    CAP. 3
    Marcaje metrologice aplicate in alte tari si recunoscute in Romania

    Art. 11
    Marcajele metrologice aplicate in alte tari si recunoscute in Romania, prevazute la art. 2 lit. b), sunt:
    a) marcaje metrologice aplicate in tarile membre ale Uniunii Europene si recunoscute in Romania in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001;
    b) marcaje metrologice aplicate in alte tari si recunoscute in Romania, in conditiile legii.
    Art. 12
    Continutul, reprezentarea grafica si dimensiunea marcajelor prevazute la art. 11 lit. a) sunt similare cu cele prevazute in anexele la Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001, cu precizarea ca in locul simbolului literal al Romaniei, RO, este prezent simbolul literal al tarii in care s-a aplicat marcajul.

    CAP. 4
    Prevederi finale

    Art. 13
    Aplicarea marcajelor de verificare metrologica si a marcajelor de verificare initiala CEE prevazute la art. 4 se realizeaza numai prin utilizarea exclusiva a marcilor metrologice.
    Art. 14
    Agentii economici au obligatia sa achite la BRML contravaloarea marcilor metrologice primite spre folosire.
    Art. 15
    La expirarea valabilitatii autorizatiei sau la expirarea valabilitatii marcilor metrologice, agentii economici trebuie sa predea marcile metrologice la BRML.
    Art. 16
    In cazul in care marca metrologica este pierduta, se vor publica in presa, de catre agentul economic care detine marca metrologica respectiva, urmatoarele date: continutul marcajului, numele si prenumele verificatorului metrolog si declararea nulitatii marcii de verificare metrologica.
    Marcile metrologice repartizate verificatorilor metrologi sunt netransmisibile.
    Art. 17
    In vederea aplicarii prevederilor prezentelor instructiuni in activitatile de control metrologic legal, BRML va emite proceduri de metrologie legala.

    ANEXA 1
    la I.M.L. 4-04

                 REPREZENTAREA GRAFICA A MARCAJELOR METROLOGICE

    1. Marcajul aprobarii de model

      RO
    XXX YY

    unde:
    RO  reprezinta simbolul literal al Romaniei (font Arial, corp 72);
    XXX reprezinta numarul aprobarii de model (font Arial, corp 36);
    YY  reprezinta ultimele doua cifre ale anului in care s-a acordat aprobarea de model (font Arial, corp 36).

    2. Marcajul aprobarii de model individuale

      RO
    XXXi YY

    unde:
    RO  reprezinta simbolul literal al Romaniei (font Arial, corp 72);
    XXX reprezinta numarul aprobarii de model (font Arial, corp 36);
    i   litera care marcheaza aprobarea de model individuala (font Arial, corp 36);
    YY  reprezinta ultimele doua cifre ale anului in care s-a acordat aprobarea de model individuala (font Arial, corp 36).

    3. Marcaje de verificare metrologica
    3.1. Marcaj aplicat cu stampila de cauciuc

     ___________
    | RO-YY XXX |
    |___________|

    unde:
    RO  reprezinta simbolul literal al Romaniei;
    YY  reprezinta ultimele doua cifre ale anului verificarii metrologice;
    XXX reprezinta indicativul de identificare a metrologului verificator.
    3.2. Marcaj aplicat cu poanson

       _________
      / _______ \
     / | RO YY | \
    |  |  XXX  |  |
     \ |_______| /
      \_________/

    unde:
    RO  reprezinta simbolul literal al Romaniei;
    YY  reprezinta ultimele doua cifre ale anului verificarii metrologice;
    XXX reprezinta indicativul de identificare a metrologului verificator.

    3.3. Marcaj aplicat cu tipa si contratipa:

       _______           _______
      /       \         /       \
     /  RO YY  \       /         \
    |           |     |  B R M L  |
     \   XXX   /       \         /
      \_______/         \_______/

    unde:
    RO   reprezinta simbolul literal al Romaniei;
    YY   reprezinta ultimele doua cifre ale anului verificarii metrologice;
    XXX  reprezinta indicativul de identificare a metrologului verificator;
    BRML reprezinta initialele Biroului Roman de Metrologie Legala.

    3.4. Marcaj aplicat pe eticheta autocolanta, destructibila prin dezlipire:

    _______ _____________________________________________
        ^  | 09 |  I  |  II  | III | IV |  V  |  VI | 14 |
        |  |____|_____|______|_____|____|_____|_____|____|
        |  | 08 |                                   | 13 |
        |  |____|                                   |____|
  0.7 L |  | 07 |         RO X X X X X X            | 12 |
        |  |____|                                   |____|
        |  | 06 |                                   | 11 |
        |  |____|___________________________________|____|
        |  | 05 | VII | VIII |  IX |  X |  XI | XII | 10 |
    ____v__|____|_____|______|_____|____|_____|_____|____|
           |                                             |
           |<------------------------------------------->|
           |                     L                       |

    unde:
    RO        reprezinta simbolul literal al Romaniei;
    X ... X   reprezinta seria marcajului alcatuita din sase caractere numerice succesiv acordate pentru identificarea metrologului verificator;
    05 ... 14 reprezinta ultimele doua cifre ale anului verificarii metrologice;
    I ... XII reprezinta luna anului in care a fost efectuata verificarea metrologica.

    ANEXA 5

                  INSTRUCTIUNI DE METROLOGIE LEGALA I.M.L. 5-04
    "Autorizarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza verificari metrologice"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Prezentele instructiuni stabilesc conditiile in care se exercita controlul metrologic legal prin autorizarea si supravegherea activitatii de verificare metrologica, precum si cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele fizice sau juridice in vederea obtinerii si mentinerii autorizatiilor metrologice.
    Art. 2
    Prin autorizare, BRML acorda persoanelor fizice si persoanelor juridice dreptul de a efectua verificari metrologice ale mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal.
    Art. 3
    Autorizatiile eliberate de BRML se acorda:
    a) persoanelor fizice - verificatori metrologi; in acest caz autorizatiile sunt documente personale prin care BRML permite persoanelor detinatoare sa efectueze activitati de verificare metrologica in cadrul unui laborator de metrologie din structura sau din subordinea BRML sau in cadrul unui laborator de metrologie autorizat; in continuare aceste autorizatii sunt denumite autorizatii de verificator metrolog;
    b) persoanelor juridice - care pot fi laboratoare de metrologie sau entitati care includ astfel de laboratoare; in acest caz autorizatiile sunt documente prin care BRML deleaga, in conditiile stabilite prin prezentele instructiuni, exercitarea controlului metrologic legal prin verificari metrologice; in continuare aceste autorizatii sunt denumite autorizatii de laborator.
    Art. 4
    Supravegherea agentilor economici autorizati, denumita in continuare supravegherea laboratoarelor, este activitatea exercitata de catre BRML asupra persoanelor juridice detinatoare de autorizatii, in scopul de a constata respectarea conditiilor care au stat la baza acordarii autorizatiei si de a monitoriza respectarea prevederilor reglementarilor de metrologie legala in vigoare aplicabile, pe toata perioada valabilitatii autorizatiei.

    CAP. 2
    Cerinte pentru obtinerea autorizatiilor metrologice

    Art. 5
    Pentru obtinerea autorizatiei de verificator metrolog, persoana fizica solicitanta trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa detina cel putin diploma de bacalaureat;
    b) sa faca dovada instruirii teoretice si practice intr-un laborator al BRML sau, la recomandarea acestuia, intr-un laborator de metrologie autorizat, pentru fiecare sortiment de mijloace de masurare pentru care se solicita autorizarea (pentru sortimentele noi, perioada minima de instruire este de 15 zile);
    c) sa faca dovada ca nu a suferit condamnari pentru fapte penale in dauna avutului public sau privat;
    d) sa promoveze examenul de autorizare.
    Art. 6
    Pentru obtinerea autorizatiei de laborator, persoana juridica solicitanta trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa fie identificabila din punct de vedere juridic in Romania;
    b) sa aiba mentionata in statut activitatea de verificare metrologica;
    c) sa faca dovada ca utilizeaza proceduri/metode de verificare specifice, aprobate/recunoscute de BRML;
    d) sa fie competenta din punct de vedere tehnico-organizatoric pentru efectuarea verificarilor metrologice;
    e) sa demonstreze implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii operational in conformitate cu cerintele din standardul SR EN ISO/CEI 17025:2001;
    f) sa aiba un responsabil tehnic al activitatii, numit prin decizie a conducatorului agentului economic;
    g) sa dispuna de personal autorizat pentru toate categoriile/sortimentele/subsortimentele de mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal pentru care se solicita autorizarea.

    CAP. 3
    Eliberarea autorizatiilor metrologice

    Art. 7
    Autorizatiile se elibereaza in urma evaluarilor efectuate de BRML, prin care se constata indeplinirea cerintelor prevazute la art. 5 sau 6.
    Art. 8
    Termenul de acordare a autorizatiei este de maximum 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii la BRML, in situatia in care in urma evaluarii nu sunt constatate neconformitati. Acest termen se prelungeste pana la 60 de zile de la data depunerii solicitarii, in situatia in care in urma evaluarii se constata neconformitati, in functie de rezolvarea acestora procedandu-se la acordarea/neacordarea autorizatiei.
    Art. 9
    Autorizatiile de verificator metrolog trebuie sa contina cel putin numele si prenumele persoanei fizice, datele de identificare, domiciliul stabil, categoriile/sortimentele/subsortimentele de mijloace de masurare pentru care se acorda autorizatia, valabilitatea.
    Art. 10
    Autorizatiile de laborator trebuie sa contina cel putin denumirea persoanei juridice, datele de inregistrare oficiala a acesteia, sediul social, categoriile/sortimentele/subsortimentele de mijloace de masurare pentru care se acorda autorizatia, limitele si, dupa caz, conditionarile impuse, valabilitatea.
    Art. 11
    Persoanele fizice si persoanele juridice pot solicita extinderea autorizatiei. In acest caz se elibereaza completare la autorizatia de metrolog verificator, respectiv autorizatia de laborator.
    Art. 12
    Autorizatiile si completarile la autorizatii se elibereaza numai dupa ce solicitantii fac dovada platii costurilor lucrarilor prestate de catre BRML, prevazute in Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de BRML in vigoare.
    Art. 13
    Valabilitatea tuturor autorizatiilor acordate de BRML este de 2 ani, cu exceptia primei autorizatii acordate verificatorilor metrologi, care este valabila un an. Completarile la autorizatii au termenul de valabilitate a autorizatiilor pentru care au fost eliberate.

    CAP. 4
    Cerinte pentru mentinerea autorizatiilor metrologice

    Art. 14
    Pentru mentinerea autorizatiei de verificator metrolog, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca pe toata perioada valabilitatii acesteia urmatoarele cerinte:
    a) sa respecte legislatia si reglementarile metrologice in vigoare;
    b) sa respecte limitele autorizatiei;
    c) sa utilizeze etaloane si echipamente de verificare cu trasabilitate documentata;
    d) sa aplice marcaje metrologice specifice numai pe mijloacele de masurare care au corespuns la verificarea metrologica;
    e) sa comunice BRML orice sanctiune penala suferita pe perioada valabilitatii autorizatiei.
    Art. 15
    Pentru mentinerea autorizatiei de laborator, persoanele juridice trebuie sa indeplineasca pe toata perioada valabilitatii acesteia urmatoarele cerinte:
    a) sa mentina indeplinirea cerintelor initiale mentionate la art. 6, care au stat la baza acordarii autorizatiei;
    b) sa emita documentele specifice verificarii metrologice: buletine de verificare metrologica si, dupa caz, certificate de etalonare sau certificate de calibrare;
    c) sa intocmeasca cel putin urmatoarele documente de evidenta privind mijloacele de masurare verificate: fise de monitorizare si registru de evidenta (care sa contina cel putin denumirea mijlocului de masurare, tip si fabricant, seria, numarul si data buletinului de verificare metrologica si, dupa caz, ale certificatului de etalonare sau certificatului de calibrare eliberat si detinatorul);
    d) sa accepte supravegherea laboratorului de metrologie;
    e) sa aplice marcaje de verificare metrologica in conformitate cu prevederile legale, prin personalul propriu autorizat.

    CAP. 5
    Supravegherea laboratoarelor

    Art. 16
    Supravegherea laboratoarelor se desfasoara pe baza programului de supraveghere, comunicat cu ocazia autorizarii si acceptat de catre conducerea agentului economic sau reprezentantul legal al acestuia.
    Art. 17
    Supravegherea laboratoarelor se desfasoara prin reevaluari periodice si testari ale unor esantioane prelevate din lotul de mijloace de masurare de lucru verificate de laboratorul de metrologie intre doua supravegheri succesive.
    Art. 18
    Neconformitatile constatate cu ocazia supravegherii laboratoarelor conduc la stabilirea unor masuri corective obligatorii pentru acestea.
    Art. 19
    Supravegherea prin reevaluari periodice se efectueaza la maximum 1 an de la acordarea autorizatiei, ocazie cu care se analizeaza cel putin:
    a) modul de completare si de eliberare a documentelor specifice si a documentelor de evidenta privind mijloacele de masurare verificate;
    b) inregistrarile laboratorului de metrologie;
    c) mentinerea caracteristicilor tehnice si metrologice initiale ale etaloanelor, mijloacelor de masurare de lucru, utilajelor si instalatiilor utilizate de laborator;
    d) modul de asigurare a trasabilitatii masurarilor efectuate de laboratorul de metrologie;
    e) modul de executare a verificarilor metrologice si de indeplinire a obligatiilor prevazute la art. 14, de catre personalul autorizat;
    f) modul de receptie, manipulare, depozitare si livrare a mijloacelor de masurare de lucru asupra carora isi exercita activitatea laboratorul de metrologie.
    Art. 20
    In urma constatarii de neconformitati la supravegherea prin reevaluare a laboratorului, acesta are obligatia fie de a inceta complet activitatea atunci cand neconformitatile constatate afecteaza integral autorizatia, fie de a inceta activitatea numai la sortimentele la care s-au constatat neconformitati atunci cand acestea afecteaza partial autorizatia. Obligatia de incetare a activitatii ii revine laboratorului pana la confirmarea eliminarii neconformitatilor de catre echipa de evaluare.
    Art. 21
    Supravegherea prin testari se efectueaza prin repetarea verificarilor metrologice asupra unui esantion de mijloace de masurare. Numarul mijloacelor de masurare de lucru care constituie esantioane supuse supravegherii prin testari se stabileste conform planului de esantionare a mijloacelor de masurare ce urmeaza a fi supuse testarilor, prezentat in anexa.
    Supravegherea prin testari incepe cu nivelul normal de supraveghere.
    In cazul in care, dupa cinci actiuni consecutive de supraveghere la nivelul normal nu a fost respins la testare nici un mijloc de masurare, conducerea unitatii teritoriale a BRML ia decizia de incadrare a laboratorului la nivelul redus de supraveghere. Daca, aplicand nivelul redus de supraveghere, apare o actiune de supraveghere cu rezultate necorespunzatoare, se revine in mod obligatoriu la nivelul normal de supraveghere.
    Daca, aplicand nivelul normal de supraveghere, la cinci actiuni consecutive de supraveghere apar doua actiuni de supraveghere cu rezultate necorespunzatoare, conducerea unitatii teritoriale a BRML ia decizia de incadrare a laboratorului la nivelul sever de supraveghere. Daca primele doua actiuni de supraveghere au rezultate necorespunzatoare, nu se mai asteapta si urmatoarele trei actiuni de supraveghere si se trece imediat la nivelul sever de supraveghere.
    Daca, aplicand nivelul sever de supraveghere, in urma a cinci actiuni consecutive de supraveghere nu a fost respins nici un mijloc de masurare, se revine la nivelul normal de supraveghere.
    Daca in cadrul a cinci actiuni consecutive de supraveghere, la nivelul sever de supraveghere, apar doua actiuni de supraveghere cu rezultate necorespunzatoare, conducerea unitatii teritoriale a BRML ia decizia de retragere a autorizatiei.
    Prin testarile efectuate de catre personalul desemnat al BRML nu se atesta legalitatea mijloacelor de masurare din lotul supus supravegherii, ci se determina doar corectitudinea efectuarii operatiunilor de verificari metrologice de catre laboratorul de metrologie autorizat. Rezultatele obtinute se consemneaza in procesul-verbal de supraveghere, care reprezinta si baza de calcul pentru facturarea si plata lucrarilor de supraveghere prin testari.
    Art. 22
    Costurile supravegherii pe care trebuie sa le suporte agentul economic autorizat sunt formate din suma tarifelor pentru supravegherea prin testare a tuturor mijloacelor de masurare testate si tarifele aferente reevaluarii prevazute in Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de BRML.

    CAP. 6
    Restrangerea, suspendarea sau retragerea autorizatiei

    Art. 23
    In situatia in care, ca urmare a savarsirii de fapte penale in dauna avutului public sau privat, persoana fizica detinatoare de autorizatie de verificator metrolog a fost condamnata in urma unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, aceasta este obligata sa comunice de indata acest lucru unitatii teritoriale a BRML pe raza careia isi desfasoara activitatea. Impotriva persoanei fizice respective se va lua masura de retragere a autorizatiei.
    Art. 24
    In urma constatarii de neconformitati in cadrul supravegherii laboratoarelor, se vor lua masuri de restrangere, suspendare sau retragere a autorizatiei, dupa cum urmeaza:
    a) restrangerea autorizatiei: in cazul constatarii in urma supravegherii prin reevaluare de neconformitati care afecteaza partial autorizatia si a nerezolvarii acestora in termenele stabilite (cum ar fi: utilizarea la verificarea unui sortiment de mijloace de masurare de etaloane, la care nu este asigurata trasabilitatea, nerespectarea limitelor sau conditionarilor autorizatiei);
    b) suspendarea autorizatiei: in cazul constatarii in urma supravegherii prin reevaluare de neconformitati care afecteaza integral autorizatia si a nerezolvarii acestora in termenele stabilite (cum ar fi: nerespectarea prevederilor din documentatia sistemului calitatii declarat, nerespectarea conditiilor de mediu, intocmirea gresita sau incompleta a documentelor de evidenta pentru mijloacele de masurare verificate), la prima abatere pe perioada de valabilitate a autorizatiei; suspendarea se aplica pana la rezolvarea neconformitatilor;
    c) retragerea autorizatiei: in cazul prevazut la art. 21 alin. 6 sau in cazul constatarii in urma supravegherii prin reevaluare de neconformitati care afecteaza partial sau integral autorizatia, la a doua abatere pe perioada de valabilitate a autorizatiei.
    Art. 25
    Masurile de restrangere, suspendare sau retragere a autorizatiilor acordate persoanelor fizice sau juridice vor fi luate si comunicate in scris acestora de catre conducerea unitatii teritoriale a BRML care a emis autorizatiile respective.
    Art. 26
    Masurile prevazute la art. 25 nu constituie sanctiuni contraventionale complementare in sensul prevederilor art. 29 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 7
    Prevederi finale

    Art. 27
    Pentru desfasurarea legala a activitatii de verificare metrologica, persoanele fizice si juridice trebuie sa detina autorizatii valabile emise de BRML.
    Art. 28
    Persoanele juridice care detin autorizatii emise de BRML au dreptul sa faca referiri la acestea in orice document sau publicatie.
    Art. 29
    Reclamatiile si sesizarile privind mijloacele de masurare de lucru verificate de laboratoarele autorizate se solutioneaza de catre BRML prin expertize metrologice, finalizate prin rapoarte de expertiza.
    Art. 30
    Persoanele juridice trebuie sa comunice BRML, in termen de 15 zile calendaristice, orice modificari ale conditiilor pe baza carora au fost acordate autorizatiile.
    Art. 31
    Agentii economici care sunt supusi supravegherii sunt obligati:
    a) sa respecte programul de supraveghere acceptat cu ocazia autorizarii;
    b) sa intocmeasca, sa mentina si sa puna la dispozitia BRML documentele specifice si documentele de evidenta mentionate la art. 15.
    Art. 32
    BRML nu isi asuma responsabilitatea pentru documentele care nu respecta cerintele legale, eliberate de agentii economici autorizati, responsabilitatea revenind in intregime acestora. Documentele emise in astfel de situatii se anuleaza in conditiile legii.
    Art. 33
    Anexa cu planul de esantionare a mijloacelor de masurare ce urmeaza a fi supuse testarilor face parte integranta din prezentele instructiuni.
    Art. 34
    In vederea aplicarii prevederilor prezentelor instructiuni in activitatile de control metrologic legal, BRML va emite proceduri de metrologie legala.

    ANEXA 1
    la I.M.L. 5-04

                                 PLANUL
de esantionare a mijloacelor de masurare ce urmeaza a fi supuse testarilor

______________________________________________________________________________
        N           Nivel redus de       Nivel normal de       Nivel sever de
                    supraveghere         supraveghere          supraveghere
______________________________________________________________________________
      N < 9         n=2; A=0; R=1        n=3; A=0; R=1         n=5; A=0; R=1
     9 ... 15       n=3; A=0; R=1        n=5; A=0; R=1         n=8; A=0; R=1
    16 ... 25       n=5; A=0; R=1        n=8; A=0; R=1         n=12; A=0; R=1
    26 ... 50       n=8; A=0; R=1        n=12; A=0; R=1        n=20; A=0; R=1
    51 ... 90       n=12; A=0; R=1       n=20; A=0; R=1        n=30; A=0; R=1
    91 ... 150      n=20; A=0; R=1       n=30; A=0; R=1        n=50; A=0; R=1
   151 ... 280      n=30; A=0; R=1       n=50; A=0; R=1        n=90; A=0; R=1
   281 ... 500      n=50; A=0; R=1       n=90; A=0; R=1        n=130; A=0; R=1
   501 ... 1.200    n=90; A=0; R=1       n=130; A=0; R=1       n=190; A=0; R=1
 1.201 ... 3.200    n=130; A=0; R=1      n=190; A=0; R=1       n=270; A=0; R=1
     N > 3.200      n=170; A=0; R=1      n=230; A=0; R=1       n=350; A=0; R=1
______________________________________________________________________________

    unde:
    N = lotul constituit din numarul mijloacelor de masurare de lucru verificate de laboratorul de metrologie supus supravegherii in perioada dintre doua actiuni consecutive de supraveghere;
    n = numarul mijloacelor de masurare de lucru ce constituie esantionul prelevat din lotul N, care sunt supuse supravegherii prin testare;
    A = numarul maxim de mijloace de masurare gasite respinse in urma testarilor, pentru care nu se ia o decizie de supraveghere la un nivel mai sever;
    R = numarul minim de mijloace de masurare gasite respinse in urma testarilor, pentru care se pot lua decizii de supraveghere la un nivel mai sever.
    In situatia in care N < 9, daca numarul mijloacelor de masurare care trebuie esantionate conform tabelului sunt mai putine decat n din tabel, atunci se vor testa toate mijloacele de masurare ce constituie lotul N.
    Lotul de mijloace de masurare de lucru N, supus supravegherii, poate fi omogen sau eterogen.
    Pentru lotul eterogen esantionarea se face astfel:
    N se imparte in subloturi omogene prin gruparea mijloacelor de masurare ce constituie lotul eterogen N pe subsortimente de mijloace de masurare (conform Listei de tarife pentru lucrarile efectuate de BRML).
    Se determina procentul de esantionare p, pentru lotul eterogen N, ca si cum acesta ar fi omogen, astfel:

    p = (n/N) x 100 [%],

unde n reprezinta esantionul prelevat pentru lotul eterogen N, ca si cum acesta ar fi omogen.
    Determinarea numarului de mijloace de masurare supus supravegherii prin testare, pentru fiecare sublot omogen, se face prin aplicarea procentului de esantionare la numarul de mijloace de masurare ce constituie fiecare sublot omogen.
    Numarul de mijloace de masurare supus supravegherii prin testare pentru fiecare sublot omogen se rotunjeste la numar intreg si cel putin 1.

    ANEXA 6

                  INSTRUCTIUNI DE METROLOGIE LEGALA I.M.L. 6-04
                                 "Avize"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Prezentele instructiuni stabilesc:
    a) conditiile in care se exercita controlul metrologic legal prin avizare si supraveghere, precum si cerintele de obtinere a avizelor pentru activitati care au ca obiect mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal, denumite avize pentru activitati;
    b) cerintele de obtinere a avizelor pentru mijloace de masurare, denumite in continuare avize metrologice, la care aceasta modalitate de control este prevazuta in Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, in vigoare, denumita in continuare Lista oficiala.
    Art. 2
    Avizele pentru activitati sunt documentele eliberate de BRML prin care se acorda dreptul pentru exercitarea, dupa caz, a urmatoarelor activitati cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal: fabricare, import, reparare, modificare, inchiriere, vanzare si montare.
    Mijloacelor de masurare care se supun reglementarilor tehnice care transpun directivele europene nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1) referitoare la fabricare, import, inchiriere, vanzare si montare.
    De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, mijloacelor de masurare fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European sau intr-un stat cu care Romania a incheiat un acord de recunoastere in acest sens nu le sunt aplicabile prevederile alin. 1 referitoare la import, inchiriere si vanzare.
    Art. 3
    Avizele metrologice sunt documentele eliberate de BRML, prin care se aproba punerea in functiune a mijloacelor de masurare pentru care aceasta modalitate de control este prevazuta in Lista oficiala.
    Art. 4
    Activitatea de supraveghere prevazuta la art. 1 lit. a) este activitatea exercitata de BRML cu scopul de a constata respectarea cerintelor care au stat la baza acordarii avizelor pentru activitati.
    Art. 5
    Avizele se elibereaza in urma evaluarilor prin care se stabileste concordanta dintre situatia reala a solicitantului si documentele prezentate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor prevazute in prezentele instructiuni.
    Supravegherea avizelor pentru activitati se realizeaza prin reevaluare, la un an de la data acordarii avizului.

    CAP. 2
    Avize pentru activitatea de fabricare

    Art. 6
    In vederea obtinerii avizului pentru activitatea de fabricare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa fie identificabil din punct de vedere juridic in Romania, avand declarata in statut activitatea de fabricare de mijloace de masurare. Prin activitatea de fabricare se intelege si asamblarea de mijloace de masurare in scopul introducerii pe piata in nume propriu;
    b) sa faca dovada existentei aprobarii de model, in termen de valabilitate, pentru mijlocul de masurare pentru a carui fabricare se solicita avizul, daca aceasta modalitate de control este prevazuta in Lista oficiala. Solicitantul avizului trebuie sa fie producatorul specificat in certificatul aprobarii de model;
    c) sa aiba conditii tehnico-organizatorice adecvate fabricarii mijloacelor de masurare pentru care se solicita avizul;
    d) sa asigure efectuarea verificarii metrologice initiale a mijloacelor de masurare fabricate in conditiile prevazute de Instructiunile de metrologie legala I.M.L. 3-04 "Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal";
    e) sa asigure service in garantie;
    f) sa asigure piese de schimb pentru mijloacele de masurare fabricate pe o perioada egala cu cel putin durata normala de utilizare a produsului, declarata de catre producator;
    g) sa aiba implementat un sistem al calitatii realizat dupa standardul SR EN ISO 9001/2001;
    h) sa se supuna controlului metrologic legal prin supraveghere.
    Indeplinirea cerintelor prevazute la lit. d), e), f) si h) se demonstreaza de catre solicitant prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.
    Art. 7
    In cadrul supravegherii activitatii de fabricare se analizeaza cel putin:
    a) respectarea cerintelor in baza carora s-a acordat avizul pentru exercitarea activitatii;
    b) conformitatea cu modelul aprobat si corectitudinea aplicarii marcajelor aprobarii de model pentru mijloacele de masurare prevazute la art. 6 lit. b);
    c) modul de asigurare a verificarilor metrologice initiale ale mijloacelor de masurare fabricate;
    d) modul de manipulare, transport, depozitare si livrare a mijloacelor de masurare fabricate;
    e) modul de asigurare a service-ului in garantie si a pieselor de schimb pentru mijloacele de masurare fabricate.

    CAP. 3
    Avize pentru activitatea de import

    Art. 8
    In vederea obtinerii avizului pentru activitatea de import, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa fie identificabil din punct de vedere juridic in Romania, avand declarata in statut activitatea de import de mijloace de masurare;
    b) sa faca dovada existentei aprobarii de model, in termen de valabilitate, pentru mijlocul de masurare pentru care se solicita avizul, daca aceasta modalitate de control este prevazuta in Lista oficiala;
    c) sa prezinte o imputernicire din partea producatorului/reprezentantului autorizat al acestuia pentru vanzarea mijloacelor de masurare respective;
    d) sa asigure efectuarea verificarii metrologice initiale a mijloacelor de masurare importate in conditiile prevazute de Instructiunile de metrologie legala I.M.L. 3-04 "Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal";
    e) sa asigure service in garantie;
    f) sa asigure piese de schimb pentru mijloacele de masurare importate, pe o perioada egala cu cel putin durata normala de utilizare a produsului, declarata de catre producator;
    g) sa se supuna controlului metrologic legal prin supraveghere.
    Indeplinirea cerintelor prevazute la lit. d), e), f) si g) se demonstreaza de catre solicitant prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.
    Art. 9
    In cadrul supravegherii activitatii de import se analizeaza cel putin:
    a) respectarea cerintelor care au stat la baza acordarii avizului pentru exercitarea activitatii;
    b) conformitatea cu modelul aprobat si corectitudinea aplicarii marcajelor aprobarii de model pentru mijloacele de masurare prevazute la art. 8 lit. b);
    c) modul de asigurare a verificarilor metrologice initiale ale mijloacelor de masurare importate;
    d) modul de receptie, manipulare, transport, depozitare si livrare a mijloacelor de masurare importate;
    e) modul de asigurare a service-ului in garantie pentru mijloacele de masurare importate;
    f) modul de asigurare a pieselor de schimb;
    g) inregistrarile importatorului.

    CAP. 4
    Avize pentru activitatea de reparare

    Art. 10
    In vederea obtinerii avizului pentru activitatea de reparare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa fie identificabil din punct de vedere juridic in Romania, avand declarata in statut activitatea de reparare de mijloace de masurare;
    b) sa aiba conditii tehnico-organizatorice adecvate repararii mijloacelor de masurare pentru care solicita avizul;
    c) sa repare, in baza avizului, numai mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal, care respecta cerintele legale de introducere pe piata si/sau punere in functiune;
    d) sa asigure garantia reparatiei;
    e) sa asigure efectuarea verificarii metrologice dupa reparare in conditiile specificate de Instructiunile de metrologie legala I.M.L. 3-04 "Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal";
    f) sa prezinte laboratorului de metrologie ce urmeaza a efectua verificarea metrologica dupa reparare fisa de reparatii referitoare la continutul reparatiilor efectuate, in functie de care se va stabili de catre laborator modul de efectuare a acestei verificari;
    g) sa se supuna controlului metrologic legal prin supraveghere.
    Indeplinirea cerintelor prevazute la lit. c), d), e), f) si g) se demonstreaza de catre solicitant prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.
    Art. 11
    In cadrul supravegherii activitatii de reparare se analizeaza cel putin:
    a) respectarea cerintelor care au stat la baza acordarii avizului pentru exercitarea activitatii;
    b) mentinerea cerintelor privind dotarea tehnica pentru repararea mijloacelor de masurare pentru care s-a eliberat avizul;
    c) modul de asigurare a verificarilor metrologice dupa reparare;
    d) modul de manipulare, transport, depozitare si livrare a mijloacelor de masurare reparate;
    e) modul de asigurare a service-ului in garantie pentru mijloacele de masurare reparate.

    CAP. 5
    Avize pentru activitatea de modificare

    Art. 12
    In vederea obtinerii avizului pentru activitatea de modificare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa fie identificabil din punct de vedere juridic in Romania;
    b) sa aiba conditii tehnico-organizatorice adecvate modificarii mijloacelor de masurare pentru care solicita avizul, inclusiv documentatia necesara modificarii, obtinuta de la producator;
    c) sa modifice numai mijloace de masurare pentru care este imputernicit de producator/reprezentant autorizat. Solicitantul va prezenta imputernicirea producatorului si, dupa caz, copia dupa completarea la aprobarea de model referitoare la mijlocul de masurare supus modificarii;
    d) sa asigure garantia lucrarilor de modificare efectuate;
    e) sa asigure efectuarea verificarii metrologice dupa modificare in conditiile Instructiunilor de metrologie legala I.M.L. 3-04 "Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal";
    f) sa se supuna controlului metrologic legal prin supraveghere.
    Indeplinirea cerintelor prevazute la lit. c), d), e) si f) se demonstreaza de catre solicitant prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.
    Art. 13
    In cadrul supravegherii activitatii de modificare se analizeaza cel putin:
    a) respectarea cerintelor care au stat la baza acordarii avizului pentru exercitarea activitatii;
    b) mentinerea dotarii tehnice utilizate pentru modificarea mijloacelor de masurare pentru care s-a eliberat avizul;
    c) modul de asigurare a verificarilor metrologice a mijloacelor de masurare modificate;
    d) modul de manipulare, transport, depozitare si livrare a mijloacelor de masurare modificate;
    e) modul de asigurare a service-ului in garantie pentru mijloacele de masurare modificate.

    CAP. 6
    Avize pentru activitatea de inchiriere

    Art. 14
    In vederea obtinerii avizului pentru activitatea de inchiriere, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa fie identificabil din punct de vedere juridic in Romania, avand declarata in statut activitatea de inchiriere de mijloace de masurare;
    b) sa aiba conditii tehnice si organizatorice pentru depozitarea si manipularea mijloacelor de masurare de inchiriat, astfel incat sa nu fie afectate caracteristicile metrologice si marcajele care atesta legalitatea acestora;
    c) sa inchirieze, in baza avizului, doar mijloace de masurare legale;
    d) sa se supuna controlului metrologic legal prin supraveghere.
    Indeplinirea cerintelor prevazute la lit. c) si d) se demonstreaza de catre solicitant prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.
    Art. 15
    In cadrul supravegherii activitatii de inchiriere se analizeaza cel putin:
    a) respectarea cerintelor care au stat la baza acordarii avizului pentru exercitarea activitatii;
    b) asigurarea starii tehnice corespunzatoare si a legalitatii mijloacelor de masurare inchiriate;
    c) inregistrarile privind mijloacele de masurare inchiriate;
    d) modul de tratare a mijloacelor de masurare care si-au pierdut legalitatea.

    CAP. 7
    Avize pentru activitatea de vanzare

    Art. 16
    In vederea obtinerii avizului pentru activitatea de vanzare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa fie identificabil din punct de vedere juridic in Romania, avand declarata in statut activitatea de vanzare de mijloace de masurare;
    b) sa aiba conditii tehnico-organizatorice pentru transportul, manipularea, depozitarea si livrarea mijloacelor de masurare, astfel incat sa nu fie afectate caracteristicile metrologice si marcajele care atesta legalitatea acestora;
    c) sa vanda, in baza avizului, numai mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal, care respecta cerintele legale de introducere pe piata si punere in functiune;
    d) sa vanda doar mijloace de masurare pentru care exista service asigurat;
    e) sa se supuna controlului metrologic legal prin supraveghere.
    Indeplinirea cerintelor prevazute la lit. c), d) si e) se demonstreaza de catre solicitant prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.
    Art. 17
    In cadrul supravegherii activitatii de vanzare se analizeaza cel putin:
    a) respectarea cerintelor care au stat la baza acordarii avizului pentru exercitarea activitatii;
    b) asigurarea starii tehnice corespunzatoare si a legalitatii mijloacelor de masurare pregatite pentru vanzare;
    c) modul de manipulare, transport, depozitare si livrare a mijloacelor de masurare;
    d) inregistrarile privind mijloacele de masurare vandute;
    e) modul de tratare a mijloacelor de masurare care si-au pierdut legalitatea.

    CAP. 8
    Avize pentru activitatea de montare

    Art. 18
    Se acorda avize pentru activitatea de montare pentru mijloacele de masurare ale caror caracteristici tehnice si metrologice sunt influentate de corectitudinea montarii.
    Art. 19
    In vederea obtinerii avizului pentru activitatea de montare a mijloacelor de masurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa fie identificabil din punct de vedere juridic in Romania, avand declarata in statut activitatea de montare de mijloace de masurare;
    b) sa aiba conditii tehnico-organizatorice pentru montarea respectivelor mijloace de masurare;
    c) sa monteze, in baza avizului, numai mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal, care respecta cerintele legale de introducere pe piata si punere in functiune;
    d) sa respecte cerintele fabricantului si, dupa caz, cerintele din certificatul aprobarii de model pentru mijloacele de masurare montate, daca aceasta modalitate de control este prevazuta in Lista oficiala;
    e) sa monteze numai mijloace de masurare verificate metrologic in conditiile prevazute de Instructiunile de metrologie legala I.M.L. 3-04 "Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal". Se excepteaza mijloacele de masurare care se verifica metrologic dupa montare;
    f) sa asigure garantia lucrarilor de montare efectuate pentru fiecare mijloc de masurare montat;
    g) sa se supuna controlului metrologic legal prin supraveghere.
    Indeplinirea cerintelor prevazute la lit. c), d), e), f) si g) se demonstreaza de catre solicitant prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.
    Art. 20
    In cadrul supravegherii activitatii de montare se analizeaza cel putin:
    a) respectarea cerintelor care au stat la baza acordarii avizului pentru exercitarea activitatii;
    b) modul de asigurare a verificarilor metrologice initiale ale mijloacelor de masurare montate, specificate la art. 19 lit. c);
    c) modul de asigurare a service-ului in garantie pentru lucrarile de montare efectuate;
    d) inregistrarile privind mijloacele de masurare montate.

    CAP. 9
    Avize metrologice

    Art. 21
    In vederea obtinerii avizului metrologic, detinatorul mijlocului de masurare pentru care se solicita acest aviz trebuie sa demonstreze ca:
    a) montarea mijlocului de masurare a fost efectuata de agenti economici care detin aviz valabil pentru aceasta activitate, eliberat conform prezentelor instructiuni;
    b) mijlocul de masurare a fost supus si a corespuns verificarii metrologice la locul de utilizare si este in perioada de valabilitate a acesteia.

    CAP. 10
    Eliberarea avizelor

    Art. 22
    Termenul de eliberare a avizelor este de maximum 30 de zile de la data inregistrarii la BRML a solicitarii, in situatia in care, in urma evaluarii, nu sunt constatate neconformitati. Acest termen se prelungeste pana la 60 de zile de la data solicitarii, in situatia in care, in urma evaluarii, se constata neconformitati, in functie de rezolvarea acestora procedandu-se la acordarea/neacordarea avizului.
    Art. 23
    Avizul pentru activitati trebuie sa contina cel putin denumirea agentului economic, datele de inregistrare oficiala a acestuia, sediul social, denumirea activitatii pentru care se acorda avizul, tipurile/familiile de mijloace de masurare pentru care se acorda avizul, valabilitatea, limitele si, dupa caz, conditionarile impuse.
    In sensul prezentelor instructiuni, tipul de mijloc de masurare se refera si la un subansamblu cu functie de masurare sau la un dispozitiv/o componenta suplimentara sau auxiliara a unui mijloc de masurare, care poate influenta rezultatele masurarilor cu mijlocul de masurare respectiv. Familia de mijloace de masurare se refera la mijloacele de masurare incluse in acelasi certificat de aprobare de model.
    Art. 24
    Avizul metrologic se elibereaza pentru fiecare mijloc de masurare si trebuie sa contina cel putin denumirea solicitantului, denumirea agentului economic care a efectuat montarea, seria si locul de instalare, limitele si conditionarile impuse, data emiterii.
    Art. 25
    Agentii economici pot solicita extinderea avizului pentru activitati, ocazie cu care se elibereaza o completare la aviz.
    Art. 26
    Avizele/completarile la avize se elibereaza numai dupa ce solicitantii fac dovada platii costurilor lucrarilor prestate de catre BRML, prevazute in Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de BRML, in vigoare.
    Art. 27
    Valabilitatea avizelor pentru activitati acordate de BRML este de 2 ani. Completarea la aviz are acelasi termen de valabilitate ca si avizul.

    CAP. 11
    Restrangerea, suspendarea sau retragerea avizului pentru activitati

    Art. 28
    In urma constatarii de neconformitati in cadrul supravegherii activitatilor ce fac obiectul prezentelor instructiuni, se vor lua masuri de restrangere, suspendare sau retragere a avizului, dupa cum urmeaza:
    a) restrangerea avizului: in cazul constatarii, in urma supravegherii prin reevaluare, de neconformitati care afecteaza partial avizul si al nerezolvarii acestora in termenele stabilite (cum ar fi: expirarea valabilitatii aprobarii de model, unde este cazul, pentru unul sau mai multe tipuri de mijloace de masurare si altele asemenea);
    b) suspendarea avizului: in cazul constatarii, in urma supravegherii prin reevaluare, de neconformitati care afecteaza integral avizul si al nerezolvarii acestora in termenele stabilite (cum ar fi: neasigurarea legalitatii mijloacelor de masurare care fac obiectul activitatii pentru care s-a obtinut avizul, nementinerea conditiilor tehnico-organizatorice in care s-a obtinut avizul, nesupunerea agentului economic la programul de supraveghere si altele asemenea), la prima abatere pe perioada de valabilitate a avizului, suspendarea se aplica pana la rezolvarea neconformitatilor;
    c) retragerea avizului: in cazul constatarii, in urma supravegherii prin reevaluare, de neconformitati care afecteaza partial sau integral avizul, la a doua abatere pe perioada de valabilitate a avizului.
    Art. 29
    Masurile de restrangere, suspendare sau retragere a avizelor acordate persoanelor juridice vor fi luate si comunicate in scris acestora de catre conducerea unitatii teritoriale a BRML care a emis avizele respective.
    Art. 30
    Masurile prevazute la art. 28 nu constituie sanctiuni contraventionale complementare in sensul prevederilor art. 29 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 12
    Prevederi finale

    Art. 31
    Pentru desfasurarea legala de activitati cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal agentii economici trebuie sa detina avize valabile emise de Biroul Roman de Metrologie Legala.
    Art. 32
    Agentii economici care au obtinut avize eliberate de BRML pot face referire la acestea in orice document sau publicatie.
    Art. 33
    Agentii economici care au obtinut avize pentru activitati eliberate de BRML sunt obligati sa respecte in cursul desfasurarii activitatii conditiile in baza carora au fost acordate, limitele si conditionarile acestora.
    Art. 34
    Agentii economici detinatori de avize pentru activitati sunt obligati sa respecte programul de supraveghere acceptat cu ocazia avizarii.
    Art. 35
    Agentii economici trebuie sa comunice BRML in termen de 15 zile calendaristice orice modificari ale conditiilor pe baza carora au fost acordate avizele.
    Art. 36
    Agentii economici care au obtinut avize pentru exercitarea activitatii de fabricare au si dreptul, in baza acestui aviz, sa vanda, sa repare si sa modifice respectivele mijloace de masurare pentru care au obtinut avizul de fabricare, cu respectarea cerintelor specifice prevazute pentru aceste avize.
    Art. 37
    Agentii economici care au obtinut avize pentru exercitarea activitatii de import au si dreptul, in baza acestui aviz, sa vanda respectivele mijloace de masurare pentru care au obtinut avizul de import.
    Art. 38
    In vederea aplicarii prevederilor prezentelor instructiuni in activitatile de control metrologic legal, BRML va emite proceduri de metrologie legala.

    ANEXA 7

                  INSTRUCTIUNI DE METROLOGIE LEGALA I.M.L. 7-04
"Inspectia si testarea inopinata. Supravegherea metrologica a utilizarii mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Prezentele instructiuni stabilesc conditiile de exercitare a controlului metrologic legal al mijloacelor de masurare aflate in utilizare, prin inspectie si testare inopinata si prin supravegherea metrologica a utilizarii acestora.
    Prin mijloace de masurare aflate in utilizare se intelege atat cele utilizate efectiv, cat si cele care sunt disponibile pentru utilizare.
    Totodata, prezentele instructiuni reglementeaza modul de exercitare a controlului metrologic legal al masurarilor prin inspectii si testari inopinate, desfasurate in locurile unde se efectueaza masurari din domenii de interes public.
    Art. 2
    Controlul metrologic legal prevazut la art. 1 se exercita de catre persoane din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legala, desemnate in acest scop prin ordin al directorului general, denumite in continuare agenti constatatori.
    Pentru realizarea activitatii de control metrologic legal agentii constatatori pot colabora si cu alti specialisti.
    Art. 3
    Persoanele fizice si juridice care detin si/sau utilizeaza mijloace de masurare sau care efectueaza masurari in domenii de interes public, la care se exercita controlul metrologic legal prevazut la art. 1, sunt denumite in continuare agenti controlati.
    In functie de constatarile facute cu ocazia controlului mijloacelor de masurare aflate in utilizare, agentii controlati pot fi si agentii economici care fabrica, importa, instaleaza, repara, intretin si/sau verifica respectivele mijloace de masurare.
    Art. 4
    Controlul metrologic legal prevazut la art. 1 se desfasoara fara anuntarea prealabila a agentilor controlati.

    CAP. 2
    Controlul metrologic legal al mijloacelor de masurare prin inspectie si testare inopinata

    Art. 5
    Se supun controlului metrologic legal prin inspectie si testare inopinata mijloacele de masurare aflate in utilizare, care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
    - sunt utilizate in masurarile din domeniile de interes public prevazute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - sunt cuprinse in Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic legal, in vigoare.
    Art. 6
    Prin inspectia si testarea inopinata a mijloacelor de masurare prevazute la art. 5 se urmaresc, dupa caz, urmatoarele aspecte principale:
    a) existenta, valabilitatea si integritatea marcajelor metrologice, precum si, dupa caz, existenta si valabilitatea documentelor specifice;
    b) utilizarea unitatilor de masura conform prevederilor legale;
    c) respectarea de catre mijlocul de masurare aflat in utilizare a cerintelor tehnice si metrologice prevazute in reglementarile specifice;
    d) integritatea sigiliilor aplicate;
    e) adecvarea mijlocului de masurare scopului pentru care este destinat;
    f) folosirea de mijloace de masurare interzise la utilizare;
    g) existenta de mijloace de masurare false sau falsificate in locurile unde se efectueaza masurari in domenii de interes public.
    Art. 7
    Sigilarea impotriva utilizarii si/sau confiscarea mijloacelor de masurare constatate ca nelegale, care constituie sanctiuni complementare in sensul prevederilor art. 29 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza in urmatoarele cazuri:
    a) daca mijloacele de masurare sunt false sau falsificate, acestea sunt sigilate si confiscate;
    b) daca mijloacele de masurare nu poarta marcajele metrologice obligatorii in termenul de valabilitate, acestea sunt sigilate impotriva utilizarii pana la intrarea lor in legalitate;
    c) daca mijloacele de masurare au indicatii numai in unitati de masura care nu sunt conforme cu prevederile legale, acestea sunt sigilate impotriva utilizarii pana la intrarea lor in legalitate.
    Art. 8
    In situatiile in care se constata folosirea de mijloace de masurare dupa ce au fost sigilate impotriva utilizarii, acestea sunt confiscate in conformitate cu prevederile art. 19 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    In cazurile in care sunt depistate in utilizare mijloace de masurare care poarta marcaj de verificare metrologica si au buletin de verificare metrologica valabile, dar la inspectia si testarea inopinata nu au corespuns din punct de vedere al respectarii cerintelor tehnice si/sau metrologice, acestea vor fi sigilate impotriva utilizarii.
    Art. 10
    Sigilarea impotriva utilizarii se consemneaza in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
    Mentinerea integritatii sigiliului de interzicere a utilizarii pana la ruperea acestuia in conditiile art. 11 alin. 1 lit. a) si b) este sarcina detinatorului mijlocului de masurare.
    Art. 11
    Ruperea sigiliilor se efectueaza numai de catre:
    a) laboratorul Biroului Roman de Metrologie Legala, laboratorul autorizat sau agentul economic care a efectuat repararea mijlocului de masurare in baza detinerii avizului pentru activitatea de reparare pentru respectivul tip de mijloc de masurare, in cazul sigilarii mijlocului de masurare impotriva utilizarii conform art. 7 lit. b);
    b) agentul economic care a efectuat repararea mijlocului de masurare in baza detinerii avizului pentru activitatea de reparare pentru respectivul tip de mijloc de masurare, in cazul sigilarii mijlocului de masurare impotriva utilizarii conform art. 9.
    Laboratorul sau agentul economic care a efectuat ruperea sigiliilor mentionate la alin. 1 va intocmi un proces-verbal de desigilare. O copie a acestui proces-verbal va fi inmanata detinatorului mijlocului de masurare, iar o a doua copie va fi transmisa agentului constatator care a efectuat sigilarea respectivului mijloc de masurare.

    CAP. 3
    Controlul metrologic legal al mijloacelor de masurare prin supravegherea metrologica a utilizarii

    Art. 12
    Supravegherea metrologica a utilizarii mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, denumita in continuare supravegherea utilizarii, se exercita in scopul stabilirii corectitudinii utilizarii acestor mijloace de masurare in raport cu prevederile reglementarilor metrologice.
    Art. 13
    Supravegherea utilizarii are un caracter periodic, sistematic si se desfasoara pe baza de program aprobat.
    Tematica, perioada de desfasurare, aria teritoriala de acoperire, agentii controlati si aspectele urmarite in cadrul supravegherii utilizarii se stabilesc in functie de prioritatile si necesitatile identificate de Biroul Roman de Metrologie Legala.
    Art. 14
    Prin supravegherea utilizarii se urmaresc, dupa caz, urmatoarele aspecte principale:
    a) legalitatea mijloacelor de masurare;
    b) adecvarea mijloacelor de masurare la scopul pentru care sunt utilizate;
    c) corecta instalare a mijloacelor de masurare, inclusiv utilizarea versiunii de software prevazute in aprobarea de model sau in documentele care atesta conformitatea mijlocului de masurare, acolo unde este cazul;
    d) existenta la utilizatori a instructiunilor/manualelor de instalare si/sau de utilizare a mijloacelor de masurare;
    e) existenta, functionarea si corecta folosire de catre utilizatorii mijloacelor de masurare a tuturor accesoriilor prevazute de producatori in cartile tehnice ale mijloacelor de masurare;
    f) respectarea modului de utilizare a mijloacelor de masurare, in conformitate cu prescriptiile producatorului;
    g) respectarea in utilizare a cerintelor tehnice si metrologice prevazute in reglementarile metrologice specifice;
    h) indicii care sa demonstreze modificari, dereglari sau defectari produse deliberat mijloacelor de masurare, in scopul utilizarii frauduloase a acestora;
    i) conditiile de depozitare, manipulare, transport, utilizare si intretinere a mijloacelor de masurare;
    j) frecventa de utilizare si regimul de exploatare a mijloacelor de masurare;
    k) rata si istoricul defectarilor mijloacelor de masurare;
    l) numarul si natura reclamatiilor privind masurarile si mijloacele de masurare respective;
    m) caracterul sistematic al unor neconformitati;
    n) categoriile de personal care utilizeaza si intretin aceste mijloace de masurare si nivelul de instruire a acestora.
    Art. 15
    Fiecare activitate de supraveghere a utilizarii se finalizeaza cu un raport de sinteza.
    Art. 16
    In cazurile in care sunt depistate mijloace de masurare aflate in utilizare care nu sunt legale, agentul constatator va aplica, dupa caz, prevederile art. 7, 8, 9 si 10.

    CAP. 4
    Controlul metrologic legal al masurarilor, exercitat prin inspectii si testari inopinate in locurile in care se efectueaza masurarile

    Art. 17
    Pentru stabilirea corectitudinii rezultatelor masurarilor efectuate, agentul constatator va efectua la fata locului testari prin masurari si analize comparative, utilizand mijloace de masurare adecvate scopului si cu trasabilitatea asigurata.
    Art. 18
    Prin inspectia si testarea inopinata in locurile unde se efectueaza masurari se urmaresc, dupa caz, urmatoarele aspecte principale:
    a) utilizarea de metode de masurare avizate conform legii;
    b) aplicarea corecta a metodelor de masurare;
    c) utilizarea de mijloace de masurare adecvate metodei folosite;
    d) compararea rezultatelor masurarilor declarate de agentul controlat cu cele ale testarilor efectuate de agentul constatator;
    e) interpretarea rezultatelor testarilor efectuate;
    f) analiza, atunci cand este cazul, a cauzelor diferentelor aparute intre rezultatele masurarilor efectuate de agentul controlat si rezultatele masurarilor comparative efectuate de agentul constatator.
    Art. 19
    Prevederile art. 18 se aplica pentru toate categoriile de masurari prevazute la art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia masurarilor care privesc produsele si marfurile care se livreaza si se vand preambalate, care sunt supuse controlului metrologic legal pe baza Instructiunilor de metrologie legala I.M.L. 8-01 "Preambalarea unor produse in functie de masa sau volum".

    CAP. 5
    Prevederi finale

    Art. 20
    In desfasurarea activitatilor controlului metrologic legal prevazut la art. 1, agentii constatatori vor respecta si vor aplica prevederile legislatiei metrologice in vigoare, precum si legislatia privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 21
    Utilizarea de catre agentul controlat de mijloace de masurare neadecvate scopului pentru care sunt destinate, constatata conform art. 6 lit. e) sau art. 14 lit. b), se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    Art. 22
    Ruperea sigiliilor de interzicere a utilizarii mijlocului de masurare in alte conditii decat cele prevazute la art. 11 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, aplicata detinatorului mijlocului de masurare.
    Art. 23
    Aplicarea incorecta de catre agentul controlat a metodelor de masurare stabilite de catre autoritati in conditiile legii sau utilizarea de mijloace de masurare neadecvate acestor metode, constatata conform art. 18 lit. b) si c), se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    Art. 24
    In cazul in care agentul constatator nu poate finaliza controlul metrologic legal din motive independente de el, va solicita agentului controlat, prin intermediul unei invitatii, sa se prezinte la sediul agentului constatator.
    In aceasta situatie agentul controlat are obligatia de a da curs invitatiei primite in scopul finalizarii controlului.
    Art. 25
    Incalcarea prevederilor art. 24 alin. 2 de catre agentul controlat atrage sanctionarea acestuia cu amenda contraventionala cuprinsa intre 10.000.000 lei si 50.000.000 lei, cu exceptia cazurilor demonstrate de agentul controlat ca fiind de natura obiectiva.
    Art. 26
    Nerespectarea prevederilor art. 27 din Instructiunile de metrologie legala I.M.L. 5-04 "Autorizarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza verificari metrologice" si ale art. 31 din Instructiunile de metrologie legala I.M.L. 6-04 "Avize" se sanctioneaza conform art. 29 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 27
    In cazurile in care agentii controlati mentionati la art. 3 alin. 2 se fac responsabili de abateri de la legislatia metrologica, constatate la efectuarea controlului metrologic legal prevazut la art. 1 de agentii constatatori, acestia vor aplica agentilor controlati mai sus mentionati, dupa caz, urmatoarele sanctiuni complementare in sensul prevederilor art. 29 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare:
    - restrangerea autorizatiei/avizului pentru sortimentele/tipurile de mijloace de masurare gasite ca fiind nelegale;
    - suspendarea autorizatiei/avizului pe o perioada stabilita de agentul constatator, perioada in care agentii controlati sanctionati trebuie sa elimine cauzele care au condus la suspendarea autorizatiei/avizului;
    - retragerea autorizatiei/avizului in cazul constatarii de abateri repetate ale agentului controlat, in urma carora s-a dispus in repetate randuri suspendarea autorizatiei/avizului.
    Art. 28
    In vederea aplicarii prevederilor prezentelor instructiuni in activitatile de control metrologic legal, Biroul Roman de Metrologie Legala va emite proceduri de metrologie legala.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 862/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 862 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu